Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Dalarnas län

Avesta (12)
Borlänge (39)
Falun (34)
Gagnef (5)
Hedemora (10)
Leksand (9)
Ludvika (22)
Mora (19)
Orsa (5)
Rättvik (14)
Säter (10)
Vansbro (4)
Älvdalen (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 200 st.

Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Utveckling av Strandenområdet i Mora
Mora kommun vill pröva två olika vägar för utveckling av Strandenområdet. Den ena affären bygger på att en privat aktör uppför och förvaltar alla lokaler på området och kommunen hyr lokaler för skola, idrottshall, lokaler för kulturskola & fritidsgård, kulturscen och bibliotek. Den andra affären innebär att den privata aktören endast förvärvar byggrätt, med i detta skede öppen användning, samt ansvarar för att uppföra och till kommunen hyra ut bibliotek och kulturscen. Mora kommun i sin tur uppför skola, idrottshall och lokaler för Kulturskolan & fritidsgård i egen regi för egen förvaltning. Avseende den öppna byggrätten vill Kommunen få förslag på inriktning. Tänkbart är kontor, tillfälligt boende eller någon form av aktivitet. Den öppna byggrätten beräknas kunna bli ca 7000 kvm BTA,
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen i Borlänge
Tanken med tillbyggnaden är att skapa en modern hjälpmedelscentral med höga krav på funktion och flöden, yteffektivt, god arkitektur och hållbarhet. Verksamhetslokaler för verksamheten Hjälpmedelscentralen med tillhörande arbetsområden. Utprovning av hjälpmedel, rekondering, verkstad, lager etc. Samt tillhörande kontorsyta, matsal och omklädningsytor.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av familjecentral i två till tre våningar. Innan ny byggnad kan uppföras på platsen ska befintlig byggnad rivas. Etapp 1 består av rivningsarbeten, markförstärkningsarbeten, nya lokaler för familjecentral ca 1700 LOA, inkluderade verksamheter är mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänstens förebyggande verksamhet.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 2
Option från projektid: 2015169. Avser nya lokaler där förhandling med hyresgäster pågår. Ca 2500 kvm LOA.
Nybyggnad av handel, verksamhetsområde och lager i Lindvallen
Planförslaget syftar till att möjliggöra en handels -och verksamhetsetablering ca 100 meter norr om Fjällvägeni Lindvallen. Tillfart till området är tänkt att ske från Färdsjövägen som ansluter till cirkulationsplatsen på Fjällvägen. Föreslagen användning är handel, verksamhetsområde och lager.
Nybyggnad av ambulansstation i Sälen
Nybyggnation av ambulansstation i Sälen och separat tvätthallsbyggnad med 2 optioner om solcellsinstallation. Entréplan = 814 kvm, entresolbjälklag = 117kvm, tvätthall = 179 kvm.
Nybyggnad av polishus i Sälen
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i Sälen. Upphandlingen föranleds av ett behov av att utöka ytorna för Polismyndighetens verksamhet i Sälen som idag finns inhyrd i andra lokaler. Fastigheten kommer totalt att innehålla en byggnad med tre huskroppar med en preliminär total bruttoyta på ca 3 250 kvm. En av huskropparna kommer att utföras med souterrängvåning och tvåvåningar, totalt antal våningar är 3 stycken.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Hedemora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandning av verksamheter så som handel, lager, kontor och hotell. Avsikten är att planområdet ska utgöra ett komplement till den typ av handel och verksamhet som finns i Hedemoras stadskärna och bidra till ett variationsrikt näringsliv i tätorten. Planförslaget innebär att ett befintligt handels- och verksamhetsområde utökas åt norr. Aktuellt planområde är beläget intill handels- och verksamhetsetableringar på fastigheten Blocket 1.
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av vårdboende, trygghetsboende mm i Borgärdet, Svärdsjö
Planerad ny bebyggelse som detaljplanen möjliggör är tänkt att bestå av två nya sammanlänkade bostadshus för trygghetsboende samt en påbyggnad av delar av befintlig byggnad med en våning.
