Aktuell nybyggnation i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Nybyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Avser rivning av nuvarande byggnad ned till gatunivå och uppförande av ny byggnad för kontor, verksamhetslokaler i bottenvåningen. Ny ägare Slussgården tillträder byggnaden efter färdigställandet.
Nybyggnad av avloppstunnel i Mässtaden
Stockholm Vatten planerar bygga ny avloppstunnel, benämnd Mässtunneln, mellan exploateringsområde Mässtaden i Älvsjö och Liljeholmen. Mässtunneln planeras vid Liljeholmen ansluta till avloppstunneln som ska byggas mellan Bromma och Henriksdal (SFAL). Ungefärlig längd är 4200 - 4700 meter och tvärsnittsarean som mest 21 m2.
Nybyggnad av tunnelbanestationer sträckan Nacka-söderort
Avser 7 stationer vid Sofia, Hammarby kanal, Gullmarsplan, Slakthuset, Sickla, Järla och Nacka C. Stomkomplettering för samtliga stationsutrymmen, teknikrum, betong och asfaltsarbeten i servicetunnel. Lättväggar, dörr och glaspartier, smidesarbeten, undertak, golvbeläggningar, samtliga ytskikt på väggar och tak och integration av den konstnärliga utsmyckningen.
Nytt huvudkontor och nya bostäder på Skärholmen, Stockholm
Byggnaden uppförs i i 23 våningar. Våning ett och två utgörs av installationsutrymmen, förråd, tvättstugor, miljörum, omklädningsrum samt en lokal. Våning tre till fem består av Stockholmshems nya huvudkontor och Kulturhuset/Stadsteatern. Våning 6–22 består av bostäder. Huset kommer att inhysa ca 200 arbetsplatser samt ca 100 hyreslägenheter. Bef. tillbyggnad (före detta fordonsgymnasium) rivs för att möjliggöra kommande byggnation. I samband med detta ska Stockholmshem rusta upp en gammal garagedel som de senaste åren tjänat som lager. Det nyrenoverade garaget kommer att ha ca 200 nya p-platser med tillhörande laddstolpar. DE 16000 APO omfattar uthyrning av hyresobjekt, tillhandahållande av tjänster och köp av varor.
Rivning och nybyggnad av F-9 skola i Gröndal, Stockholm
SISAB planerar att bygga en ny skolbyggnad för 900 elever i Gröndal på fastigheten Blocket 32. Byggnaden består av en huskropp i 4 plan(inkl. suterräng- och vindsplan), är ca 200m lång med en BTA på ca 11 500 kvm.
Nybyggnad av kontorshus i Hagastaden, Stockholm
LEED platinum. Nybyggnad av ett runt kontorshus på 9 våningar varav 7 våningar ovan mark. Forskaren kommer även erbjuda ca 24 000 m2 flexiba kontor, gemensamma ytor & mat & dryck. Mötesplats, öppna utställningsytor, café & co-workingytor.
Nybyggnad av skolbyggnad i Vällingby, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av skolbyggnad om 3512 kvm BTA (två plan + vind), benämns Hus L, vid Vällingbyskolan. Byggnaden är fristående och inrymmer storkök, matsalar undervisningslokaler för anpassad grundskola, , hemvister, administrativa ytor samt teknikutrymmen. Byggnaden kommer att utgöra Vällingbyskolans nya huvudbyggnad med expedition. I entreprenaden ingår tillhörande utemiljön med bl.a. nya trappor, ramper, planteringar och parkering.
Nybyggnad av kontor på Kungsholmen, Stockholm
Nybyggnation av kontorshus. BTA ca: 34,000 m2. Hornsbergskvarteren.
Ny-, om- och tillbyggnad av studentbostäder på Kungsholmen, Stockholm
Invid Stockholmshems befintliga bebyggelse på Sankt Göransgatan avses att uppföra två nya byggnader, bygga på befintlig lågbyggnad med tre våningar samt bygga om befintlig lågbyggnad. Befintligt objekt är idag till största delen uthyrt såsom studentbostäder med korttidskontrakt. Entreprenaden omfattar totalt ca 12 120 kvm BTA och med mål att skapa 229 student- och ungdomslägenheter
Nybyggnad av hyresrätter i Kista, Stockholm
Nybyggnad av 152 kooperativa hyresrätter, samt lokaler för bland annat restaurang och café. Huset får också bastu, relaxrum, hobbyrum och kvarterslokal. Total Bta 21272 m2.
