Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrbottens län

Arjeplog (5)
Arvidsjaur (11)
Boden (19)
Gällivare (21)
Haparanda (4)
Jokkmokk (7)
Kalix (8)
Kiruna (18)
Luleå (77)
Pajala (11)
Piteå (28)
Älvsbyn (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 219 st.

Spårbyte på Malmbanan sträckan Gällivare-Harrå
42 km lång sträcka. Byte av räl, sliper och makadam.
Förberedande muddringsarbeten i farled i Luleå
Objektet är en del av projekt Malmporten (1443085) och avser förberedande muddringsarbete, omfattande muddring av ränna, utskiftning av Mellan Skvampen, hantering av M3-massor i Mellan Skvampen samt byggnation av spärrvall, muddring av delar av Sandgrönnleden (farled nr. 764) samt frivillig option avseende förorenade M3-massor i hamnområde och farled nr. 763 som ska muddras och transporteras till och användas som fyllnadsmaterial inom utskiftningsytan i Mellan Skvampen.
Ny intagsdel och mekanisk rening på Uddebo reningsverk i Luleå
Ny intagsdel samt mekanisk rening till Uddebo reningsverk.
Utökning av dagbrott i Pajala
Området omfattar Kaunisvaara 1:3, 1:5, 1:11, 1:12, 2:3, 2:5, 2:6, 3:2, 13:1, 26:1, 28:1 och S:9 samt Allmänningsskogen 1:1.
Flytt av kyrka i Kiruna
Projektet är en totalentreprenad i samverkan där det inledande kontraktet avser projekterings- och planeringsarbete. Målsättningen är att gå vidare med nästa fas och påbörja anläggande under första halvåret 2024.
Ombyggnad av väg 841 mellan Kivijärvi-Korpilombolo
Förstärkning, byte av trummor, tjälskador, avvattningsåtgärder. Banken över sjön Pirttijärvi ska åtgärdas. BK4.
Omtoppning av rullbana 03-21 mm på Kiruna Airport
Omtoppning med nätarmering av Rullbanan och taxibanorna A och B på Kiruna flygplats, ca 150 000 m2. TWY A samt vändplatserna i båda banändorna ska breddas i samband med omtoppningen vilket innebär att även mark- och elarbeten ingår. I entreprenaden ingår även ett antal andra markåtgärder nära banan så som att anlägga en utryckningsväg från brandstationen, att ta bort ett antal gamla militära väganslutningar och uppställningsytor i anslutning till banan.
Beläggning varmt och vägmarkering på väg 45, 623 och 1992, Arvidsjaur och Arjeplog
2-årigt objekt. Väg 45, 623, 1992 Slagnäs-Avaviken, Arvidsjaur och genom Arjeplog.
Beläggning värme samt vägmarkering längs väg 10, 94 och 95 i Norrbottens län
Väg 10, 94 och 95 sträckorna Särkivaara-Hakkas, Töre-Morjärv, Antnäs-Hällfors och Radnejaur-Arjeplog.
Byte av fasad på flerbostadshus i Luleå
Byte av fasad på Skurholmen 8:62, 8:63, 8:64, 8:65 och 8:66.
Byggentreprenad i Norrbotten, Fortifikationsverket
Fortifikationsverket inbjuder er att lämna ansökan för att för att få avge anbud i upphandling av en generalentreprenör för en byggentreprenad. Omfattning till övervikt verksamhetsområdena bygg, mark samt installation.
Anläggande av ytskikt inom del av DP Jägarskolan, Nya Kiruna centrum
Detta projekt innefattar anläggandet av ytskikt inom delar av detaljplan Jägarskolan, Gula raden m.fl. Entreprenaden omfattar anläggande av ytskikt (asfaltering, plattsättning, kantsten, belysning, grönytor m.m.) inom markerade delar nedan totalt ca. 30 000 m2.
Tillbyggnad av hotell i Boden
Tillbyggnad av hotell, ca 54 hotellrum, gym och relax.
