Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Avser rivning av nuvarande byggnad ned till gatunivå och uppförande av ny byggnad för kontor, verksamhetslokaler i bottenvåningen. Ny ägare Slussgården tillträder byggnaden efter färdigställandet.
Folkets Hus, ombyggnad av kongresshall, hotell ca 250 rum, Dansenshus mm i Stockholm Norrmalm.
Utsedd leverantör av dörrar är Daloc AB. Utsedd leverantör av teleskopläktare är Priebe-ScanRIG AB (PSRIG).
Rivning och nybyggnad av F-9 skola i Gröndal, Stockholm
SISAB planerar att bygga en ny skolbyggnad för 900 elever i Gröndal på fastigheten Blocket 32. Byggnaden består av en huskropp i 4 plan(inkl. suterräng- och vindsplan), är ca 200m lång med en BTA på ca 11 500 kvm.
Nybyggnad av kontorshus i Hagastaden, Stockholm
LEED platinum. Nybyggnad av ett runt kontorshus på 9 våningar varav 7 våningar ovan mark. Forskaren kommer även erbjuda ca 24 000 m2 flexiba kontor, gemensamma ytor & mat & dryck. Mötesplats, öppna utställningsytor, café & co-workingytor.
Nybyggnad av skolbyggnad i Vällingby, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av skolbyggnad om 3512 kvm BTA (två plan + vind), benämns Hus L, vid Vällingbyskolan. Byggnaden är fristående och inrymmer storkök, matsalar undervisningslokaler för anpassad grundskola, , hemvister, administrativa ytor samt teknikutrymmen. Byggnaden kommer att utgöra Vällingbyskolans nya huvudbyggnad med expedition. I entreprenaden ingår tillhörande utemiljön med bl.a. nya trappor, ramper, planteringar och parkering.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid Södersjukhuset i Stockholm
Projektet innebär total ombyggnation av plan 1 - 7 i Byggnad 17 och 18 för att åstadkomma vårdavdelningar med 168 enpatient-rum med tillhörande duschrum ned Rullstols WC-standard.
Totalrenovering av kontorshus på Södermalm, Stockholm
Totalt 5 huskroppar och ett parkeringsgarage.
Nybyggnad av kontor på Kungsholmen, Stockholm
Nybyggnation av kontorshus. BTA ca: 34,000 m2. Hornsbergskvarteren.
Nybyggnad av skola i Skärholmen, Stockholm
Förstudie ny skola i 3 paralleller på fastigheten Tankebyggarordern. Markanvisningen pekas ut som skoltomt i SAMS-utredningen, idag är fastigheten bebyggd med studentbostäder på tillfälligt bygglov som löper ut 2023-12-31.
Återuppbyggnad av skola på Skärholmen, Stockholm
Slättgårdsskolans huvudbyggnad brann ner i juni 2020 och detta projekt avser en ny byggnad, hus K, som ska ersätta den gamla huvudbyggnaden. Objektet avser nybyggnad av grundskola för F-9 med totalt 600 elever. Skolans verksamhet, med dagens 550 elever, kommer att pågå parallellt med entreprenadtiden i intilliggande byggnader. Nybyggnad hus K: ca 6 100 m² BTA
Ombyggnad av skola i Vällingby, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av Grimstaskolans befintliga lokaler. Skolan är en F-9, dimensionerad för 850 elever och utgörs idag av tre sammanlänkade hus, B, C och D. Projektet avser ombyggnation av skolans lokaler och omfattar fullständigt utbyte av de tekniska systemen, total renovering av befintligt tillagningskök, delvis ombyggnation av befintlig planlösning, komplett ytskiktsrenovering, byte av samtliga dörrar samt renovering av befintliga entrépartier och fönster. Projektet innefattar även ny hiss med hisschakt, radontätning samt konstruktiva åtgärder i stomme och bjälklag. Byggnadens takavvattning kopplas på nytt dagvattensystem med fördröjningsmagasin, dränering utförs runt samtliga byggnader samt ny fettavskiljare installeras under mark. Markarbeten, markschakt och bergschakt delvis under grundvattennivå för nya fläktrum under befintlig byggnad, nya ventilationstorn samt fördröjningsmagasin. Objektet avser nybyggnad av lastkaj med returstation om ca 25 kvm.
Utveckling av Söderhallarna på Medborgarplatsen, Stockholm
Planens syfte är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål. Centrumändamål omfattar publik kommersiell och kulturell verksamhet och arbetsplatser med ett kreativt och skapande innehåll. Planförslaget möjliggör en modernisering av byggnaderna samtidigt som de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena respekteras. Byggnaderna inrymmer saluhall med butiker, restauranger, kontor, biograf, systembolag, och apotek. Detaljplaneförslaget innebär att byggnaden inom Fatburen 1 kan byggas på med ytterligare våning för centrumändamål/kommersiella lokaler.
