Alla planerade anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 127 st.

Nybyggnad av logistik- och verksamhetslokaler i Göteborg
Projektet avser utveckling av flygplatsområdet med nybyggnad av logistik- och verksamhetslokaler, totalt ca 900 000 kvm. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Totalombyggnad av Sävenäs Godsbangård i Göteborg
Banunderbyggnad, spår, kontaktledning och tillhörande signalsystem.
Nybyggnad av stationsdel samt tunnlar för station Haga inom Västlänken
Entreprenad Haga startar i norra delen av berget genom Otterhällan, tunneln går vidare med en betontunnel under Roenlundskanalen och övergår till berg ca en tredjedel i Haga station därefter fortsätter som bergtunnel mot entreprenad Korsvägen. Underjordisk station med uppgångar, installationer samt omgivande tågtunnel ca 1500 m lång samt service och räddningstunnel ca 900 m. 250 m lång plattform. Kontraktet med Konsortium AGN Haga (Gulermak, Astaldi och Segermo/NRC) har hävts pga förseningar. Veidekke utför skyddsarbeten i väntan på ny entreprenör.
Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Farleden in till hamnen ska fördjupas med ca 4 meter på ett ca 5 km långt område.
Nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad av underjordiskt parkeringsgarage i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av underjordiskt parkeringsgarage med ca 2500 bilplatser (antal våningar okänt).
Nybyggnad av LNG-terminal i Göteborg
Projektet avser ny LNG-terminal.
Ledningsomläggning mm - Färjeterminalen i Göteborg
Projektet avser bl a behov av ledningsomläggningar, rivningsarbeten, projektering och byggnation av nya terminalytor och kajer.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen norra delen
Breddning av Hisingsleden till en fyrfältsväg mellan Björlandavägen och Klarebergsmotet med anslutning till E6, totalt 21,5 km. Planskilda korsningar byggs vid Holmvägen, Tuvevägen, Gerebacka och Klareberg. Ny gc-bana längs hela sträckan.
Nybyggnad av polishus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av polishus.
Nybyggnad av gång- och cykelbro över Göta älv i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av gång- och cykelbro över Göta älv. Bron sk vara placerad mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Installationsentreprenad för station Haga inom Västlänken
Telesystem, elkraftsystem (lågspänning), säkerhetssystem, VVS, VA, kanalisation.
Stadsutveckling av Avenyn och Götaplatsen i Göteborg
Projektet avser gestaltning av Avenyn och Götaplatsen. Här omfattas hela stadsrummet för Avenyns och Götaplatsens gestaltning, som innefattar bland annat gång- och cykelstråk, platsbildningar, vegetation, vatten och markbeläggning.
Nybyggnad underjordisk parkeringsanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en underjordisk parkeringsanläggning om ca 260 parkeringsplatser i två plan, inom en blivande 3D-fastighet. I kvarteret benämnt B2 kommer Stena Fastigheter AB och Riksbyggen att uppföra två flerbostadshus (med objektnummer 1616706 och 1617792) och under dessa hus byggs den underjordiska parkeringsanläggningen.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Kontraktstid 4 år med option på ytterligare 1 eller 2 år. Väglängd ca 476 km.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet, delprojekt E2
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår ca 1,5 km lång sträcka. Delprojekt E2 omfattar anläggningsarbeten för väg, järnvägsmark, broar. Entreprenaden omfattar ombyggnad av Lundbyleden mellan Branting-Ringömotet samt arbeten med järnvägsmark mellan Lundbyleden och Kvillebangård. Järnvägsbro, vägbro, rampbro samt gc-bro över Lundbyleden, stödmurar, omläggning ledningar.
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats (gata, torg, spår, träd och ledningar). Projektering enligt gestaltningsförslag. Projektering ska också svara på lämplig utbyggnadsordning vilket inkluderar samordning med övriga byggprojekt i området så som Trafikverkets projekt västlänken station Korsvägen, Liseberg, Universeum och Svenska Mässan.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet, delprojekt E1
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår ca 1,5 km lång sträcka. Delprojekt E1 omfattar mark- och anläggningsarbeten gator, ledningar, järnvägsmark och broar. Entreprenaden omfattar arbeten som ligger norr om Lundbyleden. Järnvägsbroar över Backavägen, Lillhagsvägen och vägbro över Backavägen, stödmurar, påldäck.
