Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 332 st.

Folkets Hus, ombyggnad av kongresshall, hotell ca 250 rum, Dansenshus mm i Stockholm Norrmalm.
Utsedd leverantör av dörrar är Daloc AB. Utsedd leverantör av teleskopläktare är Priebe-ScanRIG AB (PSRIG). Utsedd leverantör av glasbetong är Vetro Group AB. Utsedd entreprenör för leverans och montage av ljudrum är Kungsmontage Projektutveckling AB.
Modernisering och renovering av Avicii Arena, Stockholm
NCC:s uppdrag omfattar renovering och modernisering av arenarummet. Arenan kommer att bli mer flexibel med målsättningen att skapa en närmare publikupplevelse. NCC kommer även att bygga nya gondol-lounger och en ny konstruktion, en ring, ovanför arenans ekvator. Från ringkonstruktionen byggs bland annat en ny rigg och en konstruktion för rörliga paneler.
Ombyggnad till bergrumsgarage på Djurgården, Stockholm
Objektet avser nybyggnation av garageanläggning för ca 1300 parkeringsplatser i 8 plan i befintligt bergrum som ska utökas och anpassas för ändamålet. Garageanläggningen är uppdelad på två befintliga bergrum; västra och östra skeppet. Option 1: Berg- och schaktarbeten för tunnel mellan CA Fastigheters garage och Hjorthagsgaragets infartsramp. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2. Option 2: Berg- och schaktarbeten för hisschakt för hiss 01e. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2.
Basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm mitt
Bandel 404 enbart för tiden 2024-05-01 - 2024-09-30. Kontraktstid 5 år + 2 optionsår. Sträckorna Ulriksdal-Älvsjö, Citybanan och under en del av kontaktstiden sträckan Tomteboda-Sundbyberg. Ca 128 358 spårmeter och 336 spårväxlar.
Totalrenovering av kontorshus på Södermalm, Stockholm
Totalt 5 huskroppar och ett parkeringsgarage. Förutom en utbyggnad på drygt 1 100 kvadratmeter uthyrbar kontorsyta genomgår hela fastigheten en omfattande renovering och hållbarhetsanpassad uppgradering. Detta görs i linje med EU-taxonomin och BREEAM In-Use med mål om att nå nivån Outstanding.
Verksamhetsanpassning av skola i Enskede gård, etapp 2
Projektet avser en renovering och anpassning av en gymnasieskola med praktisk inriktning till en gymnasieskola med teoretisk inriktning kombinerad med en grundskola högstadium. Antal elever ska ökas från 460 elever till totalt 1200 elever, fördelat på hälften för vardera gymnasieskolan och högstadium. Total Bruttoarea för hela skolan är ca. 14 500m2. Total bruttoarea för Etapp 2 som denna upphandling innefattar beräknas till ca 10 500 m2. Etapp 2 består av ombyggnad och renovering av hus C, D, E, F och G. samt rivning av hus H och sophuset utanför hus C. Dessutom ska skolgården upprustas.
Om- och tillbyggnad av skola i Farsta, Stockholm
Projektets mål är att öka skolans kapacitet med 520 elevplatser till totalt 1080 elevplatser, samt att möjliggöra för F-9 verksamhet.
Ombyggnad av skola i Vällingby, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av Grimstaskolans befintliga lokaler. Skolan är en F-9, dimensionerad för 850 elever och utgörs idag av tre sammanlänkade hus, B, C och D. Projektet avser ombyggnation av skolans lokaler och omfattar fullständigt utbyte av de tekniska systemen, total renovering av befintligt tillagningskök, delvis ombyggnation av befintlig planlösning, komplett ytskiktsrenovering, byte av samtliga dörrar samt renovering av befintliga entrépartier och fönster. Projektet innefattar även ny hiss med hisschakt, radontätning samt konstruktiva åtgärder i stomme och bjälklag. Byggnadens takavvattning kopplas på nytt dagvattensystem med fördröjningsmagasin, dränering utförs runt samtliga byggnader samt ny fettavskiljare installeras under mark. Markarbeten, markschakt och bergschakt delvis under grundvattennivå för nya fläktrum under befintlig byggnad, nya ventilationstorn samt fördröjningsmagasin. Objektet avser nybyggnad av lastkaj med returstation om ca 25 kvm.
Utveckling av Söderhallarna på Medborgarplatsen, Stockholm
Planens syfte är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål. Centrumändamål omfattar publik kommersiell och kulturell verksamhet och arbetsplatser med ett kreativt och skapande innehåll. Planförslaget möjliggör en modernisering av byggnaderna samtidigt som de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena respekteras. Byggnaderna inrymmer saluhall med butiker, restauranger, kontor, biograf, systembolag, och apotek. Detaljplaneförslaget innebär att byggnaden inom Fatburen 1 kan byggas på med ytterligare våning för centrumändamål/kommersiella lokaler.
