Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 165 st.

Ombyggnad till butik och parkeringshus mm i Malmö
Projektet avser ombyggnad av 3500 m2 butikslokaler i bottenplan för Willys samt parkeringshus i övre planen med 550 parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor till gymnasieskola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för ombyggnad från kontor till skola för gymnasie- och vuxenutbildning. Byggnaden består av tre rektangulära huskroppar som är sammankopplade via en smalare central byggnadsdel. Man avser att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Silver samt Guld på energi.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser en helrenovering av kontor.
Ombyggnad av va och gata i Malmö
Projektet omfattar omläggning och renovering av befintligt VA-system (VA SYD) och ombyggnad av gaturummet som en del av storstadspaketet. Objektet är beläget längs Erikslustvägen och Linnégatan (Malmö) med begränsning i sina ytterområden av Mellanhedsgatan i norr och Västanväg i söder.
Ombyggnad av äldreboende till hyreslägenheter i Malmö
Objektet avser ombyggnad av tidigare vårdboende inom Kv. Cellon 2. 69 befintliga lägenheter och tillhörande gemensamma ytor omvandlas till totalt 81 hyreslägenheter.
Återuppbyggnad av butik efter brand i Malmö
Avser återuppbyggnad av butik efter brand. Yta: ca 5000 m2. (rivningsarbeten ingår under projektnummer 2277261)
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Entreprenaden avser byte av 12 stycken utloppsilar, renovering av 12 stycken utloppssilar, byte av en blåsmaskin, uppkoppling till befintligt automationssystem samt anpassning av blåsutrustning till utloppssilar. Utloppssilar och blåsmaskiner är placerade inne på Sjölunda ARV.
Förhyrning av lokaler för Heleneholms Familjecentral i Malmö
Beställaren önskar hyra Hyresobjektet i Heleneholm/Flensburg Malmö. Lokalerna ska iordningställas för öppen förskola och socialtjänstkontor.
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd
Avser ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd, i närheten av Malmö.
Ombyggnad av skola i Malmö
Ombyggnad av skola,(malmö praktiska gymnasiet) samt fasadändring (omfogning, nya fönster och dörrar, nytt entréparti, ny trappa samt ny ventilationshuv).
Underhållsbeläggning varmmassa och värme i Region Södra
Beläggningsgrupper DSS 2401 natt, DSS 2402 varm, GK 2401 värme, GK 2402 varm och GK 2403 varm.
Utökning av teaterlokaler i Malmö
Projektet avser utökning av Skånes Dansteaters lokaler. Yta ca 1170 kvm belägen på plan 10 (markplan) + ca 110 kvm nytt teknikutrymme på plan 11 (1tr). Yta inom plan 10 innefattar kontor med pentry, omklädning/wc/dusch, rum för dansträning, rum för teaterföreställningar ”black box”, uppehållsyta för besökare/publik. Yta inom plan 11 innefattar ny teknik i huvudsak ny ventilation med tillhörande installationer.
Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Tillbyggnad av skola i Malmö
Avser tillbyggnad av 650 m2 skollokaler. Fasadändring (ny kulör) samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö
Avser ombyggnad samt installationsanpassningar med erforderliga kringarbeten av Hovrätten över Skåne och Blekinge Arbetet omfattar: - Ny förhandlingssal - Komplettering av glaspartier i salar - Ombyggnation av kontor, mötesrum, hänvisningsrum, nämndemannarum, förråd, telefoniväxel - Nytt fläktrum med nya aggregat på takplanet
Ombyggnad till bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av en fastighet till 11 lägenheter.
Ombyggnad till omklädningsrum och café i Malmö
Projektet avser ombyggnad till omklädningsrum och café med en yta på 1000 m2.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fönster i flerbostadshus i 1 huskropp i 6-9 plan. Omfattar ca fönster.
