Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skåne län

Bjuv (6)
Bromölla (3)
Burlöv (6)
Båstad (8)
Eslöv (14)
Helsingborg (171)
Höganäs (12)
Hörby (5)
Höör (3)
Klippan (3)
Kävlinge (13)
Landskrona (15)
Lomma (11)
Lund (67)
Malmö (195)
Osby (3)
Perstorp (2)
Sjöbo (6)
Skurup (4)
Svalöv (1)
Svedala (16)
Tomelilla (6)
Trelleborg (21)
Vellinge (10)
Ystad (16)
Åstorp (7)
Ängelholm (18)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 749 st.

Ombyggnad av väg 19 delen Bjärlöv-Broby
Breddning och förstärkning av befintlig väg, ny väg. 16 km lång sträcka varav 4,5 km 2+1-väg, 6 broar/portar, bullerskyddsåtgärder, gc-väg, faunastängsel och en faunapassage i plan.
Ombyggnad till butik och parkeringshus mm i Malmö
Projektet avser ombyggnad av 3500 m2 butikslokaler i bottenplan för Willys samt parkeringshus i övre planen med 550 parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser energioptimering av flerbostadshus med bla byte av fasader, fönster samt utvidgning av balkonger mm.
Stambyte och badrumsrenovering samt ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser stambyte med badrumsrenovering, fönsterbyte, konvertering från självdrag till frånluftsventilation med återvinning, installation av solcellsanläggning på Särla 2. Totalt 218 lägenheter och 17 lokaler fördelat på sex byggnader. Entreprenaden avser även ombyggnad av vindar till ca 60 nya vindslägenheter på Särla 2 och ca 6 nya vindslägenheter på Oasen 4, anläggning av cykelplatser och anpassning av växtlighet/dagvattenhantering för uppställningsplatser. Total boarea (BOA) på Särla 2 är ca 2100 m² och total boarea (BOA) på Oasen 4 är ca 208 m². Objektets läge: Lantmannagatan 60 A-C Lantmannagatan 62 A-E Lantmannagatan 64 A-E Lantmannagatan 66 A-E Augustenborgsgatan 3 Särlagatan 9 Särlagatan 11 A-D Särlagatan 13 A-D
Ombyggnad av gymnasieskola i Malmö
Ombyggnaden innebär främst förändringar interiört med ny planlösning, åtgärder av entréer och nytt glasparti mot gården vid utbyggnad av matsal. Fastigheten uppfördes ursprungligen åt Malmö Mekaniska Tricotfabrik (MMT) år 1898. Tre nya gymnasieskolor med omkring 1 100 elever kommer att etableras med gemensamt tillagningskök och matsal i fastigheten. Omfattar ca 8300 m2. Fastigheten ligger i den västra delen av Malmö, nordväst om Pildammsparken.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo
väglängd ca 1311 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av vårdboende på Rebbelberga, Ängelholm
Avser totalrenovering av boenderummen samt kommer el, vatten- och avlopp och ventilation på boendet bytas ut. Nya Kungshaga kommer att få 90 rum fördelat på åtta avdelningar och två våningar. Det blir en ökning med 20 platser. Storköket är befintligt. Total BTA nybyggnad ca 7335 m². Total BTA Ombyggnad ca 300 m².
Ombyggnad av kontor till gymnasieskola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för ombyggnad från kontor till skola för gymnasie- och vuxenutbildning. Byggnaden består av tre rektangulära huskroppar som är sammankopplade via en smalare central byggnadsdel. Man avser att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Silver samt Guld på energi.
FREIA Chopper Pit & Cave Shielding, ESS Lund
ESS is requesting suppliers to submit tenders in order to conclude an agreement for the the FREIA Chopper Pit & Cave Shielding, a reinforced concrete structure, designed to shield against neutron and gamma radiation at the ESS in Lund, Sweden. Two constructions (the chopper pit, and cave) are required to both restrict access and to lower radiation levels at the ESS site.
Tillbyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser tillbyggnad av befintlig bussterminal med nya verkstäder, ny tvätthall, ca BTA 2000 kvm och ombyggnad av delar av befintlig byggnad, ca BTA 1000 kvm.
Tillbyggnad av Väla Centrum i Helsingborg
Planer finns för en till- och påbyggnad på Väla Centrum i form av ett rörelsestråk, kallat Ringen, som går runt den befintliga byggnaden. Ringen begränsas till en totalhöjd på 16 meter, vilket är 4 meter högre än dagens byggnadshöjd för att möjliggöra för olika typer av upplevelseverksamheter, däribland ett förslag på en skidtunnel ovanpå Ringens tak. en utbyggnad öster om den befintliga byggnaden mot IKEA, kallad Hubben. Hubben ges en totalhöjd på 35 meter. Ett parkeringshus med en totalhöjd på 12 meter och en byggnadsarea om 4 400 kvadratmeter i planområdets nordvästra del. Ett nytt hållplatsläge för kollektivtrafik i direkt anslutning till Hubben, mellan Ikea och Väla Centrum. Rörelsestråket Ringen utgör cirka 13 800 kvadratmeter, skidtunneln cirka 6 550 kvadratmeter och Hubben cirka 31 600 kvadratmeter i bruttoarea.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad/verksamhetsanpassning inom Rådhuset, fd. Tingsrätten i Malmö för Stadskontoret, samt Malmö Stads politisk ledning. Omfattar i huvudsak ca 12 000 kvm BTA, men även mindre arbeten förekommer. Objektets läge: Stortorget/Kalendegatan.
Om-ny- och tillbyggnad av skola i Svedala
Projektet avser om-, ny- och tillbyggnad av skola. Bruttoarea befintlig byggnad (BTA) ca 2722 m2 Bruttoarea tillbyggnad (BTA) ca 157 m2 Bruttoarea nybyggnad (BTA) ca 2645 m2. Markplanerad area ca 8400 m2 (exkl. parkering och angöringsyta). Projektet är indelat it två huvuddelar. Skolan har idag ca 200 elever i åk F-3 och efter byggnationen så kommer det att finnas plats för 415 elever.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser en helrenovering av kontor.
Stamrenovering i flerbostadshus i Bjuvs kommun
Avser stamrenovering, byte av kök samt säkerhetsdörr i 400-500 lgh i ca 54 st bostadshus i Bjuv. Objekt: Område: Bjerrings väg, Ekeby Fastighet: Elestorp 7:86 Område: Engatan, Ekeby Fastighet: Borsten 6 Område: Årstiderna, Bjuv Fastighet: Enhörningen 1, Enhörningen 2, Enhörningen 3, Ekorren 1 och Bjuvstorp 3:17 Område: Bjuvshem, Bjuv Fastighet: Hunden 2, Renen 2, Renen 1, Kaninen 3 Område: Storgatan 42, Ekeby Fastighet: Elestorp 7:27 Område: Brogårda, Bjuv Fastighet: Brogårda 8:6, Brogårda 8:5 Område: Storgatan 48, Ekeby Fastighet: Elestorp 7:96
Ombyggnad av simhall i Simrishamn
Avser ombyggnaden av Korsavadshallen och berör simhall, omklädningsrum, caféytor, personalutrymmen, installationsutrymmen, bowlinghall, skyttehall samt omkringliggande markytor.
Ombyggnad av äldreboende till hyreslägenheter i Malmö
Objektet avser ombyggnad av tidigare vårdboende inom Kv. Cellon 2. 69 befintliga lägenheter och tillhörande gemensamma ytor omvandlas till totalt 81 hyreslägenheter.
Ombyggnad av bank i Malmö
Väsentlig ändring av ventilation, vs och planlösning. Två etapper; Etapp 1 väntas starta efter sommaren och pågå till sommaren -25, då börjar etapp 2 och väntas pågå till våren -26.
Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund
Om- och tillbyggnad av neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik samt infektionssjukvård i Lund.
