Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 179 st.

Nytt centrum i Hjorthagen, Stockholm etapp 2
I denna etapp ska det byggas 5 nya byggnader och 4 befintliga byggnader som ska saneras, renoveras och byggas om. Detta kallas för Östra detaljplanen.
Om- och nybyggnad av kontorshus mm i Stockholm
Specialfastigheter har för avsikt att utveckla fastigheten med nya byggnader samt renovera de befintliga till moderna och effektiva lokaler. Fastigheten ligger i anslutning till och delvis inom Nationalstadsparken. Planerade projekt: Planerad nyproduktion av kontorsbyggnad 5-6 våningsplan om ca 17 000 kvm -19 000 kvm. Planerad ombyggnad av Kontors- och arkivlokaler ca 3 000 kvm till modern kontorsmiljö och/eller konferens. Planerad nyproduktion av kontorsbyggnad 2-4 våningsplan om ca 25 000 kvm. Ombyggnad och utveckling av de befintliga lokalerna till moderna och effektiva kontorslokaler som stödjer verksamheten, ca 60 000 kvm.
Utveckling av fastighet i Ulvsunda, Stockholm
Ulvsunda Idrottscentrum kommer att växa upp på fastigheten där gamla Pripps bryggeri låg. Det blir en anläggning med en bruttoyta om cirka 25 000 kvadratmeter med utrymme för hallidrotter såsom handboll, basket, innebandy och volleyboll, men det planeras även utrymmen för bordtennis, dans, brottning, fäktning och judo med mera. Utöver ett nytt idrottscentrum ingår det i Skanskas uppdrag att ersätta uttjänta delar av fastighetens tekniska infrastruktur med nya system. Eftersom den gamla bryggeribyggnaden klassas som kulturhistoriskt värdefull kommer den till det yttre att bevaras och även inre delar av byggnaden ska till viss del bli kvar. Återbruk och hållbara materialval är viktiga fokusområden. Bland annat kommer belysningsarmaturer, sanitetsporslin, dörrar, tegel och undertak att återbrukas och 2 000 renoverade läktarstolar kommer att monteras i evenemangshallen. Läktare och trappor kommer att byggas i korslimmat trä och traditionella ventilationskanaler i stålplåt ersätts med textilkanaler.
Nytt huvudkontor och nya bostäder på Skärholmen, Stockholm
Byggnaden uppförs i i 23 våningar. Våning ett och två utgörs av installationsutrymmen, förråd, tvättstugor, miljörum, omklädningsrum samt en lokal. Våning tre till fem består av Stockholmshems nya huvudkontor och Kulturhuset/Stadsteatern. Våning 6–22 består av bostäder. Huset kommer att inhysa ca 200 arbetsplatser samt ca 100 hyreslägenheter. Bef. tillbyggnad (före detta fordonsgymnasium) rivs för att möjliggöra kommande byggnation. I samband med detta ska Stockholmshem rusta upp en gammal garagedel som de senaste åren tjänat som lager. Det nyrenoverade garaget kommer att ha ca 200 nya p-platser med tillhörande laddstolpar. DE 16000 APO omfattar uthyrning av hyresobjekt, tillhandahållande av tjänster och köp av varor.
Rivning och nybyggnad av F-9 skola i Gröndal, Stockholm
SISAB planerar att bygga en ny skolbyggnad för 900 elever i Gröndal på fastigheten Blocket 32. Byggnaden består av en huskropp i 4 plan(inkl. suterräng- och vindsplan), är ca 200m lång med en BTA på ca 11 500 kvm.
Ombyggnad till hotell i Hjorthagen
Ombyggnad av hotell.
Om- och tillbyggnad av skola i Farsta, Stockholm
Projektets mål är att öka skolans kapacitet med 520 elevplatser till totalt 1080 elevplatser, samt att möjliggöra för F-9 verksamhet.
Rivning och nybyggnad av skollokaler på Skärholmen, Stockholm
Nya skolbyggnader planeras för kapacitetsökning till F-9 skola med särskolegrupper, sammanlagt 990 elever från dagens 580 st elever. Lillholmsskolan får tre nya byggnader. En med hemvister för de yngre elever (hus H), en ny fullstor idrottshall (hus J) och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek (hus G). Rivning av hus C, D, E och F.
