Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 269 st.

Verksamhetsanpassning av skola i Enskede gård, etapp 2
Projektet avser en renovering och anpassning av en gymnasieskola med praktisk inriktning till en gymnasieskola med teoretisk inriktning kombinerad med en grundskola högstadium. Antal elever ska ökas från 460 elever till totalt 1200 elever, fördelat på hälften för vardera gymnasieskolan och högstadium. Total Bruttoarea för hela skolan är ca. 14 500m2. Total bruttoarea för Etapp 2 som denna upphandling innefattar beräknas till ca 10 500 m2. Etapp 2 består av ombyggnad och renovering av hus C, D, E, F och G. samt rivning av hus H och sophuset utanför hus C. Dessutom ska skolgården upprustas.
Upprustning och påbyggnad av flerbostadshus i Farsta, Stockholm
Påbyggnad med 2 våningar och 172 lägenheter.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Farsta, Stockholm
Fastigheten består av två sammankopplade souterrängbyggnader som idag inrymmer vård- och omsorgsboende, servicehuslägenheter samt dagverksamhet. Del av hus A och hela hus B är nu aktuell för en total byggteknisk upprustning. Ombyggnaden omfattar även upprustning av innergårdarna. Ombyggnaden omfattar ca 10 500 kvm.
Renovering av kontors- och butikslokaler i Gamla stan, Stockholm
Projektet ska leverera ett totalrenoverat kvarter av Cephalus 10. Byggnadsarbetena består av rivning, ombyggnad samt nyinstallation av tekniska system samt underhåll och ändringar av tak, fönster och fasader. Större ändringar planeras även av planlösningarna på alla våningsplan och ingrepp i känsliga miljöer. Byggnadernas säkerhet och säkerhetssystem kommer att uppdateras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vasastaden, Stockholm
Yttre ändringar, ny tvättstuga, borttagning av bjälklag. Nytt källsorteringrum.
Basunderhåll väg område Södra Roslagen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 829 km.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Bagarmossen, Stockholm
Entreprenaden omfattar renovering med kvarboende hyresgäster i fastigheterna Socialministern 1, Försvarsministern 1 och Handelsministern 1 belägna på Byälvsvägen 12-38 i Bagarmossen. Avser stambyte och renovering i fastigheterna, samt uppgradering EL till 5-ledarsystem och åtgärder på dagvattenledningar. Lägenhetsrenoveringarna ska ske enligt varsam renovering och är koncentrerade till i huvudsak kök, garderober, WC/bad, samt mindre åtgärder på fönster och balkongdörrar.
Om,- till och påbyggnad av kontorsfastighet vid Tjärahovsplan, Stockholm
Om/tillbyggnad av bostäder/kontor/lokal. Tot. ca 5000 m2 tilkommande ljus BTA samt 700kvm mörk BTA. l5 lgh fördelade på 700kvm.Sandbacken 39 - Gatuhusets översta våning byggs om till bostäder och vinden inreds med bostad samt nytt fläktrum. Byggnaderna ska innehålla främst kontor men även butiker, lägenheter och restaurang.
Stambyte och upprustning i flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Projektet omfattar ombyggnation av kv. Väktaren 37 som omfattar 56 befintliga bostäder, tre lokaler och fem nya bostäder. Projektet omfattar i huvudsak stambyte, nya kök, nya badrum, ytskiktsrenovering i samtliga lägenheter och allmänna utrymmen, tvättstugerenovering, nya gallerförråd, byte av fastighetens tekniska installationer samt installation av sopsug. Beställarens lokalytor på markplan totalrenoveras också. Delar av våning 1, som tidigare uteslutande varit lokalytor, omvandlas till nya bostadslägenheter.
