Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 153 st.

Ombyggnad av stadsbibliotek i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Stadsbiblioteket i Helsingborg. Yta: 3000 m2 ombyggnad samt utökning av ytterligare 3000 m2.
Ombyggnad och hyresgästanpassnins av skola i Helsingborg
Avser hyresgästanpassning av skola som avser ett nytt kök, utbyte av ventilation, värme och el utöver rena ombyggnadsarbeten av rum och ytskiktet etc. Arbetena på plats förutsätts i dagsläget utföras i fyra (4) olika etapper varav etapp 4 är utvändiga mark och landskaps arbeten.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Projektet avser ombyggnation inom huvudbyggnaden på sjukhuset i Helsingborg (byggnad 02). Befintligt kontor och del av befintlig uppvakningsavdelning ska byggas om till en ny intermediärvårdsavdelning. Den nya avdelningen kommer inrymma två nya vårdrum med totalt fyra vårdplatser samt expedition och diverse andra tillhörande rum och funktioner. Ombyggnationen omfattar ca 200 m2 på plan 10 i byggnadens södra del. Till entreprenaden hör också arbeten på plan 09 och 08 samt ute på tak (över ambulanshall). Entreprenaden ska genomföras i flera etapper.
Om- och tillbyggnad av affärslokal och lager i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av 2000 m2 affärslokal samt tillbyggnad av 200 m2 lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet omfattar byte av balkongfönster och vanliga fönster, det kommer totalt vara 600 fönster som skall bytas. Oklart med vilken typ av fönster.
Tillbyggnad av häkte i Helsingborg
Avser tillbyggnad av häkte. Omfattning oklar.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser option från projektnumer 1597830. Projektet avser ombyggnad av va-ledning samt ny serviser. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering av ca 550 meter huvudledning för spill - resp. dagvatten samt ca 450 m vattenledning. Gator som omfattas av entreprenaden är: Kungsörsgatan, Vadstenagatan, Grännagatan, Sösdalagatan samt Söderköpingsgatan i Helsingborg. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för nya fjärrvärmeledningar samt återställningsarbeten efter va - och fjärrvärmearbetena.
Omläggning av va-ledningar m.m. i Helsingborg
Projektet omfattar omläggning FJV, dag-, spill och vattenledningar i Rusthållsgatan samt Brunnbäcksgatan, Helsingborg. I projektet ingår även ombyggnad av gata till smalare körbana och nya ytskikt längs större delen av sträckan. Total schaktsträcka cirka 1000 meter.
Installation av en ny reducerstation för ånga på Västhamnsverket i Helsingborg.
Projektet avser installation av en ny reducerstation för ånga på Öresundskrafts anläggning Västhamnsverket i Helsingborg.
Ombyggnad av vind till bostäder i Helsingborg
Planer finns för inredning av vindar till bostäder. Objektets läge: Fredagsgatan 14 och 16.
Ombyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Planer finns för invändig ombyggnad av Sofiero Slott.
Nya processtankar till Filbornaverket i Helsingborg
För ett projekt på Filbornaverket avser Öresundskraft att handla upp två styck tankar med volym på ca 70-100 m3 vardera. Själva inköpet planeras att genomföras i början av 2021. Tankarna ska vara konstruerade i glasfiberarmerad plast (preliminärt vinylester). Installation på Filbornaverket i Helsingborg är tänkt att ske under våren 2021 (preliminärt i maj). Leverans ska ske till Filbornaverket i Helsingborg.
Ombyggnad av scengolv och ytskikt vid Stadsteatern i Helsingborg
Projektet avser byte av ytskikt i salong och foajé, byte av bjälklag och scengolv med med ombyggnad av tillhörande gradängvagnar och höj-och sänkbara lyftbord. I projektet ingår även elinstallationer.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Upptaget i investeringsbudget.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2021. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde. Objektet avser färdigställande gator och trottoarer inom fastigheten Filborna 36:9, Vildrosgatan och Lundbäcksgatan. I entreprenaden igår även en option avseende plantering av häck på fastigheten Miniatyren 13.
Ramavtal avseende brandkonsult/brandprojektör, Helsingborg
Ramavtal avseende brandkonsult/brandprojektör för genomförande av olika bygg-, anläggnings- och förvaltningsprojekt. Avtalstid 2021-06-01 - 2023-05-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Rydebäck, Helsingborg
Projektet avser färdigställande av gator i bostadsområde. Gatuyta ca: 15.000 m2. Entreprenaden omfattar mark-, va- samt elarbeten. Objektet är beläget i Rydebäck. Ca 14 km från Helsingborgs centrum.
