Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Påbyggnad av studentlägenheter samt renovering av butik och kontor i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 580 studentlägenheter ovanpå butiken Willys. Två våningsplan rivs och fem nya byggs för att göra plats för bostäderna. De två våningar som återstår efter rivningen kommer fortsatt att innehålla butiker och kontor, men rustas upp invändigt och utvändigt I projektet ingår även en grön innergård.
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 85 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet avser en större tillbyggnad till Lindängeskolan för en särskoleverksamhet för 70 elever. Det är en tillbyggnad i två våningar med fläktrum på tredje våningen. Miljöhus och förråd. I projektet ingår även marksanering, markentreprenad och ombyggnation. Entreprenaden är uppdelad i tre etapper. Entreprenadarbetena kan påbörjas 20230123. Deltider: Etapp 1: 20230123-20241114 Etapp 2: 20230515-20231115 Etapp 3: 20240508-20241114
Tillbyggnad av varuhus och nybyggnad av kontor mm i Svågertorp, Malmö
En kommande detaljplan avser möjliggöra en förtätning av fastigheten Kulthuset 1 genom en tillbyggnad av det befintliga IKEA-varuhuset och uppförandet av nya byggnader avsedda för centrumverksamhet och kontor. De tillkommande byggnaderna avses användas av IKEA för att etablera ett innovations- och utvecklingscenter kopplat till deras globala verksamhet. Förtätningen skulle preliminärt kunna omfatta cirka 40 000 m2 bruttoarea varav cirka 10 000 m2 är tillbyggnad av det befintliga varuhuset och 30 000 m2 för kontor och centrumverksamhet.
Ombyggnad av gymnasieskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor till gymnasieskola.
Underhållsbeläggning i Kronoberg, Blekinge samt Distrikt Södra Skåne
Underhållsbeläggning varm/värme/TSK. Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: DSS 2301 Varm Natt, DSS 2302 Varm TSK och GK 2301 Värme.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Malmö
Projektet avser renovering av VA SYDs ledningar samt ombyggnad av gata för att möjliggöra för Malmö-Expressbussarna och enkelriktade cykelbanor. Tanken är att trafiksäkra korsningspunkter och försköna gaturummet. Avser sysselsättningsfrämjande åtgärder. Objektet är beläget längs Erikslustvägen och Köpenhamnsvägen m fl i Malmö.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering som avser fönsterbyte samt installation av solceller på tak. Avser 2 sammanbyggda huskroppar i 8-16 våningsplan.
Tillbyggnad av verksamhetslokaler på Möllevången i Malmö
Planen är att tillföra en helt ny fastighet i anslutning till anrika Trikåfabriken. Det ska göras hållbart, smart och med de gamla tiderna som inspiration. Vi kommer bygga klimatsmart, med stor andel återbrukat material, hög teknikprofil med fokus på energioptimering och lågt driftavtryck. Huset ska stimulera till delning av tjänster, samutnyttjande av ytor mellan hyresgäster och förhoppningen är att kunna tillföra gemensamma ytor i bottenvåningen som ger en extra dimension i sammanhanget. Miljöklass: Miljöbyggnad i Drift, nivå guld. Adress: Monbijougatan 13-17, Friisgatan 28-30, Helsingborgsgatan 15-17.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus där arbetena avser åtgärder av fönster, tak samt fasader. Eventuellt kommer solceller att ingå i projektet.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Projektet avser byte av fönster och balkongdörrar i flerbostadshus med 170 lägenheter i 4 huskroppar i 1, 3, 5 resp. 13 våningsplan.
Tak, Fasad och Fönsterbyte på kliniska forskningscentrumet Clinical Research Centre (CRC) SUS Malmö
Avser tak, fasad och fönsterbyte på byggnad 91, 92 och 93 i anslutning till byggnad 90 vid Clinical Research Centre (CRC) SUS Malmö Entreprenaden kommer att delas in i tre huvuddelar.
Underhållsmuddring, Södra Strandsjön i Limhamn
Avser underhållsmuddring av Södra Strandsjön som är en relativt liten lagun bakom småbåtshamnen i Limhamn.
Ramavtal avseende tillsyn och skötsel av portar och grindar, Malmö kommun
Ramavtal avseende tillsyn och skötsel för maskindrivna portar och grindar samt akuta åtgärder och avhjälpande underhåll för automatiska liksom portar och grindar. Avtalstid 2023-02-13 - 2025-02-12 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö
Avser ombyggnad samt installationsanpassningar med erforderliga kringarbeten av Hovrätten över Skåne och Blekinge Arbetet omfattar: - Ny förhandlingssal - Komplettering av glaspartier i salar - Ombyggnation av kontor, mötesrum, hänvisningsrum, nämndemannarum, förråd, telefoniväxel - Nytt fläktrum med nya aggregat på takplanet
Ombyggnad till bostäder i Sege Park, Malmö
Projektet avser att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av en fastighet till 11 lägenheter.
