Aktuell nybyggnation i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Ombyggnad av slussen i Stockholm
Entreprenaden SN 94 Stomkomplettering avser i stort följande arbeten: - Kompletterande platsgjuten betong såsom valv, väggar och vissa trappor. - Partier, fyllda och av glas. - Terrazzo. - Målning och andra ytskikt. - Barriärer. - Prefabricerade betongelement. - Murverk och lättväggar. - Undertak inklusive stomme. - Stomkonstruktioner för hissar. - Håltagning och brandtätning för eget arbete samt sidoentreprenör. - Upphängningsanordning för installationer som byggs av sidoentreprenör Utsedd entreprenör för SN941 Karuselldörrar är Boon Edam Sweden AB.
Rivning och nybyggnad av sjukhus i Stockholm
Nybyggnad av garage i ett plan under mark. Utsedd leverantör av portar är Assa Abloy.
Utbyggnad av Tvärbanan mellan Bromma flygplats-Helenelund
Avser Tvärbana, paket 2. Hållplatser: Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista centrum, Kistamässan, Helenelund.
Nybyggnad av arbetstunnel och huvudtunnel vid Arenstaden-Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Iordningsställande av etableringsområde, utförande av arbetstunnel, bergschakt för huvudtunnlar på stäckan Arenastaden till Södra Hagalund, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för stationerna Arenastaden och Södra Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i gul linje till Arenastaden.
Ny huvudtunnel, anslutningsspår och uppställningshall i Högdalen
Bergschakt, huvudsakligen under jord, betongarbeten, servicetunnel, stomkompletteringar samt installationer i arbets och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.)
Nybyggnad av handel & kontor mm i Hagastaden
Detta kvarter omfattar områdets största kontorsfastighet, ca 33 000 kvm och ska innehålla verksamhet inom life science.
Berg och anläggningsentreprenad vid Sockenplan, etapp 2
Bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten, omläggning av vägar, betongtråg samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Hammarby kanal
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Hammarby kanal. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Nybyggnad av hyresrätter, förskola och butik i Stadshagen
Nyproduktion av flerbostadshus, förskola samt livsmedelsbutik. Bta 22 246 m2
Nybyggnad av bergtunnel i Stockholm
- Huvudtunnelnns längd blir ca 2100 meter och börjar vid Sicklaanläggningen och slutar vid strandpromenaden i Finnboda. - Djupet från markytan till tunnelns tak varierar mellan 0 m (vid utloppet) och ca 85 m (Henriksdalsberget). - Tunneln blir ca 20 m2 (4x5 meter). - Tunneln kommer att luta med 1 promille, dvs 1 meter per 1000 meter. - Två arbetstunnlar behövs för att bygga tunneln. Förslaget är att en tunnelmynning ska ligga i skogen väster om Hammarbybacken och en vid Finnboda nedanför Danvikshem. Tunneln byggs från båda hållen genom att borra och spränga. - Utloppet från tunneln anläggs som en betongkonstruktion som mynnar under vattenytan ca 10 meter ut från strandkanten i Finnboda.
Ny,- om- och tillbyggnad av flerbostadshus m.m. i Mariehäll, Stockholm
Ändrad användning av lätt industri till bostad/förskola. Nybyggnad av 10 trapphus med totalt 240 lägenheter uppepå en bef. byggnad. Ombyggnad samt tillbyggnad i bef. byggnad av 25 lägenheter (varav 6 st för LSS boende) samt förskola. Projektet kallas tidigare för Bromma Boardwalk.
Nybyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Avser rivning av nuvarande byggnad ned till gatunivå och uppförande av ny byggnad för kontor, verksamhetslokaler i bottenvåningen.
