Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kaj i Norrtälje
Förstärka med ny spont längs kajkanten mellan Hamnbron över Roslagsgatan i väster till Havslänken i öster, ca 275 meter. Det aktuella arbetsområdet är ca 285 meter långt.
Ombyggnad av sjukhus i Norrtälje
Ombyggnad av plan 5
Uppförande av passagerartorn, Kapellskärs hamn
Upphandlingen omfattar uppförande av ett s k passagerartorn på kajplats K2 i Kapellskärs Hamn. Syftet med passagerartornet är att underlätta ombordstigning och avstigning av passagerare.
Tillbyggnad av förskola i Länna
Bergvärmepump och dränering mark. Avser en paviljong på 2 avdelningar för 40 st barn och med tillhörande personalutrymmen för 8 st personer.
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Fartygsanslutning för landkraft (OPS), Kapellskärs hamn
Fartygsanslutning för landkraft, s. k. HVSC (High Voltage Shore Connection), benämns oftare OPS (On Shore Power). Standard IEC/ISO/IEE 80005 Ed. High Voltage Shore connection, för anslutning av fartyg till det landbaserade kraftnätet. I uppdraget som upphandlas ingår även elstation containerlösning, schakt och grundläggning samt kabelförläggning till fartygets inkopplingspunkt. Även kabelhanteringssystem ska tillhandahållas, te x kabelkran eller mobil lösning. Upphandlingen omfattar en komplett anläggning till Kapellskärs Hamn, Norrtälje kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av övre ramp K5, Kapellskärs hamn
Beställaren avser att riva en övre ramp och stoppfenders inklusive gångbrygga, vid kajläge 5, i Kapellskärs Hamn.
Upprustning av park i Rimbo
Upphandlingen avser peronal, resurser och material för upprustning av Skarsjöparken i Rimbo.
Tillbyggnad av kontor i Norrtälje
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med sovhytter.
Mark och ledningsarbete i Hallstavik
Sanering av eternitledningar, schaktning, rörläggning och återfyllning.
Markarbete och byte av ledning i Rimbo
Schaktning, byte av nedstigningsbrunn och byte av spillledning.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av slakteri i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av slakteri.
Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Anmälan för ändring av kontorsbyggnad, installaton av ny ventilation.
Tillbyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av garage/bilverkstad.
Tillbyggnad av bilhall i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av handel.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad, Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Rödlöga 1:61.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Bygglov och strandskyddispens för nybyggnad av komplementbyggnad och plank Kolsvik 1:113.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, tillbyggnad av komplementbyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inredande av ytterligare fyra lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av plank och tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Norrtälje
Anmälan för rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av förråd i Norrtälje
Anmälan för ändring av eldstad/rökkanal, Rivningslov för rivning av övrigt Spillersboda 1:25.
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningslov för rivning av del av förrådsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivningslov för rivning av enbostadshus och 4 stycken komplementbyggnader, Rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad Älmsta 1:31,1:114.
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningslov för rivning av förråd och uteplats.
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningslov för rivning av övrigt.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/utfyllnad/sprängning Penseln S:1,2,3.
Flytt och utbyggnad av VA-ledningar i Norrtälje
Utbyggnad av dagvattenledningar samt flytt av befintliga vatten- och avloppsledningar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.