Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kontor i Lund
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler i K-märkt fastighet avser även ny utemiljö på innergården
Rivning och nybyggnad av f-3 skola i Lund
Avser rivning samt nybyggnad av Vikingaskolan för ca 300 elever.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Lunds Kommuns Fastighets AB
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Lunds kommun. Delområde 1. Arkitektur Delområde 2. Akustik Delområde 3. Värme, ventilation, sanitet (VVS) Delområde 4. El, tele, data Delområde 5. Styr- och reglering Delområde 6. Byggnadskonstruktion Avtalstid 2022-03-01 - 2024-02-29 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av äldreboendelokaler till korttidsboende m.m , Lund
Avser ombyggnad av äldreboendelokaler till korttidsboende med kontor och träningslokaler. Installation av sprinkler anläggning. Ombyggnad av omgivande markanläggning.
Produktförsörjning av övervakningsenheter, Lunds kommun
Avser partneringavtal för produktförsörjning av övervakningsenheter inom Lunds kommun.
Om-och tillbyggnad av Fäladsgården i Lund, etapp 2
Avser renovering av skola. Omfattning: -Aulan ska renoveras avseende ytskikt, stolar, ljudåtgärder och EL-installationer. -Basrum, NO-salar och Grupprum ska få nya ytskikt. Ny NO-inredning ska monteras. -Rwc och Wc ska renoveras samt få ny keramik och ytskikt. Nya innerdörrar till en del lokaler. Lokaler längs yttervägg ska få fönsterbröstningarna renoverade. Nya utrymningstrappor och nya utrymningsdörrar ska monteras. Nya brandklassade dörrar och partier till trapphus.
Utbyggnad av VA-ledning, Lund
Avser nya ledningar för dricks- och dagvatten inom Håstad. Entreprenaden omfattar även överföringsledningar mellan Håstad och Väggarp för dricks- och spillvatten samt spillvattenpumpstation i Håstad.
Om- och tillbyggnad av fastigheter för neonatalsjukvård, kvinnosjukvård och obstetrik samt infektionssjukvård i Lund
Under 2022 ska en programhandling för om- och tillbyggnad av neonatalsjukvård, kvinnosjukvård, obstetrik samt infektionssjukvård tas fram för att etablera en temporär lösning för lokalproblematiken som gör att verksamheten kan fortgå på ett patientsäkert sätt till nya permanenta lokaler finns på plats. Uppdraget omfattar projektledare bygg för programhandlingsarbetet.
Ombyggnad av gymnasieskola i lund
Planer för ombyggnation av gymnasieskola, invändigt ombyggnadarea 1400 kvm.
Utvändigt underhåll av Folkparken i Lund
Avser fasadrenovering samt takarbete av Folkparksbyggnaden i Folketspark, Lund.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser ombyggnad för nya hyresgäster. Entreprenaden omfattar viss förändring av planlösning, nytt RWC, ett våtrum i befintligt kontor, nya installationer samt anpassningar för utrymning mm.
Installation av laddstolpar för elbilar i Lund
Avser nybyggnad av 48 ladduttag samt förbereder 130 st =178 st Etapp 1: 2061404
Brännarbyte Gunnesboverket i Lund
Avser en komplett uppsättning av brännare med kringsystem inkl. mek, el, automation samt om nödvändigt, ett system för rökgasåterföring.
Anläggande av park i Lund
Planer finns att anlägga en ny park vid Revingegatan i Lund.
Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund
Igångsättning ej fastställd. Avser modernisering av kvävereningen på Källby ARV för att även i framtiden kunna uppfylla de utsläppta kraven som föreligger för kväve. Projektet omfattar bland annat processmässiga förändringar i befintliga bassänger, åtgärder för bättre processuppföljning och möjligheter till dosering av kolkälla.
Nytt parkeringsledningssystem i Lund
Ramavtal avseende nytt parkeringsledningssystem för att ersätta det befintliga. Systemet omfattar p-anläggningar, statiska och dynamiska skyltar samt tillhörande styr- och övervakningssystem. Avtalstid 5 år med möjlighet till 1 + 1 + 1 + 1 års förlängning.
Om- och tillbyggnad av lokal i Lund
Avser 34 stycken laddsstolpar samt om- och tillbyggnad av två lägenheter av en lokal.
Modernisering av styr- och reglersystem på Gunnesboverket i Lund
Avser modernisering av styr- och reglersystemet för Panna 2 på Gunnesboverket.
Ombyggnad av fördelningsstation i Önneslöv, Lunds kommun
Avser ombyggnad av Önneslöv 130 / 20 kV fördelningsstation i Önneslöv, Lunds kommun.
Rivning av kontor i Lund
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad värmesystem i skola, Lunds kommun
Avser ombyggnad av uppvärmningssystem. Golvvärmeslingor ska konverteras till ett traditionellt vattenburet radiatorsystem.
