Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Dalarnas län

Avesta (2)
Borlänge (30)
Falun (18)
Gagnef (1)
Hedemora (10)
Leksand (7)
Ludvika (7)
Mora (8)
Orsa (1)
Rättvik (4)
Säter (5)
Vansbro (2)
Älvdalen (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1167 km varav grusväg ca 214 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hedemora
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1037 km varav grusväg ca 200 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Rättvik
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1013 km varav grusväg ca 108 km.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 3 mfl
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter och man beräknar att utföra detta i 10-15 etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1561108.
Ombyggnad av hotell i Falun
Ombyggnad och upprustning av hotell. 153 rum ska rustas och tillbyggnad av 12 rum.
Kontaktledningsupprustning, signalåtgärder samt växelbyte vid bangård i Falun
Byte av 5 st spårväxlar, 1 växel ska rivas och ersättas av spårspann. Kontaktledningsbyte för spår 1-2 samt 4-9. Signalåtgärder för att kunna höja hastigheten in och ut från spår 2. Upprustning av bangårdbelysning.
Stambyte i Borlänge
Tunabyggen har för avsikt att utföra en ROT-renovering på 11 hus fördelat på fyra fastigheter, om tio huvuddelar. ROT-renoveringen omfattar kök, badrum, värme och radiatorer, samtliga stammar (kv, vv, avlopp), el/tele/data anläggning, upprustning källare, byte vissa dörrar, nya förråd, förändrad planlösning, målning, vissa åtgärder kopplade till brand, rivning och viss sanering av blåbetong, asbest.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Projektet avser upprustning/ombyggnad/modernisering av vårdcentralen.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad för anpassning till andra årkurser.
Ombyggnad av kulturhus till förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023. Det tidigare kulturhuset Arenan på Elsborg kan bli förskola med sex avdelningar. Förslaget innebär också att förskolan Glashyttan flyttar till Arenan efter 28 år i tillfälliga lokaler.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Falun
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende med 77 platser och omfattar uppdatering av brandskydd, utbyte av ventilation, styrsystem och belysning. Renovering av badrum och WC/RWC och ytskikt.
Renovering av flerbostadshus på området Hushagen i Borlänge
Avser renovering av flerbostadshus, samt ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av pappersbruk till batterifabrik i Kvarnsveden, Borlänge
Northvolt planerar att konvertera Stora Ensos nedlagda pappersbruk i Kvarnsveden till en anläggning för produktion av litiumjonbatterier. Den ansökta verksamheten omfattar produktion av högst 150 000 ton batterier per år (37 GWh), produktion av grafitelektroder till nämnda litiumjonbatterier samt produktion av högst 120 000 ton kvävgas per år. Verksamheten kommer omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå. Anläggningen planeras att vara i drift 2024.
Fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus i Herrhagen, Falun, etapp II
Avser fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus. Fasaden består av tegel och trä, taket av betongpannor. I syfte av underhålls- och brandskyddsförstärkande åtgärder ska träfasaden på husen samt balkongräcken i trä bytas ut till nya fibercementskivor och balkongräcken i perforerad plåt. Tak på 12 av 14 hus ska bytas. Även balkongplattor lagas och ytskikts behandlas, nya uteplatser på markplan tillhörande lägenheter stenläggs samt ny plantering anläggs i området kring entréerna. Etapp 2 består av 14 flerbostadshus i 4 vån och byggt år 1973. Husen är belägna i sluttande terräng med källare i suterräng samt ett större underjordiskt garage som innebär begränsad framkomlighet för tunga fordon.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Älvdalen, Mora kommun
Avser om-och tillbyggnad av avloppsreningsverk. Omfattar utbyggnad samt viss rivning av utrustning i befintlig byggnad. Tillbyggnaden: ca 36 kvm BTA Ombyggnaden: ca 50 kvm BTA
Ombyggnad och anpassning av ventilation i flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser ombyggnad och anpassning av ventilation inom bostäder, samt övriga lokaler, källare etc. med anledning av idag förekommande problem med radon, samt därutöver energieffektivisering främst genom att ventilationssystem förses med värmeåtervinning. Byggnader bestående av 4 st. flerbostadshus om totalt 150 lägenheter inom Kv. Såningsmannen 25 Ludvika kommun med följande adresser: Industrivägen 4A – 4F, Industrivägen 6A – 6F. Marnäsgatan 25A – 27F, Marnäsgatan 27A- 27G. Husen byggdes 1952 – 54, med renovering 1992 -93.
Tillbyggnad av förskola i Hedemora
Avser tillbyggnad av förskola och kök i Hedemora.
Stamrenovering i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering i 2 st flerbostadshus i Falun
Ombyggnad av fördelningsstation i Tandådalen
Malung-Sälens Elnät AB avser med entreprenaden att genomföra montage i ny ställverksbyggnad som är uppförd i tidigare delprojekt.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av f.d del i industrilokal till 6 förskoleavdelningar med tillagningskök samt förskolegård. Köket skall klara av att bereda 250 portioner per dag.
