Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Utvändig ändring av kontorshus med undervisningslokaler och café. hus E
Ny intagsdel på reningsverk i Luleå
Ny intagsdel Uddebo reningsverk
Ombyggnad av väg 582 mellan Alvik-Selet
Bärighetsåtgärder på sträckan Alvik-Selet (14 km lång sträcka) samt ny gc-väg mellan Alvik-Långnäs (2,2 km lång med belysning, kantstensbunden). Nya busshållplatser.
Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Samt byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus. Förse lägenheterna med separata till- och frånlufts system med värmeåtervinning av typen FTX. Befintligt frånluftssystem byggs om och betjänar allmänna utrymmen i husen. Separata Kanaler till köksfläktar ut på yttertak. Totalt är det 11 hus och 120 lägenheter exl. allmänna utrymmen. Lägenheter förses med Utvändig miljö förses med nya dränering- och dagvattenledningar. Samt även helt omgjorda gårdar, nya genomfartsgator, nya planteringar samt nya lek- och uteplatser till lägenheter. Byggnadsyta (BYA): ca 6 436 m2 Boarea (BOA): ca 7 998 m2 Projektet uppdelas i tre stycken deletapper. Arbeten planeras och utföres enligt följande deletapper. Deletapp 3:1 består av PORSÖN 1:222, Professorsvägen 172-238. Deletapp 3:2 består av PORSÖN 1:223, Professorsvägen 240-316. Deletapp 3:3 består av PORSÖN 1:399, Professorsvägen 318-340.
Värmebeläggning och vägmarkering i Norrbottens län
E10 del 1, E10 del 2, E10 del 3, E10 del 4, E10.01 och väg 45.
Om- och tillbyggnad för Dekra i Luleå
Nyproduktionen innehåller bland annat verkstad, besiktningshall samt kontorsytor, ca 787 kvm. Ombyggnation i befintlig huskropp med nytt trapphus med hiss, terrass på taket samt en gemensam bastu och relax i källare.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor i Norrbottens län
Vägar: 515 Långträsk-Nygård, 543 Kolerträsk-Nygård, 545 Koler-Storsund, 403 Pajala-vsk.Kolari och 870 Kiruna-Nikkaluokta. Väglinjemålning ingår.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Fiberschakt i Vitådalen
Schakt och förläggning av kanalisation på landsbygden i Vitådalen med omnejd under 2022-2023
Ombyggnad av förskola i Luleå
Ändrad användning av förskola.
Stödresurs/konsulttjänst till Basunderhåll Södra Malmbanan
I avtalet ingår även successiva avrop av konsulttjänster för drivande av underhållsdistrikt nords alla kontrakt av basunderhåll på järnväg.
Anläggning av väg/gata, dagvattenledningar mm i Kyrkbyn i Gammelstad, Luleå
Kulturrestaurering. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Anläggning av väg/gata, busshållplats samt dagvattenledningar.
Renovering av fasad på domkyrkan i Luleå
Renovering av fasad, byte av tegel/betong.
Ombyggnad av gc-väg i Luleå
Avser ny belysning,förstärkning och breddning av gc-väg på Porsö strandstråk.
Ombyggnad/anpassning av garage för biogasdrivna bussar i Luleå
Entreprenaden omfattas av färdigprojektering och ombyggnation av befintligt garage, elrum samt tillhörande ytor. Entreprenaden omfattas av bygg, el, rör, luft, larm- och anläggningsarbeten med tillhörande arbetsmoment.
Upprustning av Porsö centrum, Luleå etapp 1
Bland annat upprustning av Porsö centrum, ny belysning samt ny markbeläggning
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Avser utvändig renovering av skola. Omfattar lagning av plintar, blästring, fasadarbete (puts), målning, byte av takplåt, fönster och dörrar samt plåtarbeten. Tidigare projektnamn- Midskogs skolan.
Hyresgästanpassning i Luleå
Hyresgästanpassning in- och utvändigt,
Ombyggnad av golflokal i Luleå
Avser hyresgästanpassningar för golfsimulator och en lounge
Byte av rökgasfläkt samt kanal i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser byte av befintlig rökgasfläkt och delar av befintligt kanalsystem då dessa komponenter är förslitna och delvis skadade efter tidigare brand.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus innefattander fasadbyte, ommålning, fönsterbyte och nya fönsterbräden.
Byggledare vägmarkering inom Norrbottens län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2023-01-01–2023-12-31. ─ Option två: 2024-01-01–2024-12-31.
Ombyggnad av VA-ledningar vid Luleå Garnison
Avser ombyggnation av del av vatten och avloppssystem. Objektet är beläget i Luleå kommun inom K0104 området (F21).
