Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 160 st.

Tillbyggnad av galleria i Johanneshov, Stockholm
Projektet avser att shoppingområdet växer och blir mer än dubbelt så stort. Från dagens runt 20 000 kvadratmeter shopping till 50 000.
Nybyggnad av kontor i Hagastaden, Stockholm
Området för markanvisningen är beläget ovanpå överdäckningen av E4/E20 samt Värtabanan. Byggnation av källarvåning beräknas påbörjas i mars 2021 och bedöms pågå under ett år. Därefter, preliminärt under 2022, utför staden arbeten på allmän plats och iordningställer arbetsgator. Ca 23 000 m2 ljus BTA för kv Sorbonne. Verksamheter i bottenplan. Projektet har en stark miljöprofil och ska byggas enligt miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad Guld samt WELL.
Tillbyggnad av kontor och bostäder på Kungsholmen i Stockholm
Den första deletappen längs med S:t Göransgatan omfattar förutom kontorstillbyggnaden även ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool, gröna gårdar på fastighetens tak och 100 nya lägenheter. Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande. Tillbyggnaden kommer huvudsakligen byggas i trä.
Nybyggnad samt om- och tillbyggnad av fastigheter i Kista, Stockholm
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter samt nybyggnationer. Blandat bebyggelse med kontor, bostäder, butiker, hotell och vårdverksamhet.
Nybyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Avser rivning av nuvarande byggnad ned till gatunivå och uppförande av ny byggnad för kontor, verksamhetslokaler i bottenvåningen. Ny ägare Slussgården tillträder byggnaden efter färdigställandet.
Ny,- om- och tillbyggnad av kontorshus i Södra Värtan
Till dagens befintliga byggnad om 30 000 kvm adderas lika mycket yta för kontor och eventuellt hotellverksamhet genom påbyggnad på befintlig fastighet, samt tillbyggnad av en ny högdel. Den nya byggnaden blir strax över 60 000 kvm.
Nybyggnad av kontorshus i Värtahamnen, Stockholm
Miljöcertifiering: Breeam Excellent.
Nybyggnad av affärshus och flerbostadshus i Sätra, Stockholm
Del av Sätra 2:1. Ca 105 hyresrätter & 135 bostadsrätter.
Nybyggnad av skola i Stockholm
SISAB tog fram en förstudie år 2017, som visar på olika möjligheter för en ny grundskola i kvarteret Vasen med förutsättning att använda den s k Norrbackatäppan som skolgård. Utbildningsförvaltningens förslag är att Karlbergsskolans nuvarande lokaler och skolgård erbjuds till stadsdelsförvaltningen för förskoleverksamhet och att SISAB bygger en ny skola. Stadsdelens förskolor använder Norrbackatäppan flitigt, eftersom de saknar egna förskolegårdar, samt att Norrbackatäppan används som allmän park. Skolan skulle behöva stå klar för inflyttning år 2026, för att möta behovet om elevkapacitetsökning från Karlsbergsskolans ca 300 elever till Kv. Vasen med total kapacitet om 630 elever år 2026
Rivning och nybyggnad av skollokaler på Skärholmen, Stockholm
Nya skolbyggnader planeras för kapacitetsökning till F-9 skola med särskolegrupper, sammanlagt 990 elever från dagens 580 st elever. Lillholmsskolan får tre nya byggnader. En med hemvister för de yngre elever (hus H), en ny fullstor idrottshall (hus J) och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek (hus G). Rivning av hus C, D, E och F.
Nytt utomhusbad vid Munkbrohamnen i Stockholm
Hela badet ska byggas på flytbryggor. Där kommer vara nedsänkta bassänger med varmt vatten. Man kommer också kunna bada i fjärdens vatten, i kalla bassänger där vattnet renas.
Ombyggnad av kontor på Kungsholmen, Stockholm
Fastigheten består av totalt 10 våningsplan inklusive källare och ett fläktrum på tak. Total BTA uppgår till ca 11 397 kvm och total LOA ca 8686 kvm. Projektet avser totalrenovering av befintlig fastighet till ny grundstandard inklusive ytskikt, större fönster samt installationer. Miljöcertifiering: Breeam In Use
Ny-/tillbyggnad av Hägerstenshamnens skola i Hägersten
Förenklad volymstudie för att utreda möjligheten att utöka Hägerstenshamnens skola med ytterligare 2 paralleller fördelade på åk F-6.
