Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av 250 lägenheter. Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Ny detaljplan har påbörjats vid Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 2
Denna upphandling gäller uppdrag att såsom totalentreprenör svara för mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden etapp 1 (rsm-id 1313715) och 2. Etapp 1 är preliminärt indelad i tio huvuddelar vilka beskrivs i Kontraktet. Etapp 2 är under våren 2021 i förstudiefas i vilken entreprenadarbetenas omfattning inklusive huvuddelar är under utredning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Avser Västertorpskogen, del av Rimbo-Tomta 7:1 och Rimbo-Tomta 3:31. Planer för ca 300 bostäder, ny förskola samt nytt gruppboende. Ändring av detaljplan krävs.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 3
Kvarter 17, 18 och 19 Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser nybyggnad av 114 lägenheter, lokaler samt parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus totalt 116 lgh Älmsta 1:114,1:31.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planens syfte är att pröva möjligheten att ersätta befintliga stadsvillor på fastigheterna Sparven 1-5 med flerbostadshus. Planförslaget innebär cirka 85 lägenheter fördelat på tre flerbostadshus i tre till fem våningar som underbyggs med parkeringsgarage. Planförslaget möjliggör för centrumverksamhet i entréplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 75 st hyresrätter i Kvarter Tälje 2195.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Denna upphandling gäller uppdrag att såsom totalentreprenör svara för mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden etapp 1 och 2 (rsm-id 1488859). Etapp 1 är preliminärt indelad i tio huvuddelar vilka beskrivs i Kontraktet Etapp 2 är under våren 2021 i förstudiefas i vilken entreprenadarbetenas omfattning inklusive huvuddelar är under utredning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Nybyggnad av seniorbostäder vid Norrtälje Hamn
Bonum Seniorboende vid Norrtälje Hamn
Nybyggnad av kontorshus och industri i Norrtälje
Nytt kontor och produktionsindustri i Vallby / Rimbo, Norrtälje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Nybyggnad av affärsbyggnad Roboten 3,Roboten S:1.
Nybyggnad av bostäder, Norrtälje
Planer finns för Anebyhusgruppen att uppföra 27 hållbara och klimatsmarta bostäder i en citynära skärgårdsmiljö som tar hänsyn till näringslivets krav på tillgänglighet och kommunikation i kombination med livets behov av rekreation och lugn.
Nybyggnad av förskola, Vigelsjö i Norrtälje
Förskolan ska ligga intill Lommarens lekplatsen, vid skogsområdet mellan Rimbogatan och Badvägen. Tomten som skolan ska byggas på är 5000 kvadratmeter stor, varav 900 kvadratmeter kommer vara byggnadsyta. Ca 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Norrtälje
Mark för nybyggnad av industri, handel och kontor
Nybyggnad av bostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av 15-20 st hus med förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje etapp 1
”Brynet” på kvarter 2 har 58 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger mitt i området på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet. Ligger mittemot Noden som bland annat innehåller parkering till de boende i området
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje etapp 2
”Brynet” på kvarter 2 har 58 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger mitt i området på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet. Ligger mittemot Noden som bland annat innehåller parkering till de boende i området
Nybyggnad av parhus och stall i Norrtälje
Nybyggnad av 5 parhus och stall.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning. 1,8 km lång sträcka. Belysning.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Anläggande av renhållningskaj i Norrtälje
Anläggande av renhållningskaj samt tillhörande anläggningsarbete.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Nybyggnad av 2 tvåbostadshus och komplementbyggnad (förråd) Emmaus 108,109.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjlighet att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler i Karshöjden, Norrtäljes mest expansiva område med ett mycket strategiskt läge nära Norrtälje centrum. I området finns redan ett stort antal företag etablerade med allt från restauranger och detaljhandel till industriverksamheter. Ute vid Karlshöjdens industriområde kommer EGENLOKAL.se att uppföra 24 lokaler om ca 6×12 golvyta + tillhörande entresolplan. Totala ytan blir ca 105 kvm. Varje lokal är en friköpt fastighet som du själv äger.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus samt matbutik och förskola.
Ombyggnad av infrastruktur och parkytor vid Södra Bergen i Norrtälje
Avser anläggning av parkyta vid utsiktsplatsen, anläggning av ny parkeringsplats med plats för 20-25 bilar, utöka körvägen upp mot utsiktsplatsen i form av en vändögla med möjlighet för bussar att köra runt och släppa av passagerare, samt restaurering av stigar som leder upp längs västra sidan av området. Hantering av dagvatten är en viktig del av projektet och där kommer även ingå förbättring av Bergstugans VA-ledningar.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Gåsvik 1:73,1:74,1:75.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Saltkvarnen 5,6,7.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två lagerbyggnader.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad Ösbyholm 1:173,1:174,1:175.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Byta ut den befintliga bron över Norrtälje ån vid faktoriet, den så kallade faktoribron. Ny träbro med bättre yta för gående och cyklister.
Nybyggnad av padelhall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av padelhall
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad, Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad Högmarsö 1:33.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av kaj i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kaj, Bygglov för nybyggnad av flytbryggor med y-bommar Rävsnäs 8:1.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 13 st transformatorstationer för solcellspark och sätta staket runt anläggningen.
Nybyggnad av staket i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 13 st transformatorstationer för solcellspark och sätta staket runt anläggningen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av akvaponi.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för anläggande av 3st markkablar och 2 sjöskyltar Svartnö 3:17,Stomnarö 1:4,Stomnarö 1:5.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för anläggande av markkabel och sjökabel samt skylt.
Nybyggnad av driftledning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för fibernedläggning Gässvik 3:1,2:3,1:18,Gullunge 1:54,Utsund 2:20,Gässvik S:11,Häverö-norrby 5:7,Väddö-tomta 5:49.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodsetablering söks t.o.m 2024-07-31.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar (2022-05-01).
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tre arbetsbodar under perioden 2021-08-02 till 2022-03-30.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av två containrar (förråd).
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Norrtälje
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.