Totalrenovering av skola i Spånga, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av huskropp A-F. Hus A-hus C består av klassrum. Hus D är en gymnastiksal, hus E matsal och slöjdsalar. Samt hus F en fritidsbyggnad. Installationerna byts till stor del ut i alla kropparna. Matsalen i hus E samt några ventilationsaggregat i hus A-C behålls(Det finns två aggregat per huskropp, den ena i varje byts ut). Nya ytskikt i alla huskropparna. Nya fönster i alla kropparna sånär som på hus F där de behålls. Nya VA-ledningar läggs på skolgården.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupp AB01 Norr 1, AB02 Norr 2, AB04 Söder 2, AB05 Komplexa, AB06 Justertopp Norr 1 EKA och AB07 Justertopp Norr 2 EKA.
Upprustning av flerbostadshus i Riksby
Följande åtgärder ingår i projektet: - Byte av liggande stam i källare - Säkerhetspaket i källare i form av brytförstärkta källardörrar, rörelsestyrd belysning, uppdatering av låssystem, målning av väggar och tak samt belysta utrymningsskyltar - Dräneringsarbeten, dagvattenhantering - Takarbeten - Vindsisolering - Upprustning av trapphus - Tilläggsisolering och omputsning av fyra hus - FX-system - Installation av solceller - Injustering av värmeanläggningen - Installation av laddstolpar
Upprustning av flerbostadshus i Farsta strand
Projektet avser renovering och modernisering av fastigheten Bjurö 1. Samtliga lägenhetsförråd ska byggas om och invändiga liggande dag- och spillvattenstammar ska relinas. Husgrunden kommer att grundmurisoleras och dräneras. Följande underhållsåtgärder ingår i projektet: - Lägenhetsförråd av trä byts ut till förrådsväggar av stålnät - Skalskydd med brytförstärkta källardörrar - Ny rörelsestyrd belysning i förrådsutrymmen/källarutrymmen - Nytt låssystem med elektroniska nycklar till källarens allmänna utrymmen. - Målning av väggar och tak i källarutrymmen - Nya belysta utrymningsskyltar - Relining av liggande spill- och dagvattenstammar i källarplan - Porttelefon i entréer - Dränering av grundmursisolering utvändigt - Byte av samtliga radiatorer i källarutrymmen - Ny isolering av befintligt rörstråk i källarplan - Nytt akustiskt undertak i entréerna - Ny belysning i trapphus och entréer - Tillskapande av ny tvättstuga - Ny maskinpark och nya ytskikt i befintliga tvättstugor
Renovering av skola i Hägersten, Stockholm etapp 2
Avser Hus E. Nytt ventilationssystem, inklusive aggregat, nya fläktrum, nytt ventilationstorn på gård, nya huvar och invändiga- samt utvändiga kanaler. Nya shuntgrupper med nya undersystem och rör. Nytt storkök med inredning och kökskyla. Ny kraft, belysning och spridningsnät i byggnaden. Nya värmesystem, ledningar och radiatorer/golvvärme. Ny elkraft, belysning och spridningsnät för data. Byggnadens takavvattning kopplats på nytt dagvattensystem med fördröjningsmagasin med markschakt och bergschakt för systemen och utvändigt ventilationstorn. Konstruktiva åtgärder i stomme och bjälklag. Ytskiktsrenovering utförs genomgående i byggnaden.
Drift och underhåll av VA-Vent-anläggningar i Stockholms län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten i Stockholm
Avser ombyggnation av lokaler för polismyndigheten i Stockholms län. Entreprenaden innefattar ombyggnation av befintlig fastighet fördelat på 8 våningar inklusive källarplan på cirka 8 400 m2. Byggnaden kommer att innefatta kontorsytor, gym, garage mm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Avser ROT-renovering, stambyte samt påbyggnad av en våning på flerbostadshus.
