Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköpings län

Aneby (5)
Eksjö (19)
Gislaved (3)
Gnosjö (3)
Habo (8)
Mullsjö (2)
Nässjö (19)
Sävsjö (3)
Tranås (23)
Vaggeryd (7)
Vetlanda (8)
Värnamo (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 157 st.

Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Nässjö-Vaggeryd-Värnamo
Elektrifiering och ombyggnad för höjd hastighet.
Uppförande av vindkraftverk i Knohult,Aneby/Jönköping kommuner
Projektet avser 12 stycken vindkraftverk. Totalhöjd max 205 m. I Aneby kommun berörs fastigheterna Aneby Haddarp 2:9, Aneby Holkenstorp 1:3 och Aneby Knohult 4:1. I Jönköpings kommun berörs fastigheterna Svenstorp 5:1, Mårtensdrätt 1:6 samt 2:1, Skarsäng 3:6 och Torestorp 1:7.
Ny- och ombyggnad av väg 40 mellan Nässjö-Eksjö
Sträckan är idag ca 14 km lång och vägen är mellan 9 och 12 meter bred. Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning, ca 2 km. Resterande 12 km av vägen breddas eller byggs om längs med nuvarande vägsträckning. Ny gc-väg ca 11 km, flytt av busshållplatser, ny pendlarparkering vid Vinkarn. Utbyte av viltstängsel och totalt 5 nya viltpassager.
Uppförande av vindkraftverk i Älgön, Aneby
Projektet avser 8 stycken vindkraftverk. Totalhöjd max 205 m. Fastigheterna som berörs är Aneby Boda 1:5, Aneby Gullhult 1:2, Aneby Kransås 1:1 samt Aneby Älgön 1:1.
Nybyggnad av vindkraftverk i Aneby
Omfattar nybyggnad av 5 vindkraftverk med en totalhöjd på 210 meter.
Uppförande av vindkraftverk i Haurida Västra, Aneby/Jönköping
Projektet avser 4 stycken vindkraftverk. Totalhöjd max 185 m. I Aneby kommun berörs fastigheterna Aneby Haurida 2:3 och Aneby Kråketorp 1:2. I Jönköpings kommun berörs fastigheterna Anvarp 1:1 och Svarttorps-Tokeryd 1:5.
Nybyggnad av förbifart vid Bor
Ombyggnad till mötesfri väg. Ny förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka.
Nybyggnad av friidrottshall i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av friidrottshall i området Råslätt, Jönköping.
Elektrifiering av järnväg mellan Nässjö-Eksjö
Elektrifiering av banan med ett BT-system, rivning av en växel och stickspår i Ormaryd. Ca 20 km lång sträcka.
Ramavtal avseende drift av utemiljö 5-7, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende drift och underhållsentreprenad av grönyteskötsel och snöröjning inom fastighetsmark. Uppdraget omfattar Entreprenad 5 -7: Entreprenad 5 (Jönköping) Entreprenad 6 (Huskvarna) Entreprenad 7 (Gränna med landsbygd)
Förlängning av gata i Jönköping
Skapande av en förbindelse mellan Odengatan och Östra Strandgatan.
Utbyggnad av gator mm i Jönköping, etapp 1
Projektet avser förlängning av Samsetgatan från nuvarande Samsetgatan i norr till Åsenvägen i söder, ca 1500 meter gata (varav ca 250 meter ombyggnad), Samsetgatan (920 meter) 7 meter bred körbana. VA-arbeten 1300 meter. Vägområdet är 19,5 meter och rymmer dubbelsidig allé, kantparkering, gångväg, GC-väg i vägområdet byggs VA,, fjärrvärme, el och opto.
Ny- och ombyggnad av kraftförsörjning i Värnamo
Avser ny och ombyggnad av kraftförsörjning, ny reservkraft och mottagningsstation, transformatorer, kontrollsystem mm inom Värnamo Sjukhus. Byggnation av ny byggnad för kraftförsörjning finns på projekt ID 2117704.
