Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 271 st.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Entreprenad SN 843 omfattar i stort följande arbeten: -Provisorier och temporära förstärkningsarbeten, för att upprätthålla acceptabel framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). -Markarbeten. Stödkonstruktioner, grundläggning, betongarbeten för tråg, kulvert, ventilkammare och gatuöverbyggnad till och med AG (provisorisk gata och GC-bana). -Ledningsarbeten inklusive stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert på Munkbron (vattenledningar dras fram till ventilkammare Munkbron). -Ledningsarbeten Va. -Ledningsprovisorier. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström, leverans beräknas runt årsskiftet 2019/2020. SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Renovering av Katarinahissen Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till scenverksamhet i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Tillbyggnad av kontor och bostäder på Kungsholmen i Stockholm
Den första deletappen längs med S:t Göransgatan omfattar förutom kontorstillbyggnaden även ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool, gröna gårdar på fastighetens tak och 100 nya lägenheter. Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande. Tillbyggnaden kommer huvudsakligen byggas i trä.
Anläggande av påldäckskaj i Värtahamnen, Stockholm
Spontning, muddring, markrening, påldäckskaj, konstbyggnader, dykdalber, byggnation arbetsgata, förläggning VA-ledningar, el, opto, tele, belysning.
Basunderhåll av Mälarbanan
Förberedande markarbeten, förlängning av Mälarbanan. Option ytterligare 2 år.
Ombyggnad till hotell i Hjorthagen
Ombyggnad av hotell.
Verksamhetsanpassning av skola i Enskede gård, etapp 2
Projektet avser en renovering och anpassning av en gymnasieskola med praktisk inriktning till en gymnasieskola med teoretisk inriktning kombinerad med en grundskola högstadium. Antal elever ska ökas från 460 elever till totalt 1200 elever, fördelat på hälften för vardera gymnasieskolan och högstadium. Total Bruttoarea för hela skolan är ca. 14 500m2. Total bruttoarea för Etapp 2 som denna upphandling innefattar beräknas till ca 10 500 m2. Etapp 2 består av ombyggnad och renovering av hus C, D, E, F och G. samt rivning av hus H och sophuset utanför hus C. Dessutom ska skolgården upprustas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Stockholm
Yttre ändringar, ny tvättstuga, borttagning av bjälklag. Nytt källsorteringrum.
Upprustning av brandstation på Kungsholmen, Stockholm
Konsulter anlitade för Farsta brandstation (pnr 1485874) samt Kungsholmens brandstation med option på Johannes Brandstation (pnr 1479869).
Totalrenovering av skola i Spånga, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av huskropp A-F. Hus A-hus C består av klassrum. Hus D är en gymnastiksal, hus E matsal och slöjdsalar. Samt hus F en fritidsbyggnad. Installationerna byts till stor del ut i alla kropparna. Matsalen i hus E samt några ventilationsaggregat i hus A-C behålls(Det finns två aggregat per huskropp, den ena i varje byts ut). Nya ytskikt i alla huskropparna. Nya fönster i alla kropparna sånär som på hus F där de behålls. Nya VA-ledningar läggs på skolgården.
Renovering av vandrarhem på fartyg i Stockholm
Steg 2 – Renovering av däck Däcket byts ut till ett nyinköpt fartygsanpassat virke av Oregon Pine. Övrigt berört material ovan däck, som till exempel nagelbänkar och trädetaljer, renoveras också.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Ändrad användning från skola till kontor.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område D
Anlägga skydds- och fallbetong på tunneltak, ledningsförläggning samt uppfyllning och byggnation av arbetsgator.
Renovering av vattenrening och bassänger vid utomhusbad i Hägersten
I entreprenaden ska ingå konstruktion, leverans, installation och driftsättning till full funktionalitet och driftklar anläggning. I entreprenaden ingår också att driftsätta befintlig installation och att säkerställa att de nya funktionerna fungerar väl med den befintliga vattenreningen.
Ombyggnad av Skanskvarnsskolan i Årsta, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av hus B, C, D och E på Skanskvarnsskolan i Årsta.
Verksamhetsanpassning av förskola i Farsta, Stockholm
Fastigheten skall anpassas så att den kan vara evakueringsförskola i Farsta strand. 810 kvm. Upphandling avser ombyggnation av Vilohemmet och gård från vårdboende till förskola med 4 avdelningar. Innefattar även ombyggnad av ventilation, upprustning av el, renovering av tillagningskök, installation av hiss.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Stockholm
Tilläggsisolering av fasader och socklar med 80 mm, balkongfronter anpassas till ny ytterväggstjocklek, byte av fönster och fönsterdörrar. Bta 10 638 m2.
