Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Dalarnas län

Avesta (11)
Borlänge (25)
Falun (28)
Gagnef (5)
Hedemora (10)
Leksand (10)
Ludvika (16)
Mora (14)
Orsa (3)
Rättvik (4)
Säter (7)
Vansbro (3)
Älvdalen (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Basunderhåll av Bergslagspendeln och Dalabanan
5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år. Ca 20 mil järnväg.
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Om och tillbyggnad av äldreboende. Utökas till ca 80 platser. Stommen i tillbyggnadens bärande delar ska vara i trä, tillbyggnationen certifieras enligt Leed Gold och NollCo2.
Stambyte i Borlänge
Tunabyggen har för avsikt att utföra en ROT-renovering på 11 hus fördelat på fyra fastigheter, om tio huvuddelar. ROT-renoveringen omfattar kök, badrum, värme och radiatorer, samtliga stammar (kv, vv, avlopp), el/tele/data anläggning, upprustning källare, byte vissa dörrar, nya förråd, förändrad planlösning, målning, vissa åtgärder kopplade till brand, rivning och viss sanering av blåbetong, asbest.
Kontaktledningsupprustning, signalåtgärder samt växelbyte vid bangård i Falun
Byte av 5 st spårväxlar, 1 växel ska rivas och ersättas av spårspann. Kontaktledningsbyte för spår 1-2 samt 4-9. Signalåtgärder för att kunna höja hastigheten in och ut från spår 2. Upprustning av bangårdbelysning.
Ombyggnad av väg mellan Fiskarheden-Evertsberg-Oxberg, etapp 3
Bärighetshöjande åtgärder, breddning till 7 meter, kurvrätning, profiljustering, trafiksäkerhetsåtgärder. Avser sträckan mellan Evertsberg-Oxberg.
Ombyggnad av väg mellan Fiskarheden-Evertsberg-Oxberg, etapp 2
Bärighetshöjande åtgärder, breddning till 7 meter, kurvrätning, profiljustering, trafiksäkerhetsåtgärder. Avser sträckan mellan Tennänget-Evertsberg.
Ombyggnad av väg mellan Fiskarheden-Evertsberg-Oxberg, etapp 1
Bärighetshöjande åtgärder, breddning till 7 meter, kurvrätning, profiljustering, trafiksäkerhetsåtgärder. Avser sträckan mellan Fiskarheden-Tennänget.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Vansbro
Avser renovering och tillbyggnad av befintligt avloppsreningsverk i Vansbro. Entreprenaden omfattar bland annat rivning av befintlig pelletssilo. Tillbyggnad av ny försedimentering, containerhall och personal-/kontorsutrymmen. Samt byte av maskinell utrustning, el och styrutrustning och VVS-installationer med nytt uppvärmningssystem.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 3 mfl
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter och man beräknar att utföra detta i 10-15 etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1561108.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Falun
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende med 77 platser och omfattar uppdatering av brandskydd, utbyte av ventilation, styrsystem och belysning. Renovering av badrum och WC/RWC och ytskikt.
Ombyggnad av särskilt boende i Edshult, Leksand
Ombyggnad och byte av storköksutrustning.
Renovering av flerbostadshus på området Hushagen i Borlänge
Avser renovering av flerbostadshus, samt ombyggnad av lokal till bostäder.
Ramavtal avseende fiberinstallationer, Mora kommun m.fl
Ramavtal avseende entreprenör för stam- och områdesnät i Mora-, Orsa- och Älvdalens kommun. Avtalstid 3 år med möjlighet till 2 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av högskola, Borlänge
Fastighets AB Hushagen avser att bygga om Högskolan i Borlänge till gymnasieskola. Idag bedrivs både Högskola och Komvux sin verksamhet i lokalerna. Entreprenadarbeten kommer att bedrivas med pågående verksamheten i lokalerna. Miljöbyggnad silver skall eftersträvas i projekteringen. Byggnaden har en yta på ca 15 000 kvm inkl. källare. Skolan skall anpassas för att klara dagens krav på gymnasieskola, bland annat fler våtgrupper behöver installeras för att klara kraven. Yttertak skall bytas, fasaden skall renoveras, fönster skall bytas eller ev. renoveras. Entréer skall byggas om. Solceller skall monteras på taket så många som möjligt, målet är att försörja byggnaden så långt det är möjligt. En utredning om ett tillagningskök skall installeras i byggnaden pågår. Fjärrkyla skall installeras i byggnaden.
Ombyggnad och samlokalisering av särskola i Falun
Entreprenaden för renovering och ombyggnation av Hälsinggårdsskolan har till syfte att samlokalisera särskolas verksamhet till ett och samma ställa inom Falu kommun. Entreprenaden omfattar även, utöver renovering och ombyggnation av byggnader, arbete med utemiljöer och angöringar samt omläggning av VA-ledningar.
