Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Dalarnas län

Avesta (12)
Borlänge (26)
Falun (22)
Gagnef (5)
Hedemora (4)
Leksand (3)
Ludvika (8)
Mora (11)
Orsa (3)
Rättvik (1)
Säter (3)
Vansbro (1)
Älvdalen (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Påbyggnad och ombyggnad på Falu lasarett
Den befintliga akutmottagningen ska få sex nya våningar med lokaler för högteknologisk vård så som röntgen, laboratoriemedicin, intensivvård och onkologi. Bygget omfattar 11 000 kvadratmeter nybyggnation plus ombyggnation av befintligt hus, på ca 2000 kvadratmeter.
Ombyggnad av högskola, Borlänge
Fastighets AB Hushagen avser att bygga om Högskolan i Borlänge till gymnasieskola. Idag bedrivs både Högskola och Komvux sin verksamhet i lokalerna. Entreprenadarbeten kommer att bedrivas med pågående verksamheten i lokalerna. Miljöbyggnad silver skall eftersträvas i projekteringen. Byggnaden har en yta på ca 15 000 kvm inkl. källare. Skolan skall anpassas för att klara dagens krav på gymnasieskola, bland annat fler våtgrupper behöver installeras för att klara kraven. Yttertak skall bytas, fasaden skall renoveras, fönster skall bytas eller ev. renoveras. Entréer skall byggas om. Solceller skall monteras på taket så många som möjligt, målet är att försörja byggnaden så långt det är möjligt. En utredning om ett tillagningskök skall installeras i byggnaden pågår. Fjärrkyla skall installeras i byggnaden.
Tillbyggnad av datorhall i Falun
Tillbyggnad av datacenter (länk mellan cdc och ddc).
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan
Förlängning av mötesspår. Samtidig infart samt planskildhet. Plankorsningen i Gustafs (Morbyvägen Plk 40971) kommer att stängas och ersättas av en gång- och cykeltunnel.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Om och tillbyggnad av äldreboende. Utökas till ca 80 platser. Stommen i tillbyggnadens bärande delar ska vara i trä, tillbyggnationen certifieras enligt Leed Gold och NollCo2.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Värmebeläggning inom Dalarnas län
Omfattar väg 16 Hosjö-Ängelsfors, väg 70 Säter-Romme, väg 70 Rättvik-Garsås och väg 70 Brovallen-Skogsbo.
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Avser om- och tillbyggnad av spillvattenreningsverket Sälfjället mfl och omfattar: -Sälfjället SRV nybyggnation av kretsloppsbyggnad (ca 560m2 BYA, ca 20m högt), om- och tillbyggnad av externslam samt garage/ förrådsbyggnad. -Tandådalens f.d. SRV ska ersättas med pillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening. -Lima SRV ska ersättas med pillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening. Samt överföringsledning mellan Lima och Kläppen (utförs i en annan entreprenad och planeras preliminärt att utföras tidigast under 2024). -Rörbäcksnäs SRV ersättas pillvattenpumpstation(er) med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening. Samt överföringsledning mellan Rörbäcksnäs och Scandinavian Mountains Airport (utförs i en annan entreprenad och planeras preliminärt att utföras tidigast under 2024). Sörsjön SRV- Renovering
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Sörsjön SRV dimensionerat för 800 pe byggt 1983 behöver en helrenovering, omfattning behöver utredas i entreprenaden.
Halvvarm massabeläggning i Dalarna och Gävleborgs län
Beläggningsgrupp W10, W11 och X10.
Tillbyggnad av industrihus i Smedjebacken
Tillbyggnad av ca 3300 kvm industrilokaler åt Hitachi.
Ombyggnation av SÄBO i Mora
Ombyggnation av SÄBO Saxnäsgården samt renovering del av bef SÄBO Stenudden, Fastigheten Stranden 5:2. Ombyggnationen av Saxnäsgården kommer att möjliggöra för 30 nya SÄBO platser, flytt av bef dagverksamhet till nya lokaler. Stenudden ROT av bef avlopp Stenudden kommer utredas om behovet av stambyten bef avlopp samt tillkommande åtgärder till följd av detta. Kommer även innebära planering av hur man kommer kunna göra dessa anpassningar med ev kvarboende verksamhet. Fas 1 kommer att påbörjas hösten 2023 för senare beslut om ev Fas 2 av detta avrop.
