Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköpings län

Aneby (3)
Eksjö (2)
Gislaved (2)
Gnosjö (4)
Habo (2)
Mullsjö (0)
Nässjö (7)
Sävsjö (5)
Tranås (3)
Vaggeryd (2)
Vetlanda (3)
Värnamo (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av väg 40 mellan Nässjö-Eksjö
Sträckan är idag ca 14 km lång och vägen är mellan 9 och 12 meter bred. Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning, ca 2 km. Resterande 12 km av vägen breddas eller byggs om längs med nuvarande vägsträckning. Ny gc-väg ca 11 km, flytt av busshållplatser, ny pendlarparkering vid Vinkarn. Utbyte av viltstängsel. Fem nya viltpassager som går under den nya vägen vid Lövhult, Vinkan, Rosan, Vixensjöarna och Allmänningsån.
Nybyggnad av logistikanläggning i Värnamo
Avser nybyggnad av logistikterminal/anläggning för PostNord i Värnamo. Fastigheten ligger i anslutning till väg 27 och knutpunkten med E4:an, det s.k. Sydsvenska krysset. Anläggningen blir 1900 kvm med terminal och tillhörande kontor och personalutrymmen.
Exploateringsarbeten vid området Hovslätts Ängar i Jönköping, etapp 2
Avser utbyggnad av nya gator, VA, el, opto samt fjärrvärme inom nytt detaljplanelagt området Hovslätts Ängar etapp 2. Planområdet är ca 8,5 hektar.
Ramavtal avseende drift av utemiljö 5-7, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende drift och underhållsentreprenad av grönyteskötsel och snöröjning inom fastighetsmark. Uppdraget omfattar Entreprenad 5 -7: Entreprenad 5 (Jönköping) Entreprenad 6 (Huskvarna) Entreprenad 7 (Gränna med landsbygd)
Utbyggnad av gator mm i Jönköping, etapp 1
Projektet avser förlängning av Samsetgatan från nuvarande Samsetgatan i norr till Åsenvägen i söder, ca 1500 meter gata (varav ca 250 meter ombyggnad), Samsetgatan (920 meter) 7 meter bred körbana. VA-arbeten 1300 meter. Vägområdet är 19,5 meter och rymmer dubbelsidig allé, kantparkering, gångväg, GC-väg i vägområdet byggs VA,, fjärrvärme, el och opto.
Nybyggnad av brandstation Sävsjö
Avser att upphandla hyresvärd som medför köp av kommunen anvisad mark i Stockaryd för uppförande av brandstation, byggnation av ny brandstation
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupp FH 2201 Värme.
Nybyggnad av fördelningsstation i Huskvarna
Avser nybyggnad av en fördelningsstation i Huskvarna.
Trafiksäkerhetsarbete kring skol- och fritidsvägar i Jönköpings kommun
Avser trafiksäkerhetsarbete kring skol- och fritidsvägar inom Jönköpings kommun.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mm i Jönköping
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för nybyggnad av: - Ny överföringsledning fjärrvärme mellan Bankeryd och Habo ca 4,5 km - Ny överföringsledning för dricksvatten mellan Habo och Domneån ca 3 km - Ny förstärkningsledning fjärrvärme inom Habo tätort ca 1,8 km - Reinvestering av dricksvattenledning i Fanérgatan, Habo ca 600 meter - Rörbro över Domneån och Lillån - Byggentreprenad för en pumpstation för fjärrvärme i Bankeryd
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnad av restaurang samt mur och plank.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstation i Sävsjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar, nya hissar, byte av trappor, gångbro över SSB.
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Anläggande gc-väg i Huskvarna
Avser nybyggnad av avskild gång- och cykelväg utmed Ådalsvägen och Blåklintsvägen mellan Floragatan och Korsvägen (Hakarspvägen) i Huskvarna. Även ombyggnation av busshållplatser utmed sträckan samt hastighetsbegränsande åtgärder
Utbyggnad av bilhall mm i Jönköping
Tillbyggnad av verkstad 500kvm, nytt däckhotell och utbyggnad av bilhall
Underhållsbeläggning varm/värme och tank i Region Syd
Omfattar 5 beläggningsgrupper; GK 2205 Varm, GK 2206 Varm/värme, GK 2207 Tank, FH 2209 Tank, FH 2210 Tank.
Ombyggnad av station i Gnosjö
KUL-. Totalombyggnad av 40/10 kV-station.
Nytt ställverk och transformator i Aneby
D84 Stalpet. Nytt 40kV ställverk och nya transformatorer.
