Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skåne län

Bjuv (5)
Bromölla (3)
Burlöv (5)
Båstad (10)
Eslöv (15)
Helsingborg (105)
Höganäs (22)
Hörby (5)
Höör (1)
Klippan (14)
Kävlinge (14)
Landskrona (23)
Lomma (11)
Lund (43)
Malmö (167)
Osby (4)
Perstorp (4)
Simrishamn (10)
Sjöbo (6)
Skurup (4)
Svalöv (12)
Svedala (18)
Tomelilla (3)
Trelleborg (19)
Vellinge (6)
Ystad (6)
Åstorp (3)
Ängelholm (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 646 st.

Rivning- och nybyggnad av kommunhus samt nybyggnad av gymnasieskola, i Lomma
Planer för rivningen av kommunhus planeras kvartal 1- 24, därefter planeras nybyggnationen av kommunhus och gymnasieskola med planerad inflyttning 2027.
Ombyggnad till butik och parkeringshus mm i Malmö
Projektet avser ombyggnad av 3500 m2 butikslokaler i bottenplan för Willys samt parkeringshus i övre planen med 550 parkeringsplatser.
Ombyggnad av väg 19 delen Bjärlöv-Broby
Breddning och förstärkning av befintlig väg, ny väg. 16 km lång sträcka varav 4,5 km 2+1-väg, 6 broar/portar, bullerskyddsåtgärder, gc-väg, faunastängsel och en faunapassage i plan.
Nybyggnad av trafikplats Lund Södra vid E22
Ombyggnad av E22 Tpl Lund Södra. Rivning av befintlig cirkulationsplats över motorvägen, ersätts med en ny sexfältig bro samt klöverbladsramper. Additionskörfält anläggs mellan Tpl Lund Södra och Tpl Råby. 2 broar över Höje å samt en gc-bro över E22 och en port under väg 108 för väg 883/885. Bullerskydd och dagvattenmagasin.
Påbyggnad av bostäder i Trelleborg
Planer finns för påbyggnad av bostäder ovanpå gallerian mitt i Trelleborg. Det handlar om runt 180 nya bostäder.
Om- och tillbyggnad, SamC i Lund
Avser om- och tillbyggnad av lokalerna för Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Ombyggnaden av de två befintliga husen M och O har en BTA om ca 6000kvm. Tillbyggnaden mellan M och O, kallat hus C, beräknas bli ca 4500kvm.
Ny sträckning av väg i Trelleborg
Planer finns för ny sträckning av västra Ringvägen som skall sammanbinda Hedvägen och nuvarande västra Ringvägen. En utredning för att studera en mer exakt dragning – vägutredning med konsekvens – Kopplingen till väg 108 ska finnas kvar, men målsättningen är att det ska vara naturligt att välja väg E6/ E22 vid färd norrut. Ringvägen kopplas till väg 9 samt till det nya hamnområdet via en planerad östlig infart.
Ombyggnad av hotell i Landskrona
Avser om- och nybyggnad av hotell och spaanläggning. se bygg.2020.87.
Nytt produktionskök på centralsjukhuset, Kristianstad
Nytt produktionskök och restaurang. Byggnaden kommer renoveras helt invändigt samt nya ytskikt men även två st tillbyggnader i form av ett gasförråd samt en nätstation. Även ett nytt fläktrum ska uppföras på taket. Anläggningsnummer: 1195
Ombyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser en helrenovering av kontor.
Om-ny- och tillbyggnad av skola i Svedala
Projektet avser om-, ny- och tillbyggnad av skola. Bruttoarea befintlig byggnad (BTA) ca 2722 m2 Bruttoarea tillbyggnad (BTA) ca 157 m2 Bruttoarea nybyggnad (BTA) ca 2645 m2. Markplanerad area ca 8400 m2 (exkl. parkering och angöringsyta). Projektet är indelat it två huvuddelar. Skolan har idag ca 200 elever i åk F-3 och efter byggnationen så kommer det att finnas plats för 415 elever.
