Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrbottens län

Arjeplog (2)
Boden (18)
Gällivare (22)
Haparanda (4)
Jokkmokk (8)
Kalix (9)
Kiruna (43)
Luleå (54)
Pajala (6)
Piteå (22)
Älvsbyn (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 204 st.

Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Breddning och fördjupning av infarten till Luleå hamn, muddring av farled och en ny djuphamn med tre nya kajer samt ny järnväg. Utbyggnaden ska medge angöring för 300 meter långa fartyg.
Anläggande av dubbelspår på Malmbanan delen Peuravaara-Krokvik
Cirka 18,7 kilometer dubbelspår längs befintligt enkelspår, som kopplar samman driftplatserna Peuravaara, Krokvik och Rautas. Objektet omfattar även ombyggnad av aktuella driftplatser. Krokvik byggs om till förbigångsdriftplats och Rautas till kryssdriftplats. I objektet ingår en viltpassage och en planskild korsning.
Basunderhåll järnvägsanläggning Norra Malmbanan
5 års avtalstid med option på ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad till mötesfri landsväg på E10 mellan Avvakko-Lappeasuando
Ombyggnad av E10 Avvakko till Lappeasuando (bro vid Kalix älv) ca 19 km, 2+1 väg ca 15 km, 1+1 ca 2,4 km. Åtgärder på 2 befintliga broar, ett utbyte av bro, ny GC bro och två nya faunapassager (planfria).
Stationsförnyelse Letsi
Letsi PK46 stationsförnyelse.
Ombyggnad av väg 395 mellan Autio-Anttis
Ca 20 km lång sträcka. Breddning och förstärkning, nytt påfartsfält för trafik från väg 99 västerut, gc-bana vid Erkheikki, bulleråtgärder.
Mötesseparering av E10 mellan Kauppinen-Kiruna
Ombyggnad i befintlig sträckning till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. 7,5 km lång sträcka. Nya ersättningsvägar och 4,5 km ny gc-väg med belysning. Ny gc-port och ombyggnad av 3 korsningar, viltstängsel och faunapassager på sträckan Mertainen-Kiruna. CO2-pilotprojekt.
Om- och tillbyggnad av seniorboende i Arjeplog
Avser om- och tillbyggnad av seniorboende. Tillbyggnadsyta: 600kvm och ombyggnadsyta: 5000kvm. Avser även byte av yttertak. Beställare= fastighetsägare.
Muddring/sanering av sjö i Kiruna
Avser muddring/sanering av sjö.
Ny intagsdel på reningsverk i Luleå
Ny intagsdel Uddebo reningsverk
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Ombyggnad av väg 582 mellan Alvik-Selet
Bärighetsåtgärder på sträckan Alvik-Selet (14 km lång sträcka) samt ny gc-väg mellan Alvik-Långnäs (2,2 km lång med belysning, kantstensbunden). Nya busshållplatser.
Ombyggnad av plankorsningar i Sikträsk
Ersättningsväg Plk 51758.
Bärighetsåtgärder längs väg 867 mellan Saittarova-Vuostokangas
16 km lång sträcka. Ny bro över Syväjoki.
Tillbyggnad av skola i Piteå
Avser rivning av befintlig vaktmästarbyggnad och uppförande av en ny skolbyggnad i tre våningar som ansluts till befintlig byggnad Christinaskolan.
Ombyggnad till kulturflygel vid skola i Piteå
Avser rivning av byggnad som inrymt skolkök och ombyggnad av matsal med omgivande ytor till en kulturflygel. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, mark- och husbyggnadsarbeten samt tillhörande installationsarbeten.
Åtgärdande av vandringshinder vid Torne-Kalixälv, paket 4
Vandringshinder vid Alttajoki väg 877, Kulijoki väg E45, Ryssäjoki väg E45, Sulajoki väg E45 och Kallokajoki väg E45.
