Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel på ön Kungshatt
Ekerö kommun ska starta översiktsplan 2015. Ekonomiska föreningen Lilla Nygatan 21 har fått prospekteringsrätt. Ide finns för en ny stadsdel på ön, ca 10000- 20000 st lägenheter. Husen kan bli 10-14 våningar. 200 000 kvm arbetsplatser. 150 hektar mark finns för bebyggelse.
Nybyggnad av bro och spårväg från Sätra till Kungshatt
Ny bro, 350 meter och 39 meter hög. Ny spårväg.
Nybyggnad av bergtunnlar vid Norra Lovö, Förbifart Stockholm
Projektet avser drivning av huvudtunnlar via arbetstunnel. Sjötransport av bergmassor via hamn. Materialtransporter via färja. Drivning av fyra luftutbytesstationer inkl schakt upp till marknivå.
Nybyggnad av bussdepå på södra Färingsö
Plats för ca 80 bussar. Uppställningsytor för bussar, verkstadslokaler, tvätthallar, personalutrymmen, godsmottagning och anläggning för bränslehantering med tankplats för bussar. Även personalparkering med cirka 70 bilplatser tillkommer inom området.
Utbyggnad av kommunalt VA i Ekerö kommun
Planer finns på utbyggnad av kommunalt VA.
Nybyggnad av förskola, bostäder och parkmark i Ekerö kommun
Planer finns på nybyggnad av bostäder, förskola och parkmark.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Ekerö kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av teknikbyggnader i Lovö
Avser ny Maskinhall, verkstadshall och entreprenadbyggnad på Lovö vattenverk. På Lovö vattenverk planeras tre byggnader som anpassas till verkstadsdel, maskinförvaring samt entreprenadbyggnad innehållande personalutrymmen och kontor för utomstående arbetskraft. Entreprenadbyggnaden ska också ha lager samt arbetsytor.
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av tvåplansvillor i Träkvista, Ekerö
Tvåplansvillor med sammanlagt 44 hyreslägenheter planeras.
Nybyggnad av förskole- och skollokaler på Drottningholm, Ekerö
Förslaget syftar till att genom samverkan med en extern fastighetsutvecklare tillskapa nya förskole- och skollokaler på fastigheten. De befintliga byggnaderna planeras att överlåtas till fastighetsutvecklaren.
Utbyggnad av va-ledning i Drottningholm
Ett antal utbyggnationer planeras varav en sträcka är mellan Lovö vattenreningsverk på Ekerö och Trekanten/Tellusborgsvägen i Stockholms söderort. En del planeras förläggas på Drottningholmssundets botten med anslutningar till en landförlagd ledning på Lovö strax söder om Drottningholm och på Kärsön strax söder om väg 261 vid Drottningholmsbron. Den sjöförlagda ledningen kommer vara cirka 1 500 meter lång.
Rivning samt nybyggnad av av industrihus i Ekerö
Avser rivning samt nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Ekerö
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar samt bussgata.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, två komplementbyggnader samt parkeringsplats på fastigheten drottningholm 1:48,.
Nybyggnad av idrottshall i Ekerö
Förhandsbesked för nybyggnad av sporthall på fastigheten ekebyhov 1:1.
Nybyggnad av församlingshus i Ekerö
Planer finns på nybyggnad av församlingshus.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Stenhamra
Ca 14 st parhus och 15-20 st lägenheter.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende på Ekerö
Nu föreslås alternativet att avyttra kommunens fastighet Närlunda 41:3 till en extern exploatör som ska skapa ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten, till vilket Ekgårdens verksamhet flyttar. Nuvarande Ekgårdens fastighet Ekebyhov 1:242 och Ekebyhov 1:234 avyttras till exploatören som åtar sig att efter planändring uppföra ett trygghetsboende på den senare fastigheten.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö, etapp 2
Projektet kommer att utföras i tre etapper. Denna etapp avser ca 16-22 bostäder.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö, etapp 3
Projektet kommer att utföras i tre etapper. Denna etapp avser ca 16-22 bostäder.
Utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg i Ekerö
Avser utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg.
Nybyggnad av radhus i Närlunda
Detaljplanen möjliggör fyra bostäder i två parhus.
Exploatering av bostäder i Ekerö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 9 villatomter.
Anläggande av bussnod i Tappström, Ekerö
En välfungerande bussbytespunkt i centrala Ekerö är en förutsättning för utveckling både i centrumområdet och kommunen som helhet. En separat process har startats för att reda ut förutsättningar för en mer passande och långsiktigt hållbar anläggning för kollektivtrafiken i centrala Ekerö.
Nybyggnad av grupphus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad (förråd) på fastigheten munsö-söderby 4:140 Munsö-söderby 4:136,4:137,4:140.
Utbyggnad av gator, torg och VA-ledningar mm på Ekerö
Detaljplanen innebär att en relativt trafikerad korsning flyttas i sidled och förstärks trafiksäkerhetsmässigt. Ett torg, gator och övrig allmän platsmark inklusive ledningsdragningar i alla media ska projekteras. Även en del av Ekerövägen ska byggas om till en mer stadsmiljömässig gatumiljö. I anslutning till alla sidor av denna T-korsning medger planen tillkommande bebyggelse som ska försörjas med VA mm.
Nybyggnad av båthall i Ekerö
Nybyggnad av kallhall för båtförvaring på fastigheten ilända 1:6.
Nybyggnad av gc-banor i Ekerö
Avser nybyggnad av GC-bana bredvid Jungfrusundsvägen.
Ny vägbelysning längs GC-väg Sandudden - Jägarstigen på Ekerö
Entreprenaden avser anläggning av ny vägbelysning/delsträckan längs gång- och cykelvägen utmed Ekerövägen 816 sträcka Sandudden – Jägarstigen.
Nybyggnad av parhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 5 tvåbostadshus på fastigheten mörby 1:75 Mörby 1:71,1:72,1:73,1:74,1:75.
Nybyggnad av garage i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage på fastigheten tappström 1:46.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (förråd) på fastigheten munsö-söderby 4:137.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (förråd) på fastigheten munsö-söderby 4:141.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten mälby 2:13.
Nybyggnad av telestation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av fackverkstorn samt teknikbod på fastigheten stockby 1:298.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ekerö
Bygglov för anläggande av bullerplank på fastigheten ekerö-väsby 43:625 (ekerövallen).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ekerö
Bygglov för bullerplank på fastigheten malmvik 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad (samt rivningslov) av transformatorstation på fastigheten nyckelby 4:14.
Nybyggnad av småbåtshamn i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn (brygga) på fastigheten närlunda 8:1.
Nybyggnad av ställverk i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på fastigheten svartsjö 1:60.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten lovö-edeby 4:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten stavsund 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Rivningslov för rivning av befintlig transformatorstation samt bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten svartsjö 1:49.
Nybyggnad av förråd i Ekerö
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten träkvista 3:99.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.