Aktuell nybyggnation i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tyresö
Området kommer bestå av ca 150 lägenheter, ca 11 000 bta. Här byggs ett kvarter med hyresbostäder beläget mot Bollmoravägen. Dessa flerbostadshus ska bli fem till sex våningar höga, med takterrasser. Innergården binder ihop kvarteret med de två stadsvillorna som ligger i suterräng mot Bollmorabacken. I kvarterets östra del byggs ett punkthus som även det lägger i suterräng med entréer både mot Bollmoravägen och Bollmorabacken. Området kommer bestå av ca 150 lägenheter
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Tyresö
Exploatering för ca 160 st bostadsfastigheter.
Nybyggnad av hotell och konferensanläggning i Tyresö
Hotellet kommer vara uppdelad i två delar, en fest- och konferenslokal på två våningar samt en hotellbyggnad på fyra våningar med cirka 48 rum. Det kommer även byggas en markparkering med cirka 60 platser. Fastigheterna Bävern 4 och 5 samt del av Bävern 2 och 3 och Gimmersta 1:1.
Nybyggnad av kyrka, allaktivitetshus, bostäder samt butik i Tyresö
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 33 lägenheter. Längs Bollmoravägen ska Filadelfiakyrkan uppföra ett nytt allaktivitetshus/kyrkobyggnad. Kyrkohuset ska ha två höga våningar och ytterligare tre indragna våningar med lägenheter på taket.
Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Även GC-väg Tyresövallen ingår här.
Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3 Infra
Entreprenaden avser groventreprenad med utbyggnad av infrastrukturen för flera nya bostadskvarter i anslutning till Bollmora centrum Objektet omfattar bland annat ny gatustruktur, VA, sopsugsledningar, el, fiber och fjärrvärme samt gatubelysning men ej finplanering. Omfattande samordning kommer att krävas med sidoentreprenörer och omkringliggande arbeten då det är många entreprenader i området. Denna entreprenad omfattar sträcka Simgatan från Tidvattengatan tom Bollmoravägen. Sträcka Älvdansgatan från Simgatan och avslutas med en vändplan. Stickgata samt GC väg, Snöflingegränd samt GC väg.
Nytt LSS-boende, Tyresö
Avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter med personalutrymmen.
Nytt exploateringsområde för bostäder och nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 7
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att anlägga ett torg samt ett kvarter för handel, service, bostäder och verksamhet.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av 5 tvåbostadshus Näsby 122:1,122:2,122:5,122:3,122:4.
Anläggande av dagvattendamm i Stockholm
Entreprenaden omfattar anläggning av en dagvatteanläggning. Anläggningen består av två inlopp och ett utlopp till befintliga dagvattenledningar samt meandrande diken med två djupzoner. Anläggningen är cirka 125 m lång och ska hålla en vattenvolym på cirka 300 m³ och en yta om cirka 800 m².
Nybyggnad av damm i Tyresö
Entreprenaden omfattar jord- och bergschakt för ett dike och intilliggande dagvattendamm, dagvattenledning och två nedstigningsbrunnar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).