Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (10)
Boden (11)
Gällivare (28)
Haparanda (2)
Jokkmokk (8)
Kalix (12)
Kiruna (26)
Luleå (45)
Pajala (5)
Piteå (17)
Älvsbyn (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 193 st.

Nybyggnad av produktionsanläggning för fossilfritt järn i Luleå
Nybyggnad av vätgaslager i bergrum, Svartöberget. Bergrummet ska ha en storlek på 100 kubikmeter. Användning av LRC (Lined Rock Cavern) teknik.
Ombyggnad till mötesfri landsväg på E10 mellan Avvakko-Lappeasuando
Ombyggnad av E10 Avvakko till Lappeasuando (bro vid Kalix älv) ca 19 km, 2+1 väg ca 15 km, 1+1 ca 2,4 km. Åtgärder på 2 befintliga broar, ett utbyte av bro, ny GC bro och två nya faunapassager (planfria).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Övertorneå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 938 km varav grusväg ca 438 km.
Nybyggnad av värmeverksbyggnad i Haparanda
Nybyggnad av värmeverksbyggnad bestående av kontorsdel, pannhall, verkstadsdel och bränslelager samt övriga ytor.
Ny intagsdel på reningsverk i Luleå
Ny intagsdel Uddebo reningsverk
Ombyggnad av väg 582 mellan Alvik-Selet
Bärighetsåtgärder på sträckan Alvik-Selet (14 km lång sträcka) samt ny gc-väg mellan Alvik-Långnäs (2,2 km lång med belysning, kantstensbunden). Nya busshållplatser.
Ombyggnad av väg 395 mellan Palokorva-Junosuando
Ca 6,8 km lång sträcka. Breddning till 8 meter, förstärkning, erosionsskydd öster om Junosuando, trumförlängning samt bullervall nära Tornefors.
Bärighetsåtgärder längs väg 867 mellan Saittarova-Vuostokangas
16 km lång sträcka. Ny bro över Syväjoki.
Beläggning halvvarm på väg 392 sträckan Ansvar-Kuusilaki
År 1 igångsättning 2022-05-23 klart 2022-10-07. År 2 igångsättning 2023-05-22 klart 2023-10-06.
Beläggning och värmarkering på väg 95 sträckan Svärdälven-Allejaur
2-års objekt. Halvvarm och varmmassabeläggning.
Flytt av väg E10 i Liikavaara
Dragning av en ca 3 km lång ny väg.
Åtgärdande av vandringshinder vid Torne-Kalixälv, paket 4
Vandringshinder vid Alttajoki väg 877, Kulijoki väg E45, Ryssäjoki väg E45, Sulajoki väg E45 och Kallokajoki väg E45.
Halvvarm beläggning på väg 98 sträckan Nybyn-Paalo
År 1 igångsättning 2022-05-23 klart 2022-10-07. År 2 igångsättning 2023-05-22 och klart 2023-10-06.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
Luleå kommun avser upphandla sagda general- och utförandeentreprenad som avser förläggning av flera va-ledningar parallellt, tryckledningar och självfallsledning cirka 5,5 km inklusive produktion och sättning av två nya spillvattenpumpstationer. Spillvattenpumpstationerna upphandlas av generalentreprenören med hjälp av tillhandahållen rambeskrivning. Detaljerade produktionsritningar för spillvattenpumpstationerna ska upprättas av entreprenören eller dess underentreprenör/leverantör och godkännas av beställaren innan tillverkning får påbörjas.
Ny bro över E4 vid Vånafjärden
Betongbro över väg E4 1,5 km V Vånafjärden (tpl Lampen). Byggande och rivning av omfartsled ingår.
Ny faunapassage och viltstängsel vid E4 väster om Kalix
Planskild faunapassage ca 16 km väster om Kalix. Viltstängselåtgärder ca 6 km lång sträcka. Två viltuthopp.
Ny infrastruktur för bangård mm i Kiruna
Den nya Sjöbangården kommer att anläggas med 9 spår i bredd som mest och utmed denna kommer ny infartsväg, gång- och cykelväg, servicevägar, media och skalskydd att anläggas. Anslutningen av den nya Sjöbangården mot Malmbanan och LKABs lok- och vagnsverkstäder kommer att ske ca 1 km längre bort utmed Kiruna Malmbangård (KMB) varför anslutningsspår och växlar kommer att anläggas sidan av dagens KMB. Anläggningsarbeten kommer i huvudsak att utföras under år 2022-2023.