Nybyggnad av kontorshus i Vasastaden, Stockholm
Ansökt om markanvisning för kontors- och centrumändamål inom Vasastaden 2:99. Bolaget äger Öskaret 1. I förslaget som nu varit på samråd tillförs tre nya byggnader med en tillkommande yta på cirka 10 000 m2 ljus BTA. Husen får sex våningar plus en indragen takvåning. De övre våningarna avses för kontor, medan bottenvåningarna får en högre takhöjd och publikt innehåll. Kvarterets nav blir innergårdarna som kopplas samman genom portiker och passager.
Ombyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Ombyggnad av industri till kontor.
Verksamhetsanpassning av skola i Enskede gård, etapp 2
Projektet avser en renovering och anpassning av en gymnasieskola med praktisk inriktning till en gymnasieskola med teoretisk inriktning kombinerad med en grundskola högstadium. Antal elever ska ökas från 460 elever till totalt 1200 elever, fördelat på hälften för vardera gymnasieskolan och högstadium. Total Bruttoarea för hela skolan är ca. 14 500m2. Total bruttoarea för Etapp 2 som denna upphandling innefattar beräknas till ca 10 500 m2. Etapp 2 består av ombyggnad och renovering av hus C, D, E, F och G. samt rivning av hus H och sophuset utanför hus C. Dessutom ska skolgården upprustas.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Uppföra nytt fläktrum och hotellrum med ny utformning. Fasadändring. Bta 1494 m2.
Om,- till och påbyggnad av kontorsfastighet vid Tjärahovsplan, Stockholm
Om/tillbyggnad av bostäder/kontor/lokal. Tot. ca 5000 m2 tilkommande ljus BTA samt 700kvm mörk BTA. l5 lgh fördelade på 700kvm.Sandbacken 39 - Gatuhusets översta våning byggs om till bostäder och vinden inreds med bostad samt nytt fläktrum. Byggnaderna ska innehålla främst kontor men även butiker, lägenheter och restaurang.
Nybyggnad av bilhall i Akalla, Stockholm
Fastigheten kommer att miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver och byggs med väl avvägda val för energi, material och inomhusklimat.
Totalrenovering av skola i Spånga, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av huskropp A-F. Hus A-hus C består av klassrum. Hus D är en gymnastiksal, hus E matsal och slöjdsalar. Samt hus F en fritidsbyggnad. Installationerna byts till stor del ut i alla kropparna. Matsalen i hus E samt några ventilationsaggregat i hus A-C behålls(Det finns två aggregat per huskropp, den ena i varje byts ut). Nya ytskikt i alla huskropparna. Nya fönster i alla kropparna sånär som på hus F där de behålls. Nya VA-ledningar läggs på skolgården.
Nybyggnad av studenthotell i Marieberg, Stockholm
Projektet avsåg tidigare bostäder. Ca 240 hotellrum.
Totalrenovering av hotell i Stockholm
Hotellet totalrenoveras och få ett nytt koncept. Hotellet växer med 40 rum från 283 till 323 och får en helt ny restaurang för över 300 gäster samt skybar och relaxavdelning högst upp i byggnaden. Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-new construction, nivå Very Good.
Ombyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Ändrad användning från skola till kontor.
Renovering av vandrarhem på fartyg i Stockholm
Steg 2 – Renovering av däck Däcket byts ut till ett nyinköpt fartygsanpassat virke av Oregon Pine. Övrigt berört material ovan däck, som till exempel nagelbänkar och trädetaljer, renoveras också.
Rivning och nybyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Kulturhistorisk värdefull byggnad. Rergeringsgatan/Mäster Samuelsgatan. Byggnaden skall certifieras enligt LEED Platinum v4.
Renovering av vattenrening och bassänger vid utomhusbad i Hägersten
I entreprenaden ska ingå konstruktion, leverans, installation och driftsättning till full funktionalitet och driftklar anläggning. I entreprenaden ingår också att driftsätta befintlig installation och att säkerställa att de nya funktionerna fungerar väl med den befintliga vattenreningen.
Ombyggnad av Skanskvarnsskolan i Årsta, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av hus B, C, D och E på Skanskvarnsskolan i Årsta.