Renovering av högreservoar i Sävsjö
Projektet avser renovering av högreservoar.
Anläggande av VA-och fjärrvärmeledningar i Nässjö
Avser anläggande av vatten-, dag-, spill- och fjärrvärmeledningar med tillhörande arbeten till och från den nya tågdepån.
Sluttäckning av gamla deponi, etapp 4 Jönköping
Slutteckning av gamla deponi.. installation av tätskikt (LLDPE) samt ovanpåliggande dräneringsmatta. cirka 1,7 hektar deponiyta Option1 Etapp 5: Id 2163068 Option 2 Etapp 6: Id 2163071
Byte av bro över Södra stambanan vid Skrapstad
Utbyte av en vägbro till en gång- och cykelbro.
Anläggande av GC-väg i Skillingaryd
Projektet avser utförande av gång- och cykelväg längs väg 806 mellan Skillingaryd och TallnäsA längd av cirka 4615 meter. Avser även en passage av väg 806 vid sektion 3/126, samt ny bro vid passage av Movadsbäcken, sektion 1/457.
Utbyggnad överföringsledning spill och vatten, Marås-Gnoskö
Avser överföringsledning Marås-Gnosjö.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Ombyggnad för att möjliggöra fler parkeringsplatser för lastbilar och parkeringsmöjligheter för övrig trafik. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 5.
Ombyggnad av trafikkontrollplats till rastplats vid Krängsberg
Ombyggnad till kombinerad rastplats och trafikkontrollplats. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 5.
Nybyggnad av torg och gata i Norrahammar centrum i Jönköping
Avser nybyggnation av ca 1300 kvm torg samt 100 m lokalgata i Norrahammars centrum. Anpassning till intilliggande ytor krävs, bl a släntning in på kyrkans mark, anslutning till Villagatan, Centrumgången och befintlig GC. Markvärme i terrassen ska utföras som totalentreprenad i entreprenaden. Berörd markyta ägs av Jönköpings kommun och Svenska Kyrkan.
Exploateringsarbete avseende nytt industriområde i Nässjö kommun
Avser anläggande av en gata och anslutningsväg till en ny avloppspumpstation. Förläggning av VA-ledningar samt montage av sump, flytt av pumphus och bräddhantering till en pumpstation. Anläggande av en dagvattendamm samt anslutande och utgående ledningar och diken. Schaktning för kablar och montage av belysningsfundament och el- och optoskåp.
Ombyggnad av VA och gator i Fagerhult, Habo
Avser ombyggnad av Va och gata vid Fagerlidsvägen m fl.
Exploatering för nytt industriområde i Tranås, etapp 3
Avser exploatering av nytt industriområde. Planerat projekt efter 919561.
Exploatering för nytt bostadsområde i Vetlanda kommun
Avser att exploatera området Ekhöjden för bostäder. Området är beläget vid korsningen Norrvägen-Mellangårdsvägen i Vetlanda centralort.
Tillbyggnad av transformatorstation i Nässjö
Avser tillbyggnaden på transformatorstation som kommer att dockas till befintligt och utgöra en transformatorbyggnad som inkapslar transformator, kondensator och nollpunktsutrustning som idag står utomhus.
Stationsåtgärder i Jönköping
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Reparation av järnvägstunnel i Gnosjö
Utbyte dränering, betongreparation.
Cirkulationsplats Mossle i Värnamo
Avser cirkulationsplats vid nytt bostadsområde , Mossle Värnamo
Ny transformator 1st 2000kVA, Jönköping Energi AB
Avser 1 st tre-fas gjuthartsisolerade transformatorer med glasfiberförstärkta lindningar, 80% eller mer. Placering i transformatorbur. Transformatorerna skall ha höga lsp-anslutningar. Transformatorerna kommer att placeras inne i en tillverkningsindustri.
Ramavtal avseende brounderhåll, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende brounderhåll och omfattar årlig spolning/rengöring av kantbalkar, huvudbärverk, övergångskonstruktioner, ytavlopp o stuprör samt övriga konstruktionselement, impregnering (enbart år 1) av kantbalkar och vingmurar. Avtalstid 2022-07-11 - 2026-07-10.
