Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av 250 lägenheter. Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av bostäder, hotell, konferens och kulturhus i Norrtälje
Inriktningen för markanvisningen avseende kvarter 9AB är: Hotell med konferens och med möjlighet till kultur/kulturevenemang Övriga lämpliga funktioner som kan kombineras med ovan, till exempel kontorslokaler Lokaler i bottenplan (centrumverksamhet – butiker, handel, restaurang med mera) Bostäder med fri upplåtelseform Minst 16 000 BTA ovan mark.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 2
Denna upphandling gäller uppdrag att såsom totalentreprenör svara för mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden etapp 1 (rsm-id 1313715) och 2. Etapp 1 är preliminärt indelad i tio huvuddelar vilka beskrivs i Kontraktet. Etapp 2 är under våren 2021 i förstudiefas i vilken entreprenadarbetenas omfattning inklusive huvuddelar är under utredning.
Nybyggnad av grundskola i Norrtälje
Nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 360st elever
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bebygga delar av Hårnacka 1:1, skifte 2 med bostäder i form av friliggande bostadshus och radhus.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 1
Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen. I Gråalen 1 byggs 143 bostäder och källarplanet kommer till största delen bestå av garage. I bottenvåningen finns lokaler i södra delen, LSS-verksamhet och bostäder i norr.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 3
Kvarter 17, 18 och 19 Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Norrtälje Torn på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Avser nybyggnad av 114 lägenheter, lokaler samt parkeringsgarage i källaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
”Campusspejarna” på kvarter 6 har 114 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret planeras med upplåtelseformen hyresrätt. Kvarteret ligger mitt i området i direkt anslutning till Noden där bland annat parkering för de boende i området finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
”Utblickarna” på kvarter 8 har 101 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret planeras med upplåtelseformen hyresrätt. Kvarteret är det sydligaste kvarteret uppe på höjden i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planens syfte är att pröva möjligheten att ersätta befintliga stadsvillor på fastigheterna Sparven 1-5 med flerbostadshus. Planförslaget innebär cirka 85 lägenheter fördelat på tre flerbostadshus i tre till fem våningar som underbyggs med parkeringsgarage. Planförslaget möjliggör för centrumverksamhet i entréplan.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje
Avser nybyggnad av nytt handelsområde, detta avser etapp 2- Hus A.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Denna upphandling gäller uppdrag att såsom totalentreprenör svara för mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden etapp 1 och 2 (rsm-id 1488859). Etapp 1 är preliminärt indelad i tio huvuddelar vilka beskrivs i Kontraktet Etapp 2 är under våren 2021 i förstudiefas i vilken entreprenadarbetenas omfattning inklusive huvuddelar är under utredning.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Ny detaljplan har påbörjats vid Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Nybyggnad av servicebyggnad, restaurang och café i Norrtälje
I tävlingen ingår också: Kommunen ser också ett intresse och möjlighet till ett arrende eller liknande rättighet för kvarter 9C beläget på piren i syfte att uppföra och driva kompletterande verksamhet av publikt slag om detta kan bidra och fungera i ett helhetskoncept tillsammans med verksamhet i kvarter 9ab samt erbjuda service till kommunens stadsbad invid piren. Anbudslämnare kan i dialog med kommunen erbjudas detta om detta kan stärka attraktionen kring hamnen, kvarteren.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Radhusen” på kvarter 9 har 26 stycken radhus i storlekarna 4-5 rum och kök. Kvarteret ligger längst österut precis vid infarten till bostadsområdet
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn etapp 1
1 etappen ca 50 lägenheter. Planer för 105 bostadsrättslägenheter, lokaler i entréplan, ett underjordiskt garage samt en gemensam takterrass med växthus/pergola för odling och samvaro mellan grannar i kvarteret.
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn etapp 2
1 etappen ca 50 lägenheter. Planer för 105 bostadsrättslägenheter, lokaler i entréplan, ett underjordiskt garage samt en gemensam takterrass med växthus/pergola för odling och samvaro mellan grannar i kvarteret.