Ombyggnad av universitetsbyggnader i Stockholm
I och med att byggnaderna på nya campus Albano färdigställs kommer förutsättningarna för Akademiska Hus fastigheter Norra Djurgården 1:44 och 1:45, kallade Kräftriket och Frescati Hage, förändras. Den dominerande hyresgästen i området, Stockholms universitet, tillträder nya lokaler i Albano och kommer enligt preliminärt besked i december 2019 lämna en ansenlig del av nuvarande lokaler i Kräftriket och Frescati Hage. Färdigställandet av Albano kommer att medföra en ökad mängd människor som rör sig i och runt Västra Frescati, som har potential till att utvecklas till en mer central och strategisk plats i universitetsstaden Stockholm, där nya och andra typer av hyresgäster kan tillkomma.
Ombyggnad av universitetsbyggnader i Stockholm
I och med att byggnaderna på nya campus Albano färdigställs kommer förutsättningarna för Akademiska Hus fastigheter Norra Djurgården 1:44 och 1:45, kallade Kräftriket och Frescati Hage, förändras. Den dominerande hyresgästen i området, Stockholms universitet, tillträder nya lokaler i Albano och kommer enligt preliminärt besked i december 2019 lämna en ansenlig del av nuvarande lokaler i Kräftriket och Frescati Hage. Färdigställandet av Albano kommer att medföra en ökad mängd människor som rör sig i och runt Västra Frescati, som har potential till att utvecklas till en mer central och strategisk plats i universitetsstaden Stockholm, där nya och andra typer av hyresgäster kan tillkomma.
Verksamhetsanpassning av förskola i Farsta, Stockholm
Fastigheten skall anpassas så att den kan vara evakueringsförskola i Farsta strand. 810 kvm. Upphandling avser ombyggnation av Vilohemmet och gård från vårdboende till förskola med 4 avdelningar. Innefattar även ombyggnad av ventilation, upprustning av el, renovering av tillagningskök, installation av hiss.
Nybyggnad av kontor, bostäder m.m. i Solberga, Älvsjö
Planförslaget möjliggör en komplettering med cirka 55 lägenheter, kontor och verksamhetslokaler samt möjlighet till viss påbyggnad på befintlig kontorsbebyggelse inom fastigheten Kabelverket 2 i Solberga. Planförslaget innebär att befintlig tillbyggnad från 1990-talet till det kulturhistoriskt värdefulla ”Klockhuset” rivs. Mellan Klockhuset och Dragspelshusen uppförs istället en lägre kontorsbyggnad mot Älvsjövägen sammankopplad med en högre byggnad med kontor, verksamheter och bostäder mot Glasfibergatan.
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Bromma, Stockholm, etapp 1
Etapp 1: - Omfattar produktion av hus D (konceptskolan) för att klara av att använda plan 100 som provisorisk matsal. Två klassrum på plan 200 skall färdigställas. - Markarbeten med el, VA. Matningar kommer att ske av el samt kallvatten från befintliga huskroppar. - Borrning avseende rör i berg för passivkyla. - Markarbeten mellan de olika huskropparna.
Nybyggnad av förskola i Farsta, Stockholm
Förskolan står idag på en tomträtt för kyrklig verksamhet. Farsta Stadsdelsförvaltning har beställt en detaljplaneändring som pågår, i samband med det så utreds möjligheten att uppföra en ny förskolebyggnad. 6-8 avdelningar.
Verksamhetsanpassning av skola i Enskede gård, etapp 1
Etapp 1 Innefattar Hus A plan 900, 100-700 samt Hus G plan 100 med en BTA för ombyggnad om ca 4000 kvm. Stora delar av hus A verksamhetsanpassas och ytskiktsrenoveras för 400 elever, samt personal och elevhälsa. I hus A finns lärosalar för teoretiska ämnen för gymnasieskolan, samt gemensamma utrymmen så som tillfällig huvudentré, reception, miniaula, vaktmästeri, elevhälsa, administrativa lokaler och personalrum. I hus G plan 100 ska en tillfällig matsal inklusive ny utrymningsdörr och ett provisoriskt serveringskök byggas.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Ändrad användning från kontor till hotell. Fastigheten är idag klassad som kontor och hotell, med detta projekt kommer ytterligare ca 2300 m2 omvandlas från kontor till hotell. Dock finns kontorsytor kvar i fastighetern.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid Södersjukhuset i Stockholm
Projektet innebär total ombyggnation av plan 1 - 7 i Byggnad 17 och 18 för att åstadkomma vårdavdelningar med 168 enpatient-rum med tillhörande duschrum ned Rullstols WC-standard.
