Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 284 st.

Nybyggnad av sjukhus i Danderyd
Avser en ny vårdbyggnad, By 61, belägen väster om akutvårdsbyggnaden, By 52, samt söder om höghuset, By 20. Den nya byggnaden skall ansluta mot dessa båda befintliga byggnader. Byggnaden planeras i huvudsak innehålla mottagningsverksamhet kopplad till akutvårdsbyggnaden, slutenvårdsavdelningar för somatisk vård med ca 170 vårdplatser samt en helikopterflygplats på taket. Utsedd entreprenör för DE 12 Dörrmiljöer är Castella Entreprenad AB.
Nybyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Avser rivning av nuvarande byggnad ned till gatunivå och uppförande av ny byggnad för kontor, verksamhetslokaler i bottenvåningen. Ny ägare Slussgården tillträder byggnaden efter färdigställandet.
Nybyggnad av kontor & laboratorium mm i Flemingsberg, Huddinge
Byggnaden som planeras inom Centralmarkens planområde avser innehålla kontor, restaurang samt utvecklings- och innovationscenter för Alfa Laval * med tillhörande utemiljöer i form av förgårdsmark, entréplats och taklandskap. Planområdet utgörs även av lokalgata, torg och park.
Folkets Hus, ombyggnad av kongresshall, hotell ca 250 rum, Dansenshus mm i Stockholm Norrmalm.
Utsedd leverantör av dörrar är Daloc AB. Utsedd leverantör av teleskopläktare är Priebe-ScanRIG AB (PSRIG).
Nybyggnad av skola och idrottshall på Ekerö
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Rivning och nybyggnad av F-9 skola i Gröndal, Stockholm
SISAB planerar att bygga en ny skolbyggnad för 900 elever i Gröndal på fastigheten Blocket 32. Byggnaden består av en huskropp i 4 plan(inkl. suterräng- och vindsplan), är ca 200m lång med en BTA på ca 11 500 kvm.
Nybyggnad av kontorshus i Hagastaden, Stockholm
LEED platinum. Nybyggnad av ett runt kontorshus på 9 våningar varav 7 våningar ovan mark. Forskaren kommer även erbjuda ca 24 000 m2 flexiba kontor, gemensamma ytor & mat & dryck. Mötesplats, öppna utställningsytor, café & co-workingytor.
Nybyggnad av skolbyggnad i Vällingby, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av skolbyggnad om 3512 kvm BTA (två plan + vind), benämns Hus L, vid Vällingbyskolan. Byggnaden är fristående och inrymmer storkök, matsalar undervisningslokaler för anpassad grundskola, , hemvister, administrativa ytor samt teknikutrymmen. Byggnaden kommer att utgöra Vällingbyskolans nya huvudbyggnad med expedition. I entreprenaden ingår tillhörande utemiljön med bl.a. nya trappor, ramper, planteringar och parkering.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid Södersjukhuset i Stockholm
Projektet innebär total ombyggnation av plan 1 - 7 i Byggnad 17 och 18 för att åstadkomma vårdavdelningar med 168 enpatient-rum med tillhörande duschrum ned Rullstols WC-standard.
Totalrenovering av kontorshus på Södermalm, Stockholm
Totalt 5 huskroppar och ett parkeringsgarage.
Nybyggnad av kontor på Kungsholmen, Stockholm
Nybyggnation av kontorshus. BTA ca: 34,000 m2. Hornsbergskvarteren.
Nybyggnad av hotell i Södertälje kommun
Nybyggnad av hotell med ca 200 rum, det kommer att innehålla lobby & lounge, barer, restauranger, uteservering på terrass mot Marenviken, konferensavdelning, co-working, träningsanläggning.
Nybyggnad av simhall i Boo, Nacka
Nybyggnad av simhall. Huvudbassäng och multibassäng samt gym med utrymme för gruppträning och studieplatser för unga.
Nybyggnad av skola i Skärholmen, Stockholm
Förstudie ny skola i 3 paralleller på fastigheten Tankebyggarordern. Markanvisningen pekas ut som skoltomt i SAMS-utredningen, idag är fastigheten bebyggd med studentbostäder på tillfälligt bygglov som löper ut 2023-12-31.
