Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 248 st.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Henriksdalsanläggningen skall byggas om och anpassas bl.a. med ny MBR-teknik i befintliga eftersedimenteringsbassänger, nya utrymmen för slambehandling och mottagning tas ut i berg. En ny slamavvattningsbyggnad uppförs ovan bergtunnlarna på berg. Sicklaanläggningen kommer att uppföras i ett nytt bergutrymme under Sicklaberget. Anläggningen ska utrustas med en pumpstation för den planerade Brommatunneln, nya pumpstationer för ledningar från Farsta och Årsta, ny grovrening samt försedimentering och kemikaliehantering.
Nybyggnad av logistiklokaler på Arlanda flygplats, etapp 2
Ytterligare ca 110 000-120 000 kvm planeras.
Nybyggnad av testanläggning i Nykvarn
För att bidra till omställningen mot en mer hållbar transportsektor och förstärka förutsättningarna för svensk fordonsindustri i att möta det teknikskifte mot elektrifierade fordon som nu sker, planerar RISE att i samverkan med industri och akademi uppföra ett testcenter för elektromobilitet. Detta för att möjliggöra forskning, utveckling och provning inom området för att på så sätt utveckla nästa generations hållbara lösningar för elbilar och andra elfordon. Aktuell upphandling syftar till att genom ett hyreskontrakt tillhandahålla en byggnad för SEEL AB:s planerade verksamhet i Nykvarn. Målet är att RISE tillsammans med Kvarnkrysset AB, vilka kommer att fungera som hyresvärd, upphandla en byggentreprenad anpassad för SEEL AB:s planerade verksamhet i Nykvarn. Byggnaden kommer att omfatta c:a 3 500 m2 LOA, och innehålla såväl tung som komplex utrustning för forskning, utveckling och provning avseende laddnings- och batteriteknik, elmotorer och drivlinor för fordon.
Nybyggnad av logistiklokaler på Arlanda flygplats, etapp 1
10 000-20 000 kvm planeras i en första etapp.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Kungsängen
Nybyggnad av bilanläggning med verkstad, rekond och showrooms samt nybyggnad av biltvätt och tankstation.
Ombyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för nytt tak, ombyggnad av gavelfasad och delvis rivning, industri.
Renovering av Snabbfilterhall 33, Lovö vattenverk
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Tomter till försäljning för industri, lager och logistik på Ekobacken i Gustavsberg.
Nybyggnad av lättare industri i Gustavsberg
Avser nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vallentuna
Norr om Väsbyvägen med ca 50000 kvm byggklar mark på Vargmötet 2:3 mfl. Det finns 2st tomter kvar.
Utbyggnad av Marina i Järfälla
Planens syfte är att möjliggöra för en ökad byggrätt inom fastigheten. Planområdet är lokaliserat strax norr om Uddnäs, i Stäket.
Tillbyggnad av industrihus i Danderyd
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning samt nybyggnad av av industrihus i Ekerö
Avser rivning samt nybyggnad av industrihus.
Renovering av rötkammare vid Käppalaverket på Lidingö
Avser renovering av rötkamrarna R100 och R200 vid Käppalaverket. Åtgärder för invändig renovering av rötkammarna med tillhörande teknikbyggnad samt nybyggnation av elbyggnad och rörkulvert ska utföras. Vidare ska vissa bergarbeten och markarbeten utföras. Installationer för samtliga aktuella teknikområden, som maskin-, el-, styr-, ventilations-, vs- och brandlarminstallationer, samt gassläck- och passersystem ska genomföras.
Rivning och nybyggnad av kontorsfastighet i Kvarnholmen
Rivning av den gamla kulturminnesmärkta Havrekvarnen och sen återuppbyggnad av en likvärdig byggnad.
Ombyggnad av lab och kontorslokaler på KTH Kemi i Stockholm
Hus 43:15 i Kemikvarteret, hyrs idag av KTH för laboratorie- och kontorsverksamhet. Ombyggnation för 2MILab planeras i de tomställda kontorsytorna på plan 5 i den västra flygeln. Efter färdigställande av 2MILab kommer frigjorda laboratorier och kontor på plan 4, 6 och 7 renoveras och byggas om enligt rumsfunktionsprogram från KTH. Totalt berörs ca 4000 m² av ombyggnaden + övriga ytor pga installationsförändringar.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde på Värmdö - dp Magneberg och dp Älvsby ängar
Totalt är det 4 st industritomter kvar i området. Tomtstorlek ca 2100-4800 kvm.
