Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (7)
Arvidsjaur (23)
Boden (20)
Gällivare (30)
Haparanda (5)
Jokkmokk (9)
Kalix (8)
Kiruna (48)
Luleå (53)
Pajala (10)
Piteå (21)
Älvsbyn (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 225 st.

Basunderhåll järnvägsanläggning Norra Malmbanan
5 års avtalstid med option på ytterligare 1+1 år.
Basunderhåll av järnvägsanläggning sträckan Holmsund-Boden Södra
Sträckan Holmsund-Boden Södra inkl. tvärbanor.
Anläggande av bergrum för vätgaslagring i Luleå
Svartön 18:32,18:17,Svartöstaden 13:36. Nybyggnad av gaslager och en tre kilometer lång rörledning.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gällivare
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 812 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Boden
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 841 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Pajala
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 814 km.
Nybyggnad av värmeverksbyggnad i Haparanda
Nybyggnad av värmeverksbyggnad bestående av kontorsdel, pannhall, verkstadsdel och bränslelager samt övriga ytor.
Förläggning av fiberoptisk anläggning sträckan Harrträsk-Holmfors-Luleå
Förläggning av multidukt. Ca 200 km lång sträcka.
Halvvarm massabeläggning och väglinjemålning på väg E45 mellan Akkavare-Moskosel
Byggtid år 1: 2021-05-24 till 2021-10-01. Byggtid år 2: 2022-05-23 till 2022-09-30. Ca 36 km lång sträcka, bärighetsåtgärder.
Tankbeläggning och väglinjemålning på vägar i Norrbottens län
Väg E45 Vittangi-N.Soppero, Väg 631 Kålmis-Svannäs, Väg 523 Julträsk-Storberg och delen i Hedberg, Väg 522 Hedberg, Väg 660 Vistträsk-Vidsel, Väg 545 Storsund-Korsträsk, Väg 356 Degerselet-Niemisel och delen Bjurå-Avafors och Väg 760 Melderstein-Niemisel.
Modernisering av omformarstation i Tornehamn
Utbyte av stationskontrollutrustning samt elkraft. Malmbanan bandel 111 km 1520+230.
Banreparation av rullbana 14-32 vid F21 Luleå
Objektet avser i huvudsak banreparation av rullbana 14-32 samt skuldror till rullbanan.
Byte av järnvägsbro vid Malmbergsvägen i Gällivare
Ny betongbro i befintligt läge. Bandel 114.
Halvvarm beläggning och vägmarkering längs väg 374/662/658 i Norrbottens län
Väg 374 Vidsel-Storforsen, väg 662 Storforsen-Rfn och väg 658 Bredsel. Väg 374 och 658 utförs under 2021, väg 662 under sommaren 2022.
Ny infrastruktur deponi och servicetrafik (NIDS), SAK
Projektet SAK-NIDS (Ny Infrastruktur Deponi och Servicetrafik) omfattar vägar och El-arbeten (kraftmatning, belysning).
Ombyggnad av E4 genom Börjelslandet
Berörd del av E4 startar vid korsning med Holmarvägen fram till korsning med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383). Gc-port och anslutande gc-vägar anläggs vid Rupa, ny C-korsning vid anslutningen till Holmarvägen. Rivning och nybyggnad av busshållplatser i nya lägen med en trafiksäker utformning. Mitträcke och viltstängsel. Nya och upprustade enskilda vägar byggs i samband med att anslutningar till E4 stängs.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Beläggningsarbeten längs väg 983 mellan Autio-Kirkonlahti
Varm massabeläggning och väglinjemålning för väg 983 Autio-Kirkonlathi och fläckvis maskinavjämning väg 395 Junosuando-Autio.
Förnyelse av transformatorstation i Piteå
Avser förnyelse av transformatorstationen PT3243 Rosvik, genom att uppföra en helt ny inomhusstation invid den befintliga utomhusstationen.
