Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Rivning och nybyggnad av sjukhus i Stockholm
Nybyggnad av garage i ett plan under mark. Utsedd leverantör av portar är Assa Abloy.
Ombyggnad av kontor och hotell i Stockholm
Efter ombyggnationen kommer huset att innehålla moderna kontor med unik utsikt och det finns även planer för hotell och flera restauranger. Projektet avser även att utveckla takterrassen på huset så att allmänheten kan få tillträde via Mosebacke och Katarinahissen.
Nybyggnad av handel & kontor mm i Hagastaden
Detta kvarter omfattar områdets största kontorsfastighet, ca 33 000 kvm och ska innehålla verksamhet inom life science.
Tillbyggnad av kontor och bostäder på Kungsholmen i Stockholm
Den första deletappen längs med S:t Göransgatan omfattar förutom kontorstillbyggnaden även ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool, gröna gårdar på fastighetens tak och 100 nya lägenheter. Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande. Tillbyggnaden kommer huvudsakligen byggas i trä.
Nybyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm
Avser rivning av nuvarande byggnad ned till gatunivå och uppförande av ny byggnad för kontor, verksamhetslokaler i bottenvåningen.
Nytt huvudkontor och nya bostäder på Skärholmen, Stockholm
Byggnaden uppförs i i 23 våningar. Våning ett och två utgörs av installationsutrymmen, förråd, tvättstugor, miljörum, omklädningsrum samt en lokal. Våning tre till fem består av Stockholmshems nya huvudkontor och Kulturhuset/Stadsteatern. Våning 6–22 består av bostäder. Huset kommer att inhysa ca 200 arbetsplatser samt ca 100 hyreslägenheter. Bef. tillbyggnad (före detta fordonsgymnasium) rivs för att möjliggöra kommande byggnation. DE 16000 APO omfattar uthyrning av hyresobjekt, tillhandahållande av tjänster och köp av varor. Tjänster inom entreprenaden omfattar bland annat installation och montage av provisorisk el och vatten, bygghissar, stängsel och grindar, invändig och utvändig belysning, arbetsplatsutrustning, service och felavhjälpande mm
Nybyggnad av kontorshus i Värtahamnen, Stockholm
Miljöcertifiering: Breeam Excellent.
Nybyggnad av skola och förskola i Kista, Stockholm
Entreprenaden avser nybyggnation av en skola för 900 elever i åk F-9 och nybyggnation av en förskola med nio avdelningar för 162 barn, Kista Äng. Skolan består av en byggnad med en bruttoarea på ca 10 630 m2, bruksarea på ca 9 070 m2 och behandlad tomtarea på ca 9 660 m2. Förskolan består av en byggnad med en bruttoarea på ca 1 790 m2, bruksarean på ca 1 610 m2 och behandlad tomtarea på ca 4 390 m2.
Rivning och nybyggnad av skollokaler på Skärholmen
Nya skolbyggnader planeras för kapacitetsökning till F-9 skola med särskolegrupper, sammanlagt 990 elever från dagens 580 st elever. Lillholmsskolan får tre nya byggnader. En med hemvister för de yngre elever (hus H), en ny fullstor idrottshall (hus J) och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek (hus G). Rivning av hus C, D, E och F.
Om,- till och påbyggnad av kontorsfastighet vid Tjärahovsplan, Stockholm
Om/tillbyggnad av bostäder/kontor/lokal. Tot. ca 5000 m2 tilkommande ljus BTA samt 700kvm mörk BTA. l5 lgh fördelade på 700kvm.Sandbacken 39 - Gatuhusets översta våning byggs om till bostäder och vinden inreds med bostad samt nytt fläktrum. Byggnaderna ska innehålla främst kontor men även butiker, lägenheter och restaurang.
Totalrenovering av kyrka i Södermalm
Ca 1,5 - 2 års byggtid.
På-och tillbyggnad av kontorshus på Östermalm, Stockholm
Planerat projekt som avser påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad för kontorsytor.
Nybyggnad av förskola i Spånga, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 240 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installationer och innehåller fem avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 1013 m2. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.
Nybyggnad av förskola i Skärholmen, Stockholm
Objektet avser nybyggnad av en förskola på ca 1600 m2 BTA förskola i två plan med tillhörande komplementbyggnader samt förskolegård på ca 4400 m2 i Skärholmen, Stockholm stad. Förskolan är på 8 avdelningar med tillhörande tillagningskök.