Åtgärdande av entré Tändsticksområdet, Brånebacken, Jönköping
Avser utbyggnad av infrastruktur och torgyta inom och angränsande fastigheten Jönköpings Tändsticksfabrik 2, Etapp 1 kan påbörjas tidigast 2021-11-01 Etapp 2 kan påbörjas tidigast 2022-02-01 Etapp 3 kan påbörjas tidigast 2022-05-01 Etapp 4 kan påbörjas tidigast 2021-07-08 Etapp 5 kan påbörjas tidigast 2021-08-15
Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Exploatering av stadsdel Västra staden, Nässjö
Planer finns för nybyggnad av stadsdel i centrala Nässjö, viktig målsättning med den nya stadsdelen är att knyta ihop Nässjös västra stadsdelar, Åker och Målen, samt handelsområdet Almenäs med stadskärnan. Området är 10 ha. Området byggs ut etappvis.
Ombyggnad av fördelningsstation i Tranås
Avser ombyggnad och komplettering av fördelningsstationen STOERYD. Befintligt 145 kV utomhusställverk byggs om och kompletteras med nya apparater nytt transformatorfack och ny 140/46 kV transformator. (Beställaren tillhandahåller krafttransformatorn i entreprenaden). Befintligt 52 kV ställverk byggs om och kompletteras med nya apparater och nollpunktsbildare och reaktor.
Nybyggnad av kvartersmark för bostadsbebyggelse i Värnamo
Avser befintlig bebyggelse ska kompletteras med ny kvartersmark för bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och tekniska anläggningar.
Sanering av mark vid fd kemtvätt i Jönköping
Planer finns för sanering av mark vid f.d kemtvätten Färgaren i Jönköping. Sammanlagda yta knappt 6000 m2.
Omgestaltning av Piren och hamnområdet i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av Piren hamnområdet och Vätterns strand i Jönköping. Vision södra Vättern.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bl a ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Ombyggnad av trafikkontrollplats till rastplats vid Krängsberg
Ombyggnad till kombinerad rastplats och trafikkontrollplats i vardera riktningen. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 5.
Nybyggnad av golfbana i Jönköping
Projektet är vilande. Uppskattad byggstart. Planer finns för anläggande av golfbana.
Exploatering för nytt bostadsområde i Nässjö
Exploatering av nytt bostadsområde. Bostäder Id: 2030477
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse. Styckebyggda villatomter.
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Iordningsställande av utemiljö vid Rörviksskolan i Sävsjö
Iordningsställande av utemiljö på norra sidan, bakom nybyggnation skola. Nybyggnation komplementbyggnad, Kommer att upphandlas tillsammans med Nybyggnad av skola, Id: 1181399 Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Sandhem
Ny gång- och cykelbro över järnvägen för resande till och från norra perrongen samt en ersättningsväg. Plk 24480.
Upprustning av utemiljö vid skola i Nässjö
Option 3: Upprustning av utemiljö. option 1: 2114514 Option 2: 2114516 Om- och tillbyggnad finns på Id 1611217
Anläggande av mark i Eksjö
Avser anläggande av mark för eget bruk. Ca 30 000 kvm.
Anläggande av överföringsledning i Herrestad, Värnamo
Avser anläggande av va-ledning mellan Kärda och Herrestad, Värnamo.
Ombyggnad av Psykiatrivägen i Ryhovsområdet i Jönköping
Avser ombyggnad av gata i Ryhov Jönköping.
Ombyggnad av station i Nässjö
Totalombyggnad 40/10 kV-station.
Ombyggnad av station i Hjältevad
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Nybyggnad av ställverk i Aneby
D85 Aneby Nytt 40kV och 10 kV ställverk. Ombyggnad av station där transformatorer och några 40 kV-apparater behålls.
Anläggande av ledning för dricksvatten från Eksjö till Höreda
Anläggande av dricksvattenledning från Eksjö-Ingarp (Höreda). Uppskattad byggstart.
Anläggande av gc-väg Barnarp-Råslätt, Jönköping
Upptaget i cykelplan. GC-väg på vägren finns. 2500 m.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk.
Exploateringsarbeten för bostadsområde, Mullsjö
Avser anläggande av vägar, va-ledningar och elledningar för nytt bostadsområde med 200 lägenheter.
Installation av membranavgasningsutrustning på Torsvik i Jönköping
Avser en membranavgasningsanläggning på fjärrvärmeverket Torsvik i Jönköping. Arbetet omfattar leverans, montage, driftsättning samt utbildning av membranavgasningsanläggningen med tillhörande utrustning.