Verksamhetsanpassning av skola i Enskede gård, etapp 1
Etapp 1 Innefattar Hus A plan 900, 100-700 samt Hus G plan 100 med en BTA för ombyggnad om ca 4000 kvm. Stora delar av hus A verksamhetsanpassas och ytskiktsrenoveras för 400 elever, samt personal och elevhälsa. I hus A finns lärosalar för teoretiska ämnen för gymnasieskolan, samt gemensamma utrymmen så som tillfällig huvudentré, reception, miniaula, vaktmästeri, elevhälsa, administrativa lokaler och personalrum. I hus G plan 100 ska en tillfällig matsal inklusive ny utrymningsdörr och ett provisoriskt serveringskök byggas.
Ombyggnad till LSS-boende i Kista, Stockholm, etapp 2
Projektet avser renovering och anpassning av totalt ca 210 lägenheter, aktivitetscentrum och personalytor. Huskropparna 5 och 3 är i behov av en total byggteknisk upprustning. Ombyggnaden omfattar även ändring av planlösning för etablering av ny verksamhet. Huskropparna är ca 17 500 kvm. Entreprenaden planeras att genomföras i två huvuddelar (etapper). -Huvuddel (etapp 2) – Huskropp 3 omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, fasadrenovering, byte av fönster, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning. Etapp 2 omfattar ca 8 500 kvm.
Anläggande av arbetsgata och ledningar på Bobergsgatan, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden avser anläggande av arbetsgator och ledningar inom detaljplan Kolkajen, som är under upprättande. Utöver arbetsgator, med överbyggnad och beläggning, ingår andra typer av arbeten såsom VA, kanalisation, dagvatten och anläggningsarbeten.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Ändrad användning från kontor till hotell. Fastigheten är idag klassad som kontor och hotell, med detta projekt kommer ytterligare ca 2300 m2 omvandlas från kontor till hotell. Dock finns kontorsytor kvar i fastighetern.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid Södersjukhuset i Stockholm
Projektet innebär total ombyggnation av plan 1 - 7 i Byggnad 17 och 18 för att åstadkomma vårdavdelningar med 168 enpatient-rum med tillhörande duschrum ned Rullstols WC-standard.
Underhållsåtgärder i järnvägsunnlar inom Stockholms kommun
Huvuddel 1: Mälarbanan Håbotunneln, Mälarbanan Svartvikstunneln, Kvedesta 8A, Södertälje Tunnel Kvedesta 8B, Södertälje Malmsjötunneln, Huddinge Karlslundstunneln och Västberga Västbergatunneln, Huvuddel 2: Björnkullatunnlarna 1A, Björnkullatunnlarna 1B, Björnkullatunnlarna 1C och Björnkullatunnlarna 1D. Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2022-12-15 och huvuddel 2 2024-12-16.
Arbetsgator och ledningar i Kista Äng, Stockholm
Objektet avser uppfyllnad av gator och installation av prefabricerade stödmurar. Utsedd konsult för ledningssamordning är Helm Project Management AB.
Ombyggnad av restaurang i Stockholm
Tidigare barnvagnsbutik skall anpassas till restaurangverksamhet. Nytt separat ventilationssystem skall installeras samt avlopp från kök kommer att kopplas till bef. fettavskiljare i fastigheten. Bta 383 m2.
Installationsledare/biträdande projektledare till region Öst/Stockholm
Helhetsåtagande installationsledare och biträdande projektledare avseende komplexa väganläggningar, öppningsbara broar samt nationella styr- och övervakningssystem.
Byte av VVS och el på förskola i Stockholm
ROT - stambyte, nytt fläktrum och upprustning av teknisk utrustning och ytskikt. Beläget i Gamla stan. Blå-klassad byggnad.
Hyresgästanpassning av kontor i Stockholm
Här kommer Volvo Cars att etablera sin nya, globala tech-hub.
Renovering och lokalanpassning av kontor i Johanneshov, Stockholm
Ombyggnad av kontorshus, samt tillbyggnad i form av länk mellan byggnaden och grannfastighet. Ca 10 000 kvm LOA.
Ombyggnad av lokaler för handel och kontor i Stockholm
Planer för ombyggnad av hus 27 till centrum och kontor.
