Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (6)
Gislaved (5)
Gnosjö (3)
Habo (3)
Mullsjö (0)
Nässjö (3)
Sävsjö (0)
Tranås (3)
Vaggeryd (3)
Vetlanda (3)
Värnamo (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Vaggeryd
Avser ett multihyresgästlager på ca 32 000 kvm. Kommer att miljöcertifieras enligt Breeam Very Good, 500 kw solceller på taket. Byggnaden ska stå klar i början av 2025.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Eksjö
väglängd ca 1154 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Planer för nybyggnad av parkeringshus med ca 330 p-platser, samt affärslokal för ca 500 kvm i bottenvåning.
Va-förnyelse vid Norra Strandgatan i Jönköping
Projektet omfattar VA-förnyelse i Norra Strandgatan, Östra Storgatan och Föreningsgatan med angränsande tvärgator. Arbetsområdet avgränsas av järnvägen i norr, hotellplan i väster, Undergången i öster och Östra Storgatan/ Föreningsgatan i söder. Målet med projektet är bygga ut ett nytt dagvattensystem för att minska belastningen på reningsverk och bräddningar ut i Vättern, samt att förnya ledningssystemet för dricks- och spillvatten. VA-entreprenaden omfattar ca 2 200 m ledningsgrav där befintligt system ska vara i drift under merparten av byggnationen.
Ny 50/20 station utanför Värnamo
Bredasten 50/20 kV ny station utanför Värnamo.
Anläggning av västra Skeppsbroparken mm, Jönköping
Avser översiktligt byggnation av erosionsskydd, park, bryggor, va-anläggningar, ledningar och sanering av mark/ sediment.
Nybyggnad av en reservkraftsystem (BESS) i Nässjö
Avser ett Battery Energy Storage System och omfattar projektering, leverans, installation, driftsättning, injustering och service av ett BESS som ska placeras i industriområdet i Norrboda.
Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation och råvattenledning i Värnamo.
Underhålls- och fördjupningsmuddring av Gränna och Visingsö hamnar
Avser muddring av Gränna och Visingsö hamnar för att öka vattendjupet och förbättra framkomligheten för båtar.
Nybyggnad av vagnhall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall för museum. Hallen kommer att ha 3 spår.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar sträckan Värnamo-Halmstad
Ombyggnad/utbyte av 5 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik; Västra järnvägsgatan, Parkgatan, Skeppshult, Brogatan och Kärda längs bandel 732.
Ny luftledning utanför Värnamo
50kV VMON-ABYT anslutning ny station Bredasten
Nybyggnad av vagnhall/övningsanläggning i Jönköping
Nybyggnad av garage, vagnhall, övningsanläggning för räddningstjänsten, Jönköping.
Exploateringsområde för bostadshus i Vaggeryd
Avser exploatering av mark för bostadsområde. villor/radhus/kedjehus/flerbostadshus. Nybyggnad Ida 1198347
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Utbyggnad av allmän platsmark i Jönköping
Denna anläggningsentreprenad består i huvudsak av byggnation av Vaggerydsgatan, Tjärpappsgatan, Påsgatan, Bygatan inkl. ledningsarbeten.
Utbyggnad av kommunalt VA mellan Vaggeryd - Rastad, Etapp 2
Objektet avser nyförläggning av vatten- och avloppssystem fram till privata fastigheter. Nybyggnation av pumpstationer samt kanalisation för optokommunikation mellan pumpstationerna. Objektet omfattar, Jordschakt 43 000 m3, VA-ledningar 13 000 m, fyra (4) pumpstationer varav 3 med överbyggnad och servisanslutningar till 64 fastigheter. Projektet avser etapp 2 av 3 etapper.
Ombyggnad av korsning samt nya stigningsfält vid väg 31/32 i Björkeryd
Ombyggnad av väg 31 i höjd med korsning mellan väg 31 och 32 vid Björkeryd (Ekenäs lid). Vägen som idag är en åtta meter bred tvåfältsväg ska breddas för anläggande av vänstersvängsfält vid korsning mellan väg 31 och väg 32 samt nytt stigningsfält i södergående riktning, söder om korsningspunkten. Omläggning av el- och fiberkablar, ny belysningsanläggning, byte av trumma och ny torrtrumma under väg 31 samt åtgärder för vilt i form av viltstängsel och viltuthopp. Total sträcka som breddas är cirka 1,2 km.
Byggledare el, kraft och vägbelysning för Jönköping och Kalmar län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 2+1 år.
Översvämningsåtgärder Område 4, Värnamo
Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Sluttäckning av deponi vid avfallsanläggning i Tranås, etapp 6
Avserutförande av sluttäckning på deponi etapp 6 vid Norraby avfallsanläggning, motsvarande ca 3,1 ha. Objektet är beläget i Tranås tätort. Deponin är en deponi för icke-farligt avfall och ska sluttäckas med tätskikt, dräneringslager och skyddstäckning. I upphandlingen ingår även terrassering, läggning av lak- och ytvattenledningar och brunnar samt gasdräneringssystem.
