Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 254 st.

Ombyggnad av galleria och kontor mm på Östermalm, Stockholm
Ägare av fastigheterna är ADIA (Abu Dhabi Investment Authority). Enligt planerna kommer kvarteret vid Stureplan i Stockholm, där Sturegallerian och Sturebadet ligger, få nya arbetsplatser, 80 nya lägenheter och en ny entré till Östermalmstorgs tunnelbanestation. Det ska även byggas ett nytt hotell och flera takterrasser. Efter utbyggnaden ökar den totala ytan i Sturekvarteret från 95 000 till 105 000 kvadratmeter. Byggtiden beräknas till cirka sju år och kostnaden för ombyggnaden uppskattas till fem miljarder kronor.
Uppställningshall, monteringshall, verkstad samt städ/uppställningshall vid Högdalsdepån
Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg. Förlängning av befintlig saneringshall. En ny verkstad (C30) cirka 80x10 m. Ny uppställningshall ovan mark med uppställningsplats för 8 tåg. Totalt 7 byggnader, mark och ledningsarbeten.
Upprustning av pendeltågsdepå i Älvsjö
Ombyggnad av verkstadsspår, tvättanläggning, lyftanordningar och uppställningsplatser. Upprustning av depåbyggnaden samt bana, el och signaler. Ny miljöstation och förråd. Totalt 7 olika delprojekt.
Basunderhåll av järnväg längs Södra Stambanan
Drift och underhåll på stäckorna Åby-Nässjö samkt Kimstad-Finspång. Kontraktslängden är fem år med ytterligare två optionsår (1+1).
Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Syd
Avser järnvägssträckan mellan Älvsjö-Gnesta-Nynäshamn. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år.
Anläggande av påldäckskaj i Värtahamnen, Stockholm
Spontning, muddring, markrening, påldäckskaj, konstbyggnader, dykdalber, byggnation arbetsgata, förläggning VA-ledningar, el, opto, tele, belysning.
Nybyggnad av skola m.m. i Stora Sköndal
Ingår i Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal. Denna etapp avser etapp 3b - Kyrkbyn. I denna etapp planeras det för renovering av högskolebyggnaden och utveckling av ny skola och en strandpark mot Drevviken. Befintlig miljö bevaras till största delen oförändrad.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Total ombyggnad och renovering av fastigheten. 12800 kvm LOA.
Renovering & ombyggnad av flerbostadshus i Husby
Detta handlas som option från projekt: 1495277. Totalt skall 732 lägenheter renoveras, fördelade på 24 huskroppar inom 7 olika gårdar i Husby. Invändigt i lägenheterna utförs ytskiktsrenovering, stambyte badrum och kök och utbyte av samtliga installationer. Utvändigt omfattas tak, fasader,fönster och anläggning av nya gårdsmiljöer. Hyresgästerna kommer att evakueras etappvis under byggtiden.
Om- och tillbyggnad av kontor i Stockholm
ca 11500 kvm inkl. garage byggs om till samma användningsområde, kontor och garage, men med ny planlösning och nya ytskikt. Tillbyggnad på innergården och ny terrass samt ombyggnad av befintlig innergård.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 1
Utökning till 3+4 körfält (2+2 körfält idag), från trafikplats Jakobsberg till trafikplats Hjulsta.
Totalupprustning av kontor i Stockholm
Nytt fläktrum. Ny utrymningstrappa. Nya hörnfönster. Ny entré mot Torshamnsgatan. Ny entré mot gården. Nya fasadkulörer samt material (träribbor) Bef. fönster byts ut mot nya. Bta ca 10 000 m2 kontor.
Om,- till och påbyggnad av kontorsfastighet vid Tjärahovsplan
Om/tillbyggnad av bostäder/kontor/lokal. Tot. ca 5000 m2 tilkommande ljus BTA samt 700kvm mörk BTA. l5 lgh fördelade på 700kvm.Sandbacken 39 - Gatuhusets översta våning byggs om till bostäder och vinden inreds med bostad samt nytt fläktrum. Byggnaderna ska innehålla främst kontor men även butiker, lägenheter och restaurang.
Ombyggnad till bostäder, kontor och handelslokaler på Stora Essingen
JM AB och NREP AB planerar för totalt ca 200-300 bostäder på fastigheterna Tvålen 4 och Ångtvätten 16. Joint venture projekt mellan NREP AB och JM AB.