Värmebeläggning och vägmarkering i Norrbottens län
E10 del 1, E10 del 2, E10 del 3, E10 del 4, E10.01 och väg 45.
Nybyggnad av verkstad, lager mm i Kiruna
Avser nybyggnad av verkstad, lager, butik och kontorsytor samt en relax. Eventuella hyresgästanpassningar kan förekomma.
Ny gc-väg längs väg E45 genom Kåbdalis
Ca 1,4 km lång sträcka. Längsgående gång- och cykelväg samt passager över E45. Trafiksäkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av andbaserad fiskeodling i Luleå
Avser nybyggnation av landbaserad fiskeodling, slakteri och en pumpstation för vattenintag och en vattenreningsenhet samt möjligen en odling av fånggröda (foder). Till varje produktionsenhet kommer det även att finnas en trycksatt syrgascistern. I slakteri och produktionsenheter kommer det även att finnas personalutrymmen, reservgenerator, foderlager och kontrollrum. Fiskeodlingen planeras för en produktion av ca 10 000 ton röding, lax eller regnbåge om året.
Nybyggnad av landbaserad fiskeodling i Luleå
Avser landbaserad fiskodling på Jämtön. Innefattande bassänger, personalutrymmen, slakteri och lagerutrymmen samt kotrollrum.
Om- och tillbyggnad för Dekra i Luleå
Nyproduktionen innehåller bland annat verkstad, besiktningshall samt kontorsytor, ca 787 kvm. Ombyggnation i befintlig huskropp med nytt trapphus med hiss, terrass på taket samt en gemensam bastu och relax i källare.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Avser nybyggnad av maskinhall, kontor och lokaler för utbildning/konferensrum varav kontors och utbildningsytan är ca 300 kvm.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor i Norrbottens län
Vägar: 515 Långträsk-Nygård, 543 Kolerträsk-Nygård, 545 Koler-Storsund, 403 Pajala-vsk.Kolari och 870 Kiruna-Nikkaluokta. Väglinjemålning ingår.
Åtgärdande av vandringshinder vid Lillån och Bjursbäcken
Ny stålbalksbro (konstruktionsansvar) samt rivning av damm vid Lillån, ny bantrumma (diameter 1,8 m) vid Bjursbäcken under E10.
Ombyggnad till cirkulationsplats längs E10 i Gällivare
Ombyggnad av befintlig fyrvägskorsning till cirkulationsplats.
Ombyggnad av järnväg mellan Gällivare-Boden
Stabilitetsåtgärder. Huvuddel 1 Sandträsk (bandel 118, km 1185+500 - 1185+655), huvuddel 2 Gällivare Södra (bandel 117, km 1309+040 - 1309+110).
Exploatering för villabebyggelse i Kalix
Exploatering för villabebyggelse för 9 bostadshus.
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 1:1
Åtgärdande av 5 st vandringshinder utmed väg 629 och 634; Hattjärnbäcken, Strittjebäcken, biflöde till Seudnur, biflöde Guordelisjaure - Östra Järfojaure samt Gullesbäcken.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Avser anläggandet av ny väg som förbinder Forvägen med Lastvägen samt en ny väg mellan Lastvägen och Malmvägen i Kiruna kommun. Ingående arbeten kommer att bestå av Mark, VA, och Belysning.
Nybyggnad av park och dagvattendamm i Luleå
Avser anläggande av parkytor, dagvattendamm och utbyggnad av VA-ledningar.
Utbyte av järnvägsbro i Koskullskulle
En gc-väg på västra sidan om vägen, separerad med kantsten från biltrafiken, ingår. Bandel 114 Gällivare-Koskullskulle, stråk 21. Ny bro i befintligt läge, bortrivning av den nuvarande bron.
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 2:1
Eliminering av 3 st vandringshinder på väg E45 väster om Arvidsjaur. Huvuddel 1: Vandringshinder ID16 och ID17 Tillflöde Giejjure (ska vara klart 2022-10-07), Huvuddel 2: Vandringshinder ID18 Järtabäcken (ska vara klart 2023-10-06).
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E45 genom Porjus
Beläggning av E45 samt ombyggnad av gång- och cykelbana genom Porjus. Busshållplats, ny gångbana, hastighetsdämpande refug, passager.
Åtgärdande av vandringshinder i Arvidsjaur, paket 2:2
Eliminering av 3 st vandringshinder längs väg 94 mellan Arvidsjaur och Älvsbyn.
