Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av flerbostadshus, Lund
Omfattar fastigheterna Snödrivan 1 och Snöfoget 1 på Klostergården i Lund. Entreprenaden avser upprustning av befintliga flerbostadshus, fyra hus med 9 våningar samt källare och två hus med 2 våningar samt källare, totalt 464 lägenheter.
Nybyggnad av trafikplats Lund Södra vid E22
Ombyggnad av E22 Tpl Lund Södra. Rivning av befintlig cirkulationsplats över motorvägen, ersätts med en ny sexfältig bro samt klöverbladsramper. Additionskörfält anläggs mellan Tpl Lund Södra och Tpl Råby. 2 broar över Höje å samt en gc-bro över E22 och en port under väg 108 för väg 883/885. Bullerskydd och dagvattenmagasin.
Om- och tillbyggnad, SamC i Lund
Avser om- och tillbyggnad av lokalerna för Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Ombyggnaden av de två befintliga husen M och O har en BTA om ca 6000kvm. Tillbyggnaden mellan M och O, kallat hus C, beräknas bli ca 4500kvm.
Ombyggnad av stationsområdet i Lund C
Avser ombyggnad av stationsområdet i centrala Lund.
Ombyggnad av Avancerade läkemedelsterapier (ATMP)
Avser ombyggnation av Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) i blocket, sjukhusområdet i Lund, BTA cirka 1320 kvm i F och EC-blocket. Projektet berör ombyggnationer på plan 12 F1-blocket och plan 12 F2-blocket och plan 12 EC-blocket. Det är ett projekt av hög teknisk komplexitet.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser totalrenovering av Polhemsskolan för byggnad 2 och 9. Renoveringen är inriktad för den tekniska programmet. Projektet kommer renoveras med nya planlösningar, nya installationer, väggar, ytskikt samt tillbyggnad av hiss. Byggnaden är på två plan. Slutbesiktning kommer ske Juni, 2024. Rivning - juli / 14 månader
Ombyggnaden av universitetsbiblioteket i Lund
Universitetsbiblioteket i Lund - förnyelse av entré och publika ytor. Universitetsbiblioteket består av totalt ca 16 000 kvm BTA varav cirka 2000 kvm BTA berörs av den planerade ombyggnaden.
Tillbyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser tillbyggnad av befintlig bussterminal med nya verkstäder, ny tvätthall, ca BTA 2000 kvm och ombyggnad av delar av befintlig byggnad, ca BTA 1000 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för spolning av stammar.
Underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum i Lund
Avser underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning med marklager och energicentral vid Kemicentrum och gå över till CO2-värmepumpdrift.
Tillbyggnad av förskola i Lund
Projektet avser underhåll och anpassning av hela fastigheten inklusive markarbeten. Renoveringsyta BTA 644 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för OVK-besiktningar på lägenheter, ca 116 st.
Ombyggnad av växthus, Lund
Projektet avser en verksamhetsanpassning av befintliga lokaler med bla ett nytt högre palmhus och en ny entrébyggnad.
Rivning av avfallsanläggning, Lunds sjukhusområde
Avser rivning av avfallsanläggning, By 51 vid Lunds sjukhusområde.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i P-hus i Medicon Village, Lund
Avser uppförande av en bilvårdsanläggning i en del av suterrängplanet på det nyligen färdigställda mobilitetshuset Fjärilen i Medicon Village i Lund
Ombyggnad av flerbostadshus, Lund
Avser Våtrumsrenovering m.m i flerbostadshus .
Anläggning av bevattningsvåtmark på fastighet, Lund
Avser anläggande av en bevattningsvåtmark på fastighet Ättarp S:8 m.fl, Lunds kommun inom ett område som idag utgörs av åker. Våtmarksyta ca 50 000 m2. Total schaktvolym uppgår till 85 800 m3 varav matjord (0,4 m) .
Ombyggnad av storkök på Fäladsgården i Lund, etapp 4
Avser ombyggnation av storkök på skolan Fäladsgården i Lund. Storköket har tillagning till skolans egna elever och personal, ca 600 måltider. Därutöver tillagas det 1400 externa måltider för utkörning.
Tillbyggnad av skola i Lund
Avser tillbyggnad av hiss och invändig ombyggnad av skola.
Utvändigt underhåll på Universitetsbiblioteket i Lund
Avser upprustning, underhåll och renovering av samtliga fönster (500 enheter) i byggnaden som innehåller universitetsbibliotek. Byggnaden är klassad som byggnadsminne.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Lund
Planerat projekt som avser spolning av stammar planeras i flerbostadshus i Lund, Brf vintergatan.
Renovering och anpassning av Gula villan
Avser renovering av kontorslokal på fastighet Kv. Stenkrossen 2 i form av nya ventilationssystem, renovering av ytskikt på plan 1 och 2 samt nytt fläktrum på kallvinden. Total LOA är ca 90 Kvm plus 27 Kvm teknikutrymmen.
Byte av hissar i By 11 på SUS, Lund
2 st befintliga hissar 11:01 och 11:02, skall ersättas med nya hissar, samt att schakten skall byggas om för att klara 2 st sänghissar, i befintligt hisschakt, inom by 11 på SUS i Lund.
Ny och ombyggnad av G&C-väg i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget. Planer finns att anlägga en rak stäcka med cykelväg för pendlare mellan Lund och Malmö.