Ombyggnad av Rååbanan mellan Helsingborg-Teckomatorp
Helsingborg-Teckomatorp ballastrening, bankettrensning samt mindre underhållsåtgärder, hastighetshöjning, omprogramering av baliser. Billeberga-Teckomatorp mellanblockssignal samt installation av en mellanblockssignal.
Ombyggnad av universitetet i Lund
Avser ombyggnadsarbeten, bl.a. ny ventilation och ny entré mot norr, i Hus G i Lund.
Ombyggnad av f.d verkstad till förskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av f.d Kockums verkstadsbyggnad till förskola med 12 avdelningar för 240 barn. Förskolegård med en yta på ca 6000 m2.
In- och utvändig renovering av höghus i Perstorp
Avser renovering av flerbostadshus som avser åtgärder av fasad, fönster samt tilläggsisolering samt inre renovering.
Återuppbyggnad av butik efter brand i Malmö
Avser återuppbyggnad av butik efter brand. Yta: 5140 m2. (rivningsarbeten ingår under projektnummer 2277261)
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Entreprenaden avser byte av 12 stycken utloppsilar, renovering av 12 stycken utloppssilar, byte av en blåsmaskin, uppkoppling till befintligt automationssystem samt anpassning av blåsutrustning till utloppssilar. Utloppssilar och blåsmaskiner är placerade inne på Sjölunda ARV.
Om- och tillbyggnad samt ventilationsarbeten i F-6 skola i Malmö
Entreprenaden omfattar huvudsakligen åtgärder i byggnad A, B, C, D och E. Åtgärder såsom nya lås- och larmsystem förekommer i de övriga byggnaderna (F, G och H) liksom byggåtgärder kopplade till dessa. I byggnad A-E monteras ny ventilation, nya toalettenheter samt uppdatering av ytskikt. Skolan tillgänglighetsanpassas med bland annat ny hiss i byggnad A. Taket tilläggsisoleras och/eller får ny uppbyggnad i hus BE. Taket till byggnad A får ny papptäckning och solceller installeras. Byggnad E förlängs med en ny tillbyggnad innehållande fläktrum, grupprum och toaletter.
Ombyggnad av hissar i Kristianstad
Omfattar ombyggnation av 25 hissar. Upphandlingen är uppdelad i sju avtalsområden.
VA-sanering och omgestaltning av gata i Landskrona
Avser projektering och ombyggnad av befintliga vattenledningar på sträckan Artillerigatan-Gjörloffsgatan i Landskrona. Entreprenaden omfattar även omgestaltning av Artillerigatan och omfattar: − Avsmalning av körbana. − Ny belysning över GC och körbana. − Trädplantering. − Gång- och cykelbana längs körbana. − Flexibla ytor med möjlighet till trädplantering och parkeringsplatser. − Upphöjda överfarter vid gång- och cykelbana. − Upprustning av hållplatslägen.
Om- och tillbyggnad av vård- och omsorgboende i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnation av storkök och personalutrymme och omfattar: -Tillbyggnad av personalutrymme inkl. passage. -Ombyggnation i befintligt personalutrymme. Befintligt utrymme skall delvis rivas/demontera. Nya omklädningsrum och toaletter byggs i befintligt utrymme. -Nytt storkök -Befintligt storkök skall rivas/demonteras och byggas om till nytt personalutrymme för storkökspersonal.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser framtida planer på byte av fönster i 385 lägenheter i 7 huskroppar i 3-8 plan.