Nya inloppsskruvar/pumpar till reningsverk i Malmö
Entreprenadens huvudsyfte är att byta ut tre (3) stycken befintliga inloppspumpar/ skruvar till nya skruvar. Rännorna till dessa ska renoveras/ bytas ut samt att motorer, växellådor och lager ska uppdateras till nya med modern teknik. Den gamla anläggningen ska rivas/ demonteras och bortforslas. Entreprenaden kräver att de tre (3) skruvarna hanteras i etapper då reningsverket är i full drift under entreprenadtiden.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager, fasadändring (nya portar, nytt vindfång samt nytt skärmtak).
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 14
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad och delning av lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för delning av lägenheter samt sammanslagning av lägenheter i två trapphus. Man har för avsikt att bygga om 1:r till 2:r samt 4:or till 3:or till ca: 27 lägenheter. Fastigheten är byggd på 60-talet.
Nya faunapassager i Region Syd
Faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2024-2026 intill väg- och järnvägsbroar samt vid trummor under väg och järnväg. Totalt ska åtgärder utföras på 46 olika platser fördelat på 29 vägbroar, 15 vägtrummor och 2 järnvägsbroar.
Ombyggnad till gymnasieskola i Malmö
Avser ombyggnation av skola. etapp 1- 2261413
Hyresgästanpassning för framtidens bibliotek i Hyllie, Malmö
I Hyllie, södra Malmö uppförs ett kvarter med namnet Embassy of sharing. Biblioteket kommer att vara beläget i två byggnader, Drivbänken och Fyrtornet, på plan 2. På plan 2 är byggnaderna sammanbundna med en inglasad gångbro. Denna upphandling avser hyresgästanpassning av de delar av biblioteket som inhyses i Drivbänken. Malmö stad, genom dess kulturförvaltning har tecknat hyreskontrakt med bolaget MPD Teal Grund 1 AB, ett dotterbolag till Granitor Property Development AB och Kommunen kommer genom hyreskontraktet att hyra lokalen för biblioteket av MPD Teal Grund 1 AB när lokalen uppfört.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnation av konstgräsmatta för 11 manna spel samt nyanläggning av konstgräsmatta för 7 manna spel.
Ombyggnad till gymnasieskola i Malmö
Avser ombyggnation av befintlig fastighet till ändamålsenliga lokaler för en ny gymnasieskola. Byggnaden, som har 6 våningsplan, är uppdelad i 3 huskroppar och denna ombyggnad berör Hus A och Hus B.
Ändrad planlösning i kontor i Malmö
Avser hyresgästanpassning samt ändring av ventilation i del av ett våningsplan i befintlig kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till 21 lägenheter. Total yta: ca 1370 m2.
Konvertering från självdrag till FTX i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser konvertering från självdrag till FTX. Huset är uppfördes 1961 och omfattar 116 lägenheter i 6 huskroppar. Objektets läge: Segevångsgatan 1 A-B, Segevångsgatan 3 A-B, Segevångsgatan 5 A-B, Segevångsgatan 7 A-B, Segevångsgatan 9 A-B, Segevångsgatan 11 A-B OPTION – Tilläggsisolering av vindar ingår under projektnummer 2264803.
Färdigställande av lokalgata, allmän platsmark mm vid Varvshallarna, Malmö
Entreprenaden omfattar färdigställande av lokalgata, allmän platsmark och torrdocka. Objektet är beläget i Varvsstaden, Västra hamnen. Avser Ångfärjekajen och Torrdockan.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus gällande fasad, fönster samt balkonger. Avser tre sammanbyggda huskroppar.
Utbyte av ozonanläggning vid reningsverk i Malmö
Entreprenadens huvudsyfte är att byta ut befintlig ozonproduktionsanläggning. Den befintliga har inte produktionskapacitet som motsvarar behovet. Rännorna till dessa ska renoveras/bytas ut samt nya motorer. Den gamla anläggningen ska rivas/demonteras och bortforslas.
