Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Framtidens belysning Etapp 2 - Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den andraetappen i Framtidens belysning och omfattar bland annat utbyte av ca 4 200 st gatubelysningsarmaturer och utbyte av ca 230 st gatubelysningsstolpar, riktning av ca 420 st gatubelysningsfundament samt kapning av ca 250 st gatubelysningsstolpar i samhällena Rydebäck, Mörarp, Vallåkra samt i stadsdelen Adolfsberg och på trafikleden Österleden. Samtliga områden är belägna inom Helsingborgs stad.
Till- och ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av industri/lager. Yta: 1015 m2 tillbyggnad. I projektet ingår mindre ombyggnad.
Åtgärder av gång- och cykelväg m.m. i Helsingborg
Avser åtgärder av Fågelsångsstråket etapp 2, vilket omfattar Södra Storgatan från Stortorget i norr till Trädgårdsgatan i söder. Fågelsångsstråket ska bli mer attraktivt för både gående och cyklister, genom en så kallas cykelfartsgata. Befintliga ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten kommer att bytas ut på sträckan Stortorget – Trädgårdsgatan samt ansluta nya ledningar en bit in i på varje korsande gata. Samtliga serviser för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska bytas till fastigheterna. Nya ventiler för dricksvatten samt nya spolbrunnar för dag- och spillvatten ska anläggas. Där det finns kombinerade ledningar för dag- och spillvatten skall dessa separeras eller lösas på annat sätt. Längs med stråket finns fjärrvärmeledningar i eternit. Dessa ska läggas om i samband med ombyggnaden av Fågelsångsstråket etapp 2. Yta cirka 7 300m2 Gatulängd cirka 380 meter och 460 meter gångbana. Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredande av ca 10 st vindslägenheter i flerbostadshus.
Upprustning av bangårdsbelysning i Helsingborg och Åstorp
Huvuddel 1: Åstorp (färdigställt 2024-11-22) och Huvuddel 2: Helsingborg Rangerbangård (färdigställt 2024-12-20).
Ombyggnad av Helsingborgs lasarett
Avser ombyggnation och anpassning av en nyligen totalrenoverad somatisk vårdavdelning inom huvudbyggnaden (By02) för att inrymma äldrepsykiatrisk vård med en sluten och en öppen vårdavdelning på Helsingborgs Lasarett.
Byte av fjärrvärmecentral och röranläggning i fastigheter i Helsingborg
Avser ny röranläggning i kulvertar och krypgrunder och befintlig fjärrvärmecentral byts ut mot ny inom fastigheterna Engelbrekt 1 (97 lägenheter) och EMANUEL 1 (40 lägenheter). Adress: Dalhemsvägen 139-153 & Dalhemsvägen 86-94
Ändrad användning till kontor i Helsingborg
Projektet avser användning av kontor, ändring i planlösning, brandskydd & ventilation.
Tekniska installationer på korttidsboende och kontorsbyggnad i Helsingborg
Avser tekniska installationer i fastigheten. Installationerna består av bla. byte av befintlig ventilationsanläggning och UC mm.
Utbyggnad av g/c-väg i Helsingborg
Avser utbyggnad av 4 km GC-väg mellan Vasatorpsvägen och Djurhagshusvägen. Objektet är beläget i östra Helsingborg, ca 7 km från centrum.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 750 m2 lagerlokaler. Arbetena indelas i etapper.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser projektering och ombyggnad av befintlig va nät i gatorna Värmlandsgatan ,Bohusgatan och Gotlandsgatan, ca 500 meter i Helsingborg.
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser fortsatt etablering av solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Objektets läge: BOKHYLLAN 2 Mörarps skolas idrottshall, Brandmansgatan 47 SKEPPARLYCKAN 4 Elinebergsskolan Ramlösavägen 90 SAXÅN 3 Svensgårdsskolan Katedergatan 2 RYA 14:21 Rydebäckshallen, gamla Storövägen 51 ADOLFSBERG VÄSTRA 9 Adolfsbergsskolan Södra Hunnetorpsvägen 52 MIMER 22 Mitexhuset Rundgången 24 FLYGELN 1 Fredriksdalsskolan Larmvägen 31 HÖGASTENSSKOLAN 1 Högastensskolan, idrottshallen Elektrogatan 1B
Renovering av kaj i Helsingborg
Avser projektering och renovering av kaj 206 och 207 i Helsingborg. Ny spontkaj ska göras för kaj 207 och ny pågjutning i betong ska göras för kaj 206. Längd ny spontkaj ca: 47 m Längd ny pågjutning betong ca: 88 m
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Avser fasadändring av entré till butik samt anmälan om ändring i planlösning, va och vent.
Ändring av förskola till lokal för dagverksamhet i Rydebäck, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad och ändrad användning av byggnad från förskola till daglig verksamhetslokaler. Arbetena avser främst ändrad planlösning, väggarbeten mm. I projektet ingår även nytt skärmtak samt markarbeten.
Ombyggnation i vårdhem i Helsingborg
Projektet avser ombyggnation samt installation av hiss. Yta: 50-70 m2 ombyggnad.
Ny planbelysning vid idrottsplats i Helsingborg
Projektet omfattar byte av Olympia arenans planbelysning till LED-armaturer för att klara de krav som ställs av Svenska Fotbollsförbundet och UEFA. Objektet är beläget i Helsingborg vid korsningen Mellersta Stenbocksgatan och Filbornavägen
Ombyggnad i frys/kylrum i Helsingborg
Avser ombyggnad och ändring av frys/kylrum. Nytt skärmtak.
