Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 218 st.

Tillbyggnad av häkte i Helsingborg
Avser utbyggnad av de befintliga 44 häktesplatserna med ytterligare 48 platser.
Renovering av Parapeten i Helsingborgs stad
Avser renovering av piren Parapeten som är belägen i centrala delen av Helsingborg. Efter Brogatan och Kvickbrons förlängning ligger den stenbelagda vågbrytaren som heter Parapeten. På Parapeten finns stranden Tropical Beach, Småbåtshamnens kontor samt parkeringar, verksamheter, en mur, stenskoning, mm.
Upprustning av kontaktledning samt järnväg längs Rååbanan sträckan Helsingborg-Teckomatorp
Kontaktledningsupprustning, hjälpkraft 3-fas samt upprustning av järnväg för höjd hastighet.
Ombyggnad och hyresgästanpassning av skola i Helsingborg
Avser fortsatt hyresgästanpassning av skola som avser ett nytt kök, utbyte av ventilation, värme och el utöver rena ombyggnadsarbeten av rum och ytskiktet etc. Arbetena på plats förutsätts i dagsläget utföras i fyra (4) olika etapper varav etapp 4 är utvändiga mark och landskaps arbeten.
Integrerat brounderhåll i Skåne
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Ombyggnad och hyresgästanpassning av skola i Helsingborg
Avser hyresgästanpassning av skola som avser ett nytt kök, utbyte av ventilation, värme och el utöver rena ombyggnadsarbeten av rum och ytskiktet etc. Arbetena på plats förutsätts i dagsläget utföras i fyra (4) olika etapper varav etapp 4 är utvändiga mark och landskaps arbeten.
Tillbyggnad av lager m.m. i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av lager samt gjutning av platta( för fyra nya silos).
Omläggning av va-ledningar m.m. i Helsingborg
Projektet omfattar omläggning FJV, dag-, spill och vattenledningar i Rusthållsgatan samt Brunnbäcksgatan, Helsingborg. I projektet ingår även ombyggnad av gata till smalare körbana och nya ytskikt längs större delen av sträckan. Total schaktsträcka cirka 1000 meter.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Projektet avser ombyggnation inom huvudbyggnaden på sjukhuset i Helsingborg (byggnad 02). Befintligt kontor och del av befintlig uppvakningsavdelning ska byggas om till en ny intermediärvårdsavdelning. Den nya avdelningen kommer inrymma två nya vårdrum med totalt fyra vårdplatser samt expedition och diverse andra tillhörande rum och funktioner. Ombyggnationen omfattar ca 200 m2 på plan 10 i byggnadens södra del. Till entreprenaden hör också arbeten på plan 09 och 08 samt ute på tak (över ambulanshall). Entreprenaden ska genomföras i flera etapper.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering av ca 550 meter huvudledning för spill - resp. dagvatten samt ca 450 m vattenledning. Gator som omfattas av entreprenaden är: Kungsörsgatan, Vadstenagatan, Grännagatan, Sösdalagatan samt Söderköpingsgatan i Helsingborg. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för nya fjärrvärmeledningar samt återställningsarbeten efter va - och fjärrvärmearbetena.
Installation av en ny reducerstation för ånga på Västhamnsverket i Helsingborg.
Projektet avser installation av en ny reducerstation för ånga på Öresundskrafts anläggning Västhamnsverket i Helsingborg.
Ombyggnad av hotell till bostäder i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser ombyggnad från hotell till bostäder.
Ombyggnad av vind till bostäder i Helsingborg
Planer finns för inredning av vindar till bostäder. Objektets läge: Fredagsgatan 14 och 16.
Ombyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Planer finns för invändig ombyggnad av Sofiero Slott.
Nya processtankar till Filbornaverket i Helsingborg
För ett projekt på Filbornaverket avser Öresundskraft att handla upp två styck tankar med volym på ca 70-100 m3 vardera. Själva inköpet planeras att genomföras i början av 2021. Tankarna ska vara konstruerade i glasfiberarmerad plast (preliminärt vinylester). Installation på Filbornaverket i Helsingborg är tänkt att ske under våren 2021 (preliminärt i maj). Leverans ska ske till Filbornaverket i Helsingborg.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av ca 500 m3 affärslokal.
Om och tillbyggnad av vårdboende i Helsingborg
Avser ombyggnation av äldreboende och omfattas av installation av hiss, fönsterbyte samt nytt luftaggregat plan 3 samt tillbyggnad av förråd med ny lastkaj.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av affärshus samt uppsättning av skyltar.
Sanering/omläggning av dag/spillvattenledning i Gustavslund, Helsingborg
Projektet avser omläggning/sanering av spill-, dag och vattenledningar i del av Bankogårdsgatan och hela Klöver-, Timotejgatan, totalt ca 450-500 meter. - rivning/placering av nya ventiler och brandposter samt ansluta nya servisledningar till fastigheter utmed sträckan. - schakt och återfyllning för fjärrvärmeledningar i del av Bankogårdsgatan och hela Klöver- och Timotejgatan, totalt ca 500-550m.
