Aktuell nybyggnation i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Norra Tyresö centrum, etapp 3 mfl
Planerat projekt efter etapp 1, 935807. Området kommer totalt att få ca 1000 nya bostäder samt lokaler för centrumverksamhet. Projektet kommer att pågå under 10-15 års period med start under 2015 för etapp 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö kommun
161 hyresrätter och 80 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollmora, Tyresö
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i tre huskroppar med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av flerbostadshus (211 lägenheter).
Nybyggnad av ishall, parkeringshus och sopsugsanläggning i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829. (tre olika förslag utreds) Grundläggningsarbete, etapp 1, proj.nr 1222375.
Nybyggnad av kommunhus för Tyresö kommun
Tyresö kommun har idag ett kommunhus vars avtal löper ut september 2023. Kommunen har därmed för avsikt att förhandla om ett nytt avtal för ett kommunhus i centrumnära läge. Anbudsgivarens Projektledare ska i samråd med beställaren ta fram ett nytt avtal avseende kommunhus i Tyresö. Projektledaren ska sedan fortsatt vara Tyresö kommuns representant gentemot kommande hyresvärd under projektering och byggnation ända fram till inflyttning.
Nybyggnad av stall och personalbyggnad vid Fårdala Ridanläggning, Tyresö
Nytt stall samt personal- och elevbyggnad med betongsockel, träfasad och sadeltak. Även tillbyggnad av befintlig stallbyggnad.
Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Denna del avser Vattendroppsgränd. 1428566, 1428572, 1428573, 1428571 hör ihop. Etapperna 4-6 samt Floras Park och Kvarter ishall är optioner och konsulten kommer att få lämna budget för varje deletapp.
Nytt LSS-boende, Tyresö
Avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter med personalutrymmen.
Nybyggnad av spänger vid Tyresö strandängar
Denna förfrågan omfattar anläggande av spänger på mark och i vatten, bryggor samt tillfartsvägar till anläggningen.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av 2 tvåbostadshus samt rivning av befintligt bostadshus och uthus Vidablick 10.
Anläggande av strandpromenad i Tyresö kommun
Avser anläggande av strandpromenad vid Strandängarna.
Bro över Nyforsviken i Tyresö
Avser bro över Nyforsviken.
Utbyggnad av infrastruktur i Södergården, Tyresö
Objektet avser utbyggnad av infrastrukturen för två nya kvarter i anslutning till Vendelsövägen. Objektet omfattar bland annat ny gatustruktur, VA, el, fiber och fjärrvärme samt förberedelse för gatubelysning. Arbetsområdet är beläget på Vendelsövägen mellan Kärrvägen och Svalvägen.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Tyresö kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Exploatering för skola/förskola i Tyresö
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för arbetsplatsetablering.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av klubbhus i Tyresö
Nybyggnad av klubblokal.
Nybyggnad av förråd i Tyresö
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Tyresö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av mur i Tyresö
Uppförande av murar samt schaktning/fyllning av allmän platsmark.
Nybyggnad av enbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tyresö
Anläggning av parkeringsplatser.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.