Tillbyggnad av bilhall i Luleå
Tillbyggnad av bilhall
Om- och tillbyggnad av skola i Vuollerim
Om- och tillbyggnad av Nygårdens förskola i Vuollerim, Jokkmokks kommun. Byggnaden ska användas som förskola och skola. Nytt storkök. Utvändiga markområden anpassas för det nya behovet.
Ombyggnad av arbetarbostäder i Boden
Ombyggnad av arbetarbostäder.
Om- och tillbyggnad av skola i Piteå
Avser renovering, ombyggnad och tillbyggnad av Christinaskolan.
Utbyggnad av helikopterflygplats i Kvikkjokk
Planerade verksamheten avsedd att bestå av flygtrafik, hangar, personalutrymmen, komplementbyggnader och parkeringar.
Renovering av äldreboende i Jokkmokk
Renovering av äldreboende.
Installation av ny pelletspanna i hetvattencentral i Råneå
Luleå Energi planerar att byta ut fastbränslepannan HVC3 Råneå, ca 4 mil norr om Luleå. Nuvarande fastbränslepanna fungerar som baslastpanna i det lokala fjärrvärmesystemet tillsammans med två pelletspannor och två oljepannor. Denna upphandling består av projektering, leverans, montage och intrimning och driftsättning med kapacitetstest/verifiering av all utrustning som krävs för detta utbyte. Den nya anläggningen ska levereras i moduler med väderskydd.
Stambyte samt renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Luleå, etapp 1
Avser ROT-renovering av lägenheter. Utsedd entreprenör har option på kommande etapper.
Avveckling av gamla Kiruna centrum, LKAB
Denna upphandling avser avveckling av kvarter Kattfoten 4, Kattfoten 6 och tidigare Fjällveronikan 1 i gamla Kiruna centrum. I kommande förfrågan ingår rivning av flerfamiljshus i trä och betong samt komplementbyggnader och garage. Även gestaltning av ytan efter rivning kommer att ingå i entreprenaden. Byggnadshöjder varierar, mestadels 9-12 m Byggnadsvolym ca 29 000 m3.
Stambyte samt renovering av kök och badrum i flerbostadshus i Luleå, etapp 4
Stambyte samt renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Omtoppning av plattor vid flygplats i Luleå
Avser reparation och utbyggnad av plattytor på flygplats. Arbetet omfattar rivning, fräsning av befintliga betong och asfaltsytor. Påförande av nytt asfaltslitlager samt beläggningsarbeten i form av platsgjuten betong. Entreprenaden omfattas även av mindre mark- och VA- arbeten i anslutning till plattytor.
Tankbeläggning på vägar inom Norrbottens län
Omfattar E45 Arvidsjaur-Arvidsjaursjön N, väg 519 AC/BD gräns-Bäckås (v 95), väg 654 Laver-Nattberg (v 94), väg 691 Rörbäck-Jämtön och 691.1, väg 710,709 Bredviken V(E4)-Bredviken-Vikman-holmen-Karlsborg och 709.1, väg 734 Tpl Vånafjärden-Karlsborg, väg 727 Nikkala (E4)-Haparanda hamn, väg 99 Kukkola-Karungi och väg 99 Hedenäset-Övertorneå. Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor, vägmålning.
Hyrsegästanpassning på kontor i Luleå
Hyrsegästanpassning av 1200 kvm, ny hiss och trapphus.
Byte och tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Utvändig ändring av flerbostadshus , rivning samt tillbyggnad av balkonger Skurholmen 8:63,8:64,8:66,8:65,8:62.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser en entreprenad gällande antikvarisk renovering av klimatskal och installationer på Folkets hus Blackis, Luleå
Ombyggnad av väg för testcenter av vindkraftverk i Arjeplog
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg för att kunna frakta större vindkraftverk.