Om- och tillbyggnad kommunhus i Båstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av kommunhuset.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Vellinge
Avser tillbyggnad i 2 plan med undervisningslokaler samt överbryggnadsdel i ett plan med nya entréer belägen mellan bef skolbyggnad och tillbyggnadsdel. Ombyggnad och ytskiktsrenovering av atrium, studietorg, café, storkök samt vissa personalutrymmen och undervisningslokaler. Ombyggnad ca 1210 kvm Tillbyggnad ca 1163 kvm
Ombyggnad av industrihus i Lund
Avser ändring av ventilation, värmesystem samt VA på fastigheten Rudebok 2.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Klippan, etapp 2
Ombyggnad i byggnad E avser källaren, där befintligt omklädningsrum skall renoveras och en ny utrymningsväg ska byggas. En ny entré med varumottagning och färdigställande av den norra sidans utemiljö. Samt om- och tillbyggnad av Byggnad B på plan 1 och 2. Utöver detta ska brandlarmet kompletteras i byggnad A och F och resterande utemiljö färdigställas.
Ombyggnad av gata för koppling till ny bro vid Maria Stationsgata, Helsingborg
Projektet avser fortsatt ombyggnad för koppling till ny bro. (På den befintliga platsen finns plattformar med väderskydd). Avser anläggande av ny stationsväg till Maria Station. Etapp 1 ingår under projektnummer 2097665.
Om- och tillbyggnad av konsthall i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Tillbyggnad i två plan samt källare och omfattar ny entré, foajé, ateljé, utställningslokaler, personalutrymmen och teknikutrymmen och ansluter till befintlig konsthall. De två byggnaderna sammanbyggs genom en glasgång mellan de två huskropparna. Platsgjuts. Avser även markarbeten.
Till- och ombyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall. Projektet omfattar även en del ombyggnad till kontor, förbättrad användning för gymnastik och installationsutrymme i befintlig idrottshall.
Ombyggnad av vind i Trelleborg
Avser nybyggnad av 4 stycken förrådsvindar till 28 lägenheter .
Ombyggnad av vind till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 9 lägenheter i flerbostadshus. Yta: 1300 m2.
Renovering av flerfamiljshus på Slottshöjden i Helsingborg
Avser renovering av 2 st flerfamiljshus omfattande 89 lägenheter på fastigheterna Klostret 16 och Kapellet 20. Projektet omfattar bland annat badrumsrenovering, fönsterbyte, ombyggnad av entré, källare, tvättstuga, markplanering samt trygghetsfrämjande arbeten.
Tillbyggnad av Lilla Teatern, Kulturskolan i Eslöv
Avser tillbyggnad av Lilla Teatern för att rymma hela kulturskolans verksamhet. Projektet omfattar tillbyggnad, ombyggnad och kringliggande markarbeten på fastigheten Åkermannen 10, 11 - och del av 14 i Eslöv.
Ombyggnation för anpassad grundskola, Lund
Avser ombyggnation för anpassad grundskola, ny planlösning, ramp och storkök mm
Ombyggnad av markanläggning i Hörby
Schaktning Häggenäs 3:150,3:117,3:118,3:116,3:113,3:114,3:111,3:110,3:109,3:108,3:115.
Ombyggnad av kontorsbyggnad till vårdcentral i Hässleholm
Ombyggnad av kontorsbyggnad till vårdcentral med tillhörande utemiljö.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Underhållsbeläggning varmmassa och värme i Region Södra
Beläggningsgrupper DSS 2401 natt, DSS 2402 varm.
Underhållsbeläggning varmmassa och värme i Region Södra
Beläggningsgrupper GK 2401 värme, GK 2402 varm och GK 2403 varm.
Ombyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Ändrad användning av industri/lager till djursjukhus.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Trelleborgs avloppsreningsverk.
Nybyggnation av solcellspark vid Vombverket i Lund
Sydvatten AB har för avsikt att bygga en solcellspark vid Vombverket i Lunds kommun. Arealen för solcellsparken är ca 3 ha.
Omläggning av konstgräsplaner i Trelleborg
Objektet består av två delar: 1. Vångavallen bollplan D på fastigheten Östervång 1:47 samt 2. Köpinge konstgräsplan på fastigheten Köpingeskolan 1.
Ombyggnad av gator vid torg i Eslöv
Avser nya bla va-ledningar och gator runt torget mm.
