Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Ombyggnad av torg i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Kungstorget som ligger centralt beläget direkt utanför Helsingborg central (före detta Knutpunkten). Avser nytt entrétorg med upphöjda planteringar med träd och perenner och inbjudande sittytor, vändplats med taxizon och korttidsparkeringar för att hämta/lämna resande och en flyttbar väderskyddad cykelparkering. Torget ska ansluta till Järnvägsgatans gatustruktur med cykelvägar, övergångsställen och biltrafik/ korsning. Gestaltningen ska ansluta mot befintliga byggnader och entréer samt tillgänglighets anpassas. Platsen ska belysas med mast och stolpbelysning samt effektbelysning.
Till- och ombyggnad av friluftsbad i Drottninghögsparken i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av pooler, omklädningsrum, personaldel samt entrékiosk vid Drottninghögsparken i Helsingborg.
Ombyggnad av gata samt va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser att bygga om befintlig gata till g/c-väg samt va-arbeten.
Ombyggnad av stallbyggnad till kontor
Projektet avser ombyggnad av fd. stallbyggnad till kontor. Yta: 2500 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av 16 lägenheter samt inredande av ytterligare 4 st bostäder,
Ombyggnad av värme- och ventilationssystem samt renovering i skola, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer 2125866. Projektet avser ombyggnad av värme- och ventilationssystem i Olympiaskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg. Som en följd av ombyggnaden av installationssystemen måste fläktrum tillskapas, och ombyggnadsarbeten av undertak, innerväggar och invändiga ytskikt utföras. Fönsterbyte på vissa delar av skolorna ska även utföras.
Ombyggnad till gymnasieskola för lärlingar i Helsingborg
Avser främst invändig ombyggnad av skola.
Installation av en ny reducerstation för ånga på Västhamnsverket i Helsingborg.
Projektet avser installation av en ny reducerstation för ånga på Öresundskrafts anläggning Västhamnsverket i Helsingborg.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av affärshus åt Max. I projektet ingår även uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av vind till bostäder i Helsingborg
Planer finns för inredning av vindar till bostäder. Objektets läge: Fredagsgatan 14 och 16.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering av flerbostadshus i en L-formad huskropp med 200 lägenheter. Arbetena avser l renovering av fasader, takbalkar, fönster, balkonger m.m..
Ombyggnad av befintliga lokaler för lärningsgymnasiet i Helsingborg
Avser hyresgästanpassning av befintliga lokaler och ytor för lärningsgymnasiet. Arbetet omfattar nya ytskikt, uppfräschning av befintliga ytor till klassrum,kontor och verkstadsdel. Samt installationer och toaletter och teknikutrymmen.
Trygghetscertifiering av fastighet i Helsingborg
Projektet avser trygghetscertifiering och innebär att systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmänna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkeringar.
Ombyggnad av park i Helsingborg
Projektet avser upprustning av befintlig trädgård samt intilliggande yta med betongplattor. Projektet omfattar bl.a nya planteringar, trädflytt, stentrappor, stenläggning och grusgångar. Nivåjustering av befintliga grusgångar, platt- och gräsytor. Nybyggnad av belysning i mark och byggnader, vattenledning och bevattningssystem. Arbete med byggnader så som utsiktstorn och pergola. Yta ca: 3800 m2 Ledningslängd ca: 300 m belysning och 300 m vattenledning. Objektet är beläget i Helsingborg, söder om Slottshagen ca 200 m från Helsingborgs centrum. Option ingår under projektnummer 2174749.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 8 lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad. Objektets läge: Lekplats 145 Regnbågsgatan, Ödåkra Lekplats 263 Ättekullagatan, Ättekulla Lekplats 303 Godsägaregatan, Mörarp Lekplats 305 Rättargatan, Mörarp Lekplats 335 Vindögatan, Rydebäck Lekplats 339 Orustgatan, Rydebäck Lekplats 352 Nejlikegatan, Bårslöv Lekplats 401 Tornfalksgatan, Mariastaden. Optioner ingår under andra projekt: Lekplats 12 Rosenbergsparken, Stattena (option 1) Lekplats 253 Sigurd Rings gata, Raus (option 2) Lekplats 259 Bronsgatan, Ättekulla (option 3) Lekplats 268 Jungmansgatan, Råå (option 4)
Va-arbeten i Vallåkra, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig vattenledning(ca 500 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system på Hasselstigen, Drejarestigen och Björkstigen i Vallåkra. Fastigheterna skall förses med 3 nya serviser (Spill-, Dag- och Dricksvatten).
Renovering av korttidsboende i Helsingborg
Planer finns för fönsterbyte vid befintligt korttidsboende. Eventuellt kommer det att ingå även invändig reonvering.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av butik till tandläkarklinik.
Ombyggnad av busshållplatser i Elineberg, Helsingborg
Avser ombyggnad av busshållplatser vid Ramlösavägen.
