Aktuell nybyggnation i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tyresö
Här byggs ett kvarter med hyresbostäder beläget mot Bollmoravägen. Dessa flerbostadshus ska bli fem till sex våningar höga, med takterrasser. Innergården binder ihop kvarteret med de två stadsvillorna som ligger i suterräng mot Bollmorabacken. I kvarterets östra del byggs ett punkthus som även det lägger i suterräng med entréer både mot Bollmoravägen och Bollmorabacken. Området kommer bestå av ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av ishall, parkeringshus och sopsugsanläggning i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829. Grundläggningsarbete, etapp 1, proj.nr 1222375.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Tyresö
Avser nybyggnad av 47 bostäder, 1 lokal samt 22 p-platser i garage/suteräng.
Nybyggnad av hotell och konferensanläggning i Tyresö
Hotellet kommer vara uppdelad i två delar, en fest- och konferenslokal på två våningar samt en hotellbyggnad på fyra våningar med cirka 48 rum. Det kommer även byggas en markparkering med cirka 60 platser. Fastigheterna Bävern 4 och 5 samt del av Bävern 2 och 3 och Gimmersta 1:1.
Nybyggnad av kyrka, allaktivitetshus, bostäder samt butik i Tyresö
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 33 lägenheter. Längs Bollmoravägen ska Filadelfiakyrkan uppföra ett nytt allaktivitetshus/kyrkobyggnad. Kyrkohuset ska ha två höga våningar och ytterligare tre indragna våningar med lägenheter på taket.
Exploatering för bostäder i Tyresö
Avser ny infrastruktur för bostäder.
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en omvandling av området Bergholm, fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Planområdet består av ca 105 privatägda fastigheter. Fastigheterna inom huvuddelen får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt ny kanalisation och belysning. Preliminärt kommer Fas 1 att starta 2020 för att Fas 3 ska kunna starta 2023. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Nybyggnad av ceremonibyggnad vid Strandkyrkogården i Skrubba, Tyresö
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en ceremonibyggnad inom Strandkyrkogårdens begravningsplats.
Installation av publik laddning vid infartsparkeringar i Tyresö, Botkyrka m fl
De åtta kommunerna på Södertörn – Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, och Tyresö – vill med denna förfrågan undersöka intresset att bygga publika laddplatser på infartsparkeringar. I de åtta kommunerna finns totalt 53 infartsparkeringar/pendelparkeringar, vars främsta syfte är att underlätta resande med bil till och från knutpunkter för kollektivtrafik. På dessa infartsparkeringar finns totalt ca 4 500 parkeringsplatser.
Nybyggnad av gruppbooende i Tyresö
Nybyggnad av sex lägenheter i gruppboende för personer med behov av särskilt stöd enligt LSS (Lagen om Stöd och Service).
Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö
Entreprenaden omfattar i första hand utbyggnad av infrastruktur såsom ledningsarbeten och vägbyggnad, men även viss del finplanering samt GC bana utmed Tyresövägen. Nuvarande ishall ( Kv.10), Kv.13, 15 (Stenbiten 1), Kv.14 Tyresö Bostäder, BRF Gösen, Kv. Gösen 1
Ny torgyta i Tyresö
Avser finplaneringsarbeten.
Installation av laddstolpar till elbilar i Tyresö
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).