Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 3 mfl
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av hotell i Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 200 rum, det kommer att innehålla lobby & lounge, barer, restauranger, uteservering på terrass mot Marenviken, konferensavdelning, co-working, träningsanläggning.
Nytt bostadsområde i Hovsjö
Omvandla Hovsjö centrum, bygg 1 100–1 600 nya bostäder, gör Hovsjö gård till en strandpark, rusta upp utemiljön, anlägg en kommunal lekplats, bygg en bro över E20 och skapa tydligare stråk till Måsnaren och Gröndal. Det är några av förändringarna som föreslås i planen för Hovsjös framtid.
Nybyggnad av F-9 skola i Södertälje
Ny skola för ca 600 st elever.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Järna-Nyköping-Åby
Förläggning av multidukt, skåpplacering samt blåsning och skarvning av mikrokabel. Bandel 412, 421 och 492.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser utveckling av området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Totalt planeras ca 500 bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivning av befintlig verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Järna
Lägenheterna kommer att ha två, tre eller fyra rum med en yta på 55, 72 respektive 85 kvm och byggs som bostadsrätter. De nya lägenheterna är fördelade på två fyravåningshus och tre tvåvåningshus.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 2
Hyresrätterna är i fördelade från 1-4 rum och kök från 34-83 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Södertälje
Planer för bostäder, kontor och idrottsverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser förtätning av nya bostäder i flerbostadshus inom befintligt flerbostadshusområde. Verksamhetslokaler kan möjliggöras i bottenplan mot Prästgårdsvägen, med entréer mot gatan.
Nybyggnad av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kriminalvården och mur.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Södertälje
Nybyggnad av äldreboende, Lina Hage.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och flerbostadshus i Södertälje
Ca 15-20 st. lägenheter/ radhus, samt 3-4 småhus. Detaljplanarbete för området pågår
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Detaljplanearbete för att utreda en förtätning av området pågår.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningar för ny bebyggelse är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark för lantlig villabebyggelse främst i anslutning till befintliga vägar. Godkända vatten– och avloppsanläggningar krävs samt dagvattenhantering. Möjlighet till anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet kan finnas.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningarna för ny bebyggelse här är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark. Ny väg från Sandviksvägen/ Björnfoten till området, godkända vatten– avloppsanläggningar och godkänd dagvattenhantering krävs .
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förtätning av befintlig radbystruktur.
Nybyggnad av fritidsgård i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny fritidsgård eller förskola samt att utöka användningen skola utan preciseringar. Planområdet ligger utmed Robert Anbergs väg respektive Hyggesvägen i stadsdelen Ronna. Planområdet omfattar del av fastigheten Östaskolan 6 och del av fastigheten Ronna 1:1 och är beläget cirka 2,5 kilometer väster om centrala Södertälje.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Avser nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Ny skolbyggnad på Soldalaskolans skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av gata, GC-vägar och grönytor i Södertälje
Denna upphandling avser ombyggnation av Södra Dagliljan Västergård. Arbeten omfattar bland annat bergschakt och bergförstärkning, nybyggnation av lokalgata och GC väg med tillhörande allmänna VA-ledningar, gatubelysning samt arbeten för el- stadsnät- tele- och fjärrvärmeledningar.
Eventuell nybyggnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Uppdraget som Huvudprojektledare bedöms inledningsvis närma sig 50 % av heltidstjänst (39 timmar/vecka). Längre fram minst 50% och periodvis, beroende på projektets framdrift, 100% eller mer av heltidstjänst. Uppdraget är förlagt till Telge Fastigheter ABs Projektavdelning.
Nybyggnad av gc bro och ombyggnad av kajer, strandpromenader och torgyta, Södertälje
Vid Inre Maren och Marenplan planerar kommunen att bygga om kajer, strandpromenader, bryggor, torgyta samt att bygga en ny bro.
Ny terminal för betong i Södertälje
Planer finns på tre silos på 44–48 meter som i framtiden kan bli en ny terminal för cementhantering i Södertälje hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om rivning och bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Formningen 5,7.
Nybyggnad av vårdboende i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av 3 st byggnader.
Nybyggnad av grupphus i Södertälje
Nybyggnad av 4 st tvåbostadshus på Formningen 5 och 3 st tvåbostadshus på Formningen 7.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av restaurang- samt servicebyggnad vid camping i Järna
Avser rivning av befintlig Restaurang och södra servicehuset, uppförande av en ny restaurang-, och en servicebyggnad samt bergvärme.
Utbyggnad av infrastruktur i Järna, Södertälje
Avser nybyggnation av väg, GC väg som ansluts mot en befintlig väg, Vatten och Avlopp, EL, Belysning och stadsnät inkl. Pump/Elstation i området Kallfors i Järna.
Nybyggnad av avlopps- och vattenledning samt pumpstationer i Järna, Södertälje
Avser anläggning av avlopps- och vattenledning, totalt ca 4 km markförlagda och knappt 1 km sjöförlagd. Rivning av befintlig pumpstation samt 2 st. nya avloppsumpstationer.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parhus Glasberga 1:283,1:285,1:284,1:470.
Ny bränslemottagning vid Igelstaverket, Södertälje
Avser ny bränslemottagning vid Igelstaverket i Södertälje. Söderenergi ska bygga om en komplett anläggning gällande bränslehanteringen för panna3 (IGV3).
Nybyggnad av pumpstation samt ledningsnät i Mölnbo
Avser utförandeentreprenad för rivning av befintlig, och nybyggnation av VA-pumpstation samt tillhörande ledningsnät.
Nybyggnad av GC-väg vid Överjärna kyrka
Överjärna församling har föreslagit att kommunen kan få bygga en cykelväg på deras mark, för att skapa ett sammanhängande stråk från Järna mot Nykvarn.
Anläggande av våtmark i Södra Glasberga, Södertälje
Avser anläggning av våtmark vid Södra Glasberga.
Projektledare elkraft, icke linjebunden kraft, projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. Stationeringsort för resurskonsulten är Ostlänkens projektkontor i Södertälje.
Upphandling av övergripande projektledare Marenområdet, Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret behöver upphandla en övergripande projektledare för Marenområdet i Södertäljes stadskärna. Projektet går över flera organisatoriska gränser inom kommunen och inkluderar även flertal externa aktörer (statliga insatser, kommunala bolag, företag mfl) och är av både projekttypen exploateringsprojekt och projekttypen stadsmiljöprojekt som befinner sig i olika faser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).