Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av kontaktledning samt järnväg längs Rååbanan sträckan Helsingborg-Teckomatorp
Byte av kontaktledningar från infartssignal Helsingborg till Teckomatorp driftplats och byte av hjälpkraft från 2-fas till 3-fas mellan Ramlösa fördelningsstation och Teckomatorp fördelningsstation. Byte av fundament och stolpar, justering av spår.
Ramavtal avseende UV-aggregat, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Ramavtal avseende köp av UV-aggregat inkl. serviceavtal och reservdelar för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Avtalstid 2023-03-26 - 2025-02-28 med möjlighet till 2 + 2 + 2 års förlängning.
Om- och tillbyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Projektet avser omfattande renovering och ombyggnad av Sofiero slott samt tillbyggnad av köksdel och inglasat uterum i anslutning till slottet
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - fasad-, tak- och balkongrenoveringar samt inglasning av samtliga balkonger (larmvägen 4-18).
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Ramavtal avseende golvarbeten inom Helsingborgs stad, Helsingborgs Arena och Scen och Öresundskraft AB med dotterbolag inkl. Kraft & Värme fastighetsbestånd. Avtalstid 2023-01-01 - 2024-12-3 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 1200 m2 gymnastikhall. Projektet omfattar även en del ombyggnad till kontor, förbättrad användning för gymnastik och installationsutrymme i befintlig idrottshall.
Fasadarbeten på affärshus i Helsingborg
Avser byte av fasadmaterial ( fasadskivor) på affärshus.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med 48 lägenheter.
Tillbyggnad av lagerlokaler i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad 2000 m2 lagerlokaler.
Åtgärder av kajerna i Helsingborg
Projektet avser kajutredning för att komma fram till vilka åtgärder som behöver göras. Kajerna är byggda för RoRo-trafik på 1970-talet, och behöver troligtvis förändras och förstärkas.
Ombyggnad av värme- och ventilationssystem samt renovering i skola, Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer 2125866. Projektet avser ombyggnad av värme- och ventilationssystem i Olympiaskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg. Som en följd av ombyggnaden av installationssystemen måste fläktrum tillskapas, och ombyggnadsarbeten av undertak, innerväggar och invändiga ytskikt utföras. Fönsterbyte på vissa delar av skolorna ska även utföras.
Byte av kulvertsystem och fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Helsingborg
Befintlig röranläggning i kulvertar och krypgrunder och fjärrvärmecentral inom fastigheten Enar 1 med 123 lägenheter skall ersättas med ny röranläggning. Befintlig fjärrvärmecentral byts ut mot ny.
Ombyggnation i vårdhem i Helsingborg
Projektet avser ombyggnation samt installation av hiss.
Om- och tillbyggnad av tillagningskök vid äldreboende i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av tillagningskök för att kunna fördubbla kapaciteten. Arbetena avser nya ytskikt på golv och tak samt kompletteringar på väggar. Ny ventilation till köket och en mindre tillbyggnad. I projektet ingår även markarbeten.
Tillbyggnad av verkstad i Helsingborg
Projektet avser att bygga till 650 m2 verkstadslokaler.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Avser tillbyggnad av 750 m2 lagerlokaler. Arbetena indelas i etapper.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Anpassning av lokaler för demensboende i Helsingborg
Avser anpassning av befintliga lokaler för demensplatser i avdelningarna 1-4 och 6-8 med tillhörande utemiljö. Entreprenaden omfattar anpassning av ytskikt på golv, väggar och tak, belysning. Anpassning av elektroniska lås i bl.a. avdelningsgränser, personalrum och boendelägenheter. Flytt av kök, tvättstugor, sköljrum och förråd till nya platser. Arbeten inom ventilation och styr, sprinkler och brandskydd.
Ombyggnad av vägkorsningen i Helsingborg
Avser ombyggnation av vägkorsningen Filbornavägen – Ragnvallagatan i Helsingborg. Ombyggnationen är en del av de särskilda bussprioriterings åtgärder som genomförs för Helsingsborgsexpressen ”HEX”.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser till- och ombyggnad av affärshus åt Max. I projektet ingår även uppsättning av skyltar.
Åtgärder av gång- och cykelväg m.m. i Helsingborg
Avser åtgärder av Fågelsångsstråket etapp 2, vilket omfattar Södra Storgatan från Stortorget i norr till Trädgårdsgatan i söder. Man avser att skapa ett attraktivt, säkert och tryggt stråk för de oskyddade trafikanterna och de som uppehåller sig längs stråket. Fågelsångsstråket etapp 2 är cirka 460 meter långt. Det är fokus på återbruk i projektet så den rödbruna klinkern som idag ligger på gångbanorna ska plockas upp och läggas tillbaka. Även kantsten ska återanvändas i projektet. Befintliga ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten kommer att bytas ut på sträckan Stortorget – Trädgårdsgatan samt ansluta nya ledningar en bit in i varje korsande gata.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ombyggnad av ca 300 m3 kontorslokal.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder av belysning, styrsystem, LED m.m. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad till vårdbostad i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad till avlastningsboende. Fasadändring. Yta: ca 400 m2.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning tidigast 2023 Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad. Åtgärderna kommer att ingå under andra projekt som bl.a kan röra sig om fönsteråtgärder m.m.
Reservkraftsystem för vårdboenden i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Ombyggnad av busshållplatse, ny g/c-väg m.m. i Elineberg, Helsingborg
Avser ombyggnad av busshållplatser vid Ramlösavägen.
