Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrbottens län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte längs Pite- och Skelleftebanan, etapp 2
Spårbyte och ballastrening, bandel 141 och 143. Spårbyte på Bastuträsk driftplats bandel 124 ingår, spår 3 och 4. Piteå-Älvsbyn och Skellefteå-Bastuträsk.
Stationsförnyelse Letsi
Letsi PK46 stationsförnyelse. Stor totalentreprenad för byggnation av ny station på ny plats med ingående ledningsåtgärder som är projekterade av beställaren.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Denna entreprenad avser förberedande mark-, och gatuarbeten, VA-arbeten, ledningsdragning, belysning samt pumpstationer på Hertsöfältet inför fortsatt exploatering.
Nybyggnad av vätgasfabrik i Boden
Avser nybyggnad av fabrik för vätgasproduktion. Kopplade projekt är vätgasledningen (2193257) som ska ansluta till konstgödselfabrik (2178244) som ska placeras på Hertsöfältet i Luleå.
Ny 150 kV-ledning i Luleå
Kontraktet omfattar läggning av den 150 kV-ledning som ska gå från Lerbäcken till Hertsöfältet, en första del av förstärkningarna i regionnätet i Luleå. Den omkring 6 kilometer långa ledningen planeras gå i befintlig kraftledningsgata, parallellt med Luleå Energis luftledningar och längs med naturreservatet Ormberget-Hertsölandet.
Utbyggnad av infrastruktur vid Uddebovägen på Svartön i Luleå
Inom Svartöns industriområde (Luleå industripark) skapas utrymme för satsning på framtidens industri. Denna entreprenad avser nyförläggning av VA och dagvattenledningar, fjärrvärmeledningar och gatuarbeten med tillhörande arbeten.
Nybyggnad av va-ledningar i Luleå, etapp 3
Utbyggnad av Östra länken för att säkra vattenförsörjningen i ett växande Luleå. Ledningssystemet som nu ska byggas ut passerar genom Hertsövägen och Svartövägen vid stadsdelarna Örnäset och Lövskatan. I etapp tre ska 1,3 kilometer nya vatten-och avloppsledningar läggas.
Ombyggnad av spår 2024, Luleå hamn
Entreprenaden omfattar i huvudsak följande arbeten: Rivning av befintliga spår och nyanläggning av ca 3 800 spårmeter, inklusive banunderbyggnad. Tre nya kompletta växlar samt motorisering av två befintliga växlar. Fyra nya stoppbockar. En vägövergång typ/modell Strail (eller motsvarande) i en befintlig plankorsning.
Ny växelströmsledning, Messaure-Keminmaa
Aurora Line ska gå från Messaure i Jokkmokks kommun i Norrbotten till Pyhänselkä i Finland och sker i samarbete med Finlands stamnätsoperatör Fingrid.
Design and Installation of a 700 MVA Power Transformer (T3) - Trolltjärn station
Avser leverans av transformator 700 MVA till Trolltjärn station.
Integrerat brounderhåll i Norrbottens län
Tillståndsstyrda och förutbestämda brounderhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser.
Ny plattform samt elektrifiering av järnväg i Haparanda
Plattform vid finska spåren vid stationshuset i Haparanda. Elektrifiering sträckan Laurila-Haparanda.
Nybyggnad av maskinhall/utbildningslokal vid naturbruksgymnasium i Öjebyn
Avser nybyggnation av utbildningslokal maskinhall inklusive omgivande markarbeten, på Grans Naturbruksgymnasium. Den nya byggnaden klassas som en undervisningslokal.
Nya va-ledningar i Gammelstad
2023: Byte av vatten- och avloppsledningar Bärgarstigen. Så fort tjälen släpper 2024: Återställningsarbete på Bärgarstigen 2024: Byte av vatten- och avloppsanläggningar Slåttervägen. Så fort tjälen släpper 2025: Återställningsarbete på Slåttervägen
Exploatering för styckebyggda enbostadshus i Sunderbyn, Luleå
10 st tomter säljer man från kommunens tomtkö.
Ombyggnad av taxibanor, rullbana samt plattor, Norrbottens län
Objektet avser i huvudsak ombyggnad av taxibanor, rullbana samt plattor. Upphandlingen genomförs som en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal, (SUA) nivå 3.
Ombyggnad till vård- och återställningsanläggning för räddningstjänsten vid F21 i Luleå
Avser bygg- och installationsarbeten för ombyggnad av ett förråd till vård- och återställningsanläggning för räddningstjänsten på F21. BTA ca 180 kvm med tillhörande pumpgrop och utvändiga arbeten som omfattar ett skärmtak med OPA ca 28 kvm och en utrymningstrappa.
Nybyggnad av maskinhall i Piteå
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall/verkstad
Ombyggnad av VA-ledningar vid Luleå Garnison
Entreprenaden omfattar i stora drag arbeten med relining av självfallsledningar, rörspräckning av vattenledningar och schaktarbeten. Objektet är beläget i Luleå kommun inom Luleå garnisonsområde.
Ny krafttransformator samt nätstation i Malmberget
I LKAB Malmberget pågår projekt med nya förråd avsedda för Seveso verksamhet bredvid biologiska dammarna. Projektet syftar till att möjliggöra framtida projekt inom LKAB:s område. Denna förfrågan avser leverans av en stycke Krafttransformator samt ett stycke tillhörande Nätstation för placering utomhus i vid Biologiska dammarna LKAB Malmberget.
Installation av ny pelletspanna i hetvattencentral i Råneå
Luleå Energi planerar att byta ut fastbränslepannan HVC3 Råneå, ca 4 mil norr om Luleå. Nuvarande fastbränslepanna fungerar som baslastpanna i det lokala fjärrvärmesystemet tillsammans med två pelletspannor och två oljepannor. Denna upphandling består av projektering, leverans, montage och intrimning och driftsättning med kapacitetstest/verifiering av all utrustning som krävs för detta utbyte. Den nya anläggningen ska levereras i moduler med väderskydd.
Rivning av fastigheter i Boden
Objektet ligger inom fastigheten Pilen 6, Ringvägen 23 i Boden, f.d. tvätteribyggnad. Idag bedrivs främst second handförsäljning och postterminalverksamhet i byggnaden. Utöver denna byggnad ingår även rivning av en mindre förrådsbyggnad på intilliggande fastighet (Pilen 2).
Nybyggnad av transformatorbyggnader i Slagnäs NK23, Bergnäs NK24, Skellefteå Kraft AB
Avser nybyggnad av transformatorbyggnader till Slagnäs NK23 och Bergnäs NK24.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning vid Uddebovägen på Svartön i Luleå
Befintlig fjärrvärmeledning längs Uddebovägen på Svartöns industriområde behöver flyttas för att skapa utrymme för ny infrastruktur. Objektet avser nybyggnad av ca 1600 m fjärrvärmeledning av dimension 400/710 samt fördelnings- och servisledningar ca 500 m.
Installation av nytt åskskydd på Sandholmens avloppsreningsverk, Hortlax
Avser nybyggnad av åskskyddssystem på Sandholmens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av datorhall i Luleå
Nybyggnad av datorhall samt uppförande av antenn.
Vattenavledning på produktionsområden Kiruna UJ, LKAB
Avser Vattenavledning på produktionsområden Kiruna UJ.
Utbyggnad av laddinfrastruktur i NIO-området, Kiruna
Avser Laddinfrastruktur NIO-området Kiruna.
Byggplatsuppföljning för BEST-produktioner i Kiruna och Gällivare styrområde
Kontraktsuppföljning i entreprenadskedet. Gäller Kiruna malmbangård ny spåranslutning mot LKAB etapp 2 samt Peuravaara ny spåranslutning mot Copperstone.
Upprustning av gata i Arjeplog
Avser upprustning av Lugnetvägen i Arjeplog.
Upprustning av vägar i Arjeplog
Avser överbyggnad och slitlager på vägar.
Komplettering av beredningssteg i vattenverk i Arjeplog
Komplettering av beredningssteg, UF-filter.
Upphandling av konsulter inom områdesskydd, Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län upphandlar konsulter inom områdesskydd, kopplat till myndighetens uppgift att bilda naturreservat under åren 2023–2024.
Projekteringsledare Stora Projekt, Norrbotniabanan
Placeringsort Luleå. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Projekteringsledare till Norrbotniabanan
Placeringsort Luleå. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Projekteringsledare Stora Projekt, Norrbotniabanan
Placeringsort Luleå eller Skellefteå. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. 2 projekteringsledare ska anlitas.
Nybyggnad av panncentral i Kalix
Bygglov för nybyggnad av panncentral på fastigheten näsbyn 8:163.
Rivning av vagnhall i Kalix
Rivningslov för vagnhall med verkstadsdel på fastigheten grytnäs 2:1.
Geoteknisk undersökning för invallning i sjön Naalojärvi, Malmberget
Geoteknisk undersökning för invallning i sjön Naalojärvi Malmberget. Sjön Naalojärvi påverkas av läckagevatten från LKAB:s sandmagasin och LKAB utreder därför möjligheten till att bygga en invallning väster om dammdel AB i syfte att fånga upp läckagevattnet.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Arjeplog
Nybyggnad av parkeringsplatser ca 1000 kvm
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Markarbeten vid flerbostadshus i Luleå
Markarbeten bestående av plattläggn, asfaltering samt planteringar. Mindre schaktarbeten förekommer. Asfaltering: ca 100 m2, Plattläggning: ca 50 m2. BYA ca 300 m2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).