Om- och påbyggnad av kontor i Stockholm
Efter ombyggnationen beräknas lokalerna omfatta ca 12 600 kvm (LOA). När projekt är färdigställt ska byggnaden certifieras enligt BREEAM Bespoke nivå Excellent.
Basunderhåll av järnvägsanläggning på bangårdar i Stockholm
Bandel 402, 403, 405, 406 och 407. 5 års kontraktstid + 2 optionsår.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Farsta, Stockholm
Fastigheten består av två sammankopplade souterrängbyggnader som idag inrymmer vård- och omsorgsboende, servicehuslägenheter samt dagverksamhet. Del av hus A och hela hus B är nu aktuell för en total byggteknisk upprustning. Ombyggnaden omfattar även upprustning av innergårdarna. Ombyggnaden omfattar ca 10 500 kvm.
Ban-, el- och signalprojektering för Trafikverket Nationellt
Underhåll av järnväg avseende löpande, akuta och tidskritiska projekteringsuppdrag. Uppdrag av enkel art inom teknikområdena bana, linjebunden el och icke linjebunden el samt signal. Avtal på 4 år med option på ytterligare 4 år (1+1+1+1).
Underhållsbeläggning varma i Stockholms län
Beläggningsgrupper; AB01 FRHE Norr 1, AB02 FRHE Norr 2, AB03 FRHE Söder, AB04 Just. topp+fr slitlager Söder, AB05 Komplexa och AB06 Just.topp+fr slitlager Norr.
Ombyggnad av kontorsfastighet i Stockholm
Ombyggnad av kontorsfastighet ca 10 000 kvm.
Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Byggnadsvolymen utökas från dagens 40 000 kvadratmeter BTA till 44 980 kvadratmeter BTA. Utökningen sker genom en påbyggnad med två kontorsvåningar på befintlig byggnad samt en inbyggnad av den terrass som finns mot Mäster Samuelsgatan med en volym i fyra våningar.
Invändigt underhåll av skola i Skärholmen, Stockholm
Bredängsskolan består av fem huskroppar: hus A, G, H, I och V. Projektet omfattar i huvudsak: - Stambyte (tappvatten, värme och avlopp) av befintliga VVS -installationer i hus A, G, H och I. - Ombyggnad av befintligt storkök och matsal i hus A med ny fettavskiljare och matavfallsskiljare samt ny kökskyla. - Tillfällig matsal i nuvarande café och aula. - 6 ventilationsaggregat byts ut. - El- och telearbeten, befintlig installation ersätts med ny. - Nytt brandlarm i samtliga byggnader - Arbete relaterat till brandskydd, akustik och tillgänglighet (HIN åtgärder) - Ytskikten åtgärdas som en följd av ovan nämnda arbeten. - Renovering av befintliga fönster
Upprustning av brandstation på Kungsholmen, Stockholm
Upphandlingen omfattar ombyggnad av Kungsholmens brandstation. Entreprenadformen är utförandeentreprenad upphandlad som en generalentreprenad. För vissa delar kommer dock entreprenören att ha ett projekterings- och funktionsansvar. Byggnaden har uppnått sin tekniska livslängd och är i stort behov av en större byggnadsteknisk upprustning samt utbyte av samtliga tekniska installationer. För att verksamheten ska kunna fungera under ombyggnadstiden ingår det i entreprenaden att uppföra en tillfällig brandstation av moduler och tält på anvisad plats vid S:t Görans sjukhus. Även av-etablering av den tillfälliga brandstationen samt återställning av mark ingår.
Ny beläggning på torg i Stockholm
Trafikkontoret avser att rusta upp Sergels torg. Sergels torg är Stockholms mest centrala offentliga plats. Projektområdet omfattar Sergels torgs nedre nivå med det svartvita triangelmönstret bestående av Plattan och Sergelarkaden, samt rampen längs med Brunkebergsterrassen. Projektet omfattar byte av samtliga plattor, underliggande markvärmeslingor samt tätskikt.
Ombyggnad, rivning och nybyggnad av skolbyggnader i Bandhagen etapp 1
Objektet avser om- och tillbyggnad av Bäckahagens skola som i dagsläget rymmer ca 5-600 elever. Skolan ska efter om- och tillbyggnaden rymma 1110 elever. Projektet omfattar bland annat: Omfattade rivning av ett äldre trähus och en paviljong – hus H och hus G, nybyggnation av hus J samt ombyggnation av hus D.
