Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (6)
Gislaved (4)
Gnosjö (2)
Habo (3)
Mullsjö (2)
Nässjö (4)
Sävsjö (2)
Tranås (3)
Vaggeryd (3)
Vetlanda (4)
Värnamo (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Vaggeryd
Avser ett multihyresgästlager på ca 32 000 kvm. Kommer att miljöcertifieras enligt Breeam Very Good, 500 kw solceller på taket. Byggnaden ska stå klar i början av 2025.
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Ansökan nybyggnad av logistikanläggning, Stigamo Jönköping. Certifieras enligt BREEAM Excellent,. På taket planeras för solcellsanläggningar.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vetlanda
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Ca 1105 km väg och 45 km gc-vägar.
Uppförande av vindkraftverk i Haurida Västra, Aneby/Jönköping
Projektet avser 4 stycken vindkraftverk. Totalhöjd max 185 m. I Aneby kommun berörs fastigheterna Aneby Haurida 2:3 och Aneby Kråketorp 1:2. I Jönköpings kommun berörs fastigheterna Anvarp 1:1 och Svarttorps-Tokeryd 1:5.
Hetvattenpannor till panncentraler i Jönköping
Avser komplettera och stärka de yttre panncentralerna vid Huskvarna (HCHF) och Ryhov (HCRY) som nyttjas för reserv- och spetslastproduktion av fjärrvärme. Omfattas av totalt fem (5) kompletta biooljeeldade pannor, i tre etapper. Etapperna avser fullt funktionsansvar med erforderlig kringutrustning för bränsle, luft, rökgas, fjärrvärmesystem och tillhörande styrsystem. De nya pannorna ska ha en värmeeffekt på 16 MW per panna vid full last och vid alla normalt förekommande drifttemperaturer.
Ombyggnad av station i Eksjö
HAAS Ny 130/30 kV-stn.
Ny ledning Lyckås-HF
40kV ny ledning Lyckås-HF.
Utbyggnad av nytt dagvattensystem och ombyggnation av GC-banor i Jönköping
Avser utbyggnad av nytt dagvattensystem i Rosenlund, Strandparken och ombyggnation av gång- och cykelbanor. Entreprenaden omfattar i stora drag: · Ca 400 m utloppsledning, sjöentreprenad · Ca 225 m DN1200 ledning · Ca 150 m DN 800 ledning · Ca 90 m DN500 ledning · Övriga VA-ledningar DN100-400 · 2 st dagvattenreningsanläggningar · Ombyggnation av gång och cykelbanor · Flytt av basketplan · Grundvattensänkning · Trafikanordningar · Mark, rivning, spont och muddringsarbeten mm
Nybyggnad av fördelningsstation vid Granarp, Jönköping
Avser utförandeentreprenad för markarbete och byggnation av en ny fördelningsstation vid Granarp i Jönköpings kommun.
Grundläggning och betongarbete till en ny ackumulatortank i Vaggeryd
Avser ny ackumulatortanksplattform invid värmeverket på fastigheten Skogshyltan 1:15 i Götafors.
Nybyggnad av ackumulatortank i Vaggeryd
Avser leverans av komplett driftsatt ackumulator exklusive arbete med mark och byggnadsarbeten invid värmeverket på fastigheten Haparanda 3:34.
Nybyggnad av vätgastankstation i Jönköping
Avser nybyggnad av en vätgastankstation i Jönköping. Stationen kommer vara anpassad för tankning av lastbilar.
Utbyggnad av gator mm i Jönköping, etapp 2
Projektet avser anläggande av ny lokalgata inkl VA, GC-vägar samt park- och naturmark.
VA-förnyelse i Habo
Projektet avser förnyelse av VA ledningar samt el- och belysningskablar.
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Avser projektering och byggnation av ny dagvattenpumpstation med tillhörande ledningar
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 1
Nya bommar, vissa plankorsningar stängs och man bygger ersättningsvägar. Suicidstängsel.
Byte av 40 kV reaktor i Eksjö
D07 Hultsfred, byte av 40 kV reaktor.
Exploatering för nytt bostadsområde i Nässjö
Exploatering av nytt bostadsområde. Bostäder Id: 2030477
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Va-förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Väster etapp 2, Jönköping kommun
Avser förnyelse, utbyggnad VA-ledningar. Kapellgatan, Klostergatan, Brunnsgatan, Oxtorgsgatan, Gjuterigatan i Jönköping.