Sanering och rivning av industrihus, Luleå Hamn
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: Etapp 1 Rivning – rivning av befintliga byggnader på svartön 18:18, pumphus, två apparathus, rivning av betongplatta (650 m2) samt förrådshus totalt ca 200 m2 Etapp 2 Sanering Del A - Schaktning/sanering och vattenhantering av förorenad mark (Petroleum). Området är ca 6700 m2 . Inom området förväntas ca 23500 m3 massor behöva schaktas, varav ca 13400 m3 avlägsnas. Vid behov av lagring av rena massor under entreprenadtiden finns ytor för upplag i angränsning till fastigheten. Del B – Återfyll av Schakt över grundvattennivå. Del C – Miljökontroll (provtagning och analyser) samt rapportering
Ombyggnad/renovering av serviceboende i Luleå
Renovering hus A för Serviceboende. Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, sprinkler-, luftbehandlings- el och tele-, styr och övervaknings- samt transport (hiss) arbeten. Rivning och invändig ombyggnad hus a plan 6-7 f.d äldreboende, Rivning som ej kräver lov samt ändring som påverkar brandskydd, konstruktion, planlösning, hiss och ventilation Örnen 6.
Om och nybyggnad av storkök med matsal vid skola i Repisvaara
Nytt produktionskök med tillhörande matsal kopplat till Repisvaara förskola och framtida skola. Tillbyggnad 502 kvm samt 699 kvm, ombyggnad ca 117 kvm.
Byte av tak och fasad på skola i Boden
Entreprenaden omfattar reinvestering av Brönjaskolan i Sävast och innefattar bla åtgärder på tak, fasadbyte med tilläggsisolering, fönsterbyte, markåtgärder kring hus samt byte av fettavskiljare och ventilation för kök.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland/Boden
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar längs bandel 124 (Bredåkersvägen plk 51425, Hedenforsvägen plk 51430 och Åkerholmsvägen plk 53758) till ALEX-teknik.
Ny beläggning på gator i Piteå
Fläktgatan Fabriksgatan * C-stan Hallgrensväg Kyrkbrogatan Norra Ringen Olof Palmes gata Prästgårdsgatan Degeränget Degerängsvägen/Kolungsvägen * Munksund Munksundsvägen * Öjebyn Sandgatan
Om- och tillbyggnad av industrihus i Luleå
Om- samt tillbyggnad (ca 60 kvm) av en befintlig byggnad. Bygg, el, vs, vent är fyra olika totalentreprenader.
Ombyggnad av fiskeodling i Boden
Kusträsk fiskodling bör byggas om och utökas. Överbyggnaderna ska rivas och nya ska byggas.
Nybyggnad och renovering av garage i Luleå
Objektet är beläget inom fastigheten Hertsön S:24, Ekorrstigen, Vesslestigen. Fastigheten Hertsön S:22, Rådjurstigen inom Luleå kommun. Nybyggnad och renovering av garage samt hårdgjorda ytor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser ombyggnation av lokaler till flerbostadshus.
Ytbeläggning av markområde i Kiruna
Ytbeläggningsarbete vid Gamla skjutbanan. Entreprenaden omfattar anläggande av ytskikt (asfaltering, plattsättning, kantsten, belysning, grönytor m.m.) totalt ca. 30 000 m2.
Reinvestering av vandringshinder vid Huvträskbäcken, Bergmyrbäcken och Månsbäcken
Objekt nr 1: bro 25-542-11746 på väg 542 Huvträskbäcken, objekt nr 2: Bergmyrbäcken i Arvidsjaur och objekt nr 3: bro 100-24569-1 på väg 516 rörbro över Månsbäcken i Piteå. Nybyggnad av valvbågar över Bergmyrbäcken och Huvträskbäcken samt utbyte av rörbro Månsbäcken.
Ombyggnad och hyresgästanpassning av kontor i Luleå
Ombyggnad och hyresgästanpassning av kontorslokaler för Skatteverket i befintlig byggnad. Galären har utfört invändig rivning av innerväggar, golvytskikt, innertak, installationer med mera. Ytterväggar är isolserade till installationsskiktet i halldelen, därifrån tar byggentreprenören över.
