Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (9)
Haparanda (5)
Jokkmokk (4)
Kalix (4)
Kiruna (13)
Luleå (40)
Pajala (4)
Piteå (14)
Älvsbyn (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Ombyggnad till mötesfri landsväg på E10 mellan Avvakko-Lappeasuando
Ombyggnad av E10 Avvakko till Lappeasuando (bro vid Kalix älv) ca 19 km, 2+1 väg ca 15 km, 1+1 ca 2,4 km. Åtgärder på 2 befintliga broar, ett utbyte av bro, ny GC bro över Soutukoski i Skaulo, ny bro över Kivijoki och två nya faunapassager (planfria).
Stationsförnyelse Messaure
Messaure PK4 stationsförnyelse.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Utvändig ändring av kontorshus med undervisningslokaler och café. hus E
Muddring/sanering av sjö i Kiruna
Avser muddring/sanering av sjö.
Ny intagsdel och mekanisk rening på Uddebo reningsverk i Luleå
Ny intagsdel samt mekanisk rening till Uddebo reningsverk.
Ombyggnad av väg 395 genom Junosuando by
Breddning och förstärkning av väg, anläggande av gång- och cykelbana samt bullerskyddsåtgärder. Ca 4 km lång sträcka.
Ombyggnad av gymnasiskola i Kalix
Avser ombyggnad och renovering av gymnasieskola. Innefattande klassrum, omklädningsrum, verkstadslokaler, fläktrum och tillbyggnad av en ny entré. Fördelat på källarplan 1 1410 kvm, entreplan 4796 kvm, fläktrum 1036 kvm och ny entré 17 kvm.
Anläggande av ytskikt i Nya Kiruna Centrum
Detta projekt innefattar anläggandet av ytskikt i nya Kiruna centrum. Entreprenaden omfattar anläggande av ytskikt(asfaltering, plattsättning, kantsten, belysning, grönytor m.m.) i återstående delar av kvarter 1 till 10, totalt ca. 60 000 m2. Uppdraget beräknas pågå i fyra- fem år med delar av centrum som projekteras och anläggs respektive år med projektering (fas 1) under vinter/vår och anläggande (fas 2) barmarkstid varje år.
Förstärkning av el-/kraftledning i Jokkmokk
Avser förstärkning och tillbyggnad av el/kraftledning.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 4
Avser renovering och ombyggnad av stadshuset flygel A.
Om- och tillbyggnad för Dekra i Luleå
Nyproduktionen innehåller bland annat verkstad, besiktningshall samt kontorsytor, ca 787 kvm. Ombyggnation i befintlig huskropp med nytt trapphus med hiss, terrass på taket samt en gemensam bastu och relax i källare.
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 2:3
Eliminering av fyra stycken vandringshinder varav tre ligger i Arvidsjaurs kommun och ett inom Älvsbyns kommun. Vandringshindren ligger på väg 95, väg E45/95, väg 654 samt enskild väg.
Utbyggnad av transformatorstation i Luleå
Luleå Energi Elnät AB avser att under 2022-2025 förstärka matningen i nya stationen PT38 Hertsöfältet med 4 st krafttransformatorer. Uppdraget avser att leverera, transportera och montera nedan transformatorer till driftfärdigt skick: 2 st krafttransformatorer 150/46 kV, 80 MVA 2 st krafttransformatorer 150/23 (11,5) kV, 80 MVA.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser renovering av Blackis i Luleå. Fastigheten är QA märkt.
Ombyggnad till förskolelokaler, vårdcentral mm i Hortlax
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av 2 av byggnadens flyglar i ett plan vardera för förskola, storkök och vårdcentral men till detta kommer även ett vidbyggt sophus, utökning av ett befintligt fläktrum, markarbeten för att ställa i ordning ny utemiljö för förskolan, en mindre förrådsbyggnad och diverse mindre arbeten.
Ombyggnad av Östra och Västra skolan i Jokkmokk
Byggnadsyta Västra skolan: BYA ca 1470 m2. Byggnadsyta Östra skolan: BYA ca 370 m2. Objekten är beläget i Jokkmokks Kommun, adress: Västra skolan, Åsgatan 4 Östra skolan, Kyrkogatan 4.
Upprustning av Porsö centrum, Luleå etapp 2
Avser ny utformning av bibliotekstorget (torget vid biblioteket) , kyrkotorget (torget vid kyrkan), GC-vägar runt centrum, GC-bro samt bilparkeringar
Hyresgästanpassning av kontor i Luleå
Hyresgästanpassning av kontor.
Ombyggnad till LSS-boende i Luleå
Ombyggnad av befintligt flyktingboende till LSS-boende. Inrymmande 15 stycken lägenheter samt allmänna utrymmen inom Hus 3. Entreprenaden omfattar husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, el- och teleinstallationer och styr- och övervakningsinstallatione
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Utbyggnad och inglasning av 132 balkonger.
Om- och tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad/ombyggnad av kontorshus och skyltanordning.
