Alla planerade anläggningsprojekt i Västra Götalands län

Ale (9)
Alingsås (22)
Bollebygd (2)
Borås (22)
Dals-Ed (0)
Essunga (0)
Grästorp (3)
Göteborg (117)
Götene (0)
Hjo (0)
Härryda (30)
Karlsborg (5)
Kungälv (38)
Lerum (10)
Lysekil (2)
Mariestad (9)
Mark (8)
Mellerud (8)
Munkedal (10)
Mölndal (21)
Orust (7)
Partille (17)
Skara (6)
Skövde (13)
Sotenäs (5)
Tanum (8)
Tibro (2)
Tidaholm (3)
Tjörn (6)
Tranemo (0)
Töreboda (4)
Uddevalla (27)
Vara (0)
Åmål (4)
Öckerö (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 501 st.

Nybyggnad av logistik- och verksamhetslokaler i Göteborg
Projektet avser utveckling av flygplatsområdet med nybyggnad av logistik- och verksamhetslokaler, totalt ca 900 000 kvm. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås, järnvägsplan Bollebygd
Startar vid kommungräns Härryda/Bollebygd och avslutas vid kommungräns Bollebygd/Borås.
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås, järnvägsplan 4
Landvetter flygplats, tunnlar/broar, stora naturvärden.
Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Ny sluss samt schakt- och släntstabilisering vid Trollhätte kanal i Lilla Edet
Muddring av farled där muddermassor bedöms till ca 100 000 m3 bestående av både lera, morän och berg. Förstärkning av befintlig sluss. Grundförstärkning i form av RD-pålar, omfattar även borrning i lera, morän och berg inklusive hammarband stag och tätning mot berg. Slussteknik och slussportar. Byggnader. Grundläggningsdjup ca 16 m, över 50 000 m3 schakt i sluss, ca 15 000 m3 betong i slusskonstruktion. Triangelsluss.
Ny slussled i Trollhätte kanal vid Trollhättan
Ny slusstrappa bestående av 3 slussar, höjdskillnad 33 m. Omfattande bergschakt, fångdammar både uppströms (sponter) och nedströms, ledverk och betongkajer, delar av slussleden kommer att utformas som ett betongtråg. Slussteknik och slussportar. Några byggnader, breddning av befintlig bergkanal. Öppningsbara broar (en över nya slussleden och troligtvis en över södra bergkanalen). Muddring av ny farled (Älvfåran norr om nuvarande sluss 5).
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås, järnvägsplan Almedal-Mölndal
Beroende på vilken korridor som beslutas så kan innehållet i järnvägsplan 1 se ut så här: JP1A Almedal söder Mölnlycke (utan station), ingen station, lång tunnel, komplex anläggning med flera planskildheter, befintliga verksamheter, påverkan på befintlig trafikmiljö. Eller JP1B Mölndalsåns dalgång (inklusive station i Mölndal), station i Mölndal, vid nuvarande stationsläge, besvärliga grundförhållanden, påverkan på befintlig trafikmiljö, komplex anläggning, främst i Mölndal. Tunnel österut.
Nytt dubbelspår mellan Göteborg-Borås, järnvägsplan Härryda
Beroende på vilken korridor som blir vald så kan innehållet skilja sig mellan två sträckningar: Söder Mölnlycke Landvetter flygplats (inklusive station Landvetter), station vid Landvetter flygplats, komplex anläggning med tunnlar/broar, station i tunnel eller tråg/skärning, stora naturvärden eller Mölndal Landvetter flygplats (inklusive station Landvetter), station vid Landvetter flygplats, komplex anläggning med tunnlar/broar, station i tunnel eller tråg/skärning, stora naturvärden.
Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad delen Muggebo-Tjos
Ca 12 km lång sträcka, ombyggnad och nysträckning. Ombyggnad trafikplats Brodderud, ny trafikplats vid Hasslerör. 9 plattrambroar, 4 betongbalkbroar och 3 st betongtråg, samt enskilda vägar och gc-vägar.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Farleden in till hamnen ska fördjupas med ca 4 meter på ett ca 5 km långt område.
Nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad av underjordiskt parkeringsgarage i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av underjordiskt parkeringsgarage med ca 2500 bilplatser (antal våningar okänt).
