Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 297 st.

Ombyggnad till bergrumsgarage på Djurgården
Fd Naftalager. Ca 1600 platser.
Tillbyggnad av kontor och bostäder på Kungsholmen i Stockholm
Den första deletappen längs med S:t Göransgatan omfattar förutom kontorstillbyggnaden även ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool, gröna gårdar på fastighetens tak och 100 nya lägenheter. Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande. Tillbyggnaden kommer huvudsakligen byggas i trä.
Tunnelventilation, FSE903 Förbifart Stockholm
Avser installation av fläktar i trafikutrymmen alla fläktstationer samt tunnel- och brandventilationsstyrning. Montering av ca 200 fläktar och 17 fläktstationer för brand och avgaser samt intern styrning av ventilationen.
Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Syd
Avser järnvägssträckan mellan Älvsjö-Gnesta-Nynäshamn. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år.
Anläggande av påldäckskaj i Värtahamnen, Stockholm
Spontning, muddring, markrening, påldäckskaj, konstbyggnader, dykdalber, byggnation arbetsgata, förläggning VA-ledningar, el, opto, tele, belysning.
Om- och tillbyggnad av bostäder i Farsta, Stockholm
Syftet med detaljplanen är att genom om- och tillbyggnad av en befintlig kontors- och hotellbyggnad möjliggöra för cirka 640 nya bostäder samt lokaler i bottenvåning för allmänna funktioner.
Ombyggnad av kontor, förskola och lokaler för centrumändamål i Kista
Planförslaget möjliggör cirka 1500 nya bostäder i nio kvarter samt nya förskolor med sammantaget 22 förskoleavdelningar. Ombyggnad av IBM:s huvudkontor till kontor, förskola och lokaler för centrumändamål .
Ombyggnad till servicelägenheter i Enskededalen, etapp 1
Ombyggnad av servicehus till seniorlägenheter. Etapp 1 omfattar bl.a. rivning, stambyte, ytskiktsrenoveringar, byte av fönster och fönsterdörrar, installationer, takarbeten. Den totala ombyggnaden omfattar cirka 23 000 kvadratmeter med målsättning att bygga 215 seniorbostäder.
Ombyggnad till servicelägenheter i Enskededalen, etapp 2
Ombyggnad av servicehus till seniorlägenheter. Etapp 2 omfattar bl.a. rivning, stambyte, ytskiktsrenoveringar, byte av fönster och fönsterdörrar, installationer, takarbeten, installation av solceller och en del lokalanpassningar på bottenplan. Även markarbeten ingår i etapp 2. Den totala ombyggnaden omfattar cirka 23 000 kvadratmeter med målsättning att bygga 215 seniorbostäder.
Kapacitetsöking av skola i Enskede
Befintlig skolbyggnad är tänkt att byggas om för att klara dagens pedagogiska krav och kravet på tillgänglighet. I samband med ombyggnaden byts el- och ventilationssystem ut. Krav finns på en varsam ombyggnad samtidigt som det varit vägledande för förslaget att skapa en hög rumslig flexibilitet genom att förstärka system av små och stora rum. För att rymma den planerade nybyggnaden samt bibehålla storleken på skolgården med tillhörande grusad bollplan planeras rivning av två byggnader (Byggnad F och G) från 1992 och en paviljong (Byggnad H) från 1996.
Ombyggnad av kontor på Kungsholmen
Fastigheten består av totalt 10 våningsplan inklusive källare och ett fläktrum på tak. Total BTA uppgår till ca 11 397 kvm och total LOA ca 8686 kvm. Projektet avser totalrenovering av befintlig fastighet till ny grundstandard inklusive ytskikt, större fönster samt installationer. Miljöcertifiering: Breeam In Use
Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen, etapp 4
Tekniska nämndhuset ska byggas om och renoveras totalt. Byggnaderna som idag inrymmer ca 1 300 arbetsplatser kommer efter ombyggnad inrymma ca 1 400 arbetsplatser och ha en i huvudsak öppen kontorslösning. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Invändig rivning.
