Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrbottens län

Arjeplog (4)
Arvidsjaur (10)
Boden (18)
Gällivare (27)
Haparanda (7)
Jokkmokk (6)
Kalix (14)
Kiruna (46)
Luleå (67)
Pajala (7)
Piteå (25)
Älvsbyn (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 240 st.

Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Breddning och fördjupning av infarten till Luleå hamn, muddring av farled och en ny djuphamn med tre nya kajer samt ny järnväg. Utbyggnaden ska medge angöring för 300 meter långa fartyg.
Basunderhåll järnvägsanläggning Norra Malmbanan
5 års avtalstid med option på ytterligare 1+1 år.
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka. Nya broar över Grundträskån (ca 80 m) och Kälvån (ca 60 m) ingår.
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gällivare
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 812 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Boden
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 841 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Pajala
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 814 km.
Om-, tillbyggnad av simhall samt nybyggnad av sporthall i Älvsbyn
Om- & tillbyggnad av simhall samt nybyggnad av sporthall i Älvsbyn Norrbottens län. Ombyggnad av badhus ca 800m2. Tillbyggnad badhus ca 420m2. Nybyggnad sporthall ca 1800m2.
Mötesseparering av E10 mellan Kauppinen-Kiruna
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. 7,5 km lång sträcka. Nya ersättningsvägar och 4,5 km ny gc-väg med belysning. Ny gc-port och ombyggnad av 3 korsningar, viltstängsel och faunapassager på sträckan Mertainen-Kiruna. CO2-pilotprojekt.
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Om- och tillbyggnad av seniorboende i Arjeplog
Avser om- och tillbyggnad av seniorboende. Tillbyggnadsyta: 600kvm och ombyggnadsyta: 5000kvm. Avser även byte av yttertak. Beställare= fastighetsägare.
Om- & tillbyggnad av skola etapp 2 i Piteå
Om- & tillbyggnad av skola i Piteå.
Ombyggnad av restaurang- & konferenslokaler m.m. på Luppioberget, Övertorneå
Ombyggnad av campingstugor, restaurang, konferenslokal och spa.
Utbyggnad av lokaler, kontor och magasin, Arjeplog
Utbyggnad av både arbetslokaler, kontor och magasin samt utbyggnad av den publik del med receptionen med en ny huvudentré.
Modernisering av omformarstation i Tornehamn
Utbyte av stationskontrollutrustning samt elkraft. Malmbanan bandel 111 km 1520+230.
Förstärkning av bro över Råneå älv vid Nattavaara station
BK4 åtgärd, betongbro. Omledningsväg ingår.
Banreparation av rullbana 14-32 vid F21 Luleå
Objektet avser i huvudsak banreparation av rullbana 14-32 samt skuldror till rullbanan.
Om/tillbyggnad av livsmedelsbutik i Piteå
Om- och tillbyggnad av butik.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus A.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus B.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus E.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus F.
Beläggningsarbeten längs väg 983 mellan Autio-Kirkonlahti
Varm massabeläggning och väglinjemålning för väg 983 Autio-Kirkonlathi och fläckvis maskinavjämning väg 395 Junosuando-Autio.
Vädersäkring av ledningssträcka Sörbyn-Hästmyran 0,4-20 kV i Boden
Vädersäkringsprojekt av sträckan Sörbyn-Hästmyran. Entreprenaden omfattar ledningsbyggnation, kabelschakt, anläggning av 20 kV nätstationer, 0,4 kV kabelskåp samt belysningsfundament.
Tillbyggnad av äldreboende i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Ombyggnad till trygghetsboende i Luleå
Befintligt äldreboende ska renoveras och byggas om till ett trygghetsboende.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor och personalutrymmen i Öjebyn
Tillbyggnad av kontorslokaler och personalutrymmen.
Ombyggnad av kasern i Boden
Avser ombyggnad av kasern och yttre ändring av kontorsbyggnad.
Renovering & tillbyggnad av församlingshus i Piteå
Avser tillbyggnad av kyrkcenter och renovering av befintliga lokaler.
Ombyggnad av väg i Luleå
Hertsövägen - Ombyggnad delen Kråkörvägen - Gräsörvägen. Avser ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen för att klara av en ökad trafikmängd och tyngre fordon. I entreprenaden ingår även en grusad GC-väg från korsningen Gräsörvägen österut mot Lövskär.
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Invändig ombyggnad/hyresgästanpassning av industrilokal.
Förstärkning av bro över Lule älv vid Porsiforsen NO Vuollerim
BK4 åtgärd. Stålbro. Förstärkning av liv samt underfläns på huvudbalkarna samt byte av nitar.
Ombyggnad av va-ledningar i Överkalix
Avser ombyggnad av VA-ledningar.
