Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (4)
Gislaved (3)
Gnosjö (1)
Habo (4)
Mullsjö (1)
Nässjö (4)
Sävsjö (1)
Tranås (5)
Vaggeryd (7)
Vetlanda (5)
Värnamo (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Ansökan nybyggnad av logistikanläggning, Stigamo Jönköping. Certifieras enligt BREEAM Excellent,. På taket planeras för solcellsanläggningar.
Nybyggnad av logistikanläggning i Vaggeryd
Avser nybyggnad av logistikanläggning för tävtt, lagning och kontroll av livsmedelsbranschens lastbärare i Vaggeryds kommun. Planen är att den ska vara i drift redan under 2024. Den totala ytan blir drygt 30.000 kvm.
Om, ny- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Habo
Avser ny, om- och tillbyggnad av Habos avloppsreningsverk för större kapacitet och bättre förutsättningar att klara de strängare krav på utsläppsnivåer som kommer i framtiden.
Nybyggnad av logistikanläggning i Vaggeryd
Avser nybyggnad av logistikanläggning på 17 000 kvm i Stigamoområdet utanför Vaggeryd, Jönköping. Anläggningen ska certifieras enligt Breeam Very Good Taket förbereds för att möjliggöra montage av solceller i framtiden.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Planer för nybyggnad av parkeringshus med ca 330 p-platser, samt affärslokal för ca 500 kvm i bottenvåning.
Hetvattenpannor till panncentraler i Jönköping
Avser komplettera och stärka de yttre panncentralerna vid Huskvarna (HCHF) och Ryhov (HCRY) som nyttjas för reserv- och spetslastproduktion av fjärrvärme. Omfattas av totalt fem (5) kompletta biooljeeldade pannor, i tre etapper. Etapperna avser fullt funktionsansvar med erforderlig kringutrustning för bränsle, luft, rökgas, fjärrvärmesystem och tillhörande styrsystem. De nya pannorna ska ha en värmeeffekt på 16 MW per panna vid full last och vid alla normalt förekommande drifttemperaturer.
Ny 50/20 station utanför Värnamo
Bredasten 50/20 kV ny station utanför Värnamo.
Totalombyggnad station i Vetlanda
KVFS Kvillsfors Totalombyggnad, del av luftledning ingår.
Anläggning av västra Skeppsbroparken mm, Jönköping
Avser översiktligt byggnation av erosionsskydd, park, bryggor, va-anläggningar, ledningar och sanering av mark/ sediment.
Spår- och växelbyte i Forsheda
Spår- och växelbyte, ballastbyte, byte av plankorsningar. Bandel 732.
Nybyggnad av en reservkraftsystem (BESS) i Nässjö
Avser ett Battery Energy Storage System och omfattar projektering, leverans, installation, driftsättning, injustering och service av ett BESS som ska placeras i industriområdet i Norrboda.
Nybyggnad av vätgastankstation i Jönköping
Nybyggnad av vätgastankstation i logistikområdet Torsvik i Jönköping
Nybyggnad av reningsverk i Jönköping
Byggnaden som ska uppföras kommer att bestå av tre delar, intagsdel, kemikaliedel och personaldel med teknikutrymmen samt rivning av två fristående byggnader
Anläggande av transiteringsledning och byggnad för tryckstegringsstation i Jönköping
Avser mark-, anläggnings- och byggarbeten för nybyggnad av: • Ny fjärrvärmeledning DN300 mellan Jordbron och Hedenstorp, ca 3 km, huvuddel 1 • Byggentreprenad för en tryckstegringsstation Hedenstorp, huvuddel 2 Ledningsarbeten i huvuddel 1 ska utföras etappvis, med etapper om längst 400 m på platser med allmän trafik.
Ombyggnad av korsning samt nya stigningsfält vid väg 31/32 i Björkeryd
Ombyggnad av väg 31 i höjd med korsning mellan väg 31 och 32 vid Björkeryd (Ekenäs lid). Vägen som idag är en åtta meter bred tvåfältsväg ska breddas för anläggande av vänstersvängsfält vid korsning mellan väg 31 och väg 32 samt nytt stigningsfält i södergående riktning, söder om korsningspunkten. Omläggning av el- och fiberkablar, ny belysningsanläggning, byte av trumma och ny torrtrumma under väg 31 samt åtgärder för vilt i form av viltstängsel och viltuthopp. Total sträcka som breddas är cirka 1,2 km.
Nybyggnad av vagnhall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall för museum. Hallen kommer att ha 3 spår.
Underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra
Beläggningsgrupp F 2402 (väg 723 Rönnhult-Ohs, väg 897 Karlstorp-Mariannelund, väg 1788 Sandhem-länsgräns och väg 1815 Tuvebo-Habo kyrka). Beläggningsgrupp H 2403 (väg 129 länsgräns-Lönneberga, väg 213 Ottinge-Ålgenäs YB, väg 574 Nybro-Knivingaryd, väg 673 St Hanåsa-Lövhäll, väg 703 Lönneberga-Ölvedal, väg 720 Rosenfors-Mörlunda och väg 911 Kvarsebo-länsgräns D län. Optioner: väg 993 Vsk 136-Grankulla och väg 679 länsgräns F län-Virserum. Tankbeläggning med inslag av infräsning och varmmassa.
Byte av 10kV-ställverk mm i Nässjö
D91 Hallhult. Nytt 10 kV ställverk.
Utbyggnad överföringsledning spill och vatten, Marås-Gnosjö
Avser överföringsledning Marås-Gnosjö.
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Nybyggnad av vagnhall i Jönköping
Nybyggnad av garage, vagnhall.
Nybyggnad av fördelningsstation vid Granarp, Jönköping
Avser utförandeentreprenad för markarbete och byggnation av en ny fördelningsstation vid Granarp i Jönköpings kommun.
Exploateringsområde för bostadshus i Vaggeryd
Avser exploatering av mark för bostadsområde. villor/radhus/kedjehus/flerbostadshus. Nybyggnad Ida 1198347
Renovering och muddring av dammar i Jönköping
Objektet avser i huvudsak grävmuddring av två dammar vid Stallkvarn och Hospitalkvarn. Objektet avser även rivning, renovering och ombyggnation dammanordningar vid respektive damm.
VA-sanering samt ombyggnad av busshållplats i Tranås
Projektet avser VA-sanering och förnyelse av gator samt dagvattendamm med tillhörande arbeten i grönytan hamnområdet samt ombyggnad av busshållplats på Spolgatan. Berört område omfattar del av Norra storgatan, del av Spolgatan, del av Snickaregatan, del av Spinnaregatan samt del av Stenhuggaregatan. Kabelarbeten ska utföras i Snickaregatan, Spinnaregatan och Stenhuggaregatan.
Ramavtal avseende hyra av arbetsmaskiner - utrustning, Värnamo kommun
Ramavtal för hyra av arbetsmaskiner och utrustning. Produktgrupper: Byggmaskiner, anläggningsmaskiner, handverktyg, liftar, toalettvagnar, hygienbodar och vagnar, ställningar och stegar, skalskydd och säkerhet , el och klimat och tillbehör mm. Avtalstid: 2024-04-30 - 2028-04-29
Ombyggnad av rökgaskanaler och spjäll på kraftvärmeverk i Nässjö
Avser uppgradering av rökgaskanaler och spjäll under sommarrevisionen 2024.
Nybyggnad av maskinhall i Eksjö
Planer för nybyggnad av lager- och maskinhall.
Sluttäckning av deponi i Nässjö Etapp 2 - 5
Avser utförande av sluttäckning av deponin vid Boda Avfallsanläggning Etapp 2 -5. Etapp 1: Id 2264004 Etapp 3: Id 2264019 Etapp 4-5: Id 2264020
Nytt reservvattensystem vid Höglandssjukhuset Eksjö
Avser installation av ett nytt reservvattensystem omfattande reservvattentankar och tillhörande vattenreningsutrustning för Höglandssjukhuset i Eksjö. 2 st cylinderformade vattentankar av plast grävs ned och förläggs under mark utanför hus 34 mot Västanågatan. General/utförandeentreprenad med Rörentreprenören som Generalentreprenör (GE) och med El- & SÖV-entreprenörer som Underentreprenörer (UE). Sidoentreprenader (SE) för Mark- och Bygg handlas upp separat av beställaren
Ny bro vid Kvarnen i Vaggeryd
Avser ny bro vid Kapellgatan, kvarnen, Vaggeryd.
Nybyggnad av bussgata i Jönköping
Objektet avser nybyggnad av bussgatan mellan Regementsgatan och Psykiatrivägen Jönköping. Bussgatan kommer i sitt färdiga utförande avlasta rondellen vid Batterigatan.
Utbyggnad av gångbanor, parkyta mm i Jönköping
Avser anläggande av gångbanor, trädgropar, toppbeläggning samt en parkyta inom bostadsområdet Kungsängen.
