Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Helsingborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1063 km varav grusväg ca 9 km.
Om- och tillbyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Projektet avser omfattande renovering och ombyggnad av Sofiero slott samt tillbyggnad av köksdel och inglasat uterum i anslutning till slottet
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Ramavtal avseende golvarbeten inom Helsingborgs stad, Helsingborgs Arena och Scen och Öresundskraft AB med dotterbolag inkl. Kraft & Värme fastighetsbestånd. Avtalstid 2023-01-01 - 2024-12-3 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Om- och tillbyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av smådjursklinik. Yta: 660 m2 tillbyggnad, 460 m2 ombyggnad.
Ramavtal avseende golv för Helsingborgshem
Ramavtal avseende invändiga golvarbeten i bostadslägenheter, lokaler, och gemensamma utrymmen (trapphus, källare, vindar, cykelrum, tvättstugor m.m. Avtalstid:2022-10-01 - 2026-09-30
Renovering och ombyggnation av bostäder i Helsingborg
Renovering och ombyggnation av flerfamiljshus med 43 lägenheter samt 2 lokaler på fastigheten Salvator 18 i Helsingborg. Arbetet omfattas av stambyte, badrumsrenovering, underhållsarbete på fasad. Objektets läge: i stadsdelen Tågaborg på adress Erik Dahlbergs gata 21-23 samt Tågagatan 48
Till- och ombyggnad av friluftsbad i Drottninghögsparken i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av pooler, omklädningsrum, personaldel samt entrékiosk vid Drottninghögsparken i Helsingborg.
Underhållsmuddring inom Helsingborgs hamn
Avser underhållsmuddring av lösa sediment inom Helsingborgs hamn fördelat på Cityhamnen, Västhamnen och Sydhamnen.
Ombyggnad för koppling till ny bro vid Maria Stationsgata, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad för koppling till ny bro. (På den befintliga platsen finns plattformar med väderskydd). Avser anläggande av ny stationväg till Maria Station. Etapp 2 ingår under projektnummer 2208476.
Ombyggnad av gata samt va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser att bygga om befintlig gata till g/c-väg samt va-arbeten.
Ombyggnad av vårdlokal i Helsingborg
Avser ombyggnad av kontor till vårdinrättning för bup i 2 våningsplan.
Integrerat brounderhåll i Skåne
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med 48 lägenheter.
Förnyelse av väg i Helsingborg
Avser förnyelse av väg vid Bergavägen.
Ventilationsarbeten i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ventilationsarbeten i flerbostadshus som omfattar byte från frånluftsaggregat till FTX-system. Projektet berör fyra olika fastigheter och sju byggnader. Projektet kommer att vara indelat i en huvuddel och en option. Kungsörnen 1 - 4 består av fyra fastigheter, Kungsörnen 1 (26 lgh), Kungsörnen 2 (68 lgh), Kungsörnen 3 (76 lgh) och Kungsörnen 4 (68 lgh). Byggnaderna är uppförda på 1950-talet. Objektets läge: Kungsörnen 1 Odengatan 1-7, Planteringsvägen 196 Kungsörnen 2 Planteringsvägen 198-210 Kungsörnen 3 Ymersgatan 3-9, Högastensgatan 2-12 Kungsörnen 4 Odengatan 9-21
Åtgärder av kajerna i Helsingborg
Projektet avser kajutredning för att komma fram till vilka åtgärder som behöver göras. Kajerna är byggda för RoRo-trafik på 1970-talet, och behöver troligtvis förändras och förstärkas.
Ombyggnad av värme- och ventilationssystem samt renovering i skola, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer 2125866. Projektet avser ombyggnad av värme- och ventilationssystem i Olympiaskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg. Som en följd av ombyggnaden av installationssystemen måste fläktrum tillskapas, och ombyggnadsarbeten av undertak, innerväggar och invändiga ytskikt utföras. Fönsterbyte på vissa delar av skolorna ska även utföras.
Byte av kulvertsystem och fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Helsingborg
Befintlig röranläggning i kulvertar och krypgrunder och fjärrvärmecentral inom fastigheten Enar 1 med 123 lägenheter skall ersättas med ny röranläggning. Befintlig fjärrvärmecentral byts ut mot ny.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Helsingborg
Kontakta inkopplad företag för ytterligare information. Projektet avser inredande av ytterligare 7 lägenheter i vindsplan. Fasadändring.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 750 m2 lagerlokaler. Arbetena indelas i två etapper.
Ombyggnad av butiks- och kontorslokaler i Helsingborg
Avser invändig rivning och ombyggnad av före detta ICA-butik till nytt områdeskontor för Helsingborgshem AB och nytt kurskök. Option finns på projekt ID 2161616
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av affärshus åt Max. I projektet ingår även uppsättning av skyltar.
Va-sanering i Råå, Helsingborgs kommun
Projektet avser projektering och ombyggnad av befintliga vattenledningar (ca 760 m huvudledning dricksvatten) och kombinerad (ca 650 m självfallsledning) i Östersjö-, Nordsjö-, Kap och Ostindiegatan i Råå, Helsingborgs kommun.
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser fortsatt etablering av solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Objektets läge: MAGNUS STENBOCKS SKOLA 2, Tågaborgsskolan Hjälmshultsgatan 17 VINTERGÄCKEN 1 Påarps skola Ekebergavägen 9 NOSGRIMMAN 4 Holstagårdsskolan Gummarpsvägen 7 FRÖHOLMEN 91 Vindögatans förskola Vindögatan 82 BOCKSKÄR 1 Blidögatans fsk Blidögatan 1 & 3 GANTOFTA 6:11 Gantoftaskolan Östra Läraregatan 1
Ombyggnad av park i Helsingborg
Projektet avser upprustning av befintlig trädgård samt intilliggande yta med betongplattor. Projektet omfattar bl.a nya planteringar, trädflytt, stentrappor, stenläggning och grusgångar. Nivåjustering av befintliga grusgångar, platt- och gräsytor. Nybyggnad av belysning i mark och byggnader, vattenledning och bevattningssystem. Arbete med byggnader så som utsiktstorn och pergola. Yta ca: 3800 m2 Ledningslängd ca: 300 m belysning och 300 m vattenledning. Objektet är beläget i Helsingborg, söder om Slottshagen ca 200 m från Helsingborgs centrum. Option ingår under projektnummer 2174749.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ombyggnad av ca 300 m3 kontorslokal.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 8 lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad. Objektets läge: Lekplats 145 Regnbågsgatan, Ödåkra Lekplats 263 Ättekullagatan, Ättekulla Lekplats 303 Godsägaregatan, Mörarp Lekplats 305 Rättargatan, Mörarp Lekplats 335 Vindögatan, Rydebäck Lekplats 339 Orustgatan, Rydebäck Lekplats 352 Nejlikegatan, Bårslöv Lekplats 401 Tornfalksgatan, Mariastaden. Optioner ingår under andra projekt: Lekplats 12 Rosenbergsparken, Stattena (option 1) Lekplats 253 Sigurd Rings gata, Raus (option 2) Lekplats 259 Bronsgatan, Ättekulla (option 3) Lekplats 268 Jungmansgatan, Råå (option 4)
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder av belysning, styrsystem, LED m.m. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Utrivning av Görarpsdammet med flera åtgärder i Råån, Helsingborgs stad
Avser förstudieutredning gällande förutsättningarna för rivning av Görarpsdämmet samt slå fast nivå och profil vid platsen för dämmet och ta fram målbild för den berörda vattendragssträckan . Avser komplett underlag för ansökan om ny vattendom gällande rivning av dämmet och anläggning av ny vattendragssträckning samt fullständigt underlag för upphandling av utförandeentreprenad.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad. Åtgärderna kommer att ingå under andra projekt som bl.a kan röra sig om fönsteråtgärder m.m.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning tidigast 2023 Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Ombyggnad av busshållplatse, ny g/c-väg m.m. i Elineberg, Helsingborg
Avser ombyggnad av busshållplatser vid Ramlösavägen.
Anpassning av lokaler för demensboende i Helsingborg
Avser anpassning av befintliga lokaler för demensplatser i avdelningarna 1-4 och 6-8 med tillhörande utemiljö. Entreprenaden omfattar anpassning av ytskikt på golv, väggar och tak, belysning. Anpassning av elektroniska lås i bl.a. avdelningsgränser, personalrum och boendelägenheter. Flytt av kök, tvättstugor, sköljrum och förråd till nya platser. Arbeten inom ventilation och styr, sprinkler och brandskydd.
