Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköpings län

Aneby (3)
Eksjö (6)
Gislaved (3)
Gnosjö (3)
Habo (4)
Mullsjö (1)
Nässjö (4)
Sävsjö (2)
Tranås (3)
Vaggeryd (4)
Vetlanda (3)
Värnamo (18)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangård i Värnamo
Nya spår och växlar, ny plattform, nya kontaktledningsstolpar/belysningsstolpar samt nytt datoriserat ställverk. Spårbyte Värnamo genomfart samt mellanblocksignaler Alvesta-Bor ingår.
Utbyggnad av fibernät Habo
Avser utbyggnad av fibernät område Sydvästra Habo. bredbandsnät till ca: 270 adresser.
Nybyggnad av vindkraftverk i Aneby
Omfattar nybyggnad av 4- 5 vindkraftverk med en totalhöjd på 210 meter.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Underhållsbeläggning varm/värme i Jönköping och Kalmar län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: F 2302 Varm, F 2303 Varm, F 2304 Värme, G 2301 Varm, G 2302 Värme.
Nybyggnad av logistikanläggning i Vaggeryd
Avser nybyggnad av logistikanläggning på 17 000 kvm i Stigamoområdet utanför Vaggeryd, Jönköping. Anläggningen ska certifieras enligt Breeam Very Good Taket förbereds för att möjliggöra montage av solceller i framtiden.
Nybyggnad av vindkraftpark i Bruzaholm, Eksjö kommun
Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med ca 23 vindkraftverk om högst 240 meter i totalhöjd nordväst om Bruzaholm i Eksjö kommun. Vindkraftsparken skulle årligen kunna förse cirka 90 000 hem med förnybar hushållsel.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Vaggeryds kommun
Avser nybyggnad av värmeverk för fjärrvärmeproduktion till Vaggeryd, Skillingaryd och Götafors. Fastbränslepanna 2 x 6 MW
Nybyggnad av gata och va på Hedenstorp, Jönköping
Avser utbyggnad av cirkulationsplatser, gator, grusvägar, belysning, VA-ledningar, dagvattendammar, fjärrvärme, elnät, optofiber m.m. inom nytt detaljplaneområde i Jönköpings kommun. Objektet är beläget ca 5 km från centrala Jönköping och ligger inom del av fastigheterna Åsen 1:2, Hedenstorp 1:2, Hedenstorp 1:13, Hedenstorp 1:17, Hedenstorp 1:22, Dylycke 1:1, Tokarp 7:1.
Underhållsbeläggning tank i Kronoberg, Blekinge, Jönköping och Kalmar län
Beläggningsgrupperna H 2303 Tank, F 2301 Tank och GK 2303 Tank.
Nybyggnad av logistikanläggning på Bredasten, Värnamo
Avser nybyggnad av logistikbyggnad för Båfi Pac AB på Bredasten industriområde i Värnamo. Byggnaden kommer att ha en yta om ca 4000 kvm.
Nybyggnad av fördelningsstation vid Stigamo, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av fördelningsstation vid Stigmo, det kommer ingå bl.a. schaktning, grundläggning och uppförande av byggnation. Samarbete med den part vi kommer välja för elkraftsentreprenaden är en viktig del som ingår i generalentreprenaden.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk, Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av Nässjö Avloppsreningsverk, samt ny byggnad avseende externslam-mottagning.
Kommunal VA-anläggning i Eket, Ebbarp m.fl., Habo
Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till ca 90 fastigheter i Ebbarp, Eket, Solberga och Österlid. Projektet omfattar mer än 8 km ledningssträcka, 5 spillvattenpumpstationer, 2 tryckstegringsstationer samt korsning av väg 195 och järnvägen genom borrning.
Nybyggnad av vätgastankstation i Jönköping
Avser nybyggnad av en vätgastankstation i Jönköping. Stationen kommer vara anpassad för tankning av lastbilar.
Nybyggnad av kvartersmark för bostadsbebyggelse i Värnamo
Avser befintlig bebyggelse ska kompletteras med ny kvartersmark för bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och tekniska anläggningar.
Sanering av mark i Mariannelund
Projektet ligger stilla. Provtagningar kommer att göras i egen regi. Oklar när saneringsarbete kommer att utföras. Uppskattad framflyttad byggstart. Marktäckning el. bortschaktning av massor
Nybyggnad av biobränslesystem i Bottnaryd, Jönköping Energi AB
Avser biobränslesystem (pelletspannor inklusive tillhörande processutrustning och tjänster i Bottnaryd.
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Exploatering av nytt bostadsområde, Mullsjö
Avser exploatering av bostadsområde, Havstenshult Mullsjö. 700 meter gata samt va kommer att färdigställas för 35 villatomter.
Översvämningsåtgärder Område 8, Värnamo
Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Översvämningsåtgärder Område 4, Värnamo
Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Ombyggnad av station i Gnosjö
KUL-. Totalombyggnad av 40/10 kV-station.
Ny gång- och cykelbro över Södra Stambanan vid Skrapstad
Ny gc-bro med tillhörande väganslutningar. Bandel 813, km 376+527.
Översvämningsåtgärder Område 6, Värnamo
Projektet ligger vilande på obestämd tid. Upptaget i investeringsbudget/-plan
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Klostergatan-Barnarpgatan utmed Gjuterigatan. Etapp 1 : 1179434
Anläggande av överföringsledning i Herrestad, Värnamo
Avser anläggande av va-ledning mellan Kärda och Herrestad på en sträcka ca ca 3,5 km. Entreprenaden omfattar schaktfri förläggning av ledningarna på delar av sträckan. Entreprenaden omfattar även byggande av gång- och cykelväg på en sträcka av ca 0,7 km.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Bottnaryd. En kapacitetshöjning.
Tillbyggnad av avfallsanläggning i Jönköping
Avser utbyggnad och installation av luftbehandlingssystem på avfallsanläggning.
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament
Sluttäckning av gamla deponi, etapp 5 Jönköping
Slutteckning av gamla deponi.. installation av tätskikt (LLDPE) samt ovanpåliggande dräneringsmatta. cirka 1,3 hektar deponiyta Option 2 Etapp 6: Id 2163071
Laddningsstation till elektrifieringspilot för tunga transporter
Avser anläggande av laddningsstation i Gamlarps industriområde i nära anslutning till riksväg 31/40/47 med 3 laddningspunkter som erbjuder 350 kW med möjlighet till lastdelning.
Utbyggnad av fibernät Brandstorp Kyrkby Habo
Avser byggnation av bredbandsnät inom Brandstorp Kyrkby Habo. Projektet är indelat i tre etapper
Trafikåtgärder i Värnamo
Trafikåtgärd Prostsjön. Upptagen i investeringsbudget.
Exploateringsarbete avseende utbyggnad av industriområde i Nässjö kommun, Etapp 3
Avser anläggande av en gata, GC-väg och busshållplats samt anläggande av grönområde och däri hårdgjorda ytor mm. Förläggning av VA-ledningar; vatten, dagvatten och spilledningar samt anläggande av ett dagvattendike. Schaktning för kablar, förläggning av kabelslang och montage av belysningsfundament och el- och optoskåp.
Anläggande av VA- och parkering i Tranås
Avser anläggande av dagvattendike utmed Västra vägen cirka 250m långt. Ny parkeringsplats öster om nytt dagvattendike inklusive massförflyttningar och fyllningsarbeten, samt VA-sanering i Västra vägen med längd cirka 200m.
Ombyggnad för kväverening på avloppsreningsverk i Aneby
Avser ombyggnad för kväverening genom att befintliga bassänger delas upp i olika zoner. Arbetet inkluderar montage av skiljeväggar och installation av omrörare och pump i bassänger. Befintliga bottenluftare byts ut mot nya och nya instrument och apparatskåp installeras för styrning av processen.
Schaktfri förläggning under väg 27 i Rydaholm, Värnamo kommun
Avser schaktfri förläggning av tre styck rördrivningar under väg 27 i Rydaholm med tillhörande brunnsarbete med mera.
Utbyggnad av GC-väg vid sjukvårdsområdet Ryhov, Jönköping
Avser utbyggnad och förbättringar av cykelvägnäte vid sjukvårdsområdet, Ryhov Jönköping.
Tillbyggnad av kylhus i Värnamo
Avser tillbyggnad av kylmaskinsrum.
Leverans av 2 st torrisolerade transformatorer Jönköping Energi Nät AB
Pos1. 1st 100kVA. Option2. 1st kapsling till 100kVA, IP23. Pos3. 1st 200kVA. Option4. 1st kapsling till 200kVA, IP23. Transformatorerna skall ha höga lsp-anslutningar. Önskad leveranstid 2023-01-12 eller senare.
Utredning och trafiklösning i Värnamo
Trafiklösning Kv Kärleken Värnamo. Upptagen i investeringsbudget.