Återuppbyggnad av skola på Skärholmen, Stockholm
Slättgårdsskolans huvudbyggnad brann ner i juni 2020 och detta projekt avser en ny byggnad, hus K, som ska ersätta den gamla huvudbyggnaden. Objektet avser nybyggnad av grundskola för F-9 med totalt 600 elever. Skolans verksamhet, med dagens 550 elever, kommer att pågå parallellt med entreprenadtiden i intilliggande byggnader. Nybyggnad hus K: ca 6 100 m² BTA
Ombyggnad av skola i Vällingby, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av Grimstaskolans befintliga lokaler. Skolan är en F-9, dimensionerad för 850 elever och utgörs idag av tre sammanlänkade hus, B, C och D. Projektet avser ombyggnation av skolans lokaler och omfattar fullständigt utbyte av de tekniska systemen, total renovering av befintligt tillagningskök, delvis ombyggnation av befintlig planlösning, komplett ytskiktsrenovering, byte av samtliga dörrar samt renovering av befintliga entrépartier och fönster. Projektet innefattar även ny hiss med hisschakt, radontätning samt konstruktiva åtgärder i stomme och bjälklag. Byggnadens takavvattning kopplas på nytt dagvattensystem med fördröjningsmagasin, dränering utförs runt samtliga byggnader samt ny fettavskiljare installeras under mark. Markarbeten, markschakt och bergschakt delvis under grundvattennivå för nya fläktrum under befintlig byggnad, nya ventilationstorn samt fördröjningsmagasin. Objektet avser nybyggnad av lastkaj med returstation om ca 25 kvm.
Nybyggnad av handelsplats i Bro
Bro Handel är en ny handelsplats som är strategiskt belägen längs E18 i Bro.
Nybyggnad av simhall på Lidingö
Simhallen byggs med höga krav på tillgänglighet. Moderna och miljövänliga tekniska lösningar ska ge låga drifts- och förbrukningskostnader samtidigt som miljöpåverkan ska vara låg. Flexibla lösningar ska göra de möjligt att använda bassängerna effektivt för olika verksamheter. Planerade funktioner: - 25 x 25 meters bassäng med 10 banor för simträning, tävling och aktiviteter - Multibassäng/undervisningsbassäng med ställbart vattendjup - Mindre familjebad med barnpooler och attraktioner för de yngsta - Friskvårdslokal - Omklädningsrum för badgäster, friskvårdsbesökare och fotboll - Bastu i dam- och herromklädning samt familjebastu - Servering/café - Föreningslokal, kansli - Personalutrymmen (kontor, omklädning, pausrum) - Teknikutrymmen för installationer för husets fulla funktion och drift
Nybyggnad av simhall i Nacka
Projektet innefattar nybyggnation av simhall, Näckenbadet, med tillhörande markarbeten samt rivning av grundkonstruktion av befintlig simhall. Simhallen kommer att byggas i två våningsplan och omfattar en 25-meters bassäng med sex simbanor, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt personalytor.
Påbyggnad av sjukhus i Södertälje
Entreprenaden omfattar: Påbyggnad av hus 20 i fyra våningar samt tekniskt våningsplan.
Utveckling av Söderhallarna på Medborgarplatsen, Stockholm
Planens syfte är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål. Centrumändamål omfattar publik kommersiell och kulturell verksamhet och arbetsplatser med ett kreativt och skapande innehåll. Planförslaget möjliggör en modernisering av byggnaderna samtidigt som de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena respekteras. Byggnaderna inrymmer saluhall med butiker, restauranger, kontor, biograf, systembolag, och apotek. Detaljplaneförslaget innebär att byggnaden inom Fatburen 1 kan byggas på med ytterligare våning för centrumändamål/kommersiella lokaler.
Om- & tillbyggnad av Fisksätra centrum, Nacka
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av affärslokaler.
Om- och påbyggnad av kontor i Stockholm
Efter ombyggnationen beräknas lokalerna omfatta ca 12 600 kvm (LOA). När projekt är färdigställt ska byggnaden certifieras enligt BREEAM Bespoke nivå Excellent.