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Iordningsställande av utemiljö vid Rörviksskolan i Sävsjö
Iordningsställande av utemiljö på norra sidan, bakom nybyggnation skola. Nybyggnation komplementbyggnad, Kommer att upphandlas tillsammans med Nybyggnad av skola, Id: 1181399 Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Gislaved
Avser nybyggnad avloppsreningsverk i Öreryd, Gislaveds kommun.
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL. Totalombyggnad.
Ny station Lyckås
Ny station Lyckås 40/20kV.
Ny station Kaxholmen
KAHN, Kaxholmen Utbyggnad station (en del av P1792 - Lyckås 2 Kraftö), samupphandlas med Lyckås.
Nytt ställverk i Jönköping
D36 Tenhult nytt 40kV ledningsskydd.
Anläggande av gc-väg Barnarp-Råslätt, Jönköping
Upptaget i cykelplan. GC-väg på vägren finns. 2500 m.
Installation av nytt ställverk och UPS:er vid Höglandssjukhuset Eksjö
Avser installation av nytt ställverk inklusive två redundanta UPS:er med nickelkadmium i hus 9 och 11 och som matas från två ställverk i hus 27. Höglandssjukhuset Eksjö.
Sluttäckning av deponi i Nässjö Etapp 1 - 5
Avser utförande av sluttäckning av deponin vid Boda Avfallsanläggning Upphandlingen består av 5 etapper Etapp 2: Id 2264018 Etapp 3: Id 2264019 Etapp 4-5: Id 2264020
Ombyggnad av rökgaskanaler och spjäll på kraftvärmeverk i Nässjö
Avser uppgradering av rökgaskanaler och spjäll under sommarrevisionen 2024.
Upprustning av vägbro över järnväg i Nordsjö
Utbyte överbyggnad, åtgärd räcke och enklare betongskador. Stålbalksbro med träfarbana, 8 meter lång och 3,5 meter bred. Bandel 326 km 221+663.
Exploatering av nytt bostadsområde, Mullsjö
Avser exploatering av bostadsområde, Havstenshult Mullsjö. 700 meter gata samt va kommer att färdigställas för 35 villatomter.
Nybyggnad av biobränslesystem i Bottnaryd, Jönköping Energi AB
Avser biobränslesystem (pelletspannor inklusive tillhörande processutrustning och tjänster i Bottnaryd.
Renovering av tegelfasad på vattentornet i Nässjö
Avser renovering av fasad samt murar vid vattentornet i Nässjö.
Upprustning av utemiljö vid kvarteret Trädgårdsmästaren, Eksjö
Avser upprustning av utemiljö vid kvarteret Trädgårdsmästaren, Eksjö. Entreprenaden omfattar även skötsel av nyplanterade träd samt skötsel av planterad växtbädd t.o.m. 2025-12-01.
Nybyggnad av panncentral i Värnamo
avser installation av panncentral och pelletssilo.
Nybyggnad av GC-bro m.m i Norrahammar, Jönköpings kommun
Avser nybyggnation av GC-bro och avsmalning av Hammarvägen och Villagatan i Norrahammars centrum.
Omgestaltning av Vråenparken Värnamo kommun.
Avser omgestaltning av Vråenparken och omfattar sådd- och planteringsarbeten.
Renovering av broar och kaj Tranås
Avser renovering av Bro 6-642-1 (Stadshusbron), Bro 687-10-1, Bro över Svartån vid Smedjegatan och Stadshuskajen, belägen vid Tranås Stadshus.
Renovering av vattentorn i Gislaved
Avser åtgärder på byggnadsstommen på ett vattentorn beläget i Gislaved. Objektet omfattas av säkerhetskänslig verksamhet och är en del av samhällskritisk infrastruktur.