Tillbyggnad av transformatorstation i Älvdalen, Mora kommun
I Blyberg skall ledningen L182 mot Väsa anslutas till stationen, och stationsområdet behöver därför byggas ut. Ledning L182 skall slackas ner via portal och via transformator ansluta till A130 skenan i Blybergs station. I stort ska tillbyggnaden bestå av utökat stationsområde, en portal, ett 50 kV utomhus ledningsfack, ett transformatorfack, en krafttransformator 145/55 kV 63 MVA och tillhörande kontrollutrustning.
Utbyggnad av gata och gc-vägar i Falun
Utbyggnad av ca 125 m gata och 270 m GC-vägar med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar. Samt rivning av en pumpstation.
Ombyggnad av vårdlokaler i Hedemora
Avser ny ventilation och uppdatering av brandskyddet samt tillbyggnad av sprinklercentral.
Installation av FTX-ventilation i flerbostadshus i Falun
Vasagatan 30 A i Falun består av tre våningar och källare med totalt 18 lägenheter, en lokal, en undercentral, tvättstuga och förråd Denna entreprenad omfattar delvis rivning av befintlig ventilationsanläggning samt installation av ny ventilationsanläggning och kanaler med mekanisk från- och tilluft (FTX). Källarvåningen ska även fortsättningsvis ventileras med nya och befintliga kanaler samt fläkt.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Ombyggnad/anpassning av Bygmas lokaler.
Utbyggnad av förskola i Borlänge
Planuppdrag gavs år 2020 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för utbyggnad av förskola på Varpan 1.
Ombyggnad av kyrka till bostäder i Bjursås, Falun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för lägenheter i befintlig byggnad, en före detta missionskyrka, samt att möjliggöra boendeparkering med carportar på intilliggande fastighet. Detaljplanen möjliggör också fortsatt användning av byggnaden som religiös byggnad eller förenings-/samlingslokal
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge, etapp 1
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt kök och matsal.
Ombyggnad till bostäder och kontor i Falun
Syftet med planen är möjliggöra så att detaljplanen medger både bostäder och kontor. Planerna är att renovera gamla Falu-Kurirens kontor och bygga om till lägenheter och kontor centralt i Falun. Totalt kan det komma att bli mellan 10-12 lägenheter.
Tillbyggnad av verkstad i Borlänge
Tillbyggnad av verkstad för husbilar samt rivning av befintligt kallförråd.
Ombyggnad av äldreboende i Vansbro, etapp 2
Avser ombyggnad av Bäckaskog äldreboende hus 05 med tillskapande av 10 lägenheter. Detta avser etapp 2.
Ombyggnad till tillagningskök i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig skola till matsal och tillagningskök. Arbetet omfattar nya ytskikt, belysning, ventilation och ny vattenservis och elservis. Samt ny markplacerad fettavskiljare.
Invändigt underhåll i flerbostadshus, Falun
Avser infordring av 31 ventilationskanaler om totalt ca 220 meter på Vasagatan 30 i Falun.
Förstärkning av takkonstruktion i stål i Lokstallarna, Rättviks kommun
Avser förstärkning av befintlig bärande stomme för tak i Lokstallarna, Rättviks kommun.
Tak och fasadrenovering på sjukhus i Borlänge
Fasad och tak på Borlängesjukhus hus 5 har nått sin tekniska livslängd och är i behov av renovering. Entreprenaden omfattar bl.a. rivning samt byte av fasad, omläggning av takbeläggning.
Tillbyggnad av förskola i Falun
Renovering av förskola samt tillbyggnad med cykel-/sophus.
Ombyggnad och anpassning av vårdcentral i Ludvika
Entreprenaden avser och omfattar ombyggnad , och anpassning av VVS-installationer inom vårdcentral, och äldreboende inom Säfsgården i Fredriksberg.
Byte av ECO 1 på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser ny komplett Eco 1 samt demontera befintlig och installera den nya Eco 1 i panna 7. I entreprenaden ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Ludvika
Fönsterbyte på 4 st punkthus, i första skedet skall fönster på plan 5–9 samt vindsvåning bytas. Optioner finns för att färdigställa kvarvarande fönster och finns på: -Option 1, projekt ID 2143724 -Option 2, projekt ID 2143729
Anpassning av lokaler till Folkhögskolan i Borlänge
Avser hyresgästanpassning till lokaler för musikundervisning på folkhögskolenivå. Ytskiktsrenovering samt tillgänglighetsanpassning för hiss.
Upprustning av stationshus i Vansbro
Förslag finns på upprustning av fastigheten. Inga beslut tagna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säter
Planer finns på att bygga "longstay" lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Ändrad användning och ombyggnad av kontorslokaler till 4 bostäder.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Ombyggnation av samlingslokaler. Nya Wc-grupper, Servering ,Cykelförråd, Nytt fläktrum.