Byte av tak och fönster på skola på Kungsholmen, Stockholm
Huset är fem våningar högt. Entreprenaden avser renovering/ombyggnad av tak och fönster pga. omfattande fuktskador. Byggnaderna är blåmarkerade på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att de har bedömts vara synnerligen kulturhistoriskt värdefulla och motsvarar fordringarna för byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Total bruttoarea ca 2 000 m2.
Tillbyggnad av samlingslokal mm på Norrmalm, Stockholm
Planarbetet ska pröva möjligheten att bygga till inom fastigheten Katthavet 7. Fastigheten ägs av Sankta Eugenia katolska församling och har bland annat kyrka, församlingslokaler, kontor och bostäder.
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Bromma, Stockholm, etapp 2
Etapp 2 omfattar: - Rivning av matsal i hus C samt produktion av matsal/storkök hus C - Markarbeten färdigställs
Ombyggnad av vindslägenheter m.m. i Stockholm
Ändrad användning av källarhörnlokal (kontor) till restaurang. Ca 10st nya balkonger in mot gården. Påbyggnad av vind, ca 25-27 lgh. Bta ca: 2600 m2.
Ombyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Ombyggnad av industri till kontor.
Kajrenovering vid Söder Mälarstrand i Stockholm
Längs den berörda sträckan slås en ny spont utanför befintlig pållinje. Innanför den fylls uppkomna hålrum upp med skumbetong. Utanpå befintlig krönbalk i betong gjuts ett nytt skyddande lager av betong.
Renovering/stambyte av skola i Hägersten, etapp 1
Entreprenaden omfattar: Stambyte och teknisk uppgradering av VVS-installationer. Hus C och D med anslutningar mot övriga hus. VVS-Installationer i hus C och D är delvis från byggnadsåret och behov av renovering. Bef kombi-system på avlopp/dagvatten skall separeras och förläggas med separata ledning till anslutningspunkt vid gatan. Markschakt kommer att utföras med bergschakt. Några klassrum som saknar ventilation idag skall förses med luft från nytt fläktrum placerat på plan 2. I samband med åtgärderna ändras brandceller, nya partier ordnas i korridorer och mot vissa klassrum. Ytskikt åtgärdas delvis som konsekvens av arbetena.
Ramavtal; resurskonsulter för arkitektur och landskapsarkitektur för Trafikverket
Delområde 1: Landskapsarkitektur, Delområde 2: Arkitektur, Delområde 3: Vegetationshantering (Planering/projektering/underhåll), Delområde 4: Vegetationshantering (Besiktning/kontroll), Delområde 5: Tillgänglighet. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga ramavtalet med ytterligare 1 + 1 år.
Ombyggnad av kök och matsal i skola på Södermalm, Stockholm
Syftet är att kök och matsal ska klara en kapacitet av 1250 portioner. Objektet avser total ombyggnad av Södra Latins kök samt uppdatering av ventilation och mindre byggåtgärder i matsal. Nytt fläktrum, omdisponering av elevcafe samt nytt exteriört kombitorn för avluft och uteluft.
Breddning av cykelbana m.m. i Stockholm
Breddning av cykelbana, flytt av kantsten. Ca 135 m lång sträcka.
Framkomlighetsåtgärder gällande bussfiler i Stockholm
Entreprenaden är uppdelad i fem delar. Beställaren tecknar kontrakt med en (1) entreprenör för utförande av samtliga delar. Delarna är följande: Del 1: Rånövägen Del 2: Åkeshovsvägen Del 3: Kvarnbacksvägen & Brommaplan Del 4: Norrbyvägen Del 5: Voltavägen
Ombyggnad av skola i Stockholm
Ändrad användning från lokal till skola. Bta 5500 m2.
Om- och tillbyggnad av skola i Sköndal, Stockholm
Objektet avser tillbyggnad av matsal, entré och returrum, samt ombyggnation matsalsytor. Dessutom ska en ny elservis installeras. Total tillbyggnad ca 190 kvm. Total ombyggnad ca 230 kvm.
Renovering av kaj på Söder Mälarstrand, Stockholm
Installation av spont framför kaj samt betongreparation av krönbalk. Även vissa markarbeten ingår.
Uppfyllnad och ledningsarbeten i Hagastaden, Stockholm
Entreprenaden omfattar uppfyllnadsarbeten och ledningsförläggning kring kvarteret Forskaren, i anslutning till södra delen av Hagaplan.
Påbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Sju nya bostäder byggs till ovanpå bef. bostadshus. Bta 765 m2.