Om- och påbyggnad av kontor i Stockholm
Efter ombyggnationen beräknas lokalerna omfatta ca 12 600 kvm (LOA). När projekt är färdigställt ska byggnaden certifieras enligt BREEAM Bespoke nivå Excellent.
Nybyggnad av idrottshall m.m. i Hägersten, Stockholm
Anläggning för inomhusidrott och med funktioner såsom bland annat idrottshallar, rörelserum, café, omklädningsrum, personalutrymmen och administrationsutrymmen, teknikutrymmen, kommunikationsutrymmen med mera. Samt mark- och anläggningsarbeten utomhus inom entreprenadområdet. Kontraktet kommer efter avslutad upphandling att överlåtas till Nystad Stockholm Idrott och Skolfastigheter AB.
Renovering av kontors- och butikslokaler i Gamla stan, Stockholm
Projektet ska leverera ett totalrenoverat kvarter av Cephalus 10. Byggnadsarbetena består av rivning, ombyggnad samt nyinstallation av tekniska system samt underhåll och ändringar av tak, fönster och fasader. Större ändringar planeras även av planlösningarna på alla våningsplan och ingrepp i känsliga miljöer. Byggnadernas säkerhet och säkerhetssystem kommer att uppdateras.
Nybyggnad av kontor i Värtahamnen, Stockholm
Nybyggnad av kontor, BTA 9303 m2. Hållbarhet: Ambition Breeam Outstanding
Nybyggnad av bilhall i Akalla, Stockholm
Fastigheten kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver och byggs med väl avvägda val för energi, material och inomhusklimat. Utsedd entreprenör gällande portar är Assa Abloy.
Totalrenovering av hotell i Stockholm
Hotellet totalrenoveras och få ett nytt koncept. Hotellet växer med 40 rum från 283 till 323 och får en helt ny restaurang för över 300 gäster samt skybar och relaxavdelning högst upp i byggnaden. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-new construction, nivå Very Good.
Renovering och verksamhetsanpassning på Södermalm, Stockholm
Byggnaden är i undermåligt skick och har ett akut behov av genomgripande renovering avseende tak, fasad, bärande stomme och ytskikt. Fastighetens innergård vilar på ett betongbjälklag vars balkar börjat korrodera till den grad att hållfastheten dömts ut. Balkarna vittrar sönder och ger upphov till att betongputs från undersidan släpper, lossnar och sedan ramlar av från konstruktionen. Innergårdens konstruktion har passerat sin tekniska livslängd
Hyresgästanpassning av kontor m.m. i Stockholm
Hyresgästanpassning plan 3, ca 3700kvm kontor, fotostudio, ateljé. Hyresgästanpassning av delar av plan 0, ca 1000kvm lager och showroom med flyttbara block/vikväggar. Denna yta används till både butiksändamål och event. Entreprenaden omfattar övergripande: - Ytskikt golv, väggar, tak. - Slipning, behandling, polering av befintligt betonggolv. - Nya mellanväggar, glaspartier, portaler och dörrpartier. - Nya undertak, pendlade plocktak och ljudabsorbenter. - Nya installationer såsom El, VS, Ventilation, Kyla, Värme. - Nya blockväggar inklusive bärande konstruktion för detta. - Utförande av ny markbeläggning intill entré showroom.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Utvändig ändring av hotell som avser nya takhuvar och rivning av bef. större takhuvar samt ett nytt avfallsutrymme inne i byggnaden på entréplan. Ny planlösning entréplan: personalutrymmen med omklädning, dusch, wc. Nya brandcellsgränser. Bta 600 m2.
Nybyggnad av förskola i Hässelby, Stockholm
Framtidens förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Bromma, Stockholm
En paviljongförskola med tillfälligt bygglov behöver ersättas av en större, permanent förskola. Framtidens förskola.
Tillbyggnad av teatrar i Skärholmen, Stockholm
Påbyggnad i höjd av teater. Grönklassad byggnad.
Rivning och nybyggnad av förskola i Skärholmen, Stockholm
Rivning av den befintliga förskolan och ersättning med en nybyggd Framtidens förskola. Den nya byggnaden uppförs i två plan om totalt 1 475 kvm (BRA). Byggnaden ger plats för 144 barn fördelat på 8 avdelningar samt ett tillagningskök
Nybyggnad av förskola i Ålsten, Stockholm
Framtidens förskola, 6 avd, som ersätter befintlig paviljong med 3 avd.