Ombyggnad av handelshus och nybyggnad av snabbmatsrestaurang i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för livsmedelsförsäljning och med möjlighet till en ny byggnad för en snabbmatsrestaurang inom fastigheten Majoren 1. Detaljplanen tillåter idag handel med skrymmande varor vilket även den föreslagna detaljplanen fortsättningsvis kommer att tillåta.
Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge - Falun
Projektet avser utbyggnation av fjärrvärmeledning i Borlänge och den totala sträckan uppgår till cirka 3 100 meter, varav cirka 300 meter kommer att förläggas i Trafikverkets bro över Dalälven. Ledningarna kommer att vara DN400 på del av sträckan och DN500 på övriga delar. Förstärkningsledningen av befintligt fjärrvärmenät är för att öka transiteringen av fjärrvärme mellan Borlänge och Falun.
Till- och ombyggnad av ett fd badhus till servicelokal i Malung
Avser till- och ombyggnad av ett f.d. badhus för att nyttjas som garage, förråd och personalutrymmen för det kommunala bostadsbolaget Malungshem AB. Entreprenaden för brand och säkerhet har upphandlats på ramavtal och kommer att utföras av Granitor AB.
Renovering av skola i Gagnef
Bäsnaskolan har viss utrymmesbrist och uttjänta installationer är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Falun - Borlänge
Projektet avser utbyggnation av fjärrvärmeledning i Falun och den totala sträckan uppgår till cirka cirka 3 200 meter. Ledningarna kommer att vara DN400. Förstärkningsledningen av befintligt fjärrvärmenät är för att öka transiteringen av fjärrvärme mellan Falun och Borlänge.
Stam- och badrumsrenovering i Mora
Avser stam- och badrumsrenovering. Projektet omfattar rivning/demontering, färdigprojektering och ombyggnation, EL-sanering, stam- och badrumsrenovering, tamburdörrsbyte samt fönsterbyte. Objektets läge: Vasagatan 39C-D, Vasagatan 41A-B, Vasagatan 41C-D samt Hantverkaregatan 13A-C i Mora kommun.
Bättringsmålning av järnvägsbro över Dalälven vid Tunsta
Bättringsmålning samt förstärkning med nya bromsförband. Km 100+837.
Tillbyggnad av ishall i Säter
Rivning av ishallens omklädningsrum samt tillbyggnad av ishall med omklädningsrum och förråd.
Ombyggnad av korsningen E16/Nybrogatan i Falun
Ombyggnad till ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Utbyggnad av vårdcentral i Särna, Älvdalen
Avser utbyggnad av Särna vårdcentral. Dagens 973 kvm kommer bli 1242 kvm. Det skapar utrymme för nya personal- och konferensrum, fler undersökningsrum och rum för diabetessköterska.
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser ROT-renovering på Mjölnarvägen 5 i Falun. - Stambyte - Utbyte av hela elanläggningen, data, fiber mm - Nya kök och badrum - Nya ytskikt i alla rum och allmänna ytor - Bovärdslokal ska byggas om till ny lägenhet - Nya teknikrum och tvättstuga - Ny värmeanläggning - Nya frånluftsfläktar - Markarbeten dränering, nya uteplatser mm
Tillbyggnad av transformatorstation i Älvdalen, Mora kommun
I Blyberg skall ledningen L182 mot Väsa anslutas till stationen, och stationsområdet behöver därför byggas ut. Ledning L182 skall slackas ner via portal och via transformator ansluta till A130 skenan i Blybergs station. I stort ska tillbyggnaden bestå av utökat stationsområde, en portal, ett 50 kV utomhus ledningsfack, ett transformatorfack, en krafttransformator 145/55 kV 63 MVA och tillhörande kontrollutrustning.
Ombyggnad till dagcenter i Mora
Avser ombyggnad av Mora utbildningscenter till lokaler för daglig verksamhet (Arbete & utveckling).
Tillbyggnad av affärshus i Ludvika
Tillbyggnad av affärshus. Lager.
Ombyggnad av gymnasieskola i Mora
Objektet avser ombyggnad av tidigare Bygg- och Anläggningsprogrammets lokaler för Skidgymnasiet, ca 700 m2 + ett entresolplan, ca 350 m2, vid Mora Utbildningscentrum.
Renovering av bro i Orsa
Avser renovering av betongbro W567 som används idag som gång- och cykelbro. Arbetet omfattar b.la ombyggnadsarbeten av fundament och reparation av betongplatta, kompletteringar, mindre nyinstallationer, och service. Bro leder över Ore älv, mellan Bunkvägen och Hansjövägen i Orsa kommun.
Stamrenovering i flerbostadshus i Falun
Blomstervägen 2 består av 1 trapphus med 4 lägenheter i två plan. Källare med förråd, tvättstuga och undercentral. Full evakuering kommer att ske för hyresgäster inklusive möblemang och förråd.