Ombyggnad av butik i Stockholm
Ombyggnad butiker.
Stambyte och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Stockholm
Stambyte och renovering av gatu- och gårdsfasader inkl. kulörbyte på flerbostadshus. Byte av balkongräcken till nya smidesräcken samt nya lägenhetsavskiljande balkongskärmar.
Renovering och verksamhetsanpassning på Södermalm, Stockholm
Byggnaden är i undermåligt skick och har ett akut behov av genomgripande renovering avseende tak, fasad, bärande stomme och ytskikt. Fastighetens innergård vilar på ett betongbjälklag vars balkar börjat korrodera till den grad att hållfastheten dömts ut. Balkarna vittrar sönder och ger upphov till att betongputs från undersidan släpper, lossnar och sedan ramlar av från konstruktionen. Innergårdens konstruktion har passerat sin tekniska livslängd
Ombyggnad av flerbostadshus i Hökarängen
Samtliga befintliga badrum och WC ska renoveras och i kök och pentry/kokvrå ska varsam renovering utföras. Samtliga tvättstugor ska moderniseras och allmänna utrymmen som lägenhetsförråd på vind och i källare, trapphus och entréer och korridorer renoveras med avseende på ytskikt och belysning. Fönster ska målas invändigt, justeras och kompletteras samt förses med nya tätningslister. Värmesystem och ventilation ska injusteras. Fullständig radonmätning ska utföras. Adress: Lingvägen 177, 179, 181, 183.
Upprustning av bussdepå i Gubbängen
Upprustning för elbussar. Markarbeten, nybyggnad teknikhus.
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av brandstation i Farsta, Stockholm
Huvuddel 1 omfattar etablering/uppförande av den tillfälliga brandstationen, inkl. verksamhetsanpassningar. I preliminärt föreslagen tidplan ingår ca 4 månader för etablering- och verksamhetsanpassning samt ca 1 månad för brandförsvarets överflyttning av verksamheten. Den tillfälliga brandstationen ska placeras på anvisad plats inom fastigheten se situationsplan.Den tillfälliga brandstationen ska bestå av modulbyggnad för personal och tält för brandbilar. Entreprenören har projekterings- och funktionsansvar för den tillfälliga brandstationen. Huvuddel 2: Om- och tillbyggnad av brandstationen Huvuddel 2 omfattar i huvudsak rivnings-, pålnings-, grundläggnings-, mark-, bygg- och målningsarbeten samt el-, rör-, luftbehandlings, sprinkler samt styr-och övervakningsinstallationer. I huvuddelen ingår även en del arbeten som behöver utföras innan huvuddel 1 kan påbörjas. Dessa arbeten omfattar bl.a. rivning av befintlig carport, vissa ledningsarbeten i mark, schakt och borttransport av förorenade massor, röjning av viss växtlighet. I huvuddel 3 ingår följande arbeten: Av-etablering av den tillfälliga brandstationen. återställningsarbeten, såsom uppbyggnad av ny carport, montering och installation av laddstolpar, återställning mark samt finplanering av markanläggning
Drift och underhåll av trafikutrustning inom region Öst/Stockholm
Drift och underhåll av trafikutrustning i AB, C, D, E, T och U-län. VMS-skyltar, avstängningsanordningar samt MCS. Östra regionen kontraktstid tom 2027-02-28 med option på ytterligare 2+2 år. För Mellersta och Sydöstra regionen kontraktstid tom 2025-02-28 med option på ytterligare 1+1 år.
Underhåll av vägtunnlar inom Stockholms län
Tunnelunderhåll väg 2024-2026. Törnskogstunneln, Södra länken, Muskötunneln och Norra länken.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Utvändig ändring av hotell som avser nya takhuvar och rivning av bef. större takhuvar samt ett nytt avfallsutrymme inne i byggnaden på entréplan. Ny planlösning entréplan: personalutrymmen med omklädning, dusch, wc. Nya brandcellsgränser. on. 600 m2.
Ombyggnad till seniorbostäder i Vasastaden, Stockholm
Avser en total byggteknisk upprustning för att ändra användning från Vård- och omsorgsboende till ca 86 stycken seniorbostäder. I fastigheten finns även en förskola och storkök. Omfattar även upprustning av innegården. Ombyggnaden omfattar ca 7400 m².
Drift och underhåll av högspänningsanläggningen i Stockholms kollektivtrafik
Avtalstid 1 april 2024 till 1 april 2029, option på ytterligare 2 år. Omfattar starkströmsanläggningar för kraftförsörjning av bansystem och bussdepåer med tillhörande kabelnät samt kabelschakt samt ett antal objekt som till exempel ställverk, kopplingscentraler och nätstationer.
