Aktuell nybyggnation i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Ny anläggning för infångning av koldioxid i Stockholm
Tekniken bio-CCS. Ny anläggning i anslutning till biokraftvärmeverket. Stockholm Exergis storskaliga anläggning med bio-CCS-teknik kommer när den är klar att fånga in 800 000 ton biogen koldioxid varje år. ALSA JD-Gruppens roller i projektet: - Delprojektledare för infångnings- och mellanlagringanläggning. - Delprojektledare för förvätskningsanläggning. - Delprojektledare för BOP. - Delprojektledare för Elkraft och automation. - Övergripande teknikansvarig. - Assisterande teknikansvarig. - Ansvarig för övergripande rör och mekaniska delar. - Ansvarig för övergripande layout.
Nytt centrum i Hjorthagen, Stockholm etapp 2
I denna etapp ska det byggas 5 nya byggnader och 4 befintliga byggnader som ska saneras, renoveras och byggas om. Detta kallas för Östra detaljplanen.
Nybyggnad av avloppstunnel i Mässtaden
Stockholm Vatten planerar bygga ny avloppstunnel, benämnd Mässtunneln, mellan exploateringsområde Mässtaden i Älvsjö och Liljeholmen. Mässtunneln planeras vid Liljeholmen ansluta till avloppstunneln som ska byggas mellan Bromma och Henriksdal (SFAL). Ungefärlig längd är 4200 - 4700 meter och tvärsnittsarean som mest 21 m2.
Om- och nybyggnad av kontorshus mm i Stockholm
Specialfastigheter har för avsikt att utveckla fastigheten med nya byggnader samt renovera de befintliga till moderna och effektiva lokaler. Fastigheten ligger i anslutning till och delvis inom Nationalstadsparken. Planerade projekt: Planerad nyproduktion av kontorsbyggnad 5-6 våningsplan om ca 17 000 kvm -19 000 kvm. Planerad ombyggnad av Kontors- och arkivlokaler ca 3 000 kvm till modern kontorsmiljö och/eller konferens. Planerad nyproduktion av kontorsbyggnad 2-4 våningsplan om ca 25 000 kvm. Ombyggnad och utveckling av de befintliga lokalerna till moderna och effektiva kontorslokaler som stödjer verksamheten, ca 60 000 kvm.
Utveckling av fastighet i Ulvsunda, Stockholm
Ulvsunda Idrottscentrum kommer att växa upp på fastigheten där gamla Pripps bryggeri låg. Det blir en anläggning med en bruttoyta om cirka 25 000 kvadratmeter med utrymme för hallidrotter såsom handboll, basket, innebandy och volleyboll, men det planeras även utrymmen för bordtennis, dans, brottning, fäktning och judo med mera. Utöver ett nytt idrottscentrum ingår det i Skanskas uppdrag att ersätta uttjänta delar av fastighetens tekniska infrastruktur med nya system. Eftersom den gamla bryggeribyggnaden klassas som kulturhistoriskt värdefull kommer den till det yttre att bevaras och även inre delar av byggnaden ska till viss del bli kvar. Återbruk och hållbara materialval är viktiga fokusområden. Bland annat kommer belysningsarmaturer, sanitetsporslin, dörrar, tegel och undertak att återbrukas och 2 000 renoverade läktarstolar kommer att monteras i evenemangshallen. Läktare och trappor kommer att byggas i korslimmat trä och traditionella ventilationskanaler i stålplåt ersätts med textilkanaler.
Nytt huvudkontor och nya bostäder på Skärholmen, Stockholm
Byggnaden uppförs i i 23 våningar. Våning ett och två utgörs av installationsutrymmen, förråd, tvättstugor, miljörum, omklädningsrum samt en lokal. Våning tre till fem består av Stockholmshems nya huvudkontor och Kulturhuset/Stadsteatern. Våning 6–22 består av bostäder. Huset kommer att inhysa ca 200 arbetsplatser samt ca 100 hyreslägenheter. Bef. tillbyggnad (före detta fordonsgymnasium) rivs för att möjliggöra kommande byggnation. I samband med detta ska Stockholmshem rusta upp en gammal garagedel som de senaste åren tjänat som lager. Det nyrenoverade garaget kommer att ha ca 200 nya p-platser med tillhörande laddstolpar. DE 16000 APO omfattar uthyrning av hyresobjekt, tillhandahållande av tjänster och köp av varor.
