Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 245 st.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Entreprenad SN 843 omfattar i stort följande arbeten: -Provisorier och temporära förstärkningsarbeten, för att upprätthålla acceptabel framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). -Markarbeten. Stödkonstruktioner, grundläggning, betongarbeten för tråg, kulvert, ventilkammare och gatuöverbyggnad till och med AG (provisorisk gata och GC-bana). -Ledningsarbeten inklusive stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert på Munkbron (vattenledningar dras fram till ventilkammare Munkbron). -Ledningsarbeten Va. -Ledningsprovisorier. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström, leverans beräknas runt årsskiftet 2019/2020. SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Renovering av Katarinahissen Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av galleria i Johanneshov, Stockholm
Projektet avser att shoppingområdet växer och blir mer än dubbelt så stort. Från dagens runt 20 000 kvadratmeter shopping till 50 000.
Om- och påbyggnad till bostäder, kontor och handel i Kista
De sex våningarna med främst cellkontor omdanas nu till lägenheter. Dessutom byggs två ytterligare våningar på huset. Ca 1000 lägenheter. ca 10000 kvadratmeter kommersiella ytor för kontor, handel och gym.
Ombyggnad till bergrumsgarage på Djurgården, Stockholm
Objektet avser nybyggnation av garageanläggning för ca 1300 parkeringsplatser i 8 plan i befintligt bergrum som ska utökas och anpassas för ändamålet. Garageanläggningen är uppdelad på två befintliga bergrum; västra och östra skeppet. Option 1: Berg- och schaktarbeten för tunnel mellan CA Fastigheters garage och Hjorthagsgaragets infartsramp. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2. Option 2: Berg- och schaktarbeten för hisschakt för hiss 01e. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2.
Tillbyggnad av kontor och bostäder på Kungsholmen i Stockholm
Den första deletappen längs med S:t Göransgatan omfattar förutom kontorstillbyggnaden även ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool, gröna gårdar på fastighetens tak och 100 nya lägenheter. Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande. Tillbyggnaden kommer huvudsakligen byggas i trä.
Ombyggnad till servicelägenheter i Enskededalen, etapp 2
Ombyggnad av servicehus till seniorlägenheter. Etapp 2 omfattar bl.a. rivning, stambyte, ytskiktsrenoveringar, byte av fönster och fönsterdörrar, installationer, takarbeten, installation av solceller och en del lokalanpassningar på bottenplan. Även markarbeten ingår i etapp 2. Den totala ombyggnaden omfattar cirka 23 000 kvadratmeter med målsättning att bygga 215 seniorbostäder.
Ombyggnad till servicelägenheter i Enskededalen, etapp 1
Ombyggnad av servicehus till seniorlägenheter. Etapp 1 omfattar bl.a. rivning, stambyte, ytskiktsrenoveringar, byte av fönster och fönsterdörrar, installationer, takarbeten. Den totala ombyggnaden omfattar cirka 23 000 kvadratmeter med målsättning att bygga 215 seniorbostäder.
Upprustning och påbyggnad av flerbostadshus i Farsta, Stockholm
Påbyggnad med 2 våningar och 172 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Ombyggnad av industri till kontor.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Uppföra nytt fläktrum och hotellrum med ny utformning. Fasadändring. Bta 1494 m2.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Påbyggnad på bef. fastighet 2 st. bostadsvåningar samt installationsutrymme på ny vind. Påbyggnad innebär totalt 23 st. nya bostäder med ca: 1925 m2 BOA. Yttre ändringar av fasaden samt solceller på nytt tak. Bta 14000 m2. Totalrenovering av 80 st befintliga lägenheter.
Renovering av tunnel och gatumiljö i Stockholm
Upphandlingen avser förstärkning av samt tätskiktsbyte på en konstruktion på Kungsgatan, samt åtgärder i gatumiljön för att förbättra förutsättningarna för fotgängare. Spontarbeten förekommer. Entreprenaden sträcker sig längs Kungsgatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Bland annat ingår följande moment avseende förbättringar i gatumiljön: - 3 upphöjda övergångsställen - 2 upphöjda lastplatser - Flytt av 2 busshållplatser - Breddning av gångbana - Ny möblering - Förläggning av dagvattenledning - Markarbeten för ledningsförläggning
Totalrenovering av skola i Spånga, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av huskropp A-F. Hus A-hus C består av klassrum. Hus D är en gymnastiksal, hus E matsal och slöjdsalar. Samt hus F en fritidsbyggnad. Installationerna byts till stor del ut i alla kropparna. Matsalen i hus E samt några ventilationsaggregat i hus A-C behålls(Det finns två aggregat per huskropp, den ena i varje byts ut). Nya ytskikt i alla huskropparna. Nya fönster i alla kropparna sånär som på hus F där de behålls. Nya VA-ledningar läggs på skolgården.
