Aktuell nybyggnation i Stockholms län

Botkyrka (24)
Danderyd (7)
Ekerö (16)
Haninge (15)
Huddinge (18)
Järfälla (14)
Lidingö (5)
Nacka (19)
Norrtälje (23)
Nykvarn (3)
Salem (2)
Sigtuna (17)
Sollentuna (17)
Solna (8)
Stockholm (134)
Tyresö (14)
Täby (15)
Vallentuna (12)
Vaxholm (1)
Värmdö (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 446 st.

Ny anläggning för infångning av koldioxid i Stockholm
Tekniken bio-CCS. Ny anläggning i anslutning till biokraftvärmeverket. Stockholm Exergis storskaliga anläggning med bio-CCS-teknik kommer när den är klar att fånga in 800 000 ton biogen koldioxid varje år. ALSA JD-Gruppens roller i projektet: - Delprojektledare för infångnings- och mellanlagringanläggning. - Delprojektledare för förvätskningsanläggning. - Delprojektledare för BOP. - Delprojektledare för Elkraft och automation. - Övergripande teknikansvarig. - Assisterande teknikansvarig. - Ansvarig för övergripande rör och mekaniska delar. - Ansvarig för övergripande layout.
Ombyggnad av galleria och kontor på Östermalm, Stockholm
Ägare av fastigheterna är ADIA (Abu Dhabi Investment Authority). I planen ingår renoveringar och återskapande av äldre byggnation, nya kontor, bostäder samt öppnande av fler publika ytor samt en ny anknytning till Östermalmstorgs tunnelbanestation. Målsättningen är att projektet ska miljöcertifieras med Leed Platinum, Wired score Platinum och Well Gold vilket innebär att uppfylla hållbarhetskrav i såväl byggprocess som i byggnadens förvaltning. Det handlar om krav på återbruk, återvinning, materialval, optimering av konstruktion, dagvattenhantering, gröna tak, luft- och vattenkvalitet med mera. Züblin Scandinavia AB har utfört förarbete. ACC är glaskonsult.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm
Området för markanvisningen är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt Värtabanan. Byggnation av källarvåning beräknas påbörjas i början av 2021 och bedöms pågå under ett år. Därefter, preliminärt under 2022, utför staden arbeten på allmän plats och iordningställer arbetsgator. I början av 2023 bör husbyggnation ovan mark kunna påbörjas i delar av området. Byggnation beräknas pågå i cirka 1,5 år, med en första inflyttning tidigast under 2024. Totalt 243 bostäder med butiker/publika lokaler i bottenplan i kvarteren Greifswald och Harvard.
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan i Gerstaberg
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan där planskild anslutning (flyover bro) ska byggas. Anläggnings och BEST-entreprenad med flertalet broar. Ca 3 km lång komplett dubbelspårig järnvägsanläggning på bro, i skärning och på bank. Ställverksbyte i Järna.
Nybyggnad av tunnelbanestation vid Hagastaden, Stockholm
Berg- och anläggning samt bygg- och installationsentreprenad för komplett station. Bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt bla. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i gul linje till Arenastaden.
Nybyggnad av avloppstunnel i Mässtaden
Stockholm Vatten planerar bygga ny avloppstunnel, benämnd Mässtunneln, mellan exploateringsområde Mässtaden i Älvsjö och Liljeholmen. Mässtunneln planeras vid Liljeholmen ansluta till avloppstunneln som ska byggas mellan Bromma och Henriksdal (SFAL). Ungefärlig längd är 4200 - 4700 meter och tvärsnittsarean som mest 21 m2.
Nybyggnation av vagnhall i Solna
Nybyggnation av en ny vagnhall med fordonslyftar.
Nybyggnad av långsamfilter på vattenverk i Norsborg
Byggnation av 6st. nya långsamfilter, yta totalt 12 00 m3. Förutom betongarbeten ingår tillhörande installationer såsom rör, el och styrsystem samt förstärkning av vatten och dagvattensystem.
Nybyggnad av logistikcentral i Södertälje
Nybyggnad av logistikcentral, lagerbyggnad, pumphus & sprinklertank och solceller på taket samt anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av F-9 skola och idrottshall i Hallunda
Hallunda nya skola, rivning, nybyggnad skola samt idrottshall. Huvuddel 1: Rivning av befintliga byggnader inom fastigheten. Befintliga skyddsrum ska bevaras. Huvuddel 2: Nybyggnad skola Byggnad A med befintliga skyddsrum, idrottshall samt tillhörande förråd och undercentral. Alla markarbeten ingår.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Vårby, Huddinge
Utbyggnad av gator och VA för en ny stadsdel i Huddinge. I området planeras för 1800 bostäder tillsammans med skola, förskolor, vårdboenden, butiker och hotell.