Nytt huvudkontor och nya bostäder på Skärholmen, Stockholm
Byggnaden uppförs i i 23 våningar. Våning ett och två utgörs av installationsutrymmen, förråd, tvättstugor, miljörum, omklädningsrum samt en lokal. Våning tre till fem består av Stockholmshems nya huvudkontor och Kulturhuset/Stadsteatern. Våning 6–22 består av bostäder. Huset kommer att inhysa ca 200 arbetsplatser samt ca 100 hyreslägenheter. Bef. tillbyggnad (före detta fordonsgymnasium) rivs för att möjliggöra kommande byggnation. DE 16000 APO omfattar uthyrning av hyresobjekt, tillhandahållande av tjänster och köp av varor. Tjänster inom entreprenaden omfattar bland annat installation och montage av provisorisk el och vatten, bygghissar, stängsel och grindar, invändig och utvändig belysning, arbetsplatsutrustning, service och felavhjälpande mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten, Stockholm
Joint Venture projekt. Bromstensstaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromstensstaden, Spånga
Sammanlagt fyra byggnader med 145 bostäder, och tio av dem ska vara vara LSS-bostäder. I bygget ingår också parkeringsgarage och runt 320 kvadratmeter lokalyta som ligger i bottenplan.
Nybyggnad av hyresrätter i Gamla Enskede, Stockholm
AB Svenska Bostäder avser att bygga 140 hyresbostäder på fastigheten Dalen 21 i Gamla Enskede, Stockholm. På fastigheten finns idag ett parkeringshus i två plan, rivning av parkeringshuset ingår i entreprenaden. Projektet består av åtta trapphus sammanbyggda i en kvartersform med överbygg innergård. Under bostäder och gård byggs ett underjordiskt garage i två plan.
Ny-, om- och tillbyggnad av studentbostäder på Kungsholmen
Invid Stockholmshems befintliga bebyggelse på Sankt Göransgatan avses att uppföra två nya byggnader, bygga på befintlig lågbyggnad med tre våningar samt bygga om befintlig lågbyggnad. Befintligt objekt är idag till största delen uthyrt såsom studentbostäder med korttidskontrakt. Entreprenaden omfattar totalt ca 12 120 kvm BTA och med mål att skapa 229 student- och ungdomslägenheter
Nybyggnad av kontorshus i Värtahamnen, Stockholm
Miljöcertifiering: Breeam Excellent.
Nybyggnad av skola och förskola i Kista, Stockholm
Entreprenaden avser nybyggnation av en skola för 900 elever i åk F-9 och nybyggnation av en förskola med nio avdelningar för 162 barn, Kista Äng. Skolan består av en byggnad med en bruttoarea på ca 10 630 m2, bruksarea på ca 9 070 m2 och behandlad tomtarea på ca 9 660 m2. Förskolan består av en byggnad med en bruttoarea på ca 1 790 m2, bruksarean på ca 1 610 m2 och behandlad tomtarea på ca 4 390 m2.
Nybyggnad av hyresrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 5
Nybyggnation av 164 lägenheter varav 12 är i s.k SOL-boende som stockholm Stad ska hyra, finns även ett antal lokaler och garage i källare. Totalt 8 st trapphus, fasad mot gata i tegel och puts mot gård. Total Bta 21272 m2.
Nybyggnad av begravningsplats inom Järvafältet
Projektet delas upp i två entreprenader: - Markentreprenad - Nybyggnation av Ceremonibyggnad 400 m2 och Ekonomibyggnad 700 m2 samt finplanering. Ca 20 000 begravningsplatser.
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Projektet innebär påbyggnad på befintliga byggnader och nybyggnation exklusive bärande stomme för ett gårdshus med totalt 45 + 92 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden, Stockholm
Området för markanvisningen är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt Värtabanan. Byggnation av källarvåning beräknas påbörjas i början av 2021 och bedöms pågå under ett år. Därefter, preliminärt under 2022, utför staden arbeten på allmän plats och iordningställer arbetsgator. I början av 2023 bör husbyggnation ovan mark kunna påbörjas i delar av området. Byggnation beräknas pågå i cirka 1,5 år, med en första inflyttning tidigast under 2024. Totalt 243 bostäder med butiker/publika lokaler i bottenplan i kvarteren Greifswald och Harvard.
Om-, ny- och tillbyggnad av skola i Farsta
Objektet avser nybyggnad av hus G, H, J, K samt två nya utvändiga förrådsbodar, hus M och hus L. Objektet avser ombyggnad av hus A, B, C samt till viss del även arbeten i hus D och E. Objektet avser även skolgårdsupprustning med nya lekredskap. Total bruttoarea ca 11 300 kvm.