Kulvertbyte vid fastigheter på Hertsön i Luleå
Avser kulvertbyte mm på fastigheterna Hertsön 11:464, Hertsön 11:465, Hertsön 11:466, Hertsön 11:467, Hertsön 11:549, Hertsön 11:470, Hertsön 11:472, Hertsön S:25 och Hertsön S:26, gatuadress: Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen.
Takrenovering på skola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ombyggnadsyta: BYA ca 280 m2.
Tillbyggnad av industrihus samt kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av balkonger och loftgångar i Luleå
Avser Renovering av Balkonger totalt 87 st, loftgångar: totalt: ca. 524 meter, räcken på marknivå: totalt ca. 65 meter.
Utbyte av brandlarm på skola mm i Luleå
I huvudsak omfattas objekten av följande arbeten: Demontering av befintligt brandlarm, som idag är gemensamt för de tre verksamheterna, samt installation av nya brandlarm – med separata CA/BFT för resp verksamhet.
Byte av VAV-don i kv Kungsfågeln i Luleå
Avser byte av VAV-don i kv Kungsfågeln, Luleå.
Byte av yttertak och fönster på flerbostadshus i Luleå
Entreprenadformen är Delad Totalentreprenad. Fönsterbyte är en entreprenad, plåtarbeten är en entreprenad.
Utbyte av delar av styrsystem på skola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Utbyte av styrsystem och värmeväxlare för fastighetsdrift inom Örnässkolan.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Byte av ventilation mm i Äldreboende i Luleå
Byte av ventilation på äldreboende.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Avser byte till plåtfasad på affärshus.
Byte av brandlarm i fastigheter i Luleå kommun
Avser byte av brandlarm i Visitor Center, Flygteknikcentrum och Råneå medborgarhus.
Byte av brandlarm på teater i Luleå
Avser demontering av befintligt brandlarm samt installation av nytt brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande (TUL).
Ombyggnad av styr och övervakning i kv Örnen 7 i Luleå
Avser byte av styr- och övervakningssystem eftersom teknisk livslängd gått ut och byte av befintliga fläktmotorer för aggregat TA2/FA2, TA3/FA3 och TA4/FA4 till EC-motorer med tryckstyrning.
Byte av ventilation i busstation i Råneå
Avser byte av ventilation till ny ventilation med inbyggd styr i det nya ventilationsaggregatet samt ny shuntgrupp och frånluftfläkt grill.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av kontorshus i Luleå
Avser fönster- och fasadbyte samt ombygg av kontor (hyresgästanpassningar). Ändring av brandsektionering samt bärande konstruktion och ändrad planlösning.
Resurskonsult för upphandling och drift av basunderhåll järnväg, region Nord
Omfattar projektledare, underhållsingenjör Bana, underhållsingenjör El och underhållsingenjör signal till basunderhåll Norra och Södra Malmbanan, Långsele-Vännäs och Boden-Holmsund.
Byte av belysning på teater i Luleå
Avser byte av belysning på Norrbottensteatern.
Ombyggnad av restaurang i Luleå
Invändig renovering/ombygg avser både kök och serveringsdel. Ändring av ventilation och brandskydd i restaurangverksamhet.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Luleå
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Luleå
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad/utvändig ändring samt rivning av 5 flerbostadshus Skurholmen 8:64,8:65,8:66,8:62,8:63.
Målning av kyrktorn på Råneå kyrka
Avser målning av kyrktorn på kyrka.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Utvändig ändring av skola byte av yttertak.
Ny/ombyggnad av garage i Luleå
Avser restaurering/ombygg av garage för ca 40 st bilar. Garagen är placerade i anslutning till följande områden: Lostigen, Bäverstigen, Hjortstigen och Utterstigen.
Omläggning av konstgräs på multiarena i Luleå
Syftet med kontraktet är att anskaffa en konstgräsmatta till en multiarena i storlek 40*20 meter. Befintlig konstgräsmatta skall bytas. Befintligt rivs, ny matta installeras. Eventuella markförberedelser kan behöva göras.
Omsättning av belysta skyltar vid F21 Kallax flygplats i Luleå
Avser omsättning av belysta skyltar på F21 Kallax flygplats.
Utbyte av belysning i Kulturens hus i Luleå
Kulturens Hus, biblioteket och konsthallen - Byte belysning och styrsystem.
Byte av brandlarm på vård- och omsorgsboende i Luleå
Avser underhåll och installation av brandlarm på vård- och omsorgsboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändrad planlösning i flerbostadshus.
Marina inventeringar för Länsstyrelsen Norrbottens län
Avser marina inventeringar för Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad planlösning och ändring som påverkar brandskyddet i kontorshus samt rivning som ej kräver lov.
Utvändigt underhåll av förskola i Luleå
Utvändig ändring av förskola, ommålning av fasad.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av butik i Luleå
Avser nya gipsväggar. Ändrad planlösning i kontorshus, butik/restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
2st nya fönster i fasad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).