Ny- om- och tillbyggnad av skola mm i Spånga, etapp 2
Projektet syftar till att utöka antal elevplatser i Sundbyskolan från 821 till 1 200 genom om- och tillbyggnad. Nya byggnader kommer att uppföras för årskurserna F-3 och för årskurserna 7-9 samt vissa anpassningsåtgärder i befintliga byggnader för att kunna utöka elevkapaciteten. De nya byggnaderna utformas enligt den s.k. konceptskolan. Om- och tillbyggnad kommer även att ske av matsal och storköket för att kunna möta det större elevantalet. I projektet ingår rivning av fyra hus, varav två paviljongbyggnader. Total bruttoarea nybyggnad och tillbyggnad ca 3700 kvm. Total bruttoarea ombyggnad ca 2700 kvm. Även Arrendevägen 65-67.
Ombyggnad, rivning och nybyggnad av skolbyggnader i Bandhagen
Objektet avser om- och tillbyggnad av Bäckahagens skola som i dagsläget rymmer ca 5-600 elever. Skolan ska efter om- och tillbyggnaden rymma 1110 elever. Projektet omfattar bland annat: - Komplett ombyggnad av hus A-D - Rivning av hus G och H - Nybyggnad av hus J - Ombyggnad av skolgård Samverkansentreprenaden är indelad i två faser där Fas 1 primärt avser projektering, kalkylering och produktionsplanering och Fas 2 avser produktion.
Exploateringsarbeten på Kungsholmen, Stockholm
I området ska en park anläggas (Maridealsparken) med murar, lekutrustning, växter och en dagvattenanläggning. I korsningen ST: Göransgatan Mariedalsvägen ska ett nytt torg uppföras ovanpå tunnelbanans underjordiska hall. Hornsbergs strand byggs om mellan Igeldammsgatan och Mariedals gatan och slänten ner mot Västermalms båtklubb ersätts med en mur och ny ramp. Franzéngatan förlängs förbi Maridelsparken och avslutas med en vändplan. Utmed Franzéngatan byggs en mur med trapp mot Mariedals parken för att ta upp nivåskillnaden. Mariedalsgatan byggs om mellan Hornsbergs strand och ST: Göransgatan. ST: Göransgatan byggs om mellan Warfvinges väg och Stadshagens idrottsväg.
Ombyggnad av förvaltningskontor i Tensta
Objektet är fastigheten Stranninge 1 som är byggd i början av 1970-talet. Fastigheten består av ett antal sammanbyggda en- och sex-våningshus med källare som innehåller gruppboende, stödboende och vård- och omsorgsboende etc. Byggnaderna 35, 36, 38 är i behov av en total byggteknisk upprustning. Ombyggnaden omfattar även ändring av planlösning för etablering av ny verksamhet. Hus 37 innefattas med fasadrenovering och fönsterbyte. Dom låga sammanlänkande delarna 36-38 kommer att rivas till betongstomme och uppföras med ny fasad och tak. När ombyggnaden är färdigställd kommer den att inhysa Spånga/Tensta Stadsdelsförvaltning.
Renovering av vandrarhem på fartyg i Stockholm
Steg 1 – Renovering av rigg Nedtagning och renovering av rigg där de översta trädelarna byts ut till stål likt övrig rigg. Återmontering av riggen.
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Bromma, Stockholm, etapp 1
Entreprenaden är uppdelad i tre etapper: Etapp 1 - Omfattar produktion av hus D (konceptskolan) för att klara av att använda plan 100 som provisorisk matsal. Två klassrum på plan 200 skall färdigställas. - Markarbeten med el, VA. Matningar kommer att ske av el samt kallvatten från befintliga huskroppar. - Borrning avseende rör i berg för passivkyla. - Markarbeten mellan de olika huskropparna.
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Bromma, Stockholm, etapp 2
Entreprenaden är uppdelad i tre etapper: Etapp 2 Omfattar: - Rivning av matsal i hus C samt produktion av matsal/storkök hus C - Markarbeten färdigställs
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Bromma, Stockholm, etapp 3
Entreprenaden är uppdelad i tre etapper: Etapp 3 omfattar iordningsställande av klassrum på plan 100 i hus D (efter den provisoriska matsalen). Samt klassrum på plan 200 i hus D färdigställs.
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad. ''Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck''.
Ombyggnad till bostäder i Ulvsunda
Totalt planerar ALM Equity AB för ca 1000 bostäder i 7 huskroppar i kv Archimedes, varav 5 utav dessa avser nyproduktion. Projektet är ett JV mellan Alm Equity och Resona.
Finplaneringsarbeten mm i Gröndal, Stockholm
Avser breddning av befintlig gång- och cykelväg vid Lövholmsvägen i Gröndal. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk.