Ombyggnad av kontors- och labblokaler, Campus Solna
Avser genomförande av ombyggnad av Fysiologen. Total BTA är ca 8200 kvm. Byggnaden är vakant och behöver därav byggas om för eventuell förhyrning till ett flertal nya kunder. I dagsläget finns inte någon hyresgäst, men målet är att hitta kunder som stödjer verksamheten på Campus och bidrar till att stärka visionen om kunskapsnavet för Life Science.
Nybyggnad av idrottshall m.m. i Hägersten, Stockholm
Anläggning för inomhusidrott och med funktioner såsom bland annat idrottshallar, rörelserum, café, omklädningsrum, personalutrymmen och administrationsutrymmen, teknikutrymmen, kommunikationsutrymmen med mera. Samt mark- och anläggningsarbeten utomhus inom entreprenadområdet. Kontraktet kommer efter avslutad upphandling att överlåtas till Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter AB.
Renovering av kontors- och butikslokaler i Gamla stan, Stockholm
Projektet ska leverera ett totalrenoverat kvarter av Cephalus 10. Byggnadsarbetena består av rivning, ombyggnad samt nyinstallation av tekniska system samt underhåll och ändringar av tak, fönster och fasader. Större ändringar planeras även av planlösningarna på alla våningsplan och ingrepp i känsliga miljöer. Byggnadernas säkerhet och säkerhetssystem kommer att uppdateras.
Renovering av fastighet i Solna
Renovering av hotell, restaurang & spaavdelning.
Om och tillbyggnad av sjukhus i Norrtälje
Om och tillbyggnad av akuten i Norrtälje
Nybyggnad av grundskola i Norrtälje
Nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 360st elever Gustavslund 1 och 2
Nybyggnad av kontor i Värtahamnen, Stockholm
Nybyggnad av kontor, BTA 9303 m2. Hållbarhet: Ambition Breeam Outstanding
Ombyggnad av mediasystem mm vid Väddö skjutfält, Norrtälje
Avser byte av mediasystem i mark och delvis inom byggnader och ny värmeanläggning bestående av el- och pelletspannor. Ny dricksvattenanläggning med sjövatten.
Ombyggnad av kontor och laboratorier vid CMB, KI Solna
CMB-kvarteret består av 6 st länkade huskroppar var av 5 st ingår i detta projekt. Byggnaderna är idag tomställda och skall byggas om och anpassas till kontor och laboratorier för nya hyresgäster. Byggnaden omfattar totalt ca 9.300 m2 BTA som omfattar gemensamma ytor (GF), och inom dessa så finns det uthyrbara HG ytor (HG) om ca 5 830 m2.
Nybyggnad av skola i Ekerö kommun
Avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m.
Rotrenovering av kontorsfastighet i Huddinge
Kontorslokaler samt nya restauranger.
Nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av F-9 skola med plats för 600 elever i Upplands Väsby.
Nybyggnad av bilhall i Akalla, Stockholm
Fastigheten kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver och byggs med väl avvägda val för energi, material och inomhusklimat. Utsedd entreprenör gällande portar är Assa Abloy.
Nybyggnad av lokaler i Arlandastad
Avser nybyggnad av helikopteranläggning vid Arlanda med kontor och installationsutrymmen.
Nybyggnad av vårdboende i Nynäshamn
På fastigheten, som medger en exploatering om 4 700 kvadratmeter BTA, kommer Sehlhall uppföra ett vård- och omsorgsboende om femtio lägenheter samt ett gruppboende om sex lägenheter.
Totalrenovering av hotell i Stockholm
Hotellet totalrenoveras och få ett nytt koncept. Hotellet växer med 40 rum från 283 till 323 och får en helt ny restaurang för över 300 gäster samt skybar och relaxavdelning högst upp i byggnaden. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-new construction, nivå Very Good.
Nybyggnad av skola/förskola i Järvastaden, Solna
Avser uppförande av en ny skola och förskola inom kv Skogsstjärnan i Järvastaden Solna. Byggnaden ska kunna fungera både som skola och förskola. Skolan ska inrymma ca 240 elever med tillhörande personal.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tullinge
Objektet avser en om- och tillbyggnad av hus 1, Tullinge Gymnasium. Hus 2-6 kommer under entreprenadtiden att vara I drift med skolverksamhet.