Rivning och nybyggnad av förskola i Tallkrogen, Enskede
Objektet avser rivning av förskola bestående av två byggnader med totalt ca 541 m2 BTA samt komplementbyggnader och lekutrustning. Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 568 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installationer och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 2 900 m2. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.
Ombyggnad av PCI/PACE-labb vid sjukhus i Stockholm
Avser en ombyggnad i befintliga lokaler för PCI- och Pacemakeroperation inom Södersjukhusets centrala delar. I de nya lokalerna ska två operationssalar för PCI samt en operationssal för Pacemaker inrymmas tillsammans med en mängd andra rum. Total yta som byggs om är ca 1370 kvm.
Hyresgästanpassning av kontor på Östermalm, Stockholm
Hyresavtalet på Birger Jarlsgatan 57 innefattar kontors- och konferensytor. Lokalerna är fördelade på fyra våningsplan och omfattar sammanlagt cirka 6 800 kvm. Tillträde sker i etapper med första inflyttning i början av 2023
Hyresgästanpassning av kontorshus i Vasastaden, Stockholm
Fenix kommer utgöras av totalt cirka 22 000 kvadratmeter varav cirka 18 000 kvadratmeter är anpassningsbara kontorslokaler inklusive en coworking.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid Södersjukhuset i Stockholm
Projektet innebär total ombyggnation av plan 1 - 7 i Byggnad 17 och 18 för att åstadkomma vårdavdelningar med 168 enpatient-rum med tillhörande duschrum ned Rullstols WC-standard.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Ändrad användning från kontor till hotell. Fastigheten är idag klassad som kontor och hotell, med detta projekt kommer ytterligare ca 2300 m2 omvandlas från kontor till hotell. Dock finns kontorsytor kvar i fastighetern.
Ombyggnad av läktarbyggnaden på Grimsta IP, Vällingby
Sättningsskadorna i byggnaden är till större lokaliserade i plan 1 och omfattningen går i korthet ut på att plan 1 rivs ut i sin helhet. Grundförstärkning utförs med pålning, nya golvkonstruktioner gjuts och rumsbildningar med tillhörande installationer återuppbyggs i samma omfattning och utseende som idag. Ombyggnadsarea ca 1 500 m².
Om- och tillbyggnad av skola i Älvsjö
Tillbyggnad samt ombyggnation av Engelskaskolan i Älvsjö. Ny skolgård på befintlig matsal och köks tak ska byggas. Ombyggnation av plan 2 och 5 samt div mark och fasadarbeten ska utföras.
Ombyggnad av restaurang i Stockholm
Tidigare barnvagnsbutik skall anpassas till restaurangverksamhet. Nytt separat ventilationssystem skall installeras samt avlopp från kök kommer att kopplas till bef. fettavskiljare i fastigheten. Bta 383 m2.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Ändrad användning från skola till kontor. Bta ca: 9500 m2.
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Bromma, Stockholm, etapp 2
Etapp 2 omfattar: - Rivning av matsal i hus C samt produktion av matsal/storkök hus C - Markarbeten färdigställs
Byte av VVS och el på förskola i Stockholm
ROT - stambyte, nytt fläktrum och upprustning av teknisk utrustning och ytskikt. Beläget i Gamla stan. Blå-klassad byggnad.
Byte av tak och fönster på skola på Kungsholmen, Stockholm
Huset är fem våningar högt. Entreprenaden avser renovering/ombyggnad av tak och fönster pga. omfattande fuktskador. Byggnaderna är blåmarkerade på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att de har bedömts vara synnerligen kulturhistoriskt värdefulla och motsvarar fordringarna för byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Total bruttoarea ca 2 000 m2.
Renovering av skola i Tensta, Stockholm
Hemsö förvärvar fastigheten Lilla Tensta 1 som omfattar byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Vid tillträdet påbörjar Hemsö en omfattande renovering för att varsamt återställa byggnaderna till toppskick.