Renovering och utbyte VS installationer och styr- och övervakning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser utbyte av kulvertar, utbyte av UC med tillhörande styr i stadsdelen Fredriksdal på adressen del av Brigaden 1, Revärgatan 1,3 & 5 ,Tränsgatan 2,4 & 6
Renovering och utbyte VS installationer och styr- och övervakning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser utbyte av kulvertar, utbyte av UC med tillhörande styr i stadsdelen Fredriksdal på adressen del av Brigaden 1, Revärgatan 2, 4 och 6.
Renovering och utbyte VS installationer och styr- och övervakning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser utbyte av och ombyggnad av befintlig FJV central, styr- och regler, värmesystem och tappvarmvattensystem i stadsdelen Elineberg i Helsingborg.
Stambyten i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för stambyten i flerbostadshus i 2 huskroppar med 14 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser utvändigt underhåll av en huskropp inrymmande flerbostadshus och butiker. Åtgärderna omfattar nya butiksfönster, stålarbeten för balkonginglasning samt omfogning av tegelfasad.
Tillbyggnad av lasthus vid vårboende i Helsingborg
Projektet avser att bygga till ca 30 m2 lastkaj vid ett befintligt vårdboende. I projektet ingår även ombyggnad av ca 100 m2 markyta.
Ledningsarbeten vid Oceanpiren vid Oceanhamnen i Helsingborg
Avser ledningsarbeten vid Oceanpiren vid Oceanhamnen i Helsingborg.
Ombyggnad av vårdcentral i Påarp, Helsingborg
Avser hyresgäst anpassning av befintliga lokaler och ytor för vårdcentralen i Påarp.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte av fönster i flerbostadshus med 16 lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fönsterbyte på flerbostadshus. Sanden 4, Sanden 5, Sanden 12, Sanden 13 och Sanden 14.
Ombyggnad till ishall i befintlig lagerlokal Helsingborg
Avser hyresgästanpassning och omfattar ombyggnad av befintligt höglager till ishall samt installationer och teknikutrymmen.
Stambyte i förskola i Helsingborg
Projektet avser stambyte på Slottshöjdens förskola. Förskolan bedrivs i två olika byggnader, på två olika fastigheter, förbundna med en kulvert. Arbetena avser rivning och installation av nya spillvatten- och tappvattenledningar, avloppsstammar, porslin mm, elarbeten, brandtätning, målning, nya ytskikt m.m. I projektet ingår även saneringsarbeten.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager.
Ny solcellsanläggning på P-hus i Helsingborg
Avser nybyggnad av en solcellsanläggning på P-huset på Helsingborgssjukhusområdet.
RFI - Installation av solceller inom Helsingborgshems anläggningar
Helsingborgshem har för avsikt att under 2023-2025 installera ca 10 000 m2 solceller fördelat på ca 50-70 anläggningar med en totalt installerad effekt på ca 1200-1500 kWp. Projektet är i ett tidigt skede och syftet med detta RFI är att vi ska få input från branschen för att kunna ta fram ett affärsupplägg som fungerar.
Installation av solceller på tak på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser installation av solceller på tak på flerbostadshus med 8 huskroppar.
Rivning av bussgarage i Helsingborg
Avser rivning av byggnad avseende bussgarage. Även rivning av kontor/ personalutrumme Söder 2:69.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser utökning av livsmedelsbutik/lager i källare, samt ändring av brandskydd, tillbyggnad av hissinstallation i affärshus Württemberg 20.
Ombyggnad av vägkorsning Helsingborg
Avser ombyggnad av korsningen Kanongatan/Ekslingan.
Byte av fönster och dörrar på skola i Helsingborg
Avser fönster- och dörrbyte på Idrottshuset, inom Fredriksdalsskolan, Helsingborg. Option ingår under ID 2292082 och 2292084.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Ansökan om bygglov för fasadändring av industri/lager samt ändrad planlösning och ändring i brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Ombyggnad av kontor/lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser takbyte på befintligt flerbostadshus.
Modernisering av sandfilter vid Öresundsverket
Avser modernisering av befintliga sandfilter på Öresundsverket. Innefattande bl. a: • Byte av filtermedia i sandfilter. • Sanering i utloppsränna mm. • Eventuellt byte av dysor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser utvändig renovering av flerbostadshus som omfattar renovering av fönster samt omfogning av tegelfasad.
Rivning av boningshus och komplementbyggnader i Helsingborg
Avser rivning av boningshus och komplementbyggnader på Ramlösa 7:1 i Helsingborg.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering och modernisering av tre hissar i flerbostadshus (mäster ernsts gata 11, 13 och 15).
Hissinstallation i flerbostadshus i Helsingborg
Avser installation av en hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad vid barntrafikskola i Helsingborg
Avser ombyggnad vid barntrafikskola vid Olympia, Fredriksdal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Ansökan om bygglov för fasadändring av affärshus.
Rivning av personallokal i Helsingborg
Avser rivning av personalbyggnad.
Rivning av bussdepå i Helsingborg
Avser rivning av bussdepå.
Ändring av samlingslokal i Helsingborg
Ansökan om bygglov för ändrad användning av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser fasadändring med nya räcken och balkongplattor.
Installation av solceller på radhus i Helsingborg
Planer finns för installation av solceller på tak på radhus.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser komplettering av beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 108, Saturnusgatan.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 120, Larödsvägen.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 56, Marknadsvägen.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata. Södra Hunnetorpsvägen 58-92.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata. Södra Hunnetorpsvägen 96-118.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Igångsättning och kostnad oviss. Planer finns för beläggningsarbeten av gata. Avser Österleden/Filbornavägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).