Alla planerade anläggningsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg 168 mellan Ekelöv och Kareby
Förbättrad kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Gc-väg. Ny vägförbindelse mellan väg 168 och väg 574, med en ny trafikplats vid anslutningen till E6 och en planskild passage av Bohusbanan.
Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Ca 853 mil väg, kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.
Ombyggnad av väg 168 genom Tjuvkil
Breddning av körbanan, ny gc-väg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningar, gångpassager, upprustning av busshållplatser. Ca 3,4 km lång sträcka.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 6
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av reservoar ledning till Munkegärde
Ny reservoar ledning till Mungegärde.
Nybyggnad av vattenledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Ombyggnad av pumpstation i Kungälv
Ombyggnad av pumpstation, tidigt skede.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Avser nya vatten och avloppsledningar till området Tega-Harestad.
Nybyggnad av vattenreservoar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Ny kaj och bryggkonstruktioner vid Norde älv, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kaj mm.
Underhåll av Bohusbron i Kungälv
Byte av beläggning och kantstål.
Nybyggnad GC-bro i Kungälv
Projeket avser nybyggnad av GC-bro.
Nybyggnad av öveföringsledning i Kungälv, Delsträcka C
Projektet avser nya vatten och avloppsledningar från Tvibotten till Mimers hus i Kungälv.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse. Byggstart tidigast 2026.
Nybygnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar. Överföringsledning Kungälvs Sjukhus – Truckgatan är en del i VA förnyelsen. Pumpstationen längs sträckan är i dåligt skick och behöver renoveras. Pumpstationen på Bultgatan skall vändas och pumpa åt andra hållet längs Bultgatan istället för mot E6 som den gör idag. Ledningarna skall bytas ut i sin helhet med de befintliga ledningarna i drift under hela entreprenaden.…
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledning.
Nybyggnad dagvattenkulvert i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av dagvattenkulvert.
VA-utbyggnad i Kungälv
Planerat projekt som kan starta kring 2028-2030 som tidigast.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Kan bli indelat i flera delar.
Nybyggnad av park med damm inom Kongahällaområdet i Kungälv
Avser nybyggnad av park med en damm kvarteret vassen inom Kongahällaområdet i Kungälv.
Utbyggnad av infrastruktur för Multiarena Yttern i Kungälv
Projektet avser ny infrastruktur och berör VA, gator, el/opto, fjärrvärme samt utformning av torgytor, dagvattendammar och annan gestaltning för multihall innehållande idrottshallar, ishallar samt simhall.
Ny bussterminal mm i Kungälv
Projektet avser att utföra en bussterminal med avseende i första hand på antal angöringar för bussar ut-/infart. Det ska även projektera en renings-/fördröjningsdamm som ska ta hand om ytvattnet från bussterminalen och närmast liggande ytor.
Nya vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar under Göta Älv. Planerad ledning ska leverera vatten till Ale kommun.
Nytt reservkraftverk till äldreboende i Kode, Kungälvs kommun
Avser nytt reservkraftverk till Solhaga äldreboende i Kode. Entreprenaden omfattar projektering, dimensionering, installation och drifttagning av reservkraftverk. Samt, målning, håltagning och tätning/brandtätning, larmhantering och bullerdämpning ska ingå i entreprenaden.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).