Renovering av förvaltningslokaler i Stockholm
Byggnaden används som kontor- och möteslokaler. Projekt omfattar husdel 1 och 2 med BTA om ca 5800 m2. Avser upprustning av befintliga lokaler, tillgänglighetsanpassning, viss rumslig utökning, ytskiktsrenovering, installationer (el, vvs och ventilation), fönsterrenovering samt utvändiga markiser.
Nybyggnad av restauranger på Söder i Stockholm
Markanvisningen avser två lokaler för restaurangändamål under Slussbron. Den södra lokalen ligger inom kvarter Strömkedjan och den norra lokalen ligger inom kvarter Slussmästaren. Fastigheterna Södermalm 7:85 och Södermalm 7:87
Ombyggnad av lanterniner på Moderna museet, Skeppsholmen
Konstruktionen, av lanterninerna på taket ovan Avdelningen för tillfälliga utställningar, har visat brister. Under de senaste åren har man genom utredningar och provning kommit fram till en fungerande konstruktion. Denna entreprenad ska byta ut de flesta av lanterninerna.
Nybyggnad av idrottshall i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Samverkansavtal tecknad med Svenska Studenthus Holding 1 AB. Byggentreprenaden kommer enligt samverkansavtalet att upphandlas enligt LOU och Stockholms stad kommer att bli slutlig hyresgäst. Fastigheten ligger i Slakthusområdet invid Avici Arena och TELE2 Arena och idrottshallen är planerad att miljöcertifieras och klassificeras som mellangrön enligt Ciceros metodik. I direkt anslutning till idrottshallen har K2A sedan tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av student- och forskarbostäder samt en förskola. Taket på den delvis nedsänkta idrottshallen kommer att användas som förskolegård av den förskola som K2A kommer uppföra.
Ombyggnad av gymnasieskola i Stockholm
Frescati 58:04/05 är två sammansatta byggnadskroppar som finns på förvaltingsområdet Frescati Hage, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Byggnaderna är på 3 våningar med vindsvåning för installationer och en källadel på tillbyggnaden. Total BTA är 2650 kvm. Byggnaden skall nu byggas om och anpassas för den nya hyresgästen Amerikanska Gymnasiet.
Ny konstgräsplan, WC-byggnad mm i Högdalen, Stockholm
Anläggning av 11-spels konstgräsplan med nytt stängsel runt planen samt 6 belysningsmaster, ca 7000 m2, Läktare, Servicebyggnad 50 m2. Multisportanläggning med konstgräs samt underliggande kylslingor samt 2 belysningsmaster, ca 650 m2.
Om- och nybyggnad av förskola i Bandhagen, Stockholm
Utökning av befintlig förskola från fem till sex avdelningar genom en yteffektivisering samt nybyggnad av friliggande förskola på fyra avdelningar.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Bandhagen, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Bandhagen, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Utökning av grundsärskola och matsal i Stockholm
Gärdesskolan, utökning grundsärskola ink matsal hus A-C.
Renovering av skola i Tensta, Stockholm
Hemsö förvärvar fastigheten Lilla Tensta 1 som omfattar byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Vid tillträdet påbörjar Hemsö en omfattande renovering för att varsamt återställa byggnaderna till toppskick.
Ombyggnad av hotell på Kungsholmen, Stockholm
Delen av fastigheten Diamanten 11 som i dag är kontor föreslås bli hotell. Planförslaget ger möjlighet till att omvandla befintliga kontorsytor till hotell med cirka 50 rum, med nya mötesplatser i entréplanet. Entréplanet blir en multifunktionsyta med exempelvis restaurang eller kontorskollektiv. De ytor i byggnaden som i dag används för kontorsändamål föreslås konverteras till hotell, i huvudsak upp till tredje våningen, medan befintliga bostadsvåningar på våning fyra och fem behålls.
Nybyggnad av golfbana i Stockholm
Den omfattande stadsutvecklingen inom Årstafältet betyder att golf-anläggningen behöver flytta på sig – både markanvisning och ett 15-årigt arrendeavtal föreslås nu för en ny plats strax sydost om Årstafältet, mellan Bägersta Byväg och Sockenvägen i stadsdelen Enskedefältet. Yta på marken uppgår till cirka 25 000 kvadratmeter.
Renovering av skola i Tensta, Stockholm
Hemsö förvärvar fastigheten Lilla Tensta 1 som omfattar byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Vid tillträdet påbörjar Hemsö en omfattande renovering för att varsamt återställa byggnaderna till toppskick.