Utökning av kyrkogård i Stockholm
Anläggande av gravkvarter för kistgravar inkluderande bl. a. masshantering, dräneringsåtgärder, plantering av träd och buskar, spegeldamm, bevattningsanläggning och belysning på Råcksta begravningsplats kv 11-14.
Utveckling av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Byggnaden är i behov av renovering och projektet omfattar nya studentlägenheter, delningslägenheter och smålägenheter samt upprustning av befintliga bostadslägenheter med tillhörande bostadskomplement.
Upprustning av garage i Skärholmen, Stockholm
Reparationsåtgärder i betongkonstruktion tillsammans med upprustning i form av ventilation, värme, el, belysning, dagvattensystem och omläggning tätskikt i gårdsbjälklag.
Konservering av byggnadsminnet Charterhallen vid Bromma flygplats i Stockholm
Konserveringen innefattar restaurering inom följande områden: Betongstomme: Restaurering av balkonger och terrasser, inklusive räcken. Klimatskal: Puts/Fasad, Fönster, panel, ytterdörrar mm, Tak, plåt, takavvattning samt tätskikt. Innemiljö: Restaurering av fuktskadade delar. Före detta Flygledartorn: Allmän utvändig restaurering.
Ombyggnad av industri-/handelsfastighet i Spånga, Stockholm
Tillbyggnad av befintlig industri-/handelsfastighet med BYA om ca 800kvm , byggnads höjd lika bef. byggnad (8,1m).Bortsprängning av berg på gårdssida för bättre framkomlighet för transporter samt plats för förvaring avskrymmande gods utomhus.
Renovering av förskola i Stockholm
Förskolan Trollsländan är i behov av renovering som bland annat innebär utbyte av ventilation och ytskiktsrenovering.
Till- & ombyggnad av flerbostadshus i Marieberg, Stockholm
Ändring av ateljéer till bostäder, yttre ändringar, förlängning av hissar. Renovering av sockelputs samt tilläggsisolering.
Nya passagerargångar till Värtaterminalen i Värtahamnen, Stockholm
Entreprenaden avser byggnation av nya passagerargångar till Värtaterminalen och omfattar pålning, betongarbeten, stålbyggnads- och installationsarbeten samt, lednings - och kanalisationsarbeten. I entreprenaden ingår även en hiss.
Gång- och cykelbaneförbättringar i Stockholm
Trafikkontoret ska utföra åtgärder för att leda cykeltrafiken längs Repslagargatan och förbättra trafikmiljön för gående och cyklister på delar av Götgatan mellan Hornsgatan och Medborgarplatsen. I åtgärderna ingår det att bredda gångbanor och bygga genomgående gångbanor i fyra korsningar.
Anläggande av askgravar samt restaurering av bro m.m. på Skogskyrkogården, Stockholm
Entreprenaden omfattar anläggande av en askgravlund på kvarter 25 inkl. gjutning av betongdamm för vattensalamandrar, renovering av en nedsänkt gång i kvarter 19 samt restaurering av Lewerentz bro på Sunnanvindsvägen.
Upprustning av fordonstvättar i tunnelbanedepåer i Nyboda och Vällingby
Utbyte av tvättanläggningar inklusive reningsverk. Renovering av ytskikt, installationer mm.
Ombyggnad av läktarbyggnaden på Grimsta IP, Vällingby
Sättningsskadorna i byggnaden är till större lokaliserade i plan 1 och omfattningen går i korthet ut på att plan 1 rivs ut i sin helhet. Grundförstärkning utförs med pålning, nya golvkonstruktioner gjuts och rumsbildningar med tillhörande installationer återuppbyggs i samma omfattning och utseende som idag. Ombyggnadsarea ca 1 500 m².
Totalrenovering av flerbostadshus i Stockholm
Anmälan bostäder - Nytt schakt för kall- & varmvatten, VVC samt elstigare i trapphushallen i gårdshuset.
Hyresgästanpassning av Östra och Västra Gymnasiehusen, Stockholm
Syftet med projektet är att utföra en ombyggnad som resulterar i kontorslokaler som, så långt det är möjligt med hänseende till byggnadsminnet, uppfyller dagens krav på kontorslokaler och möjliggör en långsiktig uthyrning.
ROT-renovering av flerbostadshus i Johanneshov, Stockholm
Projektet innefattar en helrenovering av 2 lokaler samt 40 lägenheter med nya ytskikt, nya kök och badrum. Även fasaden ska renoveras med tilläggsisolering och fönsterbyte.