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Avser återställande av Korsvägen efter att Trafikverket återlämnat marken (grusad yta). Innefattar spårväg med tillhörande ledningar, omläggningar ledningar i mark, ny- & omplantering träd, nivåjustering mark inkl. ytbeläggning, nytt torg med granithällar, betong i spårytor, nya cykelbanor och körvägar, nya plattformar för kollektivtrafik (ej tak). Ev. även cykelramp till underjordiskt cykelgarage.
Installationsentreprenad för station Haga inom Västlänken
Telesystem, elkraftsystem (lågspänning), säkerhetssystem, VVS, VA, kanalisation.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Nybyggnad av polishus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av polishus.
Nybyggnad av gång- och cykelbro över Göta älv i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av gång- och cykelbro över Göta älv. Bron sk vara placerad mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 43 km. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-ledning byggs mellan stationerna, i samma sträcka som idag. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla
Bytespunkt i Haga, i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats med bla Va, ledningar, gata och installationer samt nybyggnad av gångbro över Rosenlundskanalen.
Nybyggnad av väg 168 mellan Ekelöv och Kareby
Förbättrad kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Gc-väg. Ny vägförbindelse mellan väg 168 och väg 574, med en ny trafikplats vid anslutningen till E6 och en planskild passage av Bohusbanan.
Nybyggnad av fiskodling i Kungshamn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av landbaserad fiskodling. Grundarbeten och en byggnad innehållande bl a tankar, el, ventilation och kyla. Förberedande markarbeten är gjorda.
Ny råvattenledning mellan Trollhättan och Uddevalla
Projektet avser ny råvattenledning.
Kontaktledningsbyte sträckan Olskroken-Alingsås
Utbyte av kontaktledningsanläggning, hjälpkraftanläggning samt konvertering till AT-system. Gäller både upp- och nedspår mellan Alingsås-Olskroken.
Nybyggnad av logistiklokal och lager i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och lager.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Planer finns för nybyggnad av ca 350000 kvm lager- och logistikanläggningar.
Stadsutveckling av Avenyn och Götaplatsen i Göteborg
Projektet avser gestaltning av Avenyn och Götaplatsen. Här omfattas hela stadsrummet för Avenyns och Götaplatsens gestaltning, som innefattar bland annat gång- och cykelstråk, platsbildningar, vegetation, vatten och markbeläggning.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 2
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 3
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 4
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Kontraktstid 4 år med option på ytterligare 1 eller 2 år. Väglängd ca 476 km.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 5
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Nybyggnad underjordisk parkeringsanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en underjordisk parkeringsanläggning om ca 260 parkeringsplatser i två plan, inom en blivande 3D-fastighet. I kvarteret benämnt B2 kommer Stena Fastigheter AB och Riksbyggen att uppföra två flerbostadshus (med objektnummer 1616706 och 1617792) och under dessa hus byggs den underjordiska parkeringsanläggningen.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 6
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Kontaktledningsupprustning längs Norra Bohusbanan sträckan Uddevalla-Strömstad
Kontaktledningsupprustning till AT-system mellan Uddevalla-Strömstad, kontaktledningsupprustning på Uddevalla bangård (befintligt BT-system bibehålls), byte av stolpar och bryggor, byte av oljekablar, hjälpkraftskonvertering till 3-fas (tidigare 2-fas) från stolpe 77 km 90+352 i Uddevalla och avslutas i km 178+897. Plattform 2A och 3A höjs till mellanhög, TSD-anpassas och förses till viss del med tak. Förläggning multidukt på sträckan Rabbalshede-Strömstad.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet, delprojekt E2
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår ca 1,5 km lång sträcka. Delprojekt E2 omfattar anläggningsarbeten för väg, järnvägsmark, broar. Entreprenaden omfattar ombyggnad av Lundbyleden mellan Branting-Ringömotet samt arbeten med järnvägsmark mellan Lundbyleden och Kvillebangård. Järnvägsbro, vägbro, rampbro samt gc-bro över Lundbyleden, stödmurar, omläggning ledningar.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraftpark utanför Kungälvs- och Öckerö kommuner
Planer finns för nybyggnation av havsbaserad vindkraftpark i norra Kattegatt i territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon utanför Kungälvs och Öckerö kommuner. 50 vindkraftverk med totalhöjd upp till 320 m.