Totalrenovering av hotell i Stockholm
Hotellet totalrenoveras och få ett nytt koncept. Hotellet växer med 40 rum från 283 till 323 och får en helt ny restaurang för över 300 gäster samt skybar och relaxavdelning högst upp i byggnaden. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-new construction, nivå Very Good.
Retrofit CHP Project – Electrical Installation for KVV1 in Värtan, Stockholm
The project objective is to extend the lifetime of the CHP with 25 years, to convert the systems for combustion of bio-oil and to reduce current levels of emissions to air. Scope of this package: Demolition and scrapping of cables, drawers and cabinets, ducting, switchgear, power stations, transformers, lighting, etc. Delivery and installation of new lighting including switchgear, transformers, power stations, cabling, ducting, etc. Delivery and installation of new power and control cabling for process and new ducting
Renovering av vandrarhem på fartyg i Stockholm
Steg 2 – Renovering av däck Däcket byts ut till ett nyinköpt fartygsanpassat virke av Oregon Pine. Övrigt berört material ovan däck, som till exempel nagelbänkar och trädetaljer, renoveras också.
Ombyggnad till bostäder i Ulvsunda, Stockholm
Totalt planerar ALM Equity AB för ca 1000 bostäder i 7 huskroppar i kv Archimedes, varav 5 utav dessa avser nyproduktion. Projektet är ett JV mellan Alm Equity och Resona.
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten i Stockholm
Avser ombyggnation av lokaler för polismyndigheten i Stockholms län. Entreprenaden innefattar ombyggnation av befintlig fastighet fördelat på 8 våningar inklusive källarplan på cirka 8 400 m2. Byggnaden kommer att innefatta kontorsytor, gym, garage mm.
Invändig renovering av seniorboende i Fruängen, Stockholm
Entreprenaden omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, nya balkonger, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning.
Fasad- och fönsterbyte på flerbostadshus i Skärholmen, Stockholm
Utvändig ändring av 5 st. flerbostadshus - Tilläggsisolering samt nytt fönster och ny dörr på Falkholmen 1 och Falkholmen 2.
Verksamhetsanpassning av förskola i Farsta, Stockholm
Fastigheten skall anpassas så att den kan vara evakueringsförskola i Farsta strand. 810 kvm. Upphandling avser ombyggnation av Vilohemmet och gård från vårdboende till förskola med 4 avdelningar. Innefattar även ombyggnad av ventilation, upprustning av el, renovering av tillagningskök, installation av hiss.
Nybyggnad av bostäder på Gärdet, Stockholm
Syftet med detaljplanen är att pröva om ett befintligt bostads- och kontorshus inom fastigheten Genua 1 kan byggas på med två vindsvåningar med bostäder. Planen ska dessutom öppna upp bottenvåningarna i husen för fler bostäder och publika ändamål, service eller handel. Ett nytt bostadshus i tre våningar samt två vindsvåningar planeras på den intilliggande gården. Sammanlagt ger förslaget cirka 55 nya och i huvudsak små bostäder.
Ombyggnad av hotell i Vasastan, Stockholm
Ändrad användning från kontor till hotell. Fastigheten är idag klassad som kontor och hotell, med detta projekt kommer ytterligare ca 2300 m2 omvandlas från kontor till hotell. Dock finns kontorsytor kvar i fastighetern.
Drift och underhåll av VA-Vent-anläggningar i Stockholms län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhåll av Trafikverkets 132/32 kV matarledning, skoglig del
Deltid 1, 2023 ska vara färdigställd 2023-12-31. Deltid 2, 2024 ska vara färdigställd 2024-12-31. Deltid 3, 2025 ska vara färdigställd 2025-12-31.
Underhållsåtgärder i järnvägsunnlar inom Stockholms län
Mälarbanan Håbotunneln, Mälarbanan Svartvikstunneln, Kvedesta 8A, Södertälje Tunnel Kvedesta 8B, Västberga Västbergatunneln, Björnkullatunnlarna 1A, Björnkullatunnlarna 1B, Björnkullatunnlarna 1C och Björnkullatunnlarna 1D. 1 års avtalstid med option på ytterligare 1 år.