Ramavtal avseende konsulttjänster inom belysning, Helsingborgs stad
Ramavtal avseende kvalificerade konsulttjänster inom belysning såsom: - teknikutredning och kvalificerad projektering inom belysningsområdet. - beställarstöd i samband med ljussättning av områden ur bl.a. trygghetsperspektiv - stöd i projektering, idégenerering och teknikupphandling inom IoT och Framtidens belysning/Smart City. - granskning av externa belysningsprojekteringar. Avtalstid 2022-04-15 - 2024-04-14 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Stambyten i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för stambyten i flerbostadshus i 2 huskroppar med 14 lägenheter.
Invallning vid Västhamnsverket i Helsingborg
Avser anläggande av en invallning runt en befintlig tank på Västhamnsverket. Arbetet omfattar grundläggning, uppförande av invallningsmur, utbyggnad av plattform, brandisolering av tak på intilliggande byggnad, schaktning och gjutning vid igensättning av befintlig kulvert.
Stambyte i flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus, stambyte Sippan 24,26.
Stambyte i flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus, stambyte på Teglet 19.
Stambyte i flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus, stambyte Teglet 21,22.
Ombyggnad av butiks- och kontorslokaler i Helsingborg
Avser invändig rivning och ombyggnad av före detta ICA-butik till nytt områdeskontor för Helsingborgshem AB och nytt kurskök.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Tillbyggnad av vattenverk i Helsingborg
Avser byggnation av ny tryckstegeringstation och ny lågreservoar i anslutning till Örbyverket i Helsingborg.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Fasadändring av kontor, ändring i planlösning samt rivning av förbindelsgång (hus t).
Installationsarbeten i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för installationsarbeten i flerbostadshus under en flerårsperiod. Arbetena kan omfatta byte av radiatorer/termostater, byte elsystem/elsanering, stambyte, relining m.m.
Tillbyggnad av kontor och anpassning av lokaler i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor samt anpassning av lokaler.
Avtal avseende installation av strukturer över och under ytan vid Oceanhamnen, Helsingborg
Avser avtal gällande Installation av strukturer över och under ytan vid Oceanhamnen, Levande havsväggar, Helsingborg. Avtalets beräknade startdatum är 2022-03-31 och avtalets slut är 2022-07-08 med option för ytterligare uppdrag till 2023-12-31.
Färdigställandearbeten av industrigata m.m. i Malmö
Projektet avser färdigställande av industrigata inkl. GC-vägar, busshållplatser samt VA-arbeten. VA-arbetet innefattar nyanläggning av vattenledning och tryckspill. Självfallsledningar och dräneringsledningar förekommer också i projektet. Objektet är beläget i Tostarp – Mineralgatan. Ca 300m från trafikplats 29, Vasatorp, i riktning mot Kropp. Ca 9km från Helsingborgs centrum.
Ramavtal avseende marina arbeten för Helsingborgshamn
Ramavtal avseende status bedömning av kajer, sjömätning av hamnens vattenområden, kontrollmätning och inspektion av flytande och fasta SSA samt dykundersökningar.
Anläggning för nyttjande av deponigas
Avser leverans av anläggning för nyttjande av deponigas. Anläggningen ska anslutas till befintligt uttagssystem för deponigas och bestå av - kompressor för uttag av deponigasen - gasmotor/gasturbin eller motsvarande för nyttjande av deponigasen för el och/eller värme - gasfackla
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Nytt yttertak på skola i Helsingborg
Projektet avser att riva befintligt tak ner till betongvalv för att därefter återuppbygga taket med högre taklutning. Det omfattar även montage av utanpåliggande stuprör som ska föras ner i VA-ledningar i marken.
Anpassning av lokal vid m.m. vid avfallsanläggning i Helsingborg
Avser anpassning av lokal vid gasturbin samt nybyggnad av växthus i anslutning till byggnaden.
Målningspaket Klimatskal 2021 inom Helsingborg
Option från projektnummer 2075019. Projektet avser målningsåtgärder klimatskal på olika fastigheter inom Helsingborgshems bestånd. Projektet är uppdelat och det här avser Spanaren 1 Adress: Brigadgatan 4A-B
Invändig ändring av bilhall samt tillbyggnad av entré i Helsingborg
Byggnaden avser en befintlig bilhall där tanken är dela av hallen i två lokaler genom att sätta upp en mellanvägg. Ej fastställd vad som ska inrymmas i lokalerna. I projektet ingår även tillbyggnad av entré.
Målningspaket Klimatskal 2021 inom Helsingborg
Avser option från projektnummer 2075019. Projektet avser målningsåtgärder klimatskal på olika fastigheter inom Helsingborgshems bestånd. Projektet är uppdelat och det här avser Droskan 1-5. Adress: Stallknektsvägen 1–31, 2–16 Stallmästarevägen 1–23, 2-16 Stuterivägen31-49 Beridarevägen 1-15, 2-60
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ombyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll på skola i Helsingborg
Avser renovering tak, fasad och fönster på Olympiaskolan. Projektet omfattar även komplettering av taksäkerhet till gällande normer.