Säkerhetshöjande åtgärder på statliga vägnätet i Stockholms län
Reinvestering och upprustning av säkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet och dess anläggningar. Möjlig option 1+1 år. Omfattar bland annat kameror, inbrottslarm, lås och smidesåtgärder.
Tillbyggnad av teatrar i Skärholmen, Stockholm
Påbyggnad i höjd av teater. Grönklassad byggnad.
Fasad- och takrenovering på Manillaskolan på Djurgården i Stockholm
Statens Fastighetsverk har för avsikt att renovera Manillaskolans huvudbyggnad. Byggnadernas fasadputs är i dåligt skick och i behov av putslagning och avfärgning. Fönster och portar ska underhållsmålas. Huvudbyggnadens tak ska läggas om.
In och utvändig renovering på äldreboende i Stockholm
Invändig renovering. Renovering av balkonger, skärmtak samt entrépartier. En ny ytterdörr tillkommer på vårdbyggnad.
Ombyggnad av Östra och Västra Gymnasiehusen, Stockholm
Entreprenaden omfattar ombyggnation av Östra och Västra gymnasiehusen på Riddarholmen med bland annat byte av installationer, installation av ny hiss, utvändiga markarbeten, arbeten på fasader, tak och ytskikt samt hyresgästanpassningar.
Rivning av fastigheter i Årsta, Stockholm
Avser fastigheten Postgården 2 & 4 som ligger väster om Årstafältet och gränsar till Åbyvägen och Ersta gårdsväg. Byggnaden på Postgården 2 är idag en lager- ,restaurang- padelhall och kontorsbyggnad med en totalyta av ca 26 000 kvm. Byggnaden på Postgården 4 är idag en lager- och kontorsbyggnad med en totalyta på ca 2 600 kvm. Byggnaden på Postgården 4(gamla 5) är idag lager- och kontorsbyggnad med en totalyta på ca 8 000 kvm.
In- och utvändigt underhåll på flerbostadshus i Tensta, Stockholm
Projektet omfattar renovering av kv. Krällinge 1, Tensta, 157 lägenheter och 14 lokaler i 2 lamellhus på 3 och 7 våningar. Projektet omfattar i huvudsak: - Renovering av fasader och socklar. - Tilläggsisolering av fasader inkl anpassningar till intilliggande byggnadsdelars anslutning. - Byte av balkongplattor - Renovering av balkongräcken och skärmar mm. - Byte av fönster/fönsterdörrspartier - Nya ytterväggar på balkongplattor. - Provisorisk vägg I vardagsrum - Demontering och återmontering av radiatorer i vardagsrum - Byte och komplettering avseende samtliga plåtbeslag, fönsterbleck etc. i fasad. - Diverse sanerings-, målnings- och el-arbeten mm. - Renovering av skärmtak. Arbetena kommer att utföras med kvarboende hyresgäster. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Upprustning av flerbostadshus i Riksby, Stockholm
Följande åtgärder ingår i projektet: - Byte av liggande stam i källare - Säkerhetspaket i källare i form av brytförstärkta källardörrar, rörelsestyrd belysning, uppdatering av låssystem, målning av väggar och tak samt belysta utrymningsskyltar - Dräneringsarbeten, dagvattenhantering - Takarbeten - Vindsisolering - Upprustning av trapphus - Tilläggsisolering och omputsning av fyra hus - FX-system - Installation av solceller - Injustering av värmeanläggningen - Installation av laddstolpar
Teknisk upprustning och anpassning till kontorslokaler på Kungsholmen, Stockholm
Avser teknisk upprustning och verksamhetsanpassning av Kanalhuset, Pilträdet 12.
Totalrenovering av kontorsfastighet på Östermalm, Stockholm
Upphandlingen avser/omfattar renovering och viss ombyggnad av befintliga lokaler. Renoveringen beräknas totalt till drygt 10.000-15.000 m2 Övergripande omfattning av entreprenaden: - Ut- och invändiga byggarbeten (totalrenovering av kontorsfastighet ev. inkl. storkök). - Installationsarbeten (Ventilation, VS, El, Sprinkler, Kyla m.m.).
Groventreprenad för ledningar samt väg i Bromma, Stockholm
Entreprenaden avser grovplanering inför exploatering inom projekt Archimedes. Huvudsakligen omfattas: Ledningsomläggning inkl. schakt, Vägarbete, Anläggning av skelettjordar, Betongarbeten, Bergschakt, Fyllnadsarbete, Stödmur, Trafikanordningar mm. Objektet är beläget i Bromma, Mariehäll, vid Karlsbodavägen.