Rivning av f.d skolbyggnad och nybyggnad av skyddsrum i Ängelholm
Avser rivning av f.d skolbyggnad. Samtliga byggnader inom fastigheten ska rivas i sin helhet, ca 8000 LOA (OBS! gäller ej modulerna/paviljongerna). Nybyggnad av 2 st skyddsrum ovan mark, BTA ca 320 kvm. Samt anläggning av utemiljö, lek- och aktivitetsytor, grusplan och multiarena, ca 8200 kvm.
Helrenovering av LSS boende, Ängelholm
Avser helrenovering av LSS-boende. Boendet har 4 avdelningar, 1 plan.
Återuppbyggnad av skola i Glimåkra, Östra Göinge
Avser återuppbyggnad del av skola efter brand. Yta: 500 m2.
Till- och ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av industri/lager. Yta: 1015 m2 tillbyggnad. I projektet ingår mindre ombyggnad.
Ombyggnad av gruppboende Margaretahemmet i Lund
Margaretahemmet ligger i Margaretavägen 2 i Lund och är en verksamhet för personer med autism, intellektuell funktionsnedsättning och äldre som drivs av Lund kommun. Fastigheten består av två huskroppar med anslutning via korridorer. En del av byggnaden består två plan samt källare och vind. En del består av endast ett plan med källare under delar.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Nya hissar på Landskrona station
Utförande av nya hissar på mellanplattformen vid spår 1 och 2 samt vid sidoplattformen vid spår 3. Ombyggnation av hisshus samt hisschakt till följd av större dimensioner på de nya hissarna, anpassning av väntrum och trappor m.m. Västkustbanan, bandel 938 km 21. Betongarbeten, spontning.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontor till 16 lägenheter.
Tillbyggnad av lagerlokaler i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad 1250 m2 lagerlokaler.
Ombyggnad av luftbehandling vid terminal på Malmö Airport
Malmö Flygplats (terminal) har en rad ventilations aggregat vars tekniska och ekonomiska livslängd har passerats. Syftet är att investera i en ny ventilationslösning för terminalbyggnaden och aggregaten LB5709, LB5706, LB5707, LB5708, LB5714, LB5720, LB5705. Befintliga fläktrum kommer att byggas ut.
Hyresgästanpassning till kontor i Lund
Ändrad användning av tidigare postlokal till kontor. Omfattning är ytskiktsrenovering av hela byggnaden samt ett nytt pentry.
Ramavtal avseende passagesystem på särskilda boenden och korttidsboenden , Malmö
Ramavtal avseende uppdatering av passagesystem på ca 20 särskilda boenden och korttidsboenden och ett behov av att införskaffa nya passagesystem till ca 10 särskilda boenden och korttidsboenden. Avtalstid: 2024-07-04 - 2025-07-03
Renovering av tak och fasad mm på flerbostadshus i Eslöv
Objektet omfattar renovering av tak och fasad på Brinken 1-5 samt fönsterbyte samt balkonginglasning.
The Bunker’s Temporary Beamstops project, ESS Lund
The Bunker’s Temporary Beamstops project carries the task of providing a standardised common design solution of an auxiliary shielding for instruments that will not have fully installed beamline for Beam on Target (BOT). The purpose of a beamstops is to reduce radiation level to safe levels in the experimental halls (D01 and D03 buildings) and guide hall (E02 building) to thus ensure a safe working environment. The scope of work of the service and supply of the Bunker’s Temporary Beamstops is to perform a production design, manufacturing, and delivery of concrete blocks, as per project’s schedule.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Utvändig ändring flerbostadshus Drottningen 1,2,5. Takbyte, fönsterbyte samt fasadmålning.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Stambyte, Fasadändring (byte av tak, igensättning av takluckor samt byte av huvar och avvattning).
Ledningsförnyelse VA i Kulltorp, Kristianstad
Avser Ledningsförnyelse VA. Sträckan Myrvägen ska prioriteras att utföras så snart som möjligt.
Ombyggnad av kök vid skola i Eslöv
Avser ombyggnad av kök, servering och matsal på Vasavångskolan i Eslöv.
