Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny järnväg sträckan Byarum-Tenhult
Ca 24 km lång sträcka. Elektrifiering Vaggeryd-Byarum, ny bansträckning Byarum-Tenhult, ny väg förbi Tenhult, mötesstation Huskvarna-Tenhult. Bullerskydd.
Beläggning tank i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län
Beläggningsgrupperna GK 2104 Tank, FH 2108 Tank och FH 2109 Tank.
Underhållsbeläggning tank i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län
Avser beläggningsgrupperna FH2106 Tank, FH2107 Tank, GK2104 Tank.
Underhållsbeläggning varm/värme i Jönköping och Kalmar län
Beläggningsgrupper FH 2102 Värme huvuddel 1 och 2, FH 2103 Varm huvuddel 1 och 2.
Nybyggnad av gata i Jönköping
Avser nybyggnad gata och GC-väg i området Granarp inför planerad industriexploatering. Totalt längd på gata är ca 1600 meter.
Beläggning varm/värme i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län
Omfattar beläggningsgrupperna GK 2106 varm/värme och FH 2105 varm.
Ombyggnad av fotbollsplan vid fotbollsarena i Jönköping
Avser justering av fotbollsplan vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Nytt dränerings-, bevattnings- och planvärmesystem. Viss rivning och demontering Etapp 1: 1602966 Etapp:2 1602967
Ramavtal gällande biträdande projektledare för anläggningsentreprenader i Jönköping
Upphandling gällande ramavtal av biträdande projektledare för anläggningsentreprenader samt besiktningsuppdrag för anläggningsentreprenader. Avtalstid 2021-03-17 - 2025-03-17
Nytt parktorg vid Munksjön i Jönköping
Avser nytt parktorg vid Magnus Ladulås plats, samt befintlig gång- och cykelväg ska förlängas norrut mot Slottsbron
Installation av membranavgasningsutrustning på Torsvik i Jönköping
Avser en membranavgasningsanläggning på fjärrvärmeverket Torsvik i Jönköping. Arbetet omfattar leverans, montage, driftsättning samt utbildning av membranavgasningsanläggningen med tillhörande utrustning.
Ramavtal avseende markarbete i Östra Småland
Ramavtal avseende markarbeten för elnätsprojekt som skall utföras till E.ON Energidistribution AB i avtalsområdet Östra Småland (C07): Jönköping, Kalmar och Östergötlands län.
Exploatering av nytt verksamhetsområde i Jönköping
Exploatering av nytt verksamhetsområde.
Ombyggnad av busshållplatser samt nytt vänstersvängfält i Bottnaryd
Nytt vänstersvängfält vid utfarten från Bottnaryd till väg 40, tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatslägen. Ingår i SÅS, paket 6.
Nybyggnad av reservoar i Jönköping
Nybyggnad av vattenreservoar med överbyggnad, process och anslutning till befintligt vattenverk samt markåterställning.
Flytväggar till våtmark Jönköping
Flytväggens för att optimera uppehållstid och eliminera kortslutning i dammen så att hela dammensvolym kan nyttjas effektivt.
Utbyggnad av ventilkammare och vattenledning, Jönköping
Avse r två stycken underjordiska ventilkammare i knutpunkter på huvudvattennätet.
Nybyggnad av gata och VA i Lekeryd
Avser nybyggnation av lokalgata Stenåkersvägen. Byggnationen omfattar ca 340 m gata, ca 120 m gång- och cykelväg samt VA, belysning och tele- och optokablar. Ny gata ansluter till Västergårdsvägen i öster. GC-väg ansluter till Södra Vägen i norr i Lekeryd, Jönköpings kommun.
Ramavtal gällande biträdande projektledare för anläggningsentreprenader i Jönköping
Upphandling gällande ramavtal av biträdande projektledare för anläggningsentreprenader samt besiktningsuppdrag för anläggningsentreprenader.