Exploatering av nytt bostadsområde i Tranås
Avser exploatering av nytt bostadsområde Norraby fyra. Planen möjliggör motsvarande 44 tomter för villor. Planområdet omfattar ca 6,4 ha och är beläget ca 3,6 km nordost om Tranås centrum Nybyggnad Id: 2034844
Exploatering av bostadsområde i Helmershus
Avser exploatering av nytt bostadsområde, ca 35 villatomter. Nybyggnad:
Exploatering av bostadsmark i Helmershus
Exploatering av bostadsmark för enfamiljshus.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Ulås-Bredasten
Flerfältsväg. Breddning och mittseparering ca 5 km. Ombyggnad av trafikplats.
Ombyggnad av hållplatser längs väg 40 i Jönköpings län
Hjältevad, Ingatorp och Hult hållplatser.
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Ombyggnad för att möjliggöra fler parkeringsplatser för lastbilar och parkeringsmöjligheter för övrig trafik. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 5.
Ramavtal avseende markarbete i Östra Småland
Ramavtal avseende markarbeten för elnätsprojekt som skall utföras till E.ON Energidistribution AB i avtalsområdet Östra Småland (C07): Jönköping, Kalmar och Östergötlands län.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Värnamo-Kärda
Åtgärder på totalt 6 plankorsningar.
Nybyggnad av reservoar i Jönköping
Nybyggnad av vattenreservoar med överbyggnad, process och anslutning till befintligt vattenverk samt markåterställning.
Nybyggnad av gata och VA i Lekeryd
Avser nybyggnation av lokalgata Stenåkersvägen. Byggnationen omfattar ca 340 m gata, ca 120 m gång- och cykelväg samt VA, belysning och tele- och optokablar. Ny gata ansluter till Västergårdsvägen i öster. GC-väg ansluter till Södra Vägen i norr i Lekeryd, Jönköpings kommun.
Anläggande av konstgräsplan i Nässjö
Planer finns för en konstgräsplan i centrala Nässjö.
Planskild korsning Mossle i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av korsning i nytt bostadsområde , Mossle Värnamo
Nybyggnad av tomter för villabebyggelse i Värnamo
Planen syftar till att tillskapa ytterligare tomter för 8 enfamiljshus i Värnamo tätort. Det sker genom en förtätning av befintlig villabebyggelse.
Anläggande av ny gata och infart i Eksjö
Avser ny infart från Nifsarpvägen och en ny gata i Trädgårdsstaden som är en del av Kvarnarp 3:1 i Eksjö kommun. Omfattar Va- och El-anläggning samt underbyggnad, överbyggnad och ytskikt för ny gata.
Nybyggnad av byggnad för kraftförsörjning i Värnamo
Avser avser byggnation av ny byggnad Hus 22 för reservkraftförsörjning vid Värnamo sjukhus. Kraftförsörjningen upphandlas i annan entreprenad och finns på projekt ID 2117698.
Ombyggnad av VA och gator i Fagerhult, Habo
Avser ombyggnad av Va och gata vid Fagerlidsvägen.
Ombyggnad av gata i Eksjö
Avser omläggning och nyanläggning av ledningsinfrastruktur och gatuöverbyggnad på del av Brunnsholmsgatan i Eksjö.
Ny industrigata i Jönköping
Avser utbyggnad av ny industrigata med vändplan, VA, elnät , opto samt GC-väg. Objektets läge: Öster om E4:an, söder om Sagaholmsvägen i Ljungarums industriområde.
Utbyggnad av Ljungarum fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad av 4 stycken 12 kV ställverksfack vid Ljungarum fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 3
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället. Mycket tidiga planer för etapp 3, ingen budget är satt än. Byggstarten är uppskattad.
Anläggande av konstisbana vid idrottsplats i Habo
Planer finns för anläggande av konstisbana.
Industriobjekt gata, Nöbbele, Gislaved
Tidigt skede, inväntar beslut från Trafikverket. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten i Bor, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2018-2022.
Inköp av krafttransformator i Tranås
Avser upphandling av Krafttransformator 145/52 kV, 50MVA till driftfärdigt skick.
Ombyggnad vattenledning Jönköping
Avser flytt av huvudvattenvattenledning. Ca 440 m V600 (segjärn)
Ombyggnad av Torget i Ingatorp, Eksjö
Avser att göra om torget i Ingatorp. Asfalt ska bytas ut samt grönytor ska göras.
