Aktuell nybyggnation i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huvudsta
Avser nybyggnad av totalt ca 1000 bostäder på Huvudsta 4:28, Huvudsta 4:24 samt del av Ekelund 1 samt markanvisning av del av Huvudsta 4:17, 4:18 och 4:21.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ca 362 bostäder och garage för ca 244 st bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Huvudsta, Solna
Nybyggnad av 450 lägenheter samt LSS-boende och förskola på Alphyddevägen/Jonstorpsvägen.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer finns för nybyggnation av kontorshus i Solna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergshamra
Nytt fastighetsförvärv avseende byggrätt på Solna Strået 1, Solna Bergshamra 2:3 och Solna Gräset 1.
Nya bostäder mm i Solna
Vid stationsentrén, som planeras på Gelbgjutarevägen, föreslås ett nytt torg. Detaljplanen är det första steget i en utveckling av hela arbetsplatsområdet. På kvarteret Gelbgjutaren möjliggörs ca 365 lägenheter, totalt omkring 35600 m2 och på Instrumentet 5 möjliggörs omkring 17500 m2 kontor. Detaljplanen möjliggör även en förskola och 15 LSS-lägenheter. 25% lägenheterna kommer att vara 4 rum och kök eller större.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 110 bostadsrätter i Bagartorp.
Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
Avser nybyggnad av huvudkontor av JM:s nya lokaler. K1 Karlbergs Strand. Miljöcertifiering enligt LEED Platinum. Padelbana.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
De 130 nya lägenheterna som ska byggas är fördelade på två höghus i Bagartorp centrum, 17 våningar i ena huset och åtta våningar i det andra. Lägenheterna kommer att vara 1:or – 4:or och på bottenplan planeras det för verksamhetslokaler. Bagartorp 18 och Tunet 1.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Järva Krog i Solna etapp 3
Ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder.
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna etapp 2
Avser nybyggnad av kontor på ca 13000 kvm.
Nybyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 1
Besqab kommer att uppföra de nya bostadskvarteren ovanpå URW’s befintliga parkeringsdäck vid Solna Centrum, vidare längs Solnavägen in mot Hagastaden. De nya bostadskvarteren kommer att innehålla totalt cirka 380 bostäder och utgör startskottet för Solnavägens omvandling till stadsgata. Bostadskvarteren kommer även att innehålla ett LSS-boende samt butiker och närservice i bottenvåningarna. Solna Estrad.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och förskola i Solna etapp 1
Credentia och Nordr fördjupar samarbetet genom att Credentia bygger de 119 första bostäderna i Nordrs projekt Haga Palett längs Solnavägen. Ca 350 lgh totalt, butiker i bottenplan, förskola samt garage under bostadshusen. 5-7 våningar.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Markanvisningen avser kontor med en total bruttoarea om cirka 40 000 kvadratmeter fördelat på tre kvarter, belägna intill Mälarbanan i de norra delarna av Solna strand.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Militärhögskolan på Karlberg genomgår en kraftig expansion där Fortifikationsverket leder byggprojekt och utveckling av fastigheter. Ett steg i detta arbete är att ta fram underlag för en ny kök-, matsal- och mässbyggnad. Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Utbyggnad av cykelnätet i Solna
Fortsatt utveckling av cykelinfrastrukturen i Solna.
Nybyggnad av verkstadshall i Solna
Bygglov för nybyggnad, svarv-och saneringshall för tåg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för ett runt hus med över 500 parkeringsplatser innanför rampen som förbinder Kolonnvägen med Signalbron. Bil- och cykelparkeringen i huset ska i första hand vara till för besökare till de tre ishallarna, den nya simhallen och närliggande kontor.
Bullerskyddsåtgärder längs Tvärbanan
Installation av sk Wavebreaker samt åtgärder på järnvägsspåren.
Komplettering av vägräcken längs E4/E20 vid Järva krog
Komplettering vägräcken på TEN-T-vägnätet.
Omläggning av kallvattenledning inom Campus Solna
En ny ledning förläggs i mark utanför hus 95:21och kopplas in till befintlig kallvattenledning vid Berzelius väg. Befintlig ledning i mark mellan hus 95:21 och 95:20 tas ur drift. Befintlig ledning i kulvert under hus 95:21 ersätts med ny ledning. Befintlig ledning under hus 95:20 mot hus 95:21 tas ur drift och görs trycklös.
Nybyggnad av utegym i Solna
Planer för nybyggnad av utomhusgym inom gränsen för Igelbäckens naturreservat. I samband med bygget av gymmet ska en grundlig sanering göras.
Anläggande av basketplan mm i Hagalund, Solna
Anläggning av basketplan m.m. i Hagalund.
Anläggning av nytt gravkvarter vid Norra begravningsplatsen i Solna
Avser byggnation av ett nytt gravkvarter för kistgravar inkluderande bl. a. hårdgjorda ytor, växtbäddar, trädplantering och VA arbeten inom kvarter 14 B på Norra Begravningsplatsen i Solna.
Utbyte av staket vid Solnaverket, Solna
Norrenergi avser byta befintligt staket mot ett med högre säkerhet och bättre genomträngningsskydd.
Nybyggnad av kontor i Solna
Bygglov för nybyggnad, kontorshus, lokaler och restauranger.
Nybyggnad av nätstation i Solna
Bygglov för nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av toalett i Solna
Bygglov för nybyggnad, toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Solna
Bygglov för rivning / nybyggnad, mur/ plank.
Nybyggnad av vind i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus vind.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad, cykelförråd, uteplats, mur, flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad, cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad, komplementbyggnad, tomt 181, Bygglov för tillbyggnad, komplementbyggnad, tomt 181 Ulriksdal 2:3.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.