Upprustning av park i Helsingborg
Projektet avser uppfräschning av Kopparmöllegatan. Detta innebär bland annat en helt ny lekplats, nya entréer, en omdragning av vissa gångvägar, två trappor ersätts med en samt en åsnestig. Objektet är beläget i Troedsmöllans markområde utmed Hälsovägen, ca 1,5 km från Helsingborg C.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av skola med matsal m.m.
Installation av Geoenergi på skola i Helsingborg
Avser installation av geoenergianläggning vid Allerums skola. Borrhålen sammankopplas och markledningarna avslutas i källaren i befintlig skola. Värmepumpar och ackumulering till värme- och tappvattensystem installeras. Objektets läge: Allerums skola: Jonstorpsvägen 224, 254 76 Allerum. Avser 1 huvuddel samt 3 optioner. Optioner ingår under: (option 1) p.nr 2056441:Gantoftaskola: Östra Läraregatan 1, 253 73 Gantofta (option 2) p.nr 2056442: Boklidens Vårdboende: Postiljonsgatan 10, 260 34 Mörarp (option 3) p.nr 2056444: Idrottens Hus: Mellersta Stenbocksgatan 10, 254 37 Helsingborg
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Avser bl.a uppgradering av systemet. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Installation av Geoenergi vid idrottens hus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2056420. Borror för frikyla till nytt ventilationssystem på plan 2, kontorsytor. Idrottens Hus i HBG. Projektet avser i huvudsak utvändiga borrningar för geo-energisystem, frikyla, slutet system, fördelarrör, samlingsskåp, schakt, återfyllnad, indragning av köldbärarledning in i byggnad mm. Geo-energibrunnar för frikyla borras i skogsdungen mellan IH och Olympia, i huvudsak i befintlig gräsyta. Intag till IH byggnaden i källare.
Installation av Geoenergi på skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2056420. Värmekällan till skolan och den nya idrottshallen i Gantofta skall uppgraderas från naturgaseldad värmepanna till en bergvärmepumpsanläggning. Ny bergvärmepumpsanläggning för uppvärmning och tappvarmvattenberedning Installeras i undercentral i källaren i befintlig skola. Avser utvändiga borrningar för geo-energisystem. Geo-energibrunnar borras på tomten. Intag till befintlig UC i gamla skolans källare. Skall samordnas med nya kulvertledningar för nya idrottshallen.
Installation av Geoenergi vid vårdboende i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2056420. Värmekällan till vårdboendet Bokliden i Mörarp skall uppgraderas från naturgaseldad värmepanna till en bergvärmepumpsanläggning. Ny bergvärmepumpsanläggning för uppvärmning och tappvarmvattenberedning installeras i undercentral i källaren i befintlig skola. Avser i huvudsak utvändiga borrningar för geo-energisystem. Geo-energibrunnar borras på tomten, i huvudsak på baksidan och i befintlig gräsyta. Intag till nybyggd UC i källare som nu byggs under nytt samlingsrum.
Ombyggnad till idrottshall i Helsingborg
Avser ombyggnad från teknikhall till innebandy/idrottshall.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6-8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Byte av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för byte av hissar i flerbostadshus.
Sanering/omläggning av dag/spillvattenledning i Gustavslund, Helsingborg
Projektet avser omläggning/sanering av spill-, dag och vattenledningar i del av Bankogårdsgatan och hela Klöver-, Timotejgatan, totalt ca 450-500 meter. - rivning/placering av nya ventiler och brandposter samt ansluta nya servisledningar till fastigheter utmed sträckan. - schakt och återfyllning för fjärrvärmeledningar i del av Bankogårdsgatan och hela Klöver- och Timotejgatan, totalt ca 500-550m.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Ombyggnad av befintliga lokaler i skola i Helsingborg
Huvudbyggnaden byggs om från diskrum, matsal till klassrum och grupprum. Förskolebyggnaden byggs om från storkök till administrativ del med rum för skolsköterska, kurator och vaktmästaren samt mötesrum. Skolan ska vara igång i byggnaderna och ska kunna bedriva sin verksamhet under byggtiden. Omfattning: Projektet omfattar ca 350 m². Projektet omfattar även markarbeten (Fettavskiljare) Objektets läge: Katedergatan 2 o 11.