Nybyggnad av tunnlar för station Haga inom Västlänken
Entreprenad Otterhällan omfattar byggnation av bergtunnel samt servicetunnel. Kontraktet med Konsortium AGN Haga (Gulermak, Astaldi och Segermo/NRC) har hävts pga förseningar. Veidekke utför skyddsarbeten i väntan på ny entreprenör.
Nybyggnad av spårväg, bro mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny vägbro, nytt spår, nya gator, rivning befintlig bro mm (hög komplexitet).
Ny vägbro, nytt spår, nya gator mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny vägbro, nytt spår, nya gator, rivning befintlig bro mm (hög komplexitet).
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet, delprojekt E3
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår ca 1,5 km lång sträcka. Delprojekt E3 omfattar BEST-arbeten samt byte av växlar inom Kville bangård.
Utbyggnad av allmän plats mm i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats (gata, torg, spår, träd och ledningar).
Ny tvärförbindelse i Göteborg
Projektet avser en ny tvärförbindelse Älvegårdsförbindelsen Väst. Genomförandestudien ska utgöra underlag för fortsatt projektering och byggnation, samt underlag för finansiering och tidplan.
Nybyggnad av tunnlar för station Haga inom Västlänken
Entreprenad Stora Hamnkanalen omfattar byggnation av betongtunnel under Stora Hamnkanalen. Kontraktet med Konsortium AGN Haga (Gulermak, Astaldi och Segermo/NRC) har hävts pga förseningar. Veidekke utför skyddsarbeten i väntan på ny entreprenör.
Ommålning av stålkonstruktioner på Älvsborgsbron i Göteborg
Fackverket/hängspannet: Komplett täckmålning på hela konstruktionen och komplett ytbehandling vid rost. Fackverk ca 44 000 m2. Sadlar på pylontoppar 4 st: Komplett täckmålning på hela konstruktionen och komplett utbehandling vid rost. Samtliga hängare 224 st: borttagning av färg. Ny komplett ytbehandling. Övrigt: Eventuellt ytbeklädnad och mindre detaljer.
Ombyggnad av Slakthusmotet vid väg E45 i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för ökad framkomlighet och möjliggöra en påfart från E45n till Marieholmstunneln.
Nybyggnad av kondenseringsanläggning (LBG) i Skarvikshamnen, Göteborg
Swedegas is procuring a turn-key liquefaction plant with associated purification steps in Skarvikshamnen, Gothenburg. The planned output is estimated to 250 GWh at a capacity of 50 tons of LBG per day. The plant incudes a storage tank of 500 m3.
Ombyggnad av brandstation i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av brandstation.
Byggnation av spårvägsförbindelse i tunnel i Göteborg
Projektet avser byggnation av spårvägsförbindelse mellan Lindholmen och Vegasvackan (vid Linnéplatsen) inklusive ny älvförbindelse.
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning, underhållsdistrikt Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med 2 + 1 år.
Ny gata i Göteborg
Projektet avser ny gata.
Överdäckning Götaleden i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats ovan överdäckning (efter att Trafikverket lämnat över anläggningen till Trafikkontoret). Byggnation av gata och ledningar för att möjliggöra för exploatering ovan överdäckningen.
Drift & underhåll av tekniska system/fastighetsinstallationer längs Västlänken, Göteborg
Projektet avser drift och underhåll för tekniska system/fastighetsinstallationer i stationsmiljö och tunnelanläggning med teknikslag såsom exempelvis: VA, Ventilation, Elkraft, Tele, Belysning m.m.
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
Förlängning av Hornsgatan samt nybyggnad av bro över Säveån i Göteborg
Detaljplanen möjliggör en ny väg och en bro över Säveån som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra tillgängligheten till Gamlestaden och den stadsutveckling som pågår.