Nybyggnad av industriverksamhet i Almnäs
Transportföretaget Budbee har köpt 16 600 kvadratmeter mark i Almnäs för att där bygga en logistisk terminal.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Avser nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler på fastigheten eldmärket 2, bergväggsvägen 14a.
Nybyggnad av lokaler i Järfälla
Fastigheten är under nyproduktion och lokalen får en yta om 2 665 kvadratmeter.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Förfrågan gäller total eller delentreprenader av nybyggnation(bygg, måleri, ventilation, va, vattenburet uppvärmningssystem. 250m2 entréplan kan påbörjas v.52 200m2 entresolplan kan påbörjas v.51. Det ska bli 4st fika/städ/konferensrum, 2 helkaklade stora omklädningsrum, 10 helkaklade duschplatser, 1 bastu, 6st helkaklade toalettrum, 1 teknikrum. Även takbelysning och ventilation till 2600m2 sporthall i samma hus.
Installation av sopsug i Barkarbystaden, Kv III och IV
Entreprenaderna omfattar kvartersnät samt byggnation av terminalbyggnad/sopsugsteknik för Norra Barkarbystaden 3 samt Barkarbystaden 4.
Ombyggnad av processlinje 1-6 vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ombyggnad av processlinje 1-6 och ingår i Käppalaförbundets projekt K900k. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industribyggnad med entresol, 1500 i LOA.
Nybyggnad av lokaler för bilservice i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av lokaler för bilservice.
Kapacitetsförstärkning gällande spillvatten inom Täby Park, Täby kommun
Södra VA-anslutningen är en kapacitetsförstärkning gällande spillvatten till kommande boende i Täby park. En pumpstation kommer anläggas mellan före detta galoppbanans södra del och E18 och därmed ansluta till befintliga spillvattenledningar i kommunens dagvattentunnel belägen söder om E18.
Nybyggnad av kontor och verkstad i Täby
Bygglov för uppförande av industrilokal/industribyggnad.
Nytt vattenreningsverk för lakvatten/länsvatten, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden omfattar ett vattenreningsverk i anslutning till projekt Norra Djurgårdsstaden. Vattenreningsverket ska främst syfta till att rena vatten från en våtsiktsanläggning som planeras vara färdig under våren 2021. Vattenreningsanläggningen ska också kunna hantera volymer av avrinningsvatten från schaktmassor som lagras i området.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bageri och café i Enskede Gård
Ny byggnad för bageri och servering som delvis utformas som orangeri, en ny förrådsbyggnad och en ny miljöstuga för avfall.
Nybyggnad av industri i Nynäshamn
Industriområdet är ett av kommunens sex verksamhetsområden och ligger beläget i norra Sorunda. Här finns idag ett antal verksamheter med diverse inriktningar och kommunen letar efter ännu en företagare som vill vara med och bidra till utvecklingen av området.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Markområdet är avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Markområdets omfattning är 5047 m². Avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri, bilservice mm.
Nybyggnad av industri på Värmdö
Tomtstorlek ca 2100-4800 kvm.
Ombyggnad av återvinningscentral Eriksö, Vaxholm
Entreprenaden omfattar markarbeten samt uppförande av byggnader och containerramp.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjlighet att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler i Karshöjden, Norrtäljes mest expansiva område med ett mycket strategiskt läge nära Norrtälje centrum. I området finns redan ett stort antal företag etablerade med allt från restauranger och detaljhandel till industriverksamheter. Ute vid Karlshöjdens industriområde kommer EGENLOKAL.se att uppföra 24 lokaler om ca 6×12 golvyta + tillhörande entresolplan. Totala ytan blir ca 105 kvm. Varje lokal är en friköpt fastighet som du själv äger.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av varv i Lidingö
Avser uppförande av två varvs-/småindustribyggnader samt rivning av tre varvs-/småindustribyggnader. Samt tillbyggnad av varvsbyggnad samt rivning + uppförande av paviljong samt mur Stensätra 1,2.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av industri, padel, idrott.
Nybyggnad av häststall i Huddinge
Stall för ca 40 hästar.