Framtidens belysning Etapp 1 - Armaturbyte Bårslöv-Påarp
Entreprenaden är den första etappen i Framtidens belysning och omfattar bland annat utbyte av ca 1 400 st gatubelysningsarmaturer och utbyte av ca 65 st gatubelysningsstolpar, riktning av ca 40 st gatubelysningsfundament samt kapning av ca 150 st gatubelysningsstolpar i samhällena Bårslöv och Påarp sydost om Helsingborg, ca 10 km från Helsingborgs centrum.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Vallåkra, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projketnummer: 2123309, 2161557, 2161561, 2161562, 2161564. Projektet avser att bygga reservkraft till stadens vårdboende. Fastigheterna ska förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Vallåkra, Helsingborg
Projektet samuppphandlas med projektnummer: 2123309, 2161552, 2161561, 2161562, 2161564. Projektet avser att bygga reservkraft till stadens vårdboende. Fastigheterna ska förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Vallåkra, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2123309, 2161557, 2161552, 2161562, 2161564. Projektet avser att bygga reservkraft till stadens vårdboende. Fastigheterna ska förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Vallåkra, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2123309, 2161557, 2161552, 2161561, 2161564. Projektet avser att bygga reservkraft till stadens vårdboende. Fastigheterna ska förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Vallåkra, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2123309, 2161557, 2161552, 2161561, 2161562. Projektet avser att bygga reservkraft till stadens vårdboende. Fastigheterna ska förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2143697. Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning. Avser lekplats 12 Rosenbergsparken, Stattena (option 1)
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2143697. Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning. Avser lekplats 253 Sigurd Rings gata, Raus (option 2)
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2143697. Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning. Avser lekplats 259 Bronsgatan, Ättekulla (option 3)
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2143697. Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning. Avser lekplats 268 Jungmansgatan, Råå (option 4
Reservkraftsystem för vårdboenden i Vallåkra, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2161557, 2161552, 2161561, 2161562, 2161564. Projektet avser att bygga reservkraft till stadens vårdboende. Fastigheterna ska förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.
Byte av bakongdörrar/fönster i Helsingborg
Projektet avser byte av ca 60 balkongdörrar och 60 balkongfönster i flerbostadshus.
Rivning av förskola i Helsingborg
Avser rivning av förskola byggd på mitten av 70-talet inom kvarteret Esaias 1, Helsingborg.
Tillbyggnad av transportgång vid lagerbyggnad i Helsingborg
Avser tillbyggnad av lager som avser transportgång mellan byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser en liten ombyggnad av flerbostadshus.
Byte av fönster glas på äldreboende i Helsingborg
Avser byte av glas i ca 300 fönster och 13st fönsterdörrar/ytterdörrar till solskyddsglas på ett äldreboende.
Mark- och ledningsarbeten i park, Helsingborg
Avser option från projektnummer 2147759. Avser mark- och ledningsarbeten i samband men upprustning av park. Objektet är beläget i Helsingborg, söder om Slottshagen ca 200 m från Helsingborgs centrum.
Tillbyggnad av uterum på radhus i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av uterum till radhus med 53 lägenheter.
Renovering av restaurang i Helsingborg
Avser smärre renovering av befintlig restaurangdel.
Takarbeten på förrådsbyggnader vid bostadsområde i Helsingborg
Planer finns för åtgärder av papptak på ett antal förrådsbyggnader löpande under 2022.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Avser fönsterbyte på flerbostadshus med särsk bevarandevärde. Avser två trapphus.
Fasadändring på kontor i Helsingborg
Fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Renovering av fönster i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för byte av isolerglas i träfönster i 6 lägenheter. Fastigheten är byggd 1902.
Installation av postfack/postbox i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för installation av postfack/postboxar i flerbostadshus.
Åtgärder av g/c-väg i Helsingborg
Planer finns för att göra en upphöjd överfart på två platser för att göra det trafiksäkert.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Bergaliden mellan Södergatan/Södra Storgatan och Drottning Margaretas gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten av rondell vid Drottninghögsvägen och Regementsvägen.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid delar av Norra Strandgatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Hästmöllegränden.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Nedre Långvinkelsgatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Södra Stenbocksgatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Fältarpsvägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Planteringsgatan 9-11.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Fäktmästaregatan 1-8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Rännarbanan 10.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Fabriksgatan 2.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten Brännerigatan 2-8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten Vintapparegatan 3-8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten Vinkelgatan 1-13.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten Assertorpsvägen 1-3.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Björkavägen 2.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Trintegatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Trumpetgatan 1-21.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Storövägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Gasverksgatan 32-42.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Gustav Adolfs gata 11.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Planavägen 46 I Helsingborg.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Västrabyvägen I Helsingborg.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Möllarpsvägen
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid skogömmarevägen 255.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Planagården 219.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Fältgatan 1-19.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).