Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för ombyggnad av skola samt evt en förskola.
Ramavtal reläskyddsbyten och andra åtgärder i fördelningsstationer
Upphandling av ramavtal omfattande stationsarbeten i befintliga fördelningsstationer såsom: Reläskyddsbyten i fördelningsstationer 130-10 kV, Övriga typer av arbeten i befintliga fördelningsstationer , exempelvis apparatbyten i högspänningsutrustning, markarbeten inom ställverksområdet inklusive skydd för obehöriga (staket, larm etc) Upphandling av ramavtal omfattande stationsarbeten i befintliga fördelningsstationer såsom: Reläskyddsbyten i fördelningsstationer 130-10 kV, Övriga typer av arbeten i befintliga fördelningsstationer , exempelvis apparatbyten i högspänningsutrustning, markarbeten inom ställverksområdet inklusive skydd för obehöriga (staket, larm etc)
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Lund
Avser ombyggnad och tillbyggnad av äldreboendet Mårtenslund. Äldreboendet består idag av 60 stycken boenderum samt tillhörande gemensamhetsutrymmen på plan 2 och 3. Plan 1 innefattar administrativa ytor för äldreboendet samt en restaurang, ett mindre badhus och ett skyddsrum. Plan 4 innefattas av vind samt teknikutrymme. Entreprenaden avser i stora drag att bygga om äldreboendet för att reducera de 60 stycken boenderummen till 40 stycken. Tillbyggnad av trapp och hisshall samt utökande av yta för de gemensamma utrymmena på plan 2 och 3. Solceller installeras på tak. Även renovering med nya installationer och ytskikt samt installation av sprinkler. Badhuset ytor disponeras om och renoveras samt separeras från äldreboendet med en ny entré på husets östra gavel. Marken skall upprustas på husets baksida vid tillbyggnaden av hiss och trapphall. Ny entré till badhuset skall även anläggas på huset östra gavel.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Ombyggnad till lokaler för Vävnadsbanken, Lund
Avser ombyggnad av befintlig lagerlokal till ett tillvarataganderum, samt behandlingsrum, manöverrum, förberedelserum, omklädningsrum. Objektets läge: Ligger i anslutning till Vävnadsbanken. Byggnad 52, plan 10. Baravägen 37, Lund.
Ombyggnad av skola i Lund
Ombyggnad planeras för en problemfylld del av Lunds största gymnasium Polhemskolan.
Ombyggnad av sjukvårdslokaler, Lund
Avser ombyggnad/anpassning för mottagningslokal på Sankt Larsparken.
Om-och tillbyggnad av Fäladsgården i Lund, etapp2 mfl
Avser renovering och ombyggnad av skola. Renovering av omklädningsrummen, toaletter, aula, bibliotek och fritidsgård samt anpassning av ljudmiljö. Delning av vissa rum till mindre grupprum. Uppdatering med punktsugar i NO- salar med mera. Projektet kommer att etappindelas.
Utbyggnad av station i Brunnshög
Avser utbyggnaden med kontor och bostäder på Brunnshögsområdet i nordöstra Lund är kapaciteten i befintlig 130/10 kV station Lund Östra (LND ÖM) inte tillräcklig. Med anledning av detta ska den under 2015 (för matning av European Spallation Source, fortsättningsvis kallat ”Skanska ESS”) färdigställda 130/20 kV stationen Brunnshög (BHG) kompletteras med två st 130 kV transformatorfack, två st 130/10 kV 40 MVA transformatorer och ett 10 kV ställverk i form av ringskena med fyra sektioner.
Ombyggnad av vårdavdelning, region skåne
Ombyggnad av lokalanpassning samt ombyggnad av vårdavdelning på c:a 900 kvm till Mava avd 8. Projektet ligger på D3 plan 12 i Blocket i Lund (Byggnad 40).
Ombyggnad av gymnasieskola i lund
Planer för ombyggnation av gymnasieskola, invändigt ombyggnadarea 1400 kvm.
Renovering förskola, Lund
Renovering av förskolan vilket innefattar takbyte, byggnation av nytt utesov och en miljöstation, rivning entréer, byte el, VVS, planlösningsförändringar och ytskiktsarbeten
Rivning av avfallsanläggning, Lunds sjukhusområde
Avser rivning av avfallsanläggning, By 51 vid Lunds sjukhusområde.
Ledningsrenovering, ny busshållplats m.m. i Lund
Projektet avser ledningsrenovering av befintliga vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar, gasledningar, belysningsarbeten, ny busshållplats samt tillgänglighetsanpassade åtgärder. Objektet läge: Sankt Petri kyrkogata i centrala Lund.
Upphandling av Krafttransformatorer i Lund
Omfattar krafttransformatorer enligt nedan: Kraftringen Nät: Fyra (4) st 130/20-10 kV 40 MVA. Två (2) st 20/10 kV 10 MVA. Skånska Energi Nät: En (1) st 130/20 kV, 30 MVA.
Ombyggnad värmecentraler
Avser ombyggnad av värmecentraler inom fem fastigheter benämnda Skolgatan 5 och 13, Råbygatan 7B, Östra Mårtensgatan 10B och Östra Vallgatan 21 inom kvarteret Östertull.
Ombyggnad värmecentraler
Avser ombyggnad av befintlig fjärrvärmevärmecentral för två stycken flerbostadshus och en mellanliggande butiksbyggnad. Respektive bostadshus utgörs av 84 lägenheter i 10 våningsplan och källare. Butiksbyggnad utgörs av en affärslokal i markplan och med en källare inrymmande lager, personalutrymmen och teknikrum. Gemensam värmecentral för byggnader ovan är placerad i källare för byggnad Sandryggen 3(f.d. Dikesryggen 1).