Tillbyggnad av universitet i Lund
Tillbyggnad och ombyggnad av universitetsbyggnad.
Fiberutbyggnad i sydöstra Lund
Projektet avser utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inom sydöstra Lund.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser fasad och fönster renovering på flerbostadshus. Adress: Tage Erlanders Väg 50 och 83 i centrala Lund.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser fasad och fönster renovering på flerbostadshus i centrala Lund.
Ombyggnad av befintlig passage (portiken), Lund
Befintlig passage (portiken) genom byggnaden på Kv.Stenkrossen måste byggas om för att större fordon ska kunna passera. I stora drag innebär ombyggnaden att befintligt bjälklag rivs till viss del och återstående stöttas upp med pelare. Ny takkonstruktion och väggar. Omläggning av ledningar. Även en takomläggning om ca 900 m² ska utföras. Detaljerade uppgifter redovisas i upphandlingsdokumenten
Upprustning och utveckling av utemiljön i området Offerkällan i Lund, Etapp 1
Avser renovering, upprustning och utveckling av utemiljön Offerkällan. Etapp 1 omfattar områdena kring gård och garage 5. Arbetet omfattar: • Upprustning och utveckling av hela utemiljön med dess gårdar, lek- och aktivitetsplatser, stråk, entréområden och planteringar. • Nya tätskikt på garage, liksom att skapa nya vistelsemiljöer på taken. • Förnyelse av belysning och ledningar inom området då ledningarna är utdömda och belysningen otillfredsställande. • Kanalisation av framtida installationer till elbilar i garage. • Renoverings- och förnyelseåtgärder av VA anläggningen i området.
Ombyggnad av undercentraler i förskola och flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av två undercentraler och utbyte av dess befintliga styr- och övervakningsinstallationer på fastighet Uarda 1 som utgörs av en förskola samt 60 lägenheter.
Utbyte av belysning i Lund
Avser utbyte av armaturer, belysningsstolpar och fundament samt omläggning av kablar inom rekreationsområdet S:t Hans Backar.
Ombyggnation av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ombyggnad av skorstenar på flerbostadshus.
Rörinstallation vid ESS-anläggningen i Lund
Avser rörinstallationer och omfatta rörspolar och rörstödmaterial, installation, svetsning, inspektioner och provning.
Invändigt underhåll av äldreboende i Lund
Avser leverans och installation av nya huvudledningar för tappvarmvatten och VVC på bottenvåningen av byggnaden.
Anläggande av gata, va-ledning i Lund
Planer finns för anläggande av gata, va-ledning på en yta mellan Kävlingevägen och Korsåkervägen inför nytt bostadsområde vid Korsåkersparken i Lund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ändrad användning av lokaler till bostäder, utvändig ändring samt anläggande av parkering.
Ombyggnad av undercentraler i flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av en undercentral och utbyte av dess befintliga styr- och övervakningsinstallationer på fastigheten Solisten 3 som utgörs av 172 lägenheter med en gemensam undercentral.
Ombyggnad av undercentraler på äldreboende i Lund
Avser ombyggnad av en undercentral och utbyte av dess befintliga styr- och övervakningsinstallationer på äldreboende som består av sex avdelningar á 8 lägenheter i Lund.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Byte av värmesystem i flerbostadshus, Lund
Planer att byta värmesystem i flerbostadshus, på Nordanvinden 4.
Invändigt underhåll i Universitetsbyggnad i Lund
Entreprenaden omfattar tätning av ventilationskanaler. Befintliga ventilationsaggregat skall bytas ut under sommaren 2022 och i samband med utbytet öppnas möjligheten att täta ventilationskanalerna i huset.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ombyggnad och renovering av fasader och balkonger.
Byte av brand- och utrymningslarm i sporthall i Lund
Avser utbyte av brandlarm- och utrymningslarmsystem inom hela byggnaden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus (fönster- och dörrbyte, byte av kulör, nya entrépartier), nya balkongräcken, installation av solceller, nya fläktrum på tak samt ny brandvägg.
Rivning av industrihus i Lund
Rivning av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Lund
Ändrad användning av kontorsbyggnad till skola samt utvändig ändring.
Provisoriskt idrottscenter i Lund
Provisoriskt idrottscenter innan ombyggnationen av anläggningen kommer ta fart, som är om 2-3 år. 1351474 -Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Utvändig ändring av industribyggnad, övrigt samt konstruktion.
Utvändigt underhåll av butik i Lund
Utvändig ändring av butik.
Ombyggnad av hotell i Lund
Ändrad användning av hotell.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av museum i Lund
Utvändig ändring av museum, ombyggnad samt ändring av bärande konstruktion, brandskydd och hiss.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).