Rivning och nybyggnad av F-9 skola i Gröndal, Stockholm
SISAB planerar att bygga en ny skolbyggnad för 900 elever i Gröndal på fastigheten Blocket 32. Byggnaden består av en huskropp i 4 plan(inkl. suterräng- och vindsplan), är ca 200m lång med en BTA på ca 11 500 kvm.
Nybyggnad av hyresrätter i Nockebyhov, Stockholm
Projektet omfattar nyproduktion av 87 lägenheter samt 6 st. lägenheter inom ett LSS-gruppboende. Lägenheterna fördelas på tre lamellhus utmed Gubbkärrsvägen samt ett lamellhus vid Semestervägen. Husen är i huvudsak 4 - 5 våningar mot gatan. Genom takets utformning är takfoten ca en våning lägre mot gårdssidan och den befintliga bebyggelsen. Ett av husen (Hus 1) är ett miljöspetsprojekt och skall certifieras i Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kista, Stockholm
Kista Äng, kvarter 6. 83 parkeringsplatser och 413 cykelplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kista, Stockholm
Nybyggnation av 310 bostäder, 5 lokaler samt underliggande källare med parkeringsgarage. BTA 18628 m2, OPA 1994 m2.
BEST-arbeten för utbyggnad av tunnelbana/Gula linjen mellan Odenplan-Arenastaden
Montagearbeten för ny spåranläggning. Spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kista, Stockholm, Kvarter 7
Nybyggnad av 204 st bostadsrätter.
Rivning och nybyggnad av skollokaler på Skärholmen, Stockholm
Nya skolbyggnader planeras för kapacitetsökning till F-9 skola med särskolegrupper, sammanlagt 990 elever från dagens 580 st elever. Lillholmsskolan får tre nya byggnader. En med hemvister för de yngre elever (hus H), en ny fullstor idrottshall (hus J) och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek (hus G). Rivning av hus C, D, E och F.
Nybyggnad av student- och forskarbostäder och förskola i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Steken 1, Högreven 1 Förskola, 6 avdelningar och butiker i botten.
Nybyggnad av bostäder i Åkeslund, Bromma
AB Stockholmshem planerar nyproduktion av 96 st hyreslägenheter i en förtätning inom bolagets befintliga fastighet Kv. Örtuglandet 1 i Åkeslund, Bromma. Projektet omfattar nyproduktion av 6 st punkthus (4 och 6 vån) med garage under mark (antal våningar okänt). I garage under de nya husen blir det 94 parkeringsplatser för bil, inklusive förberedelser för laddstolpar.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med underliggande garage samt 2st lokaler i botten plan
Nybyggnad av bostadsrätter i Solhem, Spånga
Spångaviadukten. Underjordiskt parkeringsgarage (antal våningar okänt).
Nybyggnad av bostadsrätter i Larsboda, Stockholm
Byggnation av flerbostadshus i 5-6 våningar, samt källare. Totalt 42 bostadsrättslägenheter. Byggnation av flerbostadshus i 6-7 våningar, samt källare. Totalt 82 hyreslägenheter och en förskola med 4 avdelningar. Bärö 1
Nybyggnad av vårdboende i Tensta, Stockholm
Nybyggnad av vårdboende innehållande 80 st vårdlägenheter i 5 våningar inkl. takterrass med gemensamhetslokal & vistelseytor utomhus. I entréplan,peronalutrymmen, gemensamhetslokaler, förråd & teknikrum samt lokal för uthyrning avsedd för café. Bta 6308 m2.
Förstärknings och cykelåtgärder i Stockholm
Projektet omfattar förbättrad gång- och cykelinfrastruktur på sträckan mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron samt längs Pålsundsbacken. I projektet ingår även upprustning av parkmiljön längs sträckan. Dessutom behöver markstabiliteten i den befintliga strandlinjen säkras med en glesspont.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solberga, Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus (99 lägenheter, 4 trapphus, 4 huskroppar) Bta 8 600 m2. Stockholmshusen. Projektet kallades tidigare kv Tåjärnet .