Ombyggnad av driftplats i Vänersborg
Ett tredje spår anläggs på ön Sanden, 2 nya plattformar (1 på Sanden och 1 söder om dagens stationshus) ca 170 m långa och 6,5 m breda. Uppgradering till datoriserat ställverk. Breddning av gångbro över hamnkanalen.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Väglängd ca 140 mil, 4 års kontraktstid med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Väglängd ca 1310 km varav ca 113 km grusväg. 4 års kontraktstid med option på 1 alternativt 2 år.
Nybyggnad av resecentrum och planfri korsning i Stenungsund
Detaljplanen möjliggör bl a: Tågperrong på västra sidan av järnvägen samt framtida utbyggnad av dubbelspår inklusive plattform öster om järnvägen. 15 busshållplatser. En stationsbyggnad på västra sidan av järnvägen. Förändrad infrastruktur inom planområdet med nya cirkulationsplatser och ny dragning av Göteborgsvägen samt nya anslutningsvägar till Göteborgsvägen. Gång- och cykeltunnlar under järnvägen och Göteborgsvägen. Separerade gång- och cykelbanor. Bilparkeringsytor. Hantering av skyfall med öppna fördröjningar/magasin/dammar.
Nybyggnad av fiskodling i Kungshamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av landbaserad fiskodling. Grundarbeten och en byggnad innehållande bl a tankar, el, ventilation och kyla. Förberedande markarbeten är gjorda.
Ombyggnad av väg 161 mellan Bäcken-Rotviksbro
Vägen ska mittsepareras och bli en 2+1 väg. GC-vägar i anslutning till väg 161.
Nybyggnad av väg mellan Axvall-Varnhem
Ca 6 km, 2+2 körfält samt 1+1 körfält.
Nybyggnad av överföringsledningar mellan Göteborg och Mölndal
Objektet omfattar byggnationen av nya överföringsledningar mellan två befintliga spillvattentunnlar belägna på östra respektive västra sidan om Mölndalsån vid gränsen mellan Göteborgs Stad och Mölndals stad. Entreprenadarbetena är omfattande och korsar dalgången i öst-västlig riktning.
Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Tillbyggnad av parkeringshus i Härryda
Avser tillbyggnad av parkeringshus med 4 våningsplan och en yta på ca 20 000 kvm.
Utbyggnad av allmän plats mm i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats (gata, torg, spår, träd och ledningar).
Ommålning av stålkonstruktioner på Älvsborgsbron i Göteborg
Fackverket/hängspannet: Komplett täckmålning på hela konstruktionen och komplett ytbehandling vid rost. Fackverk ca 44 000 m2. Sadlar på pylontoppar 4 st: Komplett täckmålning på hela konstruktionen och komplett utbehandling vid rost. Samtliga hängare 224 st: borttagning av färg. Ny komplett ytbehandling. Övrigt: Eventuellt ytbeklädnad och mindre detaljer.
Ny tvärförbindelse i Göteborg
Projektet avser en ny tvärförbindelse Torslanda.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet, delprojekt E3
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår ca 1,5 km lång sträcka. Delprojekt E3 omfattar BEST-arbeten samt byte av växlar inom Kville bangård.
Nybyggnad av tunnlar för station Haga inom Västlänken
Entreprenad Stora Hamnkanalen omfattar byggnation av betongtunnel under Stora Hamnkanalen. Kontraktet med Konsortium AGN Haga (Gulermak, Astaldi och Segermo/NRC) har hävts pga förseningar. Veidekke utför skyddsarbeten i väntan på ny entreprenör.
Ombyggnad av väg 49 mellan Skövde-Igelstorp
Ombyggnad till mötesfri landsväg. Viltstängsel, 16 m bred viltbro/faunapassage, gång- och cykeltunnel under vägen vid samhället Igelstorp.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Väglängd ca 96 mil, kontraktstid 4 år.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Ca 853 mil väg, kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Uddevalla
Väglängd ca 982 km. 4 års kontraktstid med option på ytterligare upp till 2 år.
Ombyggnad av väg 535 i Partille, norra delen
Den norra delen av väg 535 sträcker sig från cirkulationsplatsen vid via Tingsvägen och Björnekulla mot Partillemotet vid E20 (Furulund–Partillemotet). Utbyggnad av kollektivtrafikfält i vardera riktning mellan cirkulationsplatsen vid Furulund och Partillemotet.