Ombyggnad till omklädningsrum och café i Malmö
Projektet avser ombyggnad till omklädningsrum och café med en yta på 1000 m2.
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar fönsterbyte, takbyte samt åtgärder av innergård.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till totalt 20 mindre lägenheter. Adress: Lorensborgsgatan 13 m.fl.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Avser tillbyggnad av 650 m2 skollokaler. Fasadändring (ny kulör), uppsättning av skyltar samt marklov för trädfällning.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av verksamhet (från utbildningslokal till bostäder) (inredning av 16 lägenheter).
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för ombyggnad av butiksklokal till 7 st lägenheter.
Fasadarbeten på kyrka i Malmö
Projektet avser renovering av stenfasad på kyrka.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Projektet samupphandlas med projektnummer 1880215. Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser främst hyresgästanpassning av kontor, plan 10 och 11.
Ombyggnad av hotell till kontor alternativt bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad hotell till kontorslokaler alternativt 10-tal bostäder.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Planer finns för ombyggnad av vind till 8 lägenheter.
Omläggning av yttertak på flerbostadshus i Persborg, Etapp 5
Objektet avser takomläggning, tilläggsisolering, byte av fönsterbleck och omfogning av skorstenar. I entreprenaden ingår även beläggning av sedumtak på entréer, förrådshus på innergården och balkongtak som ligger på 1:a våningen.
Ombyggnad av fjärrvärmecentral i radhus i Malmö
Avser byte av fjärrvärmeväxlare samt kallvattenledning, varmvatten- och värmekulvert (KV, VV, VVC och VS) i mark. Nya ledningar anslutes på befintliga ledningar i lägenheter. Vattenmätare demonteras och monteras på ny lämplig plats. I samlingslokalen finns bland annat tvättstuga, städutrymme, WC, solarium, UC samt en större samlingslokal med tillhörande HWC, WC och pentry till dessa utrymmen ska befintliga ledningar kopplas in.
Förnyelse av huvudvattenledning i Malmö
Avser att förnya vattenledningen längs Linnégatan för att förbättra driftsäkerheten och förebygga framtida driftstopp. Kommer även att justera storlek och position av hållplatser längs Linnégatan, anlägga asfalt samt planteringsytor.
Ramavtal avseende tekniska servicetjänster för elkraftsystem, Region Skåne
Ramavtal avseende tekniska servicetjänster för elkraftsystem. Arbetet omfattar periodisk tillsyn, tillståndskontroller/kapacitetsprov, beredskap och avhjälpande underhåll av elkraftssystem inom idag följande orter: Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö, Hässleholm, Trelleborg, Landskrona och Ystad. Berörda anläggningar utgörs i huvudsak av högspänningsanläggningar för 11 kV och 20 kV samt transformatorer för 11/0,4kV och 20/0,4 kV, huvudbrytare för transformatorernas nedsida, sektioneringsbrytare samt tillhörande sekundärutrustning. Avtalsperiod 2023-05-01 - 2027-12-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad och färdigställande av markytor vid Lindängen, Malmö
Projektet avser ombyggnad och färdigställande av ytorna vid Lindängsplan och Lindängen Centrum. Entreprenaden omfattar: Demontering och rivning, jordschakt och fyllning, VA-arbeten, växtbäddar och plantering samt hårdgöring, mark- och asfaltbeläggningar och belysningsarbeten.
Ombyggnad av bussterminal Gustav Adolf torg i Malmö
Avser ombyggnad av bussterminal Gustav Adolf torg i Malmö. Arbetet omfattar: -Ny beläggning av asfalt, cementstabiliserad asfalt och betongplattor. Smågatsten läggs om. -Mittrefug med busshållplatser får ny utformning. -Ombyggd bussterminal kommer att ha 10 st väderskydd, 2 nya, 3 st ombyggda (smalare) samt 5 st renoverade. -Fyra stora Plataner ska planteras i mittrefugen. Växtbäddsrenovering ska utföras till tre befintliga träd (östra sidan). -Ny gatubelysning på bef. stolpar. -Ny elementbrunn på befintlig 800 mm dagvattenledning
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar byte av fönster och fönsterdörrar, nya balkongfronter, åtgärder av tvättstugor mm i flerbostadshus.
Invändigt underhåll av lokaler & lägenheter i Malmö
Entreprenaden avser tappvattenbyte av samtliga lägenheter och lokaler. Befintligt ventilationssystem ska ändras från självdrag till mekaniskt frånluftsystem. Nya kanaler tubas, och aggregat monteras på vind. Det finns 135 st lägenheter och 5 st lokaler av olika typ. IMD monteras i lägenheter och lokaler samt inkommande vatten. Lägenhetsstorlekar är fördelade enligt nedan: 36 st 1 RoK 57 st 2 RoK 32 st 3 RoK 10 st 4 RoK Objektet är beläget på John Ericssons väg 75 A-F, 77 A-E och 79 A-B. Fastighet tillhör området Mellanheden.
