Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Ansökan nybyggnad av logistikanläggning, Stigamo Jönköping. Certifieras enligt BREEAM Excellent,. På taket planeras för solcellsanläggningar.
Nybyggnad av terminal i Jönköping
Avser nybyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
En av Europas största centralstationer planeras i Jönköping
Planer finns för att i Jönköping uppföra en av Europas största centralstationer när den nya Götalandsanan står klar. Trafikverket har i uppdrag att utreda stationsalternativ i Jönköping.
Hetvattenpannor till panncentraler i Jönköping
Avser komplettera och stärka de yttre panncentralerna vid Huskvarna (HCHF) och Ryhov (HCRY) som nyttjas för reserv- och spetslastproduktion av fjärrvärme. Omfattas av totalt fem (5) kompletta biooljeeldade pannor, i tre etapper. Etapperna avser fullt funktionsansvar med erforderlig kringutrustning för bränsle, luft, rökgas, fjärrvärmesystem och tillhörande styrsystem. De nya pannorna ska ha en värmeeffekt på 16 MW per panna vid full last och vid alla normalt förekommande drifttemperaturer.
Utbyggnad av nytt dagvattensystem och ombyggnation av GC-banor i Jönköping
Avser utbyggnad av nytt dagvattensystem i Rosenlund, Strandparken och ombyggnation av gång- och cykelbanor. Entreprenaden omfattar i stora drag: · Ca 400 m utloppsledning, sjöentreprenad · Ca 225 m DN1200 ledning · Ca 150 m DN 800 ledning · Ca 90 m DN500 ledning · Övriga VA-ledningar DN100-400 · 2 st dagvattenreningsanläggningar · Ombyggnation av gång och cykelbanor · Flytt av basketplan · Grundvattensänkning · Trafikanordningar · Mark, rivning, spont och muddringsarbeten mm
Nybyggnad av fördelningsstation vid Granarp, Jönköping
Avser utförandeentreprenad för markarbete och byggnation av en ny fördelningsstation vid Granarp i Jönköpings kommun.
Nybyggnad av södra infarten i Gränna
Avser tvåfälts väg med intilliggande GC-bana, 2,5 kilometer. Politiska beslut ej tagna.
Ev nybyggnad av permanent kombiterminal i Jönköping
Målet är att 2025 ha en permanent kombiterminal i funktion för området. I dagsläget finns inget beslut om placering av en permanent kombiterminal eller hur den ska finansieras. Mycket tidiga planer. Byggstart kan för dagen inte anges.
Nybyggnad av vätgastankstation i Jönköping
Avser nybyggnad av en vätgastankstation i Jönköping. Stationen kommer vara anpassad för tankning av lastbilar.
Nybyggnad av reningsverk i Jönköping
Nybyggnation av intagsdel och personaldel
Ombyggnad av Jordbrovägen i Jönköping
Ombyggnad Jordbrovägen. Upptagen i investeringsbudget 2023-2027
Nybyggnad av pumpstation i Jönköping
Avser projektering och byggnation av ny dagvattenpumpstation med tillhörande ledningar
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Va-förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Väster etapp 2, Jönköping kommun
Avser förnyelse, utbyggnad VA-ledningar. Kapellgatan, Klostergatan, Brunnsgatan, Oxtorgsgatan, Gjuterigatan i Jönköping.
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Ombyggnad av gata i Jönköping
Planer finns för ombyggnad av Klostergatan till bussgata första kvarteret norr och söder om Kungsgatan, samt breddande av gång- och cykelbanor.
Utbyggnad av gator mm i Jönköping, etapp 2
Projektet avser anläggande av ny lokalgata inkl VA, GC-vägar samt park- och naturmark.
Anläggande av gc-väg Barnarp-Råslätt, Jönköping
Upptaget i cykelplan. GC-väg på vägren finns. 2500 m.
Ombyggnad av fjärrvärmenät vid Ryhovs sjukhus i Jönköping
Avser Av-växling av inkommande fjärrvärmeledning till Ryhovs sjukhus. I projektet skall ny ringmatningsledning runt sjukhusbyggnader i mark utföras.
Ombyggnad av bro, Jönköping
Avser rivning samt återuppbyggnad av bro vid Brunnsgatan i centrala Jönköping.
Nybyggnad av biobränslesystem i Bottnaryd, Jönköping Energi AB
Avser biobränslesystem (pelletspannor inklusive tillhörande processutrustning och tjänster i Bottnaryd.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Tidigt skede Planer på en förläning av Barnhemsgatan i Jönköping.
Ombyggnad av fjärrvärmenät vid Ryhovs sjukhus i Jönköping
Avser rör-entreprenad avseende av- växling av inkommande fjärrvärmeledning till Ryhovs sjukhus i Jönköping.
Nybyggnad av väderskydd till busshållplatser i Huskvarna och Jönköping
Avser ersätta befintliga väderskydd på busshållplatser ca 110 st, i Huskvarna och Jönköping.
Nybyggnad av GC-bro m.m i Norrahammar, Jönköpings kommun
Avser nybyggnation av GC-bro och avsmalning av Hammarvägen och Villagatan i Norrahammars centrum.
Utbyggnad av infrastruktur för nytt detaljplaneområde i Jönköpings kommun
Avser utbyggnad av ny gata, VA-ledningar och belysning för nytt detaljplaneområde inom stadsdelen Väster i centrala Jönköping och ligger inom fastigheten Hälsan intill science park och det nybyggda science Tower.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser byte av tak på panncentralen Huluäng.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar för elbilar och laddstation elcykel.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstation för elbilar.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 3 st broar längs Norrahammarleden i Jönköpings kommun.
Uppförande av laddstolpar i Jönköping
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.
Bärighetsmätning av huvudvägnät i Jönköping
Avser bärighetsmätning av vägkropp och mätning av asfaltstjocklekar på Jönköpings kommuns huvudvägnät. ca 15 mil väg. Mätning i en riktning.
Konsultuppdrag för Jönköpings kommun
Avser förstudie och ska utgöra beslutsunderlag för om det är relevant att gå vidare med en åtgärd avseende aluminiumbehandling av Landsjön som ligger i Motala Ströms avrinningsområde strax nordöst om Jönköping intill samhället Kaxholmen.
Ramavtal avseende konsultstöd för uppdatering av Parkeringstal för Jönköpings kommun
Ramavtal avseende konsultstöd för uppdatering av Parkeringstal för Jönköpings kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).