Ny reagenshantering för KA1 och KA2, LKAB Kiruna
Anläggandet innefattar: • Komplett reagensrum med lagringstankar och utrustning för beredning av reagensblandning • Ställverk • Ventilationsrum • Värmeundercentral • Omklädningsrum med WC och tvättställ
Förstärkning av bro över Torne älvs huvudgren vid Övertorneå
BK4 åtgärd, betongbro. Förstärkning med hjälp av livavstyvare mm.
Tillbyggnad av anstalt i Haparanda
Avser tillbyggnad av anstalt, säkerhetsklass två. Anstaltens platser utökas med 27 stycken, vilket innebär totalt 49 platser.
Renovering av Manskapshus etapp 1, LKAB Kiruna
Fem stycken manskapshus (hus 2-6) med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus 1) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). Denna etapp (1) omfattar 2 hus (hus 1 och 6) som renoveras/ombyggs ett åt gången.
Renovering av Manskapshus etapp 2, LKAB Kiruna
Fem stycken manskapshus (hus 2-6) med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus 1) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). Denna etapp (2) är en option från etapp 1 och omfattar Hus 2-5.
Reparation av bro vid Borgforsen
Förstärkning och betongreparationer.
KS Dammutsug Finkrossverk, LKAB Kiruna
En dammutsugningsanläggning vid Finkrosstoppen skall byggas. I en entreprenad ingår installationer av DU-kanaler, värmeåtervinningsbyggnad, byte av fläktar samt diverse byggarbeten. I denna entreprenad ingår Bygg, vent, DU och VS-arbeten samt en separat elentreprenad.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av förskola i Böle, Piteå.
Renovering av CA-Bergsspel B5, Kiruna
Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år. Dessa entreprenader omfattar bygg- samt elarbeten under jord samt i Kiruna Sovringsverk inom projektets etapp 5, renovering Bergspel B5.
Anläggande av ytskikt i Nya Kiruna Centrum, Etapp 1
Omfattar anläggandet av ytskikt på följande områden: Svarta Björns gata, Östra Flyttleden samt Malmvägen mellan Kv 1001-Kv 10. Med option på del av Malmvägen, Busshållplats Torget.
Ombyggnad till vårdcentral i Luleå
Hyresgästanpassning. Avser ombyggnad till vårdcentral.
Rivning av skola & badhus i Porjus och Vuollerim
Omfattar rivning av tre (3) byggnader (Vuollerim: badhus, Porjus: huvudbyggnad och badhus), samt en (1) byggnad som option (Vuollerim: teknikbyggnad). Berör Porjus Skola: Vintervägen 2, Porjus samt Vuollerim Skola: Bodenvägen 37, Vuollerim.
Utförande av WIM-installationer i Haparanda, Jönköping och på Svinesundsbron
Leverans och installationer av 3 st nya WIM stationer för trafikstatistik. Vågsensorer, slingor för mätning av hastigheter, väggsidesskåp, installation av mätsystem.
Byte av VA-ledningar i Kalix
Avser utbyte av VA-ledningar i en del av ett bostadsområde längs Slingervägen, Stenbäcken.
Ombyggnad till konferenslokaler i Luleå
Avser ombyggnad till konferenslokaler.
Tillbyggnad av verkstad i Pajala
Tillbyggnad av verkstad.
Förnyelse av fjärrvärmenät till flertalet byggnader inom Luleå Garnison
Ombyggnation av del av fjärrvärmenätet inklusive anslutningen i byggnader.
Rivning och sanering inför nybyggnation i Gällivare
Avser Sanering och Rivning av Gladan 1,3,7 i Gällivare.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Månsbyn
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Kalix Månsbyn.
Stambyte samt ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser stambyte och ombyggnad av flerbostadshus på Storgatan 12 och 14, Piteå.
Ombyggnad av förskola i Gällivare
Entreprenaden omfattar förändring av befintligt lokal till en ny förskoleavdelning med personalutrymme. I entreprenad ingår även anpassning av utemiljö med komplettering av ytskikt och lekutrustning.
Ombyggnad av VA-ledningar vid F21, Luleå Garnison
Entreprenaden omfattar i stora drag arbeten med relining av självfallsledningar, rörspräckning av vattenledningar och schaktarbeten vid F21, Luleå Garnison.
Trafiksäkerhetsåtgärder i centrala Kiruna
Entreprenaden omfattar olika trafiksäkerhetsåtgärder runt om i Kiruna. Projektet omfattas av VA, Opto, belysning samt beläggningsarbeten.
Ombyggnad kontor U byggnad 102 Jägarskolan, Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga kontorslokaler i byggnad 102 på området Jägarskolan i Kiruna.
Ombyggnad till ny tandvårdslokal i Jägarskolan i Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av lokaler för ny tandvårdslokal i byggnad 7 på jägarskoleområdet i Kiruna. I entreprenaden ingår, bygg, mark, rör, luft, sö och elarbeten.
Utbyggnad och utveckling av handelsverksamhet i Jokkmokk
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för detaljhandel och möjliggöra utbyggnad och utveckling av pågående handelsverksamhet.