Upprustning av badanläggning i Johanneshov
Upprustning av Nytorpsbadet
Ombyggnad av ventilation på skola i Gamla Enskede
Objektet avser ombyggnad av ventilation i Hus H och L på Sturebyskolan
Ombyggnad av kontor på Norrmalm
Projektet kommer att utföras etappvis, varje våning är en etapp. Kostnadsuppgiften är den totala kostnaden för projektet. Totalt ca 9000 kvm.
Ombyggnad av konferenslokaler m.m i kontorshus på Norrmalm
Projektet kommer att utföras etappvis, varje våning är en etapp. Kostnadsuppgiften är den totala kostnaden för projektet. Totalt ca 9000 kvm.
Ombyggnad av kontor på Norrmalm
Projektet kommer att utföras etappvis, varje våning är en etapp. Kostnadsuppgiften är den totala kostnaden för projektet. Totalt ca 9000 kvm.
Invändig renovering av äldreboende i Fruängen
Entreprenaden omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, nya balkonger, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning.
Breddning av Gång- och cykelbana, Ulvsunda
Entreprenaden omfattar markarbeten för breddning av gång och cykelbana på Ulvsundavägen västra sida mellan Kvarnbacksvägen och Flygplatsinfarten. I entreprenaden ingår markarbeten för belysning, trafiksignal och dagvatten.
Förberedande arbeten vid Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Detta projekt omfattar rivning av befintlig takkonstruktion, rivning och sanering av befintlig installation i klockan, nya öppningar i befintlig konstruktion, losshållning av berg, grundläggning och gjutning av bottenplatta och angöring. Utvändig dränering av byggnaden samt grov justering av anslutande ytor. Huvudprojektet (1422221) avser ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Verksamhetsanpassning av skola i Enskede gård, etapp 1
Etapp 1 Innefattar Hus A plan 900, 100-700 samt Hus G plan 100 med en BTA för ombyggnad om ca 4000 kvm. Stora delar av hus A verksamhetsanpassas och ytskiktsrenoveras för 400 elever, samt personal och elevhälsa. I hus A finns lärosalar för teoretiska ämnen för gymnasieskolan, samt gemensamma utrymmen så som tillfällig huvudentré, reception, miniaula, vaktmästeri, elevhälsa, administrativa lokaler och personalrum. I hus G plan 100 ska en tillfällig matsal inklusive ny utrymningsdörr och ett provisoriskt serveringskök byggas.
Hyresgästanpassning av kontorshus i Vasastaden, Stockholm
Fenix kommer utgöras av totalt cirka 22 000 kvadratmeter varav cirka 18 000 kvadratmeter är anpassningsbara kontorslokaler inklusive en coworking.
Upprustning av park i Tensta
Projektet är en del av ''Grönare Stockholm''.
Upprustning av kök och matsal på skola i Fruängen
Objektet avser ombyggnad av kök och matsal samt tillbyggnad av returrum, hus B. Alla installationer byts och ny elservis för högre effekt installeras. Nya fläktrum anordnas i källarutrymme och på vinden ovanpå köket där yttertaket höjs några decimeter. Renovering av fasad. Markarbeten med ny fettavskiljare och ett ventilationstorn. Bruttoarea ca 900 kvm
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Ändrad användning från kontor till hotell. Fastigheten är idag klassad som kontor och hotell, med detta projekt kommer ytterligare ca 2300 m2 omvandlas från kontor till hotell. Dock finns kontorsytor kvar i fastighetern.
Installationsledare/biträdande projektledare till Region Öst/Stockholm
Helhetsåtagande installationsledare och biträdande projektledare avseende komplexa väganläggningar, öppningsbara broar samt nationella styr- och övervakningssystem.
Rivning av dräner vid Citybanan
Rivning av dräner samt den på dränerna täckande sprutbetongen och installation av ny sprutbetong.
Ombyggnad av läktarbyggnaden på Grimsta IP, Vällingby
Sättningsskadorna i byggnaden är till större lokaliserade i plan 1 och omfattningen går i korthet ut på att plan 1 rivs ut i sin helhet. Grundförstärkning utförs med pålning, nya golvkonstruktioner gjuts och rumsbildningar med tillhörande installationer återuppbyggs i samma omfattning och utseende som idag. Ombyggnadsarea ca 1 500 m².
Om- och tillbyggnad av skola i Älvsjö
Tillbyggnad samt ombyggnation av Engelskaskolan i Älvsjö. Ny skolgård på befintlig matsal och köks tak ska byggas. Ombyggnation av plan 2 och 5 samt div mark och fasadarbeten ska utföras.