Tillbyggnad av lager, personallokal mm. i Arvidsjaur
Tillbyggnad av monterings- och svetshall och tillbyggnad av lager och personalrum och nybyggnad av pannrum.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontorshus i Luleå
Avser hyresgästanpassningar. Etapp 1, 2178222.
Ombyggnad till flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad till flerbostadshus (f.d förskola).
Ombyggnad av luftbehandling/kyla i museum på Björkskatan i Luleå
En ombyggnad på installerad kyla, ventilation och befuktning att utföras. Befintligt aggregat på plan 4 behålls men kommer att delas för att kunna införa befuktning/avfuktad cirkulerad återluft. Ackumulatortank för kyla installeras på plan 4. Nytt luftbehandlingsaggregat LA110:3 samt avfuktare LT110:3 som placeras i nytt fläktrum på plan 1. Installation av nya köldbärarledningar mm.
Stambyte m.m. i flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra stambyte samt byte elinstallationer i flerbostadshus Rödbläregränd 4 och 6, samt renovering av utvändiga entréer Rödbläregränd 4, 6, 8, 10 Öjebyn
Tillbyggnad av kontor i Arvidsjaur
Tillbyggnad av kontor.
Anläggning av väg/gata, dagvattenledningar mm i Kyrkbyn i Gammelstad, Luleå
Kulturrestaurering. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Anläggning av väg/gata, busshållplats samt dagvattenledningar vid Lulevägen/Björkelundsvägen i Gammelstad.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Korpikå GSF
Fiberentreprenad med stöd av landsbygdsprogrammet i Kalix Korpikå.
Ombyggnad av tak och installationer i industrilokal i Jokkmokk
Objektet avser ombyggnad i form av takbyte, byte belysning samt ventilation i industrifastighet i Jokkmokk. Hyresgäst är stålbearbetningsföretaget Swebor Stål Svenska AB. Total bruttoarea ca 5 000 m2, Bruttovolym ca 40 000 m3.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Övermojärv Börjelsebyn GSF
Fiberentreprenad med stöd av landsbygdsprogrammet i Kalix Övermojärv och Börjelsebyn.
Installation av solcellsanläggning på räddningstjänsten i Övertorneå
Entreprenaden omfattar montage och installation av solcellsanläggning på Övertorneå Räddningstjänst.
Hyresgästanpassning för restaurang i Luleå
Avser hyresgästanpassning för restaurang.
Fasadbyte på flerbostadshus i Piteå
Byte av fasad på flerbostadshus.
Reinvestering av Transformator T10, LKAB Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans, montage och drifttagning transformator T10.
Ombyggnad av storkök mm på skola i Kiruna
Avser ombyggnation av storkök med ny rumsindelning samt renovering av vissa intilliggande ytor på Triangelskolan i Kiruna.
Energiborrning vid forskningsstation i Abisko
Projektet avser energiborrning (tre borrhåll om cirka 550 meter vardera) i samband med ny bergvärmeanläggning till forskningsstation i Abisko.
LKAB LF-39180 El- och styr tryckstegring
LKAB planerar att bygga en dräneringsstation för att kunna möta framtida behov som uppstår under kommande höjningar av sandmagasinet. I dagsläget finns tre avfallsledningar som pumpar avfallet från anrikningsprocessen till sandmagasinet. Pumparna för dessa linjer är placerade i Anrikningsverket. Kommande höjningar av sandmagasinet innebär att vi med befintliga pumpar inte klarar att trycka avfallssanden upp till magasinet. Målet med projektet är att klara av planerad produktion fram till år 2030 Denna entreprenad omfattar montage för El- och styr-installationer.
Ventilationsbyte till FTX i flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utöra konvertering av befintliga frånluftssystem till FTX-system i fastigheten Lasarettsvägen 3.
Byte av fönster på flerbostadshus i Luleå
Fönsterbyte. flerbostadshus. Hertsön 11:644, 11:645, 11:665, 11:666
Ombyggnad av ventilation i fastighet i Luleå
Avser ombyggnad av ventilation med byte av aggregat inkl tillhörande el- och VS-arbeten.
Nytt brand- och utrymningslarm till skola i Haparanda
Objektet avser att i en totalentreprenad anlägga brand- och utrymningslarm i fastigheten TRASTEN 12, Gränsskolan i Haparanda. Gränsskolan är idag en renodlad högstadieskola med bristfälligt brandskydd.
Rivning av del av skola i Haparanda
Rivning delar av skola i Haparanda.
Ombyggnad av skola i Kalix
Planer finns för ombyggnad till förskola.
Byte av kylaggregat i ishall i Haparanda
Objektet avser byta ut befintlig kylanläggning till ny komplett kylanläggning. Arbetena omfattar förutom leverans och montage av ny kylanläggning, även rivning och demontering av befintlig kylanläggning samt anpassning mot befintliga anläggningsdelar.
Rivning av Hägnans museum i Luleå
Planer finns på rivning av muséum.