Utbyte av utdelssystem i signalställverk sträckan Borlänge-Mora
Utbyte till utdelssystem, omprojektering till ATC2.
Vägmarkering inom Dalarnas län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Falun
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende med 77 platser och omfattar uppdatering av brandskydd, utbyte av ventilation, styrsystem och belysning. Renovering av badrum och WC/RWC och ytskikt.
Om- och tillbyggnad av skola i Smedjebacken
Tillbyggnad på hus C: Ny entré samt nya VVS-, el-, tele- och styrinstallationer. Ny dränering, dagvatten. Befintliga byggnader hus B, C och D: Ombyggnad av klassrum, wc-grupper, grupprum och personalutrymmen mm. Ny dränering, dagvatten och fjärrvärmekulvertar. Hus A ny dränering och dagvatten. Nya ytskikt, nya VVS-, el-, tele- och styrinstallationer samt nya ytskikt på tak. Solpaneler på tak
Ombyggnad av kontor i Falun
Ändrad användning av komplementbyggnad (panncentral) till kontor. På våning 1 kommer det att göras ett nytt utrymme för omklädningsrum samt fika rum. På det övre planet kommer där undercentralen är idag kommer det att gjutas ett nytt valv, och hela övre planet kommer nyttjas som styrelserum och kontor. Det planeras även byte av kulvertar, dräneras runt låghus, ombyggnation en entreer på låghus, fasad åtgärder, ny undercentral samt hissbyte i höghusen.
Renovering av flerbostadshus på området Hushagen i Borlänge
Avser renovering av flerbostadshus, samt ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Avesta och Hofors kommun
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Dickavägen, Bruksvägen, Allévägen, Grönsinkavägen och Kullyranvägen. Bandel 312, km 168+521 - 214+895.
Tillbyggnad av hotell i Ludvika
Tillbyggnad av hotell. 20 st hotellrum.
Integrerat brounderhåll i Dalarnas län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 815 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 2 st.
Elektrifiering av Region Dalarnas bussdepåer i Falun och Borlänge, Etapp 1
Avser iordningställande av en infrastruktur som medger laddning av ca 50 elbussar på respektive bussdepå i Falun och Borlänge. Utöver infrastrukturen för laddning kommer även depåerna förses med sprinkler och en del mindre moderniseringar av fastigheterna kommer att göras.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
1400 kvadratmeter stor utbyggnad som kommer att öka produktionen av avancerade kraftelektronikventiler för användning i högspänd likströmsöverföring (HVDC) och elkvalitetstillämpningar.
Stamrenovering i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering i 2 st flerbostadshus i Falun
Till- och ombyggnad av ett fd badhus till servicelokal i Malung
Avser till- och ombyggnad av ett f.d. badhus för att nyttjas som garage, förråd och personalutrymmen för det kommunala bostadsbolaget Malungshem AB. Entreprenaden för brand och säkerhet har upphandlats på ramavtal och kommer att utföras av Granitor AB.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planarbetet ska i tillägg till befintliga verksamheter på fastigheten (skola, vård och handel) utreda förutsättningarna för bostäder.
Nybyggnad av tvättstuga samt avloppsstambyte i flerbostadshus, Falun
Avloppsstambyte i källarplan, uppförande av tvättstuga, mm på Källtorpsvägen 22A-B (huvuddel 1) och avloppsstambyte i källarplan, renovering av tvättstuga, mm på Källtorpsvägen 22C-E (huvuddel 2), Gamla Främby i Falun. Källtorpsvägen 22 A-B består av 2 st trapphus med vardera 4 lägenheter i två plan, totalt 8 lägenheter. Källare med garage och förråd. Källtorpsvägen 22 C-E består av 3st trapphus med vardera 6 lägenheter i två plan, totalt 18 lägenheter. Källare med tvättstuga, garage, uthyrningslokal och förråd.
