Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköpings län

Aneby (3)
Eksjö (7)
Gislaved (3)
Gnosjö (1)
Habo (2)
Mullsjö (0)
Nässjö (3)
Sävsjö (1)
Tranås (2)
Vaggeryd (3)
Vetlanda (3)
Värnamo (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av 21 000 kvm logistik i Stigamo, Jönköping.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västbo
Vägnätets totala längd för området är ca 1534 km varav grusväg ca 176 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Jönköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1464 km varav grusväg ca 85 km.
Nybyggnad av gata och va på Hedenstorp, Jönköping
Avser utbyggnad av cirkulationsplatser, gator, grusvägar, belysning, VA-ledningar, dagvattendammar, fjärrvärme, elnät, optofiber m.m. inom nytt detaljplaneområde i Jönköpings kommun. Objektet är beläget ca 5 km från centrala Jönköping och ligger inom del av fastigheterna Åsen 1:2, Hedenstorp 1:2, Hedenstorp 1:13, Hedenstorp 1:17, Hedenstorp 1:22, Dylycke 1:1, Tokarp 7:1.
Nybyggnad av logistikanläggning i Vaggeryd
Avser nybyggnad av logistikanläggning för tävtt, lagning och kontroll av livsmedelsbranschens lastbärare i Vaggeryds kommun. Planen är att den ska vara i drift redan under 2024. Den totala ytan blir drygt 30.000 kvm.
Nybyggnad av logistikanläggning på Bredasten, Värnamo
Avser nybyggnad av logistikbyggnad för Båfi Pac AB på Bredasten industriområde i Värnamo. Byggnaden kommer att ha en yta om ca 4000 kvm.
Nybyggnad av fördelningsstation vid Stigamo, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av fördelningsstation vid Stigmo, det kommer ingå bl.a. schaktning, grundläggning och uppförande av byggnation. Samarbete med den part vi kommer välja för elkraftsentreprenaden är en viktig del som ingår i generalentreprenaden.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mm i Jönköping
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för nybyggnad av: - Ny överföringsledning fjärrvärme mellan Bankeryd och Habo ca 4,5 km - Ny överföringsledning för dricksvatten mellan Habo och Domneån ca 3 km - Ny förstärkningsledning fjärrvärme inom Habo tätort ca 1,8 km - Reinvestering av dricksvattenledning i Fanérgatan, Habo ca 600 meter - Rörbro över Domneån och Lillån - Byggentreprenad för en pumpstation för fjärrvärme i Bankeryd
Ny- och ombyggnad av kraftförsörjning i Värnamo
Avser ny och ombyggnad av kraftförsörjning, ny reservkraft och mottagningsstation, transformatorer, kontrollsystem mm inom Värnamo Sjukhus. Byggnation av ny byggnad för kraftförsörjning finns på projekt ID 2117704.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupp FH 2201 Värme.
Anslutning till kommunalt VA i Mycklaflon m fl, Eksjö
Avser schakt, styrd borrning, anläggning och återställning för vatten- och tryckavloppsledningar från Gummarpsnäset - Bellö, totalt ca 11000m
Anläggande av gata och VA i Tranås
Avser VA och gatuarbeten i Norrabyvägen, Svampgatan och Murkelvägen. Ny väg (Tallvägen) och VA ledningar upp till område för ny skola. Tre st nya dagvattendammar, diken samt en ny dagvattentrumma under Norrabyvägen. Objektet är beläget i norra delen av Tranås tätort vid korsningen Norrabyvägen-Svampgatan.
Nybyggnad av gata vid bostadsområde i Vaggeryd
Avser utbyggnad av gata vid bostadsområde.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnad av restaurang samt mur och plank.
Nybyggnad av vagnhall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall för museum. Hallen kommer att ha 3 spår.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Utbyggnad av va-ledning i Jönköping
Avser ny torggata med VA-ledningar och belysning. Utbyggnad av infrastruktur för nytt detaljplaneområde i Jönköping.