Exploateringsarbeten på Kungsholmen, Stockholm
I området ska en park anläggas (Maridealsparken) med murar, lekutrustning, växter och en dagvattenanläggning. I korsningen ST: Göransgatan Mariedalsvägen ska ett nytt torg uppföras ovanpå tunnelbanans underjordiska hall. Hornsbergs strand byggs om mellan Igeldammsgatan och Mariedals gatan och slänten ner mot Västermalms båtklubb ersätts med en mur och ny ramp. Franzéngatan förlängs förbi Maridelsparken och avslutas med en vändplan. Utmed Franzéngatan byggs en mur med trapp mot Mariedals parken för att ta upp nivåskillnaden. Mariedalsgatan byggs om mellan Hornsbergs strand och ST: Göransgatan. ST: Göransgatan byggs om mellan Warfvinges väg och Stadshagens idrottsväg.
Om,- till och påbyggnad av kontorsfastighet vid Tjärahovsplan
Om/tillbyggnad av bostäder/kontor/lokal. Tot. ca 5000 m2 tilkommande ljus BTA samt 700kvm mörk BTA. l5 lgh fördelade på 700kvm.Sandbacken 39 - Gatuhusets översta våning byggs om till bostäder och vinden inreds med bostad samt nytt fläktrum. Byggnaderna ska innehålla främst kontor men även butiker, lägenheter och restaurang.
Upprustning av stadsbiblioteket samt basarerna i Vasastaden, huvuddel 2
Nedanför Stadsbiblioteket mot Sveavägen ligger de så kallade basarerna, på ömse sidor om huvudentrén. De rymmer fyra butiker: McDonalds, Falafelkungen, Office Depot och 7-eleven. Entreprenaden omfattar demonterings-, mark-, bygg- och målningsarbeten samt el-, tele-, hiss-, VVS: - Underhållsarbeten i och utanför fastighet. - Underhåll tekniska installationer och hissar. - Åtgärder tillgänglighet och barnsäkerhet. - Översyn entréer och markarbeten - Tätskikt terrasser, tak och fasadarbeten. - Översyn brandskyddsåtgärder - Översyn vind rotunda
Rivning av bussdepå i Hornsberg, Stockholm
Demontering av tält, rivning och sanering av byggnader, återställande av mark.
Renovering av skola i Hägersten
Entreprenaden omfattar: Stambyte och teknisk uppgradering av VVS-installationer. Hus C och D med anslutningar mot övriga hus. VVS-Installationer i hus C och D är delvis från byggnadsåret och behov av renovering. Bef kombi-system på avlopp/dagvatten skall separeras och förläggas med separata ledning till anslutningspunkt vid gatan. Markschakt kommer att utföras med bergschakt. Några klassrum som saknar ventilation idag skall förses med luft från nytt fläktrum placerat på plan 2. I samband med åtgärderna ändras brandceller, nya partier ordnas i korridorer och mot vissa klassrum. Ytskikt åtgärdas delvis som konsekvens av arbetena.
Ombyggnad till vård och omsorgshus i Bromma
Vectura Fastigheter AB har förvärvat fastigheterna Beckomberga 1:1 och Follingbo 2, vilka tillsammans utgör Bromma sjukhus med en total uthyrningsbar yta om ca 22.000 kvadratmeter. Vectura planerar utveckla byggnaden tillsammans med stiftelsen Stockholm Sjukhem och andra blivande hyresgäster.
Renovering av vandrarhem på fartyg i Stockholm
Steg 1 – Renovering av rigg Nedtagning och renovering av rigg där de översta trädelarna byts ut till stål likt övrig rigg. Återmontering av riggen.
Ombyggnad till bostäder i Ulvsunda
Totalt planerar ALM Equity AB för ca 1000 bostäder i 7 huskroppar i kv Archimedes, varav 5 utav dessa avser nyproduktion. Projektet är ett JV mellan Alm Equity och Resona.