Om- och nybyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Miljöcertifiering enligt BREAM Excellent.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Ekerö
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av hyresrätter i Nockebyhov, Stockholm
Projektet omfattar nyproduktion av 87 lägenheter samt 6 st. lägenheter inom ett LSS-gruppboende. Lägenheterna fördelas på tre lamellhus utmed Gubbkärrsvägen samt ett lamellhus vid Semestervägen. Husen är i huvudsak 4 - 5 våningar mot gatan. Genom takets utformning är takfoten ca en våning lägre mot gårdssidan och den befintliga bebyggelsen. Ett av husen (Hus 1) är ett miljöspetsprojekt och skall certifieras i Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka kommun
Nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler, tvättstugor, takterrass samt därtill hörande övriga utrymmen. Ska anslutas till fjärrvärme, fiber samt kommunalt VA.
Nybyggnad av skolbyggnad i Vällingby, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av skolbyggnad om 3512 kvm BTA (två plan + vind), benämns Hus L, vid Vällingbyskolan. Byggnaden är fristående och inrymmer storkök, matsalar undervisningslokaler för anpassad grundskola, , hemvister, administrativa ytor samt teknikutrymmen. Byggnaden kommer att utgöra Vällingbyskolans nya huvudbyggnad med expedition. I entreprenaden ingår tillhörande utemiljön med bl.a. nya trappor, ramper, planteringar och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Barkarby, Järfälla
Planer för nybyggnad av 200 hyresrätter och 1 600 kvadratmeter lokaler för handel och restauranger.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Avser nybyggnad av bostäder. Länna 4:9, Länna 4:7, Västra Skogås 1:13 m.fl.,
Nybyggnad av flerbostadshus i Kista, Stockholm
Nybyggnation av 310 bostäder, 5 lokaler samt underliggande källare med parkeringsgarage. BTA 18628 m2, OPA 1994 m2.
Nybyggnad av logistikhallar i Södertälje
Nybyggnad av två logistikhallar och uppförande av stödmurar samt anläggning av parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnation av flerbostadshus 289 st lägenheter med underliggande garage med 70 parkeringsplatser mm.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Botkyrka etapp 3
Öster om den befintliga centrumbyggnaden finns idag en parkeringsyta där exploatering av främst bostäder i två hus och handel/vård på bottenvåning och våning ovan planeras.
Nya bostäder mm i Haninge
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, att tillåta förtätning med friliggande villor och att rusta upp vägsystemet samtidigt som områdets karaktär bevaras. Syftet är också att bygga ut området med radhus, kedjehus, förskola och park - bland annat tillkommer 270 nya byggrätter.
Nybyggnad av bostäder i Järfälla
Flera mindre tomter är tänkta att tas i bruk längs Dackevägen, Sverkersvägen, Snapphanevägen och Tomasvägen. Totalt handlar det om ett femtontal hus med ca 300 nya lägenheter och möjlighet till verksamhet i bottenvåningarna, till exempel butiker och service.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Äganderätter och brfer vid Österåkers golfklubb i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Avser Berga 11:19, Berga 11:20 och Berga 11:76.
Nybyggnad av bostäder, Västerhaninge
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, ca 250 lgh. Våningsantalet kommer att variera mellan 3-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm
Projektet ligger Kv. Mariehäll beläget i stadsdelen Mariehäll i Bromma. Nybyggnation av ca 166 lägenheter samt 5 LSS-gruppbostäder längs Karlsbodavägen. Huset är i 8 våningar och har åtta stycken trapphus med entréer längs Karlsbodavägen. Längst i söder är huset sammankopplat med en annan fastighet som byggs av en annan exploatör (ALM). Entrévåningen innehåller lokaler och allmänna utrymmen. 5 stycken gruppbostäder, LSS skall utföras i projektet. Vidbyggt garage med ca 54 st p-platser med bjälklag som bildar gård för boende. Utombordaren 2.