Nybyggnad av vindkraftverk och väg i Vetlanda
Avser uppförande av ett 1 vindkraftverk.
Nytt ställverk och transformator i Aneby
D84 Stalpet. Nytt 40kV ställverk och nya transformatorer.
Anläggande av GC-väg i Skillingaryd
Projektet avser utförande av gång- och cykelväg längs väg 806 mellan Skillingaryd och TallnäsA längd av cirka 4615 meter. Avser även en passage av väg 806 vid sektion 3/126, samt ny bro vid passage av Movadsbäcken, sektion 1/457.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Bottnaryd. En kapacitetshöjning. Option på ytterligare ett avloppsreningsverk finns på projekt ID: 2077871
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd, etapp 1
Nya bomanläggningar vid Havridavägen, Stolpen, Malmbäck och Västanå. BEST och markåtgärder ingår.
Utbyggnad av fibernät Brandstorp Kyrkby Habo
Avser byggnation av bredbandsnät inom Brandstorp Kyrkby Habo. Projektet är indelat i tre etapper
Utbyggnad av fibernät Habo
Avser utbyggnad av fibernät område Sydvästra Habo. bredbandsnät till ca: 270 adresser.
Ombyggnad av vattenverk, Höreda Eksjö
Avser ombyggnad av Höreda vattenverk. Upphandlas tillsammans med Id: 2205706
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Ombyggnad för kväverening på avloppsreningsverk i Aneby
Avser ombyggnad för kväverening genom att befintliga bassänger delas upp i olika zoner. Arbetet inkluderar montage av skiljeväggar och installation av omrörare och pump i bassänger. Befintliga bottenluftare byts ut mot nya och nya instrument och apparatskåp installeras för styrning av processen.
Renovering av vattentorn i Smålandstenar, Gislaveds kommun
Avser renovering av vattentorn i Smålandsstenar. Arbetet omfattar betongreparationer och reparationer på armeringen. Objektet omfattas av säkerhetskänslig verksamhet och är en del av samhällskritisk infrastruktur.
Utbyggnad av ventilkammare- och vattenledningar i Jönköping
Avser utbyggnad av underjordiska ventilkammare i knutpunkt på huvudvattennätet. Arbetet omfattar grundläggning och byggnation av komplett ventilkammare (exkl automatikskåp), samt ombyggnation av huvud- och distributionsvattenledningar.
Va-förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Väster etapp 1, Jönköping kommun
Avser grundläggning och byggnation av komplett ventilkammare (exkl elmätar- och automatikskåp), samt va-förnyelse av vatten- och avloppsledningar. Ventilkammare är VA-utrustad med bl.a. motorstyrda ventiler, flödesmätare och tryckgivare.
Ombyggnad av Österlånggatan, Eksjö
Avser ombyggnad av Österlånggatan i Eksjö med utförande av ny underbyggnad, överbyggnad, omisolering av stenvalvbro och ytskikt gatumark samt plantering av nya träd. Även ombyggnad av va-anläggning ingår. Etapp 2 sträcker sig från Mejerigatans anslutning till sista infarten vid Willys- parkeringen.
Omläggning av tak på teknikhus och kallförråd, Fortifikationsverket
Avser byte av befintligt tak på teknikhus 213 och kallförråd 79, totala takytan är ca 3500 kvm.
Sluttäckning av deponi i Aneby, etapp 1
Avser sluttäckning av en äldre nedlagd deponi vid Hullaryds avfallsanläggning i Aneby.
Utbyggnad av GC-väg vid sjukvårdsområdet Ryhov, Jönköping
Avser utbyggnad och förbättringar av cykelvägnäte vid sjukvårdsområdet, Ryhov Jönköping.