Nybyggnad av hyresrätter i Bandhagen, Stockholm
175 bostäder. 6-10 våningar.
Nybyggnad av bostadsrätter på Liljeholmen, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 140 lägenheter fördelat på 8 trapphus i två lamellhuskroppar om 3-8 bostadsplan. En mindre kontorslokal på 71 m2. Två plan garage med överliggande innergård. Bta 20 186 m2.
Rivning och nybyggnad av skollokaler på Skärholmen
Nya skolbyggnader planeras för kapacitetsökning till F-9 skola med särskolegrupper, sammanlagt 990 elever från dagens 580 st elever. Lillholmsskolan får tre nya byggnader. En med hemvister för de yngre elever (hus H), en ny fullstor idrottshall (hus J) och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek (hus G). Rivning av hus C, D, E och F.
Nybyggnad av studentlägenheter mm i Kista, Stockholm, kvarter 4
Fastigheten ägs av Hållbo, ett joint venture bolag som ägs till lika delar av ByggVesta AB och Bonnier Bostäder AB. Ca 220 lägenheter fördelat på både studentlägenheter och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten, Spånga
Bromstensstaden. Brf Kvittra. Nybyggnad av flerbostadshus, två st huskroppar, totalt 6 trapphus och omfattar 159 lägenheter, två lokaler. gård och parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostadsrätter i Midsommarkransen, Stockholm
Nybyggnad av ett flerbostadshus om 47 lägenheter. Lägenheterna är fördelat i en byggnadskropp mellan 4-6 våningar och 3 trapphus. Garage, förråd och mediacenter är placerad på källarplan. Bta 6289 m2.
BEST-arbeten vid Högdalsdepån
BEST installationer (bana, el, signal och tele) och tillhörande kanalisation, kraftkablar 33 kV, utbyggnad av befintligt depåställverk och installation av 750V ställverk i verkstäderna.
Nybyggnad av bostäder i Åkeslund, Bromma
AB Stockholmshem planerar nyproduktion av 96 st hyreslägenheter i en förtätning inom bolagets befintliga fastighet Kv. Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma. Projektet omfattar nyproduktion av 6 st punkthus (4 och 6 vån) med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Bromsten
Totalt planeras för 584 lägenheter i sex huskroppar. Varje huskropp är en etapp. Leverantör av armering är Hercules Grundläggning AB.
Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm
Projektet ligger Kv. Mariehäll beläget i stadsdelen Mariehäll i Bromma. Nybyggnation av ca 166 lägenheter längs Karlsbodavägen. Huset är i 8 våningar och har åtta stycken trapphus med entréer längs Karlsbodavägen. Längst i söder är huset sammankopplat med en annan fastighet som byggs av en annan exploatör (ALM). Entrévåningen innehåller lokaler och allmänna utrymmen. 5 stycken gruppbostäder, LSS skall utföras i projektet. Vidbyggt garage med ca 54 st p-platser med bjälklag som bildar gård för boende.
Nybyggnad av hyresrätter och förskola i Älvsjö, Stockholm
Älvsjöstaden DP3 omfattar totalt ca 600 lgh. Inkl förskola och LSS-boende. Miljöklass silver. Total area att bygga ca 50.000 kvm BTA. Kvarter C består av tre huskroppar med mellan 5 och 10 våningar. Kvarter C omfattar ca 80 lägenheter samt en förskola och är planerat att produktionsstarta i mitten av 2021. Inom kvarter C finns även en befintlig panncentral (ur bruk) som ska byggas om. Planeringen av denna är inte klar i dagsläget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västertorp, Stockholm
91 hyreslägenheter som kommer fördelas i fyra huskroppar med en blandning av 4 till 5 våningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Nybyggnad av 153 st kooperativa bostadslägenheter med underliggande garage och skyddsrum samt 4 st butikslokaler i resp. hörna på kvarteret i gatuplan. BYA 3525m2, BTA 20000 m2.
Nybyggnad av bostadsrätter på Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 1010265.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockholm
Alla entreprenörer handlas upp enligt LOU.
Nybyggnad av hyresrätter på Södermalm, Stockholm
Gemensamt parkeringsgarage med projekt 2018858.
Nybyggnad av bostadsrätter på Liljeholmen, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 85 lägenheter och två mindre lokaler för kommersiellt bruk. Byggnaden är 10 våningsplan samt källarplan och teknikavd. I de 2 nedre planen inryms garage för 65 parkeringsplatser, förråd mm. BTA 12009 m2.
Ny sjöförlagd vattenledning i Stockholm
Sjöförlagd huvudvattenledning på ca 1,5 km.
Utbyggnad av Tvärbanan mellan Norra Ulvsunda-Bromma flygplats
Ca 870 meter ny spårväg, ombyggnad av befintlig spårväg för Solnagrenen, utbyggnad av teknikhus, ny hållplats på Bromma Blocks. Option på ytterligare 600 m bana, el och telearbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll, Stockholm etapp 2
114 st lägenheter. Etapp 1 - 1595118 Etapp 3 - 2037112
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Slakthusområdet, Stockholm
Sopsugsanläggningarna kommer att ingå i Stockholms stads exploateringsarbeten i området.. Sopsugsanläggningssystemet är planerat att vara ett så kallat öppet system. Exploateringskontoret har för avsikt att genomföra en fossilfri byggarbetsplats med minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.
Nybyggnad av studentlägenheter i Stockholm, etapp 3
Totalt planeras det för 1043st lägenheter i fem etapper. I denna etapp byggs 152 lgh.
Nybyggnad av studentlägenheter i Stockholm, etapp 4
Totalt planeras det för 1043st lägenheter i fem etapper. I denna etapp byggs 251 lgh
Nybyggnad av studentlägenheter i Stockholm, etapp 2
Totalt planeras det för 1043st lägenheter i fem etapper. I denna etapp byggs 257 lgh.
Nybyggnad av studentlägenheter i Stockholm, etapp 1
Totalt planeras det för 1043st lägenheter i fem etapper. I denna etapp byggs 274 lgh.
Nybyggnad av studentlägenheter i Stockholm, etapp 5
Totalt planeras det för 1043st lägenheter i fem etapper. I denna etapp byggs 109 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariehäll, Bromma etapp 1
70 st lägenheter. Etapp 2- 1627659 Etapp 3- 2037112
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av ett bostadskvarter med 3 st. flerbostadshus (64 lgh) samt två lokaler. Bta 6161 m2.
Ombyggnad av kontorshus och nybyggnad av parkeringshus i Stockholm
Nytt parkeringshus i Västberga och i direkt anslutning till detta en ombyggnad av ett befintligt kontorshus. Nybyggnad av öppet icke tempererat parkeringsgarage i fyra plan med 135 parkeringsplatser, laddplatser för elbilar. I bottenplan lokal och soprum. Bta 6000 m2.
Nybyggnad av bostadsrätter på befintligt garage i Vasastan, Stockholm
Påbyggnation på befintligt garage varav på den översta våningen ska bli fläktrum.
Upprustning/modernisering på Kristinebergs IP
Kristinebergs IP består av en gräsfotbollsplan och en friidrottsanläggning. Utmed långsidan finns en huvudläktare som förutom att rymma åskådarplatser även rymmer omklädningsrum, teknik- och personalutrymmen samt café för anläggningen. Vid sidan av denna läktarbyggnad finns ett måldomartorn. Byggnaderna på idrottsanläggningen har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönklassade i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering Befintlig anläggning och byggnader ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas, en konstgräsplan med värmepist som ersätter befintlig naturgräsplan ska anläggas och en ny garagebyggnad ska uppföras.
Nybyggnad av förskola i Spånga, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 240 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installationer och innehåller fem avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 1013 m2. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.
Nybyggnad av förskola i Skärholmen, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av en förskola på ca 1600 m2 BTA förskola i två plan med tillhörande komplementbyggnader samt förskolegård på ca 4400 m2 i Skärholmen, Stockholm stad. Förskolan är på 8 avdelningar med tillhörande tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromsten etapp 2
Äganderätter 75-80 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus på Östermalm i Stockholm
Nyproduktion av ny bostadsfastighet som innehåller 28 bostadsrättslägenheter samt 300 kvm kommersiella lokaler och parkeringar i källarplan. Rivning av bef.drivmedelsstation samt sanering av marken. Bta 5485 m2.
Cykelbaneförbättringar i Västberga, Stockholm
Framkomlighetsåtgärder och förbättrad trafiksäkerhet mellan bron över stambanan och Årstabergsvägen/Södertäljevägen.
Nybyggnad av radhus i Stockholm
På fastigheterna uppförds 15 st. radhus i tre våningar, 7 st. på Bondkakan och 8 st. på Hallongrottan. Bta 2505 m2.
Cykelbaneförbättringar längs Hägerstensvägen i Stockholm
Hägerstensvägens sträckning mellan Södertäljevägen och Kilabergsvägen är ett pendlingscykelstråk som samlar upp många cyklister och fotgängare från kringliggande stadsdelar. För att förbättra framkomligheten och säkerheten på sträckan kommer Stockholms stad bland annat att bredda och dubbelrikta gång- och cykelbanorna på båda sidor av vägen.
Exploateringsområde/ny park på Kungsholmen, Stockholm
Nordväst om Essingeleden kommer tidigare industriområde att exploateras för bostäder, parkmark och badstrand. Befintlig vik mellan västra och östra primusparken ska fyllas ut för att skapa utrymme för tre bostadshus och strandpromenad.
Ny sopsugsledningar (E-747) för DP1 och DP2, Hagastaden Stockholm
Avser projektering och utförande av sopsugsledningar inom DP1 och DP2 i projekt Hagastaden.
Nybyggnad av stadsradhus i Bromma, Stockholm
20 st stadsradhus Ceremonimästaren 13 och Storsiren 59
Cykelbaneförbättringar på Kungsholmen, Stockholm
Projektet avser bl.a en dubbelriktad cykelbana anläggs längs hela Igeldammsgatans västra sida. Igeldammsgatan enkelriktas i sydlig riktning för motorfordonstrafik, för att få plats med cykelbanan. Mariebergsgatan får en enkelriktad cykelbana som löper på västra sida från kurvan vid Fleminggatan och söderut till korsningen med Drottningholmsvägen. Cykelbanan anläggs genom att befintlig kantsten flyttas ut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad samt rivning av flerbostadshus.
Ny gång- & cykelväg vid Västertorps tunnelbanestation i Stockholm
En cirka 35 meter lång gång- och cykeltunnel genom banvallen vid Västertorps tunnelbanestation samt en cirka 150 meter lång anslutande gång- och cykelbana.
Nybyggnad av bostäder i Älvsjö, Stockholm
Möjliggör bebyggelse för bostäder och centrumändamål
Nybyggnad av verkstad i Kista, Stockholm
Nybyggnad av fordonsverkstad och kontor.
Nybyggnad av laddpunkter vid IKEA´s varuhus
Sammanlagt ska 700 laddpunkter byggas vid Ikeas varuhus, från Malmö till Haparanda.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Årsta
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Älvsjö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Anläggande av sopsugsanläggning vid Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Entreprenaden omfattar allt rörande projektering, leverans, installation, inkoppling och idrifttagning av ett kvartersnät med sopsug, kopplat mot stadens sopsug med öppet system. Kvarteret är en tidigare gasklocka för lagring av gas, och ska byggas om till musikteater i Gasklocka 2. Huvudprojektet (1422221) avser ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Nybyggnad av förskola i Stockholm
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar på ny fastighet. Bta 1365 m2. Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 365 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett vindsplan för installationer och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 3 920 m2. I denna entreprenad ingår ett antal totalentreprenader, dessa är; Stålstomme, HDF-bjälklag, prefab-betongväggar, takstolar, utfackningsväggar, Hiss och bergvärme/frikyla. Omfattning framgår under respektive disciplins handlingar. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Bromma
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).