Ombyggnad av vårdboende på Rebbelberga, Ängelholm
Avser totalrenovering av boenderummen samt kommer el, vatten- och avlopp och ventilation på boendet bytas ut. Nya Kungshaga kommer att få 90 rum fördelat på åtta avdelningar och två våningar. Det blir en ökning med 20 platser. Storköket är befintligt. Total BTA nybyggnad ca 7335 m². Total BTA Ombyggnad ca 300 m².
Tillbyggnad av Väla Centrum i Helsingborg
Planer finns för en till- och påbyggnad på Väla Centrum i form av ett rörelsestråk, kallat Ringen, som går runt den befintliga byggnaden. Ringen begränsas till en totalhöjd på 16 meter, vilket är 4 meter högre än dagens byggnadshöjd för att möjliggöra för olika typer av upplevelseverksamheter, däribland ett förslag på en skidtunnel ovanpå Ringens tak. en utbyggnad öster om den befintliga byggnaden mot IKEA, kallad Hubben. Hubben ges en totalhöjd på 35 meter. Ett parkeringshus med en totalhöjd på 12 meter och en byggnadsarea om 4 400 kvadratmeter i planområdets nordvästra del. Ett nytt hållplatsläge för kollektivtrafik i direkt anslutning till Hubben, mellan Ikea och Väla Centrum. Rörelsestråket Ringen utgör cirka 13 800 kvadratmeter, skidtunneln cirka 6 550 kvadratmeter och Hubben cirka 31 600 kvadratmeter i bruttoarea.
Ombyggnad av simhall i Simrishamn
Avser ombyggnaden av Korsavadshallen och berör simhall, omklädningsrum, caféytor, personalutrymmen, installationsutrymmen, bowlinghall, skyttehall samt omkringliggande markytor.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds djurpark i Landskrona
Avser ombyggnation av Karlslunds djurpark i Landskrona Etapp 4 : Komplementbyggnader och landskapsåtgärder i Landskrona. Projektet är indelat i 4 etapper och totalkostnaden för etapperna landar på 900 mkr.
Ombyggnad av värme- och ventilationssystem samt renovering i skola, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av värme- och ventilationssystem i Olympiaskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg. Som en följd av ombyggnaden av installationssystemen måste fläktrum tillskapas, och ombyggnadsarbeten av undertak, innerväggar och invändiga ytskikt utföras. Fönsterbyte på vissa delar av skolorna ska även utföras.
Ombyggnad av väg 108 till mötesfri 2+2 väg mellan Staffanstorp-Lund
Ombyggnad av väg 108 Staffanstorp-Lund som breddas till 2+2 körfält (ca 16 m vägbredd) med mittseparering. Ny busshållplats, gc-port, 650 m ny gc-väg, bullerskydd och dagvattenmagasin. Ny bro över Dynnbäcken med faunapassage och friluftsstråk. Förstärkningsåtgärder vid Vesums mosse. Sträckan från cirkulationsplatsen i Gullåkra till tpl Lund Södra.
Ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Regementsgatan, MEX 4, delen Fersens väg-Mariedalsvägen (3025 mellersta) inklusive båda korsningarna samt en sträcka på Mariedalsvägen mellan Erikstorsgatan och Fågelbacksgatan. I entreprenaden ingår ombyggnad av hela gaturummet inom tättbebyggt område och omfattar arbeten med vägkonstruktion, VA-ledningar, busshållplatser, planteringar, el- och belysningsarbeten. Projektet är indelat i fyra etapper.
Återuppbyggnad av butik efter brand i Malmö
Avser återuppbyggnad av butik efter brand. Yta: ca 5000 m2. (rivningsarbeten ingår under projektnummer 2277261)
Om- och tillbyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Projektet avser omfattande renovering och ombyggnad av Sofiero slott samt tillbyggnad av köksdel och inglasat uterum i anslutning till slottet
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Om- och tillbyggnad av skola i Eslöv
Avser ny tillbyggnad till låg-mellanstadiedelen. I entreprenaden ingår även ändringsarbeten i högstadiet bestående av ombyggnation storkök, förstoring av matsal och ombyggnation av ny biblioteksdel. Utemiljön byggs om i form av parkering och lekyta. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1818 kvm Ombyggnadsarea BTA: ca 370 kvm
Ombyggnad av stationen i Burlöv
Avser om- och tillbyggnad av burlövs station. Fler bussplatser, ditsättning av tre nya busslinjer, vändzon, nytt torg mm.