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Avser upprustning av kanal och hamnområde. i projektet ingår även anläggning av trädäck, sittplatser m.m.
Underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum i Lund
Avser underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum och gå över till CO2-värmepumpdrift. Omfattar att optimera och underhållsrenovera befintlig energianläggning samt förlägga kulvert för att ansluta fler fastigheter till befintligt system.
Ombyggnad till gågata i Malmö
Entreprenaden omfattar en ombyggnation av Friisgatan från fasad till fasad på sträckan från Södra Förstadsgatan till Norra Skolgatan. Sträckan ska byggas om till gågata och få en ny markbeläggning av marktegel. Det ska tillföras träd, perennplanteringar, ny belysning, sittplatser och annan utrustning.
Anpassning av bangård för evakueringsväg i Trelleborg
Bandel 914 mellan km 650+000 - 650+900. Flytt och förlängning av spår 45, vilket blir ett utdragsspår. Nytt uppställningsspår som ansluter till spår 45 med ny växel. Rivning av GC-port, bro 3500-1333-1. Anpassning av bangården för framtida angrepps- och evakueringsväg.
Elrenovering i flerbostadshus i Eslöv
Projektet avser elrenovering i flerbostadshus i 18 huskroppar.
Nya faunapassager i Region Syd
Faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2024-2026 intill väg- och järnvägsbroar samt vid trummor under väg och järnväg. Totalt ska åtgärder utföras på 46 olika platser fördelat på 29 vägbroar, 15 vägtrummor och 2 järnvägsbroar.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager, fasadändring (nya portar, nytt vindfång samt nytt skärmtak).
Byte av fjärrvärmecentral samt röranläggning vid flerbostadshus i Helsingborg
Befintlig röranläggning i kulvertar och krypgrunder och fjärrvärmecentral inom fastigheten Erling 1 ska ersättas med ny röranläggning. Befintlig fjärrvärmecentral byts ut mot ny.
Totalrenovering/stambyte i flerbostadshus i Bromölla
Projektet avser totalrenovering och stambyte av flerbostadshus beläget på Ågatan 26 i Bromölla. Byggnaden består av nio lägenheter fördelade på 3 våningsplan samt vindsplan och ett källarplan med aktivt skyddsrum för 29 pers. Uppdraget innefattar ombyggnad- och renovering av lägenheterna, optimering av värme-, ventilation-, och rörinstallationer, stambyte och relining av stammar.
Renovering av kaj i Helsingborg
Objektet avser projektering och renovering av kaj 206. Ny spont ska göras för kaj 206, längd ny spontkaj ca: 82 m.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Ängelholm
I befintligt gruppboende om fem boendelägenheter samt personalutrymme ska en sjätte boendelägenhet tillskapas och personalutrymmen utökas genom tillbyggnad. Renovering och ombyggnad av befintlig byggnad innefattar bl a ny ventilation, installation av sprinkleranläggning och ytskiktsrenoveringar.
Brandskyddsåtgärder vid Pålsjö Sjukhem i Helsingborg
Projektet omfattar installation av sprinkler och komplettering av brandcellsgränser i befintlig byggnad samt installation av sprinklercistern. Verksamhet som bedrivs i fastigheten är bl.a. administration samt psykiatrisk vård av säkerhetsklass 2 samt 3.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Ängelholm
I befintligt gruppboende om fem boendelägenheter samt personalutrymme ska en sjätte boendelägenhet tillskapas och personalutrymmen utökas genom tillbyggnad. Renovering och ombyggnad av befintlig byggnad innefattar bl a ny ventilation, installation av sprinkleranläggning och ytskiktsrenoveringar.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler med 2000 kvm så att byggnaden kommer bli 13000 kvm totalt. Fjälkinge Kristianstad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser om- och tillbyggnad av industri/lager.