Renovering/stambyte av skola i Hägersten, etapp 1
Entreprenaden omfattar: Stambyte och teknisk uppgradering av VVS-installationer. Hus C och D med anslutningar mot övriga hus. VVS-Installationer i hus C och D är delvis från byggnadsåret och behov av renovering. Bef kombi-system på avlopp/dagvatten skall separeras och förläggas med separata ledning till anslutningspunkt vid gatan. Markschakt kommer att utföras med bergschakt. Några klassrum som saknar ventilation idag skall förses med luft från nytt fläktrum placerat på plan 2. I samband med åtgärderna ändras brandceller, nya partier ordnas i korridorer och mot vissa klassrum. Ytskikt åtgärdas delvis som konsekvens av arbetena.
Ombyggnad av kök och matsal i skola på Södermalm, Stockholm
Syftet är att kök och matsal ska klara en kapacitet av 1250 portioner. Objektet avser total ombyggnad av Södra Latins kök samt uppdatering av ventilation och mindre byggåtgärder i matsal. Nytt fläktrum, omdisponering av elevcafe samt nytt exteriört kombitorn för avluft och uteluft.
Nybyggnad av förskola i Stockholm
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar på ny fastighet. Bta 1365 m2. Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 365 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett vindsplan för installationer och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 3 920 m2. I denna entreprenad ingår ett antal totalentreprenader, dessa är; Stålstomme, HDF-bjälklag, prefab-betongväggar, takstolar, utfackningsväggar, Hiss och bergvärme/frikyla. Omfattning framgår under respektive disciplins handlingar. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Bromma
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Renovering av fasad på kontorshus på Östermalm, Stockholm
Fasad renoveras och återställs i befintligt utförande. Avser del av fasad på Svea livgarde.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Årsta
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Älvsjö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Utvändig renovering av skola på Kungsholmen, Stockholm
Renovering av tak, fasad och fönster samt nybyggnation utrymningsväg
Renovering av fönster på kontorshus på Östermalm, Stockholm
Vasakronan avser att renovera befintliga fönster med ommålning och lagning av rotskador. Avser hela Göta livgarde.
Omläggning av löparbanor på Stockholms stadion
Omfattar rivning av befintlig syntetisk beläggning, läggning av ny platslagd syntetisk beläggning med tillhörande underarbeten, på Stockholms stadions idag alla syntetiskt belagda ytor.
Nybyggnad av förskola i Blackeberg, Bromma
Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca. 1 245 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installationer och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 3 080 m2.
Ombyggnad av läktarbyggnaden på Grimsta IP, Vällingby
Sättningsskadorna i byggnaden är till större lokaliserade i plan 1 och omfattningen går i korthet ut på att plan 1 rivs ut i sin helhet. Grundförstärkning utförs med pålning, nya golvkonstruktioner gjuts och rumsbildningar med tillhörande installationer återuppbyggs i samma omfattning och utseende som idag. Ombyggnadsarea ca 1 500 m².
Ny konstgräsplan m.m. i Högdalen, Stockholm
11-spels konstgräsplan, multisportyta med ispist samt servicebyggnad.
Ombyggnad av kontor/hotell i Stockholm
Fasadändring av kontor, hotell verksamhet - Ändring av bef. entrés utseende från öppet till inglasad entré(fasad mot väster) Ny entré i fasad (mot söder) Enkla skugg- & ljusgivande fasaddekorations rutor. Delvis beklä hissschakt. Verksamhetsskyltar.
Utvändigt underhåll av kontor i Stockholm
Omfärgning av fasader inkl. fönster och dörrar.
Renovering av tak och fasad på S:t Görans sjukhus, Stockholm
Projektet avser renovering av tak och fasader på Byggnad 84 och 85.
Ombyggnad till blodcentral på Norrmalm, Stockholm
I fastigheten Hägern Mindre 7 ska renovering och hyresgästanpassning av lokaler i på bottenplan 3 och källarplan 2 utföras. Omfattar ombyggnation och hyresgästanpassning för ny blodcentral samt vaccinationsmottagning på ca 1260 kvm.
Teknisk upprustning av by 06 på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm
Projektet avser byte av stående stammar i hela byggnad 06 samt byte av liggande stammar, ytskiktsrenovering och nybyggnation av WC-grupper i delar av plan 2-3.
Teknisk uppgradering av tak på Dalens sjukhus i Enskededalen, Stockholm
Projektet avser takomläggning och fläktrumsrenovering av en bruttoarea (tak) på ca 10 166 kvm, varav låghus 8 130 kvm och option hus 06 2 036 kvm, avser kontrakt och option.