Invallning vid Västhamnsverket i Helsingborg
Avser anläggande av en invallning runt en befintlig tank på Västhamnsverket. Arbetet omfattar grundläggning, uppförande av invallningsmur, utbyggnad av plattform, brandisolering av tak på intilliggande byggnad, schaktning och gjutning vid igensättning av befintlig kulvert.
Färdigställandearbeten av industrigata m.m. i Malmö
Projektet avser färdigställande av industrigata inkl. GC-vägar, busshållplatser samt VA-arbeten. VA-arbetet innefattar nyanläggning av vattenledning och tryckspill. Självfallsledningar och dräneringsledningar förekommer också i projektet. Objektet är beläget i Tostarp – Mineralgatan. Ca 300m från trafikplats 29, Vasatorp, i riktning mot Kropp. Ca 9km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Rivning av industrihus i Helsingborg
Avser rivning av industribyggnader som omfattar 3 huskroppar i 1-3 plan. Saneringsarbeten.
Byte av ventilationsaggregat m.m. vid gamla Tullhuset i Helsingborg
Projektet avser byte av ventilation och VVS-anläggning. I projektet ingår även byggarbeten.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Tågagatan från Persgatan till Vikingsgatan. Entreprenaden avser: Huvuddel 1 - Ombyggnad av Tågagatan från Persgatan till Vikingsgatan. Breddning av gångbanan och ny beläggning. Ny upphöjd korsning Tågagatan/Nyborgsvägen. Nytt vägräcke mellan körbana och gångbana. Huvuddel 2 - Ombyggnad av Pålsgatan med upphöjd korsning Pålsgatan/Nyborgsvägen. Huvuddel 3 - Ombyggnad av befintlig cykelpassage till upphöjd cykelöverfart på västra sidan av korsningen Filbornavägen/Jönköpingsgatan.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Vallåkra, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2123309, 2161557, 2161552, 2161561, 2161562. Projektet avser att bygga reservkraft till stadens vårdboende. Fastigheterna ska förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Vallåkra, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2123309, 2161557, 2161552, 2161561, 2161564. Projektet avser att bygga reservkraft till stadens vårdboende. Fastigheterna ska förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Vallåkra, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2123309, 2161557, 2161552, 2161562, 2161564. Projektet avser att bygga reservkraft till stadens vårdboende. Fastigheterna ska förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Vallåkra, Helsingborg
Projektet samuppphandlas med projektnummer: 2123309, 2161552, 2161561, 2161562, 2161564. Projektet avser att bygga reservkraft till stadens vårdboende. Fastigheterna ska förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Vallåkra, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projketnummer: 2123309, 2161557, 2161561, 2161562, 2161564. Projektet avser att bygga reservkraft till stadens vårdboende. Fastigheterna ska förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Vallåkra, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer: 2161557, 2161552, 2161561, 2161562, 2161564. Projektet avser att bygga reservkraft till stadens vårdboende. Fastigheterna ska förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1613091. Avser fortsatt ventilationsuppgradering vid Filbornaskolan vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Produktion på plats ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov om ej annat överenskommes med beställaren. (Totalt omfattar projektet 6 etapper)
Aggregatbyte vid skola i Helsingborg
Projektet avser för att energieffektivisera sina fastigheter och på Fredriksdalsskolan ska man byta de gamla aggregaten mot bättre och mer energieffektiva aggregat. Avser byte av värmepumpar, ventilation mm i huvudbyggnaden.
Kedjeskrapspel till sedimenteringsbassäng på reningsverk i Helsingborg
Projektet avser kedjeskrapspel till sedimenteringsbassäng på reningsverk. Denna entreprenad avser demontering av befintliga skrapspel med tillhörande utrustning samt installation av skrapspel med tillhörande ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå. Avser 4 bassänger på Öresundsverket samt Torekov avloppsreningsverk.
Belysningsarbete och markarbete i Helsingborg
Avser fortsatt belysningsarbete och markarbete till Sofiero slottspark i Helsingborg.
Installation av geo-energi på brandstation i Helsingborg
Avser i huvudsak utvändiga borrningar för ett komplett geo-energisystem med borror, bergvärmekollektorer, återtätningar, ledningar, samlingsskåp, schakt, återfyllnad, indragning av köldbärarledning in i undercentral mm.
Installation av solceller på tak på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser installation av solceller på tak på flerbostadshus med 8 huskroppar.