Ombyggnad av Psykiatrivägen i Ryhovsområdet i Jönköping
Avser ombyggnad av gata i Ryhov Jönköping.
Nytt ställverk till pumpstation i Jönköping
Avser leverans av 690 och 400V ställverk inkl skenanslutning mot transformatorer, uppställning, montage och driftsättning. Leverans av godset ska ske till Jönköping Energi, Energivägen 10 Jönköping.
Utbyggnad av gångbanor och parkering i Jönköping
Avser anläggande av gångbanor, trädgropar, toppbeläggning samt en parkeringsyta inom bostadsområdet Kungsängen. Objektet är beläget söder om Kungsängsvägen ca 4 km öster om centrala Jönköping inom del av fastigheten Vingpennan samt Ekhagen 1:1
Ombyggnad av busshållplatser i Jönköping
Avser busshållplats och bussgata vid Solåsrondellen , Jönköping.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser byte befintliga konstgräsmattor vid Rosenlunds IP.
Terrassering a industrimark i Jönköping
Avser terrassering av yta inför kommande exploatering. Ytan består idag av åkermark, skogsmark och naturmark på berg. I projektet kommer massförflyttningar ske av både jordmassor och bergmassor samt anläggande av dike
Utbyggnad av Ljungarum fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad av 4 stycken 12 kV ställverksfack vid Ljungarum fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Ny industrigata i Jönköping
Avser utbyggnad av ny industrigata med vändplan, VA, elnät , opto samt GC-väg. Objektets läge: Öster om E4:an, söder om Sagaholmsvägen i Ljungarums industriområde.
Nybyggnad av GC-väg i Jönköping
Avser ny gång- och cykelväg längs Hermansvägen i Jönköping, ombyggnad av busshållplats och övergångsställen.
Ombyggnad vattenledning Jönköping
Avser flytt av huvudvattenvattenledning. Ca 440 m V600 (segjärn)
Stationsåtgärder i Jönköping
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Ny vägbro i Jönköping
Planskildhet, Plk 12952.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Huskvarna, Jönköpings kommun
Avser nyanläggning av två padelbanor, 4 pickleballbanor samt en mindre konstgräsplan för fotboll samt en belysningsanläggning och en del andra elinstallationer.
Renoveringsarbete fotbollsplaner i Jönköping
Att använda växtbädd från Stadsparksvallens plan, för att göra iordning två stycken naturgräsplaner på Jordbrovallen.
Nybyggnad av padelbana i Jönköping
Avser nybyggnad av padelbana för utomhus med två banor.
Utbyggnad av Torsvik fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad av 2 st 12 kV ställverksfack vid Torsvik fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Drift av utemiljö- Jönköpings kommun
Entreprenaden är delad i 4 områden och omfattar: Område 1 Västra, Bottnaryd, Ryd, Norra Unnaryd. Område 2 Södra, Tabergsdalen, Ödestugu. Område 3 Östra, Tenhult, Öggestorp, Lekeryd, Järsnäs. Område 4 Norra, Bankeryd, Trånghalla, Strandängen. Område 5 Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad. Område 6 Jönköping, Huskvarna.
Ramavtal avseende asfaltsbeläggning i Jönköping
Ramavtal avseende avser leverans och utläggning av asfaltsmassa, fritt lastat, från asfaltverk till Miljöhantering i Jönköping.
Renovering av tak till kraftstation i Röttle, Gränna
Avser ställningsarbete, nermontering av befintligt taktegel i syfte att merparten ska återanvändas, rivning av läkt, underlagspapp och uttjänat plåtarbeten. Därefter återställande efter utbyte av uttjänad råspont.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Jönköping
Bygglov för anordnande av padelbana, samt tillbyggnad av skärmtak (tidsbegränsat bygglov).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning (padelbanor).