Ombyggnad av restaurang i Stadshagen, Stockholm
Tidigare barnvagnsbutik skall anpassas till restaurangverksamhet. Nytt separat ventilationssystem skall installeras samt avlopp från kök kommer att kopplas till bef. fettavskiljare i fastigheten. Bta 383 m2.
Nybyggnad av idrottshall i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Samverkansavtal tecknad med Svenska Studenthus Holding 1 AB. Byggentreprenaden kommer enligt samverkansavtalet att upphandlas enligt LOU och Stockholms stad kommer att bli slutlig hyresgäst. Fastigheten ligger i Slakthusområdet invid Avici Arena och TELE2 Arena och idrottshallen är planerad att miljöcertifieras och klassificeras som mellangrön enligt Ciceros metodik. I direkt anslutning till idrottshallen har K2A sedan tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av student- och forskarbostäder samt en förskola. Taket på den delvis nedsänkta idrottshallen kommer att användas som förskolegård av den förskola som K2A kommer uppföra.
Renovering och lokalanpassning av kontor i Johanneshov, Stockholm
Ombyggnad av kontorshus, samt tillbyggnad i form av länk mellan byggnaden och grannfastighet. Ca 10 000 kvm LOA.
Påbyggnad av skolbyggnad i Bandhagen, Stockholm
Utökad byggrätt av befintlig byggnad inom fastigheten Stjärnvalvet 2 med markanvändning skola.
Tillbyggnad av hotell och restaurang på Norrmalm
Projektet innebär en tillbyggnad på fastigheten om ca 1300 kvm
Ombyggnad av lokaler för handel och kontor i Stockholm
Planer för ombyggnad av hus 27 till centrum och kontor.
Byte av VVS och el på förskola i Gamla stan, Stockholm
ROT - stambyte, nytt fläktrum och upprustning av teknisk utrustning och ytskikt. Beläget i Gamla stan. Blå-klassad byggnad.
Hyresgästanpassning av kontor i Stockholm
Här kommer Volvo Cars att etablera sin nya, globala tech-hub.
Tillbyggnad av samlingslokal mm på Norrmalm, Stockholm
Planarbetet ska pröva möjligheten att bygga till inom fastigheten Katthavet 7. Fastigheten ägs av Sankta Eugenia katolska församling och har bland annat kyrka, församlingslokaler, kontor och bostäder.
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Bromma, Stockholm, etapp 2
Etapp 2 omfattar: - Rivning av matsal i hus C samt produktion av matsal/storkök hus C - Markarbeten färdigställs
Byte av ventilationssystem på skola i Hägersten, Stockholm
Ombyggnad av hela ventilationssystemet. Kapacitetökning ger större kansler & aggregat. Ena fläktrummet blir därför större. Två st. bef. huvar på tak, behöver bli lite större men på samma plats. Bta 2600 m2.
Renovering/stambyte av skola i Hägersten, etapp 1
Entreprenaden omfattar: Stambyte och teknisk uppgradering av VVS-installationer. Hus C och D med anslutningar mot övriga hus. VVS-Installationer i hus C och D är delvis från byggnadsåret och behov av renovering. Bef kombi-system på avlopp/dagvatten skall separeras och förläggas med separata ledning till anslutningspunkt vid gatan. Markschakt kommer att utföras med bergschakt. Några klassrum som saknar ventilation idag skall förses med luft från nytt fläktrum placerat på plan 2. I samband med åtgärderna ändras brandceller, nya partier ordnas i korridorer och mot vissa klassrum. Ytskikt åtgärdas delvis som konsekvens av arbetena.
Renovering av skola i Tensta, Stockholm
Hemsö förvärvar fastigheten Lilla Tensta 1 som omfattar byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Vid tillträdet påbörjar Hemsö en omfattande renovering för att varsamt återställa byggnaderna till toppskick.
Nybyggnation av Slusskontor vid Victoriaslussen, Stockholm
I den nya Victoriaslussen krävs ett slusskontor för att Stockholms Hamnars personal ska kunna styra sluss- och avbördningsmaskineriet samt de höj- och sänkbara broarna över slusskanalen på plats. Slusskontoret behöver inrymma såväl personalutrymmen som teknikutrymmen.