Nedskalning av arenarummet i Ericsson Globe, Stockholm
Målet för upphandlingen är lösning för behovet av nedskalning av arenarummet i Ericsson Globe.
Påbyggnad av bostäder i Hagsätra
Inom kvarteret planeras en påbyggnad på befintlig lågdel som vänder sig mot entrén till tunnelbanestationen. Genom förändring av byggrätten med en högre tillåten totalhöjd kan ytterligare en våning och teknikutrymmet tillskapas.
Nationellt ramavtal avseende konsulter för åtgärdsvalsstudier, Trafikverket
Option: Beställaren ska ha möjlighet att till befintliga kontraktsvillkor förlänga avtalet med 2 år alternativt 1+1 år.
Spår- och växelbyten vid Stockholms Central, etapp 2
Spårbyte och växelbyte med tillhörande M+BEST-arbeten på Stockholm Central och Karlberg driftplats. 20 st spårväxlar, ett spårkors och ca 5500 m spår ska byggas.
Rivning och nybyggnad av förskola i Tallkrogen, Enskede
Objektet avser rivning av förskola bestående av två byggnader med totalt ca 541 m2 BTA samt komplementbyggnader och lekutrustning. Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 568 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installationer och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 2 900 m2. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.
Ombyggnad av simhall i Tensta
Renovering och teknisk upprustning av Tensta simhall.
Invändig renovering av seniorboende i Fruängen
Entreprenaden omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, nya balkonger, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning.
Breddning av Gång- och cykelbana, Ulvsunda
Entreprenaden omfattar markarbeten för breddning av gång och cykelbana på Ulvsundavägen västra sida mellan Kvarnbacksvägen och Flygplatsinfarten. I entreprenaden ingår markarbeten för belysning, trafiksignal och dagvatten.
Förberedande arbeten vid Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Detta projekt omfattar rivning av befintlig takkonstruktion, rivning och sanering av befintlig installation i klockan, nya öppningar i befintlig konstruktion, losshållning av berg, grundläggning och gjutning av bottenplatta och angöring. Utvändig dränering av byggnaden samt grov justering av anslutande ytor. Huvudprojektet (1422221) avser ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Nybyggnad av bostäder på Gärdet, Stockholm
Syftet med detaljplanen är att pröva om ett befintligt bostads- och kontorshus inom fastigheten Genua 1 kan byggas på med två vindsvåningar med bostäder. Planen ska dessutom öppna upp bottenvåningarna i husen för fler bostäder och publika ändamål, service eller handel. Ett nytt bostadshus i tre våningar samt två vindsvåningar planeras på den intilliggande gården. Sammanlagt ger förslaget cirka 55 nya och i huvudsak små bostäder.
Verksamhetsanpassning av skola i Enskede gård, etapp 1
Etapp 1 Innefattar Hus A plan 900, 100-700 samt Hus G plan 100 med en BTA för ombyggnad om ca 4000 kvm. Stora delar av hus A verksamhetsanpassas och ytskiktsrenoveras för 400 elever, samt personal och elevhälsa. I hus A finns lärosalar för teoretiska ämnen för gymnasieskolan, samt gemensamma utrymmen så som tillfällig huvudentré, reception, miniaula, vaktmästeri, elevhälsa, administrativa lokaler och personalrum. I hus G plan 100 ska en tillfällig matsal inklusive ny utrymningsdörr och ett provisoriskt serveringskök byggas.
Hyresgästanpassning av kontorshus i Vasastaden, Stockholm
Fenix kommer utgöras av totalt cirka 22 000 kvadratmeter varav cirka 18 000 kvadratmeter är anpassningsbara kontorslokaler inklusive en coworking.
Ombyggnad för centrumändamål i Slakthusområdet, Johanneshov
Befintlig byggnad på Sandhagen 14 har högt kulturhistoriskt värde.
