Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om/Nybyggnad av skola i Solna
Avser att uppföra en ny skola för ca 800 elever i årskurserna F – 9. Skolan ska inkludera bl. a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Området som skolan planeras på gränsar i söder mot Armegatan och i väst mot Storgatan. Planområdet innefattar följande fastigheter: Kv. Koltrasten, Huvudsta 3:1 och Huvudsta 3:14.
Ombyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Ombyggnad av tunnlar i Solna
Underhållsarbete i de 4 järnvägstunnlarna närliggande Solna Station (A, U, D, N).
Ombyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för nytt tak, ombyggnad av gavelfasad och delvis rivning, industri.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Entreprenaden omfattar stambyte inklusive renovering av 44 st lägenheter samt allmänna utrymmen, nya fönster, upprustning av fasad, tak och friliggande garage. Finplanering av markytor.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Utbyggnad av VA och allmän plats längs Solnavägen i Solna
Objektet avser utbyggnad av VA-ledningar samt etapp 1 i ombyggnaden av en ca 300 m lång del av Solnavägen, mellan Sundbybergsvägen i nordväst och Ostkustbanans järnvägsviadukt i sydost.
Ombyggnad för Fysiologen på Karolinska Institutet, Solna
Fysiologen bestående av de två byggnadskroppar 95:3 och 95:21. Byggnaderna uppfördes för den Fysiologiska institutionen 1948 (hus 95:3) och 970 (hus 95:21) i fem respektive fyra våningar. Båda byggnaderna byggdes om interiört 2002 - 2003. Total BTA är ca 8200 kvm. Byggnaden är vakant och behöver därav byggas om för eventuell förhyrning till en ny kund.
Renovering av Kadettflygeln på Karlbergs Slott, Huvudsta
Kadettflygeln utgörs av boenderum med gemensamma köksfunktioner i tre plan ovan mark med källare och kallvind. Hela byggnaden ska genomgå en in- och utvändig totalrenovering och när renoveringen är slutförd ska byggnaden även fortsättningsvis användas till boende för kadetter med tillhörande funktioner. Entreprenaden omfattar ett färdigställande av nya tekniska installationer, en ny rumsdisposition, nya ytskikt samt tillhörande rumskompletteringar. Utvändigt ska arbeten göras på fasader, takfot, fasadsnickerier, plåt på fasad.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus, nytt tak.
Ombyggnad av gata och torg i Solna
Planer för ombyggnad av gata och ingång till pendeltågstaton samt nybyggnad av ett litet torg i Bagartorp, del av Järva 2:9 m.fl.
Upprustning av Ostkustbanan mellan Ulriksdal-Helenelund
Ombyggnad av ytterspåren mellan Ulriksdal och norra delen av Helenelund.
Ombyggnad till provisorisk vårdcentral i Solna
Avser ombyggnad av förskola samt lägenheter i befintlig fastighet på Parkvägen 9 - 13 till provisorisk vårdcentral. Arbetet ska utföras på plan 0 och 1. I detta ingår även rivning av gång till nuvarande vårdcentral, ny fasad vid borttagande av gång, ny UC, nytt fläktrum och nytt EL/tele rum samt nya utvändiga p-platser.
Ombyggnad av kontorslokaler vid Solnaverket och Tegelhögen i Solna
Avser ombyggnad av kontorslokaler med en total omfattning om cirka 940 m2 skall utföras i fastigheterna Solnaverket och Tegelhögen (Option) inom fastigheten Krukmakaren 3.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för sex tillkommande bostäder, flerbostadshus, Bofinken 1, Nötväckan 1, nötväckan 1.
Reparation av betongbjälklag vid Solnaverket och Sundbybergsverket
Entreprenaden omfattar reparation av betongbjälklag i Solnaverket och Sundbybergsverket. Objekten är belägna i Solna Stad med adress Solnastrandväg 37 (Solnaverket) och i Sundbyberg med adress Dimslöjan 2 (Sundbybergsverket).
Ombyggnad av mark, VA samt belysning i Hagaparken, Solna
Projektet avser markarbeten i kombination med byte av VA-system, samt ombyggnad och anpassning belysning mm.
Rivning av skyways Q-C mm vid Karolinska sjukhuset i Solna
Projektet avser rivning av: Västra förbindelsegång på karolinska sjukhuset i Solna mellan hus Q6 och C2, 35 m². Östra förbindelsegång mellan Q6 och F1, ca 80 m². Två våningars förbindelsegång mellan Q6 och Q9. Sammanlagt 60 m2. Rivning av gamla närakuten Q10 med tillhörande förbindelsegång, total bruttoarea Q10 med underliggande fläktrum ca 663 m². Återställning av fasader på Q6, C2 och F1.
Ombyggnad av miljöstugor i Solna
Omfattar ombyggnation av 5 befintliga miljöstugor samt ombyggnad av ett befintligt cykelhus till miljöstuga. Två tidigare soputrymmen ska även inredas till cykelrum. Miljöstugorna är belägna inom fastigheterna Hallen 9 & 10, Krönet 2, Motorn 11, Ponnyn 2, Ripan 1 och Turkosen 1 i Solna. Miljöstugorna renoveras i varierande omfattning genom byte av fönster och dörrar, kompletterande belysning, installation av automatisk dörröppning, ommålning etc.
Markarbeten inom Akademiska Stråket, Campus Solna
Etapp 1 omfattar uppförande av ett utomhusgym inklusive gångvägar och belysningsarmaturer vid Nobels kulle, höjden bredvid Medicinska Föreningen. I direkt anslutning till Nobels kulle planteras träd, buskar och lökväxter. Den närbelägna Nobels väg smalnas av genom att del av vägkroppen schaktas ur och ersätts med växtbädd och gräs.
Ombyggnad av ventilation i By 014 Gamla Mässen vid Karlberg, Solna
Entreprenaden avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat i fläktrummet, byte av befintlig ventilationslösning i samlingssalen samt ny ventilationslösning för testrummet med en ny aggregatlösning. Befintligt aggregat och befintliga kanaler inom fläktrum rivs.
Ombyggnad/renovering av inomhusskjutbana, Solna
Entreprenaden avser ombyggnation/ renovering av inomhus skjutbana i Sörentorp, Solna.
Tillbyggnad av lager i Solna
Bygglov för tillbyggnad, lager.
Omläggning av va-ledningar mm i Solna
Omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar vid Ankdammsgatan-Parken-Nybodagatan i Solna.
Dräneringsarbete vid flerbostadshus i Solna
Planer för dränering, i investeringsbudget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, bygga om tomma lokaler till 3 st bostäder, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus, konvertering av befintliga lokaler till 3 st bostäder.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus.
Ombyggnad av tunnelbanestation i Solna
Bygglov för nybyggnad, ventilationsschakt vid, Hagalund 4:22,4:26.
Installation av hiss på kontor i Solna
Bygglov för installation av hiss i kontorshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning tillkommande bostad, flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Solna
Bygglov för tillbyggnad, montering av träningsställning, pergola och markis.
Ombyggnad av skola i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd ändrad användning, skola.
Ventilationsarbeten vid restaurang i Solna
Bygglov för ändring av ventilation.
Ombyggnad av restaurang i Solna
Bygglov för ombyggnad av befintlig lokal till restaurang.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.