Klottersanering inom region Stockholm
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Marksänkning 2 inom Slakthusområdet, Stockholm
Avser marksänkning med ledningsflyttar och förberedande ledningsflyttar för kommande entreprenader öster om Hallvägen. Samt slopning av ett betongtråg (garageutfart Arenavägen från Tele2 garaget) och en fd arbetstunnel. Arbetsområdet sträcker sig från Enskedevägen i söder till Palmfeltsvägen i norr.
Trafikomläggning Norrtull E-450, projekt Hagastaden i Stockholm
Entreprenaden omfattar Väg- och ledningsarbeten för temporär utformning av trafiksystemet Norrtull Sveaplan, Förläggning av betongledning DN1000 samt Rivning av gångtunnel.
Utbyte av höghållfasta lager på Lidingöbron, etapp 2
Bro 100-808-1, 100-808-2, 100-808-3, 100-808-4, 100-808-5, 100-808-6 och 100-888-1. Stöd 112, 122, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 313, 631, 638 samt 721.
Ombyggnad av kontor i Stockholm etapp 1
Tre sammankopplade kontorshus där första etappen som ska påbörja snarast avser rivning av invändiga väggar och installationer (lättrivning) Gladan 5, 6 & 7.
Ombyggnad till studentbostäder i Stockholm
Efter ombyggnationen av den nära 4 000 m2 stora byggnaden kommer den att rymma 72 lägenheter för 86 boenden samt en gemensamhetslokal tillgänglig för alla i huset. Bostäderna byggs enligt Akademiska Hus bostadskoncept Academic Living, vilket innebär att de kommer att innehålla olika typer av lägenheter - allt från klassiska ettor med eget kök till lägenheter där upp till sex personer delar på gemensamma ytor som badrum och kök. Byggnaden är grönklassad och ligger inom fastigheten Norra Djurgården 1:45, Frescati Hage.
Finplaneringsarbeten vid område D och norra Norra Stationsparken, Hagastaden Stockholm
Entreprenaden avser finplanering av gator och park inom Hagastaden. Huvudsakligen omfattas Betongarbeten, Naturstenshällar och beklädnadssten, vissa ledningsförläggningar, Lekutrustning, Asfaltering samt Plantering.
Underhåll av Citybanan i Stockholm
Pumpstationer och tillhörande teknik, tunnelventilationssystem, fastighetsteknik, styr- och reglerteknik, lågspänningsutrustning, UPS och reservkraft, brandskydd, säkerhetssystem tunnel. Bandel 409, 6 km lång pendeltågstunnel. Bandel 409, 30+970 (Karlberg) till 2+286 (Stockholms södra).
Renovering av kontor mm i Stockholm
Fastigheten skall totalrenoveras och utvecklas till en modern och attraktiv mötesplats med anpassade lokaler för kontor och kommersiell verksamhet.
Upprustning av bussdepå i södra Stockholm
Upprustning för elbussar. Markarbeten, nybyggnad teknikhus.
Finplaneringsarbeten vid Södra Hagaplan, Hagastaden Stockholm
Entreprenaden avser finplanering av torgyta och gata där södra delen av det nybyggda torget Hagaplan ska finplaneras. Finplanering innebär i huvudsak: - Läggning av stora naturstenshällar, - Byggnation av skelettjordar, - Montering av möbler, cykelställ, belysningsstolpar och annan utrustning. I denna entreprenad ingår även finplanering för del av Gävlegatan, del av Hagaesplanaden samt ny toppbeläggning samt målning för del av Solnavägen.
Renovering av förvaltningslokaler i Stockholm
Byggnaden används som kontor- och möteslokaler. Projekt omfattar husdel 1 och 2 med BTA om ca 5800 m2. Avser upprustning av befintliga lokaler, tillgänglighetsanpassning, viss rumslig utökning, ytskiktsrenovering, installationer (el, vvs och ventilation), fönsterrenovering samt utvändiga markiser.
Anläggande av arbetsgata och ledningar på Bobergsgatan, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden avser anläggande av arbetsgator och ledningar inom detaljplan Kolkajen, som är under upprättande. Utöver arbetsgator, med överbyggnad och beläggning, ingår andra typer av arbeten såsom VA, kanalisation, dagvatten och anläggningsarbeten.
Cykelbaneförbättringar i Stockholm
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av gång- och cykelbanor längs Drottningholmsvägen södra sida från Ulvsundaplan till Tranebergsbron. Körbanor påverkas av de breddade GC-banorna främst vid Ulvsundaplan och Alviksplan.