Nybyggnad av hyresrätter i Mariehäll, Stockholm
Projektet ligger Kv. Mariehäll beläget i stadsdelen Mariehäll i Bromma. Nybyggnation av ca 166 lägenheter samt 5 LSS-gruppbostäder längs Karlsbodavägen. Huset är i 8 våningar och har åtta stycken trapphus med entréer längs Karlsbodavägen. Längst i söder är huset sammankopplat med en annan fastighet som byggs av en annan exploatör (ALM). Entrévåningen innehåller lokaler och allmänna utrymmen. 5 stycken gruppbostäder, LSS skall utföras i projektet. Vidbyggt garage med ca 54 st p-platser med bjälklag som bildar gård för boende. Utombordaren 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Midsommarkransen, Stockholm
VIRIDUM - Med tre byggnadskroppar i tegel och plåt planeras det för cirka 270 bostäder, verksamheter i bottenplan, samt förskola och en trevlig innergård.
Om- och nybyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Miljöcertifiering enligt BREAM Excellent.
Nybyggnad av skola i Skärholmen, Stockholm
Förstudie ny skola i 3 paralleller på fastigheten Tankebyggarordern. Markanvisningen pekas ut som skoltomt i SAMS-utredningen, idag är fastigheten bebyggd med studentbostäder på tillfälligt bygglov som löper ut 2023-12-31.
Återuppbyggnad av skola på Skärholmen, Stockholm
Slättgårdsskolans huvudbyggnad brann ner i juni 2020 och detta projekt avser en ny byggnad, hus K, som ska ersätta den gamla huvudbyggnaden. Objektet avser nybyggnad av grundskola för F-9 med totalt 600 elever. Skolans verksamhet, med dagens 550 elever, kommer att pågå parallellt med entreprenadtiden i intilliggande byggnader. Nybyggnad hus K: ca 6 100 m² BTA
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Kista, Kvarter 1
Nybyggnad av flerfamiljshus i kvarter med underbyggt garage. Kvarteret ska innehålla 224 lägenheter, en förskola och kommersiella lokaler i bottenvåning. Bta 14 788 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Parkeringsgaraget byggs gemensamt med projekt 2216249 och 2216250
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
I projekten Primus terass (pnr 2216249) och Primus port planeras det för totalt 4 st huskroppar och innehåller totalt 234 st lgh:er, en förskola i 8 avd. samt 2 st lokaler. Bta 27 874 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
I projekten Primus terass och Primus port (pnr 2216250) planeras det för 4 st huskroppar och innehåller totalt 234 st lgh:er, en förskola i 8 avd. samt 2 st lokaler. Bta 27 874 m2.
Nybyggnad av studentbostäder i Vårberg, Stockholm
Nybyggnad av 176 lägenheter. Parkeringshus med 58 platser.
Bana, mark och strömskena för ny tunnelbana; Kungsträdgården-Hammarby kanal mm
Spår, strömskena, frånskiljare, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår längs sträckan Kungsträdgården-Hammarby Kanal samt Sofia-Sockenplan.
Renovering och nybyggnad av bostäder i Farsta, Stockholm
I samband med renoveringen vill fastighetsägaren se över möjligheten att utöka byggrätten. Dels med ett nytt gårdshus, i fyra våningar från gården och inredd vind. Dels med en tillbyggnad vid kvarterets norra hörn. Ett nytt gårdshus möjliggör för cirka 20 nya bostäder i kvarteret.
Nybyggnad av bostadsrätter i Larsboda, Stockholm
Ny förskola motsvarande sex avdelningar inrymd i ett flerbostadshus. Ca 65 hyresrätter och 42 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Bromsten, Spånga
Totalt planeras för 584 lägenheter i sex huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus, butiker och parkeringshus i Råcksta
4-6 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av idrottshall m.m. i Hägersten, Stockholm
Anläggning för inomhusidrott och med funktioner såsom bland annat idrottshallar, rörelserum, café, omklädningsrum, personalutrymmen och administrationsutrymmen, teknikutrymmen, kommunikationsutrymmen med mera. Samt mark- och anläggningsarbeten utomhus inom entreprenadområdet. Kontraktet kommer efter avslutad upphandling att överlåtas till Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter AB.