Dammhöjning av sandmagasin i Kiruna 2021
En dammhöjningsplan är framtagen i gällande miljötillstånd för att säkerställa deponeringskapaciteten. De sträckor som är planerade att höja 2021 är del av R-O och O-O2.
Trafikåtgärder, Adolf Hedinsvägen - Gruvvägen i Kiruna
Entreprenaden omfattar trafiksignals-arbeten med tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av högspänningsställverk 22kV mm, Arvidsjaur
Entreprenaden omfattar utbyte av 2 stycken 22kV-ställverk, AJB.
Rörbyte i NIO-området, LKAB Kiruna
Dag- och spillvattenrören utanför manskapshusen i Kiruna är i dåligt skick, dessa ska bytas ut. Spillvattenrör utanför LAB NIO byts också ut.
Ombyggnad till gym i Luleå
Hyresgästanpassning i befintliga lokaler.
Kiruna Anrikningsverk 2, (KA2) Ficktopp Statushöjning, Media
KA2 ficktopp är en knutpunkt för allt rågods från KS1 som går till KA2 respektive KA3. Arbetsmiljön för personalen är dålig då vi i dagsläget överskrider halva nivågränsvärdet för respirabelt kvartdamm samt att det spiller gods från de flesta på- och avlastningszoner. Rengöringsmöjligheterna är också begränsade då det är brist på både spolvattenanslutningar, golvfall samt avloppsbrunnar.
Ombyggnad/utbyte av kylanläggning vid KA2, LKAB Kiruna
Kiruna Anrikningsverk 2 kylmaskin har havererat. I dagsläget står det en provisorisk kylmaskin utanför KA2. 2st nya kylaggregat (KA30KA003 och KA30KA004) skall kopplas in. 1st ny kylmedelskylare (KA30KA005) skall även kopplas in på taket.
Efterflytt SG personalutrymmen MUJ, Malmberget
I och med den ny huvudnivån M1250 går brytningen allt djupare ner och verksamheter som idag finns utspridda på högre nivåer behöver flyttas ner närmare kärnverksamheten. Objektet är beläget i gruvan avv 815 och avv 1250 i Malmberget, Projektplan.
Betongreparationer vid KK2/KK3, LKAB Kiruna
I samband med besiktning av KK2 och KK3 har det upptäckts ett antal skador i betongkonstruktionen som behöver åtgärdas. I arbetet ingår bland annat bilning, armering, stämpning, rengöring, formsättning, gjutning och kolfiberreparationer.
Förstärkning upplag produktficka, Kiruna Kulsinterverk 3
I samband med förra årets underhållsstopp genomfördes en provisorisk stämpning av produktfickan i KK3:s utfrakt. Stämpningen som stadgar upp produktfickan behöver ersättas med en permanent lösning som innefattar förstärkning av fickans upplag samt viss förstärkning av intilliggande traktorficka för spillrör.
Ny konstsnöanläggning till Prästberget i Arvidsjaur
Avser rivning av befintlig konstsnöanläggning, uppbyggnad av ny konstsnöanläggning inklusive styrsystem.
Ombyggnad av järnvägsficka vid anrikningsverk Svappavaara
Befintlig byggnad som tar hand om tillverkade pellets för vidare transport till kund har vid besiktning under 2020 visat på omfattande brister av bärande stålbalkar för väggar och tak och är i behov av att åtgärdas. Detta beskrivs i framtagen rapport som kommer att ligga till grund för anlitad konsult.
Till/ombyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 9:78.
Anläggande av skidspår/skoterled i Luossavaara, Kiruna
Anläggande av skidspår/skoterled med belysning ca 1300 m från Petsamoplanen/befintligt elljusspår till Luossavaara alpin anläggning. Avser 5 m brett spår med enklare överbyggnad och diken.
Ombyggnad till rondell vid Sinksundet i Luleå
Arbetet med Sinksuddsrondellen sker i korsningen Bensbyvägen, Revelsuddsvägen och Björsbyvägen.
Ny stoftreningsanläggning KK36DU024, LKAB Kiruna
Arbetsmiljön vid KK3 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget undermålig på grund av damning från produktionsanläggningen. Orsaken är framförallt otillräcklig kapacitet på befintligt dammutsugningssystem. Denna Entreprenad avser byggarbeten för ny stoftreningsanläggning för KK3 Utfrakt.
Ökad kapacitet vid KK3 DU-anläggning, LKAB Kiruna
Arbetsmiljön vid KK3 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget under-målig på grund av damning från produktionsanläggningen. Denna Entreprenad avser ny fläkt med tillhörande kanaler till befintlig stoftreningsanläggning.
Upprustning av torg och kaj i Arjeplog
Arjeplogs kommun avser att genomföra en upprustning av utemiljön kring torget och kajen för att öka attraktiviteten, användningen och trivseln.
Elinstallation ventilationsfläktar KK2, Kiruna
Avser El till takfläkt KK2 KK32FL110.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.