Drift- och underhåll av styr- och övervakningssystem i Region Väst
Drift- och underhåll samt eventuell reinvestering av styr- och övervakningssystem samt miljömätningssystem i region Väst inklusive Göteborgsbacken i region Syd. Ingående anläggningar i entreprenaden är främst komplexa vägtunnlar men även stora ej öppningsbara vägbroar etc.
Renovering av Stenpiren på Stora Känsö i Göteborg
Renoveringen planeras att ske i etapper. I etapp 1 kommer ett erosionsskydd att anläggas, samt att förstärkning och lagning kommer att ske av stenpirens murverk. Arbetena sker ovan och under vattenytan. I etapp 2 kommer valv och övergångar att åtgärdas och förstärkas, samt arbete med infrastrukturen genomföras. Murverk kompletteras och förstärks. Pirens inre massor ska bytas ut och återfyllas. Ny markbeläggning anläggs. I etapp 3 ingår yttre renovering på 3 byggnader på piren. Byggnaderna är statliga byggnadsminnen. Byggnaderna har målade fasader av trä, murad sockel, samt yttertak av taktegel. Fasader ska målas med slamfärg. Snickerierna ska målas
Drift och underhåll av ITV i Region Väst
ITV är Trafikverkets centrala system för videoövervakning av främst vägtunnlarna men även andra väganläggningar (broar, ytvägnätet och driftbyggnader). Kontraktet avser drift och underhåll samt eventuell reinvestering.
Utbyte av fingerfogar på Älvsborgsbron i Göteborg
Utbyte av de stora rörelsefogarna (fingerfogarna) som finns vid brons båda pylonbenspar.
Nybyggnad av parkering i Göteborg
Markanvisat till P-bolaget. Projektet avser nybyggnad ca 6500 kvm parkering.
Nybyggnad av kemlager PNA i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kemikaliebyggnad inrymmande ny kemkalieanläggning.
Drift- och underhåll av telesystem i Region Väst
Drift- och underhåll samt eventuell reinvestering av telesystem i Region Väst samt två broar i Region Syd. Ingående anläggningar i entreprenaden är främst komplexa vägtunnlar men även stora ej öppningsbara vägbroar etc.
ROT-åtgärder på hamn i Göteborg
Projektet avser ROT-åtgärder på Örlogshamnen. Hamnen ska iordningställas och bestå av pontoner som ersätter pirar och vågbrytare. Kajen och yttersta piren ska ej byggas med hjälp av pontoner utan enligt konstruktionsmässiga krav på bärighet och konstruktion. Pirar och kaj ska förses med belysning. El- och datakommunikation ska finnas på pirar och kaj. Erforderliga brandposter ska finnas i området samt vattenutkastare för påfyllning och spolning ska finnas vid varje landfäste.
Utbyggnad av kyrkogård i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av begravningsplats och tillhörande anläggningar.
Utbyggnad av allmän plats, gator samt ledningar mm i Göteborg
Avser utbyggnad av allmän plats så som gator, växtbäddar och ledningar inom planområdet för Smålandsgatan.
Ombyggnad av gång- och cykelbana vid Älvsborgsbron i Göteborg
Ca 100 m lång sträcka. Planskild gång- och cykelpassage i anslutning till Älvsborgsbron. Två gc-broar genom ramperna vid Ivarsbergsmotet, komplettering med barriär och belysning vid norra landfästet, förändrade korsningspunkter vid södra landfästet.
Underhåll av Stenungsbron i Västra Götaland
Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan gc och väg, montering av hoppskydd. Bro mellan fastlandet och Stenungsön.
Byte av räcke och kantbalk på bro över Västkustbanan och E6 i Göteborg
Byte av räcke på bro i centrala Göteborg pga krav i detaljplanen för Lisebergs- och Volvos exploateringar. Kapacitetsklassen på det nya räcket ska vara H4b.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet, delprojekt E4
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår ca 1,5 km lång sträcka. Delprojekt E4 omfattar anläggningsarbeten BEST, provisorier, bangård, dubbelspår. Entreprenaden börjar vid Kvillebangård i söder och fortsätter ca 1,5 km norrut på Bohusbanan.