Nybyggnad av seniorbostäder vid Norrtälje Hamn
Bonum Seniorboende vid Norrtälje Hamn
Nybyggnad av kontorshus och industri i Norrtälje
Planer för nytt kontor och produktionsindustri i Vallby / Rimbo, Norrtälje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av bostäder, Norrtälje
Planer finns för Anebyhusgruppen att uppföra 27 hållbara och klimatsmarta bostäder i en citynära skärgårdsmiljö som tar hänsyn till näringslivets krav på tillgänglighet och kommunikation i kombination med livets behov av rekreation och lugn.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola, Vigelsjö i Norrtälje
Förskolan ska ligga intill Lommarens lekplatsen, vid skogsområdet mellan Rimbogatan och Badvägen. Tomten som skolan ska byggas på är 5000 kvadratmeter stor, varav 900 kvadratmeter kommer vara byggnadsyta. Ca 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje etapp 1
”Brynet” på kvarter 2 har 58 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger mitt i området på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet. Ligger mittemot Noden som bland annat innehåller parkering till de boende i området
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje etapp 2
”Brynet” på kvarter 2 har 58 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. Kvarteret ligger mitt i området på den västra sidan om huvudgatan inom bostadsområdet. Ligger mittemot Noden som bland annat innehåller parkering till de boende i området
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av 15-20 st hus med förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter) samt rivning av befintlig byggnad.
Exploatering/infrastruktur för ny stadsdel i Norrtälje
Projektet omfattar nybyggnad av infrastruktur på allmän plats i samband med exploatering av området Bålbroskogen. Entreprenadarbeten som ska utföras är anläggning av lokalgator, parkområde, dagvattendiken, samt ledningar för el, vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber och gatubelysning.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 6 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av två flerbostadshus med butik, samt handel/kontorsbyggnad.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning. 1,8 km lång sträcka. Belysning.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrtälje
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjlighet att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler i Karshöjden, Norrtäljes mest expansiva område med ett mycket strategiskt läge nära Norrtälje centrum. I området finns redan ett stort antal företag etablerade med allt från restauranger och detaljhandel till industriverksamheter. Ute vid Karlshöjdens industriområde kommer EGENLOKAL.se att uppföra 24 lokaler om ca 6×12 golvyta + tillhörande entresolplan. Totala ytan blir ca 105 kvm. Varje lokal är en friköpt fastighet som du själv äger.
Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Anläggande av renhållningskaj i Norrtälje
Anläggande av renhållningskaj samt tillhörande anläggningsarbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Nybyggnad av dagvattenledningar och dammar i Norrtälje, etapp 1
Avser nybyggnad av dagvattenledningar och dammar.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två lagerbyggnader.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Saltkvarnen 5,6,7.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Norrtälje
Avser nybyggnation av verksamhetslokal i ett plan för Färsna gårds verksamhet i Norrtälje. Objektet omfattar nybyggnation av samlingslokal och personalutrymmen med toaletter och duschar.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Byta ut den befintliga bron över Norrtälje ån vid faktoriet, den så kallade faktoribron. Ny träbro med bättre yta för gående och cyklister.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av idrottshall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 13 fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av verksamhetslokal samt installation av eldstad.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad Roboten 3,Roboten S:1.
Nybyggnad av parhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus (parhus) Rimbo-karby 1:55,Libbersmora 1:9.
Nybyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn samt rivning av del av befintlig småbåtshamn, Bygglov för tillbyggnad av brygga Grisslehamn 18:4,19:14.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad och externslamtank Rimbo-vallby 5:77,5:78.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad och externslamtank.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (teknikbod för fiber).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (teknikbod för fiber).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersätter befintlig station som raseras.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, Strandskyddsdispens för schaktning Risslingby 9:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två fritidshus och komplementbyggnad (garage/förråd) samt installation av eldstad.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation för kommunalt va.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation (ns73531 tjockö långvarpet).
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus med sammanbyggd carport.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för garage, mast och upplag samt rivning av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och komplementbyggnad samt installation eldstad Gottröra 5:28,5:26.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (lusthus/paviljong), cykelparkering med tak (hamnparken), offentlig toalett (hamnparken), nybyggnad av transformatorstation (hamnparken) Tälje 3:16, 3:1.
Nybyggnad av sophus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljöhus).
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation (kp62293 tjockö östra).
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lusthus/paviljong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.