Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Östertälje
Planer finns för ca 500 bostäder, kontor, lokaler för handel mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järna, Södertälje kommun
Här planeras en förtätning med cirka 75-100 nya bostäder i flerbostadshus och radhus mitt i Järna kommundel med gångavstånd till pendeltåget.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Järna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 98 st lägenheter och 19 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser detaljplan för att möjliggöra ca 140 bostäder på Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla en del av Östertälje 61:2 för att möjliggöra för en förtätning av stadsdelen med nya bostäder i flerbostadshus i varierande byggnadshöjd, upp till 17 våningar.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla fastigheten Floretten 1 för att möjliggöra för en förtätning av stadsdelen med nya bostäder i flerbostadshus i varierande byggnadshöjd, upp till 17 våningar.
Nybyggnad av bostäder mm i Södertälje
Stadsutveckling av Södertälje Centrum. Målet är att bygga stad och utvidga stadskärnan till att på ett tydligt sätt omfatta bytespunkten (Södertälje C) och kvarteren längs Nyköpingsvägen och Järnagatan.
Nybyggnad av punkthus, handel mm i Saltskog
I bottenvåningen ska det vara lokaler för kontor och handel.
Nybyggnad av båtvarv i Hall
Möjliggöra varvsverksamhet för fritidsbåtar invid Igelstabron i Hall.
Nybyggnad av förskola i Södertälje kommun
Nybyggnad av förskola i Glasberga sjöstad med 120 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje, etapp 2
Ca 65-70 lägenheter. Hyresrätterna är i fördelade från 1-4 rum och kök från 34-83 kvm.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Nybyggnad av förskola i Östertälje, Södertälje
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 260 barn.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järna
Denna upphandling avser Nyproduktion utav 22 lägenheter inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor samt ett miljöhus. Projektet ska hålla en hög hållbarhetsprofil med solceller på taket och riktning mot miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Bostadsrättsförening med 28 fristående villor
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölnbo
Nyproduktion av två fastigheter i souterräng 18+2 lägenheter i tre respektive två plan inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor. Finplanering samt rivning av tre fastigheter. Projektet ska hålla en hög hållbarhetsprofil med solceller på taket och riktning mot miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av äldreboende i Södertälje
Nybyggnad av äldreboende, Lina Hage.
Förtätning med bostäder i Södertälje
Planförslaget syftar till att omvandla fastigheterna Haren 9, 12 och 16 för att möjliggöra en förtätning av Södertäljes centrala delar. Förslaget uppskattas tillföra ungefär 80 nya lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Pershagen
Nybyggnad av bostäder i Pershagen södra.
Exploateringsområde för bostäder i Pershagen
Exploatering inför nybyggnad av bostäder i Pershagen södra.
Exploatering inför bostäder i Vårdinge, Södertälje
Exploatering inför nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av radhus i Södertälje
Nybyggnad av småhus, radhus och enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Förfrågan gäller total eller delentreprenader av nybyggnation(bygg, måleri, ventilation, va, vattenburet uppvärmningssystem. 250m2 entréplan kan påbörjas v.52 200m2 entresolplan kan påbörjas v.51. Det ska bli 4st fika/städ/konferensrum, 2 helkaklade stora omklädningsrum, 10 helkaklade duschplatser, 1 bastu, 6st helkaklade toalettrum, 1 teknikrum. Även takbelysning och ventilation till 2600m2 sporthall i samma hus.
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Detaljplanen medger bebyggelse av 17 villor och två parhus.
Nybyggnad av gc bro och ombyggnad av kajer, strandpromenader och torgyta, Södertälje
Vid Inre Maren och Marenplan planerar kommunen att bygga om kajer, strandpromenader, bryggor, torgyta samt bygga en ny bro.
Nybyggnad av vårdboende i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av villor i Södertälje
Planer finns för nybyggnad av lantliga bostäder i Järna kommundel på Billsta 5:11.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Omläggning av VA-ledningar i Södertälje kanal
Denna upphandling avser omläggning av Telge Nät ABs ledningar med anledning av Sjöfartsverkets kanalbreddning och fördjupning. Befintliga ledningar ersätts av nya ledningar.
Nybyggnad av gruppbostad i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av gruppboende.
Betongreparationer av betong- och stensatta konstruktioner i Södertälje
Avser rivning av kulle, öppen parkering, skyddsrum samt skyttevärn vid Slussholmen, Södertälje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av ett flerbostadshus för fyra lägenheter.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nya bostäder i Södertälje
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bebyggelse inom fyra fastigheter, genom påbyggnad och placering av nya bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan och pröva förutsättningar för nya enbostadshus i en lantlig miljö.
Nybyggnad av parhus i Södertälje
Nybyggnad av tvåbostadshus på Kammaren 2 samt Kammaren 18 och Kammaren 19.
Ny cirkulationsplats vid Holmfastvägen/Genetaleden, Södertälje
Avser nybyggnation av cirkulationsplats i korsningen Holmfastvägen – Genetaleden i Södertälje.
Ny cirkulationsplats vid Hovsjövägen/Genetaleden, Södertälje
Avser nybyggnation av cirkulationsplats i korsningen Hovsjövägen – Genetaleden i Södertälje. Entreprenaden innehåller även ombyggnation av två befintliga busshållplatser, anpassning av befintligt gång- och cykelvägsnät inklusive nya övergångar.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Södertälje
Avser ny tryckstegringsstation samt rivning av befintlig tryckstegringsstation. Entreprenaden skall genomföras samtidigt som befintlig station är i funktion.
Nybyggnad av GC-väg vid Överjärna kyrka
Överjärna församling har föreslagit att kommunen kan få bygga en cykelväg på deras mark, för att skapa ett sammanhängande stråk från Järna mot Nykvarn.
Nybyggnad av affärshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager- och logistiklokaler i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av väg i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ny tillfartsväg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats (3 platser).
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation, vattenkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppställning/uppsättning av återvinningsstation.
Nybyggnad av sopanläggning i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avfallsbehållare.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av enbostadshus (holmbergska villan).
Nybyggnad av enbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av enbostadshus på Balsberga 4:76 och Balsberga 4:77.
Nya laddstationer till elbilar i Södertälje
Planer finns på nya laddstationer till elbilar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.