Aktuell nybyggnation i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka kommun
Nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler, tvättstugor, takterrass samt därtill hörande övriga utrymmen. Ska anslutas till fjärrvärme, fiber samt kommunalt VA.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Botkyrka etapp 3
Öster om den befintliga centrumbyggnaden finns idag en parkeringsyta där exploatering av främst bostäder i två hus och handel/vård på bottenvåning och våning ovan planeras. I samband med exploateringen av bostäder tillkommer ett parkeringsgarage i två plan
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnader och parkeringsplatser.
Utbyggnad av industriområde i Eriksberg
Planförslaget syftar till att möjliggöra för ett hållbart kontors-, verksamhets- och industriområde
Nybyggnad av flerbostadshus i Slagsta, Botkyrka
Projektet är uppdelat på Slagsta Strand kvarter 3-6.
Nybyggnad avlager/logistik i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad, industri.
Nybyggnad av bostäder i Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder i form av radhus och enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Tumba
Nybyggnad av förskola med plats för 160 barn.
Nybyggnad av radhusområde i Rikstens friluftsstad, Tullinge
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i radhus/parhus.
Nybyggnad av allmän platsmark mm. i Slagsta strand Botkyrka
Entreprenaden omfattar: - Om- och nybyggnation av vägar och GC-bana inkl belysning. - Anläggning av VA-ledningar i allmän platsmark. - Schakt- och fyllningsarbeten för ledningar (VA, elkraft, fjärrvärme, opto) - Plantering i samband med entreprenaden. - Skötsel under garantitiden.
Nybyggnad av industri/lager med kontor i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad, industri/lager med kontor.
Rivning och nybyggnad av resurscenter i Norsborg
Objektet omfattar fastigheten Kvarnhagen 2 där daglig verksamhet enligt LSS bedrivs. Entreprenadens syfte är att uppföra ändamålsenliga lokaler för att säkra en god kvalitet för deltagarna och en god arbetsmiljö för Botkyrka kommuns medarbetare. Total BTA 2593 kvm.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Botkyrka
Nybyggnad av verkstadsbyggnad, kontor samt rivning.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Sommarstugan 1,2,3.
Nybyggnad av LSS-boende i Botkyrka
Objektet avser uppförande av ett LSS boende med 6 st bostadslägenheter. Beställarens förväntningar är att entreprenaden uppförs i modul byggsystem men även platsbyggd byggsystem kan godtas.
Nybyggnad av gokartbana i Botkyrka
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en Racehall gokartbana i Botkyrka kommun. Gokartbanan är en inomhushall med tillhörande omklädningsrum, driftsrum, konferensrum samt restauranganläggning.
Nybyggnad av dagvattendamm i Botkyrka
Den föreslagna ytan för dammen är belägen intill ett grönområde i sluttningen av en längre backe vid Vattravägen/Lavretsvägen (se bilden). Vid sidan av backen ligger en ravin i vilken dagvattnet från uppströms liggande områden rinner igenom. Ravinen avslutas med en inhägnad slamfälla som fångar upp grövre sediment och förhindrar löv, grenar och annat skräp att nå ut på ledningsnätet och vidare i sjön. Den nya dammen ansluter till denna slamfälla för ytterligare rening av dagvattnet innan det förs ut på ledningsnätet. Utöver den tekniska lösningen så kommer ett antal träd, blommor och buskar planteras. Dessutom har kommunen för avsikt att placera ut ett antal parkbänkar intill dammen. Dammen ska byggas så att den inte påverkar områdets möjlighet till avkoppling och rekreation, så som till exempel midsommarfirande om sommaren och pulkaåkning på vintern. Flertalet alternativa platser har undersökts, men dessa har av olika anledningar inte varit lämpliga. Det beror bland annat på grundvattenförhållanden och att det ska finnas tillräcklig yta för att inrymma dammen.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Exploatering för ny stadsdel i Tullinge, detaljplan 6
Avser exploatering för ny stadsdel.
Nybyggnad av lekplats i Botkyrka kommun
Avser nybyggnad av lekplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).