Hyresgästanpassning för framtidens bibliotek i Hyllie, Malmö
I Hyllie, södra Malmö uppförs ett kvarter med namnet Embassy of sharing. Biblioteket kommer att vara beläget i två byggnader, Drivbänken och Fyrtornet, på plan 2. På plan 2 är byggnaderna sammanbundna med en inglasad gångbro. Denna upphandling avser hyresgästanpassning av de delar av biblioteket som inhyses i Drivbänken. Malmö stad, genom dess kulturförvaltning har tecknat hyreskontrakt med bolaget MPD Teal Grund 1 AB, ett dotterbolag till Granitor Property Development AB och Kommunen kommer genom hyreskontraktet att hyra lokalen för biblioteket av MPD Teal Grund 1 AB när lokalen uppfört.
Fasadåtgärder på fastigheter utmed vägar i Skåne, Entreprenad 1
Fastigheter utmed vägar i Trelleborgs kommun.
Om- och tillbyggnad av kyrka i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kyrka i Kristianstad.
Ombyggnad av simbassänger , Karlsrobadet i Eslöv
Avser ombyggnad och rivningsarbete av simbassänger med tillhörande VVS-, samt markarbeten och utemiljön. Nytt ytskikt i samtliga utvändiga bassänger. Karlsrobadet Eslöv.
Ombyggnad av Lilla Kunskapscentrum i Båstad
Entreprenaden avser ombyggnad av lilla kunskapscentrum.
Utökning av teaterlokaler i Malmö
Projektet avser utökning av Skånes Dansteaters lokaler. Yta ca 1170 kvm belägen på plan 10 (markplan) + ca 110 kvm nytt teknikutrymme på plan 11 (1tr). Yta inom plan 10 innefattar kontor med pentry, omklädning/wc/dusch, rum för dansträning, rum för teaterföreställningar ”black box”, uppehållsyta för besökare/publik. Yta inom plan 11 innefattar ny teknik i huvudsak ny ventilation med tillhörande installationer.
Förhyrning av lokaler för Heleneholms Familjecentral i Malmö
Beställaren önskar hyra Hyresobjektet i Heleneholm/Flensburg Malmö. Lokalerna ska iordningställas för öppen förskola och socialtjänstkontor.
Ombyggnad till kök och matsal vid skola i Helsingborg
Gamla snickeriet på Rönnowska (hus V) skolan ska byggas om till matsal för Rönnowska skolans elever med tillhörande storkök. Huset är från 1880-talet och finns med i bevarande programmet. Huset är kulturhistoriskt värdefullt. Renoveringen omfattar nya funktioner, nya installationer och nya ytskikt. Alla huset dörrar och fönster ska bytas. Avser även markarbeten, däribland installation av fettavskiljare och indragning av fiberservis. Anslutning till fjärrvärme samt nyplantering av växter och träd.
Gatuarbeten, ny g/c-väg m.m. i Malmö
Avser option från projektnummer 2249456. Projektet avser gatuarbeten, ny gång- och cykelväg, belysningsarbeten, ombyggnad av vägkorsning, nya dagvattenbrunnar, nya busshållplatser, va-arbeten, borrningsarbeten planteringsarbeten m.m. Arbetena kommer att bedrivas i huvudsak på Södra Bulltoftavägen med gräns i väster efterkorsningen med Hornsgatan, Nobelvägen och Åsgårdsgatan och gräns i öster där Södra Bulltoftavägen övergår till Vattenverksvägen
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ändrad planlösning för ny anpassning till kontor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Anmälan för ändring av planlösning i kontor.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser renovering av Parkskolans annex för anpassas till Katedralskolans estetiska verksamhet.
Hyresgästanpassning och utökning av kontor och produktionslokal i Helsingborg
Murrelektronik har varit hyresgäst hos Wihlborgs sedan 2007 med placering i Berga industriområde. Det nya avtalet omfattar närmare 4 000 kvm och innebär en utökning av ytorna med 1 900 kvm fördelat på kontor respektive lager/produktion. ( En tidigare padelhall i fastigheten blir nu en modern och funktionell lager- och produktionshall).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).