Nybyggnad av vårdboende i Tensta, Stockholm
Nybyggnad av vårdboende innehållande 80 st vårdlägenheter i 5 våningar inkl. takterrass med gemensamhetslokal & vistelseytor utomhus. I entréplan,peronalutrymmen, gemensamhetslokaler, förråd & teknikrum samt lokal för uthyrning avsedd för café. Bta 6308 m2.
Nybyggnad av ishall på Sätra IP, Stockholm
Objektet avser uppförandet av ny ishall på Sätra IP. Byggnaden ska inrymma två stycken ishallar varav en träningshall med publikkapacitet på 150 personer och en förbundshall med en publikkapacitet på 1200 personer. I den nya ishallen kommer det även finnas en restaurang, motionsrum, kontorsutrymmen för driftens och verksamhetens personal samt omklädningsrum och teknikutrymmen.
Utbyggnad av nöjesfält på Djurgården
Utbyggnad av nöjespark. Karuseller, restaurang mm. Ny bebyggelse längs Falkenbergsgatan och Allmänna gränd. Nybyggnad av randbebyggelse för nytt tivoli. Byggnaden innehåller attraktion, publika lokaler, personalutrymmen samt teknikutrymmen. Skeppsholmsviken 6
Ombyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Ombyggnad av industri till kontor.
Nybyggnad av kontorshus i Vasastaden, Stockholm
Ansökt om markanvisning för kontors- och centrumändamål inom Vasastaden 2:99. Bolaget äger Öskaret 1. I förslaget som nu varit på samråd tillförs tre nya byggnader med en tillkommande yta på cirka 10 000 m2 ljus BTA. Husen får sex våningar plus en indragen takvåning. De övre våningarna avses för kontor, medan bottenvåningarna får en högre takhöjd och publikt innehåll. Kvarterets nav blir innergårdarna som kopplas samman genom portiker och passager.
Ombyggnad av skola i Enskede, Stockholm
Ombyggnad av ventilation i hela skolan. Byte av avloppsstammar, el, ytskikt mm. Evakuering av skolans elever kan bli nödvändig på grund av projektets omfattning.
Ombyggnad av kontorsfastighet i Stockholm
Ombyggnad av kontorsfastighet ca 10 000 kvm.
Nybyggnad av multiarena mellan Tensta och Rinkeby, Stockholm
Syftet med detaljplanen är att planlägga för en ny anläggning för idrott. Där ska det finnas bollplaner för olika sporter som fotboll, softball, baseboll och cricket. Det planeras även för föreningslokal eller servicehus och parkeringsplatser
Ny ventilation i Årstaskolan, Stockholm
Årstaskolan, Ny ventilation Hus Hus B, C, D, E, F, G och H
Invändigt underhåll av skola i Skärholmen, Stockholm
Bredängsskolan består av fem huskroppar: hus A, G, H, I och V. Projektet omfattar i huvudsak: - Stambyte (tappvatten, värme och avlopp) av befintliga VVS -installationer i hus A, G, H och I. - Ombyggnad av befintligt storkök och matsal i hus A med ny fettavskiljare och matavfallsskiljare samt ny kökskyla. - Tillfällig matsal i nuvarande café och aula. - 6 ventilationsaggregat byts ut. - El- och telearbeten, befintlig installation ersätts med ny. - Nytt brandlarm i samtliga byggnader - Arbete relaterat till brandskydd, akustik och tillgänglighet (HIN åtgärder) - Ytskikten åtgärdas som en följd av ovan nämnda arbeten. - Renovering av befintliga fönster
Nybyggnad av industri i Stockholm
En ny byggnad om ca totalt 4 300 kvm omfattande ett garageplan om ca 1 200 kvm och lager/showroom i gatuplan. På entresol och en övervåning i vinkel finns lokalytor för kontor och ytterligare lager och showroom. Den planerade byggnaden är flexibel och det finns goda möjligheter att påverka utformningen. Gården möjliggör för såväl lastning och lossning som besöksparkering.
