Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 175 st.

Ombyggnad och hyresgästanpassning av skola i Helsingborg
Avser fortsatt hyresgästanpassning av skola som avser ett nytt kök, utbyte av ventilation, värme och el utöver rena ombyggnadsarbeten av rum och ytskiktet etc. Arbetena på plats förutsätts i dagsläget utföras i fyra (4) olika etapper varav etapp 4 är utvändiga mark och landskaps arbeten.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Ombyggnad av gata samt va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser att bygga om befintlig gata till g/c-väg samt va-arbeten.
Om- och tillbyggnad av affärslokal och lager i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av 2000 m2 affärslokal samt tillbyggnad av 200 m2 lager.
Integrerat brounderhåll i Skåne
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Ombyggnad av stallbyggnad till kontor
Projektet avser ombyggnad av fd. stallbyggnad till kontor. Yta: 2500 m2.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall.
Förnyelse av väg i Helsingborg
Avser förnyelse av väg vid Bergavägen.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredande av ca 10 st vindslägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av Trädgårdsgatan.
Åtgärder vid trafikplats i Helsingborg
Planer finns för åtgärder vid Brohults trafikplats.
Tillbyggnad av lager m.m. i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av lager samt gjutning av platta( för fyra nya silos).
Renovering och ombyggnation av bostäder i Helsingborg
Renovering och ombyggnation av flerfamiljshus med 43 lägenheter samt 2 lokaler på fastigheten Salvator 18 i Helsingborg. Arbetet omfattas av stambyte, badrumsrenovering, underhållsarbete på fasad. Objektets läge: i stadsdelen Tågaborg på adress Erik Dahlbergs gata 21-23 samt Tågagatan 48
Omläggning av va-ledningar m.m. i Helsingborg
Projektet omfattar omläggning FJV, dag-, spill och vattenledningar i Rusthållsgatan samt Brunnbäcksgatan, Helsingborg. I projektet ingår även ombyggnad av gata till smalare körbana och nya ytskikt längs större delen av sträckan. Total schaktsträcka cirka 1000 meter.
Om och tillbyggnad av vårdboende i Helsingborg
Avser ombyggnation av äldreboende och omfattas av installation av hiss, fönsterbyte samt nytt luftaggregat plan 3 samt tillbyggnad av förråd med ny lastkaj.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av ca 500 m3 affärslokal.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av vind till bostäder i Helsingborg
Planer finns för inredning av vindar till bostäder. Objektets läge: Fredagsgatan 14 och 16.
Inredning av lägenheter i flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare fem lägenheter samt fasadändring.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av Skaragatan. Arbetet innefattar en viss del VA-arbeten men i huvudsak markarbeten. Objektet är beläget i Rosengården ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av Sockengatan.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2022. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Ombyggnad av parkområden i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av parkområde med planteringsytor, markarbeten, möblering och belysning.
Ramavtal avseende drift och underhåll av offentliga gatubelysning mm, Helsingborgs stad
Ramavtal avseende drift och underhåll, inklusive jour och beredskap av Helsingborgs stads offentliga belysning mm. Avtalstid 3 år med möjlighet till 1 års förlängning.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Avser bl.a uppgradering av systemet. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Installation av Geoenergi på skola i Helsingborg
Värmekällan till skolan och den nya idrottshallen i Gantofta skall uppgraderas från naturgaseldad värmepanna till en bergvärmepumpsanläggning. Ny bergvärmepumpsanläggning för uppvärmning och tappvarmvattenberedning Installeras i undercentral i källaren i befintlig skola. Avser utvändiga borrningar för geo-energisystem.
Rivning av industrihus i Helsingborg
Avser rivning av industribyggnader som omfattar 3 huskroppar i 1-3 plan.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Ramavtal avseende skarv- och larmmontage, Öresundskraft AB
Ramavtal avseende skarv- och larmmontage vid nyanläggning och ombyggnad av fjärrvärme-, fjärrkyla-ledningar och kammarrevisioner. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 1 + 1 + 1 års förlängning.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6-8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Anläggning för nyttjande av deponigas
Avser leverans av anläggning för nyttjande av deponigas. Anläggningen ska anslutas till befintligt uttagssystem för deponigas och bestå av - kompressor för uttag av deponigasen - gasmotor/gasturbin eller motsvarande för nyttjande av deponigasen för el och/eller värme - gasfackla
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Ombyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av lekplats samt ny belysning.