Ombyggnad av konstgräsplan i Hyllie, Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 2242910 ( konstgräsplan Mariedals IP) och 2242987 ( konstgräsplan Hyllie IP). Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan vid Kroksbäcks IP. Avser rivning och demontering samt nytt konstgräs. I projektet ingår även hörnflaggor med fundament.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 12 lägenheter.
Ombyggnad av konstgräsplan i Fosie, Malmö
Projektet avser omläggning av befintlig konstgräsplan för 11-mannaspel samt att komplettera yttre va/dränering och el.
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Ombyggnation av vårdcentral till 14 lgh.
Byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus, Mellanheden
Projektet avser rördragning av tappvattenledningar i 7 huskroppar i 4 plan med totalt 156 lägenheter. Skyddsrum finns i fastigheten. Entreprenaden omfattar även inklädnad av rördragning. Installation av IMD ska utföras samtidigt. Ett underjordiskt garage finns i anslutning till Börringegatan 1. Fastigheten uppfördes 1952.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering på delar av flerbostadshus ( mot innergård) på vinkelbyggnad. Arbetena avser omfogning av fasad, renovering av fönster, utbyggnad av befintliga balkonger samt nya balkongdörrar. Objektets adress: Fersens väg 14 A-B/Erik Dahlbergsgatan 12-14.
Ombyggnad av tvättstugor till lägenheter i Malmö
Avser fortsatt ombyggnad av tvättstugor till 5 lägenheter, förråd till tvättstugor) fasadändring (nya altandörrar och uteplatser).
Ny- och omförläggning av VA-ledningar samt gatuarbeten i Malmö
Avser att förnya ledningar inom området genom infodring av spill- och dagvattenledningar samt ny överförings-ledning. Nya vattenserviser ska byggas till befintliga fastigheter. Sallerupsvägens gatusektion ska byggas om och få nya busshållplatser.
Hyresgästanpassning för framtidens bibliotek i Hyllie, Malmö
I Hyllie, södra Malmö uppförs ett kvarter med namnet Embassy of sharing. Biblioteket kommer att vara beläget i två byggnader, Drivbänken och Fyrtornet, på plan 2. På plan 2 är byggnaderna sammanbundna med en inglasad gångbro. Denna upphandling avser hyresgästanpassning av de delar av biblioteket som inhyses i Fyrtornet. (Hyresgästanpassning i Drivbänken ingår under projektnummer 2300301).
Konsult för slut- och övertagandebesiktning av BAS-underhållskontrakt Södra Stambanan
Slut- och övertagandebesiktning inom El järnväg, Signal järnväg, Bana järnväg och Allmän järnväg (mark och anläggning).
Ombyggnad av butik i Malmö
Delning av lokal, ändrad användning (lager till kontor och grossisthandel), fasadändring (nya fönster och dörrar, utrymningstrappa), tillbyggnad av skärmtak samt anläggning av stödmur och parkering (53 st).
Elomdragning i flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fastighetscentraler och fördelningscentraler. Stigare dras om till samtliga lägenheter och övriga ytor så som tvättstuga. Objektet är beläget på: Förrådet 2: Augustenborgsgatan 22A-C Häcken 2: Lönngatan 62-70A-B, Uddeholmsgatan 29A-F Hösten 3: Norra Grängesbergsgatan 35A-C, Augustenborgsgatan 7A-B, 9A-C Passet 4: Lindgatan 8, Enegången 3 Passet 6: Lindgatan 12A-B Sommaren 1: Augustenborgsgatan 15 A-B, 15 C-E, 17 A-C och 19 A-C Fastigheterna är uppförda mellan 1949-1953
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning (tingsrätt till kontor) samt fasadändring (ny entré, ny ventilationshuv) (vit sekretess).