Installationsledare/biträdande projektledare till region Öst/Stockholm
Helhetsåtagande installationsledare och biträdande projektledare avseende komplexa väganläggningar, öppningsbara broar samt nationella styr- och övervakningssystem.
Ombyggnad av högtrycksklocka till kontor i Stockholm
Gasklocka 5 är en sfärisk högtrycksklocka som blir en kontorsbyggnad. Ändrad användning av industrifastighet till kontor. Nya öppningar för glasparti, lanternin, ventilationsgaller och trapphus/entré.Ny separat stomme för tillskapande av 6 våningsplan(entréplan/hisshall), teknikplan och 4 kontorsplan. Bta 1364 m2.
Hyresgästanpassning av kontor på Norrmalm, Stockholm
Här kommer Volvo Cars att etablera sin nya, globala tech-hub.
Tillbyggnad av hotell och restaurang på Norrmalm
Projektet innebär en tillbyggnad på fastigheten om ca 1300 kvm
Ny ventilation och renovering av fasad och fönster på skola i Stockholm
Hässelby Villstadsskola, Ny vent och renover av fasad och fönster, hus D.
Totalrenovering av flerbostadshus i Stockholm
Upprustning av hela fastigheten med utbyte av VVS- och el-inst. samt renovering av badrum,kök & inv. ytskikt.Vind inreds med nya lgh & lgh-förråd flyttas till källare. Uthyrningslokal återställs till lägenheter. Utbyte av fönster,balkonger uppförs. BTA 3499m2.
Byte av VVS och el på förskola i Gamla stan, Stockholm
ROT - stambyte, nytt fläktrum och upprustning av teknisk utrustning och ytskikt. Beläget i Gamla stan. Blå-klassad byggnad.
Ombyggnad till bostäder i Stockholm
Konvertering från kontor till ca 30st bostadsrättslägenheter
Ombyggnad av lokaler för handel och kontor i Stockholm
Planer för ombyggnad av hus 27 till centrum och kontor.
Byte av ventilationssystem på skola i Hägersten, Stockholm
Ombyggnad av hela ventilationssystemet. Kapacitetökning ger större kansler & aggregat. Ena fläktrummet blir därför större. Två st. bef. huvar på tak, behöver bli lite större men på samma plats. Bta 2600 m2.
Ombyggnad av vindslägenheter m.m. i Stockholm
Ändrad användning av källarhörnlokal (kontor) till restaurang. Ca 10st nya balkonger in mot gården. Påbyggnad av vind, ca 25-27 lgh. Bta ca: 2600 m2.
Ramavtal; resurskonsulter för arkitektur och landskapsarkitektur för Trafikverket
Delområde 1: Landskapsarkitektur, Delområde 2: Arkitektur, Delområde 3: Vegetationshantering (Planering/projektering/underhåll), Delområde 4: Vegetationshantering (Besiktning/kontroll), Delområde 5: Tillgänglighet. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga ramavtalet med ytterligare 1 + 1 år.
Upprustning av avloppspumpstation i Stockholm
Ny ventilation, nya gångbord och trappor, omledning av inkommande avloppsflöden, nytt elkraftsystem, nytt spolvattensystem samt installation av nöddusch och räddningskapslar.
Renovering av flerbostadshus i Vårberg, etapp 4, 5 och 6
Projektet avser renovering av en fastighet som innehåller 26 stycken lägenheter i två stycken huskroppar, Etapp 4. Omfattning är i första hand utvändig renovering samt 2 st lägenheter.
Stambyte m.m. i flerbostadshus i Midsommarkransen, Stockholm
Översiktlig omfattning: - Genomgående stambyte samt relining i hela fastigheten. - Nya kök och badrum i bostadslägenheterna. - Befintliga fönster renoveras. - Nya friskluftventiler. - Nya lägenhetsdörrar. - Nya lägenhetsförråd. - Sanering av miljöfarliga ämnen, såsom t.ex. asbest, PCB. - Ny el i lägenheter och allmänna utrymmen.
Installation av nytt styrsystem m.m. i pumpstationer i Stockholm
Nya el- och styrskåp med nytt styrsystem köps in och installeras i totalt 42 stationer av varierande storlek varav merparten är avlopps- och dagvattenpumpstationer inomhus och utomhus. För de stationer som har befintligt el- och styrskåp stående på ett betongfundament behöver ett nytt fundament gjutas för att passa det nya skåpet.