Tillbyggnad av transformatorstation i Nässjö
Avser tillbyggnaden på transformatorstation som kommer att dockas till befintligt och utgöra en transformatorbyggnad som inkapslar transformator, kondensator och nollpunktsutrustning som idag står utomhus.
Förläggning av el och fiber, Habo kraft aktiebolag
Avser ombyggnad av befintliga elnät samt anläggande av fiber i Dyrkärr, Habo kommun. Arbetet omfattar grävning, markarbeten, förläggning, skarvning och inkoppling av utrustning för el och fiber.
Stationsåtgärder i Jönköping
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Ny vägsektion Norra Storgatan i Gislaved
Ombyggnad för att skapa en trafiksäkrare samt bättre miljö för gående och cyklister.
Ombyggnad av kraftvärmeverk, Nässjö
Leverans avseende 1 st nytillverkad nyckelfärdig anläggning inklusive byggnad med förrådscistern för dosering av lut till två separata anläggningar för rökgaskondensering.
Underhåll av järnvägsbroar i Jönköpings och Mullsjö kommun
Ommålningsarbeten på 3501-5213-1, Bro över järnväg vid Margreteholm, bandel 711 km 33+633 samt brounderhållsåtgärder på 3501-4862-1, Rommelsjö, vägbro över järnväg, bandel 711 km 89+049.
Ny vägbro i Jönköping
Planskildhet, Plk 12952.
Reparation av järnvägstunnel i Gnosjö
Utbyte dränering, betongreparation.
Förläggning av el och fiber, Habo kraft aktiebolag
Avser ombyggnad av befintliga elnät samt anläggande av fiber i Brogårdsand, Habo kommun. Arbetet omfattar grävning, markarbeten, förläggning, skarvning och inkoppling av utrustning för el och fiber.
Ombyggnad av bro över Eksjöån, Eksö
Avser renovering av "Lasarettsbron" över Eksjöån.
Ombyggnad av VA -ledning, Habo
Avser ombyggnad av Va och gata vid Furusjögårdsvägen
Exploatering av industriområde i Sävsjö
Avser markexplpatering för nytt industriområde.
Gestaltningsuppdrag för område kring höghushotellet och östra Tändsticksområdet I Jönköping
Syftet är att skapa nya torgytor dels i anslutning till planerat höghushotell och dels intill Tändsticksmuseet och G-huset, samt att knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum och resecentrum. Utbyggnad kring tändsticksområdet. Id 1185266
Tillbyggnad av lager i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av fastighet med större lager/garage för maskiner.
Utbyggnad av Torsvik fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad av 2 st 12 kV ställverksfack vid Torsvik fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Utbyggnad av GC-väg mellan Mariagatan och Resecentrum i Nässjö
Upptagen i kommunens planer för utbyggnad av centrum.
Ombyggnad av gata i Nässjö
Avser ombyggnation av Storgatan i Nässjö, delen mellan Brogatan och Skolgatan. Objektet innefattar byggnation av gång- och cykelväg, VA-arbeten, samt förnyelse av el-infrastruktur och belysning utmed sträckan.
Anläggande av promenadstråk, Eksjö
Avser stensättning av promenadstråk mellan Lasarettsbron och Torget i Eksjö. Kommer även bli plats för bord och bänkar längs stråket.
Nya busshållplatser samt pendlarparkering i Forsheda
Två nya busshållplatslägen, pendlarparkering, gång- och cykelväg. Ingår i SÅS, paket 4.
Rivning- och anläggande av fjärrvärmeledning i Nässjö
Projektet avser schaktning, rivning av befintlig fjärrvärmekammare, fyllning, och rörläggningsarbeten för fjärrvärmeledning. Objektets läge: Sturegatan i Nässjö
Utbyggnad av kommunalt VA i Vareviken, Nässjö
Upptaget i förslag till VA-plan 2014-2018.
Renovering av bro över Härån längs väg 30 söder om Hok
Byte av kantbalkar, räcken och tätskikt. Betongreparationer på brons undersida.
Renovering av bro över bäck längs väg 1830 i Kivarp
Förstärkning invändigt alternativt byte till rörbro.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.