Stambyte och ombyggnad av kasern i Södra Sandby, Lunds kommun
Avser ombyggnad av duschrum samt stambyte i delar av byggnaden.
Ombyggnad och renovering av skola i Södra Sandby
Avser ombyggnad och renovering av Byskolan i Södra Sandby, Lund.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder som ofattar totalt 6 st rad/kedjehuslängor med 78 st lägenheter. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Byte av vattenledning i flerbostadshus i Lund
Avser byte av vattenledningar. VA-entreprenad : HP entreprenad AB
Ramavtal Industristädtjänster vid Kraftringens anläggningar, Lund
Ramavtal avser industristäd respektive industrisanering vid Kraftringens anläggningar. Avtalstid:2021-06-01 - 2023-05-31 Möjlighet till förläning 1+1
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ändrad användning av restaurang och konferenslokal till ca 12 lägenheter.
Ombyggnad omklädningsrum Revninge, Lund
Ombyggnad av omklädningsrum och entré, golvbyte i befintlig styrketräningslokal samt ytskiktsrenovering i delar av byggnaden.
Installation av laddstolpar för elbilar i Lund
Planer finns för en tillbyggnad av ca 450 stycken laddstolpar intill fastigheterna.
Ombyggnad till studentlägenhet i Lund
Planer finns för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus, 4 st studentlägenheter.
Om- och tillbyggnad av lokal i Lund
Planer finns för om- och tillbyggnad av två lägenheter av en lokal samt laddstolpar.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Lund
Planer för spolning av stammar planeras i flerbostadshus i Lund, Brf vintergatan.
Ombyggnad av universitet, Lund
Omfattar leverans av två (2) klimatkammare med tillhörande materiel såsom slussar, mellanvägg, genomräckningsskåp och klara för drift till Aerosollaboratoriet vid LTH.
Anläggande av park i Lund
Planer finns att anlägga en ny park vid Revingegatan i Lund.
Modernisering av styr- och reglersystem på Gunnesboverket i Lund
Avser modernisering av styr- och reglersystemet för Panna 2 på Gunnesboverket.
Ombyggnad av sopsugsterminal i Lund
Avser upphandling av en totalentreprenad för sopsugsutrustning till en sopsugsterminal (ej byggnad), inkast till kommande etapputbyggnader, inkoppling av befintliga inkast, leverans av NiHard rör samt 5 års drift och underhåll. I entreprenaden ingår inga grävarbeten
Ombyggnad av flerbostadshus, Lund
Avser ombyggnad av larmcentral i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av värmecentral det objektet är benämnt Grödan och utgörs av 143 lägenheter och 2 lokaler fördelade på fyra fastigheter i fyra våningar med gatuadress Kobjersvägen 10A-D, Klövervägen 3A-C, Luzernvägen1A-E och Slåttervägen 2A-B. Fastigheterna är uppförda på 1950-talet.
Förnyelse av ledningsnät i Lunds kommun
Avser förnya vattenledningsnätet samt förbättra driftsäkerheten i centrala Veberöd.
Ombyggnad av kontorshus i Lund
Avser ombyggnad av Akademiska hus kontor och omfattar invändig rivning och ombyggnad samt utvändig upprustning. Objektets adress är Ole Römers väg 2 i Lund.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning till skola. Ändring av planlösning på plan 1 samt brandskydd och ventilation.
Nybyggnad av parkeringsledningssystem i Lund
Avser nytt parkeringsledningssystem för att ersätta det befintliga. Syftet med parkeringsledningssystemet är att ge besökarna information i realtid via dynamiska skyltar om antalet lediga parkeringsplatser och vägvisning till tillgängliga parkeringsanläggningar i staden Lund.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.
Rivning av kontor i Lund
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Avser ändrad användning från tandläkarlokal till familjecenter.
Tillbyggnad av laddstolpar i Lund
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar till flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av industrihus i Lund
Rivning av industrilokaler.
Rivning av kontor i Lund
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av garage i Lund
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad och garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottsplats i Lund
Avser ändrad användning idrottsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för utvändig ändring och ändrad användning av industribyggnad, Bygglov för uppställning/uppsättning av skyltar Kopparkisen 1.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring, ändrad användning samt installation av hiss, kontorslokaler.
Ombyggnad av tennishall i Lund
Bygglov för ändrad användning industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Lund
Bygglov för ändrad användning vårdlokaler.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för inredning av lokal till restaurang, Bygglov för inredning av lokal till tandläkarmottagning Hängmattan 3.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser fasadrenovering av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Anmälan för ändring av ventilation och ingrepp i bärande konstruktion.
Ombyggnad av radhus i Lund
Anmälan för ändring av ventilation, rad/kedjehus.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för installation/ändring av hiss i kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Rivning av lager i Lund
Anmälan för rivning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd i hotell.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd, ventilation samt ändrad användning, kontorslokaler.
Ombyggnad av skola i Lund
Ändrad användning skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Ändring av bärande konstruktion och planlösning.
Tillbyggnad av lager i Lund
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt uppförande av skyltar.
Ombyggnad av butik i Lund
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i butikslokal.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för uppförande av upplag.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i enbostadshus.
Rivning av lager i Lund
Rivningslov för rivning av lagertält.
Ombyggnad av tennishall i Lund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till padelhall.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för installation/ändring av ventilation i kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.