Nya vatten- och avloppsledningar Rosenlund/Liljeholmen, Jönköping
Avser förnyelse av vatten- och avloppsledningar på Liljeholmen och Rosenlund, Jönköping.
Nya bryggor vid Hätte i Tranås
Avser nya bryggor vid sjön Sommen.
Förstärkning av broar längs E4 vid Södra Lockebo
Broar över allmän väg 0,8 km S Lockebo. BK4.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 5
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Leverans och uppställning av 2st ställverk i Jönköping
Projektet avser leverans och uppställning av 12kV ställverk.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 3
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 2
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Nybyggnad av vattenspel på Stora torget, Eksjö
Avser nytt vattenspel vid Stora torget, Eksjö
Brounderhållsåtgärder i Region Syd
Omfattar 6 st broar; 7-74-1, 10-282-1, 12-651-1, 11-496-2, 11-496-1 och 12-601.
Exploateringsarbeten för industriområde i Forsheda
Tidigt skede. Upptaget i investeringsbudget.
Rensavskiljning och behandling vid Fagerhult och Brandstorp ARV, Habo kommun
Avser byte av renshanteringsutrustning vid avloppsreningsverken i Brandstorp och Fagerhult.
Omgestaltning av Vråenparken och Mossleplatån, Värnamo kommun.
Avser omgestaltning av Vråenparken och Mossleplatån och omfattar sådd- och planteringsarbeten.
Utbyggnad överföringsledning spill och vatten, Marås-Gnosjö
Avser överföringsledning Marås-Gnosjö.
Nybyggnad av avloppspumpstation, Höreda Eksjö
Avser nybyggnad av avloppspumpstation . Upphandlas tillsammans med Id: 2205700
Utbyte av gångbroar i Jönöping
Projektet avser rivning av 2 broar och byggnation av 2 nya broar i samma läge vide Rocksjön samt anslutande gångspångar.
Gestaltningsuppdrag för område kring höghushotellet och östra Tändsticksområdet I Jönköping
Syftet är att skapa nya torgytor dels i anslutning till planerat höghushotell och dels intill Tändsticksmuseet och G-huset, samt att knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum och resecentrum. Utbyggnad kring tändsticksområdet. Id 1185266
Rivning av två underjordiska fördelningsstationer i Jönköping
Avser rivning av två underjordiska fördelningsstationer på adresserna Residensgatan 7 och Rådhusparken 1 i centrala Jönköping.
Industriobjekt gata, Smålandsstenar, Gislaved
Syfte är att möjliggöra expansion av befintligt industriområde i södra Smålandsstenar som medför till trafiksäkra förbindelser till, från och förbi orten. Södra industriområdet i Smålandsstenar expanderas söderut vilket medför till större markarbeten, utbyggnad och ombyggnad av ny och befintlig infrastruktur.
Anläggande av en byggväg i Nässjö kommun
Avser anläggande av en byggväg inom Sörängen industriområde i Nässjö.
Nybyggnad av laddstation för tunga transporter i Gislaved
Avser leverans, installation och tjänster för 350kW laddstation till elektrifieringspiloten för tunga fordon i Gislaved. Marken tillhandahålls av Gislaveds kommun och genom arrendeavtal.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk, Forsheda.
Ombyggnad av vattenverk, Höreda Eksjö
Avser ombyggnad av Höreda vattenverk. Upphandlas tillsammans med Id: 2205706
Ramavtal avseende teknisk konsult, Aneby kommun
Aneby kommun tillsammans med Stiftelsen Aneby Bostäder, upphandlar ett ramavtal avseende erfaren konsult med inriktning markprojektering för deltagande- och rådgivning i olika kommunala entreprenadprojekt.
Rivning av den f.d. panncentralen på Vilhelmsro
Avser rivning av den f.d. panncentralen på Vilhelmsro. Fastigheten har ingen adress, men är belägen vid infarten till Ebba Ramsays väg 19, Jönköping.
Renovering av våghus i Vetlanda
Renovering av våghus.
Installation av laddstolpar för elbilar i Jönköping
Installation av laddstolpar för elbilar samt belysning.
Ny bro vid elljusspår i Gislaved
Avser nya trummor som dimensioneras för ett högre utflöde och därmed minskar risken för översvämning.
Nybyggnad av spång vid Illharjens Naturreservat, Vetlanda kommun
Avser ny spång vid Illharjens Naturreservat, Vetlanda kommun
Nybyggnad bryggsystem till badplats i Eksjö
Avser bryggsystem till badplatser.
Samåkningsparkering i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).