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
Avser nybyggnad av 3-8 våningar på Sundbyberg 2:30, Vandraren 8, Målburen 1 & Motionären 1. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av gymnasieskola i Slakthusområdet, Stockholm
Detaljplan för gymnasieskola vid Bolidenvägens förlängning omfattar en ny gymnasieskola för cirka 800 elever. Skolbyggnaden planeras bli fem våningar hög med den femte våningen indragen i alla riktningar. På den fjärde våningens tak i söderläge anordnas en terrass som fungerar som vistelseyta för elever och personal. Atrium Ljungberg ska bygga gymnasieskola med Sisab som hyresgäst. Del av Johanneshov 1:1 och Kylhuset 15. Atrium Ljungberg har ambitionen är att certifiera byggnaden med Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 156 bostäder, 2 lokaler och 75 p-platser i garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus (99 lägenheter, 4 trapphus, 4 huskroppar) Bta 8 600 m2. Stockholmshusen. Projektet kallades tidigare kv Tåjärnet .
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja
Avser utbyggnad av infrastruktur, gator och ledningar i allmän platsmark i ett så kallat omvandlingsområde. Vägarna i Vidja etapp 2 B och 2C omfattar ca 9 km väg och ett bostadsområde som omfattar ca 350 fastigheter.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 2
Denna upphandling gäller uppdrag att såsom totalentreprenör svara för mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden etapp 1 (rsm-id 1313715) och 2. Etapp 1 är preliminärt indelad i tio huvuddelar vilka beskrivs i Kontraktet. Etapp 2 är under våren 2021 i förstudiefas i vilken entreprenadarbetenas omfattning inklusive huvuddelar är under utredning.
Uppgradering av kraftförsörjningssystem för byggnader åt Statens fastighetsverk
Projektet avser uppgradering av kraftförsörjningssystem för flera byggnader i 10 kvarter i Stockholm. Inom ramen för projektet ska ny mottagningsstation byggas, befintlig reservkraftsanläggning uppgraderas, nätstationer moderniseras och styrsystemet uppgraderas.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg, Etapp 3
Avser ca 150 lägenheter. Totalt ska ca 450 lägenheter byggas i Kabelnområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Projektet byggs med Lindbäcks trästommar från de norrländska skogarna, vilket kraftigt reducerar koldioxidutsläppet jämfört med traditionell betongstomme. Lindbäcks uppdrag omfattar nybyggnation av 264 hyresrättslägenheter fördelade på fyra hus i fem till sju våningar. Lägenheterna är varierande i storlek om 1-3 rum och kök inklusive balkong. Bostäderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Nivå Silver med höga krav på materialval, energi och klimatpåverkan. Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad, stödmurar och uppförande av bil- och cykelparkeringar samt marklov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Återuppbyggnad av skola på Skärholmen, Stockholm
Slättgårdsskolans huvudbyggnad brann ner i juni 2020 och detta projekt avser en ny byggnad, hus K, som ska ersätta den gamla huvudbyggnaden. Objektet avser nybyggnad av grundskola för F-9 med totalt 600 elever. Skolans verksamhet, med dagens 550 elever, kommer att pågå parallellt med entreprenadtiden i intilliggande byggnader. Nybyggnad hus K: ca 6 100 m² BTA Projektet byggs enlig miljöbyggnad silver 3.1
Nybyggnad av handelsplats i Bro
Bro Handel är en ny handelsplats som är strategiskt belägen längs E18 i Bro.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Storängen, Huddinge
Anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Stockholm
Utbyggnad av allmänplats kommer att ske löpande under 8 år. Detaljplan för Sköndal 1:8 utvecklar området med ca: 1750 nya bostäder, en f-9 skola med idrottshall, tre förskolor m.m Planens genomförande medför att 76 st radhus, parhus och villor rivs för att ge plats för bebyggelse. Sköndal 1:26 ,1:8 Bta: 8450 m2.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder och förskola i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Steken 1, Högreven 1 Förskola, 6 avdelningar och butiker i botten.
Nybyggnad av studentbostäder i Vårberg, Stockholm
Nybyggnad av 176 lägenheter. Parkeringshus med 58 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollbäcken
På den östra sidan om Vendelsövägen planerar Klövern att bygga tre hus med en gemensam innergård och fasader mot Klockvägen, Vendelsövägen och Kärrvägen. Dessa hus kommer bestå av 205 st hyresrätter. Fastighetsbeteckningarna, Näsby 4:1617, Näsby 4:1616 och Näsby 4:1159
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
270 lägenheter, varav sex kommer att användas för LSS-boende. Bostadshusen ordnas i kvarter runt tre gårdar och en lekpark som är gemensam för området
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 201 lägenheter.