Anläggande av hinderbanan och äventyrsbana till Barnens Sofiero i Helsingborg
Nybyggnad av hinderbana inkl väderskydd och en äventyrsbana till Barnens Sofiero i Helsingborg. Arbetet omfattar utformningen av tillgänglighetsanpassad hinderbana inkl väderskydd och äventyrsbana samt installation av den samma.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kontor (fasadändring, ändring i bärande konstruktion, ventilation samt brandskydd).
Rivning av industrihus i Helsingborg
Avser rivning av 5-7 st industribyggnader.
Byte av fjärrvärmecentral m.m i flerbostadhus
Avser byte av fjärrvärmecentral och röranläggning i kulvert och krypgrund i kv Emil 1.
Belysningsarbete och markarbete i Helsingborg
Avser belysningsarbete och markarbete till Sofiero slottspark i Helsingborg.
Rivning av kontor i Helsingborg
Anmälan för rivning av kontor.
Planändring i affärshus i Helsingborg
Anmälan av ändring planlösning i affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Anmälan av ändring planlösning, ventilation samt brandskydd i industri/lager.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Anmälan för industri/lager.
Rivning av industrihus i Helsingborg
Avser rivning av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad samt inredande av ytterligare bostäder, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för takbyte samt ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av ikea.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Fasadändring på industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager, återställande av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av övrigt till bostäder, 3 lgh.
Ändring till restaurang i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från restaurang till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning samt ombyggnad av kontor till skola.
Ändrad användning till kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av vårdhem i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal.
Tillbyggnad av maskinhall i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad och höjning av tak på maskinhall.
Tillbyggnad av golfbana i Helsingborg
Bygglov för utökning av golfbana.
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av affärshus till gymnasieskola.
Åtgärder av parkering i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för ombyggnad av parkering vid Norra station.
Rivning av bulleravgränsare i Helsingborg
Rivningslov för rivning av bullervall.
Rivning av garage i Helsingborg
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av kolonistuga i Helsingborg
Rivningslov för rivning av kolonistugor.
Rivning av telestation i Helsingborg
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Rivning av garage i Helsingborg
Rivningslov för rivning av tre st cykelgarage (bärnstensgatan 36-60).
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från brandstation till möteslokal, tom 2031-09-14.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till två lägenheter.
Tillbyggnad av växthus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av växthus.
Tillbyggnad av matsal i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum på olympiaskolans matsal.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning del av samlingslokal till butikslokal.
Ombyggnad av frisersalong i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till skönhetssalong.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus samt inredande av vind till bostadsdel.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av lager med skärmtak.
Tillbyggnad av servering i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av uteservering, sydhamnskiosken.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av tvättstuga/lokal till två lägenheter.
Rivning av skärmtak i Helsingborg
Anmälan för rivning av bullerskydd, väderskydd samt cykelställ på kattarp station.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för rivning av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av frisersalong i Helsingborg
Anmälan av ändring av planlösning i flerbostadshus (ändrad användning till skönhetsvård).
Ombyggnad av verkstad i Helsingborg
Anmälan av ändring i brandskydd i verkstad.
Rivning av växthus i Helsingborg
Anmälan för rivning av växthus.
Tillbyggnad av skärmtak på industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av skärmtak vid befintlig industribyggnad.
Temporär entreprenad gällande drift och underhåll av trafikanordningar i Helsingborg
Avser temporär entreprenad gällande drift och underhåll av trafikanordningar inkl. åtgärdande av akuta fel mm inom driftområde Söder i Helsingborgs stad. Avtalstid: 2022-02-01 - 2022-04-30
Ändring till restaurang i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till restaurang.
Ändring till restaurang i Helsingborg
Avser ändrad användning av lager till restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av bar i Helsingborg
Avser ändrad användning till pubverksamhet.
Ändring till livsmedelsbutik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till livsmedelsbutik.
Konsulttjänst avseende kontrollprogram Råån, Helsingborgs stad
Avser kontrollprogram Råån 2021 och omfattar provtagningar och analyser av vattenkemi med automatisk flödesstyrd provtagare, bottenfauna och påväxtalger/kiselalger samt årsrapport och presentation av årsrapporten vid Vattenrådets årsstämma.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.