Breddning av gång- och cykelväg vid Gullmarsplan i Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för breddning av befintlig gång- och cykelväg längs Johanneshovsvägen mellan Gullmarsvägen och Skanstullsbron. Entrepranden omfattar i huvudsak följande arbeten: - Rivning/demontering av bef utrustning - Rivning av beläggningar - Trädfällning - Schakt för väg, ledningar m.m. - Förläggning av kanalistioan för el/belysning - Förläggning av dagvattenbrunnar och va-ledningar - Överbyggnader för gc-väg och gränytor - Garantiskötsel av träd och grönytor
Ombyggnad av gymnasieskola i Stockholm
Frescati 58:04/05 är två sammansatta byggnadskroppar som finns på förvaltingsområdet Frescati Hage, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Byggnaderna är på 3 våningar med vindsvåning för installationer och en källadel på tillbyggnaden. Total BTA är 2650 kvm. Byggnaden skall nu byggas om och anpassas för den nya hyresgästen Amerikanska Gymnasiet.
Förstärkning av ändtvärbalkar på Essingebron i Stockholm
Förstärkningsåtgärder av ändtvärbalkar, lager och reparation av pelare på Essingebroarna vid Essingeleden.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Bandhagen, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5. Projektet omfattar åtgärder av enkelt avhjälpa hinder (HIN) på ett antal skolor inom Stockholms stad. Varje skola kommer att utgöra en huvuddel. Invändiga åtgärder innefattar främst tillskapande av RWC:er, installation av plattformshiss, installation av teleslinga, diverse dörråtgärder, kontrastmarkeringar, skyltning mm. Exempel på utvändiga åtgärder är tillskapande av ramper, ledstråk, räcken och parkering för personer med rörelsenedsättning.
Tak- och fasadarbeten på operahus på Norrmalm, Stockholm
Entreprenaden består av 5 huvuddelar: - huvuddel 1 avser fasad mot söder - huvuddel 2 fasad mot väster - huvuddel 3 fasad mot norr - huvuddel 4 scenhuset - huvuddel 5 mot Kungsträdgården
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Bandhagen, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5. Projektet omfattar åtgärder av enkelt avhjälpa hinder (HIN) på ett antal skolor inom Stockholms stad. Varje skola kommer att utgöra en huvuddel. Invändiga åtgärder innefattar främst tillskapande av RWC:er, installation av plattformshiss, installation av teleslinga, diverse dörråtgärder, kontrastmarkeringar, skyltning mm. Exempel på utvändiga åtgärder är tillskapande av ramper, ledstråk, räcken och parkering för personer med rörelsenedsättning.
Gångåtgärder i Vasastaden, Stockholm
Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för gångtrafikanter i kopplingarna mellan Citybanan entré vid Vanadisvägen och den nya stadsdelen Hagastaden, via Gävlegatan. Projektet omfattar Gävlegatan, Vanadisplan och del av Vanadisvägen.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5. Projektet omfattar åtgärder av enkelt avhjälpa hinder (HIN) på ett antal skolor inom Stockholms stad. Varje skola kommer att utgöra en huvuddel. Invändiga åtgärder innefattar främst tillskapande av RWC:er, installation av plattformshiss, installation av teleslinga, diverse dörråtgärder, kontrastmarkeringar, skyltning mm. Exempel på utvändiga åtgärder är tillskapande av ramper, ledstråk, räcken och parkering för personer med rörelsenedsättning.
Tak- och fasadarbeten på operahus på Norrmalm, Stockholm
Entreprenaden består av 5 huvuddelar: - huvuddel 1 avser fasad mot söder - huvuddel 2 fasad mot väster - huvuddel 3 fasad mot norr - huvuddel 4 scenhuset - huvuddel 5 mot Kungsträdgården
Underhåll av järnvägstunnlar inom Stockholms län 2024-2026
Huvuddel 1: Björnkullatunnlarna 1A och 1C, Huvuddel 2: Tullingeskogstunneln 2A, Huvuddel 3: Citybanan år 2024, Huvuddel 4: Citybanan år 2025, Huvuddel 5 Citybanan år 2026. Färdigställandetider: Huvuddel 1: 2024-11-30, Huvuddel 2: 2024-11-30, Huvuddel 3: 2024-11-30, Huvuddel 4: 2025-11-30, Huvuddel 5: 2026-11-30.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bromsten, Spånga
Ändrad användning från gemensamhetsytor till bostäder samt åtgärder hänförliga till detta. Totalt berörs ca: 1 978 m2 av fastighetens totalt 20 000 m2. ca 25-30 lägenheter. Ändrad användning från lokaler till förskola med fyra st avdelningar med plats för ca: 68-70 barn. Bta 633 m2.