Restaurering av innergårdar i Centrumområdet i Piteå
Avser restaurering av innergårdar på centrumområdet, Hamnplan och Trädgårdsgatan i Piteå. Arbetet innefattar arbeten med betongbjälklag mm på 3 st gårdar.
In- och utvändig renovering av flerbostadshus i Öjebyn
Entreprenaden omfattar in och utvändiga renoveringsarbeten, vatten och avloppsarbeten samt elinstallationer i flerbostadshus på adresserna Rödbläregränd 2, Kråkkövergränd 6, 8, 10. Flerbostadshusen är belägna på Linnéparken i Öjebyn.
Reinvestering av vandringshinder vid Luostojoki och Ämmäsjoki
Objekt nr 1: bro väg 45 Luostojoki 25-45-485170 i Kiruna kommun. Objekt nr 2: bro väg 865 Ämmäsjoki i Gällivare kommun. Nya valvbågar.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Gällivare
Ombyggnad och inglasning av ca 60 balkonger.
Renovering av mässbyggnad i Boden
Avser ombyggnad av Mässbyggnad K0106.020 inom Bodens garnison. Projektet avser renovering av ytskikt, RWC, byte av el och installation av ventilation på en 790 m2 stor byggnad.
Installation av bergvärme samt geoenergilager vid skolor i Luleå
Entreprenaden omfattar borrhålslager med tillhörande markkollektorer mellan energibrunnar, samlingsskåp och pannrum i Alviks- och Rutviksskolan inkl Lilla Gnistan.
Fasad och tilläggsisolering på kontor i Luleå
Tilläggsisolering och ny fasad på kontorshus.
Ny bergvärmeanläggning mm. på flygplats i Gällivare
Upphandling Värmeanläggning omfattar entreprenadarbeten för bergvärmeanläggning till Lapland Airport. Projektet omfattar även rivning av befintlig och nybyggnad av värmecentral. Tillbyggnad i befintlig hangar, takarbeten i fordonsgarage samt portbyte i terminalbyggnad.
Invändig renovering i kontor i Arvidsjaur
Väsentlig ändring av ventilationssystemet och ytskiktsrenovering.
Nytt skred- och lavinvarningssystem vid Abisko och Björkliden
Längs bandel 111 mellan driftplatserna Abisko Östra och Björkliden. Rivning av befintlig anläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Ombyggnad till 17 st brf lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus samt kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Rivning av 7 st lägenheter för ombyggnad till kontor.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar mm i Piteå
Avser ombyggnation av befintlig gata, byte av VA-ledningar och servisledningar samt anläggning av ny opto. Arbetet ska utföras på Kurirvägen från Munksundsvägen till Pitholmsgatan, sträckan är ca 630 m lång.
Renovering av garage i Luleå
Garagen får ny panel och nya garageportar, samt ny ytterbelysning. Vi byter även ut bärande regelverk mot mark och utför dränering på garagelängornas baksidor. Forskarvägen 152-172, Forskarvägen 52-86 samt Forskarvägen 2-50.
Reläskyddsutbyte på transformatorstationer i Region Norr
Reläskyddsutbyte elkraftsanläggningar, Region Norr, Långträsk och Vännäs samt option på Jörn.
Ombyggnad av affärshus i Boden
Bygglov för ombyggnad affärsbyggnad.
Tak- och målningsarbeten på stationsbyggnader vid Kopparåsen
Tak- och målningsarbeten på 7 byggnader på stationsområdet Kopparåsen, vilket är ett skyddat område. Bandel 100:1.
Tillbyggnad av verkstad i Kiruna
Avser tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av värmecentral inom Vidsels Flygbas
Objektet avser ombyggnation av en panncentral. Entreprenaden omfattar byte av pannor. Objektet är beläget i Älvsbyns kommun inom Vidsel flygbas.