Påbyggnad av kontorsfastighet i Vasastan
Förslaget gör det möjligt att skapa mer kontorsyta genom att bygga på de befintliga gatu- och gårdsbyggnaderna. Dessutom föreslås en ny gårdsbyggnad.
Återuppbyggnad av kasern 2 på Skeppsholmen, Stockholm
I september 2016 utbröt en brand i Kasern II. Delar av objektet förstördes av branden och stora delar vattenskadades under det omfattande släckningsarbetet. Efter branden säkerställdes byggnaden konstruktivt och sanerades på brand- och vattenskadat material. Återuppbyggnaden kommer att utföras i 2 separata entreprenader, återställande av stomme, takkonstruktion, fasad och fönster har redan upphandlats och kommer att genomföras under 2019 (pnr 1527861) .
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Bef. lokal (förskola) omvandlas till tio bostäder, nya balkonger, ändrad fönsterindelning och fönsterstorlek, nya altandörrar. Bta 947 m2.
Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för belysning, trafiksignal, VA och gång- och cykelåtgärder vid Nybroplan
Renovering och lokalanpassning av kontor på Johanneshov
Ombyggnad av kontorshus, samt tillbyggnad i form av länk mellan byggnaden och grannfastighet. Ca 10 000 kvm LOA.
Totalrenovering av flerbostadshus i Stockholm
Upprustning av hela fastigheten med utbyte av VVS- och el-inst. samt renovering av badrum,kök & inv. ytskikt.Vind inreds med nya lgh & lgh-förråd flyttas till källare. Uthyrningslokal återställs till lägenheter. Utbyte av fönster,balkonger uppförs. BTA 3499m2.
Påbyggnad av skolbyggnad i Bandhagen
Utökad byggrätt av befintlig byggnad inom fastigheten Stjärnvalvet 2 med markanvändning skola.
Ombyggnad av lab och kontorslokaler på KTH Kemi i Stockholm
Hus 43:15 i Kemikvarteret, hyrs idag av KTH för laboratorie- och kontorsverksamhet. Ombyggnation för 2MILab planeras i de tomställda kontorsytorna på plan 5 i den västra flygeln. Efter färdigställande av 2MILab kommer frigjorda laboratorier och kontor på plan 4, 6 och 7 renoveras och byggas om enligt rumsfunktionsprogram från KTH. Totalt berörs ca 4000 m² av ombyggnaden + övriga ytor pga installationsförändringar.
Ombyggnad av vindslägenheter m.m. i Stockholm
Ändrad användning av källarhörnlokal (kontor) till restaurang. Ca 10st nya balkonger in mot gården. Påbyggnad av vind, ca 25-27 lgh. Bta ca: 2600 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnation samt ändring av tidigare lokaler till nya bostadslägenheter i markplan i flerbostadshus. Ny planlösning. Nya installationer. Nya fönster och dörrar mot uteplats. Bta 213 m2.
Växelbyten i Karlberg
Utförande av en förenklad spårkonfiguration vid Karlberg, tolv befintliga växlar rivs och ersätts med fyra nya växlar samt att optisk signalering förändras. Utförs på både driftplats CST och driftplats Karlberg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Omputsning fasad, byte fönster, nya balkongräcken, renovering terasser. Ny tvättstuga samt miljörum i entéplan. lhopslaging av ett antal lägenheter. Stambyte samt renovering lägenheter. 36 lägenheter byggs om till 29 lägenheter.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg, etapp 4
Projektet avser renovering av bostäder i totalt tre etapper, varav två etapper utgör optioner. De tre etapperna utgörs av etapp E4 i Storholmen 3 (huvudkontrakt) och etapp E5 och E6 i Storholmen 5 (optioner). Första etappen, E4, innehåller 26 stycken lägenheter i två stycken huskroppar samt tvättstuga. Etapp E5 och etapp E6 innehåller totalt 50 stycken lägenheter samt en förskola.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg, etapp 5
Projektet avser renovering av bostäder i totalt tre etapper, varav två etapper utgör optioner. De tre etapperna utgörs av etapp E4 i Storholmen 3 (huvudkontrakt) och etapp E5 och E6 i Storholmen 5 (optioner). Första etappen, E4, innehåller 26 stycken lägenheter i två stycken huskroppar samt tvättstuga. Etapp E5 och etapp E6 innehåller totalt 50 stycken lägenheter samt en förskola.
Ombyggnad av maskinhall på Tekniska museet i Stockholm
Entreprenaden omfattar ombyggnad av befintlig maskinhall i tekniska museet i Stockholm.