Nybyggnad av ishall på Sätra IP, Stockholm
Objektet avser uppförandet av ny ishall på Sätra IP. Byggnaden ska inrymma två stycken ishallar varav en träningshall med publikkapacitet på 150 personer och en förbundshall med en publikkapacitet på 1200 personer. I den nya ishallen kommer det även finnas en restaurang, motionsrum, kontorsutrymmen för driftens och verksamhetens personal samt omklädningsrum och teknikutrymmen.
Ombyggnad av gata, VA mm i Farsta, Stockholm
Entreprenaden omfattas i huvudsak av följande arbeten: Gatubyggnad, VA-ledningar, El- och teleledningar, Fjärrvärmeledningar, Belysning, Finplanering, Stödmurar mot spårområdet, pendeltågstation Farsta strand samt Rivning och ombyggnad av GC-tunnel. Objektet är beläget utmed Magelungsvägen och dess närhet. Projektet sträcker sig mellan korsningen Mårbackagatan/Magelungsvägen i öster och korsningen Magelungsvägen/Ullerudsbacken i väster.
Utbyggnad av nöjesfält på Djurgården
Utbyggnad av nöjespark. Karuseller, restaurang mm. Ny bebyggelse längs Falkenbergsgatan och Allmänna gränd. Nybyggnad av randbebyggelse för nytt tivoli. Byggnaden innehåller attraktion, publika lokaler, personalutrymmen samt teknikutrymmen. Skeppsholmsviken 6
Nybyggnad av kontorshus i Vasastaden, Stockholm
Ansökt om markanvisning för kontors- och centrumändamål inom Vasastaden 2:99. Bolaget äger Öskaret 1. I förslaget som nu varit på samråd tillförs tre nya byggnader med en tillkommande yta på cirka 10 000 m2 ljus BTA. Husen får sex våningar plus en indragen takvåning. De övre våningarna avses för kontor, medan bottenvåningarna får en högre takhöjd och publikt innehåll. Kvarterets nav blir innergårdarna som kopplas samman genom portiker och passager.
Nytt fjärrvärmeområde i Stockholm
Energisystemet för Stora Sköndal kommer att byggas kring fjärrvärmen, men också solceller, batterier och andra energilösningar kommer att vara en naturlig del av utvecklingen. Eftersom fjärrvärmen tar vara på energin på ett mycket effektivt sätt behöver inte el användas för uppvärmning, elen kan i stället användas där den gör mer nytta, till exempel för att ladda elfordon.
Nybyggnad av multiarena mellan Tensta och Rinkeby, Stockholm
Syftet med detaljplanen är att planlägga för en ny anläggning för idrott. Där ska det finnas bollplaner för olika sporter som fotboll, softball, baseboll och cricket. Det planeras även för föreningslokal eller servicehus och parkeringsplatser
Nybyggnad av industrihus i Stockholm
Uppförande av lager/lättindustrihall om tre våningsplan.
Nybyggnad av industri i Stockholm
En ny byggnad om ca totalt 4 300 kvm omfattande ett garageplan om ca 1 200 kvm och lager/showroom i gatuplan. På entresol och en övervåning i vinkel finns lokalytor för kontor och ytterligare lager och showroom. Den planerade byggnaden är flexibel och det finns goda möjligheter att påverka utformningen. Gården möjliggör för såväl lastning och lossning som besöksparkering.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Stockholm
Nyproduktion av flerbostadshus omfattande 76 lägenheter. Tillkommande byggnadsarea: 1867 m2. Tillkommande bruttoarea: 9796 m2.
Nybyggnad av idrottshall i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Samverkansavtal tecknad med Svenska Studenthus Holding 1 AB. Byggentreprenaden kommer enligt samverkansavtalet att upphandlas enligt LOU och Stockholms stad kommer att bli slutlig hyresgäst. Fastigheten ligger i Slakthusområdet invid Avici Arena och TELE2 Arena och idrottshallen är planerad att miljöcertifieras och klassificeras som mellangrön enligt Ciceros metodik. I direkt anslutning till idrottshallen har K2A sedan tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av student- och forskarbostäder samt en förskola. Taket på den delvis nedsänkta idrottshallen kommer att användas som förskolegård av den förskola som K2A kommer uppföra. Uppförande av idrottshall med danssal samt tillhörande ytor såsom omklädningsrum, teknikutrymmen samt kommuniktationsutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus i kvarter L.