Om- och tillbyggnad för ankomsthall vid Pajala flygplats
Mindre utbyggnad samt invändig ombyggnation.
Exploateringsområde för bostäder i Gällivare
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Jukkasjärvi
Objektet avser anläggande av två nya bostadskvarter i Kiruna kommun. Entreprenaden omfattar nybyggnation av gata, VA, dagvatten, skidspår, opto, kraft och belysning.
Anläggande av tryckstegringsstation i Boden
Bodens kommun avser att anlägga en tryckstegring vid Ågärdan, som ska ersätta befintlig råvattenstation. Tryckstegringen ska pumpa råvatten från Kusön samt motta älvsvatten från befintlig råvattenstation. Avser leverans och installation av ny råvattentryckstegring inklusive anslutningspunkt mot befintliga råvattenledningar.
Nybyggnad av snabbladdare i Kiruna
Två laddningspunkter för publik snabbladdning av personbilar och tunga fordon planeras i kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur och Arjeplog
Åtgärdande av vattenfaunapassage/trumbyte i Arvidsjaurs kommun
Huvuddel 1: Biflöde från Anna-Gretatjärnen till Arvet väg 525 (plåttrumma). Huvuddel 2: Biflöde till Gallakbäcken väg 521 (bantrumma i betong). Huvuddel 3: Biflöde från Stora Kroktjärnen till Norra Kvarntjärnen väg 520 (bantrumma i betong). Huvuddel 2 ska vara klart 2022-09-30, huvuddel 1 och 3 2023-09-30.
Nybyggnad av dagvattenreningsanläggning i Gällivare
Avser nybyggnad av dagvattenreningsanläggning.
Ombyggnad av innergårdar i Centrumområdet i Piteå, etapp 4 och 5
Avser restaurering av etapp 4 och etapp 5 på centrumområdet, bostadsområde i centrala Piteå. Arbetet innefattar arbeten på 2 st gårdar på befintligt betongbjälklag, byte av staket på gård 1-5 samt befintlig transportväg på gård utan bjälklag. Aktuella gårdar ligger i centrumområdet nära Rådmanstorget i centrala Piteå. Adress: Wåhlinsgatan 7, 8, 9, 11 samt Kyrkbrogatan 6 och 8.
Ombyggnad av väg och VA-ledningar i Rosvik, Piteå
Entreprenaden omfattar ombyggnation av befintliga gator och VA-ledningar. Arbetsområdet börjar i korsningen Ängsvägen/Pitevägen, fortsätter längs hela Ängsvägen och viker sedan av in på Norsvägen (mellan Ängsvägen och Lulevägen) samt Handelgränd.
Stödresurs/konsulttjänst till Basunderhåll Södra Malmbanan
I avtalet ingår även successiva avrop av konsulttjänster för drivande av underhållsdistrikt nords alla kontrakt av basunderhåll på järnväg.
Omläggning av huvudvattenledning i Boden
Avser omläggning av huvudvattenledningen från Pagla vattenverk till en punkt i nivå med Apelvägen, en sträcka på ca 3 km. Projektet omfattar omläggning av befintlig huvudvattenledning av dimension 500 mm.
Anläggning av väg/gata, dagvattenledningar mm i Kyrkbyn i Gammelstad, Luleå
Kulturrestaurering. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Anläggning av väg/gata, busshållplats samt dagvattenledningar.
Ombyggnad av gata och VA i Piteå
Omfattar ombyggnation av befintlig gata och VA, samt anläggning av busshållplats.
Ombyggnad av bandkanonhall K0116.206 i Boden
Klimatskalet ska ömsom bytas ut och kompletteras. Detta innebär rivning av befintlig takuppbyggnad med invändig avvattning som ersätts med ny konstruktion med utvändig avvattning. Tilläggsisolering av befintliga lättbetongelement, rivning av befintliga ytterväggskonstruktion som ersätts med ny konstruktion. Byte av portar, fönster och ytterdörrar/partier.
Installation av slamskrapor mm vid Sandholmens avloppsreningsverk i Hortlax, Piteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: Installation av nya slamskrapor och dekanteringsrännor i sex sedimenteringsbassänger, Betongåtgärder i botten på sex sedimenteringsbassänger, Beläggningsåtgärder i skvalzoner i bassänger samt diverse efterlagningsåtgärder.
