Aktuell nybyggnation i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Huvudsta, Solna
Nybyggnad av 450 lägenheter samt LSS-boende och förskola på Alphyddevägen/Jonstorpsvägen.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder samt kontor i Solna
3 hus med ca 200 student/forskarbostäder, 6-7 våningar, 1 kontorshus med 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Rivning av Bilias tidigare lokaler samt nybyggnad av bostäder på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2 totalt planeras det bygga 420 lägenheter i tre etapper.
Nybyggnad av kontor med terass samt parkering i Solna, etapp 1
Ballongflygaren omfattar nybyggnation av en kontorsfastighet med 12 luftiga och flexibla våningsplan samt generösa takterrasser, inklusive tillhörande garage för bilar och cyklar.
Nybyggnad av huvudkontor i Solna
Avser nybyggnad av huvudkontor av JM:s nya lokaler. K1 Karlbergs Strand. Miljöcertifiering enligt LEED Platinum. Padelbana.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Projektet omfattar nyproduktion av ca 226 lägenheter, varav ca 100 uppförs av Besqab, och ca 126 av Signalisten. Denna entreprenad omfattar i huvudsak markarbeten (schakt, spont, sprängning), ledningsomläggningar och nyanslutningar ledningar, rivningsarbeten och grundläggningsarbeten för dessa hus, och genomförs som en gemensam upphandling för två olika byggherrar och beställare, då husen underbyggs med ett gemensamt garage.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, Etapp 2
I andra etappen i Kv Linnean planeras för ca 114 st bostäder. Option från etapp 1 1584538.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, Etapp 1
I första etappen i Kv Linnean planeras för 114 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 161 lägenheter fördelade i två föreningar med 8 st lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergshamra
Entreprenaden omfattar i huvudsak nybyggnad av 66 lägenheter, miljöstuga, samt omkringliggande mark- och dräneringsarbeten. Sopsugsanläggning ingående i entreprenaden ansluts till befintlig sopsugsanläggning.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Markanvisningen avser kontor med en total bruttoarea om cirka 40 000 kvadratmeter fördelat på tre kvarter, belägna intill Mälarbanan i de norra delarna av Solna strand.
Nybyggnad av konstgräsplan på Järva, Solna
Projektet med Idrottsplatsen består av 3 st konstgräsplaner (11-manna med uppvärmning, 9-manna och 7-manna) + omklädningshus på ca. 600m2, ledningar och gatuarbeten + parkering.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Militärhögskolan på Karlberg genomgår en kraftig expansion där Fortifikationsverket leder byggprojekt och utveckling av fastigheter. Ett steg i detta arbete är att ta fram underlag för en ny kök-, matsal- och mässbyggnad. Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Utbyggnad av allmän platsmark inom exploateringsområde i Solna
Objektet avser första utbyggnadsetappen för allmän platsmark inom exploateringsområdet i Huvudsta 3:1 utefter Huvudstaleden, Alphyddevägen, Jonstorpsvägen i Solna. Omläggning och nybyggnad av ledningar, VA, fjärrvärme, fjärrkyla, fiber, el. Nya gatudragningar inom detaljplan, ombyggnad av befintliga gator.
Nybyggnad av parkeringshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, garage för bostäder och handel.
Nybyggnad av verkstadshall i Solna
Bygglov för nybyggnad, svarv-och saneringshall för tåg.
Nybyggnad av sopsuganläggning i Solna
Avser ny sopsuganläggning i Huvudsta.
Nybyggnad av gc-bro i Solna
Objektet avser anläggning av en dagvattendamm på 1100 m2 samt en 4 meter lång gång- och cykelbro. Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Konstruktör styr och övervakning Nya stambanor, placering Solna
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 1 år.
Komplettering av vägräcken längs E4/E20 vid Järva krog
Komplettering vägräcken på TEN-T-vägnätet.
Omläggning av kallvattenledning inom Campus Solna
En ny ledning förläggs i mark utanför hus 95:21och kopplas in till befintlig kallvattenledning vid Berzelius väg. Befintlig ledning i mark mellan hus 95:21 och 95:20 tas ur drift. Befintlig ledning i kulvert under hus 95:21 ersätts med ny ledning. Befintlig ledning under hus 95:20 mot hus 95:21 tas ur drift och görs trycklös.
Nybyggnad av tunnel i Solna
Bygglov för nybyggnad, tunnel, fjärrvärmeledningar.
Nybyggnad av lasthus i Solna
Bygglov för nybyggnad, lastgård.
Uppförande av stängsel i Ulriksdal, Solna
Avser byggnation av hagmarksstängsel (totalentreprenad) i Ulriksdals naturreservat, Solna kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).