Aktuell nybyggnation i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Planer för 127 småhus fördelat på kvarter 7-11, 13-14 och 17-19. Projektet kommer att delas i etapper. Totalt i området planeras ca 250 lgh i flerbostadshus, handelslokaler, 90-95 radhus, 40-45 villor, förskola.
Exploatering för nytt bostadsområde i Vallentuna etapp 1
Avser exploatering inför nybyggnation av ca 800 bostäder.
Nybyggnad av handelsområde i Vallentuna
Planer för 30-tal fastigheter för bygg-, bil- och möbelhandlare. Även logistik, lättare industri och elektronikföretag kan bli aktuellt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Avser nybyggnad av 48 stycken hyresrätter med handel i gatuplan.
Nytt exploateringsområde i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort samt att skapa ett bostadsområde som attraherar kommuninnevånare med olika preferenser och förutsättningar vad det gäller bostadsval och bostadsbehov. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet möjliggörs för en lekplats/lekmiljö.
Nybyggnad av skola i Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av engelska skola i Vallentuna.
Nybyggnad av stugby i Vallentuna
Bygglov för nybyggnad av fyra fritidshus.
Finplanering vid bostadsområde i Vallentuna
Arbetet ska utföras i två etapper: Etapp 1 Centralvägen ska utföras okt-dec 2021. Etapp 2 Gärdesvägen ska utföras okt-dec 2022.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Ny återvinningsstation i Lindholmen, Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av en ny återvinningsstation i Lindholmen. Vallentuna- Åby 1:174 : 1635888
Ny gång och cykelväg norr om Lindholmen, Vallentuna Etapp 1
Etapp 2 och 3 är utförda sedan tidigare. Trafiksäkerhetsåtgärder samt ny gc-väg samt ny VA-ledning längs Lindholmsvägen.
Nybyggnad av elljusspår i Vallentuna
I Kårsta ska ett 2 km långt elljusspår anläggas i skog och på spänger i våtmark. Markområdet ligger med infart från Bergsjövägen i Kårsta.
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna
Avser anläggande av en gång- och cykelväg (ca 1600 m) längs Bällstabergsvägen. Cykelvägen ska knyta ihop det regionala cykelstråket längs Stockholmsvägen med det planerade bostadsområdet Kristineberg (öster om Arningevägen) och ett framtida regionalt cykelstråk längs Arningevägen.
Förläggning av ny dagvattenledning i Vargmötet, Vallentuna
I Västra Rosendals arbetsområde i Vallentuna behöver befintlig dagvattenledning under Väsbyvägen ersättas med ytterligare ledning för att klara de ökade flödena.
Nybyggnad av va-ledning vid avfallsanläggning i Vallentuna
Avser schaktning och nedläggning av en ca 500 m lång VA-ledning med 5 spolbrunnar på SÖRAB's avfallsanläggning Löt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 46m² tidsbegränsad åtgärd t.o.m.
Nybyggnad av skärmtak i Vallentuna
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Kårsta-rickeby 2:153,2:154, Bygglov för nybyggnad av 3 komplementbyggnader Kårsta-rickeby 2:153,2:154,2:76.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus bya/bta 147/294 kvm och installation av två eldstäder.
Nybyggnad av förråd i Vallentuna
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad max 30 m2, attefallsåtgärd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för anordning/nybyggnad av sorteringscentral/byggnad, bya/bta 409 m2, för elavfall och farligt avfall på återvinningscentralen löt.
Nybyggnad av telestation i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nya spår för mountainbike i Vallentuna
Avser nya spår för mountainbike.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.