Nybyggnad av förskola i Vinsta, Stockholm
Nyproduktion av "Framtidens förskola", 6 avdelningar.
Nybyggnad av kontor och café i Hagastaden, Stockholm
Byggnaden kommer att innehålla café eller restaurang på gatuplan och kontor på övre plan. Den tänkta byggnadens kontorsdel avser byggherren själva nyttja som kontor för sin verksamhet.
Nybyggnation av Slusskontor vid Victoriaslussen, Stockholm
I den nya Victoriaslussen krävs ett slusskontor för att Stockholms Hamnars personal ska kunna styra sluss- och avbördningsmaskineriet samt de höj- och sänkbara broarna över slusskanalen på plats. Slusskontoret behöver inrymma såväl personalutrymmen som teknikutrymmen.
Hyresgästanpassning av kontor på Kungsholmen, Stockholm
Byggnaden på fastigheten Pilträdet 11 (hus 6) har nått sin tekniska livslängd och behöver rustas upp. Fastighetskontoret har fått i uppdrag att upphandla ett entreprenadkontrakt avseende renoverings - och ombyggnadsarbeten. Arbetet ska ske både utvändigt och invändigt. Entreprenaden omfattar hyresgästanpassning till kontorslokal samt teknisk upprustning, Fastigheten ska anpassas till myndighetskrav avseende brand, utrymningssäkerhet, tillgänglighet. Även ledningarna behöver ses över. Därutöver finns det ett behov av att restaurera fasad och fönster. Fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde.(Blåklassad)
Ombyggnad av teater på Östermalm i Stockholm
Lokalerna skall i stort sett stomrensas och byggas om. . Stort fokus på att öka ljudisoleringen så att inte intilliggande boende blir störda.
Nybyggnad av hamnkontor, brygga, restaurang samt sjömack på Kungsholmen
Trattorian byggs ut mot kajen med uteservering.
Ny kylcentral till fastighet i Centrala Stockholm
En kontorsfastighet i centrala Stockholm betjänas idag av en kylcentral vars centralutrustning uppnått sin tekniska livslängd.
Ombyggnad av kontorshus på Skeppsholmen, Stockholm
Syftet är att genomföra en ombyggnad för att anpassa kontorslokalerna.
Ny kylanläggning på by 01 på Södersjukhuset i Stockholm
Projektet avser ombyggnation av yttertak och mantagel av en ny kylanläggning på taket, samt installationer ner till undercentralen.
Utbyggnad av träningsanläggning i Stockholm
Nybyggnad av omklädningsrum, föreningslokaler.
Fönsterbyte och PCB-sanering på Maria sjukhus i Stockholm
Omfattar PCB-sanering, asbestsanering av fönster, bänkskivor, rivning av befintliga fönster och montage av nya fönster.
Ombyggnation samt teknisk upprustning av motionscentral, Grimsta IP
Byggnaden är i dåligt skick och är i behov av omfattande renovering. De stora våtutrymmena i anslutning till omklädningsrummen är uttjänta. Det har funnits problem med uppvärmningen av byggnaden under vintertid. Nuvarande byggnads utformning invändigt rymmer inte behovet som verksamheten kräver och tekniken är i stort behov av upprustning. Motionscentralen kan vid en renovering försörja idrottsplatsen med fler omklädningsrum. Detta möjliggörs genom att det vid renovering planeras för fler och mindre omklädningsrum än de två som finns idag. Det ger möjligheter att skapa en flexibel och tillgänglig byggnad som är mer anpassad till föreningslivets behov.
Nya lokaler för Kommerskollegium i Stockholm
Kommerskollegium sitter idag i lokaler på Drottninggatan 89. Hyreskontraktet löper till och med februari 2025. Kommerskollegium avser nu att upphandla konsultstöd från att ett nytt hyresavtal har tecknats fram tills att inflyttning sker i de nya lokalerna. Upphandlingen avser: 1 övergripande projektledare, 1 arkitekt, 1 delprojektledare flytt och 1 arbetsplatsstrateg.
Brand och konstruktionsåtgärder på Farsta ishall
Stålkonstruktionen kompletteras med en brandskyddsmålning för att klara brandskyddskraven. Genom att applicera brandskyddsfärg på bärande konstruktioner av stål i en byggnad kan man säkerställa att byggnaden står säkert även vid en längre brand. Ishallens takkonstruktion klarar inte de krav som idag ställs på en ny byggnad vad gäller snölaster, varför ishallen listas som en prioriterad byggnad för snöskottning vid stor nederbörd. Detta ska nu avhjälpas genom att komplettera den bärande konstruktionen. I samband med detta dimensioneras även konstruktionen för att klara av vikten av en framtida installation av solcellsanläggning på taket
Modernisering av Cosmonova vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
I Naturhistoriska riksmuseets byggnad AB6:14 Omniteater (Cosmonova) ska en övergång från analogt till digitalt filformat göras. Projektet omfattar nytt projektorsystem, följt av nya paneler i projektionskupolen, inklusive tillhörande installationer.