Ramavtalpå solceller i Sverige
Posten Norge AS ønsker å investere i solceller anlegg på forskjellige steder i konsernet de kommende to årene. Vi ønsker i første omgang å kjøpe solceller anlegg i Sør-Norge, men lokasjoner andre steder i Norge, samt for Sverige og Danmark, er veldig aktuelt i løpet av rammeavtale perioden.
Nybyggnad av förskola i Hägersten, Stockholm
En ny förskola med tillhörande lekgård byggs på fastigheten Förgyllda Bägaren 2. Förskolan ersätter en befintlig garagebyggnad.
Renovering av förskola i Hägersten, Stockholm
Förskolan Trollsländan är i behov av renovering som bland annat innebär utbyte av ventilation och ytskiktsrenovering.
Ramavtal avseende mobila toaletter och duschvagnar, Försvarsmakten
Projektet avser mobila toaletter och duschvagnar med tillbehör samt service, FM2020-3923. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 2 år.
Nybyggnad av hamnkontor, brygga, restaurang samt sjömack på Kungsholmen
Trattorian byggs ut mot kajen med uteservering.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Farsta ridanläggning, Stockholm
En tillbyggnad på ca 150 m2 ska uppföras innehållande tre omklädningsrum, ett torkrum aggregatrum mm.
Ny konstgräsplan m.m. i Högdalen, Stockholm
11-spels konstgräsplan, multisportyta med ispist samt servicebyggnad.
Tillbyggnad av förbindelsegång By 20-30 vid S:t Görans sjukhus, Stockholm
Avser tillbyggnad av förbindelsegång i markplan mellan de befintliga byggnaderna 20 och 30. Tillbyggnaden består av en publik gång som länkar samman de båda byggnaderna och en kontorsdel för internservice.
Ombyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Ändrad användning av bostad till kontor.
Utbyggnad av träningsanläggning i Stockholm
Nybyggnad av omklädningsrum, föreningslokaler.
Installation av betongpist i skridsko- och bandyhall, Gubbängens IP
Sedan invigningen av skridsko- och bandyhallen har ispisten haft återkommande problem med iskvaliteten. För att åtgärda detta och öka hallens nyttjandegrad föreslår förvaltningarna att en betongpist installeras som ersätter dagens gruspist.
Upprustning av parklek i Fruängen, etapp 2
Entreprenaden omfattar upprustning av Kerstin Hesselgrens park i Fruängen med nya markytskikt, lekredskap, möbler, belysning, träd och buskar, murar i betong, trädäck, väderskydd m.m
Lokalanpassning av kontor i Stockholm
Ändrad användning från hotell till kontor.
Återuppbyggnad av omklädningsbyggnad vid Flatenbadet i Skarpnäck
Byggnaden uppförs på platsen där en byggnad tidigare förstördes i en brand och uppdraget blir att återuppbygga denna med hänsyn till det kulturhistoriska värdet och Stockholms grönklassning som idag finns för platsen, men med utökade funktioner. Byggnaden kommer att innehålla bastu, två omklädningsrum med tillhörande duschrum, RWC och WC med åtkomst både för badgäster och för bastubesökare, samlingsrum i två delar samt tillhörande installationer för VVS och el.
Hyresgästanpassning av kontor i Värtahamnen, Stockholm
Hyresgästanpassning av kontor. ca 1667 kvm.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Rågsved, Stockholm
Avser nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Ombyggnad av kontorslokaler vid KTH i Stockholm
Avser ombyggnation av kontorslokaler och avser i huvudsak plan 1-3 av totalt 5 våningsplan. Byggnaden är blåklassad. Entreprenaden avser ca 2300 kvm.
Rivning av kontorsbyggnad på Ladugårdsgärdet i Stockholm
Rivning av tomställd fd. restaurang och kontor. Bta 1300-1500 m2. Grönklassad byggnad.
Invändiga arbeten på skola i Stockholm
Maltesholmsskolan ny vs, vent, värme mm hus A-H.
Ombyggnad av lokaler för KTC By 35 på Södersjukhuset, Stockholm
Projektet avser ombyggnad av KTC, utbildningsyta på ca 500 m², SÖS - By 35 plan 0 samt plan -1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).