Ny spårvägslänk i Göteborg
Avser ny spårväg.
Ombyggnad av Slakthusmotet vid väg E45 i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för ökad framkomlighet och möjliggöra en påfart från E45n till Marieholmstunneln.
Nybyggnad av industriverksamheter i Vänersborg
Avser utbyggnad av industri- och verksamhetsområdet Trestad Center med fler byggrätter för industri och verksamhetsmark
Nybyggnad av vändspår i Älvängen
Byggnation av ett utdragsspår, kompletterat med nya växelförbindelser, vid befintlig station. Norge/Vänerbanan med Nordlänken.
Nya faunapassager längs E20 mellan Hasslerör-Vallsjö
Trimmingsåtgärder i form av faunaåtgärder och faunapassager byggs för att förbättra passager för faunan samt minska barriäreffekten. Ca 22-24 byggmånader. Ekodukt samt faunaåtgärder i form av stängsling, grindar, torrtrummor, viltuthopp samt färister. Siktskärm på 1 st bef bro.
Mittseparering på väg 678 mellan Grohed-Bratteröd
Mittseparering och bärighetsförstärkning. Mötesfri 2+1 väg mellan Bratterödsmotet och Grohed. Förbättring av trafiksäkerheten sträckan Lerbomotet-Grohed.
Nybyggnad av kondenseringsanläggning (LBG) i Skarvikshamnen, Göteborg
Swedegas is procuring a turn-key liquefaction plant with associated purification steps in Skarvikshamnen, Gothenburg. The planned output is estimated to 250 GWh at a capacity of 50 tons of LBG per day. The plant incudes a storage tank of 500 m3.
Nybyggnad av vattenverk i Borås
Avser uppförande av ny råvattenpumpstation och nytt vattenverk. Samt kompletteringar i befintlig tryckstegringsstation. Entreprenaden omfattar process, maskin, bygg, VVS, el, styr, mark, landskap, CCTV, brandlarm, lås och säkerhet etc.
Exploateringsarbeten för nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser anläggande av vägar och va-ledningar. På området Stadskogen 1 planeras det för nybyggnad av ca 100 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus samt skola och centrumverksamhet.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Renovering av kajer på Tjörn
Projektet avser renovering av kajer samt rivning av en Ro-Ro ramp som kommer att ersättas med en ny större anläggning i Vallhamns hamn.
Exploateringsåtgärder i Göteborg, etapp 2
Planområdet binder samman Gamlestadens befintliga bebyggelse med området runt det nyuppförda resecentrumet. I planförslaget föreslås en rivning av befintlig trafikviadukt. Gamlestadsvägen byggs om till en stadsgata i markplan som leds över en ny bro över Säveån.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falköping
Nybyggnad av 2 st vindkraftverk.
Nybyggnad av vattenverk i Marks kommun
Avser nybyggnad av vattenverk i Skene, Marks kommun. Projektet omfattar 3 huvuddelar: 1. Byggnation av nytt VV i Skene. 2. Anslutning till befintligt dricksvattenledningsnät. 3. Ny Personalbyggnad i anslutning till VV.
Nybyggnad av gata i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata.
Byggnation av spårvägsförbindelse i tunnel i Göteborg
Projektet avser byggnation av spårvägsförbindelse mellan Lindholmen och Vegasvackan (vid Linnéplatsen) inklusive ny älvförbindelse.
Anläggande av färjeläge på Masthuggskajen i Göteborg
Den nya halvön som byggs på Masthuggskajen ska få ett nytt färjeläge. Beslutet i kommunfullmäktige innebär också att det kommer byggas träbryggor utmed kajstråket längst ut på halvön.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 1
Bärighets- och förstärkningsåtgärder. Geotekniska förstärkningsåtgärder vid Fiskebo/Södra Bullaresjön.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Ombyggnad av väg 168 genom Tjuvkil
Breddning av körbanan, ny gc-väg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningar, gångpassager, upprustning av busshållplatser. Ca 3,4 km lång sträcka.
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
Ny vägport under Västra Stambanan i Alingsås
2 körfält samt 1 gång- och cykelväg Borgen-Sävelund. Finansieras av Alingsås kommun. Gc-väg längs Borgens gata ingår samt en vägport.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).