Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri och logistikverksamhet i Almnäs
Projektet avser en logistikanläggning. Projektet omfattar mark-, bygg- och installationsarbeten för terminalområde, terminalbyggnad och kontorslokaler. Total BTA på 17 500 m2 och behandlad tomtmark är ca 89 500 m 2 (inklusive byggnadsområdet).
Nybyggnad av flerbostadshus i Järna, Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av ca 150 lägenheter i 2 lamellhus samt ett punkthus.
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 2
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Denna etapp avser ca 70-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
28 radhus och 32 lägenheter
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Byggnation för driftverksamhet i Södertälje
Planarbetet för området Åkerkullan, intill bussdepån och Hovsjö arbetsområde, dit man vill flytta den kommunala driftverksamheten.
Nybyggnad av sporthall i Södertälje
Denna upphandling avser nybyggnation av idrottshall samt tillhörande markarbeten i Mölnbo, Södertälje Kommun på Utförandeentreprenad. Idrottshallen uppförs med stålstomme samt sandwichelement och kompletteras med utfackningsväggar på lågdelen. Uppvärming sker genom bergvärme. Detta projekt ska certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 betyg Silver
Ombyggnad av skola till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad av skola till förskola.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Avser nybyggnad av ett LSS-gruppboende samt aktivitetslokal.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Avser nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av gc bro och ombyggnad av kajer, strandpromenader och torgyta, Södertälje
Vid Inre Maren och Marenplan planerar kommunen att bygga om kajer, strandpromenader, bryggor, torgyta samt bygga en ny bro.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industrihall i plåt, med 16 portar på ca 2600 kvm, med en höjd av 7m + ca 1000 kvm i entresolplan.
Nybyggnad av transformatorstation i Östertälje
Avser nybyggnad av 130/20 kV transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Vattenfall och Telge Nät avser att etablera en ny nätstation 70/20 kV i anslutning till tomtgränsen vid Igelstaverket. Det innebär att två stycken nya 20 kV serviceledningar kommer att dras fram som ersättning och anslutas till IGV (Igelstaverket). I syfte att möjliggöra ett framtida utbyte av (IGV) H1 respektive H2 20 kV huvudställverk föreslås att ett nytt 20 kV ställverk etableras på området.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Betongreparationer av betong- och stensatta konstruktioner i Södertälje
Avser rivning av kulle, öppen parkering, skyddsrum samt skyttevärn vid Slussholmen, Södertälje.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nya bostäder i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bebyggelse inom fyra fastigheter, genom påbyggnad och placering av nya bostadshus.
Mark- och ledningsarbete för fjärrvärme och stadsnät i Södertälje
Telge Nät AB avser upphandla en utförandeentreprenad för mark och ledningsarbeten i Villagatan inom Södertälje kommun. Avser etapp C och B.
Ny kulvert vid Bränningeån
Km 41+347, betongreparation front och stödmur.
Uppförande av mobilt reservkraftverk för Telge Nät AB
Avser köp av reservkraftverk i form av mobilt reservaggregat till Telge Nät.
Nybyggnad av pumpstation i Hölö, Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation och dagvattenmagasin.
Byte/riktning av stolpar längs bandel 421 mellan Järna-Åby
Byte/riktning av 137 stolpar, högspänning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 radhus Glasberga 1:56,1:52,1:35,1:63.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, anläggning för tillverkning av betong samt lager och upplag.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation och dagvattenmagasin.
Nybyggnad av skärmtak i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak, förråd, lekstuga och pergola.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av va-ledning i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av va-anläggning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av återvinningsstation.
Nybyggnad av stängsel i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändring av parkeringsplats samt nytt stängsel.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov och marklov för uppsättning av återvinningsstation samt flytt/nya p-platser.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning/uppsättning av arbetsbodar och container samt upplag.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus Hölö-ekeby 1:39,1:40.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kiosk i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av garage i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och takpannor med solceller på befintlig ekonomibyggnad.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av sophus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av tidsbegränsade byggbodar och p-platser.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av övrigt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.