Nybyggnad av stall och personalbyggnad vid Fårdala Ridanläggning, Tyresö
Nytt stall samt personal- och elevbyggnad med betongsockel, träfasad och sadeltak. Även tillbyggnad av befintlig stallbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning m.m av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på ca 10 MW.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Nybyggnad av Kvarn i Jakobsberg
Avser återuppbyggnad av kvarn.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Avser nybyggnad av annan lagerbyggnad.
Byggrätt för lätt industri och eller lager i Södertälje
30,000 kvm mark finns på Almnäsområdet. Här får det byggas för lätt industri och eller lager.
Nybyggnad av miljöstation i Tyresö
Avser nybyggnad av miljöstation vid bussdepå.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av verkstad i Botkyrka
Avser nybyggnad av verkstad och kontor.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två lagerbyggnader.
Nybyggnad av ladugård i Österåker
Nybyggnad av ladugård för 15 mjölkkor och 15 kvigor.
Nybyggnad av tvätthall i Vällingby
Nybyggnad av 12 lång automatbiltvätt, belyst infoskylt, rivning av databod.
Ombyggnad av miljöstation på S:t Görans sjukhus, Stockholm
Projektet avser ombyggnad av Byggnad 2 plan 01, total BTA ca 475 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Installation av styr- och övervakningssystem till laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Entreprenaden omfattar installation av system för verksamhetslarmer (SÖV) till byggnad 95:56 Astrid Fagraeus laboratorium (KM-F) i Solna.
Installation av belysning med energistyrning vid Östra Norsborg vattenverk
Entreprenaden omfattar följande övergripande moment: Rivning av befintlig el-anläggning, Spackling och målning av ytor samt Installation av ny el-anläggning.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Södertälje
Avser ny tryckstegringsstation samt rivning av befintlig tryckstegringsstation. Entreprenaden skall genomföras samtidigt som befintlig station är i funktion.
Ombyggnad av panncentral vid Livgardet i Kungsängen
Objektet avser att riva gammal oljepanna, installera och ansluta ny pelletspanna (200 kW-1,2 MW), utbyte av ventilation i pannhall samt styr/övervakning i befintligt system.
Ny reservkraftsanläggning vid Himmerfjärdsverket, Grödinge
Objektet avser en funktionsleverans inkluderande bland annat konstruktion, leverans, provning och inställning av parametrar etc. till driftfärdigt reservkraftaggregat.
Ombyggnad av miljöstugor i Solna
Omfattar ombyggnation av 5 befintliga miljöstugor samt ombyggnad av ett befintligt cykelhus till miljöstuga. Två tidigare soputrymmen ska även inredas till cykelrum. Miljöstugorna är belägna inom fastigheterna Hallen 9 & 10, Krönet 2, Motorn 11, Ponnyn 2, Ripan 1 och Turkosen 1 i Solna. Miljöstugorna renoveras i varierande omfattning genom byte av fönster och dörrar, kompletterande belysning, installation av automatisk dörröppning, ommålning etc.
Uppförande av skärmtak på Hagby återvinningsanläggning
Upphandlingen avser en totalentreprenad av gjutning av betongplatta, asfaltering och uppförande av två skärmtak för förvaring av Farligt avfall (FA) och elektronik på SÖRABs återvinningsanläggning Hagby, i Täby.
Nybyggnad av lagerhall i Märsta
Nybyggnad av lager med måtten 16x 20 meter ( nockhöjd 10 m, vägghöjd 6,5 m) , betong platta
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Avser återuppnybyggnad av lager efter brand.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning av befintlig.
Tillbyggnad av lager i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av återvinningscentral Ingmarsö, Österåkers kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten samt uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation på Värmdö
Avser nybyggnad av pumpstation till ny huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken.
Utvändigt underhåll av tvättstuga i Nacka
Avser byte av fasadplåt till träfasad på två tvättstugor.
Nybyggnad av stall i Norrtälje
Nybyggnad av stall (60 hästar).
Ombyggnad av lager i Stockholm
Ändrad användning av garage till lagerhotell på plan 1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Stockholm
Utvändig ändring av industri - Bef fönsterband med tillhörande bröstningar rivs och nya fönster och fasadpartier monteras. Bta ca 7300 m2.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.