Utbyggnad av va-ledningar i Backa, Rättvik
Entreprenaden omfattar cirka 12,5 km ledningsdragning och grundläggning av två större pumpstationer och sättning av 23 LTA stationer. Entreprenaden omfattar upprättande av anslutning/förbindelsepunkt till cirka 150 fastigheter.
Utbyggnad av skola i Söderås, Rättviks kommun
Avser tillbyggnad till F-6 skola och utgörs av trapphus, kapprum, klassrum, grupprum och teknikrum som ansluts till befintlig skola.
Stamrenovering på flerbostadshus i Ludvika
Avser stamrenovering och åtgärder av ventilation. Renovering av lägenheter med nya installationer, byte av fönster och åtgärd av balkonger.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Tillbyggnad av industribyggnad med 383 m². Byggnaden kommer att förses med grå plåtfasad och svart papptak. Befintlig byggnad kommer vid senare tillfälle göras om och bli samma kulör.
Ombyggnad av delar i trygghetsboende i Dala-Järna
Objektet avser rivning, renovering och ombyggnation av del i byggnad för Solgärdet trygghetsboende, Vansbro. Installationsarbeten till fullt fungerande anläggning skall ingå. I huvudsak ska två lägenheter samt en gemensamhetsyta tillskapas utifrån befintliga lokaler. Även ett mindre utrymme byggs om till förråd, kapprum och städ.
Om och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Dala Floda
Avser ombyggnad, renovering och tillbyggnad av verket och personalbyggnaden. Ny- och omläggning av yttre VA-ledningar och vissa markarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad. Däckverkstad för lastfordon samt däckhotell.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av lokaler för familjecentral i Sälen
Planer finns för ombyggnation alternativt nybyggnad av lokaler för familjecentral i Sälen.
Ombyggnad av lokaler för familjecentral i Malung
Planer finns för ombyggnation av lokaler för familjecentral i Malung. Tanken är den ska vara inkvarterad i det som idag benämns ”Malungs Resurscenter”, där Lärcentrum idag har sina lokaler.
Utrivning av kraftverk och återställning av Limån i Leksands kommun
Avser utrivning av Limå och Sågkvarns kraftverk, samt återställning av Limån.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av ugnshall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
30 nya balkonger. Inom fastigheterna videt 7 och 8, avesta kommun.
Ombyggnation av lokaler till lägenheter i Leksand
Avser ombyggnad av lokaler till 7 st lägenheter och 1 st kontorslokal på fastighet Grewesmühl 16 i Leksand.
Markarbeten vid förskolan i Hedemora
Avser ombyggnad av mark- och landskap och elektriska installationer i yttre gårdsmiljö. Innefattar odlingsytor, lekredskap, asfalt och plattläggning etc.
Tillbyggnad av klubbhus i Säter
Mora 13:35 (mora by ip) – Entreprenaden avser tillbyggnad av två nya dusch/omklädningsrum samt undercentral.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Ludvika
Avser fönsterbyte på 2 st punkthus, plan 0–4, i Ludvika.
Om- och tillbyggnad av testcenter i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad för AFRY Test Center i Borlänge. Arbetet omfattar tillbyggnad av ny provningshall med tillhörande utrymmen som ansluts till befintlig lokal. Inom befintlig lokal skall ombyggnationer göras.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Ludvika
Avser fönsterbyte på 2 st punkthus, plan 0–4, i Ludvika.
Tillbyggnad av hotell i Falun
Tillbyggnad av 10 hotellrum.
Ombyggnad av gatubelysning i Mora kommun
Avser byte av armaturer för gatubelysning i Mora kommun.
Asfalteringsarbeten på Trängslets läger, Fortifikationsverket
Avser vissa asfalteringsarbeten på skjutfältet i Trängslet under 2023.
Energiprojekt för Smedjehallen, Smedjebacken
Detta projekt innefattar utbyte av två stycken befintliga aggregat samt anpassningar av kanalsystem runt aggregaten. Det är 2 aggregat idag, varav det ena värmer/ventilerar hallen, det andra ventilerar övriga ytor omklädningsrum, toaletter mm. Nya luft-behandlingsdon i hall och övriga rum. VAV-styrning i rum med flöden högre än 80 l/s, installeras.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Till- och ombyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av tank (craft pulp) inom fastigheten västanfors 7:11, avesta kommun.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Mora
Entreprenaden omfattar ombyggnad av fastigheten Morkullan 35:6 från lokaler till lägenheter i 2 plan, samt anpassning av tillhörande källarplan för förrådsutrymmen. Totalt nyskapas 4 st. lägenheter med en BOA på 256 m². Ombyggnad avser bygg och installationsarbeten kopplade till ny planlösning samt viss upprustning av befintligt avloppssystem.
