Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård. Bulleråtgärder, servicevägar och belysning. Ca 4500 m spår, 11 växplar, nya kontaktledningar och nätstationer.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Utvändig ändring av kontorshus med undervisningslokaler och café. hus E
Ny intagsdel och mekanisk rening på Uddebo reningsverk i Luleå
Ny intagsdel samt mekanisk rening till Uddebo reningsverk.
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor på vägar i Norrbottens län
Väg 703 Broheden-Pålänge, väg 711 Bjumisträsk-Kvarnberget, väg 712 Kvarnberget-Båtskärsnäs, väg 713 Båtskärsnäs(712)-Axelsvik, väg 729 Nikkala-Kattilasaari, väg 730 Kattilasaari, väg 819 Porjus-Ålloluokta och väg 870 Kaalasjärvi-Nikkaluokta. Väglinjemålning ingår.
Ombyggnad av ventilation och fjärrvärmeväxlare på Norrbottensteatern i Luleå
Avser ombyggnad av ventilation och fjärrvärmeväxlare inklusive styrutrustning på Norra Hamnmagasinen, magasin 1, 3 och 5.
Renovering av samlingslokal i Luleå
Avser renovering av Blackis i Luleå. Fastigheten är QA märkt.
Provmuddring av farled i Luleå
Syftet med provmuddringen är att förbättra och bekräfta kunskapen om de geologiska och geotekniska förhållandena inom Malmportenprojektet (rsm-id 1443085).
Upprustning av Porsö centrum, Luleå etapp 2
Avser ny utformning av bibliotekstorget (torget vid biblioteket) , kyrkotorget (torget vid kyrkan), GC-vägar runt centrum, GC-bro samt bilparkeringar
Hyresgästanpassning av kontor i Luleå
Hyresgästanpassning av kontor.
Ombyggnad till LSS-boende i Luleå
Ombyggnad av befintligt flyktingboende till LSS-boende. Inrymmande 15 stycken lägenheter samt allmänna utrymmen inom Hus 3. Entreprenaden omfattar husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, el- och teleinstallationer och styr- och övervakningsinstallatione
Ombyggnad av fd vattentorn till kontor och konferens i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontors- och konferensverksamhet i befintligt vattentorn. Syftet är även att säkerställa att vattentornets arkitektoniska karaktärsdrag och kulturhistoriska värde bibehålls.
Rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Entreprenaden omfattar rivning av befintligt D-hus.
Renovering av fasad på domkyrka i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Utbyte av betongplatta vid uppställningsplatser, Luleå Airport
Befintlig betongplatta/ uppställningsplats behöver bytas ut.
Ombyggnad av VA-ledningar vid Luleå Garnison
Entreprenaden omfattar i stora drag arbeten med relining av självfallsledningar, rörspräckning av vattenledningar och schaktarbeten. Objektet är beläget i Luleå kommun inom Luleå garnisonsområde.
Ombyggnad av befintliga belagda ytor mm, Norrbottens län
Objektet avser ombyggnad av befintliga belagda ytor. Uppdraget är sekretessbelagt. SUA nivå 3 gäller för projekteringsuppdraget, eventuellt kan nivå 2 vara aktuellt.
Om- och tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad/ombyggnad av kontorshus och skyltanordning.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Luleå
Utbyggnad och inglasning av 132 balkonger.
Installation av ny pelletspanna i hetvattencentral i Råneå
Luleå Energi planerar att byta ut fastbränslepannan HVC3 Råneå, ca 4 mil norr om Luleå. Nuvarande fastbränslepanna fungerar som baslastpanna i det lokala fjärrvärmesystemet tillsammans med två pelletspannor och två oljepannor. Denna upphandling består av projektering, leverans, montage och intrimning och driftsättning med kapacitetstest/verifiering av all utrustning som krävs för detta utbyte. Den nya anläggningen ska levereras i moduler med väderskydd.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontorshus i Luleå
Avser hyresgästanpassningar. Etapp 1, 2178222.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontorshus i Luleå
Avser fönster- och fasadbyte samt ombygg av kontor (hyresgästanpassningar). Ändring av brandsektionering samt bärande konstruktion och ändrad planlösning.
Relining i flerbostadshus i Luleå
Avser relining i flerbostadshus.
Ombyggnad av luftbehandling/kyla i museum på Björkskatan i Luleå
En ombyggnad på installerad kyla, ventilation och befuktning att utföras. Befintligt aggregat på plan 4 behålls men kommer att delas för att kunna införa befuktning/avfuktad cirkulerad återluft. Ackumulatortank för kyla installeras på plan 4. Nytt luftbehandlingsaggregat LA110:3 samt avfuktare LT110:3 som placeras i nytt fläktrum på plan 1. Installation av nya köldbärarledningar mm.
Säsongsbyggledare till Entreprenad Malmbanan i Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare förlängning på perioden 1 april – 30 november år 2024.
Ytskiktsrenovering av fasader på flerbostadshus i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Målning av träfasader och kompletterande detaljer av 20 flerbostadshus. Husen består av två våningar och loftgång. Objektet är beläget inom fastigheten Lerbäcken 13:1 inom Luleå kommun på adress Valörvägen 2-56.