Byte av liggande stammar mm i flerbostadshus i Bagarmossen
Entreprenaden omfattar byte av liggande stammar, samlingsledningar för dag- och spillvatten inkl. betongarbeten i fastighet Handelsministern 1. Option på fastighet Försvarsministern 1.
Markförläggning av ledningar i Tallkrogen, Stockholm
Bakgrunden för projektet är att samtliga elledningar idag hänger som luftledningar i stolpar vilket för med sig bla. högre driftkostnader, högre risk för avbrott, äldre standard för kablar. Dessa skall i och med denna entreprenad kablifieras och därmed grävas ner under mark. Därmed uppnås bla. förnyelse av kablar till modernare standard, minskad felfrekvens, färre avbrott för kunder, mindre risk för strömgenomgång, mindre underhåll.
Anpassning av lokaler för psykiatri på S:t Görans sjukhus
Ombyggnad på plan 02, plan 0, plan 1 och plan 2.
Trimningsåtgärder av korsningar i Bromma
Entreprenaden omfattar huvudsakligen: Markarbeten på Ulvsundavägen och Flygplatsinfarten. Rivningsarbeten för befintliga ytskikt och anläggningar, Schakt för kanalisation/ledningar, Förläggning av kanalisation för trafiksignal, va, el och belysning, Nya växtbäddar, Sättning av dagvattenbrunnar, Rivning av en tillfällig spont samt Ytskiktsarbeten med plattor och asfalt för gata och gång- och cykelbana.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Avser hyresgästanpassning av 1 719 m2på plan 7 (4 tr) för kontor. Vi kommer gjuta igen en befintligt håltagning, då befintlig interntrappa tas bort.
Ut och invändig renovering av flerbostadshus i Stockholm
Huvudsaklig planlösning bibehålls, flytt av kök i tre Igh-typer samt mindre justeringar av köks- och badrumsutbredningar/layout. Installation av pentry i mindre lägenhet. Ändring av entre till balkong. Tidigare balkongdörr från sovrum sätts igen. Fönsterdörr ersätter fönster i kök. Avser samtliga fem bostadsvåningar.
Hyresgästanpassning av kontor m.m. i Stockholm
Uppbyggnad av rumsbildning, ytskiktsrenovering samt nyinstallation av verksamhetsanpassad ventilation.
Ombyggnad av vindslägenheter m.m. på Kungsholmen, Stockholm
Ändrad användning av källarhörnlokal (kontor) till restaurang. Ca 10st nya balkonger in mot gården. Påbyggnad av vind, ca 25-27 lgh. Bta ca: 2600 m2.
Upprustning och klimatåtgärder vid Lysviksgatan i Farsta
På platsen kommer följande åtgärder att göras: - 18 nya träd planteras i växtbäddar där dagvatten långsamt kan infiltreras. - Mittrefugen får flera öppna planteringsytor med träd, buskar och perenner. - En vistelseyta placeras centralt med en större parksoffa och kompletterande belysning. - Två nya övergångsställen för säkrare passage över gatan. - Trottoaren i söderläge breddas så att den går att snöröja och städa året om. I samband med ombyggnaden kommer antalet parkeringsplatser att behöva minskas med cirka 30 platser av de 80 som idag finns längs den aktuella sträckan. Åtgärderna kommer att förbättra både trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister på Lysviksgatan.
Ombyggnad av skola i Spånga
Ändrad användning från lager och kontor till lokaler för utbildningsverksamhet. Skolan kommer att bedriva grundskola för F-9. Lokaler förbereds för att kunna ta emot ca 275 elever. Renovering av ytskikt samt installation ventilation.
Upprustning av avloppspumpstation i Stockholm
Ny ventilation, nya gångbord och trappor, omledning av inkommande avloppsflöden, nytt elkraftsystem, nytt spolvattensystem samt installation av nöddusch och räddningskapslar.
Breddning av cykelbana m.m. i Stockholm
Breddning av cykelbana, flytt av kantsten. Ca 135 m lång sträcka.
Drift och underhåll av nationellt system för styrning och övervakning av trafikutrustningar
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Avser utförande av drift och underhåll av nationellt system för övervakning av ej komplexa öppningsbara broar samt övriga anslutna anläggningar.
Renovering av skola i Tensta, Stockholm
Hemsö förvärvar fastigheten Lilla Tensta 1 som omfattar byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Vid tillträdet påbörjar Hemsö en omfattande renovering för att varsamt återställa byggnaderna till toppskick.