Fasadrenovering av länsresident i Malmö
Entreprenaden är indelad i två etapper som avser fasadarbete mot Larmgatan och delar av innergården, samt fasadarbeten på bostadsdelen mot innergården. Malmö länsresident ligger mot Storgatan inom Malmös äldre stadsområde. Residenset fick sin nuvarande fasad mot Stortorget 1851 och blev statligt byggnadsminne 1935. Två tidigare renoveringar av fasaden är gjorda.
Tillbyggnad av lager, lasthus, markarbeten m.m. i Malmö
Tillbyggnad av lager, fasadändring (ny trappa, lasthus och portar), rivning av dieseltank samt uppställning av skylt. Asfaltering av 8000 m2 markområde.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan där befintlig konstgärsmatta ska bytas ut. Åtgärder av belysning m.m.
Ombyggnad av affärshus i Malmö
Ombyggnad av lokal samt ändring av ventilation och brandskydd.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Invändigt underhåll av lokaler & lägenheter i Malmö
Entreprenaden avser tappvattenbyte av samtliga lägenheter och lokaler. Befintligt ventilationssystem ska ändras från självdrag till mekaniskt frånluftsystem. Nya kanaler tubas, och aggregat monteras på vind. Det finns 135 st lägenheter och 5 st lokaler av olika typ. IMD monteras i lägenheter och lokaler samt inkommande vatten. Lägenhetsstorlekar är fördelade enligt nedan: 36 st 1 RoK 57 st 2 RoK 32 st 3 RoK 10 st 4 RoK Objektet är beläget på John Ericssons väg 75 A-F, 77 A-E och 79 A-B. Fastighet tillhör området Mellanheden.
Färdigställande av torg och kajstråk i Malmö
Avser färdigställande av torg och kajstråk i västra delen av Universitetsholmen i Malmö. Objektets läge: på Bassängkajen i västra delen av Universitetsholmen. I norr och väster avgränsas objektet av Varvskanalen. Projektet angränsar i söder till Neptunigatan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser byte av tak på flerbostadshus samt installation av solenergianläggning (solceller på tak). Färdigställandetid: V 25 2024.
Ramavtal avseende mindre entreprenader och byggservicearbeten
Ramavtal avseende mindre entreprenader och byggservicearbeten, Avtalstid 2024-03-15 - 2025-03-14 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 2243582 ( konstgräsplan Kroksbäck) och 2242987 ( konstgräsplan Hyllie IP). Projektet avser ombyggnad av konstgräsplan om omfatar åtgärder befintlig konstgräsplan för 11-mannaspel samt anpassningar för dagvattenhantering och byte av belysningsarmaturer.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser fasadändring (byte av fönster samt omputsning av fasad, rivning- och saneringsarbeten. ( Fastigheten är i 3 plan + vindsplan och rymmer totalt 26 lägenheter).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fönster och fönsterdörrar, samt delvis byte av paneler på fasad i flerbostadshus med 103 lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Ändring av bärande konstruktion (utökning av entresolplan).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning (3 st lokaler till lägenheter) samt fasadändring (ny dörr, byte av fönsterparti).
Tillbyggnad av industrihus i Malmö
Tillbyggnad av industri.
Brandskyddssystem på Sysavs anläggning i Malmö
Avser etablering av ett brandskyddssystem. Entreprenaden omfattar en komplett vattendimsprinkleranläggning med tillhörande detektering för brandskydd av turbinanläggningarna på Sysavs avfallskraftvärmeverk
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fortsatt utvändig renovering av flerbostadshus. (byte av fönster, renovering av fasad samt byte av takmaterial) (Avser totalt 236 lägenheter i samtliga etapper)
Ombyggnad av kaj samt kajstråket k i Malmö
Projektet avser ombyggnad kaj och kajpromenad, lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Anpassning av lokal för hemtjänst i Rosengård, Malmö
Avser hyresavtal gällande förhyrning av lokaler för hemtjänst i Rosengård. I lokalen skall en hemtjänstcentral för fyra (4) hemtjänstsektioner verksamma i Rosengård bedriva verksamhet. Lokalen skall vara mellan 600 och 1000 kvm stor. Malmö stad, genom Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har genomfört upphandling av hyresavtal avseende ännu inte anpassade lokaler för hemtjänst inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet förutsätter.
