Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Planer för nybyggnad av parkeringshus med ca 330 p-platser, samt affärslokal för ca 500 kvm i bottenvåning.
Va-förnyelse vid Norra Strandgatan i Jönköping
Projektet omfattar VA-förnyelse i Norra Strandgatan, Östra Storgatan och Föreningsgatan med angränsande tvärgator. Arbetsområdet avgränsas av järnvägen i norr, hotellplan i väster, Undergången i öster och Östra Storgatan/ Föreningsgatan i söder. Målet med projektet är bygga ut ett nytt dagvattensystem för att minska belastningen på reningsverk och bräddningar ut i Vättern, samt att förnya ledningssystemet för dricks- och spillvatten. VA-entreprenaden omfattar ca 2 200 m ledningsgrav där befintligt system ska vara i drift under merparten av byggnationen.
Hetvattenpannor till panncentraler i Jönköping
Avser komplettera och stärka de yttre panncentralerna vid Huskvarna (HCHF) och Ryhov (HCRY) som nyttjas för reserv- och spetslastproduktion av fjärrvärme. Omfattas av totalt fem (5) kompletta biooljeeldade pannor, i tre etapper. Etapperna avser fullt funktionsansvar med erforderlig kringutrustning för bränsle, luft, rökgas, fjärrvärmesystem och tillhörande styrsystem. De nya pannorna ska ha en värmeeffekt på 16 MW per panna vid full last och vid alla normalt förekommande drifttemperaturer.
Ny 40/10 station i Jönköping
RAHM Ramsjöholm ny 40/10 kV STN.
Anläggning av västra Skeppsbroparken mm, Jönköping
Avser översiktligt byggnation av erosionsskydd, park, bryggor, va-anläggningar, ledningar och sanering av mark/ sediment.
Nybyggnad av vätgastankstation i Jönköping
Nybyggnad av vätgastankstation i logistikområdet Torsvik i Jönköping
Nybyggnad av reningsverk i Jönköping
Byggnaden som ska uppföras kommer att bestå av tre delar, intagsdel, kemikaliedel och personaldel med teknikutrymmen samt rivning av två fristående byggnader
Anläggande av transiteringsledning och byggnad för tryckstegringsstation i Jönköping
Avser mark-, anläggnings- och byggarbeten för nybyggnad av: • Ny fjärrvärmeledning DN300 mellan Jordbron och Hedenstorp, ca 3 km, huvuddel 1 • Byggentreprenad för en tryckstegringsstation Hedenstorp, huvuddel 2 Ledningsarbeten i huvuddel 1 ska utföras etappvis, med etapper om längst 400 m på platser med allmän trafik.
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Nybyggnad av vagnhall/övningsanläggning i Jönköping
Nybyggnad av garage, vagnhall, övningsanläggning för räddningstjänsten, Jönköping.
Utbyggnad av allmän platsmark i Jönköping
Denna anläggningsentreprenad består i huvudsak av byggnation av Vaggerydsgatan, Tjärpappsgatan, Påsgatan, Bygatan inkl. ledningsarbeten.
Renovering och muddring av dammar i Jönköping
Objektet avser i huvudsak grävmuddring av två dammar vid Stallkvarn och Hospitalkvarn. Objektet avser även rivning, renovering och ombyggnation dammanordningar vid respektive damm.
VA-förnyelse i Rosenborgsgatan i Huskvarna
Objektet avser VA-förnyelse i Rosenborgsgatan i centrala Huskvarna. Entreprenaden omfattar i stora drag ca 250 m ledningsschakt i centrumbebyggelse, provisoriskt vatten, trafikanordningar mark-, demontering, rivnings- och återställningsarbeten.
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament. Svenska kraftnät kommer att gräva upp kvarlämnade stolpar och stagfundament på sträckan för KL13 Tälle-Nässjö samt utföra övriga återställningsåtgärder. Då ledningen revs för ett antal år sedan enligt då gällande krav och dokumentationen är bristfällig ingår det i projektet att identifiera samtliga stolpplatser. I projektet ingår att informera och ha dialog med berörda intressenter.
Sluttäckning av deponi, etapp 6 och 10 i Jönköping
Området som ska täckas med dessa två skikten är cirka 3,4 hektar deponiyta (etapp 6 och etapp 10) på gamla deponin vid Miljöhantering i Jönköping.
Rivning och ombyggnad av bro, Jönköping
Avser rivning och ombyggnation av bro samt flytt av VA-ledning Brunnsgatan i centrala Jönköping.
Nybyggnad av bussgata i Jönköping
Objektet avser nybyggnad av bussgatan mellan Regementsgatan och Psykiatrivägen Jönköping. Bussgatan kommer i sitt färdiga utförande avlasta rondellen vid Batterigatan.
Nybyggad av drivmedelsmack samt vägrestaurang i Jönköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av drivmedelsmack samt en vägrestaurang. Omfattning oklar.
Utbyggnad av gångbanor, parkyta mm i Jönköping
Avser anläggande av gångbanor, trädgropar, toppbeläggning samt en parkyta inom bostadsområdet Kungsängen.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 3 st broar längs Norrahammarleden i Jönköpings kommun.
Ombyggnad av Birkagatan i Jönköping
Jönköpings kommun planerar att genomföra framkomlighetsstärkande åtgärd för kollektivtrafik längs Birkagatan. Åtgärden innebär i detta första skede förläggning av ett busskörfält i mitten av Birkagatan från Andrévägen fram till korsningen med Öxnehagaleden, med planerad förlängning längs hela Birkagatan.
Utbyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Utbyggnaden omfattar en parkeringsyta med ladd stolpar samt belysning, inom området Hallbystugan Axamo.
Renovering av brygga i Huskvarna
Objektet avser rivning av befintlig brygga och uppförande av ny brygga på samma plats. Rivningen omfattar hela konstruktionen inklusive pålar och landfästen. Ny brygga utförs i tryckimpregnerat virke och förses med 36 st nya Y-bommar (35 st båtplatser). Grundläggning för brygga utförs med med skruvpålar och landfästen/grusskift utförs i platsgjuten betong. Nya grusvägar anläggs mellan landfästen/grusskift till brygga och befintlig grusväg. Ny väg anpassas i bredd efter landfäste till brygga.
Leverans av mindre bensinelverk, Jönköpings kommun
Avser att komplettera med 20 mindre elverk för användning vid krishantering o olyckor och annan kris. Dessa elverk ska drivas av bensin eller motsvarande
Undersökning av möjlig efterbehandlingsåtgärd av föroreningar vid Jönköpings flygplats
Pilotförsök för undersökning av möjlig efterbehandlingsåtgärd av PFAS-förorening inom Jönköpings flygplats.
Naturvärdesinventering för Råslätt södra, Jönköpings kommun
I samband med framtagande av ny detaljplan för del av Råslätt 6:1 och del av Ljungarum 2:3 (Råslätt södra), behöver Jönköpings kommun en naturvärdesinventering.
Tillbyggnad på panncentral i Jönköping
Avser byte av panncentral.
Periodisk besiktning av avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping
Avser periodisk besiktning avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).