Nybyggnad av korttidsboende i Djursholm
Projektet avser nybyggnation av ett korttidsboende med 27 lägenheter uppdelade på tre avdelningar med tillhörande allrum, hygienutrymmen, administrativa ytor och gård. Byggnaden har en total area om ca 2700 m2 fördelat på två våningar. Fastigheten är tidigare obebyggd och ligger placerad längs med Vendevägen i Djursholm. Korttidsboendet skall utföras som miljöbyggnad med lägst krav silver, men med klass guld avseende energi.
Tillbyggnad av skola i Nacka
Tillbyggnad på Campus Sickla
Renovering och verksamhetsanpassning på Södermalm, Stockholm
Byggnaden är i undermåligt skick och har ett akut behov av genomgripande renovering avseende tak, fasad, bärande stomme och ytskikt. Fastighetens innergård vilar på ett betongbjälklag vars balkar börjat korrodera till den grad att hållfastheten dömts ut. Balkarna vittrar sönder och ger upphov till att betongputs från undersidan släpper, lossnar och sedan ramlar av från konstruktionen. Innergårdens konstruktion har passerat sin tekniska livslängd
Hyresgästanpassning av kontor m.m. i Stockholm
Hyresgästanpassning plan 3, ca 3700kvm kontor, fotostudio, ateljé. Hyresgästanpassning av delar av plan 0, ca 1000kvm lager och showroom med flyttbara block/vikväggar. Denna yta används till både butiksändamål och event. Entreprenaden omfattar övergripande: - Ytskikt golv, väggar, tak. - Slipning, behandling, polering av befintligt betonggolv. - Nya mellanväggar, glaspartier, portaler och dörrpartier. - Nya undertak, pendlade plocktak och ljudabsorbenter. - Nya installationer såsom El, VS, Ventilation, Kyla, Värme. - Nya blockväggar inklusive bärande konstruktion för detta. - Utförande av ny markbeläggning intill entré showroom.
Nybyggnad av förskola i Bromma, Stockholm
En paviljongförskola med tillfälligt bygglov behöver ersättas av en större, permanent förskola. Framtidens förskola.
Nybyggnad av förskola i Hässelby, Stockholm
Framtidens förskola, 8 avdelningar.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Utvändig ändring av hotell som avser nya takhuvar och rivning av bef. större takhuvar samt ett nytt avfallsutrymme inne i byggnaden på entréplan. Ny planlösning entréplan: personalutrymmen med omklädning, dusch, wc. Nya brandcellsgränser. Bta 600 m2.
Nybyggnad av förskola i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av förskola och komplementbyggnader (kv 12) för ca 120 barn.
Nybyggnad av multihall i Österåker
Nybyggnad av padelhall och multihall, Nybyggnad av komplementbyggnad (solboden) och 2 transformatorstationer, Rivning av lada Rydboholm 2:1.
Tillbyggnad av teatrar i Skärholmen, Stockholm
Påbyggnad i höjd av teater. Grönklassad byggnad.
Ombyggnad till livsmedelsbutik i Huddinge
Ombyggnad från garage till livsmedelsbutik.
Rivning och nybyggnad av förskola i Skärholmen, Stockholm
Rivning av den befintliga förskolan och ersättning med en nybyggd Framtidens förskola. Den nya byggnaden uppförs i två plan om totalt 1 475 kvm (BRA). Byggnaden ger plats för 144 barn fördelat på 8 avdelningar samt ett tillagningskök
Nybyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Nyproduktion av skolbyggnad i två plan. Bruttoarea cirka 2300 kvm. Rivning av befintlig skolbyggnad hus B.
Nybyggnad av förskola i Nykvarn
Förskola, 8 avdelningar. Byggnaden kommer att byggas i två plan i storlek ca 35 x 45 meter samt två komplementbyggnader.
Nybyggnad av bilhall i Norrtälje
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av förskola i Ålsten, Stockholm
Framtidens förskola, 6 avd, som ersätter befintlig paviljong med 3 avd.
Ny-och ombyggnad av skola i Järfälla
Projektet består av flera (3st) huvuddelar (varav en av dessa är en option): Huvuddel 1: Nybyggnation av kök och matsal i byggnad 05. (Denna huvuddel ska vara slutförd innan huvuddel 3 (option) kan påbörjas (i det fall optionen avropas). Huvuddel 2: Diverse utvändiga arbeten (mark och yttre belysning etc). I övrigt enligt handlingar för byggnad 00. (dock omfattas vissa delar av byggnad 00 huvuddel 1). Består av etapper. Huvuddel 3 (option): Ombyggnation av befintlig matsal (byggnad 01).