Finlandsförbindelse, Vattenfall Eldistribution AB
PT96 Råtsi (Byggår 2007): Åtgärdsförslag är installation av 2 st nya NX T1 samt T2 10-100 A + automatik, motstånd = 25A. Plats ser ut att finnas efter översyn av stationsritningar, samt platsbesök av projektledare. Här förordas införande av separata kabelströmstransformatorer omsättning på 100/1 A för att erhålla önskad känslighet för jordfelsskydd. För ledningar PL922 och PL920 en per fas och en per ledning 6 st totalt. Reläskyddsinställningar görs för ovan åtgärd. NX från 2007 och NM från 2010. Dessa sparas och skickas till Driftreserven. PT9216 Karesuando (Byggår 2019): Åtgärdsförslag är reläskyddsomställningar, reservskydd krävs för L03, och aktivera överspänningsskydd. Man har placerat skydden för utgående linjer i ett gemensamt skåp (RB2). I detta skåp ryms ett (eller flera) reservskydd. I Karesuando sitter det ABB REF620 som originalskydd PT9215 Soppero (Byggår 2019): Åtgärdsförslag är reläskyddsomställningar, etablera översströmsblockeringar och aktivera överspänningsskydd. Åtgärderna utförs i befintliga skydd. PT7621 Junosuando (Byggår 2016): Åtgärdsförslag är reläskyddsomställningar, etablera översströmsblockeringar samt att reservskydd krävs för L1, L2 och L5. Ett kontrollskåp ställs upp för etablering av 3 st reservskydd REF620. Förslagsvis ställs nytt skåp upp i 20 kV ställverksutrymme. Alternativt används ett befintligt i kontrollrummet. Placering utreds i projekt. I Junosuando sitter det ABB REF620 som originalskydd. PT7622 Muodoslompolo (Byggår 2004): Åtgärdsförslag är inköp och installation av nya reläskydd pågrund av ålder samt funktionsbrist även ny RTU köps in & installeras, stäms av med selektivplanering samt projektteknik. Nya reläskydd monteras där befintliga reläskydd sitter idag. Samt reläskyddsomställningar och etablering av överspänningsskydd.
Utbyggnad av fibernät i nedre Koskullskulle, Gällivare kommun
Upphandlingen omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Kalix 4:31.
Ny bergvärme på äldreboende i Pajala
Avser ny bergvärme på Tallgården
Utbyggnad av fibernät i Dundret i Gällivare kommun
Avser utbyggnad av fibernät i Andra sidan och Dundret stugby, ca 1-5 km väster samt söder om Gällivare centrum. Entreprenaden omfattas av markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation.
Relining i flerbostadshus i Luleå
Avser relining i flerbostadshus.
Ombyggnad till LSS-boende i Överkalix
Projektet avser ombyggnation av ett flerfamiljshus till LSS-boende med mindre planlösningsändringar. Nytt sprinklersystem, ny ventilation och ny brandlarmsanläggning ska installeras. Brand- och trygghetslarm utförs även i grannfastigheten Bränna 4:17, Renstigen 2-4.
Installation av lustgasdestruktion vid Sunderby och Gällivare sjukhus
Projektet innebär leverans och montage av lustgasdestruktionsanläggning på förlossningsavdelningarna på Sunderby Sjukhus By 113 och Gällivare sjukhus hus 121.
Ombyggnad till produktionskök i Kalix
Ombyggnad av befintligt kök till produktionskök.
Invändig renovering i äldreboende i Arvidsjaur
Objektet avser invändig renovering av allmänna ytor för Ringelsta äldreboende avseende ytskikt, innerväggar, inredning, installationer samt utvändiga skyltar.
Rivning inför återuppbyggnad av Kanslihus K0105.001, Boden
Entreprenad omfattar rivning av i sin helhet pga brandskada av före detta Kanslihuset inom Bodens garnison. Objektet är beläget inom Bodens kommun i Norrbottens Län.
