Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av affärshus till skola, johannes hedberggymnasiet.
Ombyggnad och hyresgästanpassnins av skola i Helsingborg
Avser hyresgästanpassning av skola som avser ett nytt kök, utbyte av ventilation, värme och el utöver rena ombyggnadsarbeten av rum och ytskiktet etc. Arbetena på plats förutsätts i dagsläget utföras i fyra (4) olika etapper varav etapp 4 är utvändiga mark och landskaps arbeten.
Ombyggnad av gata samt va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser att bygga om befintlig gata till g/c-väg samt va-arbeten.
Om- och tillbyggnad av affärslokal och lager i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av 2000 m2 affärslokal samt tillbyggnad av 200 m2 lager.
Ombyggnad av gång- och cykelbro i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig gång- och cykelbro, komplettering av intilliggande ramper med ny belysning, ny beläggning m.m. och uppförande av tre hissar som ska förbinda broplan med markplanet. Objektet är beläget i Helsingborg, ca 500 m från stadens centrum.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser option från projektnumer 1597830. Projektet avser ombyggnad av va-ledning samt ny serviser. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Ombyggnad av kontor och butik m.m. i Helsingborg
Avser ombyggnad av ekonomibyggnad till kontor/butik/showroom. Avser sammanbyggd huskropp i 1-2 plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus, hel renovering av fasad, takbalkar, fönster m.m..
Om- och tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser om- och tillbyggnad av affärshus, tillkommande lokal samt fasadändring.
Ombyggnad av vind till bostäder i Helsingborg
Planer finns för inredning av vindar till bostäder. Objektets läge: Fredagsgatan 14 och 16.
Ombyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Planer finns för invändig ombyggnad av Sofiero Slott.
Nya processtankar till Filbornaverket i Helsingborg
För ett projekt på Filbornaverket avser Öresundskraft att handla upp två styck tankar med volym på ca 70-100 m3 vardera. Själva inköpet planeras att genomföras i början av 2021. Tankarna ska vara konstruerade i glasfiberarmerad plast (preliminärt vinylester). Installation på Filbornaverket i Helsingborg är tänkt att ske under våren 2021 (preliminärt i maj). Leverans ska ske till Filbornaverket i Helsingborg.
Ombyggnad av scengolv och ytskikt vid Stadsteatern i Helsingborg
Projektet avser byte av ytskikt i salong och foajé, byte av bjälklag och scengolv med med ombyggnad av tillhörande gradängvagnar och höj-och sänkbara lyftbord. I projektet ingår även elinstallationer.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Upptaget i investeringsbudget.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2021. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Rivning av bostäder i Helsingborg
Projektet avser rivning av bostadsområde där arbetena omfattar rivning, demontering, sanering, sortering och återvinning. Objektets läge: Grönkullagatan 21, 23, 25, 27.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde. Objektet avser färdigställande gator och trottoarer inom fastigheten Filborna 36:9, Vildrosgatan och Lundbäcksgatan. I entreprenaden igår även en option avseende plantering av häck på fastigheten Miniatyren 13.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Rydebäck, Helsingborg
Projektet avser färdigställande av gator i bostadsområde. Gatuyta ca: 15.000 m2. Entreprenaden omfattar mark-, va- samt elarbeten. Objektet är beläget i Rydebäck. Ca 14 km från Helsingborgs centrum.
Upprustning av park i Helsingborg
Projektet avser uppfräschning av Kopparmöllegatan. Detta innebär bland annat en helt ny lekplats, nya entréer, en omdragning av vissa gångvägar, två trappor ersätts med en samt en åsnestig. Objektet är beläget i Troedsmöllans markområde utmed Hälsovägen, ca 1,5 km från Helsingborg C.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Avser bl.a uppgradering av systemet. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering av ca 550 meter huvudledning för spill - resp. dagvatten samt ca 450 m vattenledning. Gator som omfattas av entreprenaden är: Kungsörsgatan, Vadstenagatan, Grännagatan, Sösdalagatan samt Söderköpingsgatan i Helsingborg. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för nya fjärrvärmeledningar samt återställningsarbeten efter va - och fjärrvärmearbetena.
Ombyggnad till idrottshall i Helsingborg
Avser ombyggnad från teknikhall till innebandy/idrottshall.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6-8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Ramavtal avseende revisionsbesiktning brandlarm- och sprinklersystem, Helsingborg
Avser ramavtal avseende revisionsbesiktningar av brandlarm/utrymningslarm och sprinklers inom Helsingborgs kommun. Avtalstid 2021-03-01 - 2023-02-28 med möjlighet till 1 + 1 års förlägning.
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Ändring till gymnasielokaler i Helsingborg
Avser ändrad användning av gym till gymnasielokaler.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Ombyggnad av befintliga lokaler i skola i Helsingborg
Huvudbyggnaden byggs om från diskrum, matsal till klassrum och grupprum. Förskolebyggnaden byggs om från storkök till administrativ del med rum för skolsköterska, kurator och vaktmästaren samt mötesrum. Skolan ska vara igång i byggnaderna och ska kunna bedriva sin verksamhet under byggtiden. Omfattning: Projektet omfattar ca 350 m². Projektet omfattar även markarbeten (Fettavskiljare) Objektets läge: Katedergatan 2 o 11.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 5 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
RFI underhållsmuddring/rensmuddring vid Helsingborgs hamn
Syftet med RFI:n är att få information gällande lämpligaste muddermetoden avseende miljö, effektivitet och pris.
Ramavtal avseende revisionsbesiktning inom Helsingborgs stad
Avser ramavtal avseende revisionsbesiktning inom Helsingborgs stad. Avtalstid är ej fastställd.
Åtgärder av viadukt i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ombyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Avser ändrad användning till veterinärstation samt utökning av bef verksamhet. Fasadändring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av källare samt miljörum.
Tillbyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av mur/stödmur.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Tillbyggnad av carport i Helsingborg
Bygglov för anläggande av plank och uppförande av vägg i carport.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av enbostadshus samt rivning delar och ändring bärande konstruktion.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare bostad på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Helsingborg
Bygglov för restaurering av ekonomibyggnad samt fasadändring och rivning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till två lägenheter, del av industri.
Ombyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av garage till miljöhus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av skola till hunddagis.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning lokal till lägenhet.
Ombyggnad av gym i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för ändrad användning till träningslokal, tom 2030-12-31.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för rivning av lada.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Låssystem-,skyltar-, energibesparande åtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring i brandskydd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för 15 kvm tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av ekonomibyggnad i Helsingborg
Anmälan för rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Helsingborg
Anmälan för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Anmälan för rivning av komplementbyggnader.
Ändring av hiss i affärshus i Helsingborg
Anmälan för väsentlig ändring av hiss, allerhuset.
Ändring av ventilation i del av skola i Helsingborg
Aver komplettering av ventilationsaggregat i del av skola.
Ombyggnad del av g/c-bana i Helsingborg
Avser ombyggnad av g/c-bana längs en del av Lägervägens östra del.
Ändring av ventilation i kontor i Helsingborg
Anmälan av ändring av ventilation i kontorslokal.
Rivning av bostäder och toaletter Helsingborg
Avser rivning av bostäder och toaletter vid Grenadjärgatan 17 i Helsingborg.
Rivning av lagerbyggnad i Helsingborg
Avser rivning av byggnad 705 som aver lagerbyggnad med omklädningsrum.
Rivning av kontorsbyggnad i Helsingborg
Avser rivning av kontorsbyggnad i 1 plan med källare. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630699, 1655220, 1655226 samt 1655228.
Ändring till tandvårdslokal i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till tandvård.
Ändring till butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till butik.
Ändring till butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av industri/lager till butik - axoy.
Ändring till kontor och gym i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ändrad användning till kontor och gym samt fasadändring, maria nilla.
Ändring till träningslokal i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av bank till träningsverksamhet.
Ändring till butikslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till butik.
Ändring till restaurang i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av byggnad, från kontor till restaurang.
Ändring till kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till kontor och lager.
Ombyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till lager och samlingslokal.
Rivning av bostadshus och växthus m.m. i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus inkl. komplementbyggnader, pannhus, lada och växthus på Kv Ljusekulla, yta 350 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655226 samt 1655228.
Rivning av bostadshus i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus med komplementbyggnad, 150 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655220 samt 1655228.
Rivning av lokal och bostad i Helsingborg
Avser rivning av byggnad med lokal och bostad, 60 m2. Projektet samupphandlas med 1630690, 1655220, 1655226 samt 1655228.
Rivning av ladugårdslänga i Helsingborg
Avser rivning av ladugårdslänga, ca 150 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655220 samt 1655226.
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Va-arbeteni Helsingborg
Projektet avser va-arbeten för Brigadgatan 2-4.
Va-arbeteni Helsingborg
Projektet avser va-arbeten för Regementsvägen.
Va-arbeteni Helsingborg
Projektet avser va-arbeten för Vaktgatan 1-3.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Bjäregatan 17.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Tranemansgatan 3-13, 10-14.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilbyten vid Gåsebäcksvägen 2-10.
Ventilabyten i Helsingborg
Avser ventilbyten vid Inspektörsgatan.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilbyten vid Jöns Jonsgården 36.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilbyten vid Kvarnstensgatan 4.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilbyten vid Planavägen 41.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.