Upprustning och utveckling av utemiljön i området Offerkällan i Lund, Etapp 2
Avser renovering, upprustning och utveckling av utemiljön Offerkällan. Etapp 2 omfattar områdena kring gård och garage 4 och 6. Arbetet omfattar: • Upprustning och utveckling av hela utemiljön med dess gårdar, lek- och aktivitetsplatser, stråk, entréområden och planteringar. • Nya tätskikt på garage, liksom att skapa nya vistelsemiljöer på taken. • Förnyelse av belysning och ledningar inom området då ledningarna är utdömda och belysningen otillfredsställande. • Kanalisation av framtida installationer till elbilar i garage. • Renoverings- och förnyelseåtgärder av VA anläggningen i området.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Lund
Avser ändrad användning vårdbyggnad, byte av taktäckning på delar av tak, idag belagda med enkupiga röda tegelpannor till tvåkupiga tegelröda takpannor.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Tillbyggnad av en ny reception i kontorsbyggnad.
Betongåtgärder i garage i Helsingborg
Rivnings- och lagningsarbeten av betong på entréplan och källarplan i garaget på fasigheten Karl XI Norra 19 i Helsingborg.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Utvändig ändring, underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde av universitetsbyggnad .
Ombyggnad av parkytor med temalekplats, idrottsytor, m.m i Lund
Avser ombyggnad av parkytor med temalekplats, idrottsytor på Norra fäladen i området för Sankt Hans backar i Lund. Entreprenaden omfattar: -ombyggnad av lekplats -ombyggnad av idrottsytor -ombyggnad av planteringsytor -belysningsarbeten -VA-arbeten Ungefärlig omfattning: ca 3500 kvm
Demontering och mellanlagring av parkeringshus i Lund
Projektet avser demontering av parkeringsanläggningen Margretedal och därefter mellanlagra densamma på en annan fastighet. Margretedals konstruktion består huvudsakligen av prefabricerade betongelement, utformade i två förskjutna huskroppar (idag sammanlänkade) med vardera två parkeringsplan.
Ombyggnad av samlingslokal i Lund
Avser ombyggnad av tvättstuga till gemensamhetslokal.
Ombyggnad av geoenergianläggning i Lund
Högevallsbadet har en befintlig geoenergianläggning med fyra stycken energibrunnar för produktion av värme och kyla. Samtliga energibrunnar bedöms uttjänta. Entreprenaden omfattar: - att ta samtliga energibrunnar ur drift - ersättning av samtliga energibrunnar med kylmedelkylare för dumpning av överskottsvärme från kylproduktion sommartid och produktion av frikyla vintertid.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Lund
Avser omläggning av tak flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Projektet avser en ändrad användning industrilokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser värmeåtgärder med renovering eller byte av elledningar.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Avser utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser en ombyggnad av konstruktion i kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Ombyggnad av sprinkleranläggning.
Ombyggnad av undercentraler i förskola och flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av två undercentraler och utbyte av dess befintliga styr- och övervakningsinstallationer på fastighet Uarda 1 som utgörs av en förskola samt 60 lägenheter.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lund
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av undercentraler i flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av en undercentral och utbyte av dess befintliga styr- och övervakningsinstallationer på fastigheten Solisten 3 som utgörs av 172 lägenheter med en gemensam undercentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för byte av tak.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser användning från lager till kontor.
Utbyte av styr- och övervakningssystem i flerbostadhus i Lund
Avser utbyte av befintligt styr- och övervakningsinstallationer. Befintligt styrsystem är av typen TAC Xenta. Objektets läge: Slåttervallen 2, Landgillevägen 21-27 , Lund
Utbyte av styr- och övervakningssystem i flerbostadhus i Lund
Avser utbyte av befintligt styr- och övervakningsinstallationer av typen TAC Xenta. Objektets läge: Snäckan 2, Munins väg 2-8, Lund
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av skola i Lund
Ombyggnad av konstruktion för skola.
Utbyte av styrsystem i värmecentraler vid fastigheter i Lund
Objekten avser fyra områden benämnda Hillebarden 1 och Ivar Benlös 1 i Lund samt Spinnrocken 1 och Ullen 1 i Genarp. Samtliga objekt betjänas av vardera en värmecentral. Befintligt styrsystem är av typen TAC Xenta. Arbetet i denna entreprenad avser utbyte av dess befintliga styr- och övervakningsinstallationer.
Utbyte av styrsystem i fastigheter i Lund
Objekten avser fyra områden benämnda Bjärredsbanan 1, Landstinget 3, Kråkelyckan 7 och Arkivet 5 i Lund. Befintligt styrsystem är av typen TAC Xenta. Arbete i denna entreprenad utbyte av dess befintliga styr- och övervakningsinstallationer
Utbyte av styrsystem i fastighet i Lund
Objektet avser området benämnt Offerkällan, Sankt Hans gränd 1-44, Lund. Befintligt styrsystem är av typen TAC Xenta. Arbete i denna entreprenad utbyte av dess befintliga styr- och övervakningsinstallationer
Utbyte av styr- och övervakningssystem på äldreboende i Lund
Avser utbyte av befintligt styr- och övervakningsinstallationer av typen TAC Xenta. Objektets läge: Fodermarsken 1, Stiftsvägen 31-39, Lund
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser tillbyggnad av laddstolpar till fastighet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).