Ombyggnad av brandlarm och nödljus på Södersjukhuset i Stockholm
Entreprenaden omfattar ombyggnad av brand- och utrymningslarm samt nödljus för byggnad 01, 06, 13 och 16. Total bruttoarea ca 17000 m² (By01, By16) + 8000 m² (By06,By13).
Nybyggnad av klubbhus och omklädningsrumsbyggnad på Hägerstensåsens BP
En omklädningsbyggnad på cirka 235 kvm med 6 omklädningsrum, varav ett flexomklädningsrum, samt en klubbhusbyggnad med förråd på cirka 140 kvm.
Installation av sprinkler på Rosenlunds Sjukhus i Stockholm
Projektet avser installation av sprinkler inne på psykiatriavdelning, Rosenlunds Sjukhus Katarinahuset. Option kommer att lämnas på matt- och målningsarbeten.
Upprustning av parklek i Fruängen, etapp 2
Entreprenaden omfattar upprustning av Kerstin Hesselgrens park i Fruängen med nya markytskikt, lekredskap, möbler, belysning, träd och buskar, murar i betong, trädäck, väderskydd m.m
Renovering av kontorshus i Stockholm
Totalrenovering av 17 våningsplan och tak. Utsedd leverantör av Trä- & ståldörrar är Daloc AB. Utsedd leverantör av vitvaror är ELON Stenlunds Maskincenter AB. Utsedd leverantör av lyftbord är Trident. Utsedd leverantör av solskydd är Neosol AB.
Hyresgästanpassning av ungdomsgård och ungdomsmottagning på Liljeholmen, Stockholm
Entreprenaden omfattar i en hyresgästanpassning från tidigare särskola till en kombinerad ungdomsgård och ungdomsmottagning i en kulturmärkt byggnad inkl. ventilations-, el- och tele-, rör och byggarbeten, utvändiga markarbeten att hantera dagvattenproblem i källaren samt tillgänglighetsanpassa framsidan.
Etablering av kulturplats i Snösätra, Stockholm
I årets budget för 2021 finns uppdraget att påbörja en etablering av en kulturplats i Snösätra. Stadsdelsförvaltningen är huvudansvarig i detta uppdrag i samarbete med flera förvaltningar. Dialog och samarbete ska ske med civilsamhället, lokala näringsidkare och lokala kultutövare. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösätra samt som en del i det arbetet öppna en Popup-kulturplats sommaren 2022.
Upprustning av kontor i Älvsjö, Stockholm
Planerade åtgärder i byggnaden består av att renovera tekniska system som el, värme, ventilation och samtliga stammar samt att anpassa äldre cellkontor till moderna öppna kontorslokaler.
Utökning av ispist samt omläggning av konstgräsplan på Eriksdals BP, Södermalm
Målet är att ersätta det befintliga kylaggregatet med ett kraftfullare så att det blir möjligt att under vintertid hålla is på hela ispisten. Utöver kylarbetena så planeras en omläggning av bollplanens konstgräs.
Nybyggnad av BMX-bana i Hökarängen
Uppdraget omfattar uppförande av BMX-bana, en pump-track för prova-på och träningsverksamhet, en WC- och förrådsbyggnad samt angöringsytor. Inom projektet ska även en parkering, en pergola samt plats för åskådare. Anläggningen får utöver helt ny banbelysning även ny parkbelysning runt banområdet.
Om- och tillbyggnad av skola i Sköndal, Stockholm
Objektet avser tillbyggnad av matsal, entré och returrum, samt ombyggnation matsalsytor. Dessutom ska en ny elservis installeras. Total tillbyggnad ca 190 kvm. Total ombyggnad ca 230 kvm.
Nytt klubbhus och omklädningsrum i Stockholm
Entreprenaden omfattar rivning av befintligt omklädningshus samt nybyggnation av två fristående hus, varav ett som ska fungera som ett omklädningshus och det andra som klubbhus. I entreprenaden ingår även en fristående miljöstation.
Nya hybridgräsplaner på Gärdets sportfält i Stockholm
Två nya 11-spelsplaner med hybridgräs på Gärdets sportfält. Hybridgräsplanerna, som är en blandning mellan konstgräs och naturgräs, placeras utmed Sandhamnsgatan.