Ombyggnad av Malmö Live Konserthus
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök, serveringsyta, personalrum, informationsdisk, ny entré samt lokal för musikpedagogisk barnverksamhet. Projektet innefattar även rivning av befintlig garderob, mindre kafé samt del av toalettgrupp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Avser byte av fönster i flerbostadshus med 30 mindre lägenheter. I projektet ingår även byte av kulör.
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar fönsterbyte. takbyte samt åtgärder av innergård.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Ombyggnad av industri med en yta på ca 600 m2.
Ombyggnad till ungdomslägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter.
Byte av avlopp- och tappvatteninstallationer i flerbostadshus m.m. i Holma, Malmö
Projektet avser tappvattenbyte samt avloppsbyte i byggnad 22102 i fastigheten Grensaxen 1. Byggnaden består av 72 lägenheter och 3 lokaler varav 1 förskola. Objektet är beläget i stadsdelen Holma i Malmö. Adress: Snödroppsgatan 42, 44 och 46 (lägenheter) Snödroppsgatan 48, 50, 52, 54 och 56 (lokaler)
Takrenovering på maskinhall, Malmö
Avser takrenovering av två tak på olika platser inom Sysavs´s område. Anbud kan lämnas på en eller flera delar. Delområdena är följande: Bjuröhallen, ca 14500 m2, Bjurögatan 20, Malmö Panna 4, ca 3100 m2, Spillepengsgatan 13, Malmö
Tillbyggnad av industrihus i Malmö
Planer finns för att bygga till befintlig industribyggnad med 250 m2.
Ombyggnad av VS-undercentraler i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av VS-undercentraler i källarplan på sju fastigheter inom MKB Fastighets AB. Objekten är belägna i Malmö på följande Adresser: 1. Jämtland 9, Finlandsgatan 18 A-B samt 20 A-G 2. Erikstorp 4, Erikstorpsgatan 6 3. Vilhelmstorp 1,Törnskärsgatan 5, Västra Rönneholmsvägen 52 4. Kroken 4, Södra Bulltoftavägen 58 A-B 5. Studenten 2, Gymnasistgatan 6, 8, 10 A-C, Censorsgatan 5A-B 6. Enen 4, Celsiusgatan 15 7. Uroxen 19, Linnégatan 60
Ramavtal avseende hydraulisk rotskärning av avloppsledningar, VA Syd Malmö
Ramavtal avseende hydraulisk rotskärning av avloppsledningar för Va Syd, Malmö. Avtalstid: 2023-02-01 - 2025-01-31 Option:2025-02-01 - 2026-01-31 Option:2026-02-01 - 2027-01-31 Option:2027-02-01 - 2028-01-31 Option:2028-02-01 - 2029-01-31 Option:2029-02-01 - 2030-01-31 Option:2030-02-01 - 2031-01-31
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med ca 25 lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering i radhus i Malmö
Avser stambyte och badrumsrenovering i 41 radhus.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med ca 30-tal lägenheter.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Fönsterbyte i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för ev byte av fönster samt balkongdörrar i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus, Malmö
Fasadändring (byte av fönster).
Inredning av vind till lägenheter i Malmö
Förhandsdiskussion avseende inredning av vind till två lägenheter.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Åtgärder av stadsmiljön och mötesplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser åtgärder av stadsmiljön, mötesplatser och stråk inom Malmö.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av entresolplan.
Byte av tak på kontorshus i Malmö
Avser byte av tak på befintlig kontorsbyggnad, från korrigerad plåt till valsad plåt. Takyta: 400-600 m2.
Utvändigt underhåll av brandstation i Malmö
Avser renovering av tak, fasader och fönster av huvudbrandstationen i Malmö.
Installation av sandtvätt på Vombverket, Malmö
Avser inköp och montering av en sandtvätt till Vombverket, Malmö.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad lokal till 2 lägenheter. Fasadändring (igensättning av dörr och fönster), plank (skärmvägg).
Relining iflerbostadshus i Malmö
Avser relining i flerbostadshus med 17 lgh.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 200 nm2 kallager.
Renovering av moduler för lons-stay boende i Malmö
Projektet avser flyttning och renovering boende för säsongsarbetarhotell (long stay).
Fönsterrenovering i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fönsterrenovering i flerbostadshus.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Åtgärder av ytterdörrar på radhus i Malmö
Planer finns för åtgärder av ytterdörrar på ca 75 radhuslägenheter. Arbetena avser slipning, oljning m.m av befintliga trädörrar.