Utbyggnad av Kärrarps fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad med 2 st 12 kV ställverksfack vid Kärrarp fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 4 st broar: 680-1001-1 (Cirkelvägen, Jönköping) 680-4003-1 (Attarpsvägen, Bankeryd) 680-4101-1 (Torpleden, Bankeryd) 680-4102-1 (Torpleden, Bankeryd)
Bergarbete intill E4 vid Gränna
Ca 5 veckors byggtid.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 2 st broar: 680-3302-1 (Öxnehagaleden, Huskvarna) 680-5501 (Tahevägen, Taberg)
Leverans och utbyte av armaturer i Gislaved
Projektet avser leverans och byte av 2690 st armaturer i Gislaveds tätort.
Nybyggnad av laddningsstationer till eldrivna lastbilar, Jönköpings Energi AB
Planer finns för laddningsstationer till eldrivna lastbilar i Jönköpings kommun.
VA-plan i Aneby
Projektet avser en sakkunnig hjälp att skriva en ny VA-plan som omfattar underhåll och utveckling av kommunalt och enskilt dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser pumpstation i nya området Trädgårdsstaden, Eksjö.
Ombyggnad av bro längs väg 30 i Vrigstad
Utbyte av tätskikt samt sprutbetongsarbeten.
Ombyggnad av bro över Nissan vid Alabostock
Utbyte av tätskikt, borttagning av kantskoningar samt betongreparationer.
Ombyggnad av bro längs väg 675 vid Gunnarsö
Utbyte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt sprutbetongsarbeten.
Nybyggnad av gågata vid Piren och hamnområdet i Jönköping
Avser att göra en gångväg vid Piren hamnområdet och Vätterns strand i Jönköping. En sommarväg för badande gäster.
Byte av ställverk för Habo vårdcentrum
Avser byte av ställverk för Habo vårdcentrum.
Gc-lösningar i Värnamo
Planer för en enklare ombyggnad av GC-väg .
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd
Delområde A Jönköping och Kalmar län (2022-09-30 tom 2024-09-30), delområde B Kronoberg och Blekinge län (2022-08-09 tom 2024-08-09) och delområde C Skåne Öst och Skåne Väst (2022-08-09 tom 2024-08-09). Beställaren har option att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
Samverkansledare för basunderhåll järnväg Distrikt Syd
Avseende Samverkansledare för projekten BAS Underhållskontrakten jvg Väst Kust banan Syd (VKB), Kust till Kust banan / Blekinge kustbana (KTK/BKB), Södra Stambanan (SSB), Jönköpingsbanan, Länsbanorna i Östergötland och Östra Småland, Malmö och Sydöstra Skåne (MSös), City- och Hallandsåstunneln. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med 1+1 år till och med 2025-05-30.
Renovering av bro i Tranås
Avser renovering av Rörbro av stål över Lillån på Mjölbyvägen inom Tranås kommun.
Rivning- och anläggande av fjärrvärmeledning i Nässjö
Projektet avser schaktning, rivning av befintlig fjärrvärmekammare, fyllning, och rörläggningsarbeten för fjärrvärmeledning. Objektets läge: Sturegatan i Nässjö
Renovering av tak till kraftstation i Röttle, Gränna
Avser ställningsarbete, nermontering av befintligt taktegel i syfte att merparten ska återanvändas, rivning av läkt, underlagspapp och uttjänat plåtarbeten. Därefter återställande efter utbyte av uttjänad råspont.
Rivning av energiverk i Värnamo
Avser rivning av värmepanna
Byggnation och plantering av ädellöv-hägn i Eksjö kommun
Avser byggnation och plantering av ädellöv-hägn, Eksjö kommun.
Ny bro vid elljusspår i Gislaved
Avser nya trummor som dimensioneras för ett högre utflöde och därmed minskar risken för översvämning.
Tillbyggnad av vattenverk i Aneby
Avser tillbyggnad av befintlig byggnad.
Anläggande av gång- och cykelväg i Tranås
Avser anläggande av en ny gång- och cykelväg samt upphöjd övergångsställe och bugghållplats längs med Beckehemsvägen.
Ny badbrygga till Näshults badplats i Vetlanda kommun
Avser ny komplett badbrygga till Näshults badplats, som ligger vid sjön Serarpasjön cirka 30 km från Vetlanda centrum.
Nybyggnad av plank vid idrottsplats i Jönköping
Nybyggnad av mur och plank vid idrottsplats.
Renovering av markiser på Kommunhuset Gnosjö
Avser nytt tyg till befintliga markiser , serva befintliga motorer och utföra en funktionskontroll vid Kommunhuset i Gnosjö.
Ny badbrygga till Annebergsbadet i Värnamo kommun
Avser ny badbrygga, inklusive montage och installation, till Annebergsbadet, Bredaryd, Värnamo kommun

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).