Nytt reservvattensystem vid Höglandssjukhuset Eksjö
Avser installation av ett nytt reservvattensystem omfattande reservvattentankar och tillhörande vattenreningsutrustning för Höglandssjukhuset i Eksjö. 2 st cylinderformade vattentankar av plast grävs ned och förläggs under mark utanför hus 34 mot Västanågatan. General/utförandeentreprenad med Rörentreprenören som Generalentreprenör (GE) och med El- & SÖV-entreprenörer som Underentreprenörer (UE). Sidoentreprenader (SE) för Mark- och Bygg handlas upp separat av beställaren
Utbyggnad av infrastruktur för nytt detaljplaneområde i Jönköpings kommun
Avser utbyggnad av ny gata, VA-ledningar och belysning för nytt detaljplaneområde inom stadsdelen Väster i centrala Jönköping och ligger inom fastigheten Hälsan intill science park och det nybyggda science Tower.
Utbyggnad överföringsledning spill och vatten, Marås-Gnosjö
Avser överföringsledning Marås-Gnosjö.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar för elbilar och laddstation elcykel.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstation för elbilar.
Installation av solcellsanläggningar vid reningsverk i Vetlanda kommun
Avser installation av solcellsanläggningar på taken vid Vetlanda och Landsbro reningsverk i Vetlanda kommun.
Installation av solcellsanläggningar vid renings och vattenverk i Sävsjö kommun
Avser installation av solcellsanläggningar på taken vid Sävsjö Reningsverk och Sävsjö Vattenverk i Sävsjö kommun.
Installation av slamavvattning i Habo avloppsreningsverk, Jönköpings kommun
Avser utbyte av slamavvattningsutrustning vid avloppsreningsverket i Habo.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Vetlanda
Avser en liten tillbyggnad av befintlig byggnad.
Installation av säkerhetssystem på vattenverk i Värnamo
Avser nystallation av teletekniska säkerhetssystem, Vattenverket, Värnamo. Entreprenaden omfattar: • Systembyte och komplettering av ett integrerat passerkontroll- och inbrottslarmsystem inklusive tillhörande låsbeslagning. • Nyinstallation av brand- och utrymningslarmsystem. • Yttre kamerabevakningssystem omkring befintliga lokaler på Vattenverket. Övervakningsområdet omfattar cirka 9 000 kvm • Fastighet är i 3 plan på totalt cirka 2 400 kvm • Antal rum cirka 30 styck • Antal dörrmiljöer cirka 20 styck
Renovering av GC- bro, Tranås
Avser renovering av GC-bro stadshus. Investeringsbudget 2023
Byte av ställverk för Habo vårdcentrum
Avser byte av ställverk för Habo vårdcentrum.
Bärighetsmätning av huvudvägnät i Jönköping
Avser bärighetsmätning av vägkropp och mätning av asfaltstjocklekar på Jönköpings kommuns huvudvägnät. ca 15 mil väg. Mätning i en riktning.
Omgestaltning av Helmershus & Mossleplatån Värnamo kommun.
Avser omgestaltning av Helmershus & Mossleplatån, omfattar sådd- och planteringsarbeten.
Nybyggnad av ljudplank i Eksjö
Avser nybyggnad av ljudplank vid Linneskolan röda.
Ombyggnad av VA-ledningar i Värnamo
Upphandlingen omfattar vattenledningsrör och spillvattensrör till projekt Odengatan.
Tillbyggnad av värmekraftverk i Gislaved
Avser tillbyggnad av värmekraftverk skärmtak.
Landskapsanalys för Vetlanda kommun
Avser landskapsanalys och omfattar hela Vetlandas kommuns yta. • Landskapets uppbyggnad (geologi, topografi, geografi, historia med mera; underlag finns från 2009) • Markanvändning (intressegrupper, riksintressen, lokala intressen) • Landskapsbild (landskapsrum, skala, komplexitet, utblickar, riktningar, landmärken, med mera) • Landskapskaraktär • Riktlinjer
Ramavtal avseende konsultstöd för uppdatering av Parkeringstal för Jönköpings kommun
Ramavtal avseende konsultstöd för uppdatering av Parkeringstal för Jönköpings kommun.
Konsultuppdrag för Jönköpings kommun
Avser förstudie och ska utgöra beslutsunderlag för om det är relevant att gå vidare med en åtgärd avseende aluminiumbehandling av Landsjön som ligger i Motala Ströms avrinningsområde strax nordöst om Jönköping intill samhället Kaxholmen.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk samt en pumpstation, SPU45, Forsheda.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).