Alla aktuella anläggningsprojekt i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Nässjö-Vaggeryd-Värnamo
Elektrifiering och ombyggnad för höjd hastighet.
Nybyggnad av nätstation i Värnamo
Avser ny 72,5/12 kV regionstation innehållande kontroll-, ställverks och transformatorbyggnad samt markarbete.
Exploatering av nytt verksamhetsområde i Värnamo
Exploatering av nytt verksamhetsområde söder om sjukhuset i Värnamo. Bostäder: 1616003
Nybyggnad av kvartersmark för bostadsbebyggelse i Värnamo
Avser befintlig bebyggelse ska kompletteras med ny kvartersmark för bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och tekniska anläggningar.
Exploatering av verksamhetsområde i Helmershus
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde. Nybyggnad: 1172211
Anläggande av VA i Herrestad, Värnamo
Avser anläggande av va-ledning i Herrestad.
Exploatering av bostadsområde i Helmershus
Avser exploatering av nytt bostadsområde, ca 35 villatomter. Nybyggnad:
Nybyggnad av tomter för villabebyggelse i Värnamo
Planen syftar till att tillskapa ytterligare tomter för 8 enfamiljshus i Värnamo tätort. Det sker genom en förtätning av befintlig villabebyggelse.
Översvämningsåtgärder Område 1, Värnamo
Avser översvämningsåtgärder i Östermalm-Malmövägen. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 4
Plankorsningar stängs och man bygger nya ersättningsvägar.
Byte av bro längs väg 732 vid Gåeryd
Utbyte av nuvarande bro till ny rörbro med broräcken.
Väderskydd och busshållplatser Värnamo
Avser upphandlar väderskydd (busskurer) för busshållsplatser och övrigt sortiment gällande väderskydd
Byte konstgräs vid Ljusseveka konstgräsplan. Värnamo
Avser byte av konstgräs på befintlig konstgräsplan Ljusseveka, Värnamo
Nya busshållplatser samt pendlarparkering i Forsheda
Två nya busshållplatslägen, pendlarparkering, gång- och cykelväg. Ingår i SÅS, paket 4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av brygga i Värnamo
Ansökan om bygglov för förlängning av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av regionnätstationsbyggnad, anläggande av parkeringsplatser samt marklov och rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Värnamo
Ansökan om marklov etapp 1 och 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av nätstation i Värnamo
Ansökan om rivninglov för rivning av regionnätstationsbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av skyltanordning samt plank.
Spolning av dagvattenledning och brunnar till flerbostadshus i Värnamo
Avser att spola dagvattenbrunn och översyn av avloppsledning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.