Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Norrtälje
Fas 1: Kapacitetsutökning med två boendehus med 48 platser var och ett boendehus med 32 platser. Totalt 128 nya platser. Som en konsekvens byggs även ett nytt sysselsättningshus. Dessutom omdisponeras befintliga sysselsättningslokaler, samt görs anpassningar av personalutrymmen, administrativa lokaler, omlastningscentral, miljöstation, avfallshantering, förråd för industrimaterial samt parkering. Fas 2: I en andra fas ska de befintliga boendehusen antingen renoveras, eller ersättas med nya byggnader. Det senare alternativet skulle innebära ett tillskott med ytterligare 17 platser. Beroende på om befintliga boendehus ska renoveras eller ersättas beräknas anstalten totalt ha 325 eller 342 platser när allt är färdigt. Den första fasen beräknas preliminärt vara genomförd vid årsskiftet 2023/24, förutsatt att inga större hinder inträffar. Den andra fasen beräknas kunna vara klar år 2027.
Ombyggnad av sjukhus i Norrtälje
Ombyggnad av plan 5
Tillbyggnad av bilhall i Norrtälje
Tillbyggnad av bilhall
Breddning av väg i Norrtälje
Förstudie av breddning av Vätövägen
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Nybyggnad av sprinklercentral vid sjukhus i Norrtälje
Bygglov och markarbeten för om- och tillbyggnad av sjukhus, sprinklercistern med tillhörande maskinrum (byggnad 18).
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Renovering av badanläggning samt omklädningsrum vid Roslagens sjukhus, Norrtälje
I byggnaden finns en mindre varmbadanläggning som har en yta om ca 385 m2 exklusive tekniska utrymmen. Ytskikten i badanläggningen har nu nått sin tekniska livslängd och ska nu bytas ut till nya ytskikt. I samband med byte av ytskikt så kommer vissa VVS installationer och elinstallationer att bytas ut. Reningsanläggning av badvatten till bassängen är i behov av att bytas till en helt ny komplett anläggning.
Rivning av övre ramp K5, Kapellskärs hamn
Beställaren avser att riva en övre ramp och stoppfenders inklusive gångbrygga, vid kajläge 5, i Kapellskärs Hamn.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 11
Planerat projekt efter tidigare hus, projnr 926886. Uppskattad start. K-märkt
Ombyggnad av hotell i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av tvättvagnsförråd och installation av transporthiss på hotell.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av lokaler i flerbostadshus till kontor och samlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av plank, fasadändring och ändrad användning från kontorslokal till bostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av skola/förskola.
Tillbyggnad av staket i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av staket (höjning).
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus (takkupa).
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, tillbyggnad av komplementbyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för flytt av garagebyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Anmälan för inredande av ytterligare bostad i enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus Älmsta 7:73,7:85.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/utfyllnad/sprängning Penseln S:1,2,3.
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningslov för rivning av gammalt torphus.
Tillbyggnad av byggnad med sovrum i Norrtälje
Tillbyggnad av byggnad med sovhytter.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.