Nybyggnad av centrallager i Stockholm
Nytt centrallager åt Hydroscand
Nybyggnad av flerbostadshus på östra Södermalm, Stockholm
Kvarteret Persikan 6 (tidigare 5) på Södermalm i Stockholm innehåller flerbostadshus, garage, livsmedelsaffär med lastfar i huset, gruppboende, servicelägenheter, tre stycken mindre lokaler. Entreprenaden innehåller nyproduktion totalt ca 24 000 m2 BTA fördelat på ca 11 200 m2 BOA respektive 5400 m2 LOA. Stockholmshem avser upphandla en generalentreprenad uppdelad i två delentreprenader. Den första delentreprenaden avser rivning av befintlig platta på mark inklusive skyddsrum samt återuppförande av dessa och den andra delentreprenaden avser husarbete. .
Rivning av villor och nybyggnad av flerbostadshus i Älvsjö, Stockholm
Detaljplanen möjliggör cirka 100 nya bostäder och lokaler för centrumändamål. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bebyggelse som, bland annat genom sin placering och utformning, kommer bidra till att utveckla området vid Johan Skyttes Väg, Sjättenovembervägen och Älvsjövägen.
Nybyggnad av kontor i Värtahamnen, Stockholm
Nybyggnad av kontor, BTA 9303 m2. Hållbarhet: Ambition Breeam Outstanding
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Slakthusområdet, Stockholm
Sopsugsanläggningarna kommer att ingå i Stockholms stads exploateringsarbeten i området.. Sopsugsanläggningssystemet är planerat att vara ett så kallat öppet system. Exploateringskontoret har för avsikt att genomföra en fossilfri byggarbetsplats med minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Hökarängen
90 lägenheter i 5-6 våningar, underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt) vid Lingvägens slut.
Nybyggnad av bilhall i Akalla, Stockholm
Fastigheten kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver och byggs med väl avvägda val för energi, material och inomhusklimat. Utsedd entreprenör gällande portar är Assa Abloy.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bandhagen, Stockholm
Nybyggnad av flerfamiljshus, 175 lägenheter, med underliggande garage. BTA 11732 m2.
Utbyggnad av infrastruktur längs Gamla Tyresövägen i Stockholm
Entreprenaden omfattar: Infrastruktur för ny stadsdel, Ombyggnad av Gamla Tyresövägen. Vägen byggs om och får karaktären av ett stadsstråk med kantstensangöring och trädplanteringar, Omfattande nyförläggning samt omläggning av ledningar, Nya gångbanor längs Gamla Tyresövägen och Flygledargatan, En ny lokalgata, Utveckling av Skevrodrets skogspark med äventyrslekplats, Spängsystem, Nya busshållplatser samt Murkonstruktion längs ena busshållplatsen.
Ny tunnel HT2, Ellevio
Upphandlingen avser en horisontellt raiseborrad tunnel med vertikalt raiseborrat stigarschakt samt platsgjuten anslutning till stigarschakt under mark, vilken ansluter till platsgjuten konstruktion utförd i annan entreprenad. Utförande entreprenad avseende tunnelborrning, cirka 100 meter horisontell tunnel, ca 35 meter stigarschakt med en diameter om ca 3,5 meter. Arbetet kommer utföras i ett skyddsobjekt och kommer kräva ett säkerhetskyddsavtal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gröndal, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus - punkthus om totalt 40 lägenheter med underliggande garage samt en gemensam gård. Bruttoarea: 4638,7 m2 Byggnadsarea: 449,1 m2 Öppenarea: 463,2 m2.
Upprustning/modernisering på Kristinebergs IP, Stockholm
Kristinebergs IP består av en gräsfotbollsplan och en friidrottsanläggning. Utmed långsidan finns en huvudläktare som förutom att rymma åskådarplatser även rymmer omklädningsrum, teknik- och personalutrymmen samt café för anläggningen. Vid sidan av denna läktarbyggnad finns ett måldomartorn. Byggnaderna på idrottsanläggningen har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönklassade i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering Befintlig anläggning och byggnader ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas, en konstgräsplan med värmepist som ersätter befintlig naturgräsplan ska anläggas och en ny garagebyggnad ska uppföras.
Nybyggnad av förskola i Hässelby, Stockholm
Framtidens förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av bostadsrätter i Hägersten, Stockholm
Rivning av kontors- och lagerbyggnad samt nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Bromma, Stockholm
En paviljongförskola med tillfälligt bygglov behöver ersättas av en större, permanent förskola. Framtidens förskola.
Nybyggnad av hyresrätter i Aspudden, Stockholm
Avser nybyggnad av ca 120 små lägenheter. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Farsta strand, Stockholm
Projektet omfattar ett punkthus med 37 hyresrätter och en lokal samt fyra radhus.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Skärholmen, Stockholm
Nybyggnation av TS Lindvreten. Entreprenaden omfattar nybyggnation av tryckstegringsstation samt tillhörande mark och VA-arbeten, som bland annat innefattar förläggning av huvudvattenledning och inkopplingsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 47 lägenheter och underbyggt garage. Bta 3159 m2.
Rivning och nybyggnad av förskola i Skärholmen, Stockholm
Rivning av den befintliga förskolan och ersättning med en nybyggd Framtidens förskola. Den nya byggnaden uppförs i två plan om totalt 1 475 kvm (BRA). Byggnaden ger plats för 144 barn fördelat på 8 avdelningar samt ett tillagningskök
Nybyggnad av bostäder på Lilla Essingen, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus bestående av 14 lägenheter och två lokaler. Bta 3116 m2.
Nybyggnad av transformatorstationer, Ellevio AB
Ellevio AB has the intention to purchase up to 12+(12) power transformers to be installed in Ellevio grid in mid-Sweden. Expected delivery time is 12 months from call-off, the first 2-5 units during end of 2023 and the rest of the units to be delivered in 2024. Additionally, Ellevio want to have the possibility to order up to 12 units.
Nybyggnad av förskola i Ålsten, Stockholm
Framtidens förskola, 6 avd, som ersätter befintlig paviljong med 3 avd.
Nybyggnad och rivning av förskola i Farsta strand, Stockholm
Nybyggnad av Framtidens förskola 2.0 på Ekshäradsgatan 3. Förskolan om totalt 1 166 kvm (BRA) ska byggas i 6 avdelningar för 108 barn och med ett tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkeslund, Stockholm
Detaljplanen ska möjliggöra bostadshus med cirka 35 lägenheter längs Gustav III:s väg i Åkeslund. Förslaget bygger på att markparkering och garage, innehållande sopcontainer och kontor, som finns på platsen idag ersätts med två flerbostadshus.
Om, till- och nybyggnad av parkeringshus och garage i Stockholm
Upphandling avser om, till - och nybyggnad av parkeringshus och garage inom Stockholms Stad. Avtalet är maximerat till högst 6 projekt.
Nybyggnad av bensinstation och tvättanläggning i Bällsta, Stockholm
Projektet innehåller en servicestation med pumpar, butik och tvätthall. Bällstavägen/Ulvsundavägen.
Anläggande av dubbelriktad cykelbana i Hägersten, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för en ny gång- och cykelbana om cirka 1 km som sträcker sig mellan befintlig gång- och cykelbana väster om tunnelbanebron vid Fruängen till Västertorps trafikplats i öst. Entreprenaden omfattar även nya genomgående gång- och cykelpassager, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, dagvattenåtgärder, grundarbeten och förläggning av kanalisation för opto, el och belysning m.m.
Finplanering i Kv Tora, Bromstensstaden
Avser finplaneringsarbeten i Kv Tora, Bromstensstaden.
Nybyggnad av seniorbostäder i Nockeby, Stockholm
Skaldevägen/Sigurdsvägen. 55+ boende. Nyproduktion av flerbostadshus omfattande 19 lägenheter samt gemensamhetslokal och gästlägenhet ovan garage samt tillhörande gård. Bta 2939 m2.
Nybyggnad av idrottshall i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Samverkansavtal tecknad med Svenska Studenthus Holding 1 AB. Byggentreprenaden kommer enligt samverkansavtalet att upphandlas enligt LOU och Stockholms stad kommer att bli slutlig hyresgäst. Fastigheten ligger i Slakthusområdet invid Avici Arena och TELE2 Arena och idrottshallen är planerad att miljöcertifieras och klassificeras som mellangrön enligt Ciceros metodik. I direkt anslutning till idrottshallen har K2A sedan tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av student- och forskarbostäder samt en förskola. Taket på den delvis nedsänkta idrottshallen kommer att användas som förskolegård av den förskola som K2A kommer uppföra.
Ny konstgräsplan, WC-byggnad mm i Högdalen, Stockholm
Anläggning av 11-spels konstgräsplan med nytt stängsel runt planen samt 6 belysningsmaster, ca 7000 m2, Läktare, Servicebyggnad 50 m2. Multisportanläggning med konstgräs samt underliggande kylslingor samt 2 belysningsmaster, ca 650 m2.
Ny gång- & cykelväg vid Västertorps tunnelbanestation i Stockholm
Objektet avser utförande av ny GC-tunnel i Västertorp med anslutande cykelbana. GC-tunnel ska byggas bredvid tunnelbanan. Omfattning är huvudsakligen att uppföra en ca 20 meter lång GC-tunnel med fem meters bredd genom tunnelbanans banvall samt en anslutande GC-bana om ca 150 meter. Rivning av spåranläggning samt återställande av spåranläggning ingår ej i entreprenadarbetena. Detta utförs av Trafikförvaltningens entreprenör.
Utbyggnad av allmän plats vid detaljplan Herbariet i Stockholm
Avser grov- och finplaneringsarbeten vid byggnation av ny gata, breddning av G/C-bana och nytt torg i samband med utbyggnaden av allmän plats inom den nya detaljplanen för Herbariet 2.
Om- och nybyggnad av förskola i Bandhagen, Stockholm
Utökning av befintlig förskola från fem till sex avdelningar genom en yteffektivisering samt nybyggnad av friliggande förskola på fyra avdelningar.
Nybyggnad av golfbana i Stockholm
Den omfattande stadsutvecklingen inom Årstafältet betyder att golf-anläggningen behöver flytta på sig – både markanvisning och ett 15-årigt arrendeavtal föreslås nu för en ny plats strax sydost om Årstafältet, mellan Bägersta Byväg och Sockenvägen i stadsdelen Enskedefältet. Yta på marken uppgår till cirka 25 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerfamiljshus. Bta 610 m2. Samt rivning.
Nybyggnation av Slusskontor vid Victoriaslussen, Stockholm
I den nya Victoriaslussen krävs ett slusskontor för att Stockholms Hamnars personal ska kunna styra sluss- och avbördningsmaskineriet samt de höj- och sänkbara broarna över slusskanalen på plats. Slusskontoret behöver inrymma såväl personalutrymmen som teknikutrymmen.
Nybyggnad av kontor och café i Hagastaden, Stockholm
Byggnaden kommer att innehålla café eller restaurang på gatuplan och kontor på övre plan. Den tänkta byggnadens kontorsdel avser byggherren själva nyttja som kontor för sin verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Södermalm, Stockolm
Nybyggnad av flerbostadshus bestående av en huskropp med lokal i bottenvåning. Huset är i 6 våningsplan inkl. källare och innehåller 23 bostäder samt utrymmen för teknikutrymmen i källarplan & vindsplan, bostadsutrymmen & lokal. BTA 2429,5 m2.
Nybyggnad av hamnkontor, brygga, restaurang samt sjömack på Kungsholmen
Trattorian byggs ut mot kajen med uteservering.
Byggledare (K-4116) till projekt Hagastaden
Uppdraget omfattar en (1) konsult för byggledning som en del i grupp genomförande inom projekt Hagastaden, K-4116.
Bulleråtgärder vid Hagsätraskogens naturreservat, Stockholm
Entreprenaden är en del av stadens åtgärdsprogram för buller och syftar till att minska ljudnivån i det nyinrättade naturreservatet Hagsätraskogen. Entreprenaden omfattar tillverkning och anläggning av en växtbeklädd bullerskyddsskärm i cortenstål. Skärmen upprättas i tre sektioner som ansluts till befintliga berghällar. Skärmens totala längd uppgår till ca. 212 meter. Entreprenaden omfattar även utförande av en bevattningsanläggning.
Utbyggnad av träningsanläggning i Stockholm
Nybyggnad av omklädningsrum, föreningslokaler.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Stockholm
Entreprenaden omfattar demontering/rivning av befintlig anläggning samt bygg-, elinstallations-, VVS-installations- och styrinstallationsarbeten gällande uppförandet av ny Drivmedelsanläggning i Stockholm. Anläggningen ska placeras på betongplatta med befintliga avsättningar.
Nytt klubbhus och omklädningsrum i Hägersten, Stockholm
Entreprenaden omfattar rivning av befintligt omklädningshus samt nybyggnation av två fristående hus, varav ett som ska fungera som ett omklädningshus och det andra som klubbhus. I entreprenaden ingår även en fristående miljöstation.
Nybyggnad av radhus i Långsjö, Stockholm
Planförslaget syftar till att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för att möjliggöra avstyckning av två nya fastigheter för att möjliggöra två nya radhuslägenheter. Avskriften 6 är privatägd.
Nybyggnad av parklekshus i Vällingby
Utredning av förutsättningarna för rivning av befintlig byggnad på Nordingrågatan 22 och nybyggnation av multifunktionell parkleksbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).