Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 127 st.

Ombyggnad av Rååbanan mellan Helsingborg-Teckomatorp
Helsingborg-Teckomatorp ballastrening, bankettrensning samt mindre underhållsåtgärder, hastighetshöjning, omprogramering av baliser. Billeberga-Teckomatorp mellanblockssignal samt installation av en mellanblockssignal.
Ombyggnad av gata för koppling till ny bro vid Maria Stationsgata, Helsingborg
Projektet avser fortsatt ombyggnad för koppling till ny bro. (På den befintliga platsen finns plattformar med väderskydd). Avser anläggande av ny stationsväg till Maria Station. Etapp 1 ingår under projektnummer 2097665.
Till- och ombyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall. Projektet omfattar även en del ombyggnad till kontor, förbättrad användning för gymnastik och installationsutrymme i befintlig idrottshall.
Renovering av flerfamiljshus på Slottshöjden i Helsingborg
Avser renovering av 2 st flerfamiljshus omfattande 89 lägenheter på fastigheterna Klostret 16 och Kapellet 20. Projektet omfattar bland annat badrumsrenovering, fönsterbyte, ombyggnad av entré, källare, tvättstuga, markplanering samt trygghetsfrämjande arbeten.
Tillbyggnad av lagerlokaler i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad 1250 m2 lagerlokaler.
Byte av fjärrvärmecentral samt röranläggning vid flerbostadshus i Helsingborg
Befintlig röranläggning i kulvertar och krypgrunder och fjärrvärmecentral inom fastigheten Erling 1 ska ersättas med ny röranläggning. Befintlig fjärrvärmecentral byts ut mot ny.
Utbyggnad av g/c-väg i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av cykelväg mellan Lundbecksgatan och Välatorpsvägen med tillhörande belysning.
Ombyggnad till kök och matsal vid skola i Helsingborg
Gamla snickeriet på Rönnowska (hus V) skolan ska byggas om till matsal för Rönnowska skolans elever med tillhörande storkök. Huset är från 1880-talet och finns med i bevarande programmet. Huset är kulturhistoriskt värdefullt. Renoveringen omfattar nya funktioner, nya installationer och nya ytskikt. Alla huset dörrar och fönster ska bytas.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser om- och tillbyggnad av industri/lager.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser att separera kombledningar till dagvatten och spillvattenledningar i Sandåkersgatan, Långevadsgatan, Albrogatan, Soldatgatan och Västerbäcksgatan i Helsingborg.
Byte av fönster m.m på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser fönsterbyte i flerbostadshus med 128 lägenheter. I projektet ingå även byte av balkongdörrar/balkongfönster. (Avser totalt 684 st enheter). Objektets läge: sydöstra delen av Helsingborg.
Omläggning av VA-ledningar mm i Helsingborg
Projektet syftar till att komb-ledningar separeras till dagvatten och spillvattenledningar men även att ersätta de befintliga gamla dricksvattenledningarna. I samband med utbyte av VA-ledningarna ser även ÖKAB över sin situation och lägger om vissa befintliga huvudledningar och servisledningar för fjärrvärme.
Upprustning av Ramlösa Brunnspark i Helsingborg
Avser upprustning av befintlig kulturhistorisk park som är byggnadsminnesskyddad. Yta ca: 26 400 kvm
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av affärshus åt Max. I projektet ingår även uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av lekplats i Helsingborg
Avser ombyggnad av lekplats i Helsingborgs stad. På lekplatsen ingår även arbete med ny belysning och dagvattensystem.
VA-arbeten längs Kapplöpningsgatan i Helsingborg
Kapplöpningsgatan är belägen i södra delarna av Helsingborg i stadsdelen Planteringen. Självfallsledningar har blivit filmade och det visar att spillvattenledningen är väldigt dålig. Dagvattenledning som är anlagt parallellt har en del mindre anmärkningar. Dricksvattenledningen är även den gammal och skall bytas ut.
IMD och Automation i flerbostadshus i Helsingborg
Med detta projekt vill Helsingborgshem främst, men inte uteslutande, förbereda för att styra värmebehov med hjälp av inomhussensorer i lägenheter samt installera IMD-mätning på tappvatten i lägenheter. Entreprenadarbetena utförs på fastigheter som finns på områdena Raus, Elineberg, Drottninghög samt Husensjö. Entreprenaden omfattar arbeten i drygt 1000 lgh:er.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Demontering av dockninsstationer, fasadändring av industri/lager samt nybyggnad av kyllager och förmanskontor och fönsterbyten.
Anpassning av bibliotek samt administration vid skola i Helsingborg
Projektet omfattar ombyggnation av Wieselgrensskolan i två etapper inom fastigheten Facklan 1. Etapp 1: Ombyggnation av före detta matsal och kök till bibliotek, ca. 380 m2. Etapp 2: Ombyggnation av befintligt bibliotek till utrymme för skoladministration, ca 200 m2.
Renovering och utbyte VS installationer och styr- och övervakning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser utbyte av kulvertar, utbyte av UC med tillhörande styr i stadsdelen Fredriksdal på adressen del av Brigaden 1, Revärgatan 2, 4 och 6.
Renovering och utbyte VS installationer och styr- och övervakning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser utbyte av kulvertar, utbyte av UC med tillhörande styr i stadsdelen Fredriksdal på adressen del av Brigaden 1, Revärgatan 1,3 & 5 ,Tränsgatan 2,4 & 6
Renovering av vågbrytare i Helsingborg
Avser renovering av vågbrytare/pir vid den norra delen av parapeten i Helsingborg.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ändrad planlösning för ny anpassning till kontor.
