Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll järnvägsanläggning Norra Malmbanan
5 års avtalstid med option på ytterligare 1+1 år.
Tankbeläggning och väglinjemålning på vägar i Norrbottens län
Väg E45 Vittangi-N.Soppero, Väg 631 Kålmis-Svannäs, Väg 523 Julträsk-Storberg och delen i Hedberg, Väg 522 Hedberg, Väg 660 Vistträsk-Vidsel, Väg 545 Storsund-Korsträsk, Väg 356 Degerselet-Niemisel och delen Bjurå-Avafors och Väg 760 Melderstein-Niemisel.
Modernisering av omformarstation i Tornehamn
Utbyte av stationskontrollutrustning samt elkraft. Malmbanan bandel 111 km 1520+230.
Ortdrivning/bergarbeten vid väg 44, KUJ Södermalm
De bergarbeten som ingår i projektet är uppdelade i två delar – ”Ortdrivning” och ”Schakt”. Därutöver kommer i ett senare skede byggnads- och installationsarbeten att utföras tillsammans med spårarbeten. Denna förfrågan avser ortdrivning.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Ny reagenshantering för KA1 och KA2, LKAB Kiruna
Anläggandet innefattar: • Komplett reagensrum med lagringstankar och utrustning för beredning av reagensblandning • Ställverk • Ventilationsrum • Värmeundercentral • Omklädningsrum med WC och tvättställ
KS Dammutsug Finkrossverk, LKAB Kiruna
En dammutsugningsanläggning vid Finkrosstoppen skall byggas. I en entreprenad ingår installationer av DU-kanaler, värmeåtervinningsbyggnad, byte av fläktar samt diverse byggarbeten. I denna entreprenad ingår Bygg, vent, DU och VS-arbeten samt en separat elentreprenad.
Renovering av CA-Bergsspel B5, Kiruna
Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år. Dessa entreprenader omfattar bygg- samt elarbeten under jord samt i Kiruna Sovringsverk inom projektets etapp 5, renovering Bergspel B5.
Totalrenovering av Manskapshus, LKAB Kiruna
Fem stycken manskapshus benämnda A-E med ombytesplatser för ca 600 personer per hus skall renoveras. Därtill kommer att en tidigare laboratoriebyggnad (hus F) skall byggas om till manskapshus (ca 600 platser). I etapp ett kommer en förfrågan att utkomma i slutet av augusti 2021 med anbudstid till 10 oktober 2021. Etapp 1 omfattar 2 stycken hus (F och E) som renoveras/ombyggs ett åt gången med option på kommande etapper.
Anläggande av ytskikt i Nya Kiruna Centrum, Etapp 1
Omfattar anläggandet av ytskikt på följande områden: Svarta Björns gata, Östra Flyttleden samt Malmvägen mellan Kv 1001-Kv 10. Med option på del av Malmvägen, Busshållplats Torget.
Tillbyggnad av gym i Kiruna
Avser tillbyggnad av gym.
Trapphusrenovering på Hermelinsgatan i Kiruna
Avser trapphusrenovering på Hermelinsgatan 80 och 84 i Kiruna.
Anläggande av skidspår/skoterled i Luossavaara, Kiruna
Anläggande av skidspår/skoterled med belysning ca 1300 m från Petsamoplanen/befintligt elljusspår till Luossavaara alpin anläggning. Avser 5 m brett spår med enklare överbyggnad och diken.
Rivning av brandstation i Gruvstadsparken i Kiruna
Avser rivning av brandstationen på Värmeverksvägen med komplementbyggnad samt gestaltning till naturmark.
Ny stoftreningsanläggning KK36DU024, LKAB Kiruna
Arbetsmiljön vid KK3 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget undermålig på grund av damning från produktionsanläggningen. Orsaken är framförallt otillräcklig kapacitet på befintligt dammutsugningssystem. Denna Entreprenad avser byggarbeten för ny stoftreningsanläggning för KK3 Utfrakt.