Förstudie för Bangårdsförbindelsen inklusive exploatering mm i Göteborg
Projektet avser förstudie för Bangårdsförbindelse inklusive exploatering och tillhörande stadsrum inför inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige.
Underhållsmuddring i Göteborgs hamn 2024-2025
GHAB utför regelbundna underhållsmuddringar av valda delar av hamnbassänger och farled i Göta älv.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Ny bytespunkt utmed väg 40 vid Delsjömotet
Bytespunkt för kollektivtrafiken. Komplettering av busshållplatser.
Uppgradering av aktivslamanläggingen på Ryaverket i Göteborg
Avser uppdatera och byta ut luftare och omrörare i de tre aktivslamlinjerna på Ryaverket. Planeras att genomföras i 3 etapper.
Utbyggnad av allmän plats vid Säterigatan i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, gator och GC-vägar samt park med cykelramp och trappor inom planområdet för järnvägstunnel och bostäder vid Säterigatan. Det omfattar även VA-ledningar för försörjning av planområdet.
Åtgärder för Citybuss Bergsjön och Kortedala, Göteborg
Syftar till att förkorta restiden mellan Bergsjön och innerstaden samt öka attraktiviteten för kollektivtrafiken, minska belastningen och sårbarheten i det befintliga spårvagnsnätet i Bergsjön och Kortedala. Åtgärden omfattar om- och nybyggnation av busshållplatser, om- och nybyggnad av gc-banor, ombyggnad av korsningar mm. Läget för projektet är från Bellevue i Gamlestaden via Kortedalavägen, Almanacksvägen i Kortedala och Bergsjövägen, Ljusårsvägen i Bergsjön, inom Göteborgs kommun.
Byggnation av pendlingscykelbana i Göteborg
Projektet avser byggnation av pendlingscykelbana.
Utbyte av transformatorer mm vid TSA i Göteborg, Västra Götalandsregionen
Projektet avser att byta ut transformatorer, högspänningsställverk, lågspänningsställverk samt tillhörande utrustning i station och installation av kanalskenor samt nya matningar. Utöver detta ska byggnadsarbeten utföras avseende brandcellsindelning. Objektet är beläget på ett sjukhusområde i Göteborg.
Kollektivtrafikåtgärder samt ny utfart på E45 vid Järnvågen i Göteborg
Kollektivtrafikåtgärder på befintliga ramper, ny utfart på E45 vid Nya Hälsingegatan, förhöjt översvämningsskydd, bulleråtgärder. Åtgärder kring Järnvågsgatan och västerut.
Reinvestering av aktivslamanläggning i Göteborg
Projektet avser reinvestering av aktivslambassänger.
Nybyggnad av bro över Bohusbanan i Gunnesby
Projektet omfattar byte av befintlig bro mot en ny bro med full bärighet. I samband med utbyte av bron så ska ombyggnad av vägkorsningen väg 570/587 ske för att göra korsningen mer trafiksäker och förbättra situationen för oskyddade trafikanter. Separat utrymme för oskyddade trafikanter ska tillskapas på bron i form av gång- och cykelbana. Ombyggnad av gc-väg fram till befintlig busshållplats Gunnesby skola.
Ombyggnad av kvartersmark till gata mm i Göteborg
Detaljplanen medför att cirka 970 kvadratmeter kvartersmark, som i huvudsak består av parkeringsytor samt en gång- och cykelväg, får en ändrad markanvändning från parkeringsändamål till gata (allmän plats).
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser att renovera platsen med ny och bättre markbeläggning och skapa bättre framkomlighet för framför allt gående men även för nödvändiga transporter till fastigheterna runtomkring. Platsen ska lyftas ytterligare till att bli ett slags piazza.
Renovering av kanal- och kajmur i centrala Göteborg
Renovering av kanal- och kajmur vid Stora Hamnkanalen och Fattighusån, längs Norra Hamngatan och Packhuskajen i centrala Göteborg.
