Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (1)
Boden (8)
Haparanda (1)
Jokkmokk (2)
Kalix (6)
Kiruna (11)
Luleå (17)
Pajala (1)
Piteå (6)
Älvsbyn (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på Södra Malmbanan och Haparandabanan
6 års kontraktstid med 1 år på option.
Stationsförnyelse Messaure
Messaure PK4 stationsförnyelse.
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård. Bulleråtgärder mm.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Övertorneå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 938 km varav grusväg ca 438 km.
Muddring/sanering av sjö i Kiruna
Avser muddring/sanering av sjö.
Nybyggnad av ackumulatortank i Haparanda
Haparanda värmeverk (HVV) avser på totalentreprenad uppföra en ny ackumulatortank invid värmeverket på fastigheten Haparanda 3:34. Arbetena omfattar leverans av komplett driftsatt ackumulator exklusive mark och byggnadsarbeten.
Ombyggnad av väg 395 genom Junosuando by
Breddning och förstärkning av väg, anläggande av gång- och cykelbana samt bullerskyddsåtgärder. Ca 4 km lång sträcka.
Nybyggnad av vätgasstation i Piteå
Förhandsbesked för nyetablering av bensinstation avsedd för vätgas. Planeras för en kapacitet att tanka 200 och 400 kg vätgas per dag med 350 och 700 bar.
Nybyggnad av verkstad, lager mm i Kiruna
Avser nybyggnad av verkstad, lager, butik och kontorsytor samt en relax. Eventuella hyresgästanpassningar kan förekomma.
Ombyggnad av gata mm i Luleå
Avser ombyggnation av Småbåtsgatan mellan Södra hamnleden och Bangårdsgatan. Projektet innefattar ombyggnation av gång- och cykelvägar, ny belysning, nya VA-ledningar samt anpassning av anslutningar till närliggande fastigheter.
Nybyggnad av vätgasstation i Piteå
Avser nyetablering av bensinstation avsedd för vätgas. Planeras för en kapacitet att tanka 200 och 400 kg vätgas per dag med 350 och 700 bar.
Förstärkning av el-/kraftledning i Jokkmokk
Avser förstärkning och tillbyggnad av el/kraftledning.
Ombyggnad av parkering till park och ev parkeringshus i Luleå
Avser nybyggnad av fördelningsstation under mark, pumpstation och ett underjordiskt p-hus samt ombyggnad av en parkering till park med tillhörande torg. Placering mellan Kulturens Hus och vattnet i Norra hamn.
Om- och tillbyggnad för Dekra i Luleå
Nyproduktionen innehåller bland annat verkstad, besiktningshall samt kontorsytor, ca 787 kvm. Ombyggnation i befintlig huskropp med nytt trapphus med hiss, terrass på taket samt en gemensam bastu och relax i källare.
Exploatering för villabebyggelse i Kalix
Exploatering för villabebyggelse för 9 bostadshus.
Utbyggnad av transformatorstation i Luleå
Luleå Energi Elnät AB avser att under 2022-2025 förstärka matningen i nya stationen PT38 Hertsöfältet med 4 st krafttransformatorer. Uppdraget avser att leverera, transportera och montera nedan transformatorer till driftfärdigt skick: 2 st krafttransformatorer 150/46 kV, 80 MVA 2 st krafttransformatorer 150/23 (11,5) kV, 80 MVA.
Anläggande av fjärrvärme- och vattenledning, Luossavaara-Jägarskolan
Projektet innefattar anläggandet av Ny Fjärrvärme-och Vattenledning i delar av Kiruna C.
Nybyggnad av park och dagvattendamm i Luleå
Avser anläggande av parkytor, dagvattendamm och utbyggnad av VA-ledningar.
Installation av slamskrapor mm vid Sandholmens avloppsreningsverk i Hortlax, Piteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: Installation av nya slamskrapor och dekanteringsrännor i sex sedimenteringsbassänger, Betongåtgärder i botten på sex sedimenteringsbassänger, Beläggningsåtgärder i skvalzoner i bassänger samt diverse efterlagningsåtgärder. Entreprenad 1. Bygg/betong Entreprenad 2. Installation av slamskrapor
Omläggning av huvudvattenledning i Boden
Avser omläggning av huvudvattenledningen från Pagla vattenverk till en punkt i nivå med Apelvägen, en sträcka på ca 3 km. Projektet omfattar omläggning av befintlig huvudvattenledning av dimension 500 mm.
Ombyggnad av väg, vatten och avlopp i Kalix
Avser ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på Jägarbovägen i Kalix Kommun.
Nybyggnad av omlastningsstation och räls för kompremering av avfall i Kiruna
Omlastningsstation/tipp avsedd för avfall som ska tippas i containrar för komprimering för att sedan transporteras automatiskt via räls.
Tak- och ventilationsåtgärder på Räddningstjänsten i Boden
Entreprenaden omfattar renovering av yttertak över vagnhallen och fläktar på tak, huvar och luftstammar ska bytas. Byte ska även ske av ventilationsaggregat samt kanalsystem ska byggas om i mindre omfattning.
Nybyggnad av gc-väg i Kalix
Entreprenaden avser anläggning av ny gång- och cykelväg längs Skolgatan i Kalix kommun.
Ombyggnad av gc-väg i Luleå
Avser upprustning av befintligt GC-stråk längs Porsö Strandområde, ny belysning samt rivning av befintlig belysning, nyanläggning av ett utomhusgym, upprustning av en äldre befintlig stenpir, nyanläggning av grillplatsområde i vattenkant. Delbesiktning i oktober -22.