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av brandstation i Farsta, Stockholm
Huvuddel 1 omfattar etablering/uppförande av den tillfälliga brandstationen, inkl. verksamhetsanpassningar. I preliminärt föreslagen tidplan ingår ca 4 månader för etablering- och verksamhetsanpassning samt ca 1 månad för brandförsvarets överflyttning av verksamheten. Den tillfälliga brandstationen ska placeras på anvisad plats inom fastigheten se situationsplan.Den tillfälliga brandstationen ska bestå av modulbyggnad för personal och tält för brandbilar. Entreprenören har projekterings- och funktionsansvar för den tillfälliga brandstationen. Huvuddel 2: Om- och tillbyggnad av brandstationen Huvuddel 2 omfattar i huvudsak rivnings-, pålnings-, grundläggnings-, mark-, bygg- och målningsarbeten samt el-, rör-, luftbehandlings, sprinkler samt styr-och övervakningsinstallationer. I huvuddelen ingår även en del arbeten som behöver utföras innan huvuddel 1 kan påbörjas. Dessa arbeten omfattar bl.a. rivning av befintlig carport, vissa ledningsarbeten i mark, schakt och borttransport av förorenade massor, röjning av viss växtlighet. I huvuddel 3 ingår följande arbeten: Av-etablering av den tillfälliga brandstationen. återställningsarbeten, såsom uppbyggnad av ny carport, montering och installation av laddstolpar, återställning mark samt finplanering av markanläggning
Tillbyggnad av hotell, museum och restaurang på Djurgården, Stockholm
Förslag att bygga på huset Linden på Djurgården med en våning samt att gräva ut källaren. Detta gör det möjligt att utveckla verksamheten för museet och hotellet intill.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Enskede
Planerade åtgärder i detta projekt: - Tilläggsisolering - Fönsterbyte - Balkongrenovering - Ventilationsåtgärder - Takrenovering - Uppgradering av utemiljön
Verksamhetsanpassning av förskola i Farsta, Stockholm
Fastigheten skall anpassas så att den kan vara evakueringsförskola i Farsta strand. 810 kvm. Upphandling avser ombyggnation av Vilohemmet och gård från vårdboende till förskola med 4 avdelningar. Innefattar även ombyggnad av ventilation, upprustning av el, renovering av tillagningskök, installation av hiss.
Ombyggnad till seniorbostäder i Vasastaden, Stockholm
Avser en total byggteknisk upprustning för att ändra användning från Vård- och omsorgsboende till ca 86 stycken seniorbostäder. I fastigheten finns även en förskola och storkök. Omfattar även upprustning av innegården. Ombyggnaden omfattar ca 7400 m².
Ombyggnad till seniorbostäder i Blackeberg, Bromma
Entreprenaden omfattar total byggteknisk upprustning av fastigheten Kv. Dalbon 1, Hus A och Hus B, vilket bl.a. innefattar rivning, stambyte, ytskiktsrenovering, byte av fönster och fönsterdörrar, tillbyggnad av balkonger, installationer, fasadarbeten samt solceller.
Anläggande av arbetsgata och ledningar på Bobergsgatan, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden avser anläggande av arbetsgator och ledningar inom detaljplan Kolkajen, som är under upprättande. Utöver arbetsgator, med överbyggnad och beläggning, ingår andra typer av arbeten såsom VA, kanalisation, dagvatten och anläggningsarbeten.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Ombyggnad/utvändig ändring av hela hotellbyggnaden. Bta 5650 m2.
Drift och underhåll av trafikutrustning inom region Öst/Stockholm
Drift och underhåll av trafikutrustning i AB, C, D, E, T och U-län. VMS-skyltar, avstängningsanordningar samt MCS. Östra regionen kontraktstid tom 2027-02-28 med option på ytterligare 2+2 år. För Mellersta och Sydöstra regionen kontraktstid tom 2025-02-28 med option på ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av lanterniner på Moderna museet, Skeppsholmen
Konstruktionen, av lanterninerna på taket ovan Avdelningen för tillfälliga utställningar, har visat brister. Under de senaste åren har man genom utredningar och provning kommit fram till en fungerande konstruktion. Denna entreprenad ska byta ut de flesta av lanterninerna.
Renovering av fasader på Stockholms stadion, Östermalm
Avser fasadrenovering av Stockholms Stadion, som är K-märkt.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupp AB03 Söder 1 Återvinning.
Ombyggnad av student- och forskarbostäder i Stockholm
Ombyggnad av föredetta elevhem till student- och forskarbostäder. BTA 1480 m2.
Ny ventilation och renovering av fasad och fönster på skola i Stockholm
Hässelby Villstadsskola, Ny vent och renover av fasad och fönster, hus D.