Omläggning av löparbanor på Stockholms stadion
Omfattar rivning av befintlig syntetisk beläggning, läggning av ny platslagd syntetisk beläggning med tillhörande underarbeten, på Stockholms stadions idag alla syntetiskt belagda ytor.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Utvändiga ändringar som förlängning av bef. utrymningstrapp samt nya ventilationshuvar. Invändiga ändringar av planlösningen som även påverkar brandskyddet. Bta 3547 m2.
Ombyggnad till blodcentral på Norrmalm, Stockholm
I fastigheten Hägern Mindre 7 ska renovering och hyresgästanpassning av lokaler i på bottenplan 3 och källarplan 2 utföras. Omfattar ombyggnation och hyresgästanpassning för ny blodcentral samt vaccinationsmottagning på ca 1260 kvm.
Installation av betongpist i skridsko- och bandyhall, Gubbängens IP
Sedan invigningen av skridsko- och bandyhallen har ispisten haft återkommande problem med iskvaliteten. För att åtgärda detta och öka hallens nyttjandegrad föreslår förvaltningarna att en betongpist installeras som ersätter dagens gruspist.
Återställning av mark i Bagarmossens Centrum, Stockholm
Avser ombyggnad av del av Bagarmossen torg Lillåvägen 44 samt parkering baksida ICA butiken Emågatan 42.
Upprustning av brandgata m.m. i Stockholm
En cirka 100 m lång brandgata som ligger på ett garagebjälklag ska rustas upp. Befintliga ytskikt ska rivas, dagvattensystem förbättras inklusive fördröjningsmagasin och nya ytskikt och nya planteringar ska anläggas. Entréytor till gården anpassas så att gångtrafik och cyklister kan mötas och belysning förstärks.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Björkhagen, Skarpnäck
Avser ombyggnation av Malmövägen samt anslutande Ystadsvägen samt Halmstadsvägen avseende gata och nya VA-ledningar inklusive servisanslutningar. Detta för att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i korsning Malmövägen/Ystadsvägen.
Rivning av kontor i Stockholm
Rivning av kontor för att kunna utföra exploteringsarbeten. Bta 4029 m2.
Uppförande av teknikrum och installationer i Hagastaden, Stockholm
E-435 Installationer i teknikrum för bevattning, vattenkonst och markvärme, projekt Hagastaden. Installationerna ska ske i befintliga och för ändamålet förberedda rum belägna i ett underjordisk garage. Till varje teknikrum finns befintliga avsättningar för vatten, el och fiber gjorda.
Ombyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Ändrad användning av bostad till kontor.
Finplaneringsarbeten mm i Gröndal, Stockholm
Avser breddning av befintlig gång- och cykelväg vid Lövholmsvägen i Gröndal. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk.
Upprustning av parklek i Fruängen, etapp 2
Entreprenaden omfattar upprustning av Kerstin Hesselgrens park i Fruängen med nya markytskikt, lekredskap, möbler, belysning, träd och buskar, murar i betong, trädäck, väderskydd m.m
Relining av stammar i flerbostadshus i Hägersten/Aspudden, Stockholm
Avser relining av liggande stammar i Kv Gässlingen 1 och Tuppen 1 på Styrbjörnsvägen samt Blommensbergsvägen i Hägersten/Aspudden.
Resurskonsult stöd till Nationell samordnare Vatten, Luft och Buller
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med maximalt 48 månader uppdelat i maximalt fyra (4) tillfällen.
Hyresgästanpassning av kontor i Värtahamnen, Stockholm
Hyresgästanpassning av kontor. ca 1667 kvm.
Hyresgästanpassning av ungdomsgård och ungdomsmottagning på Liljeholmen, Stockholm
Entreprenaden omfattar i en hyresgästanpassning från tidigare särskola till en kombinerad ungdomsgård och ungdomsmottagning i en kulturmärkt byggnad inkl. ventilations-, el- och tele-, rör och byggarbeten, utvändiga markarbeten att hantera dagvattenproblem i källaren samt tillgänglighetsanpassa framsidan.
Renovering av garage i Stockholm
Det finns skador i betongstommen orsakade av armeringskorrosion i bl.a. pelare, bjälklag och ramper. Garaget med tillhörande ramper ska renoveras. Belysning ska bytas och tak, väggar, pelare målas. Nya brunnar/rännor monteras och samtliga spillvattenrör bytas. Tätskikt av polyuretan ska läggas på övre plan och i ramper. Asfalt på nedre plan rivs och ersätts.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).