Ökad kapacitet vid KK3 DU-anläggning, LKAB Kiruna
Arbetsmiljön vid KK3 Kylaravlastning och Utfrakt är i dagsläget under-målig på grund av damning från produktionsanläggningen. Denna Entreprenad avser ny fläkt med tillhörande kanaler till befintlig stoftreningsanläggning.
Elinstallation ventilationsfläktar KK2, Kiruna
Avser El till takfläkt KK2 KK32FL110.
Dammhöjning av sandmagasin i Kiruna 2021
En dammhöjningsplan är framtagen i gällande miljötillstånd för att säkerställa deponeringskapaciteten. De sträckor som är planerade att höja 2021 är del av R-O och O-O2.
Trafiksäkerhetsåtgärder i centrala Kiruna
Entreprenaden omfattar olika trafiksäkerhetsåtgärder runt om i Kiruna. Projektet omfattas av VA, Opto, belysning samt beläggningsarbeten.
Ombyggnad kontor U byggnad 102 Jägarskolan, Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga kontorslokaler i byggnad 102 på området Jägarskolan i Kiruna.
Ombyggnad av järnvägsficka vid anrikningsverk Svappavaara
Befintlig byggnad som tar hand om tillverkade pellets för vidare transport till kund har vid besiktning under 2020 visat på omfattande brister av bärande stålbalkar för väggar och tak och är i behov av att åtgärdas. Detta beskrivs i framtagen rapport som kommer att ligga till grund för anlitad konsult.
Trafikåtgärder, Adolf Hedinsvägen - Gruvvägen i Kiruna
Entreprenaden omfattar trafiksignals-arbeten med tillhörande markarbeten.
Betongreparationer vid KK2/KK3, LKAB Kiruna
I samband med besiktning av KK2 och KK3 har det upptäckts ett antal skador i betongkonstruktionen som behöver åtgärdas. I arbetet ingår bland annat bilning, armering, stämpning, rengöring, formsättning, gjutning och kolfiberreparationer.
Förstärkning upplag produktficka, Kiruna Kulsinterverk 3
I samband med förra årets underhållsstopp genomfördes en provisorisk stämpning av produktfickan i KK3:s utfrakt. Stämpningen som stadgar upp produktfickan behöver ersättas med en permanent lösning som innefattar förstärkning av fickans upplag samt viss förstärkning av intilliggande traktorficka för spillrör.
Kiruna Anrikningsverk 2, (KA2) Ficktopp Statushöjning, DU-anläggning
KA2 ficktopp är en knutpunkt för allt rågods från KS1 som går till KA2 respektive KA3. Arbetsmiljön för personalen är dålig då vi i dagsläget överskrider halva nivågränsvärdet för respirabelt kvartdamm samt att det spiller gods från de flesta på- och avlastningszoner. Rengöringsmöjligheterna är också begränsade då det är brist på både spolvattenanslutningar, golvfall samt avloppsbrunnar.
Kiruna Anrikningsverk 2, (KA2) Ficktopp Statushöjning, Media
KA2 ficktopp är en knutpunkt för allt rågods från KS1 som går till KA2 respektive KA3. Arbetsmiljön för personalen är dålig då vi i dagsläget överskrider halva nivågränsvärdet för respirabelt kvartdamm samt att det spiller gods från de flesta på- och avlastningszoner. Rengöringsmöjligheterna är också begränsade då det är brist på både spolvattenanslutningar, golvfall samt avloppsbrunnar.
Ny byggnad för indirekt kolanläggning vid Kiruna Kulsinterverk 3, LKAB
LKAB avser att uppföra en ny byggnad för indirekt kolanläggning intill kulsinterverk 3. Första generalentreprenaden omfattar: HD1 Ombyggnad balk under silo HD2 Tillverkning och montage av bandgång, flytt av trapp samt ombyggnad av yttervägg, fasad och stålstomme Denna entreprenad kommer att utföras i huvuddelar (HD) HD1 Omfattar mark/fundament/stödmur/el för indirekt kolanläggning. HD Omfattar mark/fundament för dammutsugningsanläggning.
Anläggande av fördröjningsdike för dagvatten i Västra gröna fingret, Kiruna
Omfattar anläggande av försörjningsdike för dagvatten i västra gröna fingret i nya Kiruna centrum.
