Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kaj i Norrtälje
Förstärka med ny spont längs kajkanten mellan Hamnbron över Roslagsgatan i väster till Havslänken i öster, ca 275 meter. Det aktuella arbetsområdet är ca 285 meter långt.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Rimbo
Avser ombyggnad av rötkammare samt ny extern slammottagning vid Rimbo avloppsreningsverk.
Uppförande av passagerartorn, Kapellskärs hamn
Upphandlingen omfattar uppförande av ett s k passagerartorn på kajplats K2 i Kapellskärs Hamn. Syftet med passagerartornet är att underlätta ombordstigning och avstigning av passagerare.
Tillbyggnad av förskola i Länna
Bergvärmepump och dränering mark. Avser en paviljong på 2 avdelningar för 40 st barn och med tillhörande personalutrymmen för 8 st personer.
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Rivning av befintlig kallstensmur. Utbyte av kallstensmur längs ån till en pålad betongkonstruktion.
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Fartygsanslutning för landkraft (OPS), Kapellskärs hamn
Fartygsanslutning för landkraft, s. k. HVSC (High Voltage Shore Connection), benämns oftare OPS (On Shore Power). Standard IEC/ISO/IEE 80005 Ed. High Voltage Shore connection, för anslutning av fartyg till det landbaserade kraftnätet. I uppdraget som upphandlas ingår även elstation containerlösning, schakt och grundläggning samt kabelförläggning till fartygets inkopplingspunkt. Även kabelhanteringssystem ska tillhandahållas, te x kabelkran eller mobil lösning. Upphandlingen omfattar en komplett anläggning till Kapellskärs Hamn, Norrtälje kommun.
Anläggande av fibernät för bredband i Norrtälje Inre Skärgård
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Norrtälje Inre Skärgård GSF.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av kontor i Hallstavik
Avser renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Ombyggad till skjutbana i Norrtälje
Avser ombyggnad till skjutbana.
Tillbyggnad av kontor i Norrtälje
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med sovhytter.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med ca 50-60 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inredande av ytterligare fyra lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Anmälan för ändring av restaurang.
Tillbyggnad av slakteri i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av slakteri.
Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad av sjukhus i Norrtälje
Bygglov och markarbeten för om- och tillbyggnad av sjukhus, sprinklercistern med tillhörande maskinrum (byggnad 18).
Tillbyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av garage/bilverkstad.
Tillbyggnad av bilhall i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av handel.
Tillbyggnad av hotell i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av hotell Grisslehamn 5:63,5:1.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av förskola i Norrtälje
Rivningslov för rivning av nedbrunnen förskola (växtriket).
Rivning av förskola i Norrtälje
Rivning av förskola.
Rivning av cistern i Norrtälje
Rivningslov för rivning av del av byggnad, bortforsling av cisterner samt tre stycken lagertält.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivningslov för rivning av enbostadshus och 4 stycken komplementbyggnader, Rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad Älmsta 1:31,1:114.
Rivning av förskola i Norrtälje
Rivningslov för rivning av modulenheter, temporär lokal för förskola om 4 avdelningar Tälje 3:12,3:13,3:14,3:15.
Rivning av barack i Norrtälje
Rivningslov för rivning av modulenheter, temporär lokal för förskola om 4 avdelningar.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/utfyllnad gällande industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/utfyllnad inför hallbyggnation Noten 5,6,4.
Tillbyggnad av affärshus i Rimbo
Mindre tillbyggnad av affärsbyggnad.
Rivning av telestation i Norrtälje
Rivningslov för rivning av teknikhus.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för schaktning för el-kabel.
Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor/bostad till bostad t.o.m. 2026-06-01.
Ombyggnad av gata samt ny gc-väg i Gustavslund
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad, Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad Rödlöga 1:61.
Ombyggnad av tennishall i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad samt ändrad användning av industribyggnad till racketsport/padel.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad, Anmälan för ändring av komplementbyggnad Ringduvan 5.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Bygglov och strandskyddispens för nybyggnad av komplementbyggnad och plank Kolsvik 1:113.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av garage/förråd/gästrum till bostad.
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av vårdbyggnad till förskola.
Va-arbeten i Norrtälje
Det ska borras, tryckas eller schaktas vatten- och spillvattenledningar från den norra sidan av Björnövägen, där huvudledningarna ligger, till den södra sidan där ett flertal fastigheter ska anslutas.
Ombyggnad av parhus i Norrtälje
Anmälan för ändring av tvåbostadshus.
Ombyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av fritidshus.
Ombyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för ändring av komplementbyggnad.
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Norrtälje
Anmälan för rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av förråd i Norrtälje
Anmälan för ändring av eldstad/rökkanal, Rivningslov för rivning av övrigt Spillersboda 1:25.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av plank och tillbyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.