Aktuell nybyggnation i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollbäcken
På den östra sidan om Vendelsövägen planerar Klövern att bygga tre hus med en gemensam innergård och fasader mot Klockvägen, Vendelsövägen och Kärrvägen. Dessa hus kommer bestå av 205 st hyresrätter. Fastighetsbeteckningarna, Näsby 4:1617, Näsby 4:1616 och Näsby 4:1159
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
270 lägenheter, varav sex kommer att användas för LSS-boende. Bostadshusen ordnas i kvarter runt tre gårdar och en lekpark som är gemensam för området
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förskola samt skolkök i Bollmora, Tyresö
Detaljplanen gör det möjligt att bygga en förskola, nytt gemensamt skolkök och matsal på fastigheten Näsby 4:1136 och del av fastigheten Näsby 4:1469.
Nybyggnad av kyrka, allaktivitetshus, bostäder samt butik i Tyresö
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 33 lägenheter. Längs Bollmoravägen ska Filadelfiakyrkan uppföra ett nytt allaktivitetshus/kyrkobyggnad. Kyrkohuset ska ha två höga våningar och ytterligare tre indragna våningar med lägenheter på taket.
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en omvandling av området Breviksvägen, från fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Planområdet består av ca 85 privatägda fastigheter. Fastigheterna inom huvuddelen får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt ny kanalisation och belysning. Preliminärt kommer Fas 1 att starta 2020/2021 för att Fas 3 ska kunna starta 2024. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en omvandling av området Raksta etapp 16, från fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Planområdet består av ca 130 privatägda fastigheter. Fastigheterna inom huvuddelen får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt ny kanalisation och belysning. Preliminärt kommer Fas 1 att starta 2020/2021 för att Fas 3 ska kunna starta 2024. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Nybyggnad av gruppbooende i Tyresö
Nybyggnad av sex lägenheter i gruppboende för personer med behov av särskilt stöd enligt LSS (Lagen om Stöd och Service).
Nybyggnad av dammar i Tyresö
Entreprenaden omfattar jord- och bergschakt för ett dike och intilliggande dagvattendamm, dagvattenledning och två nedstigningsbrunnar.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Tyresö kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).