Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 55 lägenheter samt en lokal. Garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av bostäder och lokaler vid Norrtälje Hamn etapp 1
Avser nybyggnad av 50 lägenheter med takterrass samt garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planens syfte är att pröva möjligheten att ersätta befintliga stadsvillor på fastigheterna Sparven 1-5 med flerbostadshus. Planförslaget innebär cirka 85 lägenheter fördelat på tre flerbostadshus i tre till fem våningar som underbyggs med parkeringsgarage. Planförslaget möjliggör för centrumverksamhet i entréplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av handel, parkeringsplatser samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorbostäder vid Norrtälje Hamn
Bonum Seniorboende vid Norrtälje Hamn
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av fyra flerbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrtälje
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 stycken lägenheter för Östhamra 1:73 och 1:74.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av äldreboende/servicehus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Malstaby 4:31,4:32,4:33.
Nybyggnad av parker och dagvattendamm mm i Norrtälje
Planer att att skapa en trivsam och attraktiv plats för alla att vistas på. Idéerna innefattar dagvattenhantering i form av dammar, en utfyllnad för parkmark, en småbåtshamn, en ramp, offentliga byggnader på den befintliga piren samt intill småbåtshamnen, möjlighet till stadsbad och parkeringar på. Fastigheten avser del av Tälje 3:256, 3:79 och Tälje 5:1 i Norrtälje Hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus sex lägenheter som gemensamhetsboende.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av garage och lagerbyggnad samt personalbyggnad.
Exploateringsområde för industriområde i Norrtälje etapp 1
Mark för nybyggnad av industri, handel och kontor
Nybyggnad av solcellspark i Norrtälje
Avser leverans av komplett driftsatt anläggning (solcellspark) på anvisad yta. Solcellsparken ska byggas på en övertäckt deponi som klassas som förorenad mark vilket ställer krav på utförandet.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus.
Nybyggnad av småhus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (5 st).
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Norrtälje
Omfattar utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Solö etapp 1. Inom verksamhetsområde Solö etapp 1 beräknas 7 fastigheter ingå och ca 1100 meter nyläggning av VA-ledningar. Området har projekterats för lätt trycksatt avlopp.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk 12 meter.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad för svetsning bockning och tillverkning av armeringkonstruktioner.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av maskinhall, Bygglov för nybyggnad av silobyggnad Rimbo-vallby 5:78.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus Adamsberg 7:94,7:95,7:96,7:97.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Avser kontorsmoduler.
Nybyggnad av tälthall i Norrtälje
Avser nybyggnad av en tälthall.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).