Drift och underhåll av elsystem i komplexa anläggningar och större broar i Göteborg
Beredskap, fortlöpande underhåll i komplexa anläggningar och stora broar.
Ombyggnad av Backadalsmotet
BK4/förstärkningsåtgärder vid Norra avfartsrampen pga rasrisk.
Underhåll av bro längs väg 40 vid Liseberg
Byte av kantbalk och montering av nytt högkapacitetsräcke av typ H4. Bytet gäller höger kantbalk i färdriktningen från Liseberg fram till första broskarv.
Rivning och nybyggnad av kaj i Göteborgs Hamn
Avser rivning av befintlig kaj och uppförande av ny kajkonstruktion i energihamnen i Göteborgs Hamn.
Kraftförsörjning samt solcellsinstallationer till byggnad i Göteborg
Projektet avser i huvudsak att utföra kraftförsörjnings- samt solcellsinstallationer till byggnad.
Drift och underhåll av VA/VVS-anläggningar i Västra Götalands Län Nord
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nya ytbeläggningar på kajer i västra Eriksberg, etapp 5
Projektet avser nya ytbeläggningar på kajer.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av spolanläggning, plank och markåtgärder, Bygglov för tillbyggnad av kontorsmoduler Syrhåla 2:1.
Nya ytbeläggningar på kajer i västra Eriksberg, etapp 4
Projektet avser nya ytbeläggningar på kajer.
Nya ytbeläggningar på kajer i västra Eriksberg, etapp 3
Projektet avser nya ytbeläggningar på kajer.
Nybyggnad av bensinstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad bensinstation och skyltar.
Underhåll på Brudaremossens lakvattenanläggning, , Göteborg
Avser underhåll, kompletterande åtgärder på Brudaremossens lakvattenanläggning, vars mål är att åtgärda fel och förbättringsområden på anläggningen.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Uppförande av biokolanläggning i Göteborg
Projektet avser konstruktion, uppförande samt driftsättning av en anläggning för tillverkning av biokol lokaliserad inom Tagenes deponiområde.
Ny gc-väg längs väg 190 i Göteborg
Ca 1200 m lång, 2,5 m bred.
Upprustning av hamnområde i Göteborg
Projektet avser upprustning av hamnområde.
Nybyggnad av ackumulatortank för fjärrkyla i Göteborg
Avser projekttävling för byggnation av en ackumulatortank för fjärrkyla med tillhörande teknikhus vid Gullbergsvass i Göteborg. Ackumulatortanken kommer att ha en byggnadshöjd på ca 65 m och 28 m i diameter. Teknikhuset kommer vara rektangulärt och ha dimensionerna cirka 28 x 21 meter med en byggnadshöjd av 6 meter.
Byte av ställverk vid Utrustningsverkstaden i Göteborg
Vid en översyn av de ställverk och transformatorer som finns inom Älvstranden Utveckling AB:s fastighetsbestånd har noterats ett antal brister vid det ställverk som finns i Utrustningsverkstaden. Delar av ställverket har nått sin tekniska livslängd och anläggningen är i behov av ett utbyte.
Ombyggnad angöring vid skola i Göteborg
Projektet är en akut lösning av trafiksäkerhetsproblem vid Trulsegårdsskolan. Utförande viss ombyggnad av vägar, GC-banor, trummor för bäck, parkeringar för bilar och cyklar mm.
Spårbyte längs Saltholmsgatan i Västra Frölunda
Projektet omfattar spårbyte av ca 400 spårmeter på Saltholmsgatan. För spår mot centrum sker spårbyte mellan Saltholmsgatan 23-31 och för spår mot Saltholmen sker spårbyte mellan Saltholmsgatan 25-43.
Uppdragskonsulter till ny bana Göteborg-Borås
Uppdragskonsulter på deltid fram till färdig anläggning (ca 10-15 år).
Genomförandestudie pendelcykelbana i Göteborg
Projektet avser att teckna avtal om konsulttjänster avseende framtagande av genomförandestudie för projektet pendlingscykelbana Backaplan - Kärra. I upphandlingen ingår en option på detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för hela- eller delar av sträckan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).