Ombyggnad av tvättstugor till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av tvättstugor till 2 lägenheter, förråd till tvättstugor) fasadändring (nya altandörrar och uteplatser).
Utökning av lokal för skolverksamhet i Malmö
Avser ändring det av f.d kontorslokal till skola (utökning av gymnasieskola) samt fasadändring (nya ventilationsgaller). Arbetena avser främst installationsarbeten samt ytskikt.
Installation av solcellsanläggningar på skolor i Malmö
Avser installation av Solcellsanläggningar. Förstärkning av takkonstruktion och komplettering av taksäkerhet ingår i entreprenaden. Entreprenaden delas in i två huvuddelar: Huvuddel 1 Annebergsskolan. Huvuddel 2 Toftanässkolan.
Ombyggnad till ungdomslägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Tappvattenbyte i radhus i Malmö
Avser tappvattenbyte i 41 radhus.
Byte av FTX-aggregat samt fläktbyte i fastigheter i Malmö
Objekten är belägna i Malmö på följande adresser: Lagern 10, Hus A, UH100285-01, Almbacksgatan 13. Riga 9, UH100285-04, Lundbergsgatan 7. Sigrid 11, UH100285-05, Tärningholmsgatan 8. Tuborg 3, UH100285-06, Kronborgsvägen 3A-E.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till bostäder samt fasadändring (ny ramp, ny trappa, nya fönster, nya fönsterdörrar, nya balkonger, nya stödmurar, nytt skärmtak).
Utbyte av hissar på universitetssjukhuset i Malmö
Avser utbyte av 2 st befintliga hissar 66B & 66C i befintligt hisschakt, inom SUS i Malmö.
Ombyggnad av affärshus i Malmö
Ändring av brandskydd, planlösning.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten som avser färdigställande av torgyta.
Åtgärder av innergård i anslutning till flerbostadshus i Malmö
Projektet avser åtgärder av yttergård i anslutning till flerbostadshus.
Renovering och lokalanpassning för kontorsverksamhet i Malmö
Avser renovering och omformning av lokaler med en yta på cirka 855 kvadratmeter för att uppfylla de önskemål och krav som den nya hyresgästen har.
Ombyggnad av förråd till tvättstuga i Malmö
Avser ombyggnad av förråd till tvättstuga samt fasadändring (insättning av fönster).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av bensinstation/butik till lager och kontor.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Påbyggnad av stålkonstruktion på parkeringshus i Hyllie, Malmö stad
Projektet avser ny stålkonstruktion som ställs på det översta bjälklaget på parkeringshuset.
Utvändigt underhåll av verkstad i Malmö
Fasadändring (byte av takmaterial).
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Åtgärder gällande fläktluftkylare samt telesystem inom framtidens bibliotek i Hyllie, Malmö
Option avseende telesystem,respektive option avseende fläktluftkylare. Avser option till projektet gällande hyresgästanpassning inom framtidens bibliotek i Hyllie som ingår under projektnummer 2255959.
Ombyggnad av frisersalong i Malmö
Ändrad användning (lokal till skönhetssalong).
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Fasadändring (3 nya portar), och ta ner en ickebärande vägg.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Inredning av källarlokal till studio i Malmö
Projektet avser inredning av källarlokal till inspelningsstudio och replokaler. Arbetena avser främst väggarbeten samt nya ytskikt.
Rivning av flerbostadshus i Malmö
Rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Malmö
Ny ventilationsanläggning i del av lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Hissinstallation (byte av hissar).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Fasadändring (nytt fönsterparti) samt ändring av brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).