Alla aktuella industriprojekt i Stockholms län

Botkyrka (13)
Danderyd (1)
Ekerö (7)
Haninge (14)
Huddinge (19)
Järfälla (14)
Lidingö (14)
Nacka (21)
Norrtälje (24)
Nykvarn (10)
Salem (1)
Sigtuna (15)
Sollentuna (12)
Solna (10)
Stockholm (31)
Sundbyberg (10)
Tyresö (9)
Täby (11)
Vaxholm (2)
Värmdö (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 288 st.

Nybyggnad av produktionscenter (NPC) och logistikcenter (NLC) för Operan och Dramaten i Flemingsberg
Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB har nu tecknat avtal med Fabege för uppförande av nytt produktions- och logistikcenter. Byggnaden kommer att uppföras i kvarteret Regulatorn 1 i Flemingsberg.
VA och fast släcksystem FSE905 Förbifart Stockholm
Avser VA-system inklusive VA-station, pump- och dränstationer för avlopps- och släckvatten till brandposter, fast släcksystem för trafikutrymmet för hela sträckan.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Åkersberga
Utbyggnaden av Margretelunds ARV kommer att handlas upp som en total-entreprenad med upphandlingsformen generalentreprenad i samverkan (partnering). Entreprenaden omfattar process-, maskin- och styrsystem med tillhörande montage samt entreprenadarbeten avseende mark, bygg, VVS och el.
Nybyggnad av datahall i Akalla, etapp 2
Överskottsvärmen från all utrustning kommer att användas till uppvärmning av fjärrvärmeanslutna hus i Stockholm. Etapp 2 avser nybyggnad av 3 st datahallar.
Nybyggnad av testanläggning i Nykvarn
För att bidra till omställningen mot en mer hållbar transportsektor och förstärka förutsättningarna för svensk fordonsindustri i att möta det teknikskifte mot elektrifierade fordon som nu sker, planerar RISE att i samverkan med industri och akademi uppföra ett testcenter för elektromobilitet. Detta för att möjliggöra forskning, utveckling och provning inom området för att på så sätt utveckla nästa generations hållbara lösningar för elbilar och andra elfordon. Aktuell upphandling syftar till att genom ett hyreskontrakt tillhandahålla en byggnad för SEEL AB:s planerade verksamhet i Nykvarn. Målet är att RISE tillsammans med Kvarnkrysset AB, vilka kommer att fungera som hyresvärd, upphandla en byggentreprenad anpassad för SEEL AB:s planerade verksamhet i Nykvarn. Byggnaden kommer att omfatta c:a 3 500 m2 LOA, och innehålla såväl tung som komplex utrustning för forskning, utveckling och provning avseende laddnings- och batteriteknik, elmotorer och drivlinor för fordon.
Nybyggnad av långsamfilter på vattenverk i Norsborg
Byggnation av 4st nya långsamfilter inklusive övertäckning.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Märsta
Avser nybyggnad av logistikbyggnad med plats för två hyresgäster.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Kungsängen
Nybyggnad av bilanläggning med verkstad, rekond och showrooms samt nybyggnad av biltvätt och tankstation.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Ombyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för nytt tak, ombyggnad av gavelfasad och delvis rivning, industri.
Nybyggnad av industri och kontor i Haninge kommun
Planer finns på nybyggnad av industri och kontor.
Nybyggnad av handelsområde i Vallentuna
Planer för 30-tal fastigheter för bygg-, bil- och möbelhandlare. Även logistik, lättare industri och elektronikföretag kan bli aktuellt.
Nybyggnad av fabrik och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnad av fabrik med kontor och showroom för ClimateMachines.
Om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler på Lidingö
Entreprenad för om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler i anslutning till Käppala reningsverk. Lokalerna omfattar bland annat kontor, laboratorium, verkstad, omklädningsrum och matsal. Total yta är preliminärt ca 7000 kvm. Entreprenadform är utförandeentreprenad, AB 04 med undantag för del inom entreprenaden - gassläcksystem som utförs som en totalentreprenad, ABT 06
Nybyggnad av förrådshotell i Larsboda
Nybyggnad av lagerhotell, 24storage verksamhet.
Nybyggnad av stall och personalbyggnad vid Fårdala Ridanläggning, Tyresö
Nytt stall samt personal- och elevbyggnad med betongsockel, träfasad och sadeltak. Även tillbyggnad av befintlig stallbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bunker- och lagringsdepå i Norra Värtahamnen/Energihamnen
Markanvisningen till Stockholms Hamnar är tänkt att möjliggöra uppförande av en ny depå för lagring och hantering av bunkerolja och viss lagring av bränslen för samhällsviktiga funktioner. Stockholms hamnar avser att upphandla en koncession för uppförande och driften av en bunkerstation i den del av Värtahamnen som kallas energihamnen.
Nybyggnad av datorhall i Akalla
Nybyggnad av datacenter.