Rivning och ombyggnad av bro, Jönköping
Avser rivning och ombyggnation av bro samt flytt av VA-ledning Brunnsgatan i centrala Jönköping.
Sluttäckning av deponi, etapp 6 och 10 i Jönköping
Området som ska täckas med dessa två skikten är cirka 3,4 hektar deponiyta (etapp 6 och etapp 10) på gamla deponin vid Miljöhantering i Jönköping.
Nybyggad av drivmedelsmack samt vägrestaurang i Jönköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av drivmedelsmack samt en vägrestaurang. Omfattning oklar.
Anläggande av parkering samt GC-väg i Tranås
Avser utfyllnad och uppbyggnad av parkering och gång- och cykelväg inklusive VA, belysning och samtliga tillhörande arbeten.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 3 st broar längs Norrahammarleden i Jönköpings kommun.
Byte av ställverk samt installation av reservkraft för Habo vårdcentrum
Avser byte av LSP- ställverk samt installation av nytt reservkrafts aggregat placerat i container för Habo vårdcentrum.
Nybyggnad av vattenspel på Stora torget, Eksjö
Avser nytt vattenspel vid Stora torget, Eksjö
Nybyggnad av transformatorbyggnad för mottagningsstation 40/12 kV, Habo
Entreprenaden avser att uppföra en ny transformatorbyggnad, som avser inrymma torrisolerade krafttransformatorer. Mottagningsstationen Stora Kärr är beläget centralt i Habo kommun vid Slättens IP Munkaskogsvägen.
Renovering av bro på väg 540 över Nissan i Skeppshult
Byte av kantbalk, räcke, tätskikt och grundavlopp. Betongreparation av skivpelare i vatten, betongreparation av frontmur och bättringsmålning lager.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Vetlanda
Entreprenaden omfattar: Takbyte, Fasadbyte (plåt), Nya plåtdetaljer, Hängrännor/stuprör, Ventilationshuvar, Gjutning två bassänger. Första för inkommande utjämningsvolym och den andra ska vara för slamlager. Tillhörande rördragning. Gjutning av slamförtjockare. B står för mekaniska installationen för slamförtjockare. Stålkonstruktion tillbyggnad samt renovering av befintliga personalutrymmen (toalett, matrum, duschutrymme).
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk till Tallberga, Gislaveds kommun
Avser ersätta/komplettera befintlig trekammarbrun och markbädd som finns i Tallberga, Gislaveds kommun.
Nybyggnad av batterilager 2 MW/2MWh, Habo Energi AB
Omfattar leverans och installation av ett batterilagringssystem med tillhörande abonnentstation för anslutning mot Habo Energi. Totalentreprenaden omfattar projektering, markentreprenad för fundamentering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av ett komplett batterilagringssystem.
Renovering av bro till Eksjöhovgårds slottsruin, Sävsjö kommun
Avser renovering av bro till Eksjöhovgårds slottsruin i Sävsjö kommun.
Renovering av bro på väg 30 över järnvägen i Hok
Byte av tätskikt i grundavloppet. Lagning av sprickor i frontmur, platta, ving- och stödmur. Borttagning kantskoning samt slamning av kantbalk.
Renovering av bro på väg 638 över å vid Kylås
Byte av tätskikt. Betongreparationer på frontmur, ving- och stödmur med sprutbetong, betongreparationer på kantbalk och borttagning kantskoning.
Renovering av bro på väg 800 vid Fryele kvarn
Byte av fogning på frontmurar, stödmurar och vingmurar samt reparation av betongen på kantbalkar och frontmurar.
Underhållmuddring av våtmark och damm för lakvatten i Jönköping
Objektet avser i huvudsak muddring av våtmarkssektion D1A samt muddring av damm L1 inom avfallsanläggningen.
Rivning av järnvägsstation i Eksjö
Rivning av stationsbyggnad och ställverksområde.
Tillbyggnad på panncentral i Jönköping
Avser byte av panncentral.
Upppdatering av vindbruksplan för Vetlanda kommun
Vetlanda kommun inbjuder till anbudsinlämning inför uppdatering av kommunens Vindbruksplan från 2010. Uppdateringen av Vindbruksplanen är en del av pågående arbete att ta fram en ny Översiktsplan för kommunen.
Ny tillgänglighetsbrygga vid Hätte badplats i Tranås
Avser köp av tillgänglighetsbrygga till Hätte badplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).