Renovering och ombyggnad av Kommunhuset i Djurås, Gagnefs kommun
Avser renovering och ombyggnad av Gagnefs kommunhus i Djurås. Projektet omfattar renovering/byte av ventilationssystem inklusive aggregat, fönsterbyte, omdränering, delvis syll- och fasadbyte, akustikåtgärder i hänseende till arbetsmiljö, värmedistribution, översyn av reservkraft, invändiga ytskikt samt invändiga verksamhetsanpassningar.
Renovering av skola i Gagnef
Bäsnaskolan har viss utrymmesbrist och uttjänta installationer är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus i Falun
Området Herrhagen Etapp II är beläget på Slättavägen 2-4 och Herrhagsvägen 49-71 i Falun. Etapp II är byggt år 1973 och består av 14 flerbostadshus i 4 våningar. Husen är belägna i sluttande terräng med källare i suterräng samt ett större underjordiskt garage som innebär begränsad framkomlighet för tunga fordon. Fasaden består av tegel och trä, taket av betongpannor. I syfte av underhålls- och brandskyddsförstärkande åtgärder ska träfasaden på husen samt balkongräcken i trä bytas ut till nya fibercementskivor och balkongräcken i perforerad plåt. Tak på 12 av 14 hus ska bytas. Även balkongplattor lagas och ytskikts behandlas, nya uteplatser på markplan tillhörande lägenheter stenläggs samt ny plantering anläggs i området kring entréerna. I en tidigare och avbruten entreprenad så har 5 st hus till största delen färdigställts, Herrhagsvägen 63, 65, 67, 69 och 71. Det som återstår är utvändiga arbeten och el.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Avesta
Avser ändrad planlösning i Domarhagsskola för anpassning för vårdprogrammet. Entreprenaden omfattar rivning av befintliga lokaler samt tillskapande av ny lokalindelning, ny ventilationsanläggning till byggnaden, utvändiga arbeten för höjning av del av tak samt tilläggsisolering och ny takbeläggning.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Bergslagsbanan/Falun
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Hälsinggårdsvägen, Nyrelius väg, Sturegatan, Timmervägen och Tiskbergsvägen. Bandel 322, 323 km 88 - 90, km 0 - 2.
Växelbyte på Fors driftplats
Byte av 5 spårväxlar till nya robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar. Kontaktledning, ny kanalisation till växellägena, uppgradering av spårsystem. Bandel 312.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Orsa
Objektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Utbyggnad av befintliga kontrollrum och personalutrymmen för pappersmaskiner.
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser ROT-renovering på Mjölnarvägen 5 i Falun. - Stambyte - Utbyte av hela elanläggningen, data, fiber mm - Nya kök och badrum - Nya ytskikt i alla rum och allmänna ytor - Bovärdslokal ska byggas om till ny lägenhet - Nya teknikrum och tvättstuga - Ny värmeanläggning - Nya frånluftsfläktar - Markarbeten dränering, nya uteplatser mm
Underhåll av bro över Dalälven vid Näs bruk i Avesta
Bättringsmålning, förstärkning och diverse reparationer.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Ändrad användning från lager till detaljhandel. Cirka ca 2800 kvm berörs av ändringen.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Tillbyggnad av kallager.
Ombyggnad av ställverk i Smedjebackens kommun
Avser ombyggnad av station RT15 Morgårdshammar. Ombyggnationen innebär ett helt nytt 145 kV-ställverk och delvis förnyelse i kontrollbyggnaden.
Takrenovering på kyrka i Mora
Avser takrenovering på Sollerö kyrka. Omläggning av skiffertak, målning av torn samt plåtarbeten. Byggtid beräknas till 10 månader.
Ombyggnad till kontorslokal i Koppardalen i Avesta kommun
Avser ombyggnation av restaurang- och nattklubbslokal till ny kontorslokal åt Dalarnas försäkringsbolag inom Avesta industristad AB:s byggnader i Koppardalen, Avesta.
Tillbyggnad av Jysk i Ludvika
Tillbyggnad av affärshus. Lager.