Ombyggnad av PCI/PACE-labb vid sjukhus i Stockholm
Avser en ombyggnad i befintliga lokaler för PCI- och Pacemakeroperation inom Södersjukhusets centrala delar. I de nya lokalerna ska två operationssalar för PCI samt en operationssal för Pacemaker inrymmas tillsammans med en mängd andra rum. Total yta som byggs om är ca 1370 kvm.
Förstärkningsåtgärder på Gröndalsbroarna i Stockholm
Betongreparation stöd (stöd i vatten) och lagerbyte. Förstärkning av ändtvärbalkar. Förstärkning av kassuner.
Avhjälpande underhåll av omformarstationer vid Trafikverkets anläggningar
Option 1+1 år. Support och avhjälpande underhåll.
Underhållsbeläggning tank i Stockholm- och Västmanlands län
Tankbeläggning och förstärkningsarbeten år 2022-2023. Grupp AB Tank 2022, AB Tank 2023, U Tank 2022 Huvuddel 1, U Tank 2023 Huvuddel 2, U Tank 2024 Huvuddel 3 och U Tank 2025 Huvuddel 4.
Bergskärningar i Distrikt Stockholm/Öst
Bergrensning och förstärkning. Underhållsarbete av A-klassade bergsskärningar. Entreprenaden är uppdelad i 3 paket; paket 1 - väg E4 och E20, paket 2 - väg 222 och paket 3 - väg 73.
Ombyggnad av läktarbyggnaden på Grimsta IP, Vällingby
Sättningsskadorna i byggnaden är till större lokaliserade i plan 1 och omfattningen går i korthet ut på att plan 1 rivs ut i sin helhet. Grundförstärkning utförs med pålning, nya golvkonstruktioner gjuts och rumsbildningar med tillhörande installationer återuppbyggs i samma omfattning och utseende som idag. Ombyggnadsarea ca 1 500 m².
Ombyggnad av SL:s biljetthall m.m. i Stadshagen
I samband med att hela Stadshagen omvandlas till en stadsdel med tätare bebyggelse, kommer S:t Göransgatan att flyttas och bli en central väg för att husera alla markförlagda ledningar såsom VA och fjärrvärme etc. Centrala torget inklusive korsningen S:t Göransgatan/Kellgrensgatan kommer att utgöra ett av de mest kritiska områdena för att få plats med fjärrvärme, el, dagvattenhantering, gata, skelettjord, träd etc. då utrymmet för dessa markförlagda ledningar kommer att vara starkt begränsat. Ovanstående arbeten innebär att den befintliga biljetthallen kommer att påverkas och behöver anpassas till dessa nya förutsättningar. Även befintlig undermarksanläggning påverkas av flytten av S:t Göransgatan. Den måste delvis flyttas för att inte hamna i S:t Göransgatans nya läge. Dessutom planeras gatunivån att sänkas vilket i sin tur nödvändiggör en ombyggnad av densamma.
Påbyggnad av kontorsfastighet i Vasastan
Förslaget gör det möjligt att skapa mer kontorsyta genom att bygga på de befintliga gatu- och gårdsbyggnaderna. Dessutom föreslås en ny gårdsbyggnad.
Renovering av kaj i Värtahamnen
Avser kajrenovering av kaj 507 i Värtahamnen. Omfattar delvis rivning av befintlig krönbalk av betong. Ny spont installeras utanför befintlig kajlinje och förankras med stag i berg, sponten förstärks med två (2) hammarbandsnivåer varav den nedre monteras i nivå med befintlig botten. Ny krönbalk gjuts. Kajen förses med fendrar, pollare och kajstegar. Återställningsarbeten av bitumenbeläggningar och marksten ingår.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Anmälan - Ombyggnad och ändring av planlösning i bef. kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Bef. lokal (förskola) omvandlas till tio bostäder, nya balkonger, ändrad fönsterindelning och fönsterstorlek, nya altandörrar. Bta 947 m2.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område D
Anlägga skydds- och fallbetong på tunneltak, ledningsförläggning samt uppfyllning och byggnation av arbetsgator.