Renovering av kaj på Söder Mälarstrand, Stockholm
Installation av spont framför kaj samt betongreparation av krönbalk. Även vissa markarbeten ingår.
Uppfyllnad och ledningsarbeten i Hagastaden, Stockholm
Entreprenaden omfattar uppfyllnadsarbeten och ledningsförläggning kring kvarteret Forskaren, i anslutning till södra delen av Hagaplan.
Ombyggnad av industri-/handelsfastighet i Spånga, Stockholm
Fasadändringar,ny fasadbeklädnad & fönster vid kortsida/entré. Flytt takskjutport samt igenbyggnad av tidigare port. Ny utrymningstrappa. Nya skärmtak. Ommålning & slamning av del av fasad. Ändrad planlösning. Ny entresol,ny hiss & utrymningstrappor. Bta 4485 m2.
Utökning av kyrkogård i Stockholm
Anläggande av gravkvarter för kistgravar inkluderande bl. a. masshantering, dräneringsåtgärder, plantering av träd och buskar, spegeldamm, bevattningsanläggning och belysning på Råcksta begravningsplats kv 11-14.
Ramavtalpå solceller i Sverige
Posten Norge AS ønsker å investere i solceller anlegg på forskjellige steder i konsernet de kommende to årene. Vi ønsker i første omgang å kjøpe solceller anlegg i Sør-Norge, men lokasjoner andre steder i Norge, samt for Sverige og Danmark, er veldig aktuelt i løpet av rammeavtale perioden.
Utveckling av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Byggnaden är i behov av renovering och projektet omfattar 36 nya lägenheter. - 10 delningslägenheter med gemensamt kök och gemensamma toaletter/badrum. - 4 ungdomslägenheter - 7 studentlägenheter - 11 vanliga hyreslägenheter - 4 hyreslägenheter 55+
Ledningsarbeten under Norra Stationsgatan, Hagastaden
Entreprenaden omfattar huvudsakligen följande moment: - Omläggning av el- och gasledning. - Rörtryckning, med tillhörande spontgrop - Anslutning till kombinerad avloppsledning med platsgjutna brunnar - Anslutning till spillvattenledning, inklusive brunnar - Anslutning av dagvattenledning inklusive platsgjuten brunn - Renovering av kombinerad avloppsledning med flexibelt foder
Till- & ombyggnad av flerbostadshus i Marieberg, Stockholm
Ändring av ateljéer till bostäder, yttre ändringar, förlängning av hissar. Renovering av sockelputs samt tilläggsisolering.
Installation av ståldörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Beställaren har valt att dela in projektet i följande huvuddelar med preliminära sluttider: Huvuddel 1 2023-12, Huvuddel 2 2024-12, Huvuddel 3 2024-12, Huvuddel 4 2025-12 och Huvuddel 5 2026-01. Montage av dörrar, luckor, kopplingsdosor och skyltar mot trafikutrymmen, ledningskulvertar, utrymningsvägar för trafikanter, entréer till driftutrymmen samt inom driftutrymmen.
Förstärkning av stödmur på Gröndalsbron i Stockholm
Förstärkning av stödmur vid avfart från Gröndalsbron mot Gröndalsvägen.
Underhållsåtgärder på stenvalvsbroar i Stockholm/Öst
Fogning stenstöd och stenvalvsbroar.
Ombyggnad av gång- och cykelbana i Stockholm
Entreprenaden omfattar ombyggnad av gång- och cykelbana längs Gamla Tyresövägen mellan korsningen Sandåkravägen/Flatenvägen och Flygledargatan.
Upprustning av fordonstvättar i tunnelbanedepåer i Nyboda och Vällingby
Utbyte av tvättanläggningar inklusive reningsverk. Renovering av ytskikt, installationer mm.
Hyresgästanpassning av Östra och Västra Gymnasiehusen, Stockholm
Syftet med projektet är att utföra en ombyggnad som resulterar i kontorslokaler som, så långt det är möjligt med hänseende till byggnadsminnet, uppfyller dagens krav på kontorslokaler och möjliggör en långsiktig uthyrning.
ROT-renovering av flerbostadshus i Johanneshov, Stockholm
Projektet innefattar en helrenovering av 2 lokaler samt 40 lägenheter med nya ytskikt, nya kök och badrum. Även fasaden ska renoveras med tilläggsisolering och fönsterbyte.