Rivning och nybyggnad av skollokaler på Skärholmen, Stockholm
Nya skolbyggnader planeras för kapacitetsökning till F-9 skola med särskolegrupper, sammanlagt 990 elever från dagens 580 st elever. Lillholmsskolan får tre nya byggnader. En med hemvister för de yngre elever (hus H), en ny fullstor idrottshall (hus J) och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek (hus G). Rivning av hus C, D, E och F.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt livsmedelsbutik i Träkvista, Ekerö
Projektet omfattar nybyggnation av ett äldreboende inom vård- och omsorg med tillhörande trädgård och parkeringsyta, samt COOP livsmedelsbutik och lokal anpassat för restaurang/butiksverksamhet. Byggnaden är fördelat på fem plan och källare (plan 09) med en yta på 9354.7 m2 och en innergård som angränsar mot grönområde vars ägare är Ekerö Kommun. Två parkeringsytor anläggs utomhus. Projektet ska certifieras genom BREEAM-SE 2017, nivå Excellent, i enlighet med B:s BREEAM-kontrollplan samt hållbarhetsprogram. I projektet ingår även uppförande av kommersiella ytor i entréplan såsom en livsmedelsbutik för COOP och handel.
Renovering och nybyggnad av bostäder i Farsta, Stockholm
I samband med renoveringen vill fastighetsägaren se över möjligheten att utöka byggrätten. Dels med ett nytt gårdshus, i fyra våningar från gården och inredd vind. Dels med en tillbyggnad vid kvarterets norra hörn. Ett nytt gårdshus möjliggör för cirka 20 nya bostäder i kvarteret.
Nybyggnad av bostäder i Åkeslund, Bromma
AB Stockholmshem planerar nyproduktion av 96 st hyreslägenheter i en förtätning inom bolagets befintliga fastighet Kv. Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma. Projektet omfattar nyproduktion av 6 st punkthus (4 och 6 vån) med garage under mark (antal våningar okänt). I garage under de nya husen blir det 94 parkeringsplatser för bil, inklusive förberedelser för laddstolpar.
Nybyggnad av bostäder i Enskede Gård, Stockholm
Rivning av befintlig fastighet.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage samt 2st lokaler i botten plan
Nybyggnad av bostadsrätter i Larsboda, Stockholm
Byggnation av flerbostadshus i 5-6 våningar, samt källare. Totalt 42 bostadsrättslägenheter. Byggnation av flerbostadshus i 6-7 våningar, samt källare. Totalt 80 hyreslägenheter och en förskola med 4 avdelningar. Bärö 1
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Som option har beställaren möjlighet att avropa byggandet av ett mobilitetshus som är tänkt att fungera som mobilitetshubb
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Nybyggnad av flerbostadshus med 146 lägenheter. Smedby 19:227 och 19:555
Nybyggnad av skola i Bro Mälarstrand
Grundskola F-9 i tre plan, lägre länkbyggnad mellan dom två huvudbyggnaderna i norr och söder.
Nybyggnad av bostäder och livsmedelsbutik vid Väsjön
Magnolia Bostad har tecknat avtal med Sollentuna kommun om förvärv av fastigheten Ekosystemet 3 i Väsjön, Sollentuna kommun för utveckling av 128 bostäder och en livsmedelsbutik, totalt omfattande cirka 9 500 kvm BTA.
Nybyggnad av mobilitetshus i Slakthusområdet, Johanneshov
Mobilitetshuset planeras för ca 250 bilplatser och kommer innehålla mobilitetstjänster som t.ex. elbilsladdning, bilpool, ytor för paketleveranser och möjlighet till lastcykelpool. Fastigheten är en 3D-fastighet och ovanpå mobilitetshuset kommer Sisab att bygga en skola.
Nybyggnad av hyresrätter (lamellhus) och parkering i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 169 hyresrätter och 12 lokaler. Huset består av 6 våningar, 2 garageplan och 12 trapphus som omger en gemensam innergård. Projektet miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver 3.1.
Förstärknings och cykelåtgärder i Stockholm
Projektet omfattar förbättrad gång- och cykelinfrastruktur på sträckan mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron samt längs Pålsundsbacken. I projektet ingår även upprustning av parkmiljön längs sträckan. Dessutom behöver markstabiliteten i den befintliga strandlinjen säkras med en glesspont.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Cirka 250 yteffektiva lägenheter i kvarteret Hasselnöten. Området är på cirka 17 500 kvm och utgörs idag av ett servicehus som avses rivas och en badanläggning som ska bevaras.
Nybyggnad av ventilationstorn på Lovön
8 stycken till- och frånluftstorn på Lovön i massivt tegel ovan luftutbytesschakt. Fundament av betong. Serviceväg runt tornen. Tornen har en oktagonal form med en diameter på ca 10 meter, höjden varierar mellan 7 och 12 meter.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Atlantis omfattar 125 välplanerade hyresrätter i storlekarna 1-4 rum. Projektet kommer att miljömärkas enligt Svanen.