Gestaltning av ny lokal för områdesbibliotek Ideá i Drottninghög, Helsingborg
Planer finns för gestaltning samt ändrad planlösning av ny lokal för IdéA. Bibliotek Drottninghög Idé A är ett unikt områdesbibliotek som kontinuerligt involverar både boende och stadens samverkande förvaltningar i verksamheten. Den nuvarande lokalen är inte i fas vare sig med dagens behov eller dem förväntade utmaningar som kommer med att området växer och görs om.
Fönsterbyte och brandskyddsåtgärder på fastighet i Helsingborg
Avser fönsterbyte och brandskyddsåtgärder av fastighet som används som stödboende och kontor. Arbetet omfattar: Byte av 85 fönster 18 st takfönster div. brandskyddandeåtgärder Byggnation av trappa och installation av entrèdörr. Samt uppfrächning av källarfönster mm. Samtliga fönster byts ut genom att använda sig av skylift där det går. Byggställning skall undvikas.
Invändig ändring av bilhall samt tillbyggnad av entré i Helsingborg
Byggnaden avser en befintlig bilhall där tanken är dela av hallen i två lokaler genom att sätta upp en mellanvägg. Ej fastställd vad som ska inrymmas i lokalerna. I projektet ingår även tillbyggnad av entré.
Stambyte i förskola i Helsingborg
Avser stambyte vid Slottshöjdens förskola, hus B där arbetena avser rivning och installation av nya spillvatten- och tappvattenledningar, avloppsstammar, porslin mm, elarbeten, brandtätning, målning, nya ytskikt m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, renovering av fönster, balkonger samt fasad.
Rivning av kontor i Helsingborg
Avser rivning av huvudbyggnad.
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2143697. Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning. Avser lekplats 268 Jungmansgatan, Råå (option 4
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2143697. Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning. Avser lekplats 259 Bronsgatan, Ättekulla (option 3)
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2143697. Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning. Avser lekplats 253 Sigurd Rings gata, Raus (option 2)
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2143697. Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning. Avser lekplats 12 Rosenbergsparken, Stattena (option 1)
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger samt återskapande av en hörnbalkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, fönsterbyte, Bygglov för fasadändring av flerbostadshus (fönsterbyte) Myggan 1,2.
Renovering av fönster i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av träfönster i flerbostadshus med 6 lägenheter.
Takarbeten på förrådsbyggnader vid bostadsområde i Helsingborg
Planer finns för åtgärder av papptak på ett antal förrådsbyggnader löpande under 2022.
Rivning av lada i Ramlösa
Rivning del av lada samt återställning av mark.
Utvändigt underhåll av lada i Ramlösa
Byte av tak på kvarstående lada. Option från projekt 2194999.
Upprustning av markområde vid naturreservat i Närlunda, Helsingborg
Projektet avser planteringsarbeten, uppsättning av belysning, nya sittplatser, ny promenadslinga m.m.
Utvändigt underhåll av hotell i Helsingborg
Kontakta inkopplad företag för ytterligare information. Fasadändring av hotell.
Fönsterbyte på kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor, fönsterbyte på hus k.
Ändrad användning till i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till kontor.
Elarbeten i flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser byte av elcentral samt nya ledningar.
Ombyggnad av butiks- och kontorslokaler i Helsingborg
Option från projekt ID 2161593. Avser ombyggnad av befintligt kurskök och områdeskontor till utökad yta för Hemvården.
Flödesutredning för Ödåkrabäcken i Helsingborg
Avser genomförande av flödesutredning för Ödåkrabäcken, från källan på Filborna till den punkt där vattendraget rinner samman med Hjälmhultsbäcken, vilket inkluderar biflödet Flöjabäcken som ansluter till Ödåkrabäcken vid Flöjen.
Renovering av fönster i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av fönster i flerbostadshus med 15 lägenheter.
Fönsterbyte del av flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av fönster på del av flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av putsfasad på delar av flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av befintlig tegelfasad på flerbostadshus med 14 lägenheter. Fastigheternär från 1906. Q-märkt hus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Helsingborg
Avser fasadändring av industri/lager - takfönster (spritan).
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av affärshus (järnvägsgatan 18-20) - nya aluminiumpartier.
Vägarbeten i Helsingborg
Arbetena avser att bredda utfarten mot Hjorthögsvägen.
Asfaltering av gångbanor i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gångbanor.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av g/c-väg
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Igångsättning och kostnad kan ej anges. Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).