Aktuell nybyggnation i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm
Området för markanvisningen är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt Värtabanan. Byggnation av källarvåning beräknas påbörjas i början av 2021 och bedöms pågå under ett år. Därefter, preliminärt under 2022, utför staden arbeten på allmän plats och iordningställer arbetsgator. I början av 2023 bör husbyggnation ovan mark kunna påbörjas i delar av området. Byggnation beräknas pågå i cirka 1,5 år, med en första inflyttning tidigast under 2024. Totalt 243 bostäder med butiker/publika lokaler i bottenplan i kvarteren Greifswald och Harvard.
Rivning och nybyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Kulturhistorisk värdefull byggnad. Rergeringsgatan/Mäster Samuelsgatan. Byggnaden skall certifieras enligt LEED Platinum v4.
Nybyggnad av tunnelbanestationer sträckan Nacka-söderort
Avser 7 stationer vid Sofia, Hammarby kanal, Gullmarsplan, Slakthuset, Sickla, Järla och Nacka C. Stomkomplettering för samtliga stationsutrymmen, teknikrum, betong och asfaltsarbeten i servicetunnel. Lättväggar, dörr och glaspartier, smidesarbeten, undertak, golvbeläggningar, samtliga ytskikt på väggar och tak och integration av den konstnärliga utsmyckningen.
Ny,- om- och tillbyggnad av kontorshus i Södra Värtan
Till dagens befintliga byggnad om 30 000 kvm adderas lika mycket yta för kontor och eventuellt hotellverksamhet genom påbyggnad på befintlig fastighet, samt tillbyggnad av en ny högdel. Den nya byggnaden blir strax över 60 000 kvm.
Ny-, om- och tillbyggnad av studentbostäder på Kungsholmen
Invid Stockholmshems befintliga bebyggelse på Sankt Göransgatan avses att uppföra två nya byggnader, bygga på befintlig lågbyggnad med tre våningar samt bygga om befintlig lågbyggnad. Befintligt objekt är idag till största delen uthyrt såsom studentbostäder med korttidskontrakt. Entreprenaden omfattar totalt ca 12 120 kvm BTA och med mål att skapa 229 student- och ungdomslägenheter
Nybyggnad av skola och förskola i Kista, Stockholm
Entreprenaden avser nybyggnation av en skola för 900 elever i åk F-9 och nybyggnation av en förskola med nio avdelningar för 162 barn, Kista Äng. Skolan består av en byggnad med en bruttoarea på ca 10 630 m2, bruksarea på ca 9 070 m2 och behandlad tomtarea på ca 9 660 m2. Förskolan består av en byggnad med en bruttoarea på ca 1 790 m2, bruksarean på ca 1 610 m2 och behandlad tomtarea på ca 4 390 m2.
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Projektet innebär påbyggnad på befintliga byggnader och nybyggnation exklusive bärande stomme för ett gårdshus med totalt 45 + 92 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Stockholm
SISAB tog fram en förstudie år 2017, som visar på olika möjligheter för en ny grundskola i kvarteret Vasen med förutsättning att använda den s k Norrbackatäppan som skolgård. Utbildningsförvaltningens förslag är att Karlbergsskolans nuvarande lokaler och skolgård erbjuds till stadsdelsförvaltningen för förskoleverksamhet och att SISAB bygger en ny skola. Stadsdelens förskolor använder Norrbackatäppan flitigt, eftersom de saknar egna förskolegårdar, samt att Norrbackatäppan används som allmän park. Skolan skulle behöva stå klar för inflyttning år 2026, för att möta behovet om elevkapacitetsökning från Karlsbergsskolans ca 300 elever till Kv. Vasen med total kapacitet om 630 elever år 2026
Ny- och tillbyggnad av studentbostäder m.m. i Vårberg, etapp 3
Nybyggnad av 185 lägenheter i två huskroppar, 4 och 15 våningar. Påbyggnad av befintlig fastighet med 178 lägenheter. Parkeringshus med 57 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärholmen, Stockholm
Ca 180 bostäder i 4 st sammanlänkade huskroppar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Midsommarkransen, Stockholm
Nybyggnad av ett flerbostadshus om 47 lägenheter. Lägenheterna är fördelat i en byggnadskropp mellan 4-6 våningar och 3 trapphus. Garage, förråd och mediacenter är placerad på källarplan. Bta 6289 m2. Utsedd leverantör av ståldörrar är Daloc.