Ombyggnad av väg, vatten och avlopp i Kalix
Avser ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på Skiljevägen i Kalix Kommun.
Nybygg av torg och ombygg av in/utfart samt gc-väg i Boden
Tre nya punkthus Sävst 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42, Sävast Torg
Anläggande av gator & VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser anläggande av gator, VA-ledningar och fiber.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Luleå
Avverkning och markarbeten för ny avloppspumpstation p23 med nödutlopp samt gc-väg och va-ledningar.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Korpikå GSF
Fiberentreprenad med stöd av landsbygdsprogrammet i Kalix Korpikå.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Övermojärv Börjelsebyn GSF
Fiberentreprenad med stöd av landsbygdsprogrammet i Kalix Övermojärv och Börjelsebyn.
Anläggande av testanläggning i Arjeplog
Nybyggnad av biltestanläggning i utkanten av Arvidsjaur.
LKAB LF-39180 El- och styr tryckstegring
LKAB planerar att bygga en dräneringsstation för att kunna möta framtida behov som uppstår under kommande höjningar av sandmagasinet. I dagsläget finns tre avfallsledningar som pumpar avfallet från anrikningsprocessen till sandmagasinet. Pumparna för dessa linjer är placerade i Anrikningsverket. Kommande höjningar av sandmagasinet innebär att vi med befintliga pumpar inte klarar att trycka avfallssanden upp till magasinet. Målet med projektet är att klara av planerad produktion fram till år 2030 Denna entreprenad omfattar montage för El- och styr-installationer.
Installation av solcellsanläggning på räddningstjänsten i Övertorneå
Entreprenaden omfattar montage och installation av solcellsanläggning på Övertorneå Räddningstjänst.
Byte av lågspänningsställverk vid trafikcentralen i Boden
Utbyte av lågspänningsställverk inklusive omkopplingsautomatik.
Utbyggnad av fibernät i Nattavaaraby, Gällivare kommun
Upphandlingen omfattar fiberarbeten där ett antal fastigheter ska anslutas till Gällivare kommuns fibernät. Arbetena innefattar utblåsning av fiberkabel, fibersvetsning, fastighetsinstallationer (montering av fasadbox, konverter och kabelskydd) samt kontroll, märkning och dokumentation. Uppdraget är uppdelat i två deluppdrag där varje deluppdrag upphandlas var för sig, se projekt 2161952.
Utbyggnad av fibernät i Ullatti, Gällivare kommun
Upphandlingen omfattar fiberarbeten där ett antal fastigheter ska anslutas till Gällivare kommuns fibernät. Arbetena innefattar utblåsning av fiberkabel, fibersvetsning, fastighetsinstallationer (montering av fasadbox, konverter och kabelskydd) samt kontroll, märkning och dokumentation. Uppdraget är uppdelat i två deluppdrag där varje deluppdrag upphandlas var för sig, se projekt 2161951.
Reinvestering av Transformator T10, LKAB Kiruna
Avser konstruktion, tillverkning, leverans, montage och drifttagning transformator T10.
Anläggande av dagvattenmagasin i Nya Kiruna Centrum
Omfattar anläggandet av två öppna fördröjningsmagasin av dagvatten i nya Kiruna Centrum samt inkoppling mot existerande dagvattennät.
Kulvertbyte vid fastigheter på Hertsön i Luleå etapp 1
Avser kulvertbyte mm på fastigheterna Hertsön 11:464, Hertsön 11:465, Hertsön 11:466, Hertsön 11:467, Hertsön 11:549, Hertsön 11:470, Hertsön 11:472, Hertsön S:25 och Hertsön S:26, gatuadress: Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen.
Säsongsbyggledare El, Malmbanan/Program ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader. Placeringsort Kiruna.
Infodring av spillvattenledning i Överkalix
Entreprenaden omfattar i huvudsak infodring av spillvattenledning i Ängesån.
Installation av nytt åskskydd på vattenverk i Öjebyn
Avser nybyggnad av åskskyddssystem på Degeränget.
Byte av ventilation i busstation i Råneå
Avser byte av ventilation till ny ventilation med inbyggd styr i det nya ventilationsaggregatet samt ny shuntgrupp och frånluftfläkt grill.
Nybyggnad av panncentral i Gällivare
Avser nybyggnad av panncentral.
Ombyggnad av bensinstation i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av maskinhall/carport i Luleå
Nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av värmeverk i Kiruna
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd ändrad planlösning.
Ombyggnad av fordonstvättanläggning i Kiruna
Avser komplettering och ombyggnad av befintlig tvättanläggning för tunga fordon.
Steelwork for test setup (bridge testing), Luleå Tekniska Universitet
This procurement concerns the supply of materials and equipment for the manufacture, assembly and treatment of a structural steelwork, including the fixing and fastening of a steel frame.
Upphandling av Reservkraftcentral SDCR 125, Pite Energi AB
Avser upphandling av Reservkraftskåp ABB 125A med inredning.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Byte av styrsystem i brandstation i Råneå
Avser byte av styrsystem för fastighetsdrift i Råneå Brandstation.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Boden
Avser installation av laddstolpar.
Utredning av ev förorenad mark i Arvidsjaur
Upphandlingen omfattar en utredning av mark, i syfte att skapa nya villatomter vid Prästtjärn i Arvidsjaur.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).