Om- och tillbyggnad samt ventilationsarbeten i F-6 skola i Malmö
Entreprenaden omfattar huvudsakligen åtgärder i byggnad A, B, C, D och E. Åtgärder såsom nya lås- och larmsystem förekommer i de övriga byggnaderna (F, G och H) liksom byggåtgärder kopplade till dessa. I byggnad A-E monteras ny ventilation, nya toalettenheter samt uppdatering av ytskikt. Skolan tillgänglighetsanpassas med bland annat ny hiss i byggnad A. Taket tilläggsisoleras och/eller får ny uppbyggnad i hus BE. Taket till byggnad A får ny papptäckning och solceller installeras. Byggnad E förlängs med en ny tillbyggnad innehållande fläktrum, grupprum och toaletter.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser totalrenovering av Polhemsskolan för byggnad 2 och 9. Renoveringen är inriktad för den tekniska programmet. Projektet kommer renoveras med nya planlösningar, nya installationer, väggar, ytskikt samt tillbyggnad av hiss. Byggnaden är på två plan. Slutbesiktning kommer ske Juni, 2024. Rivning - juli / 14 månader
Ombyggnad av sjukhus, Ängelholm
Planer finns för utöka Ängelholms sjukhusområde.
Om- och tillbyggnad av konsthall i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Tillbyggnad i två plan samt källare och omfattar ny entré, foajé, ateljé, utställningslokaler, personalutrymmen och teknikutrymmen och ansluter till befintlig konsthall. De två byggnaderna sammanbyggs genom en glasgång mellan de två huskropparna. Avser även markarbeten.
Ombyggnad av skola i Malmö
Ombyggnad av skola,(malmö praktiska gymnasiet) samt fasadändring (omfogning, nya fönster och dörrar, nytt entréparti, ny trappa samt ny ventilationshuv).
Om- och påbyggnad av flerbostadshus m.m. i Malmö
Avser om- och påbyggnad av flerbostadshus som omfattar påbyggnad av bostäder med 18 lägenheter, ombyggnad av lokaler i nedre plan till 5 lägenheter, stambyten samt kök- och badrumsrenovering. Fastigheten är i fem plan.
Utvändigt underhåll på Universitetsbiblioteket i Lund
Avser renovering av byggnadens cirka 470 fönster. Fönsterrenoveringen kommer att ske i etapper och beräknas vara klar senast i december 2024
Till- och ombyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall. Projektet omfattar även en del ombyggnad till kontor, förbättrad användning för gymnastik och installationsutrymme i befintlig idrottshall.
Ombyggnad för barn- och ungdomspsykiatri i Malmö
Projektet avser ombyggnad från boende till lokal för barn- och ungdomspsykiatri. Fastigheten är i två plan + källare, källaren är endast under del av fastigheten.
Rivning av f.d skolbyggnad och nybyggnad av skyddsrum i Ängelholm
Avser rivning av f.d skolbyggnad. Samtliga byggnader inom fastigheten ska rivas i sin helhet, ca 8000 LOA (OBS! gäller ej modulerna/paviljongerna). Nybyggnad av 2 st skyddsrum ovan mark, BTA ca 320 kvm. Samt anläggning av utemiljö, lek- och aktivitetsytor, grusplan och multiarena, ca 8200 kvm.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Avser nybyggnad av 4 stycken förrådsvindar till 28 lägenheter .
Omyggnad av idrottshall i Karlslunds idrottsområde, Landskrona
Planer finns för upprustning av befintlig Gullstrands idrottshall som ligger i Karlslunds idrottsområde.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Utvändig ändring flerbostadshus Drottningen 1,2,5. Takbyte och fönsterbyte.