Nybyggnad av förskola och ombyggnation av befintligt skolkök i Dala-Floda
Nyproduktion av förskola med 3 avdelningar samt ombyggnation av skolkök i intilliggande byggnad.
Markområde till försäljning avseende handel och kontor i Borlänge
Nytt arbetsplatsområde avsett för handel och kontor. Viss mindre tillverkningsindustri med ringa miljöpåverkan kan etableras. Tomtarea 63000 kvm.
Nybyggnad av sporthall i Leksand
Avser ny fullstor sporthall som lämpar sig för bland annat innebandyspel på nationell nivå i den högsta serien. Entreprenaden är planerad att genomföras i två faser.
Utbyggnad av hotell i Stöten, Sälen
Avser utbyggnad av hotellet med 24 rum samt SPA-anläggning.
Nybyggnad av städcentral på Mora lasarett
Avser ombyggnation av delar i hus 07 och hus 01 på Mora lasarett för att inrymma en ny städcentral samt byggnation av nya stråkets fortsättning genom hus 07. Detta för att skapa mer utrymme för godsmottagningens behov, samt tillskapa personal- och kontorsutrymmen som ska samnyttjas mellan personal inom städ och transport.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med 4 våningar varav plan 3 och 4 är nya. BTA : 2.670 m2
Renovering av kyrka i Borlänge
Ombyggnad och fasadändring av kyrka.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Renovering av skola i Gagnef
Bäsnaskolan har viss utrymmesbrist och uttjänta installationer är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Renovering av skola i Gagnef
Djuråsskolan har utrymmesbrist och innemiljöproblem är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Renovering av skola i Gagnef
Kyrkskolan har viss utrymmesbrist och uttjänta installationer är i behov av större åtgärder. Omfattning bestäms i utredningsskedet.
Nybyggnad av tandvårdshus i Falun
Folktandvården Britsarvet flyttar permanent till Folktandvården Bergmästaren i väntan på nytt Tandvårdshus i Falun. Beslutet är ett första steg i den kommande byggnationen av Tandvårdshus Falun och sammanslagningen av Faluklinikerna.
Rivning och nybyggnad av förskola i Borlänge
Vid Nya Hönsarvsgården så skall befintlig verksamheten evakueras till annan plats innan rivningen av befintlig förskola påbörjas.
Totalrenovering av grundskola i Smedjebacken
Objektet avser om- och tillbyggnad i befintlig skolbyggnad, Röda Berga hus F. Arbeten kommer även att ske i hus D och G. Tillbyggnad på hus F: Ny entré och nya klassrum, wc grupper, grupprum, ny hiss samt nya VVS-, el- och styrinstallationer. Ny dränering och dagvatten. Befintlig byggnad hus F: Ombyggnad av klassrum, wc-grupper, grupprum och personalutrymmen. Ny dränering och dagvatten. Nya ytskikt, nya VVS-, el- och styrinstallationer samt nytt ytskikt på tak. Solpaneler på tak
Nybyggnad för verksamhetsindustri i Falun
Avser planläggning för verksamheter. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Orsa
Avser nybyggnad av förskola intill befintlig förskola som idag omfattar 2 avdelningar. Visionen för den nya skolan är att den nu ska inrymma 4 avdelningar och att utemiljön ska bli betydligt större.
Ombyggnad av mottagning på Falu lasarett
Avser behovsanpassning av mag- och tarmmottagningen i befintliga lokaler på Falu lasarett.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av f.d del i industrilokal till 6 förskoleavdelningar med tillagningskök samt förskolegård. Köket skall klara av att bereda 250 portioner per dag.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av padelhall i Leksand
Planer finns för nybyggnad av 3 dubbelbanor och en singelbana.
Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser en tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av aula i Hedemora
Objektet avser tillgänglighetsanpassning av samlingssal (aula) med installation av ny hiss samt viss ombyggnad med t.ex. tillkommande nya wc-grupper och HWC och nya stolar i aula. Ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av kontor i Malung
Omfattar ombyggnad av Malungs Elnäts kontor på fastigheten Kittarna 4:1.
Underhåll och uppgradering av tekniska system på Falu Lasarett
Omfattar ett stort underhållsarbete och uppgradering av de tekniska systemen inklusive förbättringar för att öka robusthet och redundans i hus 19 "Tallbacken" på Falu lasarett.
Nybyggnad av moduler i Ludvika
Nybyggnad av moduler med förbindelsegång.
Nybyggnad av restaurang i Borlänge
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Nybyggnad av bensinstation i Malung
Förhandsbesked för anläggande av drivmedelsstation med tillhörande anläggning för biltvätt.
Nybyggnad av varuhus i Ludvika
Nybyggnad av Byggmax.
Nybyggnad av maskinhall i Rättvik
Planer finns på nybyggnad av en maskinhall, kontor och personalutrymmen.
Uppförande av moduler för skola i Ludvika
Avser hyra av moduler för grundskola F-3. Byggnad ska utföras i två plan med 8 st klassrum och 8 st grupprum. Byggnad ska även inrymma personalutrymmen med 5 kontor, 1 st konferensrum, WC och RWC samt personalutrymme och rum för skolsköterska.
Uppförande av moduler för skola i Ludvika
Avser hyra av moduler för grundskola F-5. Byggnad ska utföras i ett plan med 3 st klassrum för max 30 personer/klassrum och 3 st grupprum. Byggnad ska även inrymma WC och RWC.
Fönsterbyte på skola i Rättvik
Avser fönsterbyte i 3 st etapper vid Folkmusikens hus, Dalagatan 7 i Rättviks kommun. Utförande i etapper: Etapp 1: 2021 Etapp 2: 2022, avropas senast 2021-12-31 Etapp 3: 2023, avropas senast 2022-12-31
Ombyggnad av kontorlokaler i Hedemora, etapp 2
Avser ombyggnad kontorsytor för nya kontorsarbetsplatser, byte ventilation och elinstallationer.
Tillbyggnad av rackethall i Ludvika
Avser tillbyggnad av förråd samt tillbyggnad av befintligt fläktrum. Rackethallen innefattar en tennishall, en badmintonhall och lokaler mellan hallarna (omklädningsrum etc) i lågdel av byggnaden. Ventilationen i badmintonhallen ska anpassas för att även kunna nyttjas som gymnastiksal för 35 personer. Entreprenaden omfattar byte av luftbehandlingsaggregat samt anpassning av ventilationssystemet till den förändrade verksamheten.
Nybyggnad av restaurang i Malung
Nybyggnad av restauranglokal.
Ombyggnad av röntgen vid Mora Lasarett
installation av 2 st nya datortomografer på plan 4, röntgen, i hus 01 vid Mora lasarett.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Tillbyggnad av förskola. Ventilationsarbete samt renovering av ytskikt i kök.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola, Borlänge
Avser ombyggnad och modernisering av ventilationsanläggning och värmeinstallationer i skolmiljö. VS arbetena berör byte/komplettering av radiatorer, nytt takvärmesystem i gymnastikhallen samt inkoppling eftervärmningsbatterier i luftbehandlingsaggregat. I entreprenaden ingår rivning av befintliga eftervärmnings batterier i luftbehandlingssystemet.
Ombyggnad av lokal för filmförvaring i Grängesberg
Avser ombyggnation av befintliga lokaler för filmförvaring. Ny ventilation, igensättning av fönster.
Invändigt underhåll av förskola i Grängesberg
Avser renovering av golv i Björkås förskola.
