Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Södertälje
Uppdrag med utredning och projektering för nytt stadsdelsområde i uthamnen, Södertälje Kommun. Södertälje Kommun planerar ett nytt attraktivt stadsdelsområde i Uthamnen med ca 1400 nya bostäder, förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer.
Nybyggnad av hotell i Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 200 rum, det kommer att innehålla lobby & lounge, barer, restauranger, uteservering på terrass mot Marenviken, konferensavdelning, co-working, träningsanläggning.
Nybyggnad av bostäder i Järna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 98st lägenheter och 19st radhuslägenheter.
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan i Gerstaberg
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan där planskild anslutning (flyover bro) ska byggas.
Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Projektet består av uppförande och idrifttagning av en ny 400 kV luftisolerad utomhus kopplingsstation som ska ersätta en existerande intilliggande station, samt rivning av den gamla stationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Lägenheterna är fördelade på följande storlekar: 36: 1 rum och kök om 34 kvadratmeter 52: 2 rum och kök om 51 kvadratmeter 37: 3 rum och kök om 70 kvadratmeter 5: 4 rum och kök om 83 kvadratmeter
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Denna etapp avser ca 70-80 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Södertälje kommun
Nybyggnad av förskola i Glasberga sjöstad med 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Östertälje, Södertälje
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 260 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järna
Denna upphandling avser Nyproduktion utav 22 lägenheter inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor samt ett miljöhus. Projektet ska hålla en hög hållbarhetsprofil med solceller på taket och riktning mot miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölnbo
Nyproduktion av två fastigheter i souterräng 18+2 lägenheter i tre respektive två plan inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor. Finplanering samt rivning av tre fastigheter. Projektet ska hålla en hög hållbarhetsprofil med solceller på taket och riktning mot miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Södertälje
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av sporthall i Södertälje
Denna upphandling avser nybyggnation av idrottshall samt tillhörande markarbeten i Mölnbo, Södertälje Kommun på Utförandeentreprenad. Idrottshallen uppförs med stålstomme samt sandwichelement och kompletteras med utfackningsväggar på lågdelen. Uppvärming sker genom bergvärme. Detta projekt ska certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 betyg Silver.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Markarbete, tomt 6000m2 Pålning Grund 2800m2 Stålhall, 62x44m, bygghöjd=13m, 2800m2, entresol 300m2, 3 portar FTX ventilation Fjärrvärme 400m2 ska inredas: 2 omklädningsrum, 6 duschar, 4 wc, 1 bastu, 3 rum, innertak, belysning, el, vent, vvs.
Ny terminal för betong i Södertälje
Planer finns på tre silos på 44–48 meter som i framtiden kan bli en ny terminal för cementhantering i Södertälje hamn.
Nybyggnad av villor i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11.
Nybyggnad av vårdboende i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av vårdboende.
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Östertälje
Avser nybyggnad av 130/20 kV transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Vattenfall och Telge Nät avser att etablera en ny nätstation 70/20 kV i anslutning till tomtgränsen vid Igelstaverket. Det innebär att två stycken nya 20 kV serviceledningar kommer att dras fram som ersättning och anslutas till IGV (Igelstaverket). I syfte att möjliggöra ett framtida utbyte av (IGV) H1 respektive H2 20 kV huvudställverk föreslås att ett nytt 20 kV ställverk etableras på området.
Omläggning av VA-ledningar i Södertälje kanal
Denna upphandling avser omläggning av Telge Nät ABs ledningar med anledning av Sjöfartsverkets kanalbreddning och fördjupning. Befintliga ledningar ersätts av nya ledningar.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av gruppboende.
Betongreparationer av betong- och stensatta konstruktioner i Södertälje
Avser rivning av kulle, öppen parkering, skyddsrum samt skyttevärn vid Slussholmen, Södertälje.
Mark- och ledningsarbete för fjärrvärme och stadsnät i Södertälje
Telge Nät AB avser upphandla en utförandeentreprenad för mark och ledningsarbeten i Villagatan inom Södertälje kommun. Avser etapp C och B.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Ny cirkulationsplats vid Holmfastvägen/Genetaleden, Södertälje
Avser nybyggnation av cirkulationsplats i korsningen Holmfastvägen – Genetaleden i Södertälje.
Ny cirkulationsplats vid Hovsjövägen/Genetaleden, Södertälje
Avser nybyggnation av cirkulationsplats i korsningen Hovsjövägen – Genetaleden i Södertälje. Entreprenaden innehåller även ombyggnation av två befintliga busshållplatser, anpassning av befintligt gång- och cykelvägsnät inklusive nya övergångar.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Södertälje
Avser ny tryckstegringsstation samt rivning av befintlig tryckstegringsstation. Entreprenaden skall genomföras samtidigt som befintlig station är i funktion.
Nybyggnad av pumpstation i Hölö, Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation och dagvattenmagasin.
Nybyggnad av GC-väg vid Överjärna kykra
Överjärna församling har föreslagit att kommunen kan få bygga en cykelväg på deras mark, för att skapa ett sammanhängande stråk från Järna mot Nykvarn.
Byte/riktning av stolpar längs bandel 421 mellan Järna-Åby
Byte/riktning av 137 stolpar, högspänning.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 radhus Glasberga 1:56,1:52,1:35,1:63.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, anläggning för tillverkning av betong samt lager och upplag.
Nybyggnad av parkering & ny gångbana i Södertälje
Fler parkeringsplatser och ny gångbana vid Mälarbadet.
Nybyggnad av gc-väg inkl belysning i Södertälje
Ny gc-väg. Gång- och cykelväg på Sandtorpsvägen, plan för gång- och cykelväg Bergsgatan, plan för gång- och cykelväg Tavestavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av mast i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus Sjöboden 4,5,Hemmanet 7,Hemmanet 6,Fäboden 3,Gården 2,Gården 3 Sjöboden 1,4.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod tidsbegränsat.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av tidsbegränsade byggbodar och p-platser.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad tidsbegränsat.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av enbostadshus (holmbergska villan).
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats (3 platser).
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av garage i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och takpannor med solceller på befintlig ekonomibyggnad.
Nybyggnad av sopanläggning i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avfallsbehållare.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Hölö-ekeby 1:39,1:40.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Smedsta 1:33,1:32.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation, vattenkiosk.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av återvinningsstation och 4 st. parkeringsplatser.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av återvinningsstation.
Nybyggnad av stängsel i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändring av parkeringsplats samt nytt stängsel.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av kiosk i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.