Nybyggnad av avloppspumpstation, Höreda Eksjö
Avser nybyggnad av avloppspumpstation . Upphandlas tillsammans med Id: 2205700
Beläggningsarbete på del av bansystem i Jönköping
Avser beläggningsarbete på del av bansystem, Jönköping
Nybyggnad av vattenspel på Stora torget, Eksjö
Avser nytt vattenspel vid Stora torget, Eksjö
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av anläggning för rening av avloppsvatten, verksamheten är nedlagd
Leverans och uppställning av 2st ställverk i Jönköping
Projektet avser leverans och uppställning av 12kV ställverk.
Bergarbete intill järnväg i Norrahammar
Arbetet beräknas pågå mellan v 40-v 45 2022. Bergsäkrande åtgärder, nytt dynamiskt staket.
Ramavtal avseende brounderhåll, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende brounderhåll och omfattar årlig spolning/rengöring av kantbalkar, huvudbärverk, övergångskonstruktioner, ytavlopp o stuprör samt övriga konstruktionselement, impregnering (enbart år 1) av kantbalkar och vingmurar. Avtalstid 2022-07-11 - 2026-07-10.
Utbyte av gångbroar i Jönöping
Projektet avser rivning av 2 broar och byggnation av 2 nya broar i samma läge vide Rocksjön samt anslutande gångspångar.
Leverans av 2 st transformatorer till Jönköping Energi Nät AB
Avser leverans av transformatorer med glasfiberförstärkta lindningar, 80% eller mer. Placering i transformatorbur. Transformatorerna skall ha höga lsp-anslutningar. Transformatorerna kommer att placeras inne i en tillverkningsindustri, därav ställer vi högre krav på drifttillgänglighet och konsekvenser vid fel som t.ex. brand.
Nybyggnad av tvätthall i Värnamo
Avser nybyggnad av tvätthall och personalbod.
RFI angående installationstjänster av laddutrustning med tillhörande inköp för privatkunder, Jönköping Energi AB
Avser installationstjänster av laddutrustning med tillhörande inköp för privatkunder.
Nybyggnad av automatstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av biogasmack.
Sluttäckning av deponi i Gislaved
Avser avjämning, igenläggning diken med mera Mossarpstippen.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 2 st broar: 680-3302-1 (Öxnehagaleden, Huskvarna) 680-5501 (Tahevägen, Taberg)
Utbyggnad av kommunalt VA i Vareviken, Nässjö
Upptaget i förslag till VA-plan 2014-2018. Utbyggnad av Va-ledning.
Nybyggnad av laddningsstationer till eldrivna lastbilar, Jönköpings Energi AB
Planer finns för laddningsstationer till eldrivna lastbilar i Jönköpings kommun.
Ombyggnad av bro längs väg 675 vid Gunnarsö
Utbyte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt sprutbetongsarbeten.
Ombyggnad av bro längs väg 30 i Vrigstad
Utbyte av tätskikt samt sprutbetongsarbeten.
Gc-lösningar i Värnamo
Planer för en enklare ombyggnad av GC-väg .
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd, Delområde A
Delområde A Jönköping och Kalmar län. Beställaren har option att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
Ombyggnad av räddningscentral i Värnamo
Avser att ta bort port i fasaden, utöka omklädningsrum med dusch och Wc Ombyggnad av ventilation vid räddningstjänstens lokaler i Rydaholm.
Renovering av bro i Tranås
Avser renovering av Rörbro av stål över Lillån på Mjölbyvägen inom Tranås kommun.
Renovering av tak till kraftstation i Röttle, Gränna
Avser ställningsarbete, nermontering av befintligt taktegel i syfte att merparten ska återanvändas, rivning av läkt, underlagspapp och uttjänat plåtarbeten. Därefter återställande efter utbyte av uttjänad råspont.
Förnyelse av styrsystem i pumpstation för lakvattenhantering, Stomsjö, Värnamo kommun
Avser utbyte och förnyelse av styrsystem i pumpstationen och övrig elinstallation.
Renovering av vattenverk i Hlältevad, Eksjö kommun
Avser rivning av befintliga dricksvattenpumpar och motorventiler på vattenverken samt inköp, installation och driftsättning av dricksvattenpumpar m.m.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).