Upprustning och modernisering av badhus i Fittja
Entreprenaden avser upprustning och modernisering av Fittjabadet. Del 1 – Ombyggnad Del 2 – Tillbyggnad Option A
Nybyggnad av ridhus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av restaurang i Järna
Nybyggnad av butik/restaurang, transformatorstation och parkeringsplatser samt rivning av bensinstation.
Nybyggnad av förskola i Salem
Bygglov för nybyggnad av förskola samt rivning samt mur och plank.
Ombyggnad av förskola till anpassad grundskola i Tumba
Objektet avser ombyggnad av dagens förskolan Prästkragen till en anpassad grundskola.
Nybyggnad av restauranger på Söder i Stockholm
Markanvisningen avser två lokaler för restaurangändamål under Slussbron. Den södra lokalen ligger inom kvarter Strömkedjan och den norra lokalen ligger inom kvarter Slussmästaren. Fastigheterna Södermalm 7:85 och Södermalm 7:87
Nybyggnad av affärshus på Ekerö
Bygglov för nybyggnad av affärshus/industri (marinverksamhet) på fastigheten ekebyhov 1:41 (hall 5).
Renovering av förvaltningslokaler i Stockholm
Byggnaden används som kontor- och möteslokaler. Projekt omfattar husdel 1 och 2 med BTA om ca 5800 m2. Avser upprustning av befintliga lokaler, tillgänglighetsanpassning, viss rumslig utökning, ytskiktsrenovering, installationer (el, vvs och ventilation), fönsterrenovering samt utvändiga markiser.
Nybyggnad av vandrarhem i Haninge
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av hotell och spa på Ekerö
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad (hus för övernattning) på fastigheten ekebyhov 1:41.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 84 barn fördelat på sju avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Sundbyberg
Nybyggnation en förskola i Västra Brotorp inom fastigheten Terriern 1 i Sundbybergs kommun.
Ombyggnad av vårdmottagningar på sjukhus i Huddinge
Projektet avser ombyggnad av mottagning för Hematologi på M41/43 samt ombyggnad av mottagning för CAST på del av M44 i M2-huset, plan 4 på Huddinge sjukhus.
Nybyggnad av idrottshall i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Samverkansavtal tecknad med Svenska Studenthus Holding 1 AB. Byggentreprenaden kommer enligt samverkansavtalet att upphandlas enligt LOU och Stockholms stad kommer att bli slutlig hyresgäst. Fastigheten ligger i Slakthusområdet invid Avici Arena och TELE2 Arena och idrottshallen är planerad att miljöcertifieras och klassificeras som mellangrön enligt Ciceros metodik. I direkt anslutning till idrottshallen har K2A sedan tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av student- och forskarbostäder samt en förskola. Taket på den delvis nedsänkta idrottshallen kommer att användas som förskolegård av den förskola som K2A kommer uppföra.
Ombyggnad av gymnasieskola i Stockholm
Frescati 58:04/05 är två sammansatta byggnadskroppar som finns på förvaltingsområdet Frescati Hage, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Byggnaderna är på 3 våningar med vindsvåning för installationer och en källadel på tillbyggnaden. Total BTA är 2650 kvm. Byggnaden skall nu byggas om och anpassas för den nya hyresgästen Amerikanska Gymnasiet.
Ombyggnad av lanterniner på Moderna museet, Skeppsholmen
Konstruktionen, av lanterninerna på taket ovan Avdelningen för tillfälliga utställningar, har visat brister. Under de senaste åren har man genom utredningar och provning kommit fram till en fungerande konstruktion. Denna entreprenad ska byta ut de flesta av lanterninerna.
Nybyggnad av business park i Sigtuna
Avser nybyggnad av business park i Rosersberg, Sigtuna.