Ombyggnad av hotell på Kungsholmen, Stockholm
Delen av fastigheten Diamanten 11 som i dag är kontor föreslås bli hotell. Planförslaget ger möjlighet till att omvandla befintliga kontorsytor till hotell med cirka 50 rum, med nya mötesplatser i entréplanet. Entréplanet blir en multifunktionsyta med exempelvis restaurang eller kontorskollektiv. De ytor i byggnaden som i dag används för kontorsändamål föreslås konverteras till hotell, i huvudsak upp till tredje våningen, medan befintliga bostadsvåningar på våning fyra och fem behålls.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Hyresgästanpassning av kontorslokal till utbildningslokaler (skola). Ombyggnation av café/kök till tillagningskök. Utvändig åtgärd för skolgård inkl. bullerskärm. Komplettering av takfläkt. Avser byggnad H.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solberga
Ombyggnadsprojekt av bostadsfastigheter som bl.a. innefattar projektering och produktion av ny färgad puts på fasader, fönsterrenoveringar, utbyte av stuprör, renovering av entréportar, renovering av källare, värme och ventilation, markarbeten och arbete på vind. Avser Topasen 2 samt Akvamarinen 2 på Kristallvägen 1 resp 10-14 i stadsdelen Solberga i Stockholm.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg, etapp 4, steg 2
Projektet avser renovering av en fastighet som innehåller 26 stycken lägenheter i två stycken huskroppar, Etapp 4. Omfattning är i första hand utvändig renovering. Entreprenaden omfattar att genom totalentreprenad utföra kompletta byggnads- och installationsarbeten för ombyggnad in- och utvändigt.
Renovering och tilläggsisolering av fasad på flerbostadshus i Stockholm
Renovera fasaderna på föreningens 6 st 3-vånings huskroppar på Lurö 1, 2 och 3.
Utbyte av reläskydd i fördelningsstationer i Stockholm
Entreprenaden omfattar reläskyddsbyte, RTU-byte samt installation av ny stationsbuss, stationsdator och skärm (HMI) i totalt fem fördelningsstationer i Stockholm uppdelat i två paket. Reläskyddsbyte avseende paket 1 avser: Kista 33/11kV, 3st transformatorer, 30st ledningsfack, 2st kondensatorbatterier, 2st nollpunktstransformator, Vällingby, 33/11kV, 3st transformatorer, 30st ledningsfack, 2st kondensatorbatterier, 2st nollpunktstransformator samt Lunda, 33/11kV, 3xtrafo, 3st transformatorer, 24st ledningsfack, 2st kondensatorbatterier, 2st nollpunktstransformator Reläskyddsbyte avseende paket 2 avser: Västertorp, 33/11kV, 3st transformatorer, , 30st ledningsfack, 2st kondensatorbatterier, 2st nollpunktstransformatorer samt Kronoberg, 110/11kV, 2st transformatorer, , 48st ledningsfack, 4st kondensatorbatterier, 2st nollpunktstransformator.
Stambyte i flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Fastigheterna är belägna på Mariaberget i Stockholm. Trappan 5 är delvis uppförd under 1700-talet och Tofflan 4 i slutet av 1800-talet och båda fastigheterna är kulturhistoriskt mycket värdefulla (Stockholms Stadsmuseums blåmarkering). Fastigheterna har under årens lopp byggts om och befintliga tekniska system är ca 50 år gamla. Denna ålder gäller i huvudsak även för våtrummens ytskikt, kökssnickerier samt de befintliga starkströmsinstallationerna. Projektet avser utbyte av byggnadernas installationer för elkraft, vatten och avlopp. Därtill utföres ombyggnad av våtrum och kök samt översyn av ventilation värme.
Hyresgästanpassning av kontor på Kungsholmen, Stockholm
Byggnaden på fastigheten Pilträdet 11 (hus 6) har nått sin tekniska livslängd och behöver rustas upp. Fastighetskontoret har fått i uppdrag att upphandla ett entreprenadkontrakt avseende renoverings - och ombyggnadsarbeten. Arbetet ska ske både utvändigt och invändigt. Entreprenaden omfattar hyresgästanpassning till kontorslokal samt teknisk upprustning, Fastigheten ska anpassas till myndighetskrav avseende brand, utrymningssäkerhet, tillgänglighet. Därutöver behöver el - och vvs-ledningarna bytas ut. Utvändigt finns det ett behov av att restaurera fasad och fönster. Fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde.(Blåklassad)
Bergskärningar längs flera vägsträckor inom region Mellersta och Sydöstra
Entreprenaden är uppdelad i två år; 2024 väg 55/56, E18 och E20. 2025 väg 23, 134 och E20.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).