Ramavtal avseende Rakelutrustning med tillhörande tjänster, Stadsledningskontoret Stockholm
Avser Rakelutrustning med tillhörande tjänster. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Modernisering av hissar vid FOI i Kista, Stockholm
Omfattar modernisering av sex stycken personhissar i tre hissgrupper på FOI Kista. Moderniseringen innebär utbyte av styrskåp samt hissmaskiner för nio stannplan.
Omläggning av konstgräs på fotbollsplan i Hägersten
Entreprenaden omfattar utbyte av konstgrässystem på 7-spelsplanen på Hägerstensåsens BP. Planen används för breddfotboll.
Omläggning av konstgräsplan i Stockholm
Omläggning av konstgräsplaner vid Hammarby IP och Stora Essinge IP. Hammarby IP ska beläggas med nytt konstgräs. Befintligt konstgräs från Hammarby IP ska demonteras och återbrukas vid Stora Essinge IP.
Omläggning av konstgräsplan på Aspuddens IP i Hägersten, Stockholm
Entreprenaden omfattar utbyte av konstgrässystem på 11-spelsplan på Aspuddens IP.
Anläggande av konstgräsplan m.m. i Vårberg, Skärholmen
Entreprenaden avser anläggning av ny konstgräsplan inklusive belysning, ändring av slänt inklusive staket och asfaltläggning mot nuvarande Vårbergs IP, anläggandet av en torrdamm som ska kunna omhänderta ett eventuellt hundraårsregn, flytt av gång- och cykelväg inklusive belysning samt höjning av gång- och cykelväg.
Omläggning av konstgräsplan på Örby BP i Stockholm
Entreprenaden omfattar utbyte av konstgrässystem på 7-spelsplanen på Örby BP. Planen används för breddfotboll.
Omläggning av konstgräsplan på Farsta IP i Farsta, Stockholm
Entreprenaden omfattar utbyte av konstgrässystem på 11-spelsplanen på Farsta IP. Planen används för breddfotboll.
Omläggning av konstgräsplan på Hässelby IP i Hässelby, Stockholm
Entreprenaden omfattar utbyte av konstgrässystem på 9-spelsplanen på Hässelby IP. Planen kommer att användas för breddfotboll och kommer att nyttjas ca 2500 timmar per år.
Rivning och nybyggnad av vårdcentral i Bredäng, Stockholm
Avser rivning och nybyggnad av vårdcentral.
Omläggning av tak på sjukhus i Stockholm
Projektet avser takomläggning av Hus 06, Hus 07 och Hus 08 på Sabbatsbergs Sjukhus.
Omläggning av konstgräsplaner i Hjorthagen
Entreprenaden omfattar utbyte av konstgrässystem på 5-spelplanen samt 7-spelplanen på Hjorthagens IP. Planerna används för breddfotboll.
Ombyggnad av säkerhetssalar vid Stockholms tingsrätt, Kungsholmen
Objektet avser ombyggnation på Stockholms tingsrätt. - Ytskiktsrenovering - golv, vägg och tak. - Mindre byggåtgärder - Belysningen uppgraderas till LED - Mindre ventilationsåtgärder - Dörrar, en del byts. Uppdatering beslagning
Omläggning av konstgräs samt uppförande av kylbyggnad mm på Södermalm, Stockholm
Projektet avser omläggning av konstgräs samt uppförande av teknikbyggnad mm på Eriksdals BP.
Hyresgästanpassning för EEC Kulturhuset i Stockholm
Under 2022 öppnar Europa Experience Center (EEC) i Kulturhuset Stadsteatern på Sergels Torg. Genom rollspel, 360-gradersbiograf, utställning och besökscenter kan besökare ta del av information om politiska processer, institutioner och arbete inom EU.
Rivning av förskola i Stockholm
Rivning av förskolebyggnad, 250 m2.
Ny kylcentral till fastighet i Centrala Stockholm
En kontorsfastighet i centrala Stockholm betjänas idag av en kylcentral vars centralutrustning uppnått sin tekniska livslängd.
Installation av solceller på skolor i Stockholm
Äppelviksskolan och Eriksdalsskolan, Alviksvägen 97 & Ringvägen 58-66.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).