Gångåtgärder i Vasastaden, Stockholm
Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för gångtrafikanter i kopplingarna mellan Citybanan entré vid Vanadisvägen och den nya stadsdelen Hagastaden, via Gävlegatan. Projektet omfattar Gävlegatan, Vanadisplan och del av Vanadisvägen.
Markåtgärder för säkerställning av byggnader vid skyfall i Stockholm
AB Stockholmshems har låtit upprätta en rapport över bolagets fastighetsbestånd per stadsdel där risk för skador p.g.a. skyfall har analyserats. Av AB Stockholmshems totalt ca 400 st fastigheter har 122 st fastigheter bedömts riskera skyfallsskador och för dessa fastigheter behöver lämpliga markåtgärder utredas och utföras.
Ombyggnad av högtrycksklocka till kontor i Hjorthagen, Stockholm
Gasklocka 5 är en sfärisk högtrycksklocka som blir en kontorsbyggnad. Ändrad användning av industrifastighet till kontor. Nya öppningar för glasparti, lanternin, ventilationsgaller och trapphus/entré.Ny separat stomme för tillskapande av 6 våningsplan(entréplan/hisshall), teknikplan och 4 kontorsplan. Bta 1364 m2.
Påbyggnad av skolbyggnad i Bandhagen, Stockholm
Utökad byggrätt av befintlig byggnad inom fastigheten Stjärnvalvet 2 med markanvändning skola.
Byte av VS-system m.m. på Sjöängsskolan i Stockholm
Utbyte av värmestammar, radiatorer, schuntgrupper, tappvatten, avlopp och dagvatten i hus A, B och D. Lägga om taket på hus D.
Underhållsarbeten på skola i Vasastaden, Stockholm
Utbyte av värmesystem, ventilation i klassrum, belysning samt ytskiktsrenovering
Byte av tak m.m. på skola på Kungsholmen, Stockholm
Huset är fem våningar högt. Entreprenaden avser renovering/ombyggnad av tak och fönster pga. omfattande fuktskador. Byggnaderna är blåmarkerade på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att de har bedömts vara synnerligen kulturhistoriskt värdefulla och motsvarar fordringarna för byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Total bruttoarea ca 2 000 m2.
Tak- och fasadarbeten på operahus på Norrmalm, Stockholm
Entreprenaden består av 5 huvuddelar: - huvuddel 1 avser fasad mot söder - huvuddel 2 fasad mot väster - huvuddel 3 fasad mot norr - huvuddel 4 scenhuset - huvuddel 5 mot Kungsträdgården
Totalrenovering av flerbostadshus i Stockholm
Upprustning av hela fastigheten med utbyte av VVS- och el-inst. samt renovering av badrum,kök & inv. ytskikt.Vind inreds med nya lgh & lgh-förråd flyttas till källare. Uthyrningslokal återställs till lägenheter. BTA 3499m2.
Renovering av skola i Tensta, Stockholm
Hemsö förvärvar fastigheten Lilla Tensta 1 som omfattar byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Vid tillträdet påbörjar Hemsö en omfattande renovering för att varsamt återställa byggnaderna till toppskick.
Relining av spillvatten- & dagvattenledningar i flerbostadshus i Stockholm
Berörda fastigheter är stambytta omkring år 2000 men man gjorde då inga åtgärder i bottenplattor. Upphandlingen omfattar en huvuddel och en del som optioner. Huvuddelen består av fastigheterna: - Bolaget 2 Ångermannagatan 78-92 (ca 55 lgh) -Fondbersån 1 Friherregatan 1, 1A-B, 5-7 (152 lgh) -Springbrunnen 2 Loviselundsvägen 18-38 (66 lgh) -Tapetrabatten 4 Friherregatan 22-50 (96 lgh) -Spegeldammen 1 Loviselundsvägen 29-59 (110 lgh) -Rosengården 1 Friherregatan 2-16 (51 lgh) Och för optioner: - Tapetrabatten 2 Friherregatan 52-102 (169 lgh) - Örtagården 1 Loviselundsvägen 27 (30 lgh)
Upprustning av avloppspumpstation i Stockholm
Ny ventilation, nya gångbord och trappor, omledning av inkommande avloppsflöden, nytt elkraftsystem, nytt spolvattensystem samt installation av nöddusch och räddningskapslar.