Finplanering för Kv Persikan Kv 4-7, Södermalm
Avser finplanering av Kv. 4-7 samt Tvätt-Malinspark och Gränden (Lottensgata och Heningsgata). I entreprenaden ingår servisanslutningar och ledningar, parkarbeten träd och plantering, möblering, överbyggnad (trottoar), slitlager, kapning av spont. Objektet är beläget i stadsdelen Södermalm, Stockholm vid Tegelviksgatan/Barnängsgatan samt Bondegatan och Nackagatan.
Lokalanpassning av kontor i Stockholm
Ändrad användning från hotell till kontor.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Stockholm
Entreprenaden omfattar en ny dubbelriktad gång- och cykelbana längs med Västertorpsskolan på Störtloppsvägens östra sida och Västertorpsväens norra sida. Entrprenaden omfattar även befintlig gångbana på Sörtloppsvägens västra sida, ny uppbyggnad av körbanan på Störtloppsvägen, ny genomgående gång- och cykelpassage, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, dagvattenbrunnar, förläggning av kanalisation för opto och belysning, samt trädåtgärder.
Nya passagerargångar till Värtaterminalen i Värtahamnen, Stockholm
Entreprenaden avser byggnation av nya passagerargångar till Värtaterminalen och omfattar pålning, betongarbeten, stålbyggnads- och installationsarbeten samt, lednings - och kanalisationsarbeten. I entreprenaden ingår även en hiss.
Utbyte av höghållfasta lager på Lidingöbron, etapp 2 och 3
Etapp 2 igångsättning 2024, etapp 3 igångsättning 2025.
Förstärkningsåtgärder på Gröndalsbroarna i Stockholm
Betongreparation stöd (stöd i vatten) och lagerbyte. Förstärkning av ändtvärbalkar. Förstärkning av kassuner.
Förstärkning av broar vid Hägerstens- och Blommenbergsviadukten
Förstärkning av insida tvärbalk och undersida brobaneplatta vid Hägerstensviaduktens norra landfäste (bro 2-2031-1) samt förstärkning undersida brobaneplatta och utsida vingmur vid Blommenbergsviaduktens norra landfäste (bro 2-2033-1).
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 3
Förlängning av tvåfältsdel och ny avfartsramp från E18 österut till E4 Förbifart Stockholm söderut.
Stambyte och ytskiktsrenovering i flerbostadshus i Hägersten
Projektet avser stambyte och ytskiktsrenovering, med kvarboende hyresgäster i byggnaden. Projektet utförs etappvis per port och omfattar två huvuddelar, en per byggnad, totalt 48 st lägenheter. I samband med renovering ska även visst byggarbete för ändrad planlösning göras. I entreprenaden ingår även fasadtvätt, byte av el och ny avfallshanteringslösning.
Leverans och montage av dörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Omfattar montage av dörrar, luckor och kopplingsdosor i Förbifart Stockholms tunnlar.
Ombyggnad av vind till bostäder i Stockholm
Ombyggnad av rådvind till nya bostäder. Hiss förlängs upp och nya takkupor tillkommer. Bta ca:1600 m2. Blåklassad byggnad.
Ny gc-väg samt kollektivtrafikåtgärder längs väg 260/Gudöbroleden i Stockholm
Ombyggnad av gc-väg mellan Grindstugan och Skrubba, delvis ny sträckning. Ny gc-väg mellan Skrubba malmväg och Skrubba trafikplats. Nya bussfiler, ombyggnad av korsningar och rondeller.
Ombyggnad av mottagningskök på Södermalm
Ombyggnad av mottagningsköket på ISSR med ny köksutrustning och sophantering för att förbättra arbetsmiljö. Projektet avser även att åtgärda ett lutande golv i köket och förse med nytt ytskikt.
Anläggande av askgravar samt renovering av viadukt på Skogskyrkogården, Stockholm
Anläggande av askgravar på kv 25 samt renovering av viadukt på Skogskyrkogården.
Ombyggnad av butik mm på Södermalm
Fasad/butiksombyggnader
Målning och tvättning av takelement inom Södra Länken
Hammarby- och Nackatunneln. 2200 takplattor målas om.
Byte av hissbana vid Liljeholmens tunnelbanestation
Byte av 1 hiss till 2 mindre hissar.
Ramavtal avseende energientreprenader, Rikshem AB
Ramavtal avseende större energiprojekt i Rikshems fastigheter. Avtalstid: 2021-12-01 - 2023-11-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Marieberg
Ändring av ateljéer till bostäder, yttre ändringar, förlängning av hissar. Renovering av sockelputs samt tilläggsisolering.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.