Säsongsbyggledare El, Malmbanan/Program ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader. Placeringsort Kiruna.
Byte av utrustning för styr och övervakning vid skola i Luleå
Avser byte av utrustning för styr och övervakning av fastighetsdrift i Porsöskolan.
Installation av nytt åskskydd på vattenverk i Öjebyn
Avser nybyggnad av åskskyddssystem på Degeränget.
Tillbyggnad av industrihus i Övertorneå
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri och lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontorslokaler för SSC i Arvidsjaur
Objektet avser utförande av ombyggnation för Statens servicecenter i Arvidsjaurs kommun.
Nytt golv och avlopp i krosstoppen vid Kiruna Sovringsverk, LKAB
I Kiruna Sovringsverk, högst upp i Finkrossverket finns ett område som kallas Krosstoppen. På Krosstoppen behövs det bytas ut tårplåt och utöka möjligheten att ta hand om anläggningens spill och damm från transportörerna. Ny tårplåtstäckning uppgår till ca 700 m2. Underliggande bärstål ersätts med nytt samt så skall underliggande betongfickor repareras. Nytt golv förses med spolrännor och automatspolning. Anpassning av spännstationer, drivstationer och transportörer krävs. För att mek- och byggarbeten ska kunna utföras så ska kablage loss från fältobjekt och återanslutas efter att mekarbeten är klara.
Modernisering av hissar i Furuvalvet, Piteå
Objektet avser modernisering av två (2) hissystem i Furuvalvet, Furunäsets Företagsby.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad fjärrvärmecentral/växlare.
Utvändigt underhåll av bilhall och bilverkstad i Luleå
Avser hyresgästanpassningar innefattande flytt av entré, ny fasad och renovering/ombyggnad av bilverkstad.
Ombyggnad av badvattenrening i äventyrsbad i Boden
Ombyggnad av badvattenrening, system VR3, för varmpoolerna.
Ombyggnad av lokal i affärshus i Boden
Avser ändrad användning av lokal i affärsbyggnad.
Utbyggnad av äventyrsgolfbana i Haparanda kommun
Entreprenaden innefattar tillbyggnation av befintlig 9-håls bana med 9 ytterligare hål.
Byte av portar på industribyggnad/garage i Boden
Industribyggnad och garagebyggnad på Torpgärdan 10:1 har portar, som behöver bytas ut. I både industribyggnad och garagebyggnad är nuvarande portar vikportar, som är både manuella och motordrivna.
Ombyggnad av golvbrunnar i simhall i Övertorneå
Entreprenaden omfattar utbyte av befintliga golvbrunnar i simhallsdelen.
Nytt utrymnings-/brandlarm samt passagesystem/inbrottslarm i kontor i Luleå
Denna direktupphandling har två (2) anbudsområden; Anbudsområde 1: Projektering – Utrymnings-/brandlarm Anbudsområde 2: Projektering – Passagesystem och inbrottslarm
Utvändig målning av komplementbyggnader mm i Haparanda
Entreprenaden omfattar målningsarbeten av förrådsbyggnader och kvartersgårdar, på fastigheterna Vallen 1, Vallen 2 och Gärdet 1 i Haparanda.
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ny ventilation i förskola i Piteå
Ny ventilation i förskola.
Ombyggnad av industrihus i Gällivare
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Pajala
Ansökan om förhandsbesked rivning (flerbostadshus).
Ombyggnad av vandrarhem i Pajala
Ansökan om bygglov ombyggnad/ändrad användning.
Tillbyggnad av väderskydd i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ändring av ventilation i kontor i Piteå
Anmälan om ändring av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Boden
Bygglov för ändrad användning kontorsbyggnad.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Byte av radiatorer/termostater i flerbostadshus i Piteå
Avser byte av radiatorer/termostater.
Ombyggnad av övernattningsrum i kontorshus i Gällivare
Avser ombyggnad av övernattningsrum.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av lägenhetsdörrar.
Byte av fönster i flerbostadshus i Piteå
Planer finns för byte av fönster.
Delprojektledare produktion järnväg, stationeringsort Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Byte av styr- och övervakning i Kulturens hus i Luleå
Avser byte av utrustning för styr och övervakning av fastighetsdrift i Kulturens hus.
Byte av luftbehandlingsaggregat i fastighet i Arvidsjaur
Avser byte av Luftbehandlingsaggregat på fastigheten Lommen 10 i Arvidsjaur.
Byte av styr och övervakning i simhall i Luleå
Avser byte av styr och övervakning för fastighetsdrift i Pontusbadet.
Byte av ventilation i busstation i Råneå
Avser byte av ventilation till ny ventilation med inbyggd styr i det nya ventilationsaggregatet samt ny shuntgrupp och frånluftfläkt grill.
Inredning av förvaltningskontor i Kiruna
Översta våningsplanet skall ombyggas och inredas för aktivitietsbaserat kontor. Denna förfrågan avser inredning för våningen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).