Aktuell nybyggnation i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Området kommer bestå av ca 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollmora, Tyresö
Brf Almandinen består av 145 lägenheter, 1-4 rok. Varje lägenhet har tillgång till egen balkong, fransk bal­kong eller uteplats i markplan.
Nybyggnad av ishall, parkeringshus och sopsugsanläggning i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829. Grundläggningsarbete, etapp 1, proj.nr 1222375.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Tyresö
Avser nybyggnad av 47 bostäder, 1 lokal samt 22 p-platser i garage/suteräng.
Nybyggnad av hotell och konferensanläggning i Tyresö
Hotellet kommer vara uppdelad i två delar, en fest- och konferenslokal på två våningar samt en hotellbyggnad på fyra våningar med cirka 48 rum. Det kommer även byggas en markparkering med cirka 60 platser. Fastigheterna Bävern 4 och 5 samt del av Bävern 2 och 3 och Gimmersta 1:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö, etapp 1
I första etappen bygger vi 90 st yteffektiva och smarta hyreslägenheter. Del av Bollmora 2:1. Näsby 4:695, Nyboda 1:20 samt del av Nyboda 1:17.
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en omvandling av planområde Fasanvägen, fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Planområdet består av 110 privatägda fastigheter och en kommunal. Fastigheterna inom huvuddelen får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt ny kanalisation och belysning. Beslut av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan finns för området. Huvuddelen kommer att startas i Fas 1 omgånde när vinnande anbudsgivare är kontrakterad. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Ny gångtunnel m.m. för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en ny gångtunnel under Tyresövägen i anslutning till korsningen Bollmoravägen/Tyresövägen. Dessutom ingår ombyggnad av korsningen för ökad framkomlighet i form av rondell eller alternativ lösning. Tidplanen och omfattningen för denna huvuddel är osäker i dagsläget. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Ny gångtunnel m.m. för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en ny gångtunnel under Tyresövägen öster om befintlig rondell vid Strandallén och anpassning av befintlig rondell för att möjliggöra breddning av Tyresövägen. Dessutom ingår att bredda Tyresövägen med nya körfält samt anlägga gång- och cykelstråk mellan Strandallén och Petterbodarondellen. Längden på Tyresövägen som breddas i denna huvuddel är ca 1 700 meter. Utöver detta ingår anpassning av belysning samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och kollektivtrafiknära cykelparkeringar under tak. Projektering ska starta för att möjliggöra produktionsstart när huvuddelen Bäverbäcken är slutförd. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Nybyggnad av stadsradhus, Tyresö etapp 1
I denna etapp byggs 12 radhus.
Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3 Infra
Entreprenaden avser groventreprenad med utbyggnad av infrastrukturen för flera nya bostadskvarter i anslutning till Bollmora centrum Objektet omfattar bland annat ny gatustruktur, VA, sopsugsledningar, el, fiber och fjärrvärme samt gatubelysning men ej finplanering. Omfattande samordning kommer att krävas med sidoentreprenörer och omkringliggande arbeten då det är många entreprenader i området. Denna entreprenad omfattar sträcka Simgatan från Tidvattengatan tom Bollmoravägen. Sträcka Älvdansgatan från Simgatan och avslutas med en vändplan. Stickgata samt GC väg, Snöflingegränd samt GC väg.
Anläggande av entrétorg i Norra Tyresö, etapp 4
Avser anläggande av entrétorg.
Finplaneringsarbeten i Tyresö, etapp 2
Avser finplaneringsarbeten.
Ny torgyta i Tyresö
Avser finplaneringsarbeten.
Nybyggnad av parhus i Tyresö
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Installation av sopsugsanläggning, Norra Tyresö centrum etapp 3 och 4
Denna upphandling avser sopsugsledning som ska förläggas i Norra Tyresö Centrum, Etapp 3 och 4. Entreprenaden består av tre (3) st huvuddelar: Huvuddel 1 – Sopsugsledningar i Etapp 3. Huvuddel 2 – Sopsugsledning (huvudnät) i Etapp 4. Huvuddel 3 – Sopsugsledningar till papperskorgar samt papperskorgsventiler i Etapp 4.
Nybyggnad av damm i Tyresö
Entreprenaden omfattar jord- och bergschakt för ett dike och intilliggande dagvattendamm, dagvattenledning och två nedstigningsbrunnar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).