Ombyggnad av bilverkstad i Rättvik
Ombyggnad industri från post till bilverkstad.
Ombyggnad av tingshus i Borlänge
Ombyggnad och fasadändring av tingshuset.
Ombyggnad och renovering av innergård i Ludvika
Avser ombyggnad och renovering av innergård på bjälklag. Anläggning av ny innergård samt renovera bjälklagets tätskikt. Markarbetet omfattar anläggning av nya ängsgräsytor, planteringar och hårdgjorda ytor, plantering av träd, buskar och perenner, ny parkutrustning mm.
Ombyggnad av torg i Hedemora
Planer för ombyggnad av Hökartorget, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Tillbyggnad av klubbhus i Säter
Mora 13:35 (mora by ip) – Entreprenaden avser tillbyggnad av två nya dusch/omklädningsrum samt undercentral.
Tillbyggnad av industrihus i Älvdalen
Tillbyggnad av maskinhall.
Rivning av kylanläggning i Avesta
Rivningslov för rivning av kyltorn vid stålverk inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Rivning av byggnader Avesta
Projektet avser rivning av hus inför uppförande av den nya vårdbyggnaden som finns på projektid: 1166034.
Renovering av naturum Dalarna, Siljansnäs
Avser invändig renovering av WC, RWC, personal- och kontorsutrymmen i Narurum Dalarna, Siljansnäs.
Relining i flerbostadshus i Borlänge
Avser relining i flerbostadshus i Borlänge.
Ombyggnad av park i Säter
Restaurering av engelska parken. Målet med restaurering är att skapa ett besöksmål där besökarna kan få en upplevelse av 1700-talets landskapspark med strömmande vatten, vindlande stigar och broar och möjlighet att sitta i stillsamma miljöer.
Ombyggnation av SÖ-installationer. på skola i Mockfjärd
Avser ombyggnad av SÖ-installationer på Mockfjärdsskolan i Gagnef.
Ombyggnad av lokal till gym i Borlänge
Avser etablering av gym för Friskis&Svettis på Borganäsvägen i Borlänge. Träningsanläggningen kommer att bli ett komplement till gymkedjans anläggning på Skomakargatan.
Flytt och invändigt underhåll av förskola i Ludvika
Flytt av förskolebarack samt inredande av lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av tältbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Mora
Tillbyggnad av lagerbyggnad och nybyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Tillbyggnad av 2 lägenheter.
Demontering och nyinstallation av brand- och utrymningslarm äldreboende i Säter
Objektet avser installation av sprinkler och brandlarm plan 3 del av Bofinken, Åseborg samt nya ytskikt i 5 av 6 lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Avser att bygga om receptionen samt fasadändring av kontorsbyggnad och anordnande av utegym.
Ombyggnad av kontorslokal i Leksand
Ändrad planlösning, installation va, ventilation, brandskydd i befintlig lokal, bygganmälan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av byggbod i Mora
Bygglov för att ställa dit totalt 8 byggbodar på Peabs egna arbetsområde.
Tillbyggnad av industrihus i Leksand
Tillbyggnad etage på förråd, anmälan.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Falun
Option från projektid: 2067972. Omfattar ombyggnad av två hissar på Vasagatan 17 A-B.
Rivning av flerbostadshus i Hedemora
Rivning av flerbostadshus efter brand.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivning av enbostadshus.
Rivning av bussgarage i Hedemora
Rivning av bussgarage.
Rivning av butik i Hedemora
Rivning av gamla affären.
Ombyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av entresolplan, anmälan.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Leksand
Invändig ombyggnad av lokaler, installation av ventilation, anmälan.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändring av ventilationsanläggning.
Rivning av plåtskjul i Mora
Rivning av plåtskjul.
Rivning av industrihus i Falun
Rivningsanmälan för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Leksand
Om- och tillbyggnad av industribyggnad/kontor, utvändig ändring, garage/carport.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändrad planlösning från 3 lägenheter per våning till 2 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan underhåll särskilt bevarandevärde av flerbostadshus (9 lägenheter). Lagning av puts och målning med samma kulör.
Borttagning vandringshinder i Ljusterån, Säters kommun
Upphandlingen avser konsulttjänster för utredning av vattenhinder i Ljusterån, Säters kommun. Arbetet är till stor del finansierat via bidrag från Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malung
Avser byte av balkongdörrar och fönster till 7 lgh.
Renovering av två uthyrningsstugor i Idre Fjäll
Avser ytskikts renovering samt uppdatering av värmesystemet i två uthyrningsstugor belägna i Idre Fjäll.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Bygganmälan för flytt av glashus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Borlänge
Fasadändring av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Fasadändring av flerbostadshus. Väderskydd i carport.
Uppsättning av skylt vid bensinstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Mora
Fasadändring. Man kan komma att plåta in fasaden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, installation av solceller.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).