Nybyggnad av idrottshall i Slakthusområdet, Johanneshov, etapp 1
Samverkansavtal tecknad med Svenska Studenthus Holding 1 AB. Byggentreprenaden kommer enligt samverkansavtalet att upphandlas enligt LOU och Stockholms stad kommer att bli slutlig hyresgäst. Fastigheten ligger i Slakthusområdet invid Avici Arena och TELE2 Arena och idrottshallen är planerad att miljöcertifieras och klassificeras som mellangrön enligt Ciceros metodik. I direkt anslutning till idrottshallen har K2A sedan tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av student- och forskarbostäder samt en förskola. Taket på den delvis nedsänkta idrottshallen kommer att användas som förskolegård av den förskola som K2A kommer uppföra. Uppförande av idrottshall med danssal samt tillhörande ytor såsom omklädningsrum, teknikutrymmen samt kommuniktationsutrymmen.
Lokalanpassningar på Konsthögskolan, Skeppsholmen
Projektet Ombyggnad av Kasern III för KKH på Skeppsholmen i Stockholm omfattar en ombyggnad av Kungliga konsthögskolans lokaler om ca 10 000 kvm. Projektet har stort fokus på återbruk. Ambitionen är att ta tillvara på så mycket som möjligt från tillbyggnaden och huvudbyggnaden för rekonditionering och återanvändning inom fastigheten eller i andra projekt.
Påbyggnad av hotell och kontor i Stockholm
Lagning/byte av fasadpillaster - Lagning och ändring av plåtpilaster på fasad - Planlösning för plan 2-11, verksamhetsbeskrivning erhållen I lov med Dnr 2022-20071-575, gälle för även för dessa ytor. - Tillkommande fettavskiljare plan 2 - fönsterbyte. Återbruk. Berörd yta 21 000 kvm. Ambition är att fastigheten ska miljöcertifieras enligt BREEAM Bespoken Outstanding.
Ombyggnad av skola i Stadshagen, Stockholm
Entreprenaden avser teknisk upprustning, renovering och verksamhetsanpassning av Stadshagsskola, även benämnd Kungsholmens grundskola, Kungsholmen, Stockholm. Entreprenaden omfattar bland annat: - Nytt ventilationssystem inklusive nya aggregat - Utbyggnad av fläktrum på plan 400 och nytt fläktrum på plan 900 - Ny el & tele inkl. belysning och datanät - Nytt värmesystem - Nya stammar - Ny anläggning för styr-och övervakning. - Nytt brandlarm - Nytt inbrottslarm - Åtgärder på skolgård såsom exempelvis ny ramp och konstgräsplan - Ytskiktsrenovering såsom nya undertak, mattor och målning - Underhåll och utbyte av dörrar och partier - Åtgärder på yttertak – ny taksäkerhet m.m. - Dränering - Rivning och saneringsarbete (bland annat PCB och asbest). - Anpassning av gymnastiksal på plan 900 till musiksal - Anpassning av lokaler på plan 200 till sal för bildundervisning - Nya omklädningsrum för kökspersonal på plan 900 - Tillgänglighetsåtgärder såsom ex åtgärder på befintlig hiss, uppställningsplatser, skyltning och nya RWC Entreprenaden innehåller en option på solkraftsanläggning.
Nybyggnad av förskola i Bromma, Stockholm
Ev 5 avdelningar. Framtidens förskola.
Nybyggnad av idrottshall i Stockholm
Nybyggnation av idrottshall samt anpassning av mark för hantering av skyfall. Älvsjö 1:1 & Bäverkolonin 2.
Om- och nybyggnad av förskola i Högdalen, Stockholm
Projektet avser utökning från 4 avdelningar till 10 avdelningar genom att bygga om den befintliga förskolan samt att bygga en ny byggnad för nya avdelningar. Nybyggnaden ska projekteras för Miljöbyggnad nivå Silver.
Nybyggnad av förskola i Bromma, Stockholm
En paviljongförskola med tillfälligt bygglov behöver ersättas av en större, permanent förskola. Framtidens förskola.
Nybyggnad av skolbyggnad i Sköndal, Stockholm
Nytt hus benämnt F ska byggas på skolgården. Byggnaden, som har två våningsplan, innehåller 6 klassrum, grupprum, personalutrymmen m m. Total bruttoarea är ca 1 250 kvm.
