Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av 21 000 kvm logistik i Stigamo, Jönköping.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Jönköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1464 km varav grusväg ca 85 km.
Nybyggnad av gata och va på Hedenstorp, Jönköping
Avser utbyggnad av cirkulationsplatser, gator, grusvägar, belysning, VA-ledningar, dagvattendammar, fjärrvärme, elnät, optofiber m.m. inom nytt detaljplaneområde i Jönköpings kommun. Objektet är beläget ca 5 km från centrala Jönköping och ligger inom del av fastigheterna Åsen 1:2, Hedenstorp 1:2, Hedenstorp 1:13, Hedenstorp 1:17, Hedenstorp 1:22, Dylycke 1:1, Tokarp 7:1.
Nybyggnad av fördelningsstation vid Stigamo, Jönköping
Projektet avser nybyggnad av fördelningsstation vid Stigmo, det kommer ingå bl.a. schaktning, grundläggning och uppförande av byggnation. Samarbete med den part vi kommer välja för elkraftsentreprenaden är en viktig del som ingår i generalentreprenaden.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mm i Jönköping
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för nybyggnad av: - Ny överföringsledning fjärrvärme mellan Bankeryd och Habo ca 4,5 km - Ny överföringsledning för dricksvatten mellan Habo och Domneån ca 3 km - Ny förstärkningsledning fjärrvärme inom Habo tätort ca 1,8 km - Reinvestering av dricksvattenledning i Fanérgatan, Habo ca 600 meter - Rörbro över Domneån och Lillån - Byggentreprenad för en pumpstation för fjärrvärme i Bankeryd
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupp FH 2201 Värme.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnad av restaurang samt mur och plank.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Tillbyggnad av avfallsanläggning i Jönköping
Avser utbyggnad och installation av luftbehandlingssystem på avfallsanläggning.
Utbyggnad av va-ledning i Jönköping
Avser ny torggata med VA-ledningar och belysning. Utbyggnad av infrastruktur för nytt detaljplaneområde i Jönköping.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Bottnaryd. En kapacitetshöjning. Option på ytterligare ett avloppsreningsverk finns på projekt ID: 2077871
Utbyggnad av ventilkammare- och vattenledningar i Jönköping
Avser utbyggnad av underjordiska ventilkammare i knutpunkt på huvudvattennätet. Arbetet omfattar grundläggning och byggnation av komplett ventilkammare (exkl automatikskåp), samt ombyggnation av huvud- och distributionsvattenledningar.
Va-förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Väster etapp 1, Jönköping kommun
Avser grundläggning och byggnation av komplett ventilkammare (exkl elmätar- och automatikskåp), samt va-förnyelse av vatten- och avloppsledningar. Ventilkammare är VA-utrustad med bl.a. motorstyrda ventiler, flödesmätare och tryckgivare.
Beläggningsarbete på del av bansystem i Jönköping
Avser beläggningsarbete på del av bansystem, Jönköping
Utbyggnad av GC-väg vid sjukvårdsområdet Ryhov, Jönköping
Avser utbyggnad och förbättringar av cykelvägnäte vid sjukvårdsområdet, Ryhov Jönköping.
Leverans och uppställning av 2st ställverk i Jönköping
Projektet avser leverans och uppställning av 12kV ställverk.
Ramavtal avseende brounderhåll, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende brounderhåll och omfattar årlig spolning/rengöring av kantbalkar, huvudbärverk, övergångskonstruktioner, ytavlopp o stuprör samt övriga konstruktionselement, impregnering (enbart år 1) av kantbalkar och vingmurar. Avtalstid 2022-07-11 - 2026-07-10.
Bergarbete intill järnväg i Norrahammar
Arbetet beräknas pågå mellan v 40-v 45 2022. Bergsäkrande åtgärder, nytt dynamiskt staket.
RFI angående installationstjänster av laddutrustning med tillhörande inköp för privatkunder, Jönköping Energi AB
Avser installationstjänster av laddutrustning med tillhörande inköp för privatkunder.
Leverans av 2 st transformatorer till Jönköping Energi Nät AB
Avser leverans av transformatorer med glasfiberförstärkta lindningar, 80% eller mer. Placering i transformatorbur. Transformatorerna skall ha höga lsp-anslutningar. Transformatorerna kommer att placeras inne i en tillverkningsindustri, därav ställer vi högre krav på drifttillgänglighet och konsekvenser vid fel som t.ex. brand.
Utbyte av gångbroar i Jönöping
Projektet avser rivning av 2 broar och byggnation av 2 nya broar i samma läge vide Rocksjön samt anslutande gångspångar.
Nybyggnad av laddningsstationer till eldrivna lastbilar, Jönköpings Energi AB
Planer finns för laddningsstationer till eldrivna lastbilar i Jönköpings kommun.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 2 st broar: 680-3302-1 (Öxnehagaleden, Huskvarna) 680-5501 (Tahevägen, Taberg)
Ombyggnad av bro längs väg 675 vid Gunnarsö
Utbyte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt sprutbetongsarbeten.
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd, Delområde A
Delområde A Jönköping och Kalmar län. Beställaren har option att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
Renovering av tak till kraftstation i Röttle, Gränna
Avser ställningsarbete, nermontering av befintligt taktegel i syfte att merparten ska återanvändas, rivning av läkt, underlagspapp och uttjänat plåtarbeten. Därefter återställande efter utbyte av uttjänad råspont.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).