Renovering av betongkulvert för fjärrvärme i Helsingborg
Avser renovering av cirka 500 meter betongkulvert för fjärrvärme uppdelat i deletapper under 2023 och 2024.
Tillbyggnad av vattenverk i Helsingborg
Avser byggnation av ny tryckstegeringstation och ny lågreservoar i anslutning till Örbyverket i Helsingborg.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger samt återskapande av en hörnbalkong.
Ombyggnad till tandläkarklinik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning samt ändrad planlösning av kontor till tandläkarklinik.
Tillbyggnad av restaurang vid affärshus i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av restaurang i anslutning till affärshus, ica maxi.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Utförande av katodiskt skydd för fjärrvärmekulvert, Öresundskraft AB
Avser katodiskt skydd med påtryckt ström för en betongkulvert under mark, betongkulverten är en fjärrvärmekulvert. Betongkulverten är placerad i Furutorpsgatan mellan Södergatan och Södra Stenbocksgatan i Helsingborg.
Belysningsarbete och markarbete i Helsingborg
Avser fortsatt belysningsarbete och markarbete till Sofiero slottspark i Helsingborg.
Kedjeskrapspel till sedimenteringsbassäng på reningsverk i Helsingborg
Projektet avser kedjeskrapspel till sedimenteringsbassäng på reningsverk. Denna entreprenad avser demontering av befintliga skrapspel med tillhörande utrustning samt installation av skrapspel med tillhörande ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå. Avser 4 bassänger på Öresundsverket samt Torekov avloppsreningsverk.
Aggregatbyte vid skola i Helsingborg
Projektet avser för att energieffektivisera sina fastigheter och på Fredriksdalsskolan ska man byta de gamla aggregaten mot bättre och mer energieffektiva aggregat. Avser byte av värmepumpar, ventilation mm i huvudbyggnaden.
Åtgärder av infrastuktur i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1613091. Avser fortsatt ventilationsuppgradering vid Filbornaskolan vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Produktion på plats ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov om ej annat överenskommes med beställaren. (Totalt omfattar projektet 6 etapper)
Åtgärder av ventilation m.m. skola i Helsingborg
Avser ny ventilationshuv samt utbyggnad av soprum.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Projektet samupphandlas med projektnummer 2230849. Avser rivning av enbostadshus samt tillhörande ekonomibyggnader.
Installation av brandlarm vid Dalhems centrum, Helsingborg
Projektet omfattar utbyte av brand- och utrymningslarm på Dalhem centrum som innefattar publika delar samt verksamhetslokaler. Objektets adress: Dalhemvägen 63-71 i Helsingborg.
Utvändigt underhåll av kontor i Ängelholm
Fasadändring av kontor - fönsterbyte.
Åtgärdsarbete av Lussebäcken, Helsingborg Stad
Avser åtgärdsarbeten som omfattar biotopförbättringar i vattendrag, en återmeandring och en våtmark.
Renovering av fönster i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av träfönster i flerbostadshus med 6 lägenheter.
Takbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad del av lager till affärslokal i Helsingborg
Projektet avser ändrad användning av industri/lager till handel samt sammanslagning av lokal.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Fasadändring på kontor i Helsingborg
Projektet avser fasadändring på kontor, hus C. Arbetena avser främst byte av fönster till glaspartier på del av byggnaden. Hyresgästanpassning.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering och ombyggnad av befintlig hiss i flerbostadshus med 6 lägenheter.
Fönsterbyte på kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor, fönsterbyte på hus k.
Rivning av byggnader i Helsingborg
Avser rivning av f.d skolbyggnad samt en villa.
Renovering av fönster i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av fönster i flerbostadshus med 15 lägenheter.
Renovering av hiss i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av 1 hiss i flerbostadshus.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Fönsterbyte del av flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av fönster på del av flerbostadshus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av befintlig tegelfasad på flerbostadshus med 14 lägenheter. Fastigheternär från 1906. Q-märkt hus.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Karl X Gustavs gata.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av putsfasad på delar av flerbostadshus.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Erik Dahlbergs gata 5.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Michael Löfmans gata 2-11.
Upprustning av rekreationsområde i Närlunda, Helsingborg
Planer finns föruUpprustning av Lertegelgropen på Närlunda.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Romares väg 1-10.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Johan Banérs gata 37-61.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Karl Johans gata 8-12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Piongatan 7-23.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Nejlikegatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Nordsjögatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Degerödgatan 1-14.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Stampgatan 43.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Pålsjögatan 9-34.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Farmgränden 6.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södra Storgatan 14-39.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skolvägen 18-30.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Nyvångsvägen 9-31.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Älgögatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södra Storgatan 12-35.
Fasadarbeten på kapell vid kyrka i Helsingborg
Projektet avser omfogning av fasad på befintligt kapell.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Fältgatan 1-18.
Va-arbeten i Rydebäck, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Ulvögatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Piongatan 25-43.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Dalsläntegatan 13-27.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Parkeringsgatan 4.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Trintegatan.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lokvägen 1-3.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lokvägen 1-3.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Drottninggatan 37.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Tågagatan 1-5.
Åtgärder av entrédörrar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser åtgärder av entrédörrar/ytterdörrar.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Helsingborg
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus med 10 lägenheter.
Renovering av entrédörrar i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av entrédörrar i 1 huskropp med tre trapphus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för spolning av stammar i flerbostadshus med 22 lägenheter.
Fasadarbeten på del av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för åtgärder av putsfasad på del av flerbostadshus.
OVK-besiktning iflerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus med 6 lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).