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Avser ombyggnad av Kanalgatan i Kristianstad. Entreprenaden omfattar b.la riva upp befintlig gata, ny beläggning, uppbyggnad till ny bredare gata, omläggning av befintlig kullersten, VA-arbeten i mindre omfattning, ny belysning, planteringsarbeten samt jordförbättring för träd genom vaccumschakt.
Ombyggnad av gata i Malmö
Avser omläggning och renovering av VA SYDs ledningar. Ombyggnad av gata för att möjliggöra för Malmö-Expressbussarna och enkelriktade cykelbanor samt för att trafiksäkra korsningspunkter och försköna gaturummet.
Ombyggnaden av universitetsbiblioteket i Lund
Universitetsbiblioteket i Lund - förnyelse av entré och publika ytor. Universitetsbiblioteket består av totalt ca 16 000 kvm BTA varav cirka 2000 kvm BTA berörs av den planerade ombyggnaden.
Ombyggnad av vind och fasadrenovering på flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser inredning av vindar till 27 nya lägenheter i tre sammanhängande byggnader på Dalaplan. I projektet ingår även uppbyggnad av källarförråd, anläggning av parkeringsplatser, nybyggnad av cykelskydd samt omfogning av fasad och byte av fönster på butikslokal. Objektets adress: - Bohus 5, Trelleborgsvägen 1 - Bohus 5, Dalaplan 3 och 5 - Bohus 5, Per Albin Hanssons väg 2.
Om-och tillbyggnad av skola, Klippan
Planer finns för om- och tillbyggnad av en skola.
Ombyggnation av mottagningsstation i Hörby
Avser ombyggnad av Hörby Mottagningsstation (HNM). 10 kV nätet är tänkt att på sikt avvecklas. Ny station utformas därför för 20 kV enbart. 10 kV ställverket förblir i befintlig byggnad. Ombyggnationen kommer ske på samma fastighet som befintlig station.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt. Ombyggnad av kanalgatan. Etapp 1: 929013 Etapp 3: 2299720
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt. Ombyggnad av kanalgatan. Etapp 1: 929013 Etapp 2: 2299719
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt. Ombyggnad av kanalgatan. Etapp 2: 2299719 Etapp 3: 2299720
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd
Avser ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd, i närheten av Malmö.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Vellinge
Avser tillbyggnad i 2 plan med undervisningslokaler samt överbryggnadsdel i ett plan med nya entréer belägen mellan bef skolbyggnad och tillbyggnadsdel. Ombyggnad och ytskiktsrenovering av atrium, studietorg, café, storkök samt vissa personalutrymmen och undervisningslokaler. Ombyggnad ca 1210 kvm Tillbyggnad ca 1163 kvm
Helrenovering av LSS boende, Ängelholm
Avser helrenovering av LSS-boende. Boendet har 4 avdelningar, 1 plan.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Tillbyggnad av skola i Åstorp
Tillbyggnad av skola.
Till- och ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av industri/lager. Yta: 1015 m2 tillbyggnad. I projektet ingår mindre ombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för spolning av stammar.
Ombyggnad till fritidsgård på Gamlegården i Kristianstad, etapp 1
Avser ombyggnad av fd BoServicekontor till ny fritidsgård.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vårdboende till 30 studentlägenheter. Fasadändring (nytt räcke) samt rivning av trappa. Uppställning av miljöstation.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler samt tillbyggnad av gångbro i Malmö
Projektet avser hyresgästanpassning i befintlig kontorsbyggnad i 7 plan. I projektet ingår även tillbyggnad av ca 20 m2 gångbro mellan två befintliga kontorsbyggnader.
Tillbyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser tillbyggnad av befintlig bussterminal med nya verkstäder, ny tvätthall, ca BTA 2000 kvm och ombyggnad av delar av befintlig byggnad, ca BTA 1000 kvm.
Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Avser rivningslov för del av byggnad samt bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och fasadändring gällande ny fasadkulör.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
I entreprenaden ska Trädgårdsgatan och södra delen av Bergaliden byggas om med ny cykelbana på norra sidan, höja standarden på ytorna och belysningen och skapa förutsättningar för uteserveringar på den norra sidan. I projektet ingår även att bevara så många parkeringsplatser som möjligt och anpassa busshållplatserna inför kommande etapper av Helsingborgsexpressen. Befintliga va-ledningar, fjärrkyla och fjärrvärme är också planerat att läggas om i entreprenaden. Objektet är beläget ca 0,5 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av kontor till lägenheter på Johanneslust, Malmö
Projektet avser ombyggnad av f.d kontor till 15 lägenheter på den gamla Gullvikstomten i Johanneslust. Avser 1 huskropp i 2 plan + källare och vind.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Hässleholm
Arbetet med detaljplanen pågår. Avvaktar politiska beslut. Byggstart samt kostnad är uppskattad
Underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum i Lund
Avser underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning med marklager och energicentral vid Kemicentrum och gå över till CO2-värmepumpdrift.
Ombyggnad för Folktandvården Rosengård i Malmö
Avser ombyggnad av f.d kontorslokal till tandvårdsklinik. Objektets läge Objektet är beläget på Wachtmeisters väg 17 i Malmö. Berörd lokal är belägen på våning 9, även angränsande våningsplan, plan 8 samt plan F (fläktrum) och markplan omfattas av ombyggnaden och ingår i arbetsområdet.
Ombyggnad på Lasarettet i Trelleborg etapp 2
Avser ombyggnad av sterilcentralen på Trelleborgs lasarett, byggnad 02 , plan 10. Entreprenaden kommer ske i en etapp och där kommer vara full verksamhet på närliggande avdelningar och övriga byggnadsdelar under hela entreprenadtiden.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler på Väla, Helsingborg
Projektet avser hyresgästanpassning av kontorslokaler i 5 våningsplan. Arbetena avser främst installationsarbeten, väggarbeten samt nya ytskikt.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för tillbyggnation av förskola.
Inbyggnad av terrass vid bibliotek i Kristianstad
Planer finns för inbyggd terass vid bibliotek.
Renovering och anpassning av lokaler i Klippans kommun
Planer finns för renovering och anpassning av befintlig industrilokal till kontorslokaler i Klippans kommun.
Ombyggnad av akutmottagning i Ystad
Planer finns för ombyggnation av akutmottagningarna på lasarettet i Ystad. Tanken är att samla akutmottagningarna för både vuxenakuten samt barnakut inklusive barnavdelningen i huvudbyggnadens entréplan .
Ombyggnad till omklädningsrum och café i Malmö
Projektet avser ombyggnad till omklädningsrum och café med en yta på 1000 m2.
Om- och tillbyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar med följande uppdelning: Huvuddel 1: Tillbyggnad ny del av skola samt angränsande passage in till ny skola. Huvuddel 2: Ombyggnad av grupprum samt matsal i befintlig skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för OVK-besiktningar på lägenheter, ca 116 st.
Ombyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser nya fönster på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för OVK- besiktningar i fastigheten Tunnbindaren.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för OVK- besiktningar i fastigheten BRF - Nygården (radhus med lgh).
Spår- och växelbyte i Hässleholm och Sölvesborg
Spårbyte av 6 objekt på Hässleholms bangård samt två växelbyten på Sölvesborgs bangård. Bandel 908, 909 och 943.
VA-sanering och omgestaltning av gata i Landskrona
Avser projektering och ombyggnad av befintliga vattenledningar på sträckan Artillerigatan-Gjörloffsgatan i Landskrona. Entreprenaden omfattar även omgestaltning av Artillerigatan och omfattar: − Avsmalning av körbana. − Ny belysning över GC och körbana. − Trädplantering. − Gång- och cykelbana längs körbana. − Flexibla ytor med möjlighet till trädplantering och parkeringsplatser. − Upphöjda överfarter vid gång- och cykelbana. − Upprustning av hållplatslägen.