Renovering och muddring av dammar i Jönköping
Objektet avser i huvudsak grävmuddring av två dammar vid Stallkvarn och Hospitalkvarn. Objektet avser även rivning, renovering och ombyggnation dammanordningar vid respektive damm.
VA-förnyelse i Rosenborgsgatan i Huskvarna
Objektet avser VA-förnyelse i Rosenborgsgatan i centrala Huskvarna. Entreprenaden omfattar i stora drag ca 250 m ledningsschakt i centrumbebyggelse, provisoriskt vatten, trafikanordningar mark-, demontering, rivnings- och återställningsarbeten.
Ramavtal avseende hyra av arbetsmaskiner - utrustning, Värnamo kommun
Ramavtal för hyra av arbetsmaskiner och utrustning. Produktgrupper: Byggmaskiner, anläggningsmaskiner, handverktyg, liftar, toalettvagnar, hygienbodar och vagnar, ställningar och stegar, skalskydd och säkerhet , el och klimat och tillbehör mm. Avtalstid: 2024-04-30 - 2028-04-29
Sluttäckning av deponi i Nässjö Etapp 2 - 5
Avser utförande av sluttäckning av deponin vid Boda Avfallsanläggning Etapp 2 -5. Etapp 1: Id 2264004 Etapp 3: Id 2264019 Etapp 4-5: Id 2264020
Nybyggnad av maskinhall i Eksjö
Planer för nybyggnad av lager- och maskinhall.
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament. Svenska kraftnät kommer att gräva upp kvarlämnade stolpar och stagfundament på sträckan för KL13 Tälle-Nässjö samt utföra övriga återställningsåtgärder. Då ledningen revs för ett antal år sedan enligt då gällande krav och dokumentationen är bristfällig ingår det i projektet att identifiera samtliga stolpplatser. I projektet ingår att informera och ha dialog med berörda intressenter.
Stängselåtgärder i Region Syd, etapp 3
I region södra och sydöstra; Rödeby, Diö, Önnestad, Östra Tommarp, Nässjö södra stambanan, Örsjö, Gnosjö.
Ommålning och reparation av järnvägsbroar över Lagan i Värnamo samt Knäred
Järnvägsbro 3500-2554-1 (järnvägsbro över Lagan i Värnamo) på bandel 720, km: 173+616 samt järnvägsbro 3500-1416-1 (järnvägsbro över Lagan vid Knäred) på bandel 931. Km:12+598.
Sluttäckning av deponi, etapp 6 och 10 i Jönköping
Området som ska täckas med dessa två skikten är cirka 3,4 hektar deponiyta (etapp 6 och etapp 10) på gamla deponin vid Miljöhantering i Jönköping.
Nytt reservvattensystem vid Höglandssjukhuset Eksjö
Avser installation av ett nytt reservvattensystem omfattande reservvattentankar och tillhörande vattenreningsutrustning för Höglandssjukhuset i Eksjö. 2 st cylinderformade vattentankar av plast grävs ned och förläggs under mark utanför hus 34 mot Västanågatan. General/utförandeentreprenad med Rörentreprenören som Generalentreprenör (GE) och med El- & SÖV-entreprenörer som Underentreprenörer (UE). Sidoentreprenader (SE) för Mark- och Bygg handlas upp separat av beställaren
Nybyggnad av gångbro i Jönköping
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gångbro över Vistakullevägen vid Vista Kulle Naturreservat inklusive anpassning av gångvägar i anslutning till bro. Omfattar utöver leverans och montering av bron även nya grusgångar och nytt staket i anslutning till ny bro.
Ombyggnad av Jordbrovägen i Jönköping
Ombyggnad Jordbrovägen med bättre belysning, upprustade busshållplatser och grönska i mittrefugerna.
Utvändigt underhåll av resecentrum i Jönköping
Avser fasadändring av tegelfasad (utbyte av stenar, foglagningar m.m. Samt byte av fönster.
Upprustning av utemiljö i Eksjö
Avser upprustning av utemiljön samt byte av VV/VVC-kulvert på Blåklinten 2 och 3 i Eksjö.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 2
Plankorsning vid Strandfors byggs om till en ALEX-anläggning, plankorsningen vid Pettersborg strängs och en ny ersättningsväg ska byggas.
Nybyggnad av teknikhus och biodamm i Vetlanda
Avser rivning av betongbassänger och befintligt Teknikhus. Byggnation av nytt Reningsverk inklusive Teknikhus. Sanering av slam/förorenade massor i damm 1. Anläggande av ny dammvall i damm 1. Erforderliga inkopplingar mellan gamla och nya systemet gällande spillvatten, dricksvatten och el
Utbyggnad av gångbanor, parkyta mm i Jönköping
Avser anläggande av gångbanor, trädgropar, toppbeläggning samt en parkyta inom bostadsområdet Kungsängen.