Rivning av kontor och nybyggnad av bostäder i Stockholm
Nyproduktion av 25 lägenheter samt garage och en liten cafélokal. Tillkommande byggnadsarea i kvadratmeter: 546 Tillkommande bruttoarea i kvadratmeter: 4093
Markanläggning och anslutning av kabelförband 33kV, Ellevio AB
Avser två projekt där det ena avser en nyanslutning vid förbifart Bredäng (28MW)-33kV som ska matas med dubbla kabelförband 630mm2 från Bredäng S2 (630mm2= max 28MW). Det andra projektet avser en nyanslutning till en närliggande Datahall vid Stensätravägen på 20MW-33kV som ska matas med dubbla kabelförband 630mm2 från Bredäng S3
Exploateringsarbeten inför kommande bebyggelse på Bällsta IP, Riksby
Planförslaget syftar till att möjliggöra upprättandet av ny idrottsplats med friidrottshall. För att möjliggöra exploateringen krävs nya dricks-, spill-, och dagvattenledningar till och inom området, uppföra ett dagvattenmagasin med pumpstation samt lägga om en befintlig spillvattenledning inom planområdet.
Nybyggnad av förskola i Bromma, Stockholm
En paviljongförskola med tillfälligt bygglov behöver ersättas av en större, permanent förskola. Framtidens förskola.
Nybyggnad av förskola i Bromma, Stockholm
Ev 5 avdelningar. Framtidens förskola.
Om- och nybyggnad av förskola i Högdalen, Stockholm
Projektet avser utökning från 4 avdelningar till 10 avdelningar genom att bygga om den befintliga förskolan samt att bygga en ny byggnad för nya avdelningar. Nybyggnaden ska projekteras för Miljöbyggnad nivå Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsholmen, Stockholm
Nybyggnation avseende flerbostadshus om 40 lägenheter i 7 våningar. Byggnadsarea :732 m2 Bruttoarea: 3986 m2 Öppenarea: 197 m2. Ska bli Väktaren 38
Nybyggnad av idrottshall i Stockholm
Nybyggnation av idrottshall samt anpassning av mark för hantering av skyfall. Älvsjö 1:1 & Bäverkolonin 2.
Nybyggnad av väg, busshållplats, gc-väg samt bro sträckan Hjulsta-Akalla
Väg, busshållplats, gc-väg samt vägbro över E18 inom Igelbäckens kulturreservat. Kanalisation, vägbelysning, vägutrustning samt landskapsgestaltning ingår.
Nybyggnad av skolbyggnad i Sköndal, Stockholm
Nytt hus benämnt F ska byggas på skolgården. Byggnaden, som har två våningsplan, innehåller 6 klassrum, grupprum, personalutrymmen m m. Total bruttoarea är ca 1 250 kvm.
Ombyggnad av bergbana/snedhiss i Skärholmen, Stockholm
Upphandlingen avser rivning av befintlig bergbana samt uppförande av ny bergbana. Arbetena omfattar anläggning, hus och installationsarbeten innefattande projektering hissanläggning, temporära åtgärder, rivning, mark, ledningar, grundläggning, stomkonstruktion, stomkomplettering, hiss, installationsarbeten mm.
Nybyggnad av teknikbyggnad E-467 vid Uppsalavägen, Projekt Hagastaden
Entreprenad för uppbyggnad av teknikbyggnad. Entreprenaden omfattas i huvudsak av följande arbeten: Jord- och bergschakt, Uppförandet av en teknikbyggnad med integrering av befintlig utrymningsväg från vägtunnel samt nedfart till dagvattenmagasin, Markförläggning och invändig installation av större dagvatten- och vattenledning samt fjärrvärmeledningar, Hög utförandeklass på utvändiga betongarbeten med hänsyn till arkitektonisk ambition, Anordnande av växtbeklätt tak och vägg, Installation av bevattningsanläggning, Invändiga installationer av el/styr och VS samt Stomkompletteringar. Objektet är beläget i Hagastaden, i anslutning till Uppsalavägen vid infarten till Klarastrandsleden (Norra Länken).
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 229 vid Norra Sköndal
Ny plattramsbro samt nya längre busshållplatser, nya bullerskyddsskärmar utmed väg 229. Ny gång- och cykeltunnel.
Nybyggnad av bostadsrätter och garage i Björkhagen, Stockholm
Nyproduktion av ett flerbostadshus med 43 st lägenheter samt tillhörande parkering i garage. Bta 5145 m2. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 47 lägenheter och underbyggt garage. Bta 3159 m2.
Nybyggnad av betonghall i Norra Stockholm
En betonghallbyggnad om ca 800 kvm ska uppföras norr om Stockholm. Byggnaden är tekniktung och omfattas av flera installationer såsom bergvärme, kyla, ventilation, "rum i rum"-lösningar, kontor m.m. Utöver byggnaden omfattar projektet även anläggningsarbete såsom platta på mark, dra fram vatten och avlopp samt finkomplettering, staket, asfaltering för körvägar och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus i kvarter L.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus i kvarter L
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus i kvarter L.
Nybyggnad av bostäder i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Nybyggnad av hyresrätter i kvarter L. Totalt rymmer de sju kvarteren inom etapp ett ca 64 000 kvm BTA bostäder. Tre förskolor om fem avdelningar var ska placeras ut i etappen.
Finplaneringsentreprenad för Primusområdet, Lilla Essingen Stockholm
Objektet omfattar utförande av finplaneringsentreprenad inom Primusområdet, Lilla Essingen och omfattar färdigställande av Östra Primusparken innehållande park, gångstråk, badstrand, landfästen till brygga mm samt genomförande av provisorier.
Utbyggnad av gasnät från Högdalen till Södertörn i Stockholm
Utbyggnaden sker i samarbete med Scandinavian Biogas för att kunna transportera biogasen till deras produktionsanläggning i Södertörn. Scandinavian Biogas kommer att utveckla sin anläggning för att kunna omvandla biogasen till flytande form och därmed blir anläggningen den största i sitt slag i norra Europa (pnr 1590574).
Ny gc-tunnel i Stockholm
Målet är att anlägga en gång- och cykeltunnel genom Fruängsbanans banvall.
Nybyggnad av restauranger på Söder i Stockholm
Markanvisningen avser två lokaler för restaurangändamål under Slussbron. Den södra lokalen ligger inom kvarter Strömkedjan och den norra lokalen ligger inom kvarter Slussmästaren. Fastigheterna Södermalm 7:85 och Södermalm 7:87
Omläggning av kabel längs Cedergrensväg, Ellevio AB
Entreprenaden avser utbyte av föråldrat eller underdimensionerat MV- och LV-nät i Hägersten, FS Västertorp slinga 12/13 samt FS Västberga slinga 11/12. Projektet omfattar schakt och förläggning av kraftkabel med spänningsnivå 0,4-11kV.
Drift och underhåll samt reinvestering av vägbelysning i Stockholms län
Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Stockholms län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Kabelförläggning av nytt nät på Djurgården
Entreprenaden avser schakt, kabelförläggning och driftsättning av nytt nät på Djurgården. Innefattar främst ny 12kV kabel men även viss 0,4kV förläggs och nya kabelskåp sätts upp. Från Kaknäsvägen i norr längs med Djurgårdsbrunnsvägen och slutligen avslutas söderut vid Manillavägen. Rör åt belysning förläggs delar av Djurgårdsbrunnsvägen.
Nybyggnad av personallokaler mm i Stockholm etapp 2
Detta är en fortsättning på etapp 1 Nybyggnad av Packhushallen
Exploatering/utformning av Högalidsområdet på Södermalm, Stockholm
Entreprenaden omfattas i huvudsak av följande arbeten: - Omläggning och nyläggning av el (lokalnät), belysning, VA, fjärrvärme, fjärrkyla samt kanalisation för Stokab och Skanova. - Vibrationsfri bergschakt. - Ombyggnad av gata och park. - Återställning av grönytor, skelettjordar, trädplantering samt skötsel av gatuträd under garantitid.
Upprustning och anläggning av park vid Ulvsunda slott i Bromma
Entreprenaden avser upprustning och anläggning av park med planteringar, grusade gångvägar och parkutrustning. Entreprenaden omfattar även ledningsomläggningar för VA, opto, gas och el samt ny belysning.
Nytt exploateringsområde för bostäder på Kungsholmen, Stockholm
Planförslaget innebär att cirka 890 bostäder, idrottshallar och kontorslokaler byggs på ett område som i dag inrymmer en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats på Kungsholmen.
