Aktuell nybyggnation i Värmlands län

Arvika (5)
Eda (2)
Filipstad (5)
Forshaga (3)
Grums (1)
Hagfors (2)
Hammarö (4)
Karlstad (18)
Kil (0)
Munkfors (0)
Storfors (2)
Sunne (2)
Säffle (5)
Torsby (3)
Årjäng (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skollokaler i Hagfors
Avser nybyggnad av skola, sk Teknikhuset vid Älvstranden Bildningscentrum i Hagfors. De som kommer att finnas i teknikhuset är elprogrammet, byggprogrammet, industriprogrammet och fordonsprogrammet, samt SFI, introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. Ca 200 elever.
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall Karlstad
Avser nybyggnation av skola, förskola och idrottshall Vallargärdets skolan Alster Karlstad Byggnaden byggs i 2 plan med skola på plan 2 och förskola, kök , idrott mm på plan 1. Plan 1 har två nivåer. Rivning av befintliga byggnader och anläggningar på plats ingår. Miljöbyggnad nivå silver, version 4.0
Nybyggnad av bilhall i Karlstad
Avser nybyggnad av 1 bilhallar samt en tvätthall.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola på Tullholmen i Karlstad
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter samt förskola med 6 avd för ca 72 barn. Huset kommer att bli 8 våningar och källare under mark med skyddsrum. I källaren ska skyddsrum finnas för 90 personer. På bakgården ska förskolans utemiljö anläggas tillsammans med förrådsbyggnader och nedgrävda avfallsbehållare. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad 4.0 nivå Silver.
Nybyggnad av solcellspark i Filipstad
Anläggande av solcellspark, ca 2,5 ha.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Objektet omfattar rivning samt nybyggnad av flerbostadshus med 35 lägenheter och lokaler i bottenplan. Miljöhus/ÅV samt cykelförråd ska uppföras på innergården.
Nybyggnad av bensinstation och restaurang Karlstad
Planer för nybyggnad av station för förnybar drivmedel, restaurang i Välsviken Karlstad. ca 7800 m .
Nybyggnad av batterilageranläggning i Filipstad
Nybyggnad av batterilageranläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Nybyggnad av flerbostadshus samt butik i bottenplan.
Nybyggnad av LSS boende i Karlstad
Nybyggnad av LSS boende samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Jonsbol, Arvika
Planer finns för nybyggnad av parhus med 24 lägenheter . Det kommer att bli 4 lägenheter i varje huskropp .
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 4 våningar. Sirius 6, 8, 9 och 11
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bensinstation Karlstad
Markområde Välsvikens handelsområde Karlstad, beläget i östra Karlstadel, Välsviken 2:1 och 2:2 areal om ca 7800 m .
Nybyggnad av restaurang Karlstad
Markområde Välsvikens handelsområde Karlstad, beläget i östra Karlstadel, Välsviken 2:1 och 2:2 areal om ca 7800 m .
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Säffle
Avser nybyggnad 4 st radhuslängor med totalt 17 st lägenheter i ett plan på Ladugårdsgatan i Säffle. Fastighetsbtkn: Herrgårdshagen 1 och Ladugårdshagen 1
Nybyggnad av kontor i Arvika
Avser nybyggnad av kontor. . Område på 11 000 kvm Exploatering av området på Id: 2017604
Nybyggnad av industri i Arvika
Avser nybyggnad av produktionslokal. Område på 11 000 kvm Exploatering av området på Id: 2017604
Nybyggnad av parhus i Karlstad
Avser nybyggnad av radhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Planer finns för ytterligare 18-20 lägenheter med option i från etapp1.
Ny 36 kV ledning ML14 mellan Skived-Molkom
Som en del i att förstärka regionnätet i Värmland kommer en ny 36 kV ledning byggas mellan Skived och Molkoms stationer i Forshaga Karlstad kommun i Värmlands län. Molkom matas i dag radiellt via 36 kV ledningen ML10 från Klippåsen (Deje). Nya ML14 blir byggd med c:a 1,4 km markförlagd kabel ut från Skived och c:a 18,1 km luftledning.
Exploateringsarbeten vid Tye Skäret, Hammarö kommun
Avser anläggande av villagator, gång- cykelvägar med belysning, VA-ledningar och fiberkanalisation på Tye Skäret, nordvästra Tye.
Nybyggnad av industrihus i Hagfors
Planer för nybyggnad av industribyggnad för produktion.