Nybyggnad av fastighet, Huddinge
13 500 kvm tomtareal. Byggnad på max 90 m höjd får uppföras på ca 3000 kvm av tomten.
Ombyggnad av industrihus i Nacka
Avser ombyggnad till padelhall samt utvändig ändring av industrilokal.
Ny anläggning för mottagning av kolkälla mm vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ny anläggning för mottagning av kolkälla, nybyggnad lagertankar cirka 400 m3 med tillhörande teknikbyggnad cirka 100 m2 BTA. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Ny anläggning för mottagning/lagring av fällningskemikalier vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ny anläggning för mottagning/lagring av fällningskemikalier för verkets funktion (järnklorid och polymer), cirka 800 m2 BTA. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde och föreslås tillåta lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Nybyggnad av industrilokaler i Ekerö
Avser planläggning för ytterligare verksamheter för småindustri.
Renovering av rötkammare vid Käppalaverket på Lidingö
Avser renovering av rötkamrarna R100 och R200 vid Käppalaverket. Åtgärder för invändig renovering av rötkammarna med tillhörande teknikbyggnad samt nybyggnation av elbyggnad och rörkulvert ska utföras. Vidare ska vissa bergarbeten och markarbeten utföras. Installationer för samtliga aktuella teknikområden, som maskin-, el-, styr-, ventilations-, vs- och brandlarminstallationer, samt gassläck- och passersystem ska genomföras.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Norrtälje
Mark för nybyggnad av industri, handel och kontor
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde på Värmdö - dp Magneberg och dp Älvsby ängar
Totalt är det 4 st industritomter kvar i området. Tomtstorlek ca 2100-4800 kvm.
Nybyggnad av industriverksamhet i Almnäs
Transportföretaget Budbee har köpt 16 600 kvadratmeter mark i Almnäs för att där bygga en logistisk terminal.
Byggnation för driftverksamhet i Södertälje
Planarbetet för området Åkerkullan, intill bussdepån och Hovsjö arbetsområde, dit man vill flytta den kommunala driftverksamheten.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Nybyggnad av lagerbyggnad och kontor.
Nybyggnad av lastbilsverkstad i Haninge
Avser nybyggnad av industri, lastbilsverkstad.
Ombyggnad av återvinningscentral i Tyresö kommun
Avser ombyggnad av återvinningscentral. Omfattar bl.a utökning av containerplatser pch ombyggnad av personalrum.
Ombyggnad av värme- och kylanläggning vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad avser ombyggnad värme- och kylanläggning. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Kapacitetsförstärkning gällande spillvatten inom Täby Park, Täby kommun
Södra VA-anslutningen är en kapacitetsförstärkning gällande spillvatten till kommande boende i Täby park. En pumpstation kommer anläggas mellan före detta galoppbanans södra del och E18 och därmed ansluta till befintliga spillvattenledningar i kommunens dagvattentunnel belägen söder om E18. Entreprenaden omfattar byggnation av en pumpstation med närhet till E 18, mark och VA-arbeten samt ca. 500 meter ledning upphängd i bergtunnel. I pumpstationen ingår samtliga installationsarbeten för el och VA.
Nybyggnad av slamlager i Bro
2 hektar stor anläggning.
Nybyggnad av lager- och logistiklokaler i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Sollentuna kommun har tagit fram en detaljplan för ett verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön.
Nybyggnad av stall, hagar och ridhus i Sigtuna
Stallar med upp till 30 boxar, hagar samt ett stort ridhus med hinderpark.
Tillbyggnad av datahall i Sollentuna
Tillbyggnad av datacenter i Sollentuna.
Nybyggnad av industri på Värmdö
Tomtstorlek ca 2100-4800 kvm.
Nybyggnad av lager i Åkersberga
Lager med entresolplan där reception och kontor med pentry kommer att inrymmas på bottenplan. Vidare kommer två lastbryggor och tre takskjutportar att byggas för att underlätta hanteringen av gods.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad Åkers-åsättra 1:122,1:123.
Rivning av tält och nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om förhandsbesked för rivning av två tält, nybyggnad av ny byggnad samt tillkommande parkeringsplatser.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av varv i Lidingö
Avser uppförande av två varvs-/småindustribyggnader samt rivning av tre varvs-/småindustribyggnader. Samt tillbyggnad av varvsbyggnad samt rivning + uppförande av paviljong samt mur Stensätra 1,2.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
EgenLokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industriradhus där du som företagare eller privatperson har möjlighet att köpa en eller flera kostnadseffektiva lokaler i Karshöjden, Norrtäljes mest expansiva område med ett mycket strategiskt läge nära Norrtälje centrum. I området finns redan ett stort antal företag etablerade med allt från restauranger och detaljhandel till industriverksamheter. Ute vid Karlshöjdens industriområde kommer EGENLOKAL.se att uppföra 24 lokaler om ca 6×12 golvyta + tillhörande entresolplan. Totala ytan blir ca 105 kvm. Varje lokal är en friköpt fastighet som du själv äger.
Nybyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lagerlokal på Arlanda
Entreprenaden omfattar en ombyggnad, för tillskapande av totalt 2 000 kvm (ca 4x 500) kvm sammanhängande ytor lämpliga för lagerhantering.
Nybyggnad av verkstad mm i Haninge
Byggnaden ska innefatta en verkstadsyta på ca 3 800 kvm samt ca 480 kvm fördelat på kontor och personalytor.
Nybyggnad av häststall i Huddinge
Stall för ca 40 hästar.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av tvättinrättning och kontorslokal i Västertorp
Ändring av tvätthall till 4 tvättstugor och 2 grovtvättstugor samt kontorslokal, installation av plattformshiss mellan entréplan och plan 3, brandtrappa på fasad m.m.
Nytt sopsugssystem till bostadsområde i Sundbyberg
Totalentreprenaden omfattar utförande av inkast och rörsystem på kvartersmark till sopsugsystemet i Orienteraren Hallonbergen, Sundbyberg. Inkasten skall betjäna 222 lägenheter på gården samt ytterligare 32 som ska byggas i befintliga lokaler.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad med 14 enheter.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stockholm
Nybyggnation av industrihall i anslutning till bef. kontorsbyggnad. Bta 5935 m2.
Ombyggnad av vårdhall i Kungsängen
Objektet omfattar i huvudsak en fordonsvårdhall om ca 720 kvm som ska rustas upp. Befintlig golvbeläggning av asfalt i hall rives samt urschaktning för nytt betonggolv samt oljegrop.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera 40 st moloker för hushållssopor i stadsdelen Ronna i Södertälje.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning m.m av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på ca 10 MW.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Avser tillbyggnad av industrihus med ca 1700 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Avser tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Avser ändring av planlösning i industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Avser uppförande av industrilokal.
Ny återvinningsstation i Lindholmen, Vallentuna
Planer finns för nybyggnad av en ny återvinningsstation i Lindholmen. Vallentuna- Åby 1:174 : 1635888
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av skjul.
Nybyggnad av ladugård i Österåker
Nybyggnad av ladugård för 15 mjölkkor och 15 kvigor.
Nybyggnad av pumpstation i Almnäs, Södertälje
Söderenergi/Telge avser att bygga en ny pumpstation i Almnäs, Södertälje kommun, med 2 framledningspumpar och 2 returledningspumpar. Pumpstationsbyggnaden omfattar processrum, el-rum, operatörsrum med tillhörande ventilation och övriga installationer samt wc. Total byggnadsyta ca: 150 m2. Entreprenaden omfattar mark- och grundläggning inkl installationer rör under mark, montering och ingjutning av anslutande fjärrvärmerör, byggnad (stomme och huskompletteringar) samt VVS.
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 2
Avser ombyggnad av insustrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av två lagerbyggnader.
Nybyggnad av lager i Haninge
Nybyggnad av genomgångslager.
Installation av belysning med energistyrning vid Östra Norsborg vattenverk
Entreprenaden omfattar följande övergripande moment: Rivning av befintlig el-anläggning, Spackling och målning av ytor samt Installation av ny el-anläggning.
Nybyggnad av lagerlokal i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetsbyggnad på Märsta 21:47 och Märsta 21:48.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Södertälje
Avser ny tryckstegringsstation samt rivning av befintlig tryckstegringsstation. Entreprenaden skall genomföras samtidigt som befintlig station är i funktion.
Rivning av produktionslokal i Huddinge
Avser rivning av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Avser återuppbyggnad av lager efter brand.
Utvändigt underhåll av tvättstuga i Nacka
Avser byte av fasadplåt till träfasad på två tvättstugor.
Ombyggnad av soprum i Stockholm
Avser ombyggnad av soprum.
Tillbyggnad av lager i Solna
Bygglov för tillbyggnad, lager.
Ombyggnad av återvinningscentral Ingmarsö, Österåkers kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten samt uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av förvarings-/servicelokal på Lovö, Ekerö kommun
Projektet omfattar nybyggnation av lokal för verksamhet omfattande förvaring och service av båtar mm för SLU, om 355 m2 BTA. Gjuten platta på mark, träfasad, plåttak, vatten, avlopp, el samt luft/vatten värmepump för uppvärmning.
Ny avloppsanläggning på Ängsö
Projektet avser tömning, rivning och bortforsling av en trekammarbrunn med infiltrationsbädd, föråldrade brunnar, ledningar osv och leverans, installation, driftsättning och provning av en ny minireningsverk.
Fasadrenovering på industrihus i Hägersten, Stockholm
Fasadrenovering och fasadänrding av industrilokal samt nytt staket. Bta 57 m2.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.