Om- och tillbyggnation av 2 lekplatser i Gagnef kommun.
Avser om- och tillbyggnation av 2 st lekplatser i Gagnef kommun. Projektet omfattar nya vistelseytor, sittplatser, lekytor med lekutrustning, plantering av växtmaterial och tillkommande belysning med eldragning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säter
Iris 1 - ändrad användning och ombyggnad av flerbostadshus/affärsbyggnad (från lokaler till 6 lägenheter)
Tillbyggnad av bilverkstad i Avesta
Tillbyggnad av bilverkstad för fler verkstadsplatser inom fastigheten muttern 4, avesta kommun.
Tillbyggnad av kontor i Avesta
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med ytterligare kontor och personalutrymmen inom fastigheten förrådet 17, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Fönsterbyte i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Fönster, Fönsterdörrar och lägenhetsdörrbyte.
Utbyte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Falun
Avser utbyte av två ventilationsaggregat med vätskeåtervinning till nya FTX-aggregat med motströmsvärmeväxlare.
Ombyggnad och renovering av innergård i Ludvika
Avser ombyggnad och renovering av innergård på bjälklag. Anläggning av ny innergård samt renovera bjälklagets tätskikt. Markarbetet omfattar anläggning av nya ängsgräsytor, planteringar och hårdgjorda ytor, plantering av träd, buskar och perenner, ny parkutrustning mm.
Nytt ventilationssystem på äldreboende i Smedjebackens kommun
Avser installation av nytt ventilationssystem på äldreboendet Hedgården i Smedjebackens kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Ludvika
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande ommålning av takfot, fönster samt övrigt trä.
Ombyggnad av restaurang/café i Regionkontoret i Falun
Avser ombyggnad av restaurang/café Ventilen i Regionkontoret för att tillskapa nytt diskutrymme och pentry. Diskutrymmet behöver tillgång till avlopp, vilket är något som befintligt diskrum ej haft tillgång till. Personalpentry tillskapas i tidigare konferensrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
- Kulörbyte i samband med renovering av befintlig fasadputs. Ny kulör avser efterlikna kulör på föreningens övriga byggnader. - Förlängning av taksprång i takfot/gavlar - Installation av solceller på taken
Dränering av husgrunder mm i Falun
Avser dränering av husgrund, dagvatten mm på Källtorpsvägen 7 A-C och 18 A-C i Falun.
Renovering och ombyggnation av banvaktstugan Siljansfors i Mora
Avser renovering och ombyggnation av banvaktstugan Siljansfors. Ombyggnadsyta ca 55 kvm. Objektets läge: intill Siljansfors försöksstation, Mora kommun.
Invändigt underhåll av gymnastikhall i Nås, Vansbro
Avser byte av styr-och övervakningssystem för VVS-funktioner, ombyggnad och anpassning av värmesystem, samt som option byte av fläktar i befintliga luftbehandlingsaggregat inom byggnader för Nederborgs skola i Nås, Vansbro kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Fasadändring av flerbostadshus. Fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av restaurang i Borlänge
Målning av fasad samt byte av tak och skyltar.
Byte av befintliga hissar i Hedemeora
Avser utbyte av två befintliga hissar i flerbostadshus på Åsgatan 33A och Åsgatan 35A i Hedemora.
Installation av vattenburna radiatorer i Förskola, Hedemora
Entreprenaden omfattar installation av vatten radiatorer på svedjans förskola.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Renovering av yttertak inklusive materialändring från tegelpannor till plåttak. Solceller på sydsidan.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Falun
Avser installation av solcellsanläggning på ett flerbostadshus på Glimmerstigen 13 i Falun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus samt komplementbyggnad gällande fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Renovering av putsad fasad. Lagning yttertak samt igensättning av takfönster. Byte fönster.
Ombyggnad av plattform vid Avesta Krylbo
Tillgänglighet för alla, plattformstak.
Ramavtal avseende upphandlingskonsult till Högskolan Dalarna
Ramavtal avseende upphandlingskonsult till Högskolan Dalarna. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Byte av sarg i ishall i Mora
Avser demontering av befintlig sarg och leverans och montage av ny sarg. Entreprenör är AST Ice and solar.
Rivning av enbostadshus i Lima och Sälen
Rivning av enbostadshus på Lima Kyrkby 1:6 samt rivning av förråd på Östra Sälen 9:67 samt återställande av mark.
Tillbyggnad av galleria i Malung
Tillbyggnad av galleria.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Avser att bygga om receptionen samt fasadändring av kontorsbyggnad och anordnande av utegym.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Tillbyggnad av 2 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Tillbyggnad av flerbostadshus. Balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Tillbyggnad av konferenslokal i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad gällande matsal/konferens. nybyggnad förråd samt rivning altan och förråd.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).