Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Nybyggnad av bostäder på fastigheterna Täby Stjärnmotorn 2, Täby Flygkompassen 1 och Täby Höjdmätaren 1.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 2 mfl
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Nybyggnad av bostäder, förskola och verksamhetslokaler i Täby
cirka 600 bostäder av olika lägenhetsstorlekar, ca 5000 kvm BTA för verksamheter, inklusive lokaler i bottenvåningar och en förskola. Planen omfattar även park i norra delen och naturmark i södra delen. Viggbyholm 74:35 Viggbyholm 43:23 Viggbyholm 43:1
Nybyggnad av bostäder i Täby
Planer för nybyggnad av ca 140 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Topasen 3,4 Område 3B: Flerbostadshus med lokaler i bottenvåning. 3-7 våningar. Parkering i garage under jord. Lokal i bottenvåning. Krav restaurang eller café.
Utbyggnad av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby-Kragstalund
Utbyggnad till dubbelspår ca 2,5 km. Ca 1,3 km lång bullerskärm.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 1
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser 1a etappen om ca 100 bostäder och parkeringsgarage.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 3
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854 4-5 våningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus, parkeringsplatser, murar och komplementbyggnad. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Täby
Avser vårdboende med ca 100 lägenheter och en förskola med 6st avdelningar.
Nybyggnad flerbostadshus i Täby
Projektet omfattar två bostadsrättsföreningar med sammanlagt 89 lägenheter. Bostäderna kommer att Svanenmärkas.
Nytt vård- och omsorgsboende på Byle Gård i Täby Kyrkby
Äldreboendet kommer att utformas som en stjärnformad byggnad med tre flyglar och ett gemensamt trapphus i mitten. Byggnaden uppförs i 4 våningar varav 1 mindre våning i suterräng. De 3 översta planen är i stort lika plan 2 har 28 lgh och plan 3 samt 4 har 29 lgh vardera. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Planer för ca 50 bostäder i 3 huskroppar på 3-6 våningar mot Trefaldighetsvägen och Kabeluddsvägen.
Nybyggnad av skola mm i Täby
Nybyggnad av skola med minst 3 våningar och renovering av förskola
Nybyggnad av tennishall i Täby
I augusti 2020 totalförstördes den kommunägda tennishallen belägen inom fastigheten Fogden 2 vid en brand. Projektet avser uppförande av en ny tennishall med fem tennisplaner inom del av fastigheten Viggbyholm 74:36, vid Bergtorpsvägen. Likt den tidigare tennishallen inom fastigheten Fogden 2 kommer omklädningsrum, kansli och uppehållsutrymmen att uppföras inom två våningsplan mellan tennisplanerna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
En fastighet av industrilokaler och kontor som i huvudsak kommer att utvecklas till bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Nybyggnad av 32 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus, Skarpäng
Planer finns för nybyggnad av en bebyggelse om ca 160 bostäder och innebär att befintlig industribyggnad rivs och att fastigheten istället möjliggörs för bostäder. Förslaget innehåller en bebyggelse i 2-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
I denna del byggs det ca 50 st lägenheter.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
Avser en ny GC-tunnel under Bergtorpsvägen.
Nybyggnad av handelshus i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser nytt handelshus.
Nybyggnad av lss-boende och hyresrätter i Täby etapp 2
Kombination av gruppbostad (LSS) och vanliga hyresrätter. 19 lgh, tillbyggnad av växthus.
Nybyggnad av elnät i Arninge, Täby
Avser nybyggnation av elnätet i Arninge i nordöstra Täby med syfte att öka kapaciteten, leveranssäkerheten och redundansen i Ellevios nät. Projektet omfattar schakt och förläggning av kraftkabel med spänningsnivå 20kV. I arbetet ingår även förläggning av optorör.
Anläggande av gator och park i Täby Park
Avser anläggande av gator och park.
Nybyggnad av restaurang i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser nytt handelshus.
Exploatering för nya bostäder i Roslags-Näsby
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Kapacitetsförstärkning gällande spillvatten inom Täby Park, Täby kommun
Södra VA-anslutningen är en kapacitetsförstärkning gällande spillvatten till kommande boende i Täby park. En pumpstation kommer anläggas mellan före detta galoppbanans södra del och E18 och därmed ansluta till befintliga spillvattenledningar i kommunens dagvattentunnel belägen söder om E18.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Täby
Ny självlagringsbyggnad
Exploatering av bostadsområde i Täby
Exploatering för: flerbostadshus, studentbostäder, förkola och ev. andra verksamheter
Nybyggnad av kontor och verkstad i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen, Täby
Avser en kompletterande anslutning vid Ellagårdsvägen till Käppalas spillvattentunnel. Det område som avlastas från det nedströms liggande ledningsnätet består av cirka 5000 personer. Anslutningen ska göras med självfall, sträckan är drygt 200 meter. Käppalaförbundet kräver att flödesmätning anordnas innan påsläpp på tunneln, varför även en mätarkammare ska anläggas.
Nybyggnad av omklädningsrum i Täby
Nybyggnation av omklädningsrum på Kryssarvallen
Nybyggnad av LSS boende i Täby
Bygglov för uppförande av LSS boende.
Nybyggnad av radhus i Täby
Förhandsbesked uppförande av radhus.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Avser ny gc-väg längs Frestavägen.
Nybyggnad av utomhusanläggning samt cafeteria i Täby
Avser uppförande av cafeteria, padelbanor, minigolf, omklädningsrum/toaletter mm.
Uppförande av skärmtak på Hagby återvinningsanläggning
Upphandlingen avser en totalentreprenad av gjutning av betongplatta, asfaltering och uppförande av två skärmtak för förvaring av Farligt avfall (FA) och elektronik på SÖRABs återvinningsanläggning Hagby, i Täby.
Nybyggnad av dansbana i Täby
Uppförande av dansbana.
Nybyggnad av enbostadshus i Täby
Uppförande av enbostadshus, garagebyggnad.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för byggbod,.
Nybyggnad av cistern i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillfällig mobil oljecistern.
Nybyggnad av mast i Täby
Bygglov för uppförande av mast/basstation.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation och skylt.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för uppsättning av bodetablering.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.