Nybyggnad av bostäder butiker mm i Träkvista, Ekerö
Avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus. Bygglov för: nybyggnad av två flerbostadshus, sammanbyggda enbostadshus (radhus), parkeringsdäck, miljöhus, parkeringsplatser, murar samt markåtgärder på fastigheten träkvista 3:284.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 55 lägenheter samt en lokal. Garage under mark.
Nybyggnad av F-9 skola i Nacka
Entreprenaden består av att riva nuvarande Ektorps skola som är en grundskola F-6 om ca 3 500 kvm och uppföra en ny större skolbyggnad och sporthall om ca 10 500 kvm innehållande grundskola F-9, förskola samt en fullstor sporthall. Entreprenaden handlas upp som en totalentreprenad i samverkan av Nacka kommun för att sedan överlåtas på fastighetsägaren Hemsö Nacka 1 KB, ett helägt dotterbolag till Hemsö Fastighets AB.
Utveckling av fastighet i Ulvsunda, Stockholm
Förslaget gör det möjligt att bevara Pripps gamla bryggeri och långsiktigt utveckla området till en blandstad med lokaler för bland annat idrottsverksamhet, kultur, kontor och hotell samt nya parker.
Utbyggnad av nöjesfält på Djurgården
Utbyggnad av nöjespark. Karuseller, restaurang mm. Ny bebyggelse längs Falkenbergsgatan och Allmänna gränd. Nybyggnad av randbebyggelse för nytt tivoli. Byggnaden innehåller attraktion, publika lokaler, personalutrymmen samt teknikutrymmen. Skeppsholmsviken 6
Nybyggnad av kontor, bostäder mm i Flemingsberg
Huddinge kommun, Vectura Fastigheter och Stiftelsen Clara har tecknat en avsiktsförklaring avseende två fastigheter i centrala Flemingsberg. Ambitionen är att utveckla dessa till en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsbergsdalen som ska bli en dynamisk och multifunktionell plats med 35 000 nya arbetstillfällen, 5 000 nya bostäder, service och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på östra Södermalm, Stockholm
Kvarteret Persikan 6 (tidigare 5) på Södermalm i Stockholm innehåller flerbostadshus, garage, livsmedelsaffär med lastfar i huset, gruppboende, servicelägenheter, tre stycken mindre lokaler. Entreprenaden innehåller nyproduktion totalt ca 24 000 m2 BTA fördelat på ca 11 200 m2 BOA respektive 5400 m2 LOA. Stockholmshem avser upphandla en generalentreprenad uppdelad i två delentreprenader. Den första delentreprenaden avser rivning av befintlig platta på mark inklusive skyddsrum samt återuppförande av dessa och den andra delentreprenaden avser husarbete. .
Nybyggnad av bilhall i Danderyd
Nybyggnad av billhall på ca 8275 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus i Arlandastad
Nybyggnad av parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Råcksta, Vällingby
Ca 117 lägenheter utmed Solleftegatan i Råcksta.
Nybyggnad av datacenter i Arlandastad
Planer för nybyggnad av fastighet på två trevåningstorn med gemensam markvåning. Byggnaden har vid färdigställande en yta om cirka 3 400 kvadratmeter BTA och byggnation sker under 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Planerad exploatering ovanpå Stadshagens tunnelbanestation.
Nybyggnad av hotell i Södertälje
Avser nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av bageri i Arlandastad
Avser nybyggnad av bageri.
Nybyggnad av kontor i Värtahamnen, Stockholm
Nybyggnad av kontor, BTA 9303 m2. Hållbarhet: Ambition Breeam Outstanding
Nybyggnad av flerbostadshus i Larsboda, Stockholm
Totalt planeras för 5 huskroppar och 171 lägenheter i två etapper.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Projektet omfattar byggrätter för 74 st lägenheter samt ett underjordiskt garage. Vallentuna-Mörby 1:310 och Vallentuna-Rickeby 1:48.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Upplands-Bro
Ny grundskola och idrottshall, F-9. Skolan byggs i trä med prefabricerade moduler och kommer att få en fin utemiljö för lek och aktivitet. På byggnadernas tak kommer vi att installera solceller och samtliga parkeringsplatser kommer att få laddmöjlighet för elbilar som kommer att vara tillgängliga för boende i området utanför verksamhetstid

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).