Anläggning av väg/gata, dagvattenledningar mm i Kyrkbyn i Gammelstad, Luleå
Kulturrestaurering. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Anläggning av väg/gata, busshållplats samt dagvattenledningar vid Lulevägen/Björkelundsvägen i Gammelstad.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontor.
Byte av fönster på flerbostadshus i Luleå
Fönsterbyte. flerbostadshus. Hertsön 11:644, 11:645, 11:665, 11:666
Hyresgästanpassning för restaurang i Luleå
Avser hyresgästanpassning för restaurang.
Ombyggnad av ventilation i fastighet i Luleå
Avser ombyggnad av ventilation med byte av aggregat inkl tillhörande el- och VS-arbeten.
Ombyggnad till lägenheter i Luleå
Avser ombyggnad av 3 st lokaler till 3 st lägenheter på Malmuddsvägen 21, 23 och 49 i Luleå.
Rivning av Hägnans museum i Luleå
Planer finns på rivning av muséum.
Byte av luftbehandlingsaggregat i förskola mm i Luleå kommun
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt styrutrustning på Måttsunds förskola samt Östra skolans gymnastikbyggnad.
Byte av luftbehandlingsaggregat i skola mm i Luleå kommun
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt styrutrustning på Benzeliusskolan och Dunges förskola. På Benzeliusskolan byts även varmvattenberedare i hus A.
Byte av luftbehandlingsaggregat i förskola mm i Luleå kommun
Avser byte av luftbehandlingsaggregat samt styrutrustning på Rutviksskolan och Stadsträdgården. På Storskiftets förskola byts luftbehandlingsaggregat och fjärrvärmeväxlare samt styrutrustning.
Rivning av byggnader på Kronan Västra i Luleå
Avser rivning av Kronan Hus A1, A3, B2, & B5 (Garage).
Byte av fönster på flerbostadshus i Luleå
Byte av fönster på flerbostadshus. (Magneten, Stopparen, Gjuteriet, Kokillen, Transportören, Fläkten)
Byte av utrustning för styr och övervakning vid skola i Luleå
Avser byte av utrustning för styr och övervakning av fastighetsdrift i Porsöskolan.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Luleå
Planer finns för balkongrenovering.
Nytt utrymnings-/brandlarm samt passagesystem/inbrottslarm i kontor i Luleå
Denna direktupphandling har två (2) anbudsområden; Anbudsområde 1: Projektering – Utrymnings-/brandlarm Anbudsområde 2: Projektering – Passagesystem och inbrottslarm
Säsongsbyggledare till Entreprenad Malmbanan i Kiruna alternativt Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare förlängning på perioden 1 april – 30 november år 2024.
Byggledning och projekteringsstöd för belagd väg i Norrbottens län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Option kan komma att utlösas för 1 eller 2 konsulter. VO Underhåll, vägenhet Nord.
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Byte av belysning på teater i Luleå
Byte belysning Scen 1 samt anläggning för nödbelysning och hänvisningsarmaturer.
Ombyggnad av hamburgerbar i Luleå
Avser om/tillbyggnad av restaurang.
Ändring av VA i flerbostadshus i Luleå
Ändring av va i flerbostadshus.
Tillbyggnad av väderskydd i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ny belysning i slalombacke i Luleå
Ny belysning i slalombacke.
Rivning av aula i Luleå
Rivning som ej kräver lov skolans aula.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Luleå
Planer finns för OVK-besiktning.
Tjärning av tak på kapell i Luleå
Tjärstrykning av tak och omläggning av spån.
Delprojektledare produktion järnväg, stationeringsort Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Byte av styr och övervakning i simhall i Luleå
Avser byte av styr och övervakning för fastighetsdrift i Pontusbadet.
Byte av styr- och övervakning i Kulturens hus i Luleå
Avser byte av utrustning för styr och övervakning av fastighetsdrift i Kulturens hus.
Tjärning av tak på kyrka i Luleå
Avser tjärning och underhåll av sticktak.
Byte av ventilation i busstation i Råneå
Avser byte av ventilation till ny ventilation med inbyggd styr i det nya ventilationsaggregatet samt ny shuntgrupp och frånluftfläkt grill.
Ny/ombyggnad av garage i Luleå
Avser restaurering av garage/bilplatser.
Ny/ombyggnad av garage i Luleå
Avser restaurering av garage/bilplatser.
Projektledare för VVS-projekt på skolor i Luleå
Omfattar projekt/byggledning av ett par olika uppdrag inom VVS. Uppdragen ska påbörjas omgående efter avtalstecknandet och ska slutföras i slutet av 2023. Initialt kommer uppdragen att omfatta värmesystem för två skolor, som idag har pelletseldning, som ska avvecklas och ersättas med ny värmekälla i form av bergvärme med stöttning av elpanna. En utredning /rapport är framtagen för varje objekt och är styrande för åtgärd.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus, kylmaskin med stängsel runt om.
Byte av ventilation i förskola i Luleå
Avser byte av ventilationsaggregat i förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Montering av galler för ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Avser byte av kombihuv på tak.
Ny utrymningsväg på skola i Luleå
Avser montering av trappor, ny utrymningsväg.
Rivning av vattenverk i Luleå
Rivning av f.d vattenverk.
Renovering av tak på kyrka i Luleå
Avser renovering av kupoltak på Örnäsets kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).