Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Nybyggnad av bostäder på fastigheterna Täby Stjärnmotorn 2, Täby Flygkompassen 1 och Täby Höjdmätaren 1.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Strömmingen 4, 5, 6 och 7 Totalt i området planeras det för ca 350 - 420 flerbostadshus och stadsradhus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola i norr och ett nytt publikt torg intill korsningen Attundavägen - Stockholmsvägen, Strömmingen 1-7 m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Områdena bedöms tillsammans inrymma 250-400 bostäder.
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Guld.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 3
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854 4-5 våningar. Miljöbyggnad Silver.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 4
Kv 6, Täby Park, Detaljplan 2 Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854
Nybyggnad av äldreboende i Täby etapp 1
Avser uppförande av äldreboende med 90 platser.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Avser nybyggnad av 150 bostadsrätter samt underjordiskt parkeringsgarage i Täby.
Nybyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov, marklov uppförande av lss-boende och trädfällning.
Nybyggnad av tennishall i Täby
I augusti 2020 totalförstördes den kommunägda tennishallen belägen inom fastigheten Fogden 2 vid en brand. Projektet avser uppförande av en ny tennishall med fem tennisplaner inom del av fastigheten Viggbyholm 74:36, vid Bergtorpsvägen. Likt den tidigare tennishallen inom fastigheten Fogden 2 kommer omklädningsrum, kansli och uppehållsutrymmen att uppföras inom två våningsplan mellan tennisplanerna.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 2
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Täby
Avser nybyggnad av seniorboende med gemensam samlingslokal samt en övernattningslägenhet.
Nybyggnad av elnät i Arninge, Täby
Avser nybyggnation av elnätet i Arninge i nordöstra Täby med syfte att öka kapaciteten, leveranssäkerheten och redundansen i Ellevios nät. Projektet omfattar schakt och förläggning av kraftkabel med spänningsnivå 20kV. I arbetet ingår även förläggning av optorör.
Kapacitetsförstärkning gällande spillvatten inom Täby Park, Täby kommun
Södra VA-anslutningen är en kapacitetsförstärkning gällande spillvatten till kommande boende i Täby park. En pumpstation kommer anläggas mellan före detta galoppbanans södra del och E18 och därmed ansluta till befintliga spillvattenledningar i kommunens dagvattentunnel belägen söder om E18. Entreprenaden omfattar byggnation av en pumpstation med närhet till E 18, mark och VA-arbeten samt ca. 500 meter ledning upphängd i bergtunnel. I pumpstationen ingår samtliga installationsarbeten för el och VA.
Finentreprenad gällande gator och torg mm i Roslags-Näsby
Entreprenaden omfattar byggnation av gator, torgytor och GC-bana längs med och mellan nyproduktion av bostäder och affärslokaler. Installationer och grovplanering av vägar upp till AG är utfört i tidigare entreprenader.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Nybyggnad av dagvattenanläggning i Täby
Planer för nybyggnation av dagvattenanläggning vid Prästgårdsdammen.
Ledningsomläggning för VA i Täby
Avser ledningsomläggning inför kommande bostads byggande.
Byte av belysning samt ombyggnad teknikhus sträckan Täby centrum-Rydbo
Byte belysning, förbättring av säkerhet vid övergångar, nya teknikhus vid Täby centrum och Galoppfältet, ombyggnad av teknikhus vid Viggbyholm och Rydbo.
Nybyggnad av skolgård i Täby
Bygglov för anordnande av skolgård.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).