Vädersäkring av ledningssträcka Sörbyn-Hästmyran 0,4-20 kV i Boden
Vädersäkringsprojekt av sträckan Sörbyn-Hästmyran. Entreprenaden omfattar ledningsbyggnation, kabelschakt, anläggning av 20 kV nätstationer, 0,4 kV kabelskåp samt belysningsfundament.
Tätortsåtgärder längs väg 671 i Älvsbyn
Ombyggnad av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan (väg 671). Total sträcka ca 1,2 km.
Riskreducerande åtgärder längs Murjeksvägen genom Vuollerim
Stabilitetshöjande åtgärder. Avser en sträcka på ca 140 meter i central Vuollerim.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig 4-vägskorsning (väg 968/616) till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafiken.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Nybyggnad av väg
Utbyte av ställverkstransformatorer KA1 och KK2, Kiruna
En stor del av ställverken och transformatorerna i K Anrikningsverk 1 (KA1) och K Kulsinterverk 2 (KK2) är installerade i början på 1980-talet och uppfyller inte dagens krav på personsäkerhet, underhållsvänlighet samt tillgång på reservdelar. Transformatorerna är även till största delen installerade inne i ställverksrummen vilket innebär ökade värmeproblem samt är mycket besvärliga att byta ut vid eventuellt haveri. Ställverk, transformatorer, frekvensomriktare samt montaget av dessa levereras i annan entreprenad inklusive driftsättning.
Ombyggnad av väg i Luleå
Hertsövägen - Ombyggnad delen Kråkörvägen - Gräsörvägen. Avser ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen för att klara av en ökad trafikmängd och tyngre fordon. I entreprenaden ingår även en grusad GC-väg från korsningen Gräsörvägen österut mot Lövskär.
Exploateringsområde för bostäder i Gällivare
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle.
Förstärkning av bro över Lule älv vid Porsiforsen NO Vuollerim
BK4 åtgärd. Stålbro. Förstärkning av liv samt underfläns på huvudbalkarna samt byte av nitar.
Ny väganslutning i Kiruna kommun
En väganslutning mellan Lokstallet och ny E10.
Anläggande av slaggyta på Kiruna avfallsanläggning
Avser byggnation av en ny verksamhetsyta inne på anläggningen där slaggrus används i konstruktionen. Den nya ytan kommer att användas som uppläggningsyta för kommande ask-/slaggrester från förbränningspannorna (Kiruna Värmeverk).
Anläggande av ny infrastruktur vid nya Kiruna centrum
Entreprenaden omfattar anläggande av infrastruktur för del av ny centrumkärna vid nya Kiruna centrum, kallat Infra Gula raden. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata. Gata ska anläggas till understa lagret asfalt (AG).
Anläggande av miljözoner i Malmberget
För delar av Malmbergets centrum kommer en miljözon av mer permanent karaktär att anläggas. Denna kommer att vara tillgänglig för allmänheten och fundera som park, besöksmål och aktivitetsyta under en längre tid. De delar av Malmbergets centrum som denna entreprenad omfattar är Torget, Fokushuset och Norrskensplatsen.
Ombyggnad av gata och VA i Arvidsjaur, etapp 2
Avser förnyelse av befintliga VA-ledningar i del av Villavägen samt utformning av vägen. Slutjustering samt beläggning av del av Villavägen, Gamla Landsvägen och Prostgatan ingår i entreprenaden. Entreprenaden är uppdelad i två Huvuddelar, HD1 och HD2, HD1 skall genomföras under 2021 och HD2 under 2022.
Utbyggnad av mark och infrastruktur för kulturhus i Nuolajärvi, Gällivare
På grund av utbredning av markdeformationer från gruvbrytningen i Malmberget ska LKAB enligt avtal med Gällivare kommun med flytta 14 kulturbyggnader till det nya bostadsområdet Nuolajärvi i Gällivare. För att det ska kunna ske behöver området dit byggnaderna ska flytttas markberedas och anläggas med gator, vägar, vatten och avlopp, belysning etc.