Ombyggnad av scengolv och ytskikt vid Stadsteatern i Helsingborg
Projektet avser byte av ytskikt i salong och foajé, byte av bjälklag och scengolv med med ombyggnad av tillhörande gradängvagnar och höj-och sänkbara lyftbord. I projektet ingår även elinstallationer.
Inredning av lägenheter i flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare fem lägenheter samt fasadändring.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Björka, Helsingborg
Projektet avser färdigställande av gator i bostadsområde. Arbetena omfattar beläggning av gatuyta ca: 10 000m2 med upphöjda korsningar. Markbeläggning betongplattor trottoarer. GC-väg i asfalt. Plantering av buskar och träd. Objektet är beläget i Björka, Ödåkra, ca 9km från Helsingborgs centrum.
Ramavtal avseende brandkonsult/brandprojektör, Helsingborg
Ramavtal avseende brandkonsult/brandprojektör för genomförande av olika bygg-, anläggnings- och förvaltningsprojekt. Avtalstid 2021-06-01 - 2023-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Installation av Geoenergi vid idrottens hus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2056420. Borror för frikyla till nytt ventilationssystem på plan 2, kontorsytor. Idrottens Hus i HBG. Projektet avser i huvudsak utvändiga borrningar för geo-energisystem, frikyla, slutet system, fördelarrör, samlingsskåp, schakt, återfyllnad, indragning av köldbärarledning in i byggnad mm. Geo-energibrunnar för frikyla borras i skogsdungen mellan IH och Olympia, i huvudsak i befintlig gräsyta. Intag till IH byggnaden i källare.
Installation av Geoenergi på skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2056420. Värmekällan till skolan och den nya idrottshallen i Gantofta skall uppgraderas från naturgaseldad värmepanna till en bergvärmepumpsanläggning. Ny bergvärmepumpsanläggning för uppvärmning och tappvarmvattenberedning Installeras i undercentral i källaren i befintlig skola. Avser utvändiga borrningar för geo-energisystem. Geo-energibrunnar borras på tomten. Intag till befintlig UC i gamla skolans källare. Skall samordnas med nya kulvertledningar för nya idrottshallen.
Installation av Geoenergi vid vårdboende i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2056420. Värmekällan till vårdboendet Bokliden i Mörarp skall uppgraderas från naturgaseldad värmepanna till en bergvärmepumpsanläggning. Ny bergvärmepumpsanläggning för uppvärmning och tappvarmvattenberedning installeras i undercentral i källaren i befintlig skola. Avser i huvudsak utvändiga borrningar för geo-energisystem. Geo-energibrunnar borras på tomten, i huvudsak på baksidan och i befintlig gräsyta. Intag till nybyggd UC i källare som nu byggs under nytt samlingsrum.
Installation av Geoenergi på skola i Helsingborg
Avser installation av geoenergianläggning vid Allerums skola. Borrhålen sammankopplas och markledningarna avslutas i källaren i befintlig skola. Värmepumpar och ackumulering till värme- och tappvattensystem installeras. Objektets läge: Allerums skola: Jonstorpsvägen 224, 254 76 Allerum. Avser 1 huvuddel samt 3 optioner. Optioner ingår under: (option 1) p.nr 2056441:Gantoftaskola: Östra Läraregatan 1, 253 73 Gantofta (option 2) p.nr 2056442: Boklidens Vårdboende: Postiljonsgatan 10, 260 34 Mörarp (option 3) p.nr 2056444: Idrottens Hus: Mellersta Stenbocksgatan 10, 254 37 Helsingborg
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Ramavtal avseende skarv- och larmmontage, Öresundskraft AB
Ramavtal avseende skarv- och larmmontage vid nyanläggning och ombyggnad av fjärrvärme-, fjärrkyla-ledningar och kammarrevisioner. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 1 + 1 + 1 års förlängning.
Byte av bakongdörrar/fönster i Helsingborg
Projektet avser byte av 128 balkongdörrar och 128 balkongfönster i flerbostadshus.
Anläggning för nyttjande av deponigas
Avser leverans av anläggning för nyttjande av deponigas. Anläggningen ska anslutas till befintligt uttagssystem för deponigas och bestå av - kompressor för uttag av deponigasen - gasmotor/gasturbin eller motsvarande för nyttjande av deponigasen för el och/eller värme - gasfackla
Ramavtal avseende revisionsbesiktning brandlarm- och sprinklersystem, Helsingborg
Avser ramavtal avseende revisionsbesiktningar av brandlarm/utrymningslarm och sprinklers inom Helsingborgs kommun. Avtalstid 2021-03-01 - 2023-02-28 med möjlighet till 1 + 1 års förlägning.
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Ombyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av lekplats samt ny belysning.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 5 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för tillbyggnad av industri/lager.
Åtgärder av våtmark i Helsingborg
Projektet avser åtgärder av våtmark vid Mjöhult 2:1 inom ett området som idag utförs av åkermark.
Åtgärder av våtmark i Helsingborg
Projektet avser åtgärder av våtmark.