Upprustning av park i Malmö
Avser fortsatt upprustning av park som omfattar kvalitetshöjande åtgärder som omfattar bl.a planteringsarbeten.
Förstärkning av kyrktorn på kyrka i Malmö
Projektet avser förstärkning av kyrktorn på Södra Sallerups kyrka.
Byte av tvättmaskiner i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av ca 10 tvättmaskiner i flerbostadshus med gemensamma tvättstugor.
Rivning av radhus i Malmö
Avser rivning av befintliga radhus.
Ändring av lager till verkstad i Malmö
Projektet avser ändrad användning (från lager till skadeverkstad).
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av befintliga hissar. Upphandlingen omfattar 11 entreprenader som ingår under objektsnummer: 1: 2257128 2:2257151 3:2257153 4:2257156 5:2257160 6:2257162 7:2257164 8:2257168 9:2257169 10:2257174 11:2257178
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av befintliga hissar. Upphandlingen omfattar 11 entreprenader som ingår under objektsnummer: 1: 2257128 2:2257151 3:2257153 4:2257156 5:2257160 6:2257162 7:2257164 8:2257168 9:2257169 10:2257174 11:2257178
Utökning av parkeringsautomater i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av befintliga hissar. Upphandlingen omfattar 11 entreprenader som ingår under objektsnummer: 1: 2257128 2:2257151 3:2257153 4:2257156 5:2257160 6:2257162 7:2257164 8:2257168 9:2257169 10:2257174 11:2257178
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av befintliga hissar. Objektets läge: Augustenborgsgatan 15 C, D, E. Augustenborgsgatan 22A, B, C Upphandlingen omfattar 11 entreprenader som ingår under objektsnummer: 1: 2257128 2:2257151 3:2257153 4:2257156 5:2257160 6:2257162 7:2257164 8:2257168 9:2257169 10:2257174 11:2257178
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av befintliga hissar. (Avser lilla hissen) Upphandlingen omfattar 11 entreprenader som ingår under objektsnummer: 1: 2257128 2:2257151 3:2257153 4:2257156 5:2257160 6:2257162 7:2257164 8:2257168 9:2257169 10:2257174 11:2257178
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av befintliga hissar. Upphandlingen omfattar 11 entreprenader som ingår under objektsnummer: 1: 2257128 2:2257151 3:2257153 4:2257156 5:2257160 6:2257162 7:2257164 8:2257168 9:2257169 10:2257174 11:2257178
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av befintliga hissar. Upphandlingen omfattar 11 entreprenader som ingår under objektsnummer: 1: 2257128 2:2257151 3:2257153 4:2257156 5:2257160 6:2257162 7:2257164 8:2257168 9:2257169 10:2257174 11:2257178
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av befintliga hissar. Upphandlingen omfattar 11 entreprenader som ingår under objektsnummer: 1: 2257128 2:2257151 3:2257153 4:2257156 5:2257160 6:2257162 7:2257164 8:2257168 9:2257169 10:2257174 11:2257178
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av befintliga hissar. Upphandlingen omfattar 11 entreprenader som ingår under objektsnummer: 1: 2257128 2:2257151 3:2257153 4:2257156 5:2257160 6:2257162 7:2257164 8:2257168 9:2257169 10:2257174 11:2257178
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Malmö
Avser modernisering av befintliga hissar. Objektets läge: Mogensgatan 3. Lantmannagatan 57. Upphandlingen omfattar 11 entreprenader som ingår under objektsnummer: 1: 2257128 2:2257151 3:2257153 4:2257156 5:2257160 6:2257162 7:2257164 8:2257168 9:2257169 10:2257174 11:2257178
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Ändrad användning (kontor till tandläkarklinik).
Ombyggnad av kylanläggning i Malmö
Fasadändring (byte av kyltorn).
Ombyggnad till barnavårdscentral i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor till vård (bvc). Arbetena avser främst installationsarbeten samt nya ytskikt.
Inspektion av bergsslänter inom region Syd
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare upp till två (2) månader.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Fasadändring (byte av kulör).
Installation av solceller på flerbostadshus i Malmö
Avser installation av solceller på tak på flerbostadshus.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Tillbyggnad av lasthus samt ny infart i Malmö
Avser tillbyggnad av lasthus vid befintlig anläggning samt ny infart till området.
Utvändigt underhåll av anstalt i Malmö
Installation av solenergianläggning (solceller på tak) .
Rivning av lager i Malmö
Projektet avser rivning del av lagerbyggnad. Yta: ca 1000
Utvändig renovering av kontor i Malmö
Avser fasadändring som omfattar nytt plåtparti samt kulörbyte samt åtgärder av fönster.
Rivning av lager i Malmö
Avser rivning av lagerbyggnad med en yta på ca 240 m2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).