Anläggning av Nya Torget i Kiruna
Tekniska verken bygger Stadshusets torgytor vilket omfattar arbete med bl.a. planteringsytor omgärdade av cortenplåtsarger, solsoffa i nivåer, lek yta, belysning, vindskydd för handikapparkering, VA-ledningar samt torgets markbeläggning mm.
Ombyggnad av vandringshinder/vägtrumma vid Mattesbäcken
Vägtrumma/vandringshinder för vattenlevande djur.
Anläggande av ytskikt i Nya Kiruna Centrum, Etapp 1
Omfattar anläggandet av ytskikt på följande områden: Svarta Björns gata, Östra Flyttleden samt Malmvägen mellan Kv 1001-Kv 10. Med option på del av Malmvägen, Busshållplats Torget.
Projekteringsledare till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Gäller projekteringsledning vid framtagandet av förfrågningsunderlag/bygghandlingar till entreprenadskedet.
Nybyggnad av parkeringsplats vid Sunderby sjukhus i Luleå
Ny parkering på västra sidan om sjukhuset mot väg 97. Avser nybyggnad av 200 p-platser med motorvärmare och laddstationer för elbilar.
Nybyggnad av multibana, Luleå
Luleå Gjutarens IF vill skapa en träningsanläggning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Banan är tänkt att användas för olika aktiviteter på hjul som exempelvis rullskidor och cykel.
Ombyggnad av gata och VA i Öjebyn, Piteå
Objektet avser ombyggnation av befintlig gata och VA på Länkvägen – Tärnvägen. Relining av va-ledningar ska utföras på två sträckor. Entreprenaden omfattar även byggnation av två busshållplatser på Hällanvägen.
Sanering och fyllning inom område 4, kvarter 67 i nya Kiruna centrum
Avser sanerings- och fyllnadsentreprenad inom område 4, kvarter 67 och upplagsyta i nya Kiruna centrum.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Månsbyn
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Kalix Månsbyn.
Ombyggnad av gata, VA och fjärrvärme i Piteå
Objektet avser ombyggnation av befintlig gata och VA längs Nötövägen mellan Strömnäsgatan och Lidgatan. På hela sträckan anläggs även en ny belyst kantstensavskild gång- och cykelväg och ny fjärrvärmeledning.
Vägbyggnad vid huvudnivå Fabian 1250, Malmberget, etapp 2
Objektet är beläget i Malmberget, Vitåfors, MUJ.
Anläggande av fördröjningsdike för dagvatten i Västra gröna fingret, Kiruna
Omfattar anläggande av försörjningsdike för dagvatten i västra gröna fingret i nya Kiruna centrum.
Omdragning av väg i Malmberget
Objektet avser omdragning av Puoitakvägen i Malmberget.
Renovering av vattentorn i Hedenäset
Objektet avser renovering av vattentornet i Hedenäset. Vattentornet är ca 35 m högt med stomme av betong. Vattenreservoaren rymmer ca 250 m³.
Ombyggnad av väg och GC-väg, Svappavaara
Objektet avser ombyggnad av Olof Tålcks väg samt om- och nybyggnad av GC-väg mellan vakten och den nya personalmatsalen.
Nya lågspänningsställverk till projekt Nytt Energilager i Luleå
Upphandlingen avser tre lågspänningsställverk för kraftmatning av processutrustning inom projektet Nytt Energilager.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland
Utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar längs bandel 124 (Bredåkersvägen plk 51425, Hedenforsvägen plk 51430 och Åkerholmsvägen plk 53758).
Ny skyddsväxel och dvärgsignal i Murjek
Slopning av spårspärr 10, ny skyddsväxel, installation av dvärgsignal för att få växlingsväg ut från terminalen.
Restaurering av stentrummor och vattenfaunapassage i Norrbottens län
Restaurering av två stentrummor vid Fällfors och en vattenfaunapassage vid Skällbäcken. Älvsbyn och Piteå kommuner.
Nybyggnad av gc-väg i Kalix
Planer finns för ny gång- och cykelväg från Björknäs till Gammelgården.
Anläggande av skidspår/skoterled i Luossavaara, Kiruna
Anläggande av skidspår/skoterled med belysning ca 1300 m från Petsamoplanen/befintligt elljusspår till Luossavaara alpin anläggning. Avser 5 m brett spår med enklare överbyggnad och diken.
Krönhöjning av Dammdel B-F i Vitåfors, Malmberget
Avser en krönhöjning av dammdel B-F i Vitåfors, Malmberget, i entreprenaden ingå även jobb vid anfang F. Totalt volym är 105 300 m3 som ska fyllas och 27 600 m3 som ska fraktas bort.
Ny ställverkscontainer till LKAB Minerals Vitåfors
Avser en ställverkscontainer innehållande ett nytt lågspänningsställverk, högspänningsställverk och transformator inklusive komplett installation och idrifttagning av containerställverket.
Alliansen krossanläggning ställverkscontainer, LKAB Malmberget
Avser en ställverkscontainer som skall förse Alliansen krossanläggning med kraft. Containern skall inrymma separata utrymmen för högspänningsställverk, transformator samt lågspänningsställverk.
Ombyggnad till rondell vid Sinksundet i Luleå
Arbetet med Sinksuddsrondellen sker i korsningen Bensbyvägen, Revelsuddsvägen och Björsbyvägen.
Upprustning av torg och kaj i Arjeplog
Arjeplogs kommun avser att genomföra en upprustning av utemiljön kring torget och kajen för att öka attraktiviteten, användningen och trivseln.
Byte av ställverk 6 kV i Malmberget
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av Ställverk 6kV mm.
Anläggande av ny infartsväg till Stena metall, nya Kiruna Centrum
Avser ny anslutningsväg i nya Kiruna Centrum, vid Malmvägen i Kiruna Kommun.
Ny ställverksbyggnad för KS utfrakt, Kiruna
Avser nybyggnad av ställverksbyggnad vid LKAB industriområde Kiruna Sovring,KS53.
Utbyggnad av LSP-ställverk vid sjukhus i Piteå
Avser projektering, leverans, installation och idrifttagning/kontroll av 1 st nytt lågspänningsställverk och byte av 4 st elcentraler för A/B-kraft.
Ny konstsnöanläggning till Prästberget i Arvidsjaur
Avser rivning av befintlig konstsnöanläggning, uppbyggnad av ny konstsnöanläggning inklusive styrsystem.
Dammhöjning av sandmagasin i Kiruna 2021
En dammhöjningsplan är framtagen i gällande miljötillstånd för att säkerställa deponeringskapaciteten. De sträckor som är planerade att höja 2021 är del av R-O och O-O2.
Förläggning av ny huvudvattenledning i Kåbdalis, Jokkmokks kommun
En ny färskvattenledning ska anläggas från vattenverket vid E 45 in mot Kåbdalis skidliftar. Ledningen kommer att förläggas under E 45 och inlandsbanan. En mindre del av förläggningen kommer även att innefatta spillvatten och inkoppling mot befintliga ledningar kommer att ske.
Vattenhantering Torr deponi - Mark och rörledningar, Svappavaara
LKAB avser att anlägga ett dikessystem runt den torra deponin i Svappavaara, syftet med denna är att avbörda nederbörd från deponin för att vidare efterbehandlas genom sedimenteringsdammar och oljeavskiljare innan utsläpp i Metträsket.
Kylvattenreturer till klarningsmagasin, LKAB Kiruna
LKAB har för avsikt att anlägga en drygt tre km lång ledning från pumpstation KP50, där kylvattenreturer från bland annat avgaspannor och kompressorer samlas upp, till klarningsmagasinet. Nedre delen av ledningen förbereds för att även att hantera flöden från pumpstation KP15.
Plankorsningsåtgärder i Piteå
Förstärkt vägskydd. Km 51+704.
Ombyggnad av VA-ledningar vid F21, Luleå Garnison
Entreprenaden omfattar i stora drag arbeten med relining av självfallsledningar, rörspräckning av vattenledningar och schaktarbeten vid F21, Luleå Garnison.