Nybyggnad av betonghall i Norra Stockholm
En betonghallbyggnad om ca 800 kvm ska uppföras norr om Stockholm. Byggnaden är tekniktung och omfattas av flera installationer såsom bergvärme, kyla, ventilation, "rum i rum"-lösningar, kontor m.m. Utöver byggnaden omfattar projektet även anläggningsarbete såsom platta på mark, dra fram vatten och avlopp samt finkomplettering, staket, asfaltering för körvägar och parkering.
Påbyggnad med kontorslokaler och teknikutrymmen i Stockholm
Påbyggnad 1 våning på delar av taket. Byggnation av spång över atriumgång i fastigheten för att möjliggöra intern passage mellan lokaler på var sida om atriumet.
Totalrenovering av kontorsfastighet på Östermalm, Stockholm
Upphandlingen avser/omfattar renovering och viss ombyggnad av befintliga lokaler. Renoveringen beräknas totalt till drygt 10.000-15.000 m2 Övergripande omfattning av entreprenaden: - Ut- och invändiga byggarbeten (totalrenovering av kontorsfastighet ev. inkl. storkök). - Installationsarbeten (Ventilation, VS, El, Sprinkler, Kyla m.m.).
Ombyggnad till kontor samt lägenheter i Midsommarkransen
Svandammsvägen 24 ska byggas om till ett modernt kontor på våningarna KV, BV och Plan 1. Plan 2 och 3 ska byggas om till delningslägenheterna med gemensamma utrymmen. På taket ingår arbeten som avser installationerna och som berör fastigheten. Ytorna på planen motsvarar ca: 1855 BTA. I entreprenaden ingår samtliga arbeten enligt kontraktshandlingarna, nedan text skall enbart anses som förtydligande. - Lättrivning av brandcellsväggar, håltagning och andra konstruktiva arbeten ingår i denna entreprenad. - Nya installationer på samtliga plan, EL, VS, V, kyla och styr, lås & passagesystem samt larm- och brandsystem. - Arbeten för nytt hissschakt, breddning av hissväggar. - Nytt VA-system. - Avväxlingar av väggar och andra konstruktiva åtgärder. - Nya ytskikt på väggar & tak samt undertak. - Ny modern reception på BV. - Nya pentryn, snickerier, våtrum, dörrar, mötesrum samt tvättstugor. - Tillskapande avfallshantering på mark utanför fastigheten samt nytt cykelrum
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Befintligt kontorshus från 1958 restaureras i sin helhet med nya tekniska system och teknikrum. Nya planlösningar samt ytskikt och inredningar i kontor. Ny hiss m m.
Nybyggnad av restauranger på Söder i Stockholm
Markanvisningen avser två lokaler för restaurangändamål under Slussbron. Den södra lokalen ligger inom kvarter Strömkedjan och den norra lokalen ligger inom kvarter Slussmästaren. Fastigheterna Södermalm 7:85 och Södermalm 7:87
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5. Projektet omfattar åtgärder av enkelt avhjälpa hinder (HIN) på ett antal skolor inom Stockholms stad. Varje skola kommer att utgöra en huvuddel. Invändiga åtgärder innefattar främst tillskapande av RWC:er, installation av plattformshiss, installation av teleslinga, diverse dörråtgärder, kontrastmarkeringar, skyltning mm. Exempel på utvändiga åtgärder är tillskapande av ramper, ledstråk, räcken och parkering för personer med rörelsenedsättning.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Bandhagen, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5. Projektet omfattar åtgärder av enkelt avhjälpa hinder (HIN) på ett antal skolor inom Stockholms stad. Varje skola kommer att utgöra en huvuddel. Invändiga åtgärder innefattar främst tillskapande av RWC:er, installation av plattformshiss, installation av teleslinga, diverse dörråtgärder, kontrastmarkeringar, skyltning mm. Exempel på utvändiga åtgärder är tillskapande av ramper, ledstråk, räcken och parkering för personer med rörelsenedsättning.