Nybyggnad av mast i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Vården 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Öggestorp 1:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av brygga i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Bygglov för uppförande av mur och ändring av parkeringsfickor.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå (anläggning av bmx-bana).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå.
Installation av laddstolpar i Jönköping
Montering av laddstolpar vid flerbostadshus.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar för bil.
Anläggande av pumptracks inom Jönköpings kommun
Nybyggnad av 5 st pumptracks för cykel (Mtb/Bmx) i olika delar av Jönköpings kommun. Anbud kan lämnas på en eller fler områden. Objektets läge: Bottnaryd Upphandlas tillsammans med projekt: ID 2061650, ID 2061663, ID 2061665 och ID 2061668
Nybyggnad av padelbana i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av padelbana utomhus.
Ombyggnad av idrottsplats i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av idrottsanläggning.
Nybyggnad av padelbana i Gränna
Avser nybyggnad av padelbana utomhus.
Beläggningsarbeten vid G6328, Jönköpings län
Avser beläggningsarbeten och arbetet består avfräsnings- och justeringsarbeten samt nytt asfaltslitlager. Objektets läge kan ej anges enligt sekretess.
Reservatsbildning och skötselplan Vattenledningsområdet-Junebäckens källor
Jönköping kommun planerar ett nytt naturreservat som ger möjlighet att iordningställa Vattenledningsområdet för friluftslivet, restaurera öppna marker och gynna ovanliga arter typiska för vätterbranterna. Tidplanen är att skötselplan och reservatsbeslut görs i en process under friluftslivets år 2021 och ett förslag att skicka ut på remiss finns vintern-2021-2022.
Naturvärdesinventering i naturtypen öppen mark, Vattenledningsområdet-Junebäckens källor
Avser en naturvärdesinventering med fokus på de öppna markerna. Målet är att få ett bredare underlag till att tillskapa och restaurera habitat i det öppna landskapet i samband med att området utreds som nytt naturreservat.
Trädgårdsanläggning vid flerbostadshus i Jönköping
Utvändig underhåll av trädgård.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Uppmontering av skyltar.
Periodisk besiktning av avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping
Avser periodisk besiktning avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping.
Anläggande av pumptracks inom Jönköpings kommun
Nybyggnad av 5 st pumptracks för cykel (Mtb/Bmx) i olika delar av Jönköpings kommun. Anbud kan lämnas på en eller fler områden. Objektets läge: Bråneryd Upphandlas tillsammans med projekt: ID 2061650, ID 2061661, ID 2061663 och ID 2061665
Anläggande av pumptracks inom Jönköpings kommun
Nybyggnad av 5 st pumptracks för cykel (Mtb/Bmx) i olika delar av Jönköpings kommun. Anbud kan lämnas på en eller fler områden. Objektets läge: Hisingstorp Upphandlas tillsammans med projekt: ID 2061650, ID 2061661, ID 2061663 och ID 2061668
Anläggande av pumptracks inom Jönköpings kommun
Nybyggnad av 5 st pumptracks för cykel (Mtb/Bmx) i olika delar av Jönköpings kommun. Anbud kan lämnas på en eller fler områden. Objektets läge: Lekeryd Upphandlas tillsammans med projekt: ID 2061661, ID 2061663, ID 2061665 och ID 2061668
Anläggande av pumptracks inom Jönköpings kommun
Nybyggnad av 5 st pumptracks för cykel (Mtb/Bmx) i olika delar av Jönköpings kommun. Anbud kan lämnas på en eller fler områden. Objektets läge: Taberg Upphandlas tillsammans med projekt: ID 2061650, ID 2061661, ID 2061665 och ID 2061668
Komplettering av automatisk bevattning Esplanaden i Huskvarna
Avser renovering och komplettering av delar av det befintliga automatiska bevattningssystemet på Esplanaden i Huskvarna. Arbetet omfattar: - Esplanadrondellen - Väster om Alf Henrikssons plats - Erik Dahlbergsplan

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.