Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård.
Ombyggnad av väg 582 mellan Alvik-Selet
Bärighetsåtgärder på sträckan Alvik-Selet samt ny gc-väg mellan Alvik-Långnäs.
Banreparation av rullbana 14-32 vid F21 Luleå
Objektet avser i huvudsak banreparation av rullbana 14-32 samt skuldror till rullbanan.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus A.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Detta avser hus B.
Ombyggnad av parkering till park och ev parkeringshus i Luleå
Planer på att eventuellt bygga om en parkering till park samt ett underjordiskt p-hus.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av modulhus vid anstalt i Umeå
Avser tillbyggnad av anstalt , ca 100 platser.
Tillbyggnad av modulhus vid anstalt i Luleå
Avser tillbyggnad av anstalt i säkerhetsklass två, ca 50 platser.
Ombyggnad av väg i Luleå
Hertsövägen - Ombyggnad delen Kråkörvägen - Gräsörvägen. Avser ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen för att klara av en ökad trafikmängd och tyngre fordon. I entreprenaden ingår även en grusad GC-väg från korsningen Gräsörvägen österut mot Lövskär.
Ombyggnad av fd vattentorn till kontor och konferens i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontors- och konferensverksamhet i befintligt vattentorn. Syftet är även att säkerställa att vattentornets arkitektoniska karaktärsdrag och kulturhistoriska värde bibehålls.
Ombyggnad till vårdcentral i Luleå
Hyresgästanpassning. Avser ombyggnad till vårdcentral.
Ny intagsdel på reningsverk i Luleå
Ny intagsdel Uddebo reningsverk
Förnyelse av fjärrvärmenät till flertalet byggnader inom Luleå Garnison
Ombyggnation av del av fjärrvärmenätet inklusive anslutningen i byggnader.
Byggledare vägmarkering inom Norrbottens län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2023-01-01–2023-12-31. ─ Option två: 2024-01-01–2024-12-31.
Ny vattenrening till vattenverk i Luleå
Avser tillbyggnad för biologisk rening vid Klöverträsk vattenverk, ca 30 kvm.
Ombyggnad till gym i Luleå
Hyresgästanpassning i befintliga lokaler.
Ombyggnad av VA-ledningar vid F21, Luleå Garnison
Entreprenaden omfattar i stora drag arbeten med relining av självfallsledningar, rörspräckning av vattenledningar och schaktarbeten vid F21, Luleå Garnison.
Rivning av museum i Luleå
Planer finns på rivning av muséum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus, ytterligare bostäder.
Omsättning av seriekablar för flygplatsljus mm på F21 Kallax flygplats i Luleå
Avser byte av seriekablar, primärkontakter och serietransformatorer för flygplatsljus på F21 Kallax flygplats.
Byte av styr- och övervakningssystem i kv Kungsfågeln i Luleå
Avser byte av styrsystem för värme, ventilation, övervakning kyl/frys etc. i kv Kungsfågeln, Luleå.
Utbyte av styrsystem på skola i Råneå
Avser byte/uppgradering av styrsystem i Råneåskolan, Råneå.
Installation av laddstolpar till elbilar i Luleå
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Selektiv rivning av Munkebergsskolan i Luleå
Avser selektiv rivning av fd. skolbyggnad inkl. källarvåning samt markåterställningsarbeten. Byggnadsyta: BYA ca 1 900 m2. Behandlad tomtarea: ca 8 000 m2.
Åtgärdande av vandringshinder vid Selets bruk i Luleå
Avser åtgärdande av vandringshinder vid Selets Bruk i Luleå kommun.
Rivning av hamnanläggning på Rödkallen, Luleå
Objektet avser rivning av hamnanläggningen på ön Rödkallen i Luleå ytterskärgård. Hamnanläggningen är förfallen och stora delar har raserats.
Teknikledare för ERTMS, Malmbanan och Scanmed Öst
Placering Luleå. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Kronan 1:221
Rivning av byggnad kronan h7.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad.
Rivning av tegelbruk i Luleå
Selektiv rivning av kvarvarande byggnader fd. Mariebergs tegelbruk.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad + utvändig ändring av kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av ishall i Luleå
Ombyggnad ishall coop-arena d-hallen.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Anmälan om ändrad planlösning i industribyggnad samt nytt ventilationssystem.
Ombyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät. Bensbyn 8:69,8:20.
Brandskyddsåtgärder i konferenslokaler i Luleå
Avser brandskyddsåtgärder i konferenslokaler.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Luleå
Bygglovsbefriad tillbyggnad av huvudbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Luleå
Tillfällig tälthall/lagerhall.
Tillbyggnad av enbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning och ombyggnad av lokal till 2 st bostadslägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Ändrad användning, inredande av ytterligare bostad/lokal.
Tillbyggnad av fritidshus i Luleå
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad av förrådsbyggnad samt rivning.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Luleå
Tillbyggnad av garage.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Rivning av pumpstation i Luleå
Rivning av pumpstation p008.
Rivning av pumpstation i Luleå
Rivning av pumpstation.
Rivning av skola i Luleå
Rivning av skolbyggnad.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning/flytt av förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Schaktning och omflyttning av massor för att skapa plan yta.
Tillbyggnad av gångtunnel i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för förlängning av gångtunnel.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning t o m 2031-10-.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad f r o m 2021-10-01 t o m 2031-09-30.
Anläggande av valvbåge i Norrbottens län
Avser anläggande av valvbåge inom Norrbottens län.
Anläggande av valvbåge i Norrbottens län
Avser anläggande av valvbåge på 4 st vandringshinder i Norrbottens län.
Trafikutredning för Campus Luleå
Inom Akademiska Hus pågår ett arbete med att utveckla campus Luleå. I det arbetet ingår det att se över förutsättningarna för trafik och parkeringar i form av en trafikutredning.
Upphandling av marin inventering, Länsstyrelsen Norrbotten
Upphandlingen avser marin inventering med fokus på invasiva arter.
Nytillverkning och reparation av båtöverfart i Luleå
Upphandlingen avser entreprenör som nytillverkar och reparerar båtöverfart på Likskärsbanken i Luleå.
Konsulttjänst gällande klimatanpassning av byggnader i skyddade områden, Länsstyrelsen Norrbotten
Konsulttjänst gällande utarbetande av vägledning för klimatanpassning av byggnader i skyddade områden (naturreservat och nationalparker) för Länsstyrelsen Norrbotten.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.