Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus resp. flerbostadshus i Östertälje, etapp 3 mfl
Totalt planeras JM för ca 500 nya bostäder i Igelstavik. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.
Nybyggnad av hotell i Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 200 rum, det kommer att innehålla lobby & lounge, barer, restauranger, uteservering på terrass mot Marenviken, konferensavdelning, co-working, träningsanläggning.
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan i Gerstaberg
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan där planskild anslutning (flyover bro) ska byggas.
Nybyggnad av bostäder i Järna
Lägenheterna kommer att ha två, tre eller fyra rum med en yta på 55, 72 respektive 85 kvm och byggs som bostadsrätter. De nya lägenheterna är fördelade på två fyravåningshus och tre tvåvåningshus.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Utökning av verksamhetsområde i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus (cirka 90 bostäder), vårdboende (cirka 70 vårdplatser) och förskola för 100 barn.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Järna-Nyköping-Åby
Förläggning av multidukt, skåpplacering samt blåsning och skarvning av mikrokabel. Bandel 412, 421 och 492.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 2
Hyresrätterna är i fördelade från 1-4 rum och kök från 34-83 kvm.
Exploatering av utvecklingsområde i Södertälje
Uppdraget syftar till att ta fram idéskisser och underlag för utvecklingsområdet Weda, Gasellen 26 m.fl., med bostäder, handel och verksamheter. Underlaget ska ingå i ett planprogram som ska tas fram för området.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Nybyggnad av lagerbyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industri och kontor i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att utvidga befintligt verksamhetsområde mot väster och skapa förusättningar för etablering av verksamheter med inriktning mot industri och kontor.
Nybyggnad av gruppbyggda hus och flerbostadshus i Södertälje
Ca 15-20 st. lägenheter/ radhus, samt 3-4 småhus. Detaljplanarbete för området pågår
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Detaljplanearbete för att utreda en förtätning av området pågår.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningar för ny bebyggelse är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark för lantlig villabebyggelse främst i anslutning till befintliga vägar. Godkända vatten– och avloppsanläggningar krävs samt dagvattenhantering. Möjlighet till anslutning till kommunala vatten- och avloppsnätet kan finnas.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förutsättningarna för ny bebyggelse här är att markägarna är intresserade av att exploatera sin mark. Ny väg från Sandviksvägen/ Björnfoten till området, godkända vatten– avloppsanläggningar och godkänd dagvattenhantering krävs .
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Södertälje
Förtätning av befintlig radbystruktur.
Exploatering inför bostäder i Vårdinge, Södertälje
Exploatering inför nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av fritidsgård i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny fritidsgård eller förskola samt att utöka användningen skola utan preciseringar. Planområdet ligger utmed Robert Anbergs väg respektive Hyggesvägen i stadsdelen Ronna. Planområdet omfattar del av fastigheten Östaskolan 6 och del av fastigheten Ronna 1:1 och är beläget cirka 2,5 kilometer väster om centrala Södertälje.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Ny skolbyggnad på Soldalaskolans skolgård.
Nybyggnad av logistikcentral i Södertälje
Ikea undersöker möjligheten att etablera en distributionscentral för Stockholsmregionen i Stockholm Syd-området. Möbeljätten har tecknat en ettårig markoption med Södertälje kommun i området, där man kan bygga 41 000 kvm nytt lager.
Utbyggnad av gata, GC-vägar och grönytor i Södertälje
Denna upphandling avser ombyggnation av Södra Dagliljan Västergård. Arbeten omfattar bland annat bergschakt och bergförstärkning, nybyggnation av lokalgata och GC väg med tillhörande allmänna VA-ledningar, gatubelysning samt arbeten för el- stadsnät- tele- och fjärrvärmeledningar.
Eventuell nybyggnad av flerbostadshus och butik i centrala Södertälje
Uppdraget som Huvudprojektledare bedöms inledningsvis närma sig 50 % av heltidstjänst (39 timmar/vecka). Längre fram minst 50% och periodvis, beroende på projektets framdrift, 100% eller mer av heltidstjänst. Uppdraget är förlagt till Telge Fastigheter ABs Projektavdelning.
Ny terminal för betong i Södertälje
Planer finns på tre silos på 44–48 meter som i framtiden kan bli en ny terminal för cementhantering i Södertälje hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang- samt servicebyggnad vid camping i Järna
Avser rivning av befintlig Restaurang och södra servicehuset, uppförande av en ny restaurang-, och en servicebyggnad samt bergvärme.
Utbyggnad av infrastruktur i Järna, Södertälje
Etapp 2. Upphandling av utförandeentreprenad i området Kallfors, Järna. Nybyggnation av väg, GC väg och busshållplatser vid TRV väg 515.
Nybyggnad av GC-väg vid Överjärna kyrka
Överjärna församling har föreslagit att kommunen kan få bygga en cykelväg på deras mark, för att skapa ett sammanhängande stråk från Järna mot Nykvarn.
Nybyggnad av tälthall till Telge Återvinning, Södertälje
Nybyggnad av tälthall för Telge Återvinning.
Anläggande av våtmark i Södra Glasberga, Södertälje
Avser anläggning av våtmark vid Södra Glasberga.
Projektledare elkraft, icke linjebunden kraft, projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. Stationeringsort för resurskonsulten är Ostlänkens projektkontor i Södertälje.
Upphandling av övergripande projektledare Marenområdet, Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret behöver upphandla en övergripande projektledare för Marenområdet i Södertäljes stadskärna. Projektet går över flera organisatoriska gränser inom kommunen och inkluderar även flertal externa aktörer (statliga insatser, kommunala bolag, företag mfl) och är av både projekttypen exploateringsprojekt och projekttypen stadsmiljöprojekt som befinner sig i olika faser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).