Upprustning av ställverk vid Hammarbyverket, Stockholm
Avser reinvestering i ställverk och frekvensomriktare (teknisk livslängd) vid Hammarbyverket i Stockholm.
Ombyggnad av skolkök och matsal vid skola i Bandhagen
Hagsätraskolans kök och matsal och tillhörande fläktutrymmen ska byggas om. Intill det nya köket ska en tillbyggnad göras med ny inlastning och miljörum. Om-, till och påbyggnaden berör främst hus A men ombyggnaden berör även delar i hus B. En påbyggnad på tak för kanaldragning och ombyggnad av tak för brunnar ska göras i samband liksom en ombyggnad i källarplan för nya installationers genomförande.
Tillbyggnad av hotell och restaurang på Norrmalm
Projektet innebär en tillbyggnad på fastigheten om ca 1300 kvm
Ombyggnad av vindslägenheter m.m. i Stockholm
Ändrad användning av källarhörnlokal (kontor) till restaurang. Ca 10st nya balkonger in mot gården. Påbyggnad av vind, ca 25-27 lgh. Bta ca: 2600 m2.
Renovering och omläggning av vatten- och avloppsledningar på Södermalm
Projektet Åsögatan är ett förnyelseplansprojekt på Södermalm. Projektet har uppkommit efter flertal översvämningar och driftstörningar i området.
Renovering av skola i Stockholm
Hemsö förvärvar fastigheten Lilla Tensta 1 som omfattar byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Vid tillträdet påbörjar Hemsö en omfattande renovering för att varsamt återställa byggnaderna till toppskick.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnation av verkstad till bostäder, riva ner sophus på baksida och placera ny sopstation på gaveln. Utvändiga förråd till bostäderna, nya parkeringsplatser på baksidan. Bta 464 m2.
Om- och utbyggnad av likriktarstation vid Hälsingehöjden
Omfattande renovering samt utbyggnad av den befintliga likriktarstationen i Hälsingehöjden.
Ombyggnad tll gemensam mottagning på Södersjukhuset i Stockholm
Projekt efter förberedande rivningsarbetena (pnr 2031788). Plan 1 i Byggnad 04 ska anpassas till en gemensam mottagning för onkologen och urologen.
Omläggning av avlopp- och dricksvattenledning i Tallkrogen, Stockholm
Projektet avser att lägga om och dimensionera upp kombinerad avloppsledning i Amatörvägen och Olympiavägen samt att lägga om och lägga ny dricksvattenledning i Amatörvägen på sträckan mellan Polovägen och Olympiavägen, Tallkrogen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnation samt ändring av tidigare lokaler till nya bostadslägenheter i markplan i flerbostadshus. Ny planlösning. Nya installationer. Nya fönster och dörrar mot uteplats. Bta 213 m2.
Ombyggnad av kök och matsal i skola på Södermalm
Syftet är att kök och matsal ska klara en kapacitet av 1250 portioner. Objektet avser total ombyggnad av Södra Latins kök samt uppdatering av ventilation och mindre byggåtgärder i matsal. Nytt fläktrum, omdisponering av elevcafe samt nytt exteriört kombitorn för avluft och uteluft.
Breddning av cykelbana m.m. i Stockholm
Breddning av cykelbana, flytt av kantsten. Ca 135 m lång sträcka.
Stängselpatrull-rondering inom Stockholmsområdet
Avsyning och reparation av hål och skador i stängsel. Beställaren har som option möjlighet att på befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare: Option 1. 2023-11-01—2024-10-31 Option 2. 2024-11-01—2025-10-31
Rivning och återställning av brandskadat flerbostadshus i Stockholm
Rivning av del av flerbostadshus efter brand.