Trafiksäkerhetsåtgärder i centrala Kiruna
Entreprenaden omfattar olika trafiksäkerhetsåtgärder runt om i Kiruna. Projektet omfattas av VA, Opto, belysning samt beläggningsarbeten.
Utbyggnad av fiberoptiskt transportnät från Örarna till Bensbyn, Luleå
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av 40/32 rör för att förbinda 2 stycken accessnoder. Delar av sträckan omfattar även förläggning av 110 rör och jordlina. Objektet är beläget längs väg 596, sträckningen Örarna-Bensbyn, Luleå Kommun.
Ombyggnad av högspänningsställverk 22kV mm, Arvidsjaur
Entreprenaden omfattar utbyte av 2 stycken 22kV-ställverk, AJB.
Anläggande av ny infrastruktur och lokalgata i Jukkasjärvi
Entreprenaden omfattar anläggande av ny infrastruktur och lokalgata i samband med förlängning av Slöjdvägen, Jukkasjärvi.
Byte av växel, Vitåfors bangård Vitåfors
Byte av Växel 18 och 38 samt spårarbeten på Vitåfors bangård.
Flytt av kommunikationsnod i Jokkmokk
Avser uppförande av ny huvudnod samt flytt av förbindelser och utrustning. Med flytt av nod avses bland annat projektering, tillståndsansökan, markavtal, markarbeten, uppsättning av nod, rörläggning, kabeldragning, fiberskarvning, håltagning i fasad, anslutning av fiberkabel samt driftsättning av switch och samordning med andra operatorers utrustningsflyttar. Befintlig nod är beläget i Jokkmokk tätort, Västra Torggatan 12 och skall flyttas till Västra Torggatan 11.
Utbyte av vattensprinkleranläggning vid KA1- KK2, LKAB Kiruna
Avser utbyte och komplettering av vattensprinkleranläggning i samband med KA1-KK2 Ställverksutbyte.
Utförande av WIM-installationer i Haparanda, Jönköping och på Svinesundsbron
Leverans och installationer av 3 st nya WIM stationer för trafikstatistik. Vågsensorer, slingor för mätning av hastigheter, väggsidesskåp, installation av mätsystem.
Förläggning av sjökabel mellan Luleå centrum - Bergnäset
Förläggning av sjökabel ca 1,5 km mellan Luleå centrum och Bergnäset.
Bärighetsförstärkning av bro över Råne Älv i Mårdsel
Förstärkning av stålbro för att klara BK4.
Ombyggnad av markförläggning 20kV luftlinje, AJB Arvidsjaur
Avser grävning och förläggning av ny 20kV-högspänningskabel ca 4500 m med tre stycken transformatorkiosker. Förläggning av kanalisation med dragbrunnar ca 2x4500 m för blåsfiber. Tryckning under 2 st bäckar samt 2 st vägar med asfaltyta. Rasering / markåterställning av befintlig luftledning 3000 m med 44 trästolpar och en transformatorstation, 2 st stolptransformatorer.
Installation av vattenmätarbrunnar på ledningsnätet i Överkalix
Avser installation av 2 st vattenmätarbrunnar på ledningsnätet i Överkalix samt en brunn med reduceringsventil. I projektet ingår även viss nyförläggning av vattenledning samt nya avstängningsventiler.
Anläggande av konstgräsplan i Luleå
Avser anläggande av konstgräsplan med belysning.
Omsättning av seriekablar för flygplatsljus mm på F21 Kallax flygplats i Luleå
Avser byte av seriekablar, primärkontakter och serietransformatorer för flygplatsljus på F21 Kallax flygplats.
Nybyggnad av parkering vid Trollsjön, Kiruna
Avser anläggande av parkeringsplats, busshållplatser och vandringsledstart i Låktatjåkka, Kiruna kommun.
Ny lekplats i Stadsparken i Luleå
Arbeten som ingår i uppdraget är: Markarbete, Utrustning till lekplats, Projektering av uppdraget samt Montering av utrustning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.