Ändring till gymnasielokaler i Helsingborg
Avser ändrad användning av gym till gymnasielokaler.
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Ramavtal avseende revisionsbesiktning brandlarm- och sprinklersystem, Helsingborg
Avser ramavtal avseende revisionsbesiktningar av brandlarm/utrymningslarm och sprinklers inom Helsingborgs kommun. Avtalstid 2021-03-01 - 2023-02-28 med möjlighet till 1 + 1 års förlägning.
Ramavtal avseende revisionsbesiktning inom Helsingborgs stad
Avser ramavtal avseende revisionsbesiktning inom Helsingborgs stad. Avtalstid är ej fastställd.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 5 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Åtgärder av våtmark i Helsingborg
Projektet avser åtgärder av våtmark vid Mjöhult 2:1 inom ett området som idag utförs av åkermark.
Åtgärder av våtmark i Helsingborg
Projektet avser åtgärder av våtmark.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till ca 2 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenhet i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet. Arbetena avser installationer, nya ytskikt samt dörrarbeten m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Åtgärder av viadukt i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från hotell till bostäder.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till kontor, block b.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av affärshus samt uppsättning av skyltar - max.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av källare samt miljörum.
Tillbyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av mur/stödmur.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till två lägenheter, del av industri.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, takkupa.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus samt rivning delar och ändring bärande konstruktion.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring samt ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare bostad på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i ekonomibyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring i brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring i brandskydd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för 15 kvm tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av ekonomibyggnad i Helsingborg
Anmälan för rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av kolonistuga i Helsingborg
Anmälan för rivning av kolonistuga och servicehus.
Rivning av förråd i Helsingborg
Anmälan för rivning av komplementbyggnader.
Ändring av hiss i affärshus i Helsingborg
Anmälan för väsentlig ändring av hiss, allerhuset.
Ändring av ventilation i kontor i Helsingborg
Anmälan av ändring av ventilation i kontorslokal.
Rivning av bostäder och toaletter Helsingborg
Avser rivning av bostäder och toaletter vid Grenadjärgatan 17 i Helsingborg.
Rivning av lagerbyggnad i Helsingborg
Avser rivning av byggnad 705 som aver lagerbyggnad med omklädningsrum.
Rivning av kontorsbyggnad i Helsingborg
Avser rivning av kontorsbyggnad i 1 plan med källare. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630699, 1655220, 1655226 samt 1655228.
Ändring till butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till butik.
Ändring till butikslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till butik.
Ändring till tandvårdslokal i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till tandvård.
Ändring till kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till kontor och lager.
Rivning av bostadshus och växthus m.m. i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus inkl. komplementbyggnader, pannhus, lada och växthus på Kv Ljusekulla, yta 350 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655226 samt 1655228.
Åtgärdsarbete av Lussebäcken, Helsingborg Stad
Avser nya vattenvårdande åtgärder för hela Lussebäcken. Ramavtal avseende recipientpåverkansanalys för Lussebäcken. Avtalstid - 2022-06-01 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning. Ramavtal avseende åtgärdsprogram för Lussebäcken. Atalstid - 2022-06-01 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning
Konsultuppdrag för NSR AB, Helsingborg
Avser konsultuppdrag för att ta fram en avfall-och resursstrategi för Östra Ramlösa, Helsingborg.
Rivning av bostadshus i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus med komplementbyggnad, 150 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655220 samt 1655228.
Rivning av ladugårdslänga i Helsingborg
Avser rivning av ladugårdslänga, ca 150 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655220 samt 1655226.
Rivning av lokal och bostad i Helsingborg
Avser rivning av byggnad med lokal och bostad, 60 m2. Projektet samupphandlas med 1630690, 1655220, 1655226 samt 1655228.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Ordonnasgatan.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Bjäregatan 17.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Tranemansgatan 3-13, 10-14.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kardemummagatan 19-63.
Va-arbeten i Pålsjö, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Matthias Gülicks gata.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Norra Bokhavsvägen 25-31.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Norra Ljunggatan 8-16.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Norra Stenbocksgatan 13-27.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Planteringsgatan 9,11.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Ramlösavägen 110.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Randersgatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.