Nybyggnad av återvinningscentral i Dala-Floda, Gagnef
Om och nybyggnad av den befintliga återvinningscentralen i Dala-Floda. Objektet omfattar i huvudsak följande: - Utökning av ytan för återvinningscentralen, med rivning och utgrävning och utfyllnad och asfaltering - Rivning av befintlig byggnad - Nya byggnader - VA-ledningar på området - Belysning - Stängsel och grindar
Fasadåtgärder på fastigheter längs statliga vägar i Dalarnas län, etapp 4
Ca 100 fastigheter i Dalarnas Län i Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säters Kommun.
Anpassning av lokaler för Kärlkirurg och Öron Näsa Hals, Hus 05 på Falu lasarett
Projektets syfte är att iordningsställa anpassade, fristående lokaler för Kärl/Venmottagningen som idag ligger insprängd i Kirurgmottagningens lokaler. När Kärl/Venmottagningen flyttar ut från Kirurgmottagningen så blir det fler behandlingsrum och expeditioner tillgängliga för Kirurgmottagningen. Lokaler/ÖNH (Option): Tillskapa väntrum, expedition samt ett konferensrum för verksamheten samt tillskapa ett desinfektionsrum som uppfyller dagens hygienkrav med plats för all nödvändig utrustning.
Installation av FTX-ventilation i flerbostadshus i Falun
Vasagatan 30 A i Falun består av tre våningar och källare med totalt 18 lägenheter, en lokal, en undercentral, tvättstuga och förråd Denna entreprenad omfattar delvis rivning av befintlig ventilationsanläggning samt installation av ny ventilationsanläggning och kanaler med mekanisk från- och tilluft (FTX). Källarvåningen ska även fortsättningsvis ventileras med nya och befintliga kanaler samt fläkt.
Tillbyggnad av affärshus i Orsa
Om- och tillbyggnad av handelsbyggnad.
Rivning av kraftstation i Yttertänger Falun
Projektet omfattar rivning av 3 kraftstationer inför nybyggnad av kraftstation. Nybyggnad finns på projektid: 1298528.
Ombyggnad av butik i Borlänge
Ombyggnad av butikslokaler.
Ombyggnad av personallokal i Malung
Ombyggnad av personalutrymmen, kontor och manöverrum.
Sluttäckning av askdeponin, fas 1 på Karlslund deponi, Avesta
Sluttäckning fas 1 ”askdeponin”. Objektet omfattar en yta på ca 2,48 ha. Entreprenaden omfattar i huvudsak följande sluttäckningskonstruktioner: Finavjämning, Ytvattendike, Tätskikt (LLDPE), Dränmatta, Skyddsskikt samt Växtskikt.
Renovering av matsal och storkök i Orsa
Avser renovering av matsal och tillagningskök i anslutning till skola i Orsa.
Tillbyggnad av lager vid industrihus i Gagnef
Etapp 2 avser tillbyggnad av befintligt lager på ca 80x36 meter.
Byte av rörbro i Mora kommun
Avser byte av rörbro i Mora kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Till- och ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Avesta
Ändrad användning av lagerlokal till kontor.
Om- och tillbyggnad av testcenter i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad för AFRY Test Center i Borlänge. Arbetet omfattar tillbyggnad av ny provningshall med tillhörande utrymmen som ansluts till befintlig lokal. Inom befintlig lokal skall ombyggnationer göras.
Renovering av bro samt GC-väg i Hedemora
Entreprenaden omfattar Broåtgärd på Åsgatan samt GC-väg.
Ombyggnad av hälsovårdscentral i Hedemora
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor för hälso, sjukvård och rehab (HSR) i Hedemora.
Ombyggnad av livsmedelsaffär i Falun
Ändrad användning i församlingssal till matvarubutik.
Reparation av järnvägsbro vid Korsnäsån
Reparation av stöd. Km 86+364, bandel 322 Storvik-Falun.
Modernisering av system för medicinska gaser på Mora lasarett, etapp 2
Avser rörentreprenad omfattande etapp 2 med åtgärder för att modernisera lasarettets centrala gassystem. Bygg och el-arbeten utförs som sidoentreprenad, men samordnas av vs. Objektet är beläget inom hus 01, 02, 03 och 06.