Förlängning av spårnivå för tappgrupp TG45, KUJ SÖDERMALM
Kirunagruvan planerar nu att förlänga sin befintliga huvudnivå, KUJ1365, ca 1 km längre söderut med ytterligare en så kallad tappgrupp (TG45). Detta för att kunna bryta malm i området med direktlastning via bergschakt till tapp.
Om/tillbyggnad av livsmedelsbutik i Piteå
Om- och tillbyggnad av butik.
Nybyggnad av äldreboende i Jokkmokk, etapp 3
Avser nybyggnation av äldreboende vid Kaitumgården. Kommer efter etapp 2 (1567859).
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus A.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus B.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus E.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler.
Tillbyggnad av förskola i Gällivare
Avser tillbyggnad av förskola.
Ny kylanläggning vid KUJ 1365, LKAB Kiruna
Projektet Kylanläggning KUJ 1365 syftar till att bygga en kylanläggning under jord på 1365 m nivån för kylning av tilluften till verkstäder, kontor och ställverk på nivå 1365 och 1403. För att åstadkomma objektet så kommer ett antal bygg- och installationsentreprenader att upphandlas.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Tillbyggnad av kontor och personalutrymmen i Öjebyn
Tillbyggnad av kontorslokaler och personalutrymmen.
Ombyggnad för AST-enheten och administration vid skola i Piteå
Avser ombyggnad av befintliga ytor i Christinaskolan till AST-enheten och skoladministration.
Ombyggnad av kasern i Boden
Avser ombyggnad av kasern och yttre ändring av kontorsbyggnad.
Rotrenovering av kasern K0105.001 i Boden
Kanslihuset är en administrativ byggnad inom garnisonsområdet I19 uppförd 1907 och är idag i behov av renovering. Installationer byts i sin helhet, samtliga ytskikt renoveras, taktäckning och fönster. Vindsplanet tilläggsisoleras för att få bort problem med is på yttertak. För att tillgodose krav på tillgänglighet tillförs en tillbyggnad med hiss.
Renovering av äldreboende i Jokkmokk, etapp 4
Renovering av en huskropp vid Kaitumgården. Kommer efter etapp 3 (1567860). Renovering av 2 ytterligare huskroppar finns på projektid: 1624014 och 1624015.
Renovering av äldreboende i Jokkmokk, etapp 5
Renovering av en huskropp vid Kaitumgården. Kommer efter etapp 4 (1567861).
Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad till kontor och lägenheter.
Renovering & tillbyggnad av församlingshus i Piteå
Avser tillbyggnad av kyrkcenter och renovering av befintliga lokaler.
Ombyggnad av fd vattentorn till kontor och konferens i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontors- och konferensverksamhet i befintligt vattentorn. Syftet är även att säkerställa att vattentornets arkitektoniska karaktärsdrag och kulturhistoriska värde bibehålls.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av 1 våning på befintlig kontorslokal.
Utbyte av rörbroar i Aspnäs och Kråksundet
Utbyte av 2 st rörbroar på väg.
Reparation av bro vid Borgforsen
Bandel 153, km tal: 104+193. Betongreparationer och pågjutning av skivpelare belägna i vatten, betongreparationer på trågbalkens över yta, insida och utsida samt balkarnas ändar på norra sidan, isolering av jordsida ändskärmar, slamning av delar av trågbalken samt luftsida ändskärmar, målning av räcken.
Förstärkning av bro över Torne älvs huvudgren vid Övertorneå
BK4 åtgärd, betongbro. Förstärkning med hjälp av livavstyvare mm.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad- industribyggnad.
Om- och tillbyggnad för Dekra i Luleå
Nyproduktionen innehåller bland annat verkstad, besiktningshall samt kontorsytor, ca 787 kvm. Ombyggnation i befintlig huskropp med nytt trapphus med hiss, terrass på taket samt en gemensam bastu och relax i källare.
Renovering av Manskapshus etapp 1, LKAB Kiruna
Fem stycken manskapshus (hus 2-6) med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus 1) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). Denna etapp (1) omfattar 2 hus (hus 1 och 6) som renoveras/ombyggs ett åt gången.
Renovering av Manskapshus etapp 2, LKAB Kiruna
Fem stycken manskapshus (hus 2-6) med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus 1) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). Denna etapp (2) är en option från etapp 1 och omfattar Hus 2-5.
Omläggning av huvudvattenledning i Boden
Avser omläggning av huvudvattenledningen från Pagla vattenverk till en punkt i nivå med Apelvägen, en sträcka på ca 3 km. Projektet omfattar omläggning av befintlig huvudvattenledning av dimension 500 mm.
Ombyggnad av innergårdar i Centrumområdet i Piteå, etapp 4 och 5
Avser restaurering av etapp 4 och etapp 5 på centrumområdet, bostadsområde i centrala Piteå. Arbetet innefattar arbeten på 2 st gårdar på befintligt betongbjälklag, byte av staket på gård 1-5 samt befintlig transportväg på gård utan bjälklag. Aktuella gårdar ligger i centrumområdet nära Rådmanstorget i centrala Piteå. Adress: Wåhlinsgatan 7, 8, 9, 11 samt Kyrkbrogatan 6 och 8.
Reparation av järnvägsbro över Piteälven vid Sikfors
Utbyte av befintligt tätskikt i betongbrodelar. Bandel 141 (Nyfors-Piteå) km 22+450.
Om- och tillbyggnad för ankomsthall vid Pajala flygplats
Mindre utbyggnad samt invändig ombyggnation.
Ombyggnad av lokal för hemtjänst i Gällivare
Lokal för samlad hemtjänst. Planerat projekt från investeringsbudget.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler.
Rivning och sanering inför nybyggnation i Gällivare
Avser Sanering och Rivning av Gladan 1,3,7 i Gällivare.
Installation av brandlarm och släcksystem i byggnader inom Vidsel Test Range
Entreprenaden omfattar tre byggnader belägna inom FMV Vidsel Test Range. Arbeten ingående i entreprenaden: Installation av nytt brandlarm och släcksystem samt demontering av befintliga system och destruktion av halotron.
Säkra skolvägar i Gällivare
I huvudsak mark-, gata- och belysningsarbeten.
Förnyelse av fjärrvärmenät till flertalet byggnader inom Luleå Garnison
Ombyggnation av del av fjärrvärmenätet inklusive anslutningen i byggnader.
Ombyggnad av räddningscentral i Gällivare
Ombyggnation av räddningstjänstens ledningscentral ca 90 m². Nytt passagesystem på tre kontor, gassläcksystem på plan 1 i el/telerum, komfortkyla, mindre schakt för kabelanslutning mot reservkraftscontainer, uppställningsplats för container mm. I projektet ingår också beställning av reservkraftscontainer som beställaren ska tillhandahålla.
Ombyggnad till restaurang i Piteå
Ombyggnad till restaurang- och sportbar.
Ombyggnad av rullkrets G KK2, LKAB Kiruna
Ombyggnad av rullkrets G i KK2, omfattande rulltrummans utläggare, breddning av bredband, breddning av sikt, installation av FRO på bredband och sikt, ombyggnad av stup som påverkas samt ombyggnad av bryggor som påverkas.
Byte av rökgasfläkt samt kanal i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser byte av befintlig rökgasfläkt och delar av befintligt kanalsystem då dessa komponenter är förslitna och delvis skadade efter tidigare brand.
Reinvestering av gata/VA i Haparanda
Objektet avser reinvestering i gata och VA på del av Filpusvägen, Haparanda kommun.
Ny kylcentral vid restaurang Magnetiten, LKAB Kiruna
Ny kylcentral byggs upp i ett intilliggande rum 022A på andra sidan korridoren för kortare omkopplingstid. Därefter demonteras de gamla kylmaskinerna med dess kringutrustning. Denna entreprenad omfattar tömning av köldmedium och olja i samtliga aggregat. Kapning av rör och demontering av gamla kylaggregat. Leverans samt uppställning av nya aggregat, inkoppling av rör samt elstyrning till befintlig anläggning till fullt funktions- och driftfärdig anläggning för livsmedelskyla. Täthetskontroll, vakuumsugning, påfyllning av nytt köldmedium.
Markarbeten för oljeavskiljare i NIO-området, LKAB Kiruna
Ny oljeavskiljare MCV innebär grävning för oljeavskiljare samt anslutningsledningar från MCV samt bussgaraget till erforderligt djup för anpassning till dagvattenledningen.
Trafikåtgärder, Adolf Hedinsvägen - Gruvvägen i Kiruna
Entreprenaden omfattar trafiksignals-arbeten med tillhörande markarbeten.
Utbyggnad av elrum vid MK3 Malmberget
LKAB’s pelletsverk MK3 i Malmberget har ett tillbyggt maskinhus intill rostervagnsverkstaden som innehåller ställverk, kabelvåning samt ventilationsvåning. Då befintlig byggnad med tiden har blivit för liten rent utrymmesmässigt har LKAB ett behov att bygga ut ett nytt el-driftrum vilket är projektets mål.
Ombyggnad/anpassning av garage för biogasdrivna bussar i Luleå
Entreprenaden omfattas av färdigprojektering och ombyggnation av befintligt garage, elrum samt tillhörande ytor. Entreprenaden omfattas av bygg, el, rör, luft, larm- och anläggningsarbeten med tillhörande arbetsmoment.
Nya ventilationsanläggningar vid MCV ((Motor- och Centralverkstad), Kiruna
I denna entreprenad kommer gammal ventilationsutrustning demonteras och ersättas med nya och energieffektiva ventilationsaggregat.
Rörbyte i NIO-området, LKAB Kiruna
Dag- och spillvattenrören utanför manskapshusen i Kiruna är i dåligt skick, dessa ska bytas ut. Spillvattenrör utanför LAB NIO byts också ut.
Ombyggnad till ny tandvårdslokal i Jägarskolan i Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av lokaler för ny tandvårdslokal i byggnad 7 på jägarskoleområdet i Kiruna. I entreprenaden ingår, bygg, mark, rör, luft, sö och elarbeten.
ROT-arbeten på Gruvfogdebostaden, Gällivare
Entreprenaden omfattar ROT-arbeten av befintlig byggnad på Talgoxegränd 2, Gällivare. Entreprenaden omfattar även en del markåtgärder.
Byte av ställverk och styrutrustning till befintligt reservkraftsanläggning i KK2, Kiruna
Beställaren avser att i projekt ”Ställverksbyte K Anrikningsverk 1 /K Kulsinterverk 2” under Etapp 3, våren (2022), byta ut ställverk och styrskåp för reservkraftgeneratorer i K Kulsinterverk 2 (KK2). Eftersom generatorerna nyligen renoverats avses dessa behållas.
Ny vattenrening till vattenverk i Luleå
Avser tillbyggnad för biologisk rening vid Klöverträsk vattenverk, ca 30 kvm.
Trapphusrenovering på Hermelinsgatan i Kiruna
Avser trapphusrenovering på Hermelinsgatan 74 A-B, 76 A-B, 78 A-B i Kiruna.
Ny konstsnöanläggning till Prästberget i Arvidsjaur
Avser rivning av befintlig konstsnöanläggning, uppbyggnad av ny konstsnöanläggning inklusive styrsystem.
Ombyggnad av storkök mm på skola i Kiruna
Avser ombyggnation av storkök samt vissa intilliggande ytor på Triangelskolan i Kiruna. Renoveringen omfattar bland annat ombyggnation av rumsindelning, ytskiktsrenovering samt ny storköksutrustning.
Rivning av äldreboende i Jokkmokk, etapp 2
Avser rivning av en huskropp vid Kaitumgården inför kommande nybyggnation som finns på projektid: 1567860.
Rivning av Gunillaskolan i Malmberget
Avser rivning av Gunillaskolan i Malmberget.
Ombyggnad av gymnasiskola i Kalix
Avser ombyggnad av gymnasieskola.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.