Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (5)
Boden (14)
Gällivare (14)
Haparanda (3)
Jokkmokk (8)
Kalix (5)
Kiruna (20)
Luleå (37)
Pajala (9)
Piteå (12)
Älvsbyn (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Ombyggnad till mötesfri landsväg på E10 mellan Avvakko-Lappeasuando
Ombyggnad av E10 Avvakko till Lappeasuando (bro vid Kalix älv) ca 19 km, 2+1 väg ca 15 km, 1+1 ca 2,4 km. Åtgärder på 2 befintliga broar, ett utbyte av bro, ny GC bro över Soutukoski i Skaulo, ny bro över Kivijoki och två nya faunapassager (planfria).
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård. Bulleråtgärder, servicevägar och belysning. Ca 4500 m spår, 11 växplar, nya kontaktledningar och nätstationer.
Stationsförnyelse Messaure
Messaure PK4 stationsförnyelse.
Ombyggnad av väg 395 mellan Autio-Anttis
Ca 20 km lång sträcka. Breddning och förstärkning, nytt påfartsfält för trafik från väg 99 västerut, gc-bana vid Erkheikki, bulleråtgärder.
Bärighetshöjande åtgärder på väg 750 sträckan Holmfors-Sandträsk
Ca 33 km lång sträcka, bärighet och tjälsäkring, BK4. Bro över Gåsträskbäcken ingår.
Muddring/sanering av sjö i Kiruna
Avser muddring/sanering av sjö.
Byte av växlar längs Malmbanan sträckan Linaälv-Kalixfors
Omfattar byte av 11 spårväxlar längst bandel 113 på Malmbanan i Linaälv, Harrå, Fjällåsen, Gäddmyr och Kalixfors. Bangårdsförlängning.
Ny intagsdel och mekanisk rening på Uddebo reningsverk i Luleå
Ny intagsdel samt mekanisk rening till Uddebo reningsverk.
Bärighetsåtgärder på väg 356 mellan Åskogen-Degerselet
Ca 7 km, förstärkning av vägen, breddning av befintliga p-platser, höjning av vägprofilen, dikesrensning, byte av skadade vägtrummor. Åtgärdande av vandringshinder vid Storbäcken ingår.
Nybyggnad av ackumulatortank i Haparanda
Haparanda värmeverk avser på totalentreprenad uppföra en ny ackumulatortank invid värmeverket på fastigheten Haparanda 3:34. Arbetena omfattar leverans av komplett driftsatt ackumulator exklusive mark och byggnadsarbeten.
Ombyggnad av väg 395 genom Junosuando by
Breddning och förstärkning av väg, anläggande av gång- och cykelbana samt bullerskyddsåtgärder. Ca 4 km lång sträcka.
Nya passager för stora däggdjur längs Malmbanan mellan Kalixfors-Råtsi
Faunabro över Malmbanan mellan Kalixfors och Råtsi.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
Avser nybyggnad av överföringsledning. Etapp 1 rsm-id 1598961.
Byte av bro över Råneå älv vid Nattavaara station
BK4 åtgärd, betongbro. Omledningsväg ingår.
Ny växelströmsledning, Messaure-Keminmaa
Ny ledning mellan Sverige och Finland. VI planerar att tillsammans med Finlands stamnätsoperatör, Fingrid bygga en 400 kV växelströmsledning från Messaure i norra delen av Sverige till Keminmaa på den finska sidan.
Anläggande av ytskikt i Nya Kiruna Centrum
Detta projekt innefattar anläggandet av ytskikt i nya Kiruna centrum. Entreprenaden omfattar anläggande av ytskikt(asfaltering, plattsättning, kantsten, belysning, grönytor m.m.) i återstående delar av kvarter 1 till 10, totalt ca. 60 000 m2. Uppdraget beräknas pågå i fyra- fem år med delar av centrum som projekteras och anläggs respektive år med projektering (fas 1) under vinter/vår och anläggande (fas 2) barmarkstid varje år.
Nybyggnad av väg i Luleå
Nybyggnad av Kronanvägen, en länk i stadens trafiknät som saknas och som skulle gynna kollektivtrafik, gående och cyklister men även innebär en genare väg för bilister. Den nya delen av Kronanvägen mäter ca 2 kilometer.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Avser nybyggnad av bensinstation.
Förnyelse av kontrollanläggning Isovaara
Förnyelse kontrollanläggning Isovaara.
Anläggande av ny infrastruktur i Kiruna
Objektet avser anläggande av ny infrastruktur inom Kiruna kommun. Entreprenaden omfattar nybyggnation av gata, VA, dagvatten, opto, kraft och belysning.
Anläggande av ny infrastruktur i Kiruna
Objektet avser anläggande av ny infrastruktur inom Kiruna kommun. Entreprenaden omfattar nybyggnation av gata, VA, dagvatten, opto, kraft och belysning.
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor på vägar i Norrbottens län
Väg 703 Broheden-Pålänge, väg 711 Bjumisträsk-Kvarnberget, väg 712 Kvarnberget-Båtskärsnäs, väg 713 Båtskärsnäs(712)-Axelsvik, väg 729 Nikkala-Kattilasaari, väg 730 Kattilasaari, väg 819 Porjus-Ålloluokta och väg 870 Kaalasjärvi-Nikkaluokta. Väglinjemålning ingår.
Förstärkning av el-/kraftledning i Jokkmokk
Avser förstärkning och tillbyggnad av el/kraftledning.
Rivning och sanering av fd kemtvätt i Boden
De planerade åtgärderna är: 1. Rivning av befintlig byggnad på Pilen 6. Byggnadsytan är ungefär på 2 500 m2 och byggnaden är i huvudsak ett plan, samt två plan i en mindre del, plus hel källare 2. Schaktsanering inom Pilen 2 och i gatumark i korsningen Garnisonsgatan och Lundagårdsgatan, samt söder om korsningen. Schakterna är omkring 1 000 m3 respektive 5 000 m3 och schaktdjup på ca 5 m. I nuläget är det inte avgjort om de två schaktområdena samordnas i eller delas upp i två separata entreprenader. 3. Spontning och schaktarbeten av förorenade massor inom Pilen 6. Denna schakt är ca 10 000 m3 med schaktdjup upp till 7 m
Nybyggnad av maskinhall och kontor i Kiruna
Avser nybyggnad av maskinhall, kontor och lokaler för utbildning/konferensrum varav kontors och utbildningsytan är ca 300 kvm uppdelad i 2 våningar.
Bullerskyddsåtgärder och viltstängsel längs E4 sträckan Åkroken-Rolfs
Ca 7,4 km lång sträcka. Viltstängsel, viltuthopp samt bullerskyddsåtgärder.
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 2:3
Eliminering av fyra stycken vandringshinder varav tre ligger i Arvidsjaurs kommun och ett inom Älvsbyns kommun. Vandringshindren ligger på väg 95, väg E45/95, väg 654 samt enskild väg.
Anläggande av fjärrvärme- och vattenledning, Luossavaara-Jägarskolan
Projektet innefattar anläggandet av Ny Fjärrvärme-och Vattenledning i delar av Kiruna C.
Sanering av industritomt i Luleå
Avser marksanering och provtagning av fyllnadsmassor och förorenad mark som innehåller PFAS-ämnen. Kopplat projekt. (2084650)
Ombyggnad av väg för testcenter av vindkraftverk i Arjeplog
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg för att kunna frakta större vindkraftverk.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Avser anläggandet av ny väg som förbinder Forvägen med Lastvägen samt en ny väg mellan Lastvägen och Malmvägen i Kiruna kommun. Ingående arbeten kommer att bestå av Mark, VA, och Belysning.
Provmuddring av farled i Luleå
Syftet med provmuddringen är att förbättra och bekräfta kunskapen om de geologiska och geotekniska förhållandena inom Malmportenprojektet (rsm-id 1443085).
Infrastrukturmodernisering vid K4, Arvidsjaur
Omfattar huvudsakligen byte av 6 st transformatorstationer, 1 st kopplingsstation med plats för framtida transformator m.m. samt nyinstallation av 1 st transformatorstation. Samtliga transformatorstationer utförs med utrymme för lågspänningsanslutningar etc. Objektet är beläget i Arvidsjaurs kommun inom Arvidsjaurs Garnisonsområde K4.
Upprustning av Porsö centrum, Luleå etapp 2
Avser ny utformning av bibliotekstorget (torget vid biblioteket) , kyrkotorget (torget vid kyrkan), GC-vägar runt centrum, GC-bro samt bilparkeringar
Nybyggnad av vattenreningsverk i Sarkasvaara
Upphandling sker i en Tvåstegsupphandling. En ny anläggning för dricksvattenproduktion ska uppföras. Denna anläggning ska bestå av nya byggnader för vattenbehandling och distribution, infiltrationsbassänger, ledningar i mark samt 500 kubikmeter reservoar. Ultraviolett ljus ska användas som reningsmetod. Borrningar för brunnarna är redan utförda.
Byte av lågspänningsställverk vid trafikcentralen i Boden
Utbyte av lågspänningsställverk inklusive omkopplingsautomatik.
Exploateringsområde för bostäder i Gällivare
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle.
Ny planskild passage vid Merasjärvi
Del av Junosuando-Svappavaara/Projekt Malmtransporter. Rörbro under väg 395 vid Kiruna kommuns skoterled i höjd med sjön Särkijärvi.
Utbyte av betongplatta vid uppställningsplatser, Luleå Airport
Befintlig betongplatta/ uppställningsplats behöver bytas ut.
Nya busshållplatser längs E10 vid Abisko östra
Två nya busshållplatser vid Naturvetenskapliga stationen. Ny busshållplats vid Abisko östra. Nytt körfält för vänstersväng vid infart till Abisko östra. Ca 200 meter kantstensbunden gång- och cykelväg längs Kalle Jons väg. Strukturering av korsning inklusive hastighetsdämpande åtgärd längs Kalle Jons väg och Karvens väg.
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 1:2
Åtgärdande av 5 st vandringshinder utmed väg E45.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Ny väg till badhuset.
Plankorsningsåtgärder i Piteå
Förstärkt vägskydd. Km 51+704. Ljus- och ljudsignal ersätts med helbommar, en bomanläggning för bilväg och en separat för GC-väg. Bandel 141.
Ombyggnad av VA-ledningar i Öjebyn, Piteå
Entreprenaden omfattar förläggning av VA-ledningar längs Råggatan, Havregatan och Vetegatan i Öjebyn.
Ombyggnad av VA-ledningar vid Luleå Garnison
Entreprenaden omfattar i stora drag arbeten med relining av självfallsledningar, rörspräckning av vattenledningar och schaktarbeten. Objektet är beläget i Luleå kommun inom Luleå garnisonsområde.
Ombyggnad av broar längs väg 516 i Norrbottens län
Bro 25-531-8 Knipmyrbäcken (vandringshinder, ny valvbåge) och bro 25-609-7 Lillströmmen (utbyte rörbro mot valvbåge) samt bro 25-516-1 Månsbäcken (utbyte rörbro).
Nybyggnad av IFA-deponicell vid avfallsanläggning i Gällivare
Entreprenaden omfattar mark och VA-arbeten samt anläggande av geomembran för ny deponicell för icke farligt avfall vid Kavahedens deponianläggning.
Nybyggnad av FA-deponicell vid avfallsanläggning i Gällivare
Entreprenaden omfattar mark och VA-arbeten samt anläggande av geomembran för ny deponicell för farligt avfall vid Kavahedens deponianläggning.
Installation av ny pelletspanna i hetvattencentral i Råneå
Luleå Energi planerar att byta ut fastbränslepannan HVC3 Råneå, ca 4 mil norr om Luleå. Nuvarande fastbränslepanna fungerar som baslastpanna i det lokala fjärrvärmesystemet tillsammans med två pelletspannor och två oljepannor. Denna upphandling består av projektering, leverans, montage och intrimning och driftsättning med kapacitetstest/verifiering av all utrustning som krävs för detta utbyte. Den nya anläggningen ska levereras i moduler med väderskydd.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Omfattar ombyggnation av befintliga gata och VA-ledningar längs Borevägen. Piteå kommun vill genom detta projekt förbättra befintlig gata, VA-ledningarna inklusive servisledningar ska förnyas och ny opto ska anläggas.
Åtgärdande av vattenfaunapassage/trumbyte i Pajala och Övertorneå kommuner
Huvuddel 1: Leipiöjoki väg 859 inom Pajala kommun, Huvuddel 2: Kulmunkijoki väg 857 inom Övertorneå kommun.
Ombyggnad av gator i Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av Lillbrogatan, från Prästgårdsgatan till Hamngatan, och Hamngatan, från Lillbrogatan till Uddmansgatan, samt del av Prästgårdsgatan. Ombyggnationen avser gatornas hela bredd.
Installation av slamskrapor mm vid Sandholmens avloppsreningsverk i Hortlax, Piteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: Installation av nya slamskrapor och dekanteringsrännor i sex sedimenteringsbassänger, Betongåtgärder i botten på sex sedimenteringsbassänger, Beläggningsåtgärder i skvalzoner i bassänger samt diverse efterlagningsåtgärder. Entreprenad 1. Bygg/betong Entreprenad 2. Installation av slamskrapor
Ombyggnad av befintliga belagda ytor mm, Norrbottens län
Objektet avser ombyggnad av befintliga belagda ytor. Uppdraget är sekretessbelagt. SUA nivå 3 gäller för projekteringsuppdraget, eventuellt kan nivå 2 vara aktuellt.
Tillbyggnad av brandstation i Haparanda
Tillbyggnad av brandstation.
Byggledare signal till Norra Malmbanan/Entreprenad ERTMS
Styrområde Kiruna och Björkliden.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Lunds kommun
Avser tillhandahållande av svartfiberinfrastruktur (passivt nät) i enlighet med Region Skånes riktlinjer för bredbandsstöd samt kommunens egna dito. Avtalstid 7 år med möjlighet till 3 års förlängning.
Ombyggnad av väg/gata i Älvsbyn
Avser ombyggnad av väg/gata, GC-väg, byte av VA, göra vägen smalare samt ytskikt.
Nybyggnad av väg i Boden
Objektet består av nyanläggning av väg för framtida industrietableringar inom Cleantech-området mellan Brännkläppens avfallsanläggning och Svalgets bergtäkt i Bodens kommun
Ombyggnad av väg/gata i Älvsbyn
Avser asfaltering och skyltbyten samt nybyggnad av GC-väg.
Anläggande av ytor utanför Kunskapshuset i Gällivare
Upphandling omfattar dels ytor i direkt närhet till Kunskapshuset, dels en del av ytorna i det kommande Torgprojekt som skisserats i det av kommunen antagna gestaltningsprogrammet för Vassare torg. Avsikten är att färdigställa tillräckligt mycket som behövs för att få en fungerande logistik runt Kunskapshuset samtidigt som den stora markparkeringen, det framtida torget, kan nyttjas under de år som bygget av Multiaktivitetshuset pågår.
Nybygg av torg och ombygg av in/utfart samt gc-väg i Boden
Tre nya punkthus Sävst 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42, Sävast Torg
Säsongsbyggledare till Entreprenad Malmbanan i Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare förlängning på perioden 1 april – 30 november år 2024.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Korpikå GSF
Fiberentreprenad med stöd av landsbygdsprogrammet i Kalix Korpikå.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Övermojärv Börjelsebyn GSF
Fiberentreprenad med stöd av landsbygdsprogrammet i Kalix Övermojärv och Börjelsebyn.
Anläggning av väg/gata, dagvattenledningar mm i Kyrkbyn i Gammelstad, Luleå
Kulturrestaurering. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Anläggning av väg/gata, busshållplats samt dagvattenledningar vid Lulevägen/Björkelundsvägen i Gammelstad.
Nyanslutning till mast i Boden
Entreprenaden omfattar luftledningsbyggnation 20 kV, kabelschakt 0,4 kV, anläggning av stolpstation 0,4-20 kV vid Brändberget-Norriån Bodens kommun.
Installation av solcellsanläggning på räddningstjänsten i Övertorneå
Entreprenaden omfattar montage och installation av solcellsanläggning på Övertorneå Räddningstjänst.
Utbyggnad av fibernät i Lovikka, Pajala kommun
Avser utbyggnad av fibernätet i byn Lovikka. Entreprenaden består i att schakta och förlägga ny kanalisation.
Restaurering av gårdar vid flerbostadshus i Piteå
Avser restaurering av gårdar på centrumområdet efter Hamnplan i Piteå.
Upprustning av torg och kaj i Arjeplog
Arjeplogs kommun avser att genomföra en upprustning av utemiljön kring torget och kajen för att öka attraktiviteten, användningen och trivseln. Området som berörs av projektet uppgår till totalt ca 750 kvm. Projektet innehåller följande arbeten: schaktning, fyllning, beläggning av ytor med grus, betongmarkplattor, sättning av kantsten, kantstål, fundament.
Restaurering av stenmurar och andra väganknutna kulturmiljöobjekt inom Region Nord
Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn samt Skellefteå kommuner. Stenmurar, kilometerstolpar av sten, minnesstenar och milstolpar i sten och gjutjärn. Målning, rostskyddsbehandling, tvättning, anläggande av grusbäddar, inkilning av stenar, kallmurning mm.
Energiborrning vid forskningsstation i Abisko
Projektet avser energiborrning (tre borrhåll om cirka 550 meter vardera) i samband med ny bergvärmeanläggning till forskningsstation i Abisko.
Reinvestering av Transformator T10, LKAB Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans, montage och drifttagning transformator T10.
Nybyggnad av datorhall i Luleå
Nybyggnad av datahall samt uppförande av antenn.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kåbdalis, etapp 2
Projektet omfattar ombyggnation och ny förläggning av spillvatten- och färskvattenledning längs E 45 i Kåbdalis samhälle, samt anläggning av ny pumpstation och ny tryckspillvattenledning. Schakt för rörförläggning kommer att utföras intill och under E 45.
Ombyggnad av gata i Piteå
Ombyggnation av Västergatan mellan Djupviksgatan och Nils Edéns väg. Projektet utförs i samverkan med Pireva som kommer göra åtgärder på vatten- och avloppsnätet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).