Ombyggnad på Södersjukhuset, Stockholm
KUL får ny administrativ yta En ny interntrappa installeras för att förbinda laboratoriet med en ny administrativ yta som ställs i ordning på planet ovanför. Vi sammanbinder två plan för enkel intern passage och skapar en administrativ yta för verksamheten.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Hyrsegästanpassning på ett plan ca 1200 kvm. Ändring av bärande konstruktion. Demontering av interntrappa och igensättning. Bta 20 m2.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Ändrad användning från café till kontor. Ny planlösning, ny belysning, ytskiktsrenovering, anpassning av bef. ventilation till ny planlösning. Bta 179 m2.
Fasadrestaurering på fastighet på Östermalm, Stockholm
Avser restaurering av fasad på fastigheten Landbyska verket 1, även kallat Daneliuska Huset. Fastigheten är markerad med blått på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att fastigheten har synnerligen höga kulturhistoriska värden.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Vasastaden, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Hägerstensåsen, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5. Utvändig ändring av grundskola - Entréparti vid entré B2 byts ut för att möjliggöra tillgänglighetsanpassning i lokalerna.
Nytt klubbhus och omklädningsrum i Hägersten, Stockholm
Entreprenaden omfattar rivning av befintligt omklädningshus samt nybyggnation av två fristående hus, varav ett som ska fungera som ett omklädningshus och det andra som klubbhus. I entreprenaden ingår även en fristående miljöstation.
Renovering av hissar i Centralposthuset samt Kv Lejonet, Stockholm
Renoveringen avser 1 hiss i Kv Lejonet samt 4 hissar i fastigheten benämnd Centralposthuset. Huvuddel 1: Drottninggatan 2, Huvuddel 2: Mäster Samuelsgatan 70.
Ombyggnad av gym på Södermalm, Stockholm
Ändrad användning från kontorslokal till gym. Bta 380 m2.
Ombyggnad av gym i Stockholm
Ändrad användning från handel till gym. Bta ca: 1550 m2.
Byte av tak på kontor i Stockholm
Underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad (kontor, skola, eventlokaler) Ny taktäckning ska utföras. Plåttäckningar ska förberedas för installation av solpanel. Byte av takspont ca: 2000 m2 samt ev. komplettering av brandcellsgränse m.m.
Anläggning av 11-spels konstgräsplan i Stockholm
Entreprenaden omfattar omläggning konstgräs på Hagsätra IP:s B-plan. Befintlig konstgräsmatta på Hagsätra IP:s B-plan demonteras och deponeras. Nya belysningsmaster och stängsel ska monteras.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Vårberg, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Tillgänglighetsåtgärder på skola på Södermalm, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Årstadal, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 6.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Bredäng, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5.
Byte av fönster på skola i Stockholm
Byte av fönster hus A-F.
Modernisering av hissar vid Albanova, Stockholm
I Stockholm på Albanova har Akademiska Hus behov av att modernisera 4 st hissar. Projektet avser i huvudsak modernisering av 4 st hissar. Hiss 2, 11, 12 och 13. Objekten är belägna på Universitetet på Roslagstullsbacken 11, 17, 23 och 29 i Stockholm.
Ny säkerhetsteknik (lås- och passersystem) till Kungliga Svenska Balettskolan, Stockholm
Syftet med upphandlingen är att tillgodose och säkra Utbildningsförvaltningens behov av säkerhetsteknik på Kungliga Balettskolan i form av lås- och passersystem.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Stockholm
Ändrad anvädning från butik/kontor till undervisningslokaler.
Nybyggnad av parklekshus i Vällingby
Utredning av förutsättningarna för rivning av befintlig byggnad på Nordingrågatan 22 och nybyggnation av multifunktionell parkleksbyggnad.
Murning av krematorieugnar i Råcksta Krematorium samt Nya Krematoriet, Skogskyrkogården
Råcksta krematorium: Uppdraget omfattar fyra st kremationsugnar. Helommurning av två st befintliga krematorieugnar. Nya krematoriet: Uppdraget omfattar bottenbyten av fyra st kremationsugnar.
Ombyggnad av gym i Stockholm
Ändrad användning från lokal på plan 2 till gym, ca: 997 m2 med ny entré samt nytt skärmtak.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).