Nybyggnad av personallokaler mm i Stockholm etapp 2
Detta är en fortsättning på etapp 1 Nybyggnad av Packhushallen
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Bandhagen, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5. Projektet omfattar åtgärder av enkelt avhjälpa hinder (HIN) på ett antal skolor inom Stockholms stad. Varje skola kommer att utgöra en huvuddel. Invändiga åtgärder innefattar främst tillskapande av RWC:er, installation av plattformshiss, installation av teleslinga, diverse dörråtgärder, kontrastmarkeringar, skyltning mm. Exempel på utvändiga åtgärder är tillskapande av ramper, ledstråk, räcken och parkering för personer med rörelsenedsättning.
Ombyggnad av högtrycksklocka till kontor i Hjorthagen, Stockholm
Gasklocka 5 är en sfärisk högtrycksklocka som blir en kontorsbyggnad. Ändrad användning av industrifastighet till kontor. Nya öppningar för glasparti, lanternin, ventilationsgaller och trapphus/entré.Ny separat stomme för tillskapande av 6 våningsplan(entréplan/hisshall), teknikplan och 4 kontorsplan. Bta 1364 m2.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 10
Sammanlagt planeras 22-25 etapper i restaureringsarbetet av Stockholms slotts fasader som kommer att pågå i drygt två decennier. Denna upphandling avser restaureringsetapper 9-11 som omfattar högborgens södra fasad, mot Slottsbacken.
Ombyggnad av kontor och flerbostadshus i Stockholm
Ombyggnad av kontor och lägenheter.
Ombyggnad av lokaler för ny MR-kamera på Södersjukhuset i Stockholm
Huvuddel 1: Ombyggnation av lokaler för ny MR-kamera om ca 300 m² inkl. undersökningsrum, manöverrum, teknikrum, omklädningsrum etc. i byggnad 65 plan -1. Utöver MR ska även befintlig undercentral byggas om i byggnad 65 plan -2. Huvuddel 2: Ombyggnation av Angiosal om ca 300 m² inkl. undersökningsrum, observationsrum, sterilt förråd, uppdukningsrum, manöverrum etc. i byggnad 65 plan -1.
Ombyggnad av utbildningslokaler i Stockholm
Ombyggnad av gamla veterinärhögskolan. I ett första steg kommer 59:5 tillsammans med del av 59:6 att iordningställas för Folku-niversitetets verksamhet, med estetisk och konstnärlig utbildning. Berörd yta är ca. 4500 kvm samt en mindre yta för markanpassning i anslutning till byggnaderna.
Ombyggnad av skola i Stockholm
Hyresgästanpassning av kontorslokal till utbildningslokaler (skola). Ombyggnation av café/kök till tillagningskök. Utvändig åtgärd för skolgård inkl. bullerskärm. Komplettering av takfläkt. Avser byggnad H.
Kapacitetsökning av kök och matsal i skola i Stockholm
Åtgärderna omfattar ändring av planlösning.
Hyresgästanpassning av kontor på Kungsholmen, Stockholm
Byggnaden på fastigheten Pilträdet 11 (hus 6) har nått sin tekniska livslängd och behöver rustas upp. Fastighetskontoret har fått i uppdrag att upphandla ett entreprenadkontrakt avseende renoverings - och ombyggnadsarbeten. Arbetet ska ske både utvändigt och invändigt. Entreprenaden omfattar hyresgästanpassning till kontorslokal samt teknisk upprustning, Fastigheten ska anpassas till myndighetskrav avseende brand, utrymningssäkerhet, tillgänglighet. Därutöver behöver el - och vvs-ledningarna bytas ut. Utvändigt finns det ett behov av att restaurera fasad och fönster. Fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde.(Blåklassad)
Ombyggnad av storkök och ventilation mm i skola i Bromsten, Stockholm
Ombyggnad av storkök och ytskiktsrenovering i matsal i hus B samt ventilationsombyggnad i hus C.
Utbyggnad för reservkraft vid byggnad 74 på Södersjukhuset i Stockholm
Byggnad 74 på Södersjukhuset kommer att byggas ut med ytterligare våningsplan för att inrymma ny permanent reservkraft.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Ombyggnad av kontorslokaler till hotellverksamhet. Öppningar mellan fastigheterna. Ny hotellentré, reception, lobby och restaurangkök samt matsal, varuin-/utlastning, nya rum för hotell- och konferensverksamhet, modernisering av hiss.