Ombyggnad till vård- och återställningsanläggning för räddningstjänsten vid F21 i Luleå
Avser bygg- och installationsarbeten för ombyggnad av ett förråd till vård- och återställningsanläggning för räddningstjänsten på F21. BTA ca 180 kvm med tillhörande pumpgrop och utvändiga arbeten som omfattar ett skärmtak med OPA ca 28 kvm och en utrymningstrappa.
Ombyggnad av tak på Porsnässkolan i Piteå
Avser byte och ombyggnad av taket på Porsnässkolan hus 04. Det nya taket ska utformas som ett lågt sadeltak med hängrännor och stuprör som avvattningssystem. Husets fasad kommer även renoveras.
Installation av bergvärmeanläggning vid skola i Luleå
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: Bergvärmepumpanläggning som ansluts till borrhålslager som utförs i annan entreprenad.
Utvändiga arbeten på idrottsplats i Boden
Entreprenaden omfattar reinvestering av Träffpunkten i Sävast och innefattar bl a byte av yttertak och takbrunnar med invändig takavvattning, byte av fönster, invändig renovering av sporthall etc.
Byte av ventilationsaggregat vid äldreboende i Råneå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Byte av tre (3) luftbehandlingsaggregat med tillhörande El-, VS- och SÖ-, och byggarbeten. De nya aggregaten ska anpassas mot ny kravställning gällande ventilationsbrandskydd och ska även ha kyld tilluft.
Upprustning av skolgårdar i Piteå kommun
Utemiljö skolor och förskolor.
Fasadarbeten mm i vattenverk i Piteå
Fasadarbete och byte av maskiner mm i vattenverk.
Renovering av fönster på Norrbottens Museum i Luleå
Q-märkt byggnad. Projektet avser renovering och ommålning av 94 fönsterpartier, majoriteten av befintliga fönster i yttervägg. Inre glasrutor byts till energiglas. I två partier byts inre glasrutor till brandskyddsglas. Yttre glasrutor omkittas. Ommålning görs enligt traditionell metod (linoljefärg). Skadade delar av främst bågar byts eller lagas. Stängningsbeslag demonteras och återmonteras. Nya tätningslister utförs.
Upprustning av innergård vid flerbostadshus i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Markarbeten, dränering, ny innergård, ny utvändig belysning. Behandlad tomtarea: ca 4860 m2.
Ombyggnad av gata i Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintliga gator, nyanläggning av gång- och cykelväg längs Fläktgatan mellan Bilhallen och Ö&B. Ny gång- och cykelvägsbelysning ska anläggas samt en tillgänglighetsanpassad busshållplats.
Ventilationsåtgärder i flerbostadshus i Gällivare
Avser ombyggnad av luftbehandlingssystem i en hyresfastighet med fyra sammanbyggda huskroppar med källarvåning, På kallvind genom befintliga yttertaket, ska ett nytt fläktrum byggas.
Nybyggnad av sprinkleranläggning till processbyggnad i Luleå
Bioenergi Luleå har för avsikt att utföra en nyinstallation av sprinkler i befintlig processbyggnad, Kv. Svartön 18:41, Luleå. Uppbyggnad av grundläggning för vattencistern och teknikbyggnad tillhörande sprinklerinstallationen. Sprinklerentreprenaden omfattar sprinklerinstallation inom delar av befintlig processbyggnad. Sprinklad yta ca 965 m². Sprinklertank, Pumphus med tillhörande tryckstegringspump och installation av värme och belysning, ventilation och el/larminstallationer. Brandpostinstallation i pumphus (anslutet till sprinklersystemet). Förbereds för framtida utökning av sprinklersystemet till övriga delar i processbyggnad.
Ombyggnad av gata i Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig gata samt anläggande av ny kantstensavskild gång- och cykelväg. Va-ledningarna inklusive servisledningar ska förnyas och ny opto ska anläggas. Sträckan är ca 635 meter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).