Ombyggnad av ventilationsaggregat i Lindberghallen i Gagnef
Avser ombyggnation av ventilationsaggregat TA1 (Ica Supermarket) och TA10 (Systembolaget) för Lindberghallen, Djurås. Ventilationskanaler (till- och frånluft) från TA2 som betjänar delar av ICA butiken skall kopplas/dras om och dimensioneras för luftbehandlingsaggregat TA1.
Nybyggnad av gym/padel i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av padelhall och gym.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung, etapp 1
Avser ombyggnad av stomme och tak på fastighet i Malung. Etapp 1 avser västra delen av byggnaden och innefattar takbyte ovan entré som används under terminstid för Riksidrottsgymnasiet. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2056655 och 2056656.
Byte av värmepumpar vid Naturum Fulufjället i Särna
Avser komplett leverans, ombyggnad och byte av värmepumpar samt nedmontering och borttransport av befintlig värmepumpsanläggning vid Naturum Fulufjället.
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 2
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 2 omfattar hus A. Etapp 1 finns på projektid: 1548346.
Invändigt underhåll av gymnastikhall i Nås, Vansbro
Avser byte av styr-och övervakningssystem för VVS-funktioner, ombyggnad och anpassning av värmesystem, samt som option byte av fläktar i befintliga luftbehandlingsaggregat inom byggnader för Nederborgs skola i Nås, Vansbro kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Mora
Tillbyggnad av Mekonomenbyggnad med Sibylla drive throug.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll på skola i Rättvik
Avser renovering av del av fasad och taket samt markarbeten utefter fasaden vid Ingels Skola, Nedre Gärdsjö 21:30 i Rättviks kommun.
Utvändigt underhåll av skola i Orsa
Avser renovering av fasad på Orsaskolan.
Rivning av ett motell i Säter
Avser rivning av ett före detta motell i Säter.
Nybyggnad av bilhall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av butikshall/bilhall och lager samt uppsättning av fasadskylt inom fastigheten falken10, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av förskola i Säter
Myran 4 - utvändig ändring av förskola (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Mora
Fasadändring av p-garage. Montering av cembritskivor på fasaden.
Utvändigt underhåll av museum i Borlänge
Bygglov för fasadändring av geologiska museet.
Utvändigt underhåll av kontor i Ludvika
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Tillbyggnad av teatrar i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av teaterlokal.
Nybyggnad av butik i Malung
Nybyggnad av sportbutik.
Nybyggnad av bensinstation i Lumsheden
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av tennishall i Falun
Nybyggnad av padel- och träningshall.
Nybyggnad av vänthall i Svärdsjö
Nybyggnad av vänthall och anläggande av parkeringsplatser.
Rivning av förskola i Svärdsjö
Rivning av gammal förskola som inte varit i bruk på många år.
Rivning av badhus i Hedemora
Rivning av kallbadhus.
Rivning av kontor i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad kontorshus.
Rivning av skola i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad skola/förskola.
Tillbyggnad av hotell i Malung
Tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av skola i Avesta
Ändrad användning fordonsverkstad till skolundervisning inom fastigheten nordanö 1:77, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Avser fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Avser fasadändring av affärslokal.
Utvändigt underhåll av garage i Säter
Aktören 3 - utvändig ändring (byte av garageportar).
Ombyggnad av bensinstation i Falun
Anmälan av installation av oljeavskiljare i drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av ändring av brandskydd i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i idrottshall.
Rivning av telestation i Orsa
Anmälan för rivning av tekninkhus.
Ombyggnad av skola i Avesta
Anmälan om byte av ventilationssystem i karlbo skola inom fastigheten karlbo 13:1, avesta kommun.
Ombyggnad av skola i Avesta
Anmälan om byte ventilation i skogsbo skola inom fastigheten skogsbo 29:2, avesta kommun.
Rivning av telestation i Hedemora
Anmälan om rivning av teknikhus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Anmälan om underhåll av byggnad med bevarandevärde ventilationsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Anmälan om utbyte av befintlig ventilationsanläggning i affärs- /kontorshus.
Ombyggnad av dagcenter i Mora
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.