Renovering av skola i Lund
Avser renovering av skola och omfattar nya installationer, flytt och installation av befintlig pelletspanna och renovering av ytskikt i källare. Flytt av förråd samt montering av ny varuhiss.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Ombyggnad av va och gata i Malmö
Projektet omfattar omläggning och renovering av befintligt VA-system (VA SYD) och ombyggnad av gaturummet som en del av storstadspaketet. Objektet är beläget längs Erikslustvägen och Linnégatan (Malmö) med begränsning i sina ytterområden av Mellanhedsgatan i norr och Västanväg i söder.
Om- och tillbyggnad av Tobisviksbadet, Simrishamn
Projektet avser tillbyggnad av teknikbod, rivning av befintligt hopptorn, rivning av takbjälklag till maskinrum under mark, rivning av ledningar i mark samt översyn och justering av markytor.
Rivning av avfallsanläggning, Lunds sjukhusområde
Avser rivning av avfallsanläggning, By 51 vid Lunds sjukhusområde.
Ombyggnad av växthus vid Lunds Universitet
Avser ombyggnation av växthus Botaniska trädgården vid Lunds Universitet. Projektet består av två delar: E1- Ombyggnation av Palmhuset och entrébyggnad med ny entrébyggnad, nytt planteringsrum, nytt och högre palmhus och nya installationer. E2- Växthus och orangerier och omfattar renovering av växthus och orangerier med nytt klimatskal och stomme till växthusen, nya fönster orangerier, åtgärda fuktskador, nya installationer.
Upprustning av bangårdsbelysning i Helsingborg och Åstorp
Huvuddel 1: Åstorp (färdigställt 2024-11-22) och Huvuddel 2: Helsingborg Rangerbangård (färdigställt 2024-12-20).
Ombyggnad från kontor till bostäder, i Eslöv
Avser ombyggnad av fastighet med kontor och butikslokaler till ett lägenhetshus med 11 st, lägenheter samt 1 st. butikslokal inom Kv Färgaren 19 i Eslöv. I projektet ingår rivning av lågdelar av butikslokaler.
Ombyggnad av nuvarande markanvändning, Kristianstad
Planer finns för bredda möjliga användningssätt (dock ej bostäder) inom befintlig kulturhistoriskt intressant byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad och utökning av verksamheter.
Konvertering från självdrag till FTX i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser konvertering från självdrag till FTX. Huset är uppfördes 1961 och omfattar 116 lägenheter i 6 huskroppar. Objektets läge: Segevångsgatan 1 A-B, Segevångsgatan 3 A-B, Segevångsgatan 5 A-B, Segevångsgatan 7 A-B, Segevångsgatan 9 A-B, Segevångsgatan 11 A-B OPTION – Tilläggsisolering av vindar ingår under projektnummer 2264803.
Ombyggnad av kontor, Eslöv
Projektet avser ombyggnad av MERAB:s kontor i Eslöv vilket bla innebär en helt ny planlösning tillsammans med nya ventilations- och elsystem samt nya brand- och utrymningslarm.
Om- och tillbyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar med följande uppdelning: Huvuddel 1: Tillbyggnad ny del av skola. Huvuddel 2: Ombyggnad i befintlig byggnad. Arbetet innefattar samtliga arbeten som ska utföras i den befintliga skolbyggnaden.
Ombyggnad av centrumhus, Hässleholm
Ändrad användning av kontor till centrumändamål.
Ombyggnad av konstgräsplan i Hyllie, Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 2242910 ( konstgräsplan Mariedals IP) och 2242987 ( konstgräsplan Hyllie IP). Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan vid Kroksbäcks IP. Avser rivning och demontering samt nytt konstgräs. I projektet ingår även hörnflaggor med fundament.
Sidoområdesåtgärder längs Tvärleden i Osby
Trafiksäkerhetshöjande sidoområdesåtgärder på sträckan Rv 15 mellan Osby och Blekinge länsgräns.
Ombyggnad av flerbostadshus, Lund
Avser Våtrumsrenovering m.m i flerbostadshus .
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnation av konstgräsmatta för 11 manna spel samt nyanläggning av konstgräsmatta för 7 manna spel.
Byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus, Mellanheden
Avser byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus i 7 huskroppar med 165 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).