Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Eventuellt sanering av Munksjön i Jönköping
Omfattar sanering av Munksjön i Jönköping.
Nybyggnad av friidrottshall i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av friidrottshall i området Råslätt, Jönköping.
Ramavtal avseende drift av utemiljö 5-7, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende drift och underhållsentreprenad av grönyteskötsel och snöröjning inom fastighetsmark. Uppdraget omfattar Entreprenad 5 -7: Entreprenad 5 (Jönköping) Entreprenad 6 (Huskvarna) Entreprenad 7 (Gränna med landsbygd)
Förlängning av gata i Jönköping
Skapande av en förbindelse mellan Odengatan och Östra Strandgatan.
Utbyggnad av gator mm i Jönköping, etapp 1
Projektet avser förlängning av Samsetgatan från nuvarande Samsetgatan i norr till Åsenvägen i söder, ca 1500 meter gata (varav ca 250 meter ombyggnad), Samsetgatan (920 meter) 7 meter bred körbana. VA-arbeten 1300 meter. Vägområdet är 19,5 meter och rymmer dubbelsidig allé, kantparkering, gångväg, GC-väg i vägområdet byggs VA,, fjärrvärme, el och opto.
Åtgärdande av entré Tändsticksområdet, Brånebacken, Jönköping
Avser utbyggnad av infrastruktur och torgyta inom och angränsande fastigheten Jönköpings Tändsticksfabrik 2, Etapp 1 kan påbörjas tidigast 2021-11-01 Etapp 2 kan påbörjas tidigast 2022-02-01 Etapp 3 kan påbörjas tidigast 2022-05-01 Etapp 4 kan påbörjas tidigast 2021-07-08 Etapp 5 kan påbörjas tidigast 2021-08-15
Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Sanering av mark vid fd kemtvätt i Jönköping
Planer finns för sanering av mark vid f.d kemtvätten Färgaren i Jönköping. Sammanlagda yta knappt 6000 m2.
Omgestaltning av Piren och hamnområdet i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av Piren hamnområdet och Vätterns strand i Jönköping. Vision södra Vättern.
Nybyggnad av golfbana i Jönköping
Projektet är vilande. Uppskattad byggstart. Planer finns för anläggande av golfbana.
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Detaljplanen är planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Bostäderna finns på objekt nr 1337460
Ombyggnad av Psykiatrivägen i Ryhovsområdet i Jönköping
Avser ombyggnad av gata i Ryhov Jönköping.
Anläggande av gc-väg Barnarp-Råslätt, Jönköping
Upptaget i cykelplan. GC-väg på vägren finns. 2500 m.
Ramavtal avseende markarbete i Östra Småland
Ramavtal avseende markarbeten för elnätsprojekt som skall utföras till E.ON Energidistribution AB i avtalsområdet Östra Småland (C07): Jönköping, Kalmar och Östergötlands län.
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Ombyggnad för att möjliggöra fler parkeringsplatser för lastbilar och parkeringsmöjligheter för övrig trafik. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 5.
Installation av membranavgasningsutrustning på Torsvik i Jönköping
Avser en membranavgasningsanläggning på fjärrvärmeverket Torsvik i Jönköping. Arbetet omfattar leverans, montage, driftsättning samt utbildning av membranavgasningsanläggningen med tillhörande utrustning.
Ombyggnad av hållplatser längs väg 40 i Jönköpings län
Hjältevad, Ingatorp och Hult hållplatser.
Nybyggnad av reservoar i Jönköping
Nybyggnad av vattenreservoar med överbyggnad, process och anslutning till befintligt vattenverk samt markåterställning.
Nybyggnad av gata och VA i Lekeryd
Avser nybyggnation av lokalgata Stenåkersvägen. Byggnationen omfattar ca 340 m gata, ca 120 m gång- och cykelväg samt VA, belysning och tele- och optokablar. Ny gata ansluter till Västergårdsvägen i öster. GC-väg ansluter till Södra Vägen i norr i Lekeryd, Jönköpings kommun.
Ny industrigata i Jönköping
Avser utbyggnad av ny industrigata med vändplan, VA, elnät , opto samt GC-väg. Objektets läge: Öster om E4:an, söder om Sagaholmsvägen i Ljungarums industriområde.
Utbyggnad av Ljungarum fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad av 4 stycken 12 kV ställverksfack vid Ljungarum fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Ombyggnad vattenledning Jönköping
Avser flytt av huvudvattenvattenledning. Ca 440 m V600 (segjärn)
Stationsåtgärder i Jönköping
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Underhåll av järnvägsbroar i Jönköpings och Mullsjö kommun
Ommålningsarbeten på 3501-5213-1, Bro över järnväg vid Margreteholm, bandel 711 km 33+633 samt brounderhållsåtgärder på 3501-4862-1, Rommelsjö, vägbro över järnväg, bandel 711 km 89+049.
Ny vägbro i Jönköping
Planskildhet, Plk 12952.
Gestaltningsuppdrag för område kring höghushotellet och östra Tändsticksområdet I Jönköping
Syftet är att skapa nya torgytor dels i anslutning till planerat höghushotell och dels intill Tändsticksmuseet och G-huset, samt att knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum och resecentrum. Utbyggnad kring tändsticksområdet. Id 1185266
Utbyggnad av Torsvik fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad av 2 st 12 kV ställverksfack vid Torsvik fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Renovering av tak till kraftstation i Röttle, Gränna
Avser ställningsarbete, nermontering av befintligt taktegel i syfte att merparten ska återanvändas, rivning av läkt, underlagspapp och uttjänat plåtarbeten. Därefter återställande efter utbyte av uttjänad råspont.
Nybyggnad av vindkraftverk i Jönköping
Anmälan om nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av 2 padelbanor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av plank i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt mur och plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av två padelbanor (utomhusbanor).
Nybyggnad av plank i Jönköping
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av idrottsplats i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av idrottsanläggning.
Anläggande av pumptracks inom Jönköpings kommun
Nybyggnad av 5 st pumptracks för cykel (Mtb/Bmx) i olika delar av Jönköpings kommun. Anbud kan lämnas på en eller fler områden. Objektets läge: Bottnaryd Upphandlas tillsammans med projekt: ID 2061650, ID 2061663, ID 2061665 och ID 2061668
Installation av laddstolpar v flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar. Planerad projektkostnad.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar. Planerad projektkostnad.
Direktupphandling- växtportal och trappräcken till park i Jönköping
Avser växtportal samt trappräcke till Slottsparken. Portalen ska levereras med förankring till marken som sker i planteringsyta.
Periodisk besiktning av avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping
Avser periodisk besiktning avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.