Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (6)
Boden (14)
Gällivare (11)
Haparanda (5)
Jokkmokk (6)
Kalix (6)
Kiruna (19)
Luleå (30)
Pajala (7)
Piteå (15)
Älvsbyn (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Väg- och järnvägsanslutning till industriområde i Boden
Upphandling kopplad till Boden Industrial Park (BIP) avseende (1) anläggande av bilväg med tillhörande gång- och cykelbana (”Vägen”), samt (2) finansiering, anläggande, utveckling, ägande och drift av järnväg för godstrafik med tillhörande anläggningar och installationer (”Järnvägen”).
Spårbyte längs Pite- och Skelleftebanan, etapp 2
Spårbyte och ballastrening, bandel 141 och 143. Spårbyte på Bastuträsk driftplats bandel 124 ingår, spår 3 och 4. Piteå-Älvsbyn och Skellefteå-Bastuträsk.
Spårbyte på Malmbanan sträckan Gällivare-Harrå
42 km lång sträcka. Byte av räl, sliper och makadam.
Förberedande muddringsarbeten i farled i Luleå
Objektet är en del av projekt Malmporten (1443085) och avser förberedande muddringsarbete, omfattande muddring av ränna, utskiftning av Mellan Skvampen, hantering av M3-massor i Mellan Skvampen samt byggnation av spärrvall, muddring av delar av Sandgrönnleden (farled nr. 764) samt frivillig option avseende förorenade M3-massor i hamnområde och farled nr. 763 som ska muddras och transporteras till och användas som fyllnadsmaterial inom utskiftningsytan i Mellan Skvampen.
Ny intagsdel och mekanisk rening på Uddebo reningsverk i Luleå
Ny intagsdel samt mekanisk rening till Uddebo reningsverk.
Nybyggnad av vägbro över Torne älv vid Autio
En tillfällig bro anläggs under tiden den nya byggs, ingår i denna upphandling. Stål- och betongbro. Ingår i Projekt Malmtransporter.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Denna entreprenad avser förberedande mark-, och gatuarbeten, VA-arbeten, ledningsdragning, belysning samt pumpstationer på Hertsöfältet inför fortsatt exploatering.
Ny spåranslutning till Svartbyns industriområde i Boden
Trafikverket bygger växelanslutningar och spår fram till Trafikverkets tomtgräns samt inkoppling av den del av signalsystemet som är kopplat till Trafikverkets anläggning. Bodens Kommun finansierar 100%. Denna del avser inläggning av växlar, spårbyggnad, kontaktledning och inkoppling av signalsystem.
Nybyggnad av stridsfordonshall i Boden
Avser nybyggnad av en ny stridsfordonshall i Boden, inom garnisonsområdet. Byggnaden är ca 2450 m2 och omfattar total 7 portar. Ett antal kontor kommer att finnas på nedre plan och på övervåningen kommer det att bli utbildningssalar.
Ombyggnad av väg 841 mellan Kivijärvi-Korpilombolo
Förstärkning, byte av trummor, tjälskador, avvattningsåtgärder. Banken över sjön Pirttijärvi ska åtgärdas. BK4.
Nybyggnad av ackumulatortank i Haparanda
Haparanda värmeverk avser på totalentreprenad uppföra en ny ackumulatortank invid värmeverket på fastigheten Haparanda 3:34. Arbetena omfattar leverans av komplett driftsatt ackumulator exklusive mark och byggnadsarbeten.
Omtoppning av rullbana 03-21 mm på Kiruna Airport
Omtoppning med nätarmering av Rullbanan och taxibanorna A och B på Kiruna flygplats, ca 150 000 m2. TWY A samt vändplatserna i båda banändorna ska breddas i samband med omtoppningen vilket innebär att även mark- och elarbeten ingår. I entreprenaden ingår även ett antal andra markåtgärder nära banan så som att anlägga en utryckningsväg från brandstationen, att ta bort ett antal gamla militära väganslutningar och uppställningsytor i anslutning till banan.
Exploatering för nytt industriområde i Luleå
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av industri och verksamheter. Del av Rutvik 14:17 m.fl.
Beläggning värme samt vägmarkering längs väg 10, 94 och 95 i Norrbottens län
Väg 10, 94 och 95 sträckorna Särkivaara-Hakkas, Töre-Morjärv, Antnäs-Hällfors och Radnejaur-Arjeplog.
Beläggning varmt och vägmarkering på väg 45, 623 och 1992, Arvidsjaur och Arjeplog
2-årigt objekt. Väg 45, 623, 1992 Slagnäs-Avaviken, Arvidsjaur och genom Arjeplog.
Nybyggnad av transformatorstation i Haparanda
Ny stationsbyggnad för inbyggnad av teknisk utrustning som bland annat 40 kV ställverk, transformatorer, nollpunktsutrustning, 20 kV och 10 kV ställverk samt tillhörande kontrollanläggning och hjälpkraftsystem.
Nybyggnad av parkeringshus i Luleå
Nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med omkring 135 parkeringsplatser för bil.
Anläggande av ytskikt inom del av DP Jägarskolan, Nya Kiruna centrum
Detta projekt innefattar anläggandet av ytskikt inom delar av detaljplan Jägarskolan, Gula raden m.fl. Entreprenaden omfattar anläggande av ytskikt (asfaltering, plattsättning, kantsten, belysning, grönytor m.m.) inom markerade delar nedan totalt ca. 30 000 m2.
Nybyggnad av kraftledning i Messaure
Denna del är 9 mil mellan Docksta berget och Messaure. Nybyggnation 420kv aurora linjen.
Utbyggnad av helikopterflygplats i Kvikkjokk
Planerade verksamheten avsedd att bestå av flygtrafik, hangar, personalutrymmen, komplementbyggnader och parkeringar.
Ny plattform samt elektrifiering av järnväg i Haparanda
Plattform vid finska spåren vid stationshuset i Haparanda. Elektrifiering sträckan Laurila-Haparanda.
Nybyggnad av rastplats vid E10 i Kiruna
Rastplats inklusive rastplatsbyggnad med effektbelysning nedanför Luossavaara.
Nybyggnad av vätgasstation i Piteå
Avser nyetablering av bensinstation avsedd för vätgas. Planeras för en kapacitet att tanka 200 och 400 kg vätgas per dag med 350 och 700 bar.
Installation av ny pelletspanna i hetvattencentral i Råneå
Luleå Energi planerar att byta ut fastbränslepannan HVC3 Råneå, ca 4 mil norr om Luleå. Nuvarande fastbränslepanna fungerar som baslastpanna i det lokala fjärrvärmesystemet tillsammans med två pelletspannor och två oljepannor. Denna upphandling består av projektering, leverans, montage och intrimning och driftsättning med kapacitetstest/verifiering av all utrustning som krävs för detta utbyte. Den nya anläggningen ska levereras i moduler med väderskydd.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
En etapp till med överföringsledning mellan Luleå och Råneå
Tankbeläggning på vägar inom Norrbottens län
Omfattar E45 Arvidsjaur-Arvidsjaursjön N, väg 519 AC/BD gräns-Bäckås (v 95), väg 654 Laver-Nattberg (v 94), väg 691 Rörbäck-Jämtön och 691.1, väg 710,709 Bredviken V(E4)-Bredviken-Vikman-holmen-Karlsborg och 709.1, väg 734 Tpl Vånafjärden-Karlsborg, väg 727 Nikkala (E4)-Haparanda hamn, väg 99 Kukkola-Karungi och väg 99 Hedenäset-Övertorneå. Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor, vägmålning.
Omtoppning av plattor vid flygplats i Luleå
Avser reparation och utbyggnad av plattytor på flygplats. Arbetet omfattar rivning, fräsning av befintliga betong och asfaltsytor. Påförande av nytt asfaltslitlager samt beläggningsarbeten i form av platsgjuten betong. Entreprenaden omfattas även av mindre mark- och VA- arbeten i anslutning till plattytor.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kalvön/Hällskäret, Rosvik verksamhetsområde
Entreprenaden avser att införa kommunalt vatten och avlopp i Rosvik, område Hällskäret och Kalvön. Ca 43 fastigheter skall anslutas till det nya VA-systemet. Objektet omfattar ca totalt 2700 meter ledningslängd. Systemet är kombinerat mellan självfall och tryckavlopp. En sträcka ska utföras med styrd borrning. I området skall dessutom 3 stycken kommunala pumpstationer anläggas.
Ny spåranslutning mot LKAB vid Kiruna malmbangård, etapp 2
Ny spåranslutning mot LKAB:s nya sjöbangård. Ny växel, skyddsväxel och skyddsspår på spår 11, kontaktledningsåtgärder och BEST-arbeten. Norra malmbanan, bandel 112 mellan km 1413 och 1415.
Nybyggnad av maskinhall och kontor i Kiruna
Avser nybyggnad av maskinhall, kontor och lokaler för utbildning/konferensrum varav kontors och utbildningsytan är ca 300 kvm uppdelad i 2 våningar.
Ny elledning mellan Porjus-Vitåfors
Ny 400 kV elledning. 50 kilometer lång kraftledning som ska byggas mellan Porjusberget i Jokkmokks kommun och Naalojärvi (Vitåfors) i Gällivare kommun.
Ombyggnad av väg för testcenter av vindkraftverk i Arjeplog
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg för att kunna frakta större vindkraftverk.
Nybyggnad av lågreservoar i Nikkala, Haparanda
Haparanda kommun avser på totalentreprenad uppföra en ny lågreservoar i Nikkala by. Arbetena omfattar leverans av komplett driftsatt lågreservoar med intilliggande byggnad med tryckstegring, med alla innefattande arbeten.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Stambanan genom övre Norrland/Boden
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar längs bandel 124 (Bredåkersvägen plk 51425, Hedenforsvägen plk 51430 och Åkerholmsvägen plk 53758) till ALEX-teknik.
Anläggning av fibernät i Jokkmokks kommun
Uppdraget omfattar entreprenadkontrakt för totalentreprenad innefattande projektering, anläggningsarbeten och övriga fibertjänster av fibernät för fullt färdigt och funktionsdugligt resultat i enlighet med gällande regelverk fr Robust Fiber inom Jokkmokks kommun i områdena 1. Kåskats – Padjerim – Skällarim, 2. Kuouka, 3. Pieski – Snesudden – Puottaure, 4.Västra Strand.
Anläggande av fördröjningsmagasin för dagvatten och reningsvåtmark vid Luossajoki, Kiruna kommun
Objektet avser anläggande av Fördröjningsmagasin för dagvatten och reningsvåtmark vid Luossajoki, Kiruna kommun.
Ny beläggning på gator i Piteå
Fläktgatan Fabriksgatan * C-stan Hallgrensväg Kyrkbrogatan Norra Ringen Olof Palmes gata Prästgårdsgatan Degeränget Degerängsvägen/Kolungsvägen * Munksund Munksundsvägen * Öjebyn Sandgatan
Ombyggnad av fiskeodling i Boden
Kusträsk fiskodling bör byggas om och utökas. Överbyggnaderna ska rivas och nya ska byggas.
Ytbeläggning av markområde i Kiruna
Ytbeläggningsarbete vid Gamla skjutbanan. Entreprenaden omfattar anläggande av ytskikt (asfaltering, plattsättning, kantsten, belysning, grönytor m.m.) totalt ca. 30 000 m2.
Reinvestering av vandringshinder vid Huvträskbäcken, Bergmyrbäcken och Månsbäcken
Objekt nr 1: bro 25-542-11746 på väg 542 Huvträskbäcken, objekt nr 2: Bergmyrbäcken i Arvidsjaur och objekt nr 3: bro 100-24569-1 på väg 516 rörbro över Månsbäcken i Piteå. Nybyggnad av valvbågar över Bergmyrbäcken och Huvträskbäcken samt utbyte av rörbro Månsbäcken.
Restaurering av innergårdar i Centrumområdet i Piteå
Avser restaurering av innergårdar på centrumområdet, Hamnplan och Trädgårdsgatan i Piteå. Arbetet innefattar arbeten med betongbjälklag mm på 3 st gårdar.
Utbyte av högspänningsställverk och transformatorer vid Kalix Sjukhus
Utbyte av 2 st högspänningsställverk och 4 st transformatorer med tillhörande hjälpkraft, styr/övervakningssystem samt kabelschakt för vattenfalls inkommande serviskablar.
Reinvestering av vandringshinder vid Luostojoki och Ämmäsjoki
Objekt nr 1: bro väg 45 Luostojoki 25-45-485170 i Kiruna kommun. Objekt nr 2: bro väg 865 Ämmäsjoki i Gällivare kommun. Nya valvbågar.
Anläggning av pumpstation, nya vattenledningar mm i Boden
Avser anläggning av ny pumpstation och rivning av gammal pumpstation i Pagla samt förläggning inkl. tillhörande markarbeten av vattenledningar, opto, borrning under väg 97. Objektets utbredning sträcker sig från färskvattenintag i Ågärdan till skidstadion på Pagla.
Nybyggnad av ställverk i Messaure
Nytt 400 kV ställverk.
Nytt skred- och lavinvarningssystem vid Abisko och Björkliden
Längs bandel 111 mellan driftplatserna Abisko Östra och Björkliden. Rivning av befintlig anläggning.
Sanering av mark i Kiruna
Avser delsanering av mark vid Stenaområdet i Kiruna, på fastigheten Tuollavaara 1:1, del av, tidigare Industrin 9:11 och Jägarskolan 8:4 med flera.
Tak- och målningsarbeten på stationsbyggnader vid Kopparåsen
Tak- och målningsarbeten på 7 byggnader på stationsområdet Kopparåsen, vilket är ett skyddat område. Bandel 100:1.
Ny bergvärmeanläggning mm. på flygplats i Gällivare
Upphandling Värmeanläggning omfattar entreprenadarbeten för bergvärmeanläggning till Lapland Airport. Projektet omfattar även rivning av befintlig och nybyggnad av värmecentral. Tillbyggnad i befintlig hangar, takarbeten i fordonsgarage samt portbyte i terminalbyggnad.
Nybyggnad av FA-deponicell vid avfallsanläggning i Gällivare
Entreprenaden omfattar: mark och VA-arbeten samt anläggande av geomembran för ny deponicell för farligt avfall vid Kavahedens deponianläggning.
Reläskyddsutbyte på transformatorstationer i Region Norr
Reläskyddsutbyte elkraftsanläggningar, Region Norr, Långträsk och Vännäs samt option på Jörn.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar mm i Piteå
Avser ombyggnation av befintlig gata, byte av VA-ledningar och servisledningar samt anläggning av ny opto. Arbetet ska utföras på Kurirvägen från Munksundsvägen till Pitholmsgatan, sträckan är ca 630 m lång.
Åtgärdande av vattenfaunapassager/trumbyten inom Älvsbyns kommun
Trumbyten ska utföras vid: väg 663 Hemderstmyrbäcken, väg 666 Innersttjärnbäcken/Tällbergsbäcken och väg 545 Utgrävningstjärnen.
Utbyggnad av fibernät i nedre Koskullskulle, Gällivare kommun
Upphandlingen omfattar markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation.
Nybyggnad av vattenverk i Boden
Bodens kommun avser att bygga ett nytt vattenverk för innevånarna i Gunnarsbyn. Entreprenaden består av uppförande av fyra anläggningsdelar med tillhörande mark- och ledningsarbeten samt övriga arbeten.
Ombyggnad av värmecentral inom Vidsels Flygbas
Objektet avser ombyggnation av en panncentral. Entreprenaden omfattar byte av pannor. Objektet är beläget i Älvsbyns kommun inom Vidsel flygbas.
Finlandsförbindelse, Vattenfall Eldistribution AB
PT96 Råtsi (Byggår 2007): Åtgärdsförslag är installation av 2 st nya NX T1 samt T2 10-100 A + automatik, motstånd = 25A. Plats ser ut att finnas efter översyn av stationsritningar, samt platsbesök av projektledare. Här förordas införande av separata kabelströmstransformatorer omsättning på 100/1 A för att erhålla önskad känslighet för jordfelsskydd. För ledningar PL922 och PL920 en per fas och en per ledning 6 st totalt. Reläskyddsinställningar görs för ovan åtgärd. NX från 2007 och NM från 2010. Dessa sparas och skickas till Driftreserven. PT9216 Karesuando (Byggår 2019): Åtgärdsförslag är reläskyddsomställningar, reservskydd krävs för L03, och aktivera överspänningsskydd. Man har placerat skydden för utgående linjer i ett gemensamt skåp (RB2). I detta skåp ryms ett (eller flera) reservskydd. I Karesuando sitter det ABB REF620 som originalskydd PT9215 Soppero (Byggår 2019): Åtgärdsförslag är reläskyddsomställningar, etablera översströmsblockeringar och aktivera överspänningsskydd. Åtgärderna utförs i befintliga skydd. PT7621 Junosuando (Byggår 2016): Åtgärdsförslag är reläskyddsomställningar, etablera översströmsblockeringar samt att reservskydd krävs för L1, L2 och L5. Ett kontrollskåp ställs upp för etablering av 3 st reservskydd REF620. Förslagsvis ställs nytt skåp upp i 20 kV ställverksutrymme. Alternativt används ett befintligt i kontrollrummet. Placering utreds i projekt. I Junosuando sitter det ABB REF620 som originalskydd. PT7622 Muodoslompolo (Byggår 2004): Åtgärdsförslag är inköp och installation av nya reläskydd pågrund av ålder samt funktionsbrist även ny RTU köps in & installeras, stäms av med selektivplanering samt projektteknik. Nya reläskydd monteras där befintliga reläskydd sitter idag. Samt reläskyddsomställningar och etablering av överspänningsskydd.
Ny infart och panncentral i Luleå, etapp 7
Avser ny infart och panncentral.
Utbyggnad av fibernät i Dundret i Gällivare kommun
Avser utbyggnad av fibernät i Andra sidan och Dundret stugby, ca 1-5 km väster samt söder om Gällivare centrum. Entreprenaden omfattas av markarbeten, förläggning kanalisation fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation.
Nybyggnad av billackering i Gällivare
Nybyggnad av billackering/plåtverkstad.
Ombyggnad till vård- och återställningsanläggning för räddningstjänsten vid F21 i Luleå
Avser bygg- och installationsarbeten för ombyggnad av ett förråd till vård- och återställningsanläggning för räddningstjänsten på F21. BTA ca 180 kvm med tillhörande pumpgrop och utvändiga arbeten som omfattar ett skärmtak med OPA ca 28 kvm och en utrymningstrappa.
Färdigställande av infartsväg mm på Strömnäsbacken i Piteå
Avser färdigställande av befintlig infartsväg samt byggnation av GC-väg till nytt område i projektet Stadsutveckling öster. I projektet ingår två tillgänglighetsanpassade busshållplatser samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder som passager. Nötövägens anslutning till Svartuddsvägen vid Strömnäsbackens förskola dras samtidigt om.
Nybyggnad av gc-väg i Kalix
Avser ny gång- och cykelväg från Björknäs till Gammelgården.
Nybyggnad av maskinhall på Junkön, Luleå
Avser nybyggnad av maskinhall på Junkön, Luleå skärgård.
Upprustning av innergård vid flerbostadshus i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Markarbeten, dränering, ny innergård, ny utvändig belysning. Behandlad tomtarea: ca 4860 m2.
Fasadarbeten mm i vattenverk i Piteå
Fasadarbete och byte av maskiner mm i vattenverk.
Utbyggnad av ledningsnät i Arjeplog
Utbyggnad av ledningsnät, Tullgränd.
Nybyggnad av testbanor i Arjeplog
Nybyggnad av väg banyta ca 38 000 kvm.
Ombyggnad av gata i Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintliga gator, nyanläggning av gång- och cykelväg längs Fläktgatan mellan Bilhallen och Ö&B. Ny gång- och cykelvägsbelysning ska anläggas samt en tillgänglighetsanpassad busshållplats.
Demontering av vindkraftspark i Arjeplog
Avser demontering av turbiner i vindkraftsparken.
Nybyggnad av maskinhall i Kiruna
Nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad teknikrum i Jokkmokk
I huvudsak omfattas projektet av tillbyggnad av teknikrum.
Utbyggnad av optofibernätverk i Luleå hamn
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: Installation av optofibernätverk (Internt nätverk) i ring som förbinder följande hamnområden: AVT Victoriahamnen, Shorelink Victoriahamnen samt Sjöfartshuset Strömören. Option på ytterligare installation till följande hamnområden: Uddebovakten (Option), Torrbulkkajen (Option) samt Skvampens djuphamn (Option). Arbetet kommer att ske etappvis under 2024 - 2027 inklusive optioner.
Ombyggnad av gata i Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig gata samt anläggande av ny kantstensavskild gång- och cykelväg. Va-ledningarna inklusive servisledningar ska förnyas och ny opto ska anläggas. Sträckan är ca 635 meter.
Konsult för detaljmätning inför spårbyte mm inom Boden, Jokkmokk och Gällivare kommun
Fordonsskanning och terrester detaljmätning inför spårbyte, kontaktlednings- och hjälpkrafts-upprustning samt driftplatsåtgärder inom Boden, Jokkmokk och Gällivare kommun inom Norrbottens län.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning vid Uddebovägen på Svartön i Luleå
Befintlig fjärrvärmeledning längs Uddebovägen på Svartöns industriområde behöver flyttas för att skapa utrymme för ny infrastruktur. Objektet avser nybyggnad av ca 1600 m fjärrvärmeledning av dimension 400/710 samt fördelnings- och servisledningar ca 500 m.
Rivning av antenner vid Eiscat i Kiruna, Sverige och Sodankylä, Finland
This enquiry describes the scope and requirements for demolition and final removal of the old EISCAT 32m dish antennas located at the EISCAT Kiruna, Sweden and EISCAT Sodankylä, Finland sites. The enquiry is for removing both antennas, but a Tenderer can opt for offering removal at just one of the sites.
Byggplatsuppföljning för BEST-produktioner i Kiruna och Gällivare styrområde
Kontraktsuppföljning i entreprenadskedet. Gäller Kiruna malmbangård ny spåranslutning mot LKAB etapp 2 samt Peuravaara ny spåranslutning mot Copperstone.
Bindemedelsförsegling- och dagermarkeringsarbeten på Lapland Airport
Objektet avser bindemedelsförsegling och dagermarkering av rullbana på Lapland Airport samt optioner för följande: Option 1: bindemedelsförsegling och dagermarkering taxibana A, Option 2: bindemedelsförsegling och dagermarkering platta A, Option 3: borttagande av befintlig dagermarkering (inkl. försegling) och ny dagermarkering helicopter stand samt Option 4: bindemedelsförsegling och dagermarkering taxibana B och platta B.
Ombyggnad av väg, vatten och avlopp i Kalix
Entreprenaden avser ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på Korpralsvägen i Kalix Kommun.
Ombyggnad av väg, vatten och avlopp i Kalix
Entreprenaden avser ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på del av Slingervägen i Kalix Kommun.
Byte av styrsystem i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser byte av styrsystem på HVC 4 i Luleå.
Kontraktsuppföljning/BPU gällande Kiruna malmbangård samt Peuravaara
För kontraktsuppföljning i entreprenadskedet (BPU) gällande Kiruna malmbangård ny spåranslutning mot LKAB etapp 2 samt Peuravaara ny spåranslutning mot Copperstone.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Kiruna
Projektet avser anläggande av Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och består av följande: - Stopphållplats Österleden, Nära Raketskolan - Gångväg Apatitvägen, Vid Luossavaaraskolan Hastighetssäkrande åtgärder görs genom att anlägga trottoarer samt refuger.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).