Nybyggnad av sopsugsanläggning i Stockholm
Befintlig byggnad rivs och en ny byggnad uppförs i samma stil med tegelfasad. Eventuellt återbruk av tegel ska eftersträvas.
Ny park vid Jarlaplan på Östermalm, Stockholm
För att bättre kunna hantera kraftiga regn och minska risken för översvämningar bygger staden en ny park vid Jarlaplan. Parken får en nedsänkning med planteringar som fångar upp regnvatten och bidrar till biologisk mångfald. För att minska risken för översvämningar får den nya parken en nedsänkning med planteringar som kan fånga upp 120 000 liter vatten. Vattnet tappas sedan långsamt av och leds in i vattenledningar.
Drift och underhåll samt reinvestering av vägbelysning i Stockholms län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Vätgastankstation och bränsle, Stockholms Hamnar
Upphandlingen är uppdelad i två delar; Anbudsområde A, Tankstation för vätgas; Anbudsområdet omfattar tillverkning, leverans till beställarens arbetsområde (anvisad plats) inkoppling och övertagandeprov gällande tankstation avsedd för vätgas. Tankstationen ska användas för att tanka köparens arbetsfordon/truckar. Anbudsområde B, Bränslet vätgas; Ramavtal för distribution av vätgas till ovan tankstation. Vätgasen ska vara producerad med förnybara energikällor
Nybyggnad av orangeri och bageri i Enskede Gård, Stockholm
Ny byggnad för bageri och servering som delvis utformas som orangeri, en ny förrådsbyggnad och en ny miljöstuga för avfall.
Nybyggnad av LSS-boende i Husby, Stockholm
Entreprenaden är en nyproduktion av en fristående gruppbostad enligt LSS med sex stycken lägenheter och gemensamhetsyta.
Nytt reningsverk för PFAS-rening vid Bromma flygplats i Stockholm
Denna upphandling avser uppförande av ett reningsverk för PFAS Rening på Bromma Flygplats. I projektet ingår att uppföra reningsverket med erforderliga markarbeten och att etablera ett utjämningsmagasin förlagt under jord. Projektet avser projektering, leverans och driftsättning av färdigt PFAS Reningsverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stockholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Byggledare (K-4119) för el och belysning till projekt Hagastaden
Uppdraget omfattar ett (1) konsultuppdrag för byggledning el och belysning (inklusive laddstationer) till projekt Hagastaden.
Ny skatepark i Stockholm
Skateparken i Tenstadalen kommer att ligga utanför Spånga idrottsplats i riktning mot Hjulsta. Här fanns tidigare en fotbollsplan som nyligen asfalterats. Platsen ligger centralt i stadsdelsområdet med närhet till tunnelbana, pendeltåg och bussar. Skateparken kommer att utformas kring den tidigare bollplanen med ramper med olika höjd och ’coping’ i kanterna. Rails, bumps och en box placeras i mitten. I parken kommer det att finnas platta ytor för nybörjare och freestyle liksom element som trappor och murar för streetåkning. Sittplatser kommer att ordnas på flera platser i parken.
Nytt klubbhus och omklädningsrum i Hägersten, Stockholm
Entreprenaden omfattar rivning av befintligt omklädningshus samt nybyggnation av två fristående hus, varav ett som ska fungera som ett omklädningshus och det andra som klubbhus. I entreprenaden ingår även en fristående miljöstation.
Anläggande av konstgräs i Johanneshov, Stockholm
Projekt ur investeringsplan för 2020 med inriktning 2021-2024. 11-spelsplan (2 plan av 3st)
Utbyggnad av laddinfrastruktur i Järva, AB Svenska Bostäder
Svenska bostäder bygger laddinfrastruktur för bolagets Parkeringshus/flerbilsgarage. Huvuddel 1: Kv. Neglinge 1, Kämpingbacken 5–21, Totalt antal parkeringsplatser 90. Huvuddel 2: Kv. Skänninge 1, Tensta Allé 45–57, antal parkeringsplatser 75, Kv. Skänninge 2, Tensta Allé 31–43, antal parkeringsplatser 39 samt Kv. Skänninge 5, Tensta Allé 17–29, antal parkeringsplatser 77. Huvuddel 3: Kv. Ringeriket 1, Oslogatan 44, antal parkeringsplatser 245. Huvuddel 4: Kv. Nystads‐Faret, Akalla, antal parkeringsplatser 300.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).