Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Vägmarkeringar underhåll i Norrbottens län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Ombyggnad av kontor i Luleå
Bygg- och installationsarbeten omfattar anpassning till ny planlösning för ett modernt och funktionellt kontor.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO).
Ombyggnad av E4 genom Börjelslandet
Berörd del av E4 startar vid korsning med Holmarvägen fram till korsning med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383). Nytt läge för gc-porten i Rupa, ändring av enskilda vägar till allmänna gc-vägar, ny C-korsning vid anslutningen till Holmarvägen. Rivning och nybyggnad av busshållplatser i nya lägen med en trafiksäker utformning. Mitträcke och viltstängsel.
Ombyggnad till trygghetsboende i Luleå
Ändrad användning av äldreboende till trygghetsboende.
Påbyggnad av parkeringshus i Luleå
Ny överbyggnad på parkeringshus, Objektet är beläget inom området Björkskatan inom Luleå kommun.
Riktade utteråtgärder i Distrikt Mitt
Borrning samt tryckning av trumma genom vägkropp.
Tillbyggnad av kontor och carport i Luleå Malmhamn
Avser tillbyggnad av kontor och carport vid LKAB, Luleå malmhamn.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Banreparation av rullbana 14-32 vid F21 Luleå
Objektet avser i huvudsak banreparation av rullbana 14-32 samt skuldror till rullbanan.
Körfältsjustering vid trafikplats Gäddvik
Justering av södergående körfält på E4 vid trafikplats Gäddvik genom målning samt rivning av väg. Viltstängsel längs Gamla Riksvägen och väg 968 förlängs.
Ombyggnad av väg i Luleå
Hertsövägen - Ombyggnad delen Kråkörvägen - Gräsörvägen. Avser ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen för att klara av en ökad trafikmängd och tyngre fordon. I entreprenaden ingår även en grusad GC-väg från korsningen Gräsörvägen österut mot Lövskär.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad samt utökande av kontorsplatser.
Rivning av restaurang i Luleå
Rivning av restaurang på hertsötorget 2.
Rivning av museum i Luleå
Planer finns på rivning av muséum.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Golvbyte till bandgång TR005, Luleå Malmhamn
Entreprenören skall självständigt i samråd med LKAB planera och genomföra ett golvbyte till bandgång TR005.
Nya upplagsytor vid Luleå Malmhamn
Avser anläggande av ny hårdgjord lastyta vid vågficka med bitumenbundet bärlager. Ytans storlek är ca 1100 m².
Nya upplagsytor vid Luleå Malmhamn
Avser justering av befintlig MAC-lageryta i Luleå Malmhamn, ytans storlek är Ca: 5600 m². Varav ca: 3700 m² är borttagning av befintlig asfalt samt borttagning av förstärkningslager. Ca: 1900 m² fräsning av befintlig asfalt.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser ombyggnad av kontor
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Säsongsbyggledare El, entreprenad Malmbanan/ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader.
Säsongsbyggledare Kanalisation, entreprenad Malmbanan/ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader.
Säsongsbyggledare Signal, entreprenad Malmbanan/ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader.
Projektledare/byggstöd till Projekt ERTMS, Malmbanan och Scanmed Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år. Option förlängs med ett år i taget.
Projektingenjör till program ERTMS Entreprenad Malmbanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) år.
Ny utvecklingsplan för Sunderby sjukhus i Luleå
Objektet avser uppdatering och revidering utvecklingsplan för länssjukhuset i Sunderbyn.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inredning av ytterligare bostad/ totalt 9 lägenheter på olika våningsplan.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i affärshus.
Service och support av ABB styrsystem 800xA, AC 800M och AC450, LKAB
Förfrågan rör genomförande av service, support och underhåll ABB av styrsystem 800xA, AC 800M och AC450 samt nätverk/kommunikation i windowsmiljö. Detta sker inom LKAB:s verksamheter i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå.
Byte av hiss i flerbostadshus i Luleå
Byte av hiss i flerbostadshus.
Rivning av omklädningsrum på idrottsplats i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av omklädningsbyggnaden, återställning av mark ingår.
Tillbyggnad av bilhall i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad för bilförsäljning med tillhörande verkstad.
Rivning av carport i Luleå
Rivning av carport.
Rivning av fritidshus i Luleå
Selektiv rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av bar i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig servicebyggnad - utebar i anslutning till uteservering.
Ombyggnad av skola i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig skola ( högstadium).
Ombyggnad till padelhall i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av sportanläggning till padeltennis f r o m 2021-04-01 t o m 2031-03-31.
Tillbyggnad av garage i Luleå
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad planlösning i affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändring som påverkar brandskyddet.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad till samlingslokal i Luleå
Ombyggnad till samlingslokal.
Inventering av grunda havsbottnar i Norrbottens län
Länsstyrelsen Norrbotten avser upphandla inventering av grunda havsbottnar i Norrbottens län med fokus på invasiva främmande arter.
Sedimentundersökningar i kustvattenförekomster, Luleå kommun
Länsstyrelsen i Norrbottens län inbjuder till anbud på sedimentundersökningar i kustvattenförekomsterna Mulöviken, Granöfjärden och Bergnäsfjärden i Luleå kommun.
Rivning av magasin i Luleå
Rivning av magasin.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.