Omläggning av friidrottsytor på Sätra IP, Skärholmen
I denna entreprenad ska all befintlig syntetisk beläggning rivas ned till asfalt. Ny asfalt ska läggas för att säkerställa krav på jämnhet för ny syntetisk beläggning. Ny syntetisk beläggning för friidrott ska utföras med platslagd beläggning. Erforderliga markarbeten, ska utföras. Nya dräneringsledning ska installeras. Ny linjering, nya stav- och längdhoppslådor, ny vattengrav, ny skyddsbur inkl fundament för diskus/slägga, ombyggnad av kastringar, nya elbrunnar med kompletterande ledningsdragning i befintlig kanalisation, ny sarg runt hela banan mm.
Ombyggnad av mentalvårdsanläggning i Stockholm
Ombyggnad till psykiatrisk mottagning.
Ombyggnad av kontor och affärshus i Stockholm
Ombyggnad av kontor och butiker.
Ut och invändig renovering av kontor på Kungsholmen
Hyresgästanpassning av ca 4000 kvm, ombyggnad av entréer.
Tak- och fasadrenovering på vårdcentral mm på Kungsholmen, Stockholm
Projektet avser Renovering av Tak och Fasader i By 02. Total fasadyta rött tegel ca 2740 m², total takyta ca 2610 m².
Ny kylanläggning på by 01 på Södersjukhuset i Stockholm
Projektet avser ombyggnation av yttertak och mantagel av en ny kylanläggning på taket, samt installationer ner till undercentralen.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Ombyggnad kontorslokal, Ändring av ventilationsaggregat/luftvärmepump, va.
Ombyggnad av kulturhus i Stockholm
Postmuseum planerar renovering och modernisering av befintligt restaurangkök och nytt diskrum intill på plan 3 i ett avgränsat utrymme av befintlig samlingssal. För det upprustade köket och diskrum krävs förbättrad ventilation, varför ett nytt ventilationsaggregat placeras på plan 4 samt ny ventilationshuv på taket. Renoveringen innefattar även ändring av befintligt avlopp i dessa utrymmen samt nya golvbrunnar. Nya dragningar av kanaler och rör kräver håltagning i vissa väggar och bjälklag. Håltagning för ventilationskanal mellan plan 3 och 4 kräver förstärkning av bjälklaget, vilket görs med stålbalkar. Penelope 1 och 2.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vällingby
Yttre underhållsarbeten i form av renovering befintliga fönster.
Ombyggnad av förskola i Stockholm
Ändring av förskola.
Ombyggnad av kyrka i Stockholm
Nya installationer, tillgänglighetsanpassning mm
Upprustning av lekpark i Hässelby
Arbetet omfattar en totalupprustning. Ytor ska fyllas med grönska och lekredskap, rustas med nya slitlager, nya möbler och ny belysning.
Ombyggnad ut och invändigt av kontor i Stockholm
Nybyggnad av entré, invändigt underhåll mm
Ny mediakub till Avicii Arena, Stockholm
Avser leverans och installation av ny mediakub till Avicii arena, Stockholm, som ersättning för befintlig mediakub, demonterad av beställaren.
Renovering av tak, fönster m.m på fastighet i Stockholm
Underhåll av läckande tak och takkupor, befintliga delar demonteras/rivs och återmonteras/ersätts lika befintlig, underhåll av fönster.
Invändig renovering av gymnasieskola i Stockholm
Ansökan avser ändring av användning från högskola till gymnasieskola.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Pga. omfattande sättningar i fastighetens golvplattor samt skador som uppkommit i källarplanet i samband med detta finns ett stort behov av underhåll/renovering.
Renovering av lekplats i Kista
Fyra entréer till parken renoveras. Naturslinga i parken, för att alla barn och vuxna ska kunna lära sig om biologisk mångfald och naturen på Järvafältet. Ny utformning och nya gångvägar i parken. Ny parkutrustning och nya platser för aktivitet; Lekplatsen, Biotopstråket, Hjärtat, Plaskdammen, Bruksgräsmattan, Kullen, Fotbollsplanen, samt Gymmet. Vattenlek på lekplatsen; en lek- och lärmiljö för barn. Fler växter och många olika arter, som ska gynna flora och fauna. Och även för besökare. Bostäder för insekter, grodor, och fåglar till exempel: sandblotta, olika holkar och insektshotell. Skyltar med information om biologisk mångfald. Ny belysning; parken ska upplevas som trygg och kunna användas över hela året och mörka tider.