Utveckling av strandpromenad längs Vätterstranden i Jönköping
Avser utredning för möjligheter och förutsättningar för att skapa en attraktiv strandpromenad längs Vätterstranden i Jönköping. Det geografiska området sträcker sig från Skeppargården i väster till Rosenlundsbacken i öster. Gestaltningsförslaget ska sedan ligga till grund för genomförandet av olika projekt utmed sträckan.
Relining av yttre VA vid Värnamo sjukhus
Objektet avser relining av spill- och dagvattenledningar i betong i mark genom strumpinfodring med flexibelt foder samt renovering av nedstigningsbrunnar vid Värnamo Sjukhus.
Nybyggnad av transformatorbyggnad för mottagningsstation 40/12 kV, Habo
Entreprenaden avser att uppföra en ny transformatorbyggnad, som avser inrymma torrisolerade krafttransformatorer. Mottagningsstationen Stora Kärr är beläget centralt i Habo kommun vid Slättens IP Munkaskogsvägen.
Vattenskyddsåtgärder vid Vättern
Objektet är beläget längst med den östra sidan av Vättern i Jönköping kommun. Utredningsområdet omfattar befintlig vägsträckning E4 mellan trafikplats Huskvarna norr fram till och med trafikplats Vättersmålen.
Ombyggnation flotationer på Eksjö avloppsreningsverk
Avser ombyggnation av flotationer på Eksjö reningsverk.
Ny sugrörslucka till Gyllenfors kraftstation, Gislaved
Avser ny Sugrörslucka vid utlopp från Gyllenfors kraftstation.
Utbyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Utbyggnaden omfattar en parkeringsyta med ladd stolpar samt belysning, inom området Hallbystugan Axamo.
Renovering av brygga i Huskvarna
Objektet avser rivning av befintlig brygga och uppförande av ny brygga på samma plats. Rivningen omfattar hela konstruktionen inklusive pålar och landfästen. Ny brygga utförs i tryckimpregnerat virke och förses med 36 st nya Y-bommar (35 st båtplatser). Grundläggning för brygga utförs med med skruvpålar och landfästen/grusskift utförs i platsgjuten betong. Nya grusvägar anläggs mellan landfästen/grusskift till brygga och befintlig grusväg. Ny väg anpassas i bredd efter landfäste till brygga.
Nybyggnad av batterilager 2 MW/2MWh, Habo Energi AB
Omfattar leverans och installation av ett batterilagringssystem med tillhörande abonnentstation för anslutning mot Habo Energi. Totalentreprenaden omfattar projektering, markentreprenad för fundamentering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av ett komplett batterilagringssystem.
Ombyggnad av va-ledning i Habo
Installation/ändring av va.
Ombyggnad utemiljö i Bankeryd
Avser ombyggnad av befintlig innergård på fastighet Attarp 2:425 i Bankeryd.
Renovering av bro på väg 800 över Lagan vid Hörle Bruk
Byte av kantbalk, räcke och tätskikt.
Renovering av bro på väg 800 vid Fryele kvarn
Byte av fogning på frontmurar, stödmurar och vingmurar samt reparation av betongen på kantbalkar och frontmurar.
Renovering av bro på väg 598 över bäck vid Reftele kyrka
Byte av kantbalk, räcke och tätskikt. Betongreparationer på frontmur, ving- och stödmur med sprutbetong.
Renovering av bro på väg 580 över Västerån i Burseryd
Reparation av limträbro. Delar av de yttre fuktskadade limträbalkarna behöver bytas ut, utbyte av panel på sidorna av bro samt droppbleck, ny infästning av räcken, utbyte ankarplattor för förankring av spännstag, nya övergångsplåtar och ny kantlösning för avvattning.
Naturvärdesinventering för Råslätt södra, Jönköpings kommun
I samband med framtagande av ny detaljplan för del av Råslätt 6:1 och del av Ljungarum 2:3 (Råslätt södra), behöver Jönköpings kommun en naturvärdesinventering.
Byte av portar Räddningstjänsten i Värnamo
Avser byte av 10 st portar vid Räddningstjänsten, Lundbyvägen 1, 331 53 Värnamo.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Periodisk besiktning av avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping
Avser periodisk besiktning avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping.
Utredning av tillskottsvatten i Reftele, Gislaveds kommun
Vatten- och avloppsavdelningen i Gislaveds kommun har upptäckt en del tillskottsvatten och felkopplingar i avloppsledningsnätet i orten Reftele. Det här är något som behöver utredas för att sedan kunna åtgärdas.
Ny tillgänglighetsbrygga vid Hätte badplats i Tranås
Avser köp av tillgänglighetsbrygga till Hätte badplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).