Finplanering för Kv Persikan på Södermalm, Stockholm
Entreprenaden ska genomföras fossilfritt och beställaren har en ambition om att i möjligaste mån uppnå emissionsfrihet i produktionen. Därutöver är projektet utpekat för att testa återbruk. Entreprenaden omfattar huvudsakligen: - Finplanering. - Parkupprustning Tengdahlsparken. - Tvätt-Malinspark. - Henningsgata och Lottensgata. - Trädplantering med skelettjordar. - Vissa ledningsarbeten. - Option Nackagatan, flytt av SVOA-ledningar för att möjliggöra trädplantering. - Bevattningssystem i Tvätt-Malinspark.
Breddning av cykelbana m.m. i Stockholm
Breddning av cykelbana, flytt av kantsten. Ca 135 m lång sträcka.
Ombyggnad av äldreboende i Stockholm
Underhålla och anpassa våningsplan 1, Hus D, i fastigheten Jungfru Lona 2 till ett seniorboende. 32 lägenheter.
Framkomlighetsåtgärder gällande bussfiler i Stockholm
Entreprenaden är uppdelad i fem delar. Beställaren tecknar kontrakt med en (1) entreprenör för utförande av samtliga delar. Delarna är följande: Del 1: Rånövägen Del 2: Åkeshovsvägen Del 3: Kvarnbacksvägen & Brommaplan Del 4: Norrbyvägen Del 5: Voltavägen
Renovering av tak, fasad och fönster på skola på Östermalm, Stockholm
Tak, fasad och fönster är i behov av renovering. Likaså kommer utvändig trappa, ramp, balkonger och skärmtak att behöva åtgärdas.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg, etapp 4, steg 2
Projektet avser renovering av en fastighet som innehåller 26 stycken lägenheter i två stycken huskroppar, Etapp 4. Omfattning är i första hand utvändig renovering. Entreprenaden omfattar att genom totalentreprenad utföra kompletta byggnads- och installationsarbeten för ombyggnad in- och utvändigt.
Ombyggnad av industri-/handelsfastighet i Spånga, Stockholm
Fasadändringar,ny fasadbeklädnad & fönster vid kortsida/entré. Flytt takskjutport samt igenbyggnad av tidigare port. Ny utrymningstrappa. Nya skärmtak. Ommålning & slamning av del av fasad. Ändrad planlösning. Ny entresol,ny hiss & utrymningstrappor. Bta 4485 m2.
Renovering av lägenheter i Traneberg, Stockholm
Beräknas utföras under en 3-årsperiod
Renovering av fasad på kontorshus på Östermalm, Stockholm
Fasad renoveras och återställs i befintligt utförande. Avser del av fasad på Svea livgarde.
Renovering av förskola i Hägersten, Stockholm
Förskolan Trollsländan är i behov av renovering som bland annat innebär utbyte av ventilation och ytskiktsrenovering.
Till- & ombyggnad av flerbostadshus i Marieberg, Stockholm
Ändring av ateljéer till bostäder, yttre ändringar, förlängning av hissar. Renovering av sockelputs samt tilläggsisolering.
Nya passagerargångar till Värtaterminalen i Värtahamnen, Stockholm
Entreprenaden omfattar nya passagerargångar till Värtaterminalen, kompletta med installationer m.m. I entreprenaden ingår pålning, betongarbeten, stålbyggnadsarbeten, stomkomplettering, installationer m.m. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar. Huvuddel 1: Grundläggning och markarbeten t.o.m ök fundament Huvuddel 2 Stålkonstruktioner inkl installationer. Entreprenören har konstruktionsansvar för stålkonstruktioner och installationer m.m
Underhållsåtgärder på stenvalvsbroar i Stockholm/Öst
Fogning stenstöd och stenvalvsbroar.
