Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Ca 175 lägenheter planeras på Kv Våghuset, Pråmen 1 i Norrtälje.
Nybyggnad av småhus och rad-/parhus i Norrtälje
Ca 150 bostäder totalt varav ca 40 villatomter som kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planer för nybyggnad av ca 200 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Befintlig kontorsbyggnad avses rivas och cirka 500 kvm BTA kontor tillskapas. Antalet lägenheter som ska prövas är cirka 100 stycken. En ny gata runt det nya kvarteret föreslås. Parkering föreslås under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Norrtälje Torn på Tälje 3:1 mfl, kv Brännäset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus totalt 116 lgh Älmsta 1:114,1:31.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje
Avser nybyggnad av nytt handelsområde, detta avser etapp 2- Hus A.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 75 st hyresrätter i Kvarter Tälje 2195.
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje
Avser nybyggnad av handelsområde i Nordrona.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av ca 90 st hyresrätter.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Ny detaljplan har påbörjats vid Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter.
Nybyggnad av kontorshus och industri i Norrtälje
Planer för nytt kontor och produktionsindustri i Vallby / Rimbo, Norrtälje.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av förskola, Vigelsjö i Norrtälje
Förskolan ska ligga intill Lommarens lekplatsen, vid skogsområdet mellan Rimbogatan och Badvägen. Tomten som skolan ska byggas på är 5000 kvadratmeter stor, varav 900 kvadratmeter kommer vara byggnadsyta. Ca 120 barn.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Planer att bygga ca 14 bostäder samt en anläggning för avloppsrening och ny gata.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Projektorganisationen ska ha huvudansvaret för genomförandeskedet för etapp 1-2 och rapportera till kommunens projektchef, förvaltning mfl. Deltagande i planeringsskedet kan bli aktuellt för etapp 2. Etapp 1 avser exploatering för ca 450 bostäder i den östra delen inklusive strandpromenad och bad.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Avser att pröva möjligheten att uppföra bostäder på en fastighet som idag är planlagd för handel på Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Anläggande av överföringsledning i Spillersboda, Norrtälje
Nya överföringsledningar för vatten, avlopp och kanalisation för kommunikationsledning ska byggas inom Norrtälje kommun ut mot Rådmansölandet från infarten vid Håtö ner till Spillersboda via Stubboda. Bedömd totallängd på ca 3,6 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus (13 stycken lägenheter)samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Exploatering/infrastruktur för ny stadsdel i Norrtälje
Projektet omfattar nybyggnad av infrastruktur på allmän plats i samband med exploatering av området Bålbroskogen. Entreprenadarbeten som ska utföras är anläggning av lokalgator, parkområde, dagvattendiken, samt ledningar för el, vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber och gatubelysning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av två flerbostadshus och komplementbyggnad på Hallsta 1:113 och Hallsta 1:93.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av två flerbostadshus med butik, samt handel/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning. 1,8 km lång sträcka. Belysning.
Nybyggnad av LSS-boende i Norrtälje
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av hamburgerbar i Norrtälje
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjlighet att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler i Karshöjden, Norrtäljes mest expansiva område med ett mycket strategiskt läge nära Norrtälje centrum. I området finns redan ett stort antal företag etablerade med allt från restauranger och detaljhandel till industriverksamheter. Ute vid Karlshöjdens industriområde kommer EGENLOKAL.se att uppföra 24 lokaler om ca 6×12 golvyta + tillhörande entresolplan. Totala ytan blir ca 105 kvm. Varje lokal är en friköpt fastighet som du själv äger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus samt matbutik och förskola.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av dagvattenledningar och dammar i Norrtälje, etapp 1
Avser nybyggnad av dagvattenledningar och dammar.
Nybyggnad av stugby i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av 15 st. fritidshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 enbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad (LSS-boende).
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Saltkvarnen 5,6,7.
Nybyggnad av lokal i Norrtälje
Avser nybyggnation av verksamhetslokal i ett plan för Färsna gårds verksamhet i Norrtälje. Objektet omfattar nybyggnation av samlingslokal och personalutrymmen med toaletter och duschar.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad Ösbyholm 1:173,1:174,1:175.
Nytt ridhus mm Björnö
Planer för nytt ridhus planeras byggas på Björnö.
Nybyggnad av produktionslokal i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nybyggnad av verksamhetslokal samt installation av eldstad.
Nybyggnad av klubbhus i Norrtälje
Nybyggnad av klubbhus samt tillbyggnad av restaurangbyggnad och servicebyggnad.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad Roboten 3,Roboten S:1.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två lagerbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fritidshus med sammanbyggd carport.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast (72m) och teknikbod (coob290, bredmossen).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för garage, mast och upplag samt rivning av garage.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Norrtälje
Anmälan och strandskydd för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Norrtälje
Nybyggnad av mur.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Norrtälje
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och rivning av bef. fritidshus.
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av bastu i Norrtälje
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av stall i Norrtälje
Nybyggnad av djurstall/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus (tomt 1, 2 och 3).
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus på Risslingby 11:10 och Risslingby 11:11.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av gäststuga i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Uppsättning av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.