Fiberschakt i Vitådalen
Schakt och förläggning av kanalisation på landsbygden i Vitådalen med omnejd under 2022-2023
Ombyggnad av gata mm i Luleå
Omfattar ombyggnation av gång- och cykelvägar, ny belysning, nya VA-ledningar samt anpassning av anslutningar till närliggande fastigheter för ökad tillgänglighet och säkerhet för oskyddade trafikanter.
Kontaktledningsbyte vid Luleå bangård
Rivning och demontering av kontaktledning samt nybyggnad av kontaktledning. Spår M21, M22 och M23. Nytt hängverk, nya uteliggare och isolatorer. Byte av äldre fackverksbryggor mot nya morabryggor. Underhållsmålning av stolpar.
Nybyggnad av transformatorstation vid Uddebo reningsverk i Luleå
Inne på Lumires fastighet, vid Uddebo Reningsverk ska en ny transformatorstation uppföras. Transformatorstationen avser mata lågspänningsställverket som finns inne i befintlig industribyggnad/reningsverk.
Ny pendlarparkering vid trafikplats Persön
Väderskyddad cykelparkering, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, förbättring av belysning och gc-väg.
Områdesvisa satsningar i Nedre Koskullskulle, Gällivare, etapp S
Avser ombyggnad av gator, gatubelysning, nya VA-ledningar och nyinstallation av fibernät.
Ombyggnad av väg, vatten och avlopp i Kalix
Avser ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på Skiljevägen i Kalix Kommun.
Nya busshållplatser längs E10 vid Abisko östra
Två nya busshållplatser vid Naturvetenskapliga stationen. Ny busshållplats vid Abisko östra. Nytt körfält för vänstersväng vid infart till Abisko östra. Ca 200 meter kantstensbunden gång- och cykelväg längs Kalle Jons väg. Strukturering av korsning inklusive hastighetsdämpande åtgärd längs Kalle Jons väg och Karvens väg.
Sanering av markområde i Boden
Sanering av mark, fd impregnering/sågverk.
Utbyte av rörbroar i Aspnäs och Kråksundet
Utbyte av 2 st rörbroar på väg.
Anläggande av parkeringar vid Nya Kiruna Centrum
Avser anläggande av 2 st parkeringar i Kiruna kommun. (NKC) Entreprenaden omfattar anläggande av parkeringar på kvarter 96 och 99.
Nybyggnad av anläggning för avfallshantering i Boden
Nybyggnad av avfallsanläggning. Projektet genomförs i flera etapper.
Byte av VA-ledningar i Kalix
Avser ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på del av ett bostadsområde längs Slingervägen, Stenbäcken.
Nybyggnad av omlastningsstation och räls för kompremering av avfall i Kiruna
Omlastningsstation/tipp avsedd för avfall som ska tippas i containrar för komprimering för att sedan transporteras automatiskt via räls.
Ombyggnad av gc-väg i Luleå
Avser upprustning av befintligt GC-stråk längs Porsö Strandområde, ny belysning samt rivning av befintlig belysning, nyanläggning av ett utomhusgym, upprustning av en äldre befintlig stenpir, nyanläggning av grillplatsområde i vattenkant. Delbesiktning i oktober -22.
Ny kompressorstation/moderstation till biogasanläggning i Boden
Avser ny biogasanläggning som ska delvis kopplas samman med den befintliga anläggningen och utnyttja dess funktioner till LCNG backup och befintlig PRS. För att utöka kompressionskapacitet med en kompressorstation för tankning av fordon på ramp och fylla såväl stationära som mobila gaslager.
Upprustning av Porsö centrum, Luleå etapp 1
Bland annat upprustning av Porsö centrum, ny belysning samt ny markbeläggning
Nybyggnad av maskinhall, kontor mm i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industrihall, mur och plank.
Ombyggnad av väg, vatten och avlopp i Kalix
Avser ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på Jägarbovägen i Kalix Kommun.
Renovering av högreservoar i Karlsborg, Kalix
Entreprenaden avser renovering av högreservoar för dricksvatten i Karlsborg, Kalix kommun.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Gällivare kommun
Avser nybyggnad av gator, belysning, pumpstation, VA, opto och el på kvarter för nya villatomter på området Nuolajärvi i Gällivare.
Restaurering av väganknutna kulturmijöobjekt i Norrbottens län
Ca 140 väganknutna kulturmiljöobjekt i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Övertorneå kommuner. Kulturmiljöobjekten består av kilometerstