Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (6)
Boden (18)
Gällivare (39)
Haparanda (6)
Jokkmokk (7)
Kalix (6)
Kiruna (27)
Luleå (35)
Pajala (12)
Piteå (14)
Älvsbyn (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 179 st.

Nybyggnad av vindkraftverk i Haparanda
Wpd Offshore Sweden undersöker om det är möjligt med en vindkraftspark inom Haparanda skärgård och Kalix skärgård, utanför nationalparken Sandskär och Malören.
Basunderhåll järnvägsanläggning Norra Malmbanan
5 års avtalstid med option på ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av bangård vid Luleå Centralstation
Rivning och demontering av 5000 meter spår, nybyggnad av 4000 meter spår, 21 nya växlar. Ny sidoplattform, färdigställande av mellanplattform och plattformsförbindelse samt signal- och telearbeten.
Stationsförnyelse Letsi
Letsi PK46 stationsförnyelse.
Stationsförnyelse Messaure
Messaure PK4 stationsförnyelse.
Ombyggnad av väg 395 mellan Autio-Anttis
Ca 20 km lång sträcka. Breddning och förstärkning, nytt påfartsfält för trafik från väg 99 västerut, gc-bana vid Erkheikki, bulleråtgärder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Pajala
Nybyggnad av 23-30 vindkraftverk.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gällivare
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 812 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Boden
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 841 km.
Utbyggnad av spår för personvagnsuppställning vid Luleå Centralstation
Flytt av personvagnsuppställning. Byggnation av fyra stycken 500-620 meter långa uppställningsspår, två lokuppställningsspår samt ett uppställningsspår för regionaltåg. Ca 4000 meter elektrifiering ingår.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Pajala
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 814 km.
Ny infrastruktur deponi och servicetrafik (NIDS), SAK
Projektet SAK-NIDS (Ny Infrastruktur Deponi och Servicetrafik) omfattar vägar och El-arbeten (kraftmatning, belysning). Avser en ny väg till LKAB:s södra deponiområde för tunga fordon. Den asfalterade vägsträckan kommer att bli 3,5 km lång och 14 meter bred, och ska klara av att bära fordon med lastkapacitet upp till 110 ton. I uppdraget ingår även att förbättra befintliga vägar som kommer att få en ökad trafikmängd när andra vägar stängs. Nya rondeller anläggs och korsningar får belysning för att höja säkerheten. Även flytt av den befintliga tankstationen ingår.
Spårbyte längs Pite- och Skelleftebanan, etapp 1
Pitebanan rustas mellan Innantill och Arnemark, Skelleftebanan rustas mellan Gråberg och Myckle. Ca 34 km lång sträcka totalt. Byte av träslipers till betongslipers, ny räl.
Muddring/sanering av sjö i Kiruna
Avser muddring/sanering av sjö.
Nybyggnad av värmeverksbyggnad i Haparanda
Nybyggnad av värmeverksbyggnad bestående av kontorsdel, pannhall, verkstadsdel och bränslelager samt övriga ytor.
Ny bro över Aisjaures utlopp vid Östansjö
Rivning av befintlig bro nr 25-8-1. Ny dubbelfilig bro/samverkansbro.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
Luleå kommun avser upphandla sagda general- och utförandeentreprenad som avser förläggning av flera va-ledningar parallellt, tryckledningar och självfallsledning cirka 5,5 km inklusive produktion och sättning av två nya spillvattenpumpstationer. Spillvattenpumpstationerna upphandlas av generalentreprenören med hjälp av tillhandahållen rambeskrivning. Detaljerade produktionsritningar för spillvattenpumpstationerna ska upprättas av entreprenören eller dess underentreprenör/leverantör och godkännas av beställaren innan tillverkning får påbörjas.
Modernisering av omformarstation i Tornehamn
Utbyte av stationskontrollutrustning samt elkraft. Malmbanan bandel 111 km 1520+230.
Åtgärdande av vandringshinder vid Torne-Kalixälv, paket 4
Vandringshinder vid Alttajoki väg 877, Kulijoki väg E45, Ryssäjoki väg E45, Sulajoki väg E45 och Kallokajoki väg E45.
Ny infrastruktur för bangård mm i Kiruna
Den nya Sjöbangården kommer att anläggas med 9 spår i bredd som mest och utmed denna kommer ny infartsväg, gång- och cykelväg, servicevägar, media och skalskydd att anläggas. Anslutningen av den nya Sjöbangården mot Malmbanan och LKABs lok- och vagnsverkstäder kommer att ske ca 1 km längre bort utmed Kiruna Malmbangård (KMB) varför anslutningsspår och växlar kommer att anläggas sidan av dagens KMB. Anläggningsarbeten som tas fram i denna projektering kommer i huvudsak att utföras under år 2022-2023.
Förnyelse av kontrollanläggning Isovaara
Förnyelse kontrollanläggning Isovaara.
Nybyggnad av kallbadhus i Luleå
Nybyggnad av kallbadhus i Luleå.
Nya busshållplatser längs E10 vid Abisko östra
Två nya busshållplatser vid Naturvetenskapliga stationen. Ny busshållplats vid Abisko östra. Nytt körfält för vänstersväng vid infart till Abisko östra. Ca 200 meter kantstensbunden gång- och cykelväg längs Kalle Jons väg. Strukturering av korsning inklusive hastighetsdämpande åtgärd längs Kalle Jons väg och Karvens väg.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland
Utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar längs bandel 124 (Bredåkersvägen plk 51425, Hedenforsvägen plk 51430 och Åkerholmsvägen plk 53758).
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig 4-vägskorsning (väg 968/616) till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafiken.
Utbyggnad av landningsbana i Gällivare
Nybyggnad av Start Extension bana 30, Lapland Airport. 150 m i östlig riktning, bestående av mark-, beläggnings och elarbeten.
Åtgärdande av vandringshinder vid Lillån och Bjursbäcken
Ny stålbalksbro (konstruktionsansvar) samt rivning av damm vid Lillån, ny bantrumma (diameter 1,8 m) vid Bjursbäcken under E10.
Nybyggnad av transformatorstation i Vitåfors
Ny transformatorstation 400 kv
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E45 genom Porjus
Beläggning av E45 samt ombyggnad av gång- och cykelbana genom Porjus. Busshållplats, ny gångbana, hastighetsdämpande refug, passager.
Ny planskild passage vid Merasjärvi
Del av Junosuando-Svappavaara/Projekt Malmtransporter. Planskild passage över väg 395 vid Kiruna kommuns skoterled .
Nybyggnad av väg i Kiruna
Avser anläggande av 2 gator i Kiruna kommun.
Utbyte av järnvägsbro över Sommarvägen i Koskullskulle
En gc-väg på västra sidan om vägen, separerad med kantsten från biltrafiken, ingår. Bandel 114 Gällivare-Koskullskulle, stråk 21. Ny bro i befintligt läge, bortrivning av den nuvarande bron.
Ny anslutningsväg i Kiruna kommun
Avser anläggande av en väg från Lokstallsvägen till anslutningspunkt vid Nordkalottvägen inom Kiruna-C. Entreprenaden omfattar en plattrambro och bullerskärm, gång- och cykelbana med tillhörande belysning samt belysning efter väg.
Ombyggnad av väg/gata i Älvsbyn
Avser ombyggnad av väg/gata.
Ombyggnad av värmeanläggning på flygplats i Gällivare
Avser ombyggnad av värmeanläggning på Lapland airport.
Omläggning av huvudvattenledning i Boden
Avser omläggning av huvudvattenledningen från Pagla vattenverk till en punkt i nivå med Apelvägen, en sträcka på ca 3 km. Projektet omfattar omläggning av befintlig huvudvattenledning av dimension 500 mm.
Anläggande av miljözoner i Malmberget
För delar av Malmbergets centrum kommer en miljözon av mer permanent karaktär att anläggas. Denna kommer att vara tillgänglig för allmänheten och fundera som park, besöksmål och aktivitetsyta under en längre tid. De delar av Malmbergets centrum som denna entreprenad omfattar är Torget, Fokushuset och Norrskensplatsen.
Ombyggnad av väg och VA-ledningar i Rosvik, Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintliga gator och VA-ledningar. Arbetsområdet börjar i korsningen Ängsvägen/Pitevägen, fortsätter längs hela Ängsvägen och viker sedan av in på Norsvägen (mellan Ängsvägen och Lulevägen) samt Handelgränd.
Anläggande av ny infrastruktur i nya Kiruna centrum
Entreprenaden omfattar anläggande av infrastruktur för del av ny centrumkärna vid nya Kiruna centrum, kallat Infra Etapp 4 Kunskapsnoden. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata. Gata ska anläggas till understa lagret asfalt (AG).
Anläggande av ny infrastruktur vid nya Kiruna centrum
Entreprenaden omfattar anläggande av infrastruktur för del av ny centrumkärna vid nya Kiruna centrum, kallat Infra Gula raden. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata. Gata ska anläggas till understa lagret asfalt (AG).
Reparation av bro vid Borgforsen
Bandel 153, km tal: 104+193. Betongreparationer och pågjutning av skivpelare belägna i vatten, betongreparationer på trågbalkens över yta, insida och utsida samt balkarnas ändar på norra sidan, isolering av jordsida ändskärmar, slamning av delar av trågbalken samt luftsida ändskärmar, målning av räcken.
Förstärkning av bro över Torne älvs huvudgren vid Övertorneå
BK4 åtgärd, betongbro. Förstärkning med hjälp av livavstyvare mm.
Nybyggnad av parkeringsplats vid Sunderby sjukhus i Luleå
Ny parkering på västra sidan om sjukhuset mot väg 97. Avser nybyggnad av 200 p-platser med motorvärmare och laddstationer för elbilar.
Nybyggnad av multibana, Luleå
Luleå Gjutarens IF vill skapa en träningsanläggning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Banan är tänkt att användas för olika aktiviteter på hjul som exempelvis rullskidor och cykel.
Anläggande av park i Gällivare
Avser anläggande av park, grönytor.
Nybyggnad av fibernät i Luleå
Etablering av fibernät vid SSAB s anläggning i Luleå
Anläggande av gator och VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Exploatering för utökning av verksamhetsområde i Luleå
Avser exploatering för verksamhetsområde.
Nybyggnad av infartsväg till äldreboende i Piteå
Avser nybyggnad av tillfartsväg till äldreboende som ska byggas öster om området Strömnäsbacken och Nötövägen. Infartsvägen som upphandlas är en ca 400 meter lång grusväg där även anläggning av VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, tomrör för opto och nya elledningar ingår.
Förnyelse av fjärrvärmenät till flertalet byggnader inom Luleå Garnison
Ombyggnation av del av fjärrvärmenätet inklusive anslutningen i byggnader.
Reparation av järnvägsbro över Piteälven vid Sikfors
Utbyte av befintligt tätskikt i betongbrodelar. Bandel 141 (Nyfors-Piteå) km 22+450.
Anläggande av fördröjningsdike för dagvatten i Västra gröna fingret, Kiruna
Omfattar anläggande av försörjningsdike för dagvatten i västra gröna fingret i nya Kiruna centrum.
Byggledare vägmarkering inom Norrbottens län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2023-01-01–2023-12-31. ─ Option två: 2024-01-01–2024-12-31.
Konsultuppdrag för aktiv lavinbekämpning i Nuoljafjället väster om Abisko
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 1 vintersäsonger per år.
Renovering av vattentorn i Hedenäset
Objektet avser renovering av vattentornet i Hedenäset. Vattentornet är ca 35 m högt med stomme av betong. Vattenreservoaren rymmer ca 250 m³.
Byte av vägbelysning etapp 2, Vitåfors Malmberget
Avser byte av vägbelysning såsom stolpar, armaturer och kablage inom Vitåfors industriområde av en sträcka på ca 1800 meter.
Ny konstsnöanläggning till Prästberget i Arvidsjaur
Avser rivning av befintlig konstsnöanläggning, uppbyggnad av ny konstsnöanläggning inklusive styrsystem.
Anläggande av skidspår/skoterled i Luossavaara, Kiruna
Anläggande av skidspår/skoterled med belysning ca 1300 m från Petsamoplanen/befintligt elljusspår till Luossavaara alpin anläggning. Avser 5 m brett spår med enklare överbyggnad och diken.
Förläggning av sjökabel mellan Luleå centrum - Bergnäset
Förläggning av sjökabel ca 1,5 km mellan Luleå centrum och Bergnäset.
Rörbyte i NIO-området, LKAB Kiruna
Dag- och spillvattenrören utanför manskapshusen i Kiruna är i dåligt skick, dessa ska bytas ut. Spillvattenrör utanför LAB NIO byts också ut.
Körfältsjustering vid trafikplats Gäddvik
Justering av södergående körfält på E4 vid trafikplats Gäddvik genom målning samt rivning av väg. Viltstängsel längs Gamla Riksvägen och väg 968 förlängs.
Markarbeten för oljeavskiljare i NIO-området, LKAB Kiruna
Ny oljeavskiljare MCV innebär grävning för oljeavskiljare samt anslutningsledningar från MCV samt bussgaraget till erforderligt djup för anpassning till dagvattenledningen.
Byte av ställverk och styrutrustning till befintligt reservkraftsanläggning i KK2, Kiruna
Beställaren avser att i projekt ”Ställverksbyte K Anrikningsverk 1 /K Kulsinterverk 2” under Etapp 3, våren (2022), byta ut ställverk och styrskåp för reservkraftgeneratorer i K Kulsinterverk 2 (KK2). Eftersom generatorerna nyligen renoverats avses dessa behållas.
Infodring av spillvattenledning i Vittangi
Entreprenaden omfattar infodring av ca: 1 580 lpm. huvudledning 500 mm i Vittangi.
Installation av grundvattenrör i jord, Malmberget
Entreprenaden omfattar Installation av grundvattenrör i jord, Malmberget.
Utredning av tre potentiellt förorenade områden inom industriområdet i Svappavaara, LKAB
Avser upphandling avseende utredning av tre potentiellt förorenade områden på LKAB:s sidobergsupplag inom industriområdet i Svappavaara. På sidobergsupplaget inom LKAB:s industriområde i Svappavaara har det pågått annan verksamhet som nu behöver utvärderas. Det handlar om två industritippar och ett område där en liten verkstad har funnits.
Utbyte av rörstöd till TMC-ledning i Vitåfors
Avser utbyte av rörstöd till tmc-ledning Vitåfors.
Utbyte av vattensprinkleranläggning vid KA1- KK2, LKAB Kiruna
Avser utbyte och komplettering av vattensprinkleranläggning i samband med KA1-KK2 Ställverksutbyte.
Installation av laddstolpar till elbilar i Luleå
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Ombyggnad av skjutbana med tak över kulfång i Boden
Objektet omfattar ombyggnad av skjutbana med tak över kulfång.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.