Nybyggnad av tälthall/omlastningsplats i Leksand
Entreprenaden omfattar schaktning, betonggjutning, asfaltering, montage av komplett tälthall med elektrisk port och gångdörr, byggnation av tak som ansluter mot tälthall. Uppställning av mellanväggar i betonglego.
Åtgärder av ytksikt i kontor i Borlänge
Projektet avser nya ytskikt i befintligt kontor som främst avser åtgärder av fuktskadat golv.
Påbyggnad av äldreboende i Vansbro, etapp 3
Omfattar påbyggnad av äldreboende med 10 lägenheter. Etapp 1 finns på projektid: 1565473.
Ombyggnad av entrétak m.m på förvaltningshus i Sälen
Avser ombyggnad av entrétak, anpassning takavvattning och dagvattenledning samt omläggning av markstensyta.
Tillbyggnad av hiss på förvaltningshus i Sälen
Avser tillbyggnad hiss och trapp samt omslutande byggnad.
Byte av reläskydd, Borlänge kommun
Avser byte av reläskydd.
Hyresgästanpassning av affärslokaler i Mora
Åhléns kommer tillbaka till Mora. Etableringen sker i affärshuset Kronan, där fastighetsägaren Diös utvecklar totalt 1 350 kvadratmeter till ett modernt och dynamiskt varuhus.
Relining av flerbostadshus i Långshyttan
Omfattar infodring (relining) av spillvattenledning på Backliden 4,6,8 i Långshyttan. Infodringen gäller både vertikala och horisontella stammar.
Ny golvkonstruktion samt målning väggar i Lokstallarna, Rättviks kommun
Projektet omfattar ny golvkonstruktion och lagning samt ytbehandling av väggar i befintlig byggnad. Byggnaden utgörs av f.d. lokstallar. Total BYA är ca 1000 m2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Leksand
Tillbyggnad, ändrad användning från lokal till flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Mora
Ytskiktsrenovering, nytt pentry och ny vägg.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Väsentlig ändring av planlösning i resturanglokal.
Dränering av husgrunder mm i Falun
Avser dränering av husgrunder, dagvatten mm på Källtorpsvägen 4 C-D samt 6 A-B i Falun.
Tillbyggnad av församlingshus i Leksand
Tillbyggnad av lokal, 393,5 m2.
Rivning av flerbostadshus i Malung
Rivning av 1 bostadshus och 7 komplementbyggnader på Grönland 51:1.
Ombyggnad av plattform vid Avesta Krylbo
Plattformsåtgärd spår 3 och spår 4.
Upprustning av trafiksignaler i centrum, Borlänge
Avser upprustning av trafiksignaler inklusive schaktarbeten längs Siljansvägen i centrum i Borlänge kommun.
Rivning av byggnad i Smedjebacken
Avser rivning av en f.d verkstadsbyggnad i Smedjebacken.
Om- och tillbyggnation av lekplats i Gagnef kommun.
Avser om- och tillbyggnation av lekplats i Gagnef kommun. Projektet omfattar nya vistelseytor, sittplatser, lekytor med lekutrustning, plantering av växtmaterial och tillkommande belysning med eldragning.
Ombyggnad av skola i Säter
Renovering efter vattenskada i källare i skolbyggnad (fyrken - musikskola).
Fastighetsåtgärder på omformarstation i Mora
Lagning av fogar och sprickor på fasaden, målning, klottersanering. Nytt yttertak.
Resurskonsult senior bana smärre åtgärder till Brolänge
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 24 månader uppdelat i maximalt fyra (4) perioder.
Konsultuppdrag samverkans- och samarbetsledare till Banorna i Bergslagen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+1+1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändring av hiss/ventilation.
Uppförande av solcellsanläggning på vattenverk i Risätra
Avser utförande av solcellsanläggning på vattenverket i Risätra, Malung-Sälens kommun.
Tillbyggnad av förskola i Ludvika
Tillbyggnad förskola. 3 st nya moduler.
Ombyggnad av veterinärstation i Malung
Man skall utöka redan befintlig veterinärklink på Mobyarna 113:8, färgbrödernas nuvarande lagerutrymme.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Säter
Järnmalmen 6 (tilltänkt avstyckning) - ändrad användning från kontor till tandläkarmottagning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).