Totalrenovering av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Anmälan bostäder - Nytt schakt för kall- & varmvatten, VVC samt elstigare i trapphushallen i gårdshuset.
Anläggande av askgravar samt restaurering av bro m.m. på Skogskyrkogården, Stockholm
Entreprenaden omfattar anläggande av en askgravlund på kvarter 25 inkl. gjutning av betongdamm för vattensalamandrar, renovering av en nedsänkt gång i kvarter 19 samt restaurering av Lewerentz bro på Sunnanvindsvägen.
Markarbeten avseende gata, kaj, ledningar mm på Riddarholmen, Stockholm
Avser markarbeten vid Arkivgatan och Hebbes trappa. Mark- och ledningsarbeten på Järnvägshyllan finns nu på projekt 1559210.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Farsta ridanläggning, Stockholm
En tillbyggnad på ca 150 m2 ska uppföras innehållande tre omklädningsrum, ett torkrum aggregatrum mm.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Stockholm
Planer finns på renovering av fasad på flerbostadshus.
Renovering av tak och fasad m.m. på flerbostadshus i Stockholm
Renovering av fasad och tak, byte av fönster.
Inspektion av vägtunnlar inom UH distrikt Stockholm och Väst
Byggnadsverk inom grupper som ska inspekteras år 2023 ska registreras och slutföras i sin helhet senast 2023-12-10. Byggnadsverk inom grupper som ska inspekteras år 2024 ska registreras och slutföras i sin helhet senast 2024-12-10. Byggnadsverk inom grupper som ska inspekteras år 2025 ska registreras och slutföras i sin helhet senast 2025-12-10.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Ombyggnation av gymnasieskola för ny hyresgäst.
Uppförande av teknikrum och installationer i Hagastaden, Stockholm
E-435 Installationer i teknikrum för bevattning, vattenkonst och markvärme, projekt Hagastaden. Installationerna ska ske i befintliga och för ändamålet förberedda rum belägna i ett underjordisk ((antal våningar okänt) garage. Till varje teknikrum finns befintliga avsättningar för vatten, el och fiber gjorda.
Renovering av tak, fasad och balkonger på flerbostadshus i Stockholm
Renovering av fasader, tak, balkonger samt nya balkongräcken utförda lika befintliga 1,2 m höga.
Ombyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Ändrad användning av bostad till kontor.
Tillbyggnad av förbindelsegång By 20-30 vid S:t Görans sjukhus, Stockholm
Avser tillbyggnad av förbindelsegång i markplan mellan de befintliga byggnaderna 20 och 30. Tillbyggnaden består av en publik gång som länkar samman de båda byggnaderna och en kontorsdel för internservice.
Hyresgästanpassning av kontor i Värtahamnen, Stockholm
Hyresgästanpassning av kontor. ca 1667 kvm.
Renovering av tak, fasad och balkonger på flerbostadshus i Skanstull, Stockholm
Renovering av fasader och bef. balkonger, nya balkonger och takarbeten.
Byte av plåttak på flerbostadshus i Stockholm
Planer finns på byte av plåttak på flerbostadshus.
Lokalanpassning av kontor i Stockholm
Ändrad användning från hotell till kontor.
Ombyggnad av bro vid Karlberg Station
Utbyte betongplatta och ommålning av balkar och lager.
Upprustning av stadsdelspark i Johanneshov, Stockholm
Upprustning av stadsdelspark. Nya lekredskap, möbler och vegetation.
Ombyggnad av kontorslokaler vid KTH i Stockholm
Avser ombyggnation av kontorslokaler och avser i huvudsak plan 1-3 av totalt 5 våningsplan. Byggnaden är blåklassad. Entreprenaden avser ca 2300 kvm.
Inredning av vind till bostäder mm i Vasastaden, Stockholm
Avser bla inredning av vind, nya lägenhetsförråd i källare, ny hiss samt yttre ändringar. Blåmärkt byggnad.
Rivning av byggnader inom Slakthusområdet, Stockholm
Omfattar demontering, selektering, sanering, rivning av byggnader och tillhörande markkonstruktioner, ledningar etc samt delvis återfyllningsarbeten. Arbetena omfattar bl a 3 st byggnader, där 1 hus genomförs som en traditionell totalrivning medans de andra 2 husen ska genomföras med fördjupat fokus på återvinning och återbruk (så kallat cirkulärt byggande).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).