Ny konstgräsplan, WC-byggnad mm i Högdalen, Stockholm
Anläggning av 11-spels konstgräsplan med nytt stängsel runt planen samt 6 belysningsmaster, ca 7000 m2, Läktare, Servicebyggnad 50 m2. Multisportanläggning med konstgräs samt underliggande kylslingor samt 2 belysningsmaster, ca 650 m2.
Ny kylcentral i By 06 på Danderyds sjukhus
Avser modernisering av kylcentral By 06, byggentreprenad och installationsentreprenad.
Om- och nybyggnad av skola i Enebyberg, Danderyd
Arkitekt handlas upp gemensamt med projekt Brageskolan (pnr 1175340). Tillsammans benämns de två skolorna som Enebybergs skola. Projektet avser rivning av en förskola från 70-talet, nybyggnad av en skolbyggnad samt renovering av en äldre skolbyggnad. Nybyggnaden skall utföras som miljöbyggnad silver, men med krav på guld avseende energi.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Bandhagen, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Ombyggnad av idrottshall i Nacka
Ändrad användning från lekland med restaurang/kafé till idrott och matserveringsyta. Samt tillbyggnad av entresolplan.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Bandhagen, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Avser nybyggnad av skola/förskola.
Om- och nybyggnad av förskola i Bandhagen, Stockholm
Utökning av befintlig förskola från fem till sex avdelningar genom en yteffektivisering samt nybyggnad av friliggande förskola på fyra avdelningar.
Nybyggnad av matsal samt fläktrum, ombyggnad av ventilation vid grundskola i Täby
Entreprenaden avser nybyggnad av en fristående matsalsbyggnad inkl mottagningskök. Matsalsbyggnad BYA cirka 310 m². Dessutom ska en ny fläktrumsbyggnad på gaveln av skolbyggnaden tillskapas. Fläktrumsbyggnad BYA cirka 70 m². Ventilationsanläggningen i skolbyggnaden ska moderniseras så dagens krav uppfylls och en god inomhusmiljö skapas.
Renovering av skola i Tensta, Stockholm
Hemsö förvärvar fastigheten Lilla Tensta 1 som omfattar byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Vid tillträdet påbörjar Hemsö en omfattande renovering för att varsamt återställa byggnaderna till toppskick.
Utökning av grundsärskola och matsal i Stockholm
Gärdesskolan, utökning grundsärskola ink matsal hus A-C.
Till och ombyggnad av skola i Täby
De åtgärder som behöver vidtas är rivning av fukt- och vattenskadade byggnadsdelar, ersätta dem med nya material, se över skolans ventilationssystem och vid behov förbättra den samt se över fuktspärren på vinden så att fukt inte tränger in i byggnaden via taket. Vidare krävs förbättringar av skolans dagvatten-avledning som i sin tur kommer att kräva markarbeten
Nybyggnad av lokal för lätt industri samt kontor i Huddinge
Nybyggnad av kontors- och servicebyggnad/lätt industri.
Ombyggnad av hotell på Kungsholmen, Stockholm
Delen av fastigheten Diamanten 11 som i dag är kontor föreslås bli hotell. Planförslaget ger möjlighet till att omvandla befintliga kontorsytor till hotell med cirka 50 rum, med nya mötesplatser i entréplanet. Entréplanet blir en multifunktionsyta med exempelvis restaurang eller kontorskollektiv. De ytor i byggnaden som i dag används för kontorsändamål föreslås konverteras till hotell, i huvudsak upp till tredje våningen, medan befintliga bostadsvåningar på våning fyra och fem behålls.
Tillbyggnad av konferenslokal, restaurang och hotell/motell i Haninge
Avser tillbyggnad av konferenslokal, restaurang och hotell/motel.
Nybyggnad av golfbana i Stockholm
Den omfattande stadsutvecklingen inom Årstafältet betyder att golf-anläggningen behöver flytta på sig – både markanvisning och ett 15-årigt arrendeavtal föreslås nu för en ny plats strax sydost om Årstafältet, mellan Bägersta Byväg och Sockenvägen i stadsdelen Enskedefältet. Yta på marken uppgår till cirka 25 000 kvadratmeter.
Renovering av skola i Tensta, Stockholm
Hemsö förvärvar fastigheten Lilla Tensta 1 som omfattar byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Vid tillträdet påbörjar Hemsö en omfattande renovering för att varsamt återställa byggnaderna till toppskick.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).