Tillbyggnad av industri-/handelsfastighet i Spånga, Stockholm
Tillbyggnad av befintlig industri-/handelsfastighet med BYA om ca 800kvm , byggnads höjd lika bef. byggnad (8,1m).Bortsprängning av berg på gårdssida för bättre framkomlighet för transporter samt plats för förvaring avskrymmande gods utomhus.
Stambyte och ytskiktsrenovering i flerbostadshus i Hägersten
Projektet avser stambyte och ytskiktsrenovering, med kvarboende hyresgäster i byggnaden. Projektet utförs etappvis per port och omfattar två huvuddelar, en per byggnad, totalt 48 st lägenheter. I samband med renovering ska även visst byggarbete för ändrad planlösning göras. I entreprenaden ingår även fasadtvätt, byte av el och ny avfallshanteringslösning.
Underhållsåtgärder på vägtunnlar i Stockholmsområdet
Södra Länken, Norra Länken, Norrortsleden Törnskogstunneln, Muskötunneln.
Installationsentreprenad vägväderinformationsstationer för Trafikverket
Område 1 Distrikt Syd, område 2 Distrikt Väst och område 3 Distrikt Öst/Stockholm.Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Leverans av dörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Materialleverans dörrar i trafikutrymmen för E4 Förbifart Stockholm.
Inspektion av byggnadsverk inom distrikt Öst/Stockholm
Brogrupp 1; Väg Stockholm/Gotland 2022, 2023 och 2024. Brogrupp 2; Väg Södermanland/Uppsala 2022, 2023 och 2024. Brogrupp 3; Väg Örebro/Västmanland 2022, 2023 och 2024. Brogrupp 4; Väg Östergötland 2022, 2023 och 2024. Brogrupp 5; Järnväg Öst 2022, 2023 och 2024. Brogrupp 6; Järnväg Stockholm 2022, 2023 och 2024.
Förstärkning av broar vid Hägerstens- och Blommenbergsviadukten
Förstärkning av insida tvärbalk och undersida brobaneplatta vid Hägerstensviaduktens norra landfäste (bro 2-2031-1) samt förstärkning undersida brobaneplatta och utsida vingmur vid Blommenbergsviaduktens norra landfäste (bro 2-2033-1).
DEF-slipersbyte inom Distrikt Öst/Stockholm och Mitt
DEF-slipersbyte inom distrikt Öst/Stockholm på bandelarna 345, 351, 417, 419, 443, 524 och 527 samt inom distrikt Mitt på bandelarna 312, 313, 322, 324, 325, 331, 333 och 391. Spårsliprar i betong. . Objektet inkluderar även förstärkningsåtgärder efter ett inställt spårbyte på Godsstråket genom Bergslagen (Stråk 9, bdl 351 Fv - Jbk, 524 Hpbg - Fv och bdl 527 Örebro central), utbyte av spår- och växelslipers, rälsbefästningar mm.
Anläggande av askgravar samt renovering av viadukt på Skogskyrkogården, Stockholm
Anläggande av askgravar på kv 25 samt renovering av viadukt på Skogskyrkogården.
Ramavtal avseende energientreprenader, Rikshem AB
Ramavtal avseende större energiprojekt i Rikshems fastigheter. Avtalstid: 2021-12-01 - 2023-11-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Totalrenovering av bostäder i Stockholm
Totalrenovering av 20 st befintliga lägenheter. 4 st lägenheter skapas på befintliga råvinden.
Omläggning av gata, nybyggnad av gc-bana i Stockholm
I uppdraget ingår: Ombyggnad av gata, gång- och cykelbana, Ledningsarbeten, Upprustning av gångtunnel samt planteringar.
Ombyggnad till vårdcentral i Stockholm
Ombyggnad och verksamhetsanpassning från förskolelokaler till vårdcentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Renovering av balkonger och balkongräcken i samband med fasadrenovering.
Ombyggnad och stambyte i flerbostadshus i Stockholm
Fem nya lägenheter inreds i befintligt garage och torkrum. Projektet avser även stambyte i 42 st lägenheter.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.