Ombyggnad av gårdsöverbyggnad i Stockholm
Ombyggnad av gårdsöverbyggnad.
Ny skatepark i Stockholm
Skateparken i Tenstadalen kommer att ligga utanför Spånga idrottsplats i riktning mot Hjulsta. Här fanns tidigare en fotbollsplan som nyligen asfalterats. Platsen ligger centralt i stadsdelsområdet med närhet till tunnelbana, pendeltåg och bussar. Skateparken kommer att utformas kring den tidigare bollplanen med ramper med olika höjd och ’coping’ i kanterna. Rails, bumps och en box placeras i mitten. I parken kommer det att finnas platta ytor för nybörjare och freestyle liksom element som trappor och murar för streetåkning. Sittplatser kommer att ordnas på flera platser i parken.
Ombyggnad av lägenhetshotell i Stockholm
Bygglovsansökan avser ändrad användning från kontor (plan 3 och 4) till lägenhetshotell som ett komplement till vandrarhemmet. Plan 3 byggs om till 5 lägenheter varav en har en etagevåning upp till plan 4 På plan 4 inryms två lägenheter samt etagevåning.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Ombyggnad av entré och källare.
Renovering av föreninghus i Stockholm
Upprustning av kulturhistorisk byggnad för föreningsverksamhet.
Upprustning av skollokaler i Stockholm
Avser upprustning av skollokaler för Internationella Engelska Skolan.
Brandskyddsåtgärder och takförstärkning på Farsta ishall
Brandskyddsmålning och brandskyddsinklädnad Avser komplettering av brandskyddsåtgärder för att uppfylla dagens krav på brandklassning på stålkonstruktionen. Åtgärderna omfattar blästring av stålkonstruktion, brandskyddsmålning och målning med täckfärg. Delar av stål konstruktionen brandskydd bekläs med brandgips. Takförstärkning Avser åtgärder på befintlig tak konstruktion av stål för att uppfylla dagens normkrav på snölast. Åtgärderna omfattar att förstärka befintligt fackverks stål konstruktion.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Vasastaden, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5. Projektet omfattar åtgärder av enkelt avhjälpa hinder (HIN) på ett antal skolor inom Stockholms stad. Varje skola kommer att utgöra en huvuddel. Invändiga åtgärder innefattar främst tillskapande av RWC:er, installation av plattformshiss, installation av teleslinga, diverse dörråtgärder, kontrastmarkeringar, skyltning mm. Exempel på utvändiga åtgärder är tillskapande av ramper, ledstråk, räcken och parkering för personer med rörelsenedsättning.
Tillgänglighetsåtgärder på skola i Hägerstensåsen, Stockholm
Ingår i Sisabs tillgänglighetsprojekt etapp 5. Projektet omfattar åtgärder av enkelt avhjälpa hinder (HIN) på ett antal skolor inom Stockholms stad. Varje skola kommer att utgöra en huvuddel. Invändiga åtgärder innefattar främst tillskapande av RWC:er, installation av plattformshiss, installation av teleslinga, diverse dörråtgärder, kontrastmarkeringar, skyltning mm. Exempel på utvändiga åtgärder är tillskapande av ramper, ledstråk, räcken och parkering för personer med rörelsenedsättning.
Nya lokaler för Kommerskollegium i Stockholm
Kommerskollegium sitter idag i lokaler på Drottninggatan 89. Hyreskontraktet löper till och med februari 2025. Kommerskollegium avser nu att upphandla konsultstöd från att ett nytt hyresavtal har tecknats fram tills att inflyttning sker i de nya lokalerna. Upphandlingen avser: 1 övergripande projektledare, 1 arkitekt, 1 delprojektledare flytt och 1 arbetsplatsstrateg.
Ombyggnad av kontor i Stockholm
Avser hyresgästanpassning av kontor.
Hyresgästanpassning av kontor i Stockholm
Hyresgästanpassning av kontor.
Anläggande av konstgräs i Johanneshov, Stockholm
Projekt ur investeringsplan för 2020 med inriktning 2021-2024. 11-spelsplan (2 plan av 3st)

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).