Ombyggnad av väg och GC-väg, Svappavaara
Objektet avser ombyggnad av Olof Tålcks väg samt om- och nybyggnad av GC-väg mellan vakten och den nya personalmatsalen.
Om- och tillbyggnad av kontor vid KA1 och KA2, Kiruna
På anrikningsverken KA1 och KA2 råder brist på kontor, konferens- och pausrum. Denna entreprenad omfattar tillbyggnad av befintliga kontorslokaler.
Om- och tillbyggnad av kontor vid sovringsverket i Kiruna
På sovringsverket råder brist på anpassade och ändamålsenliga kontor, konferens- och pausrum. Denna entreprenad omfattar en tillbyggnad med totalt ca 250 m2 på våning 2 samt ca 100 m2 på våning 3. Ombyggnadsdelen utformas med öppen planlösning. Om- och tillbyggnad ger nya kontorsplatser, konferensrum och pausrum. I samband med ombyggnationen sker även renovering av fasad och flytt av carport.
CA-Bergsspel B5 Mekentreprenad - 898 Kiruna
Som en del av projekt KUJ 1365, har LKAB investerat i en uppgradering och utbyggnad av Etagebergspelen. LKAB utför nu även etappvis renovering av CA-bergspelen i syfte att förlänga livslängden för dessa med minst 20 år. Denna entreprenad omfattar mekarbeten för ombyggnad och renovering av skippåmatningsnivå -898 för linje B5.
Ombyggnad av personalutrymmen i Karesuando
Totalentreprenaden innefattar ombyggnation av Tekniska Verkens personalutrymmen i Karesuando, Kiruna kommun.
Ombyggnad kontor vid KK2/KK3 & KA3/KK4, Kiruna
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga kontorslokaler i KK2/3 inklusive KK8 och i KA3/KK4. Ombyggnadsyta ca 300 m2 i KK2/3 inklusive KK8 (Huvuddel 1) och ca 70 m2 i KA3/KK4 (huvuddel 2).
Förstärkning av fibernätet i förädlingsverken, LKAB Kiruna
LKAB Kiruna avser att förstärka fiber-nätet i förädlingsverken för för-bättrad redundans samt säkerställa infrastrukturen för framtida behov av utökad kommunikation och digitalisering.
Byte av värmeväxlare för spillvärme inkl rördragning till PC5 Kiruna
Entreprenaden omfattar byte av 2 st värmeväxlare med tillhörande rördragning som byts i etapper 1 – 5 i KÅ01. Nya värmeväxlare tillhandahålls av LKAB.
Relining av avloppsledningar i Ormen Långe, Svappavaara
Avser relining av vertikala och horisontella avloppsledningar, avlopps grodor WC, kök ,källare, Ormen Långe Svappavaara, Kiruna kommun.
Utbyte av vattensprinkleranläggning vid KA1- KK2, LKAB Kiruna
Avser utbyte och komplettering av vattensprinkleranläggning i samband med KA1-KK2 Ställverksutbyte.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Tillbyggnad kontor.
Dörrbyte på Bolagsområdet i Kiruna
Huvuddel 1 Ytterdörrar Huvuddel 2 Lägenhetsdörrar
Ombyggnad av golfbana i Kiruna
Ombyggnad och utökning av golfbana.
Konsultuppdrag för aktiv lavinbekämpning i Nuoljafjället väster om Abisko
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 1 vintersäsonger per år.
Ombyggnad av skola i Kiruna
Bygglov ombyggnad/ändrad användning, byggnad 7.
Tillbyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av spa i Kiruna
Bygglov tillbyggnad spaavdelning.
Ombyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov ändrad användning affärsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov ombyggnad affärsbyggnad, lokal 802, Bygglov ombyggnad affärsbyggnad, lokal 809 Tuolluvaara 1:1.
Ombyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov ombyggnad affärsbyggnad, lokaler 812 Linbanan 1.
Stängselarbete i Svappavaara, LKAB
Objektet avser stängselarbete Svappavaara. Omfattning av sträckan är ca 5 km.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.