Ramavtal avseende markentreprenader för Helsingborgshamn
Ramavtal avseende industrimålning. Helsingborgs Hamn AB. Avtalstid 4 år.
Ramavtal avseende måleritjänster för Helsingborgshamn
Ramavtal avseende industrimålning. Helsingborgs Hamn AB. Avtalstid 4 år.
Ramavtal avseende UV-aggregat till drickvattensanläggningar
Ramavtal avseende köp av UV-aggregat inkl. serviceavtal och reservdelar för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.
Ramavtal avseende revisionsbesiktning inom Helsingborgs stad
Avser ramavtal avseende revisionsbesiktning inom Helsingborgs stad. Avtalstid är ej fastställd.
Rivning av industrihus i Helsingborg
Avser rivning av 5-7 st industribyggnader.
Byte av fjärrvärmecentral m.m i flerbostadhus
Avser byte av fjärrvärmecentral och röranläggning i kulvert och krypgrund i kv Emil 1.
Ombyggnad av lokal till lägenhet i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet. Arbetena avser installationer, nya ytskikt samt dörrarbeten m.m.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Avser hissinstallation/ändring i butik/restaurang.
Ändring av konstruktion i flerbostadshus, Helsingborg
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Helsingborg
Avser rivning av industri/lagerbyggnad.
Trygghetsåtgärder i park i Helsingborg
Avser trygghetsåtgärder vid parkområde.
Ombyggnad till lägenhet i flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad- och ändrad användning av kontorslokal till lägenhet.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av cykelförråd och miljöhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, fasadändring, samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av fläktrum i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum - påarps skola.
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Anmälan för installation av imkanal i restaurang.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av växthus i Helsingborg
Anmälan för rivning av växthus (viadalsvägen 38).
Rivning av ekonomibyggnad i Helsingborg
Rivningslov för rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av skärmtak i Helsingborg
Rivningslov för rivning av skärmtak på bensinstation.
Ombyggnad av tennishall i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för tidsbegränsad åtgärd - ändrad användning i industri/lager till padelhall 2021-04-02 - 2026-04-02.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till butik t o m 2026-05-14.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri/lager med tältbyggnad t o m 2026-10-01.
Tillbyggnad av gatukök i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad med kiosk/gatukök.
Ombyggnad av gym i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning samt ombyggnad av industri/lager till gym.
Ombyggnad av frisersalong i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till frisörsalong.
Ombyggnad av keramisk industri i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av snickeri till keramiktillverkning.
Ombyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av idrottsanläggning samt rivning - råå if.
Ombyggnad av storkök i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av garage till cateringverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från samlingslokal till bostad, nybyggnad av garage samt rivning av bef tillbyggnad av bostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov för schaktning för flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Rivning av skärmtak i Helsingborg
Rivningslov för rivning av 3 st skärmtak.
Ändring till bvc i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till bvc - mama mia.
Ändring till tandläkarklinik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av förskola/skola till tandläkarklinik.
Ombyggnad av båthall i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av båthall/fövaring.
Åtgärdsarbete av Lussebäcken, Helsingborg Stad
Avser nya vattenvårdande åtgärder för hela Lussebäcken. Ramavtal avseende recipientpåverkansanalys för Lussebäcken. Avtalstid - 2022-06-01 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning. Ramavtal avseende åtgärdsprogram för Lussebäcken. Atalstid - 2022-06-01 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning
Konsulttjänst avseende kontrollprogram Råån, Helsingborgs stad
Avser kontrollprogram Råån 2021 och omfattar provtagningar och analyser av vattenkemi med automatisk flödesstyrd provtagare, bottenfauna och påväxtalger/kiselalger samt årsrapport och presentation av årsrapporten vid Vattenrådets årsstämma.
Rivning av kontorsdel i Helsingborg
Rivningslov för rivning av brandskadad kontorsdel.
Rivning av ekonomibyggnad i Helsingborg
Avser rivning av ladugårdslänga på Kv Filborna 35:1, Pallgatan 71 i Helsingborg.
Rivning av ekonomibyggnad i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus inklusive komplementbyggnad på Kv Pålsjö 1:23 i Helsingborg.
Rivning av ekonomibyggnad i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus, lager- och verksamhetslokaler inkl. komplementbyggnader, på Kv Östra Ramlösa 5:6 i Helsingborg.
Tillbyggnad av minde kontorsmodul i Helsingborg
Avser tillbyggnad av mindre kontorsmodul.
Ändring av bärande konstruktion i teaterlokal i Helsingborg
Anmälan av ändring av bärande konstruktion, stadsteatern.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid Rosengårds grönområde.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid parkeringsyta. kv. Finland
Asfaltering av gata i Malmö
Avser asfalteringsarbeten vid Högastensgatan.
Asfaltering av gata i Malmö
Avser asfalteringsarbeten vid Johan Banérs gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Karl Johans gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Kastanjevägen.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Knektgatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Konduktörsgatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Konvaljegatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Krigaregatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Köpmannagatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Lillgatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Lördagsgatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.