Förstärkning av stödmur på Gröndalsbron i Stockholm
Förstärkning av stödmur vid avfart från Gröndalsbron mot Gröndalsvägen.
Renovering av fönster på kontorshus på Östermalm, Stockholm
Vasakronan avser att renovera befintliga fönster med ommålning och lagning av rotskador. Avser hela Göta livgarde.
Ombyggnad av Östra och Västra Gymnasiehusen, Stockholm
Entreprenaden omfattar ombyggnation av Östra och Västra gymnasiehusen på Riddarholmen med bland annat byte av installationer, installation av ny hiss, utvändiga markarbeten, arbeten på fasader, tak och ytskikt samt hyresgästanpassningar.
Relining av stammar i flerbostadshus i Vällingby, Stockholm
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering samt kompletta byggnads- och installationsarbeten för att åtgärda liggande stammar i källare alternativt bottenplan, liggande stammar under platta samt rör och brunnar belägna i mark utanför huskropp. Huvuddel 3: Stämpelfärgen 4, Härjedalsgatan 27-33, Mörsilsgatan 3-7, 13-17 Huvuddel 4: Korthållaren 5, Indalsbacken 2A-B, 4-31, Lyckselevägen 3-11 Huvuddel 5: Bokpappret 1, Lyckselevägen 2-22 Huvuddel 6: Glanspapperet 1, Lyckselevägen 60-84 Huvuddel 7: Skaftstämpeln 1, Härjedalsgatan 2-22 Huvuddel 8: Pennstället 1, Lyckselevägen 34-54 Huvuddel 3-8 hanteras som optioner.
Framkomlighetsåtgärder gällande bussfiler i Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för om- och tillbyggnad av gator och gångbanor med angränsande ytor samt tillhörande anläggningar. Åtgärderna är förlagda längst med Stombusslinje 2 & 3. Totalt rör det sig om 10 olika platser/arbetsområden längst stombusslinjen.
Upprustning av fordonstvättar i tunnelbanedepåer i Nyboda och Vällingby
Utbyte av tvättanläggningar inklusive reningsverk. Renovering av ytskikt, installationer mm.
Trafikbegränsande åtgärder vid Mynttorget mm i Gamla stan, Stockholm
Avser trafikbegränsande åtgärder vid Mynttorget, Slottskajen och Tage Erlanders plats i Gamla Stan, Stockholm. Entreprenaden omfattar leverans, montering och installation av fasta och höj- och sänkbara trafikpollare, gatubelysning samt leverans och plantering av träd, inklusive tillhörande markarbeten. Omläggning av stensättning för parkering och infarter ska också utföras.
Tillbyggnad av bostäder på Stora Essingen, Stockholm
Planförslagets syfte är att möjliggöra en tillbyggnad i tre våningar på fastigheten Bykkaret 3 på Stora Essingen, för att tillskapa nya bostäder.
Utvändigt underhåll av kontor i Stockholm
Fasadändring, fasadrenovering samt fönsterbyte.
Elbilsladdning i belysningsnätet, Stockholms stad m fl
Miljöförvaltningen hos Stockholms stad, i samarbete med Uppsala Parkering, Nynäshamn kommun, Eskilstuna kommun och Tekniska Verken Linköping samt fossilfritt 2030, vill undersöka vilka möjligheter det finns att erbjuda elbilssladdning via belysningsnätet.
Tak- och fasadrenovering på vårdcentral mm på Kungsholmen, Stockholm
Projektet avser Renovering av Tak och Fasader i By 02. Total fasadyta rött tegel ca 2740 m², total takyta ca 2610 m².
Ny kylanläggning på by 01 på Södersjukhuset i Stockholm
Projektet avser ombyggnation av yttertak och mantagel av en ny kylanläggning på taket, samt installationer ner till undercentralen.
Ombyggnad av lokaler i byggnad G i Landstingshuset på Kungsholmen, Stockholm
Projektet avser ombyggnation av lokaler i byggnad G, Landstingshuset, HGA Kraftens Hus. Total bruttoarea ca 559 m². LOA ca 251 m².

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).