Nybyggnad av gruppbostad i Karlstad
Avser nybyggnation av gruppboende på fastigheten Gruvlyckan 1 i Karlstad, 3 kilometer från stadens centrum. Varje lägenhet får en uteplats i direkt anslutning till lägenheten. Vid sidan av huset uppförs en vinterträdgård med belysning och infravärme.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Dingelsundet, Karlstad, etapp 2
Området på Dingelsundet ska byggas om och anpassas för nytt bostadsområde. Ny gång- och cykelbana byggs utmed Skoghallsvägen för att knyta ihop sträckan vid Knappstad. Projektet omfattas av: Gata, Gång- och cykelbanor, Belysning och kabelschakter samt Diken och dagvattenhantering.
Nybyggnad av industrihus i Säffle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nytt ställverk till Yttre hamnen KVV i Karlstad
Avser nytt ställverk 11kV till Yttre hamnen KVV i Karlstad.
Installation av laddstolpar i Karlstad
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Exploatering av industriområde, Arvika
Exploatering av verksamhetsområdet Norra infarten Rosendal/Myråsen Arvika Nybyggnad av området: Id 2124586
Nybyggnad av väg i Torsby
Avser nyanläggning av industriväg, Inova park Torsby Byggnation av gata ca 850 m
Utbyggnad av infrastruktur vid Kaptensvägen och Gråbergsvägen, Hammarö
Avser byggnation av infrastruktur för detaljplan Kaptensvägen, Gråbergsvägen på Bärstad. Detta innefattar ombyggnation av befintliga grusvägar till asfalterade gator, nybyggnation av lokalgata med asfalt, nybyggnation av GC-väg med asfalt och nytt VA-ledningsnät inklusive serviser.
Nybyggnad av församlingsgård Karlstad
Avser nybyggnad av församlingsgård samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Storfors
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av flerbostadshus, Charlottenberg
Nybyggnad av flerbostadshus med 5 lägenheter i två plan. Återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av industrihus i Kristinehamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Filipstad
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av stall i Säffle
Nybyggnad av stall.
Ny rörbro över Viksälven vid Långvak
Utrivning av befintlig valvbro av betong, ersätts med ny rörbro. Nytt bronr 17-1388-1.
Ny rörbro över biflöde till Sorkan vid Lid
Utbyte av befintlig vägtrumma till ny rörbro.
Nybyggnad av parkeringsfickor i Grums
Parkeringsfickor 3-4 st.
Åtgärder VS distribution i Torsby, Etapp 1
Avser åtgärder för ny distribution av varmvatten (VV), varmvattencirkulation (VVC).. Objektet är beläget mellan Kärråsvägen och Mellanvägen, på Kilåsen i Torsby tätort.
Uppförande av askgravlund vid Svanskogs kyrka
Avser uppförande av askgravlund vid Svanskogs kyrka.
Ny bro över bäck vid Mölnbacka
Bro över bäck (träränna).
Upphandling av evakueringsmoduler för Sunne kommun
Entreprenaden avser etablering respektive avetablering av hyresmoduler för tillfällig och icke-permanent uppställning. Hyresmodulerna, som utgör lös egendom som tillhör entreprenören, ska efter etablering har skett hyras av beställaren enligt villkoren i Hyreskontraktet. Vid hyrestidens utgång ska avetablering ske och entreprenören avlägsna hyresmodulerna från uppställningsplatsen. Äganderätten till hyresmodulerna överlåts inte till beställaren. Moduluppställningen avser följande: Skola och fritids. Elevantal i skola 53–55 elever, i fritids ca 25 - 30 barn. Behov av totalt fyra klassrum. Tre klassrum för skola och ett klassrum för gemensamt nyttjande skola och fritids. Förskola Barnantal ca 35 barn Behov: två avdelningar för vardera 15 – 18. Gemensamma lokaler Personal/arbetsrum för ca 10 personal. Lokal elevhälsa Behov av ett mottagningsrum för skolsköterska.
Projektledare inom väg med placering i Karlstad
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Anläggande av brygga för fritidsbåtar i Kristinehamn
Objektet avser nybyggnation av brygga för fritidsbåtar.
Nybyggnad av förråd i Charlottenberg
Ett mindre förråd kommer att byggas för idrottsredskap.
Nybyggnad av transformatorstation i Forshaga
Avser nybyggnad av transformatorstation t613 (2x2meter).
Nybyggnad av staket i Filipstad
Ersätter det gamla staketet med ett nytt.
Nybyggnad av växthus vid vårdboende i Karlstad
Avser nybyggnad av växthus vid vårdboende.
Nybyggnad av växthus i Filipstad
Avser nybyggnad av växthus i anknytning till bostad på nykroppa 12:1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).