Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll järnvägsanläggning Norra Malmbanan
5 års avtalstid med option på ytterligare 1+1 år.
Muddring/sanering av sjö i Kiruna
Avser muddring/sanering av sjö.
Modernisering av omformarstation i Tornehamn
Utbyte av stationskontrollutrustning samt elkraft. Malmbanan bandel 111 km 1520+230.
Förlängning av spårnivå för tappgrupp TG45, KUJ SÖDERMALM
Kirunagruvan planerar nu att förlänga sin befintliga huvudnivå, KUJ1365, ca 1 km längre söderut med ytterligare en så kallad tappgrupp (TG45). Detta för att kunna bryta malm i området med direktlastning via bergschakt till tapp.
Ny kylanläggning vid KUJ 1365, LKAB Kiruna
Projektet Kylanläggning KUJ 1365 syftar till att bygga en kylanläggning under jord på 1365 m nivån för kylning av tilluften till verkstäder, kontor och ställverk på nivå 1365 och 1403. För att åstadkomma objektet så kommer ett antal bygg- och installationsentreprenader att upphandlas.
Flytt av kulturbyggnader Etapp 3A Kiruna
Samhällsomvandling Kiruna. Avser flytt av 5 st kulturbyggnader, Etapp 3A. I projektet ingår flytt, grundläggning, mark och infra samt renovering.
Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler.
Renovering av Manskapshus etapp 1, LKAB Kiruna
Fem stycken manskapshus (hus 2-6) med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus 1) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). Denna etapp (1) omfattar 2 hus (hus 1 och 6) som renoveras/ombyggs ett åt gången.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Färdigställande av kontorslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad- industribyggnad.
Ny reagenshantering för KA1 och KA2, LKAB Kiruna
Anläggandet innefattar: • Komplett reagensrum med lagringstankar och utrustning för beredning av reagensblandning • Ställverk • Ventilationsrum • Värmeundercentral • Omklädningsrum med WC och tvättställ
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Ombyggnad till ny tandvårdslokal i Jägarskolan i Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av lokaler för ny tandvårdslokal i byggnad 7 på jägarskoleområdet i Kiruna. I entreprenaden ingår, bygg, mark, rör, luft, sö och elarbeten.
Markarbeten för oljeavskiljare i NIO-området, LKAB Kiruna
Ny oljeavskiljare MCV innebär grävning för oljeavskiljare samt anslutningsledningar från MCV samt bussgaraget till erforderligt djup för anpassning till dagvattenledningen.
Anläggande av fördröjningsdike för dagvatten i Västra gröna fingret, Kiruna
Omfattar anläggande av försörjningsdike för dagvatten i västra gröna fingret i nya Kiruna centrum.
Konsultuppdrag för aktiv lavinbekämpning i Nuoljafjället väster om Abisko
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 1 vintersäsonger per år.
Ombyggnad kontor U byggnad 102 Jägarskolan, Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga kontorslokaler i byggnad 102 på området Jägarskolan i Kiruna.
Betongreparationer vid KK2/KK3, LKAB Kiruna
I samband med besiktning av KK2 och KK3 har det upptäckts ett antal skador i betongkonstruktionen som behöver åtgärdas. I arbetet ingår bland annat bilning, armering, stämpning, rengöring, formsättning, gjutning och kolfiberreparationer.
Förstärkning upplag produktficka, Kiruna Kulsinterverk 3
I samband med förra årets underhållsstopp genomfördes en provisorisk stämpning av produktfickan i KK3:s utfrakt. Stämpningen som stadgar upp produktfickan behöver ersättas med en permanent lösning som innefattar förstärkning av fickans upplag samt viss förstärkning av intilliggande traktorficka för spillrör.
Ombyggnad/utbyte av kylanläggning vid KA2, LKAB Kiruna
Kiruna Anrikningsverk 2 kylmaskin har havererat. I dagsläget står det en provisorisk kylmaskin utanför KA2. 2st nya kylaggregat (KA30KA003 och KA30KA004) skall kopplas in. 1st ny kylmedelskylare (KA30KA005) skall även kopplas in på taket.
Ny stoftreningsanläggning KK36DU024, LKAB Kiruna
Arbetsmiljön vid KK3 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget undermålig på grund av damning från produktionsanläggningen. Orsaken är framförallt otillräcklig kapacitet på befintligt dammutsugningssystem. Denna Entreprenad avser byggarbeten för ny stoftreningsanläggning för KK3 Utfrakt.
Elinstallation ventilationsfläktar KK2, Kiruna
Avser El till takfläkt KK2 KK32FL110.
Anläggande av skidspår/skoterled i Luossavaara, Kiruna
Anläggande av skidspår/skoterled med belysning ca 1300 m från Petsamoplanen/befintligt elljusspår till Luossavaara alpin anläggning. Avser 5 m brett spår med enklare överbyggnad och diken.
Rörbyte i NIO-området, LKAB Kiruna
Dag- och spillvattenrören utanför manskapshusen i Kiruna är i dåligt skick, dessa ska bytas ut. Spillvattenrör utanför LAB NIO byts också ut.
Vision för ekologisk landskapsutformning av Svappavaaras verksamhetsområde, LKAB
Visionen presenterar principer och målbilder för en ekologisk landskapsutformning. Utredningsområdet för denna vision utgörs av Svappavaaras verksamhetsområde.
Ombyggnad kontor vid KK2/KK3 & KA3/KK4, Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga kontorslokaler i KK2/3 inklusive KK8 och i KA3/KK4. Ombyggnadsyta ca 300 m2 i KK2/3 inklusive KK8 (Huvuddel 1) och ca 70 m2 i KA3/KK4 (huvuddel 2).
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.
Byte av värmeväxlare för spillvärme inkl rördragning till PC5 Kiruna
Entreprenaden omfattar byte av 2 st värmeväxlare med tillhörande rördragning som byts i etapper 1 – 5 i KÅ01. Nya värmeväxlare tillhandahålls av LKAB.
Infodring av spillvattenledning i Vittangi
Entreprenaden omfattar infodring av ca: 1 580 lpm. huvudledning 500 mm i Vittangi.
Utbyte av vattensprinkleranläggning vid KA1- KK2, LKAB Kiruna
Avser utbyte och komplettering av vattensprinkleranläggning i samband med KA1-KK2 Ställverksutbyte.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov tillbyggnad- kontor samt rivning av kur.
Rivning av industrihus i Kiruna
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd rivning- industribyggnad.
Emissionsmätningar i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 2022
Uppdraget syftar till att genomföra stoft- och gasmätningar i LKAB:s pelletsverk i Kiruna, Malmberget och Svappavaara.
Ombyggnad av industrihus i Kiruna
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd utbyte av hiss i befintligt hisschakt- industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov ombyggnad affärsbyggnad, kv7 lokal 708a.
Ombyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov ombyggnad- affärsbyggnad, lokal 804, Bygglov ombyggnad- affärsbyggnad, lokal 806 Linbanan 1.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov ombyggnad- kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Kiruna
Bygglov ombyggnad- restaurang/café lokal 704.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.