Nybyggnad av bostadsrätter i Vårberg, Stockholm
Detta projekt avser fastighet 2 som avser nybyggnad av 171 lgh. Flerbostadshus omfattande 171 lägenheter, parkeringsgarage (46 platser) och en lokal. 4 st bilparkeringar (HKP)på gård. 170 st cykelparkeringar på mark. 156 platser för cykelparkering i förråd. Bta 12 401 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten, Spånga
Bromstensstaden. Brf Kvittra. Nybyggnad av flerbostadshus, två st huskroppar, totalt 6 trapphus och omfattar 159 lägenheter, två lokaler. gård och parkeringsplatser.
Nybyggnad av äldreboende m.m. i Stockholm
Projektet som består av två byggnader med tillhörande innergård kommer preliminärt att inrymma 74 vårdlägenheter samt sex lägenheter för LSS boende. Byggnaderna kommer även inrymma gemensamhetslokaler, ytor för hemtjänst samt ett skyddsrum. Hemsö har som ambition att certifiera byggnaderna enligt Miljöbyggnad Silver samt tilläggscertifieringen Noll CO2.
Renovering och nybyggnad av bostäder i Farsta, Stockholm
I samband med renoveringen vill fastighetsägaren se över möjligheten att utöka byggrätten. Dels med ett nytt gårdshus, i fyra våningar från gården och inredd vind. Dels med en tillbyggnad vid kvarterets norra hörn. Ett nytt gårdshus möjliggör för cirka 20 nya bostäder i kvarteret.
Nybyggnad av bostäder i Åkeslund, Bromma
AB Stockholmshem planerar nyproduktion av 96 st hyreslägenheter i en förtätning inom bolagets befintliga fastighet Kv. Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma. Projektet omfattar nyproduktion av 6 st punkthus (4 och 6 vån) med garage under mark (antal våningar okänt).
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker och parkeringshus i Råcksta
4-6 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av bostäder i Bromsten, Spånga
Totalt planeras för 584 lägenheter i sex huskroppar. Leverantör av armering är Hercules Grundläggning AB.
Nybyggnad av bostadsrätter i Larsboda, Stockholm
Ny förskola motsvarande sex avdelningar inrymd i ett flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadhus i Skärholmen
Markanvisning för ca 150 lägenheter om cirka 15 000 kvm BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av 119 lägenheter och två lokaler, innergård med underliggande garage samt försörjnings- och förvaringsutrymmen i ett plan under mark.
Nybyggnad av bostäder i Bromsten, Spånga
Totalt planeras för 584 lägenheter i sex huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga
Nybyggnad av flerbostadshus (99 lägenheter, 4 trapphus, 4 huskroppar) Bta 8 600 m2. Stockholmshusen.
Nybyggnad av idrottshall m.m. i Hägersten, Stockholm
Anläggning för inomhusidrott och med funktioner såsom bland annat idrottshallar, rörelserum, café, omklädningsrum, personalutrymmen och administrationsutrymmen, teknikutrymmen, kommunikationsutrymmen med mera. Samt mark- och anläggningsarbeten utomhus inom entreprenadområdet. Kontraktet kommer efter avslutad upphandling att överlåtas till Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter AB.
Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm
Projektet ligger Kv. Mariehäll beläget i stadsdelen Mariehäll i Bromma. Nybyggnation av ca 166 lägenheter längs Karlsbodavägen. Huset är i 8 våningar och har åtta stycken trapphus med entréer längs Karlsbodavägen. Längst i söder är huset sammankopplat med en annan fastighet som byggs av en annan exploatör (ALM). Entrévåningen innehåller lokaler och allmänna utrymmen. 5 stycken gruppbostäder, LSS skall utföras i projektet. Vidbyggt garage med ca 54 st p-platser med bjälklag som bildar gård för boende.
Nybyggnad av bostäder i Ulvsunda, Stockholm
Totalt planerar ALM Equity AB för ca 1000 bostäder i 7 huskroppar i kv Archimedes, varav 5 utav dessa avser nyproduktion. Projektet är ett JV mellan Alm Equity och Resona.
Mark- och ledningsarbeten på Årstafältet, Stockholm
Entreprenaden avser färdigställandet av kvarstående arbeten från entreprenaden E01 och omfattar huvudsakligen omfattande och komplicerade ny- och omläggningar av ledningar, diverse grundläggningsarbeten, utbyggnad av arbetsgator, anläggande av broar och park samt färdigställande av dagvattendammar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Larsboda, Stockholm
Totalt planeras för 5 huskroppar och 171 lägenheter i två etapper.
Ny-/tillbyggnad av Hägerstenshamnens skola i Hägersten
Förenklad volymstudie för att utreda möjligheten att utöka Hägerstenshamnens skola med ytterligare 2 paralleller fördelade på åk F-6.
Nybyggnad av bostadsrätter på Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 1010265. Utsedd leverantör av vitvaror är Stenlunds Maskincenter AB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rågsved, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus (125 lägenheter, 7 trapphus, 2 huskroppar) Miljöhus, cykelhus. Bta 11 580 m2.
Nybyggnad av bostadsrätter i Vårberg, Stockholm
Detta projekt avser fastighet 1 som avser nybyggnad av 129 lgh med garage i källarplan.
Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Björkhagen, Stockholm
Garage under mark. Förskola i 4 avdelningar för 72 barn. Ett hus i 4 våningar samt två hus i i 5-8 våningar. Utsedd konsult för tillgänglighet är Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU AB.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Kvarteret Persikan 6 (tidigare 5) på Södermalm i Stockholm innehåller flerbostadshus, garage, livsmedelsaffär med lastfar i huset, gruppboende, servicelägenheter, tre stycken mindre lokaler. Entreprenaden innehåller nyproduktion totalt ca 24 000 m2 BTA fördelat på ca 11 200 m2 BOA respektive 5400 m2 LOA. Stockholmshem avser upphandla en generalentreprenad uppdelad i två delentreprenader. Den första delentreprenaden avser rivning av befintlig platta på mark inklusive skyddsrum samt återuppförande av dessa och den andra delentreprenaden avser husarbete. .
Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 2018858. Utsedd leverantör av vitvaror är Stenlunds Maskincenter AB.
Rivning och nybyggnad av skola i Vinsta, Stockholm
Rivning av 5 st skolbyggnader samt nybyggnad av skola mm. Skogsnävan 1, Rödtoppan 1, Rödtoppan 7 samt delar av Vinsta 4:1 och Vinsta 6:1. Ny f-9 skola för 1200 elever och förskola med sex till åtta avdelningar.
Nybyggnad av skola i Hägersten, Stockholm
Fastigheten överlåts till Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB i maj 2023. Nystad har ansök om att förvärva den befintliga Brännkyrkahallen, bygga nya idrottshallar och en ny skola.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Hägersten, Stockholm
Enligt förslaget får det nya höghuset 23 våningar med bostäder samt kommersiella lokaler i de nedre våningsplanen. Rivning av affärshus på Lokatten 1.
Nybyggnad av kontor i Värtahamnen, Stockholm
Nybyggnad av kontor, BTA 9303 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Högdalen
Projektet avser två lamellhus i fyra till sex våningar samt ett punkthus i tio våningar med totalt cirka 140 bostäder.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Bandhagen, Stockholm
ca 100 hyresrätter i ett fristående hus samt två tillbyggnader i befintliga huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stadshagen, Stockholm
Nybyggnad av bostadshus om 78 lägenheter på Ekedalsgatan på Kungsholmen. 17 våningar ovan mark och 2 våningar under mark. Bta 8414 m2 varav 6130 m2 bostad.
Nybyggnad av bilhall i Akalla, Stockholm
Fastigheten kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver och byggs med väl avvägda val för energi, material och inomhusklimat. Utsedd entreprenör gällande portar är Assa Abloy.
Nybyggnad av kontor i Stockholm
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av hyresrätter i Bandhagen, Stockholm
Projektet omfattar nybyggnation av ett flerbostadshus med 61 lägenheter i kv Färgfilmen i Bandhagen, Stockholm. Byggnaden utförs i sex våningsplan varav översta planet består av två vindslägenheter samt förråd och teknikutrymmen. Bostadshuset utgörs av ett lamellhus med fyra trapphus i vinkel som följer formen på tomten. Under delar av byggnaden finns ett garage med 28 garageplatser och övriga teknikutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bandhagen, Stockholm
Nybyggnad av flerfamiljshus, 175 lägenheter, med underliggande garage. BTA 11732 m2.
Nybyggnad av ishall i Stockholm
Mälarhöjdens IP kommer att utökas med en modern ishall med 150 ståplatser för publik och sex fullstora omklädningsrum och två mindre flex- och domaromklädningsrum. Även garage för ismaskin och uppvärmda förråd för föreningar uppförs. Invändigt kommer byggnaden ha en fri takhöjd på sex meter. Ishallen kommer också att innehålla enklare föreningsytor, friyta för off-ice samt samlingslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten etapp 1
Ca 75-80 lägenheter. Äganderätter.
Nybyggnad av parkeringshus i Älvsjö, Stockholm
Nybyggnation av en byggnad av fem våningar där bottenplan är avsedd för framtida kommersiall lokal samt parkeringshus på plan 2-5 som inrymmer 115 parkeringsplatser för boendeparkering. Bta parkeringshus 3069 m2 Bta lokal 715 m2. Samtliga parkeringsplatser förses med laddmöjlighet från start.
Upprustning/modernisering på Kristinebergs IP, Stockholm
Kristinebergs IP består av en gräsfotbollsplan och en friidrottsanläggning. Utmed långsidan finns en huvudläktare som förutom att rymma åskådarplatser även rymmer omklädningsrum, teknik- och personalutrymmen samt café för anläggningen. Vid sidan av denna läktarbyggnad finns ett måldomartorn. Byggnaderna på idrottsanläggningen har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönklassade i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering Befintlig anläggning och byggnader ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas, en konstgräsplan med värmepist som ersätter befintlig naturgräsplan ska anläggas och en ny garagebyggnad ska uppföras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen, Stockholm
Förslaget innebär att cirka 90 lägenheter. Förslaget, som består av flerbostadshus på fem till sju våningar kommer att bearbetas och byggnadernas antal, placering och volym ska studeras i det fortsatta planarbetet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västberga, Stockholm
INDIGO - Består av en huskropp och kommer att vara den nya porten till The Brick området. En stilfull byggnad med stål och trä med cirka 60 bostäder, takterass, lokal och ICA-butik i bottenvåningen. Indigo ligger i områdets sydvästra del och det 13 våningar höga huset kommer byggas på LM Ericssons gamla blå plåtbeklädda matsal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm
Projektet avser nybyggnad av totalt fyra byggnader på två kvarter, med totalt 234 lägenheter, och åtta lokaler, totalt ca 21 500 kvm bta ovan mark. Husen blir 10-13 våningar höga. Cederhusen kommer att uppföras med en stomme av massivträ, med undantag för de nedersta två planen som uppförs i betong på grund av grundläggningsförutsättningarna. Denna entreprenad, Cederhusens andra kvarter, består av två huskroppar i med totalt 134 bostadsrätter samt fyra lokaler. Husen blir upp till 13 våningar höga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grimsta, Stockholm
5-6 våningar. Grimstagatan/Bergslagsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Farsta strand, Stockholm
Projektet omfattar ett punkthus med 37 hyresrätter och en lokal samt fyra radhus.
Ramavtal; utredning av buller och ljudkvalite för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga ramavtalet med ytterligare 1 + 1 år.
Rivning och nybyggnad av förskola i Fruängen, Stockholm
Förskolan ska erbjuda plats för 144 barn fördelat på 8 avdelningar samt ett tillagningskök och ny förskolegård.
Rivning av kontor och nybyggnad av bostäder på Skeppsholmen i Stockholm
Rivning av kontor, butik och pannrum. Bta ca: 820 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten etapp 2
75-80 lägenheter. Bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Bagarmossen, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca. 1 570 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 4 900 m2. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.
Nybyggnad av förskola i Ålsten, Stockholm
Framtidens förskola, 6 avd, som ersätter befintlig paviljong med 3 avd.
Nybyggnad av bensinstation och tvättanläggning i Bällsta, Stockholm
Projektet innehåller en servicestation med pumpar, butik och tvätthall. Bällstavägen/Ulvsundavägen.
Utbyggnad av cykelbanor och tillgänglighetsåtgärder utmed del av Sockenvägen i Enskede, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för tillgänglighetsåtgärder samt utbyggnad av gång- och cykelbanor längs Sockenvägen (sträckan mellan Nynäsvägen och Enskedevägen). I entreprenaden ingår även markarbeten för dagvattenlösningar, cirkulationsplats, beläggningsåtgärder, övergångsställen, busshållplatsårgärder mm.
Nybyggnad av seniorbostäder i Nockeby, Stockholm
Skaldevägen/Sigurdsvägen. 55+ boende. Nyproduktion av flerbostadshus omfattande 19 lägenheter samt gemensamhetslokal och gästlägenhet ovan garage samt tillhörande gård. Bta 2939 m2.
Nybyggnad av bostäder i Örby, Stockholm
Bostadsbebyggelse på de två fastigheterna om totalt cirka 20 nya lägenheter, 3000 kvm BTA.
Rivning och nybyggnation av reningsanläggning i Stockholm
Sköndalsbro avluftningsstation skall rivas och byggas ny större.
Nybyggnad av förskola i Hässelby, Stockholm
Framtidens förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Älvsjö, Stockholm
8-10 avdelningar. Örby 4:1 intill Skolfilmen 1.
Nybyggnad av förskola i Enskede, Stockholm
Objektet avser nybyggnad, montage och anpassning av modulbyggnad inkl. grund för skolverksamhet i en förskola med 8 avdelningar och plats för 160 barn och 32 personal. Objektet är beläget i Enskede.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Rågsved, Stockholm
Avser nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Anläggande av dubbelriktad cykelbana i Hägersten, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för en ny gång- och cykelbana om cirka 1 km som sträcker sig mellan befintlig gång- och cykelbana väster om tunnelbanebron vid Fruängen till Västertorps trafikplats i öst. Entreprenaden omfattar även nya genomgående gång- och cykelpassager, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, dagvattenåtgärder, grundarbeten och förläggning av kanalisation för opto, el och belysning m.m.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Stockholm
Nybyggnad av bilprovning och kontor. Bta 530 m2.
Uppförande av brokonstruktion i Hjorthagen, Stockholm
Entreprenaden avser utförande av gata, ledningar, platsgjutna betongkonstruktioner, spontarbeten, uppbyggnad av temporär ramp, justering av befintligt berg mm. Arbetet kommer ske etappvis då entreprenaden är beroende av pågående sidoentreprenader samt att minst ett körfält på Gasverksvägen måste vara tillgängligt dygnet runt. För entreprenadens genomförande ställs höga krav på planering och samordning.
Förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Stockholm
Renoveringsarbete för att förnya de vatten-och avloppsledningar som finns i Birkastan, med start vid Tomtebogatan 18-58. Framöver fortsätter arbetet vid Norrbackagatan samt Karlbergsvägen.
Exploateringsarbeten inför kommande bebyggelse i Nockebyhov, Stockholm
Om- och nybyggnad av gata och trottoar, Gc-väg, ledningar och belysning i området kring Gubbkärrsvägen.
Ny VA-ledning vid Sätraån i Stockholm
VA-ledning mellan VA-kammare och Sätraån.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum m.m. på Grimsta IP, Vällingby
Den befintliga omklädningsbyggnaden samt två fristående förrådsbyggnader rivas och ersättas med en ny större omklädningsbyggnad om cirka 650 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockolm
Nybyggnad av flerbostadshus bestående av en huskropp med lokal i bottenvåning. Huset är i 6 våningsplan inkl. källare och innehåller 23 bostäder samt utrymmen för teknikutrymmen i källarplan & vindsplan, bostadsutrymmen & lokal. BTA 2429,5 m2.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 1
Ca 40 fastigheter i befintlig miljö.
Nybyggnad av hamnkontor, brygga, restaurang samt sjömack på Kungsholmen
Trattorian byggs ut mot kajen med uteservering.
Utförande av mottagningsstation vid Förbifart Stockholm
Mottagningsstation för distribution av el, tele och kommunikation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).