Vattenvårdsåtgärder inom våtmark mm i Helsingborgs och Svalövs kommun
Avser vattenvårdsåtgärder på två områden, en i Svalövs kommun och en i Helsingborgs kommun. Delområde 1 - våtmark i Ormastorp. Delområde 2 - våtmark, bevattningsdammar och restraurering av vattendrag i Sireköpinge.
Ombyggnad av personalbyggnad vid Pålsjöbaden i Helsingborg
Ombyggnad och renovering av kulturskyddad byggnad efter vattenskada. Projektet omfattar ny platsgjuten platta på mark och komplettering grundmur. Byte/komplettering av bärande stomme i ytterväggar och vindsbjälklag. Ny vägg- och takisolering på flygeln i nord-sydlig riktning. Helt ny planlösning. Nya installationer. Ny fjärrvärme- och vattenservis. Nya trädäck och gångramp ner mot havet. I projektet ingår även vissa schakt- och rivningsarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus, byte av tak samt målning av fasad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Fasadändring av industri/lager.
Renovering av tak på vårdboende i Helsingborg
Fastighetsförvaltningen i Helsingborg Stad har i uppdrag att renovera tak på Romares Stiftelse 1. Projektet omfattar byte av papp, mm, renovering av takkupor, byte av takfönster. Befintliga takpannor skall återbrukas i projektet och skall därför hanteras varsamt. Projektet omfattar ca 3400 m² takyta.
Betonglagningar på fastigheter i Helsingborg
Objektet avser renovering av betong på Flerbostadshus, totalt 3 st byggnader på Minörgatan 5 och Fyrverkaregatan 4 och 6 i Helsingborg. Avser Betonglagning, Hetvattentvätt, Målning av betong, Tegelarbeten, Tegelbalkar samt Elarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - byte av entré, ca 29 portar på Skalbaggen 7,15,17,16,21,19,20,22,23,24,18.
Omfogning av fasader på flerbostadshus i Helsingborg
Objektet avser byte av fasadfog på flerbostadshus totalt 3 st byggnader på Kullagatan 1-27 & Kurirgatan 51-59 i Helsingborg.
Vattenvårdsåtgärder inom våtmark och vattendrag i Östra Ramlösa
Avser våtmark och vattendragsrestaurering vid Östra Ramlösa, Helsingborgs kommun.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgärder av infrastuktur i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Installation av solceller på flerbostadshus i Helsingborg
Avser installering av solceller och batteripaket på Nyckelpigan 26 samt batteripaket på Malen 41. Adress: Nyckelpigan 26 : Sadelmakaregatan 4-14 Malen 41: 7 A-B, Övre Eneborgsvägen 36 A-B
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Fasadändring av industri/lager.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Helsingborg
Objektet avser komplett takbyte på Flerbostadshus på 1 st byggnad på Gullandersgatan i Helsingborg.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Avser fasadrenovering på industrihus.
Ledningsarbeten i Fredriksdal i Helsingborg
Avser flyttning av ledningar på två mindre sträckor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus. Fönster samt dörrbyten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus, nya balkonger samt takfönster.
Takbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte från eternittak på befintligt flerbostadshus till typ fibercementtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Ansökan om bygglov för fasadändring av industri/lager samt ändrad planlösning och ändring i brandskydd.
Byte av fönster och dörrar på skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2292070. Avser fönster- och dörrbyte på matsalsbyggnaden inom Fredriksdalsskolan, Helsingborg.
Rivning av förskola i Helsingborg
Rivning av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus, byte av tak.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2024.
Åtgärdsarbete av Lussebäcken, Helsingborg Stad
Avser åtgärdsarbeten som omfattar biotopförbättringar i vattendrag, en återmeandring och en våtmark.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av industri/lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning av automatstaion i Helsingborg
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus - fönsterbyte och kulörbyte fasad.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av kontor och verkstad.
Ombyggnad av va-ledning i Helsingborg
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i industri/lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Fasadändring av flerbostadshus, putsa och måla fasad.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Ändring av ventilation i industri/lager.
Ändrad användning av vårdhem i Helsingborg
Ändrad användning av kontor till lss. Tillbyggnad av uteplats.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Fasadändring av restaurang, uppsättning skylt samt uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Fasadändring av butik/restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Fasadändring, nya aluminiumpartier.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Hissinstallation samt ändrad planlösning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg, etapp 1
Fasadändring av skola - byte fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Plocka ut två fönster och sätta in ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Fasadändring av kontor. Byte av skylt.
Åtgärder av viadukt i Helsingborg
Projektet avser att bygga upphöjda gång- och cykelövergångar vid Södergatsviadukten.
Byte av belysning i Helsingborg
Avser byte av belysning mellan Rausleden och Brohultsrondellen i båda färdriktningar.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Avser byte av 11 stycken fönster på ett kontor.
Ombyggnad av servering i Helsingborg
Avser ändrad användning av förråd till serveringsyta samt fasadändring.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Igångsättning och kostnad oviss. Planer finns för beläggningsarbeten av gata. Avser CPL Österleden
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfalteringsarbeten i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid pålsgatan.
Asfalteringsarbeten i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Mäster Jacobs gata.
Vägarbeten i Helsingborg
Avser åtgärder av upphöjd gång- och cykelöverfart.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 105, Clausgatan.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 108, Saturnusgatan.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 109, Sockengatan.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 117, Larödsvägen.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 120, Larödsvägen.
Asfaltering av busshållplats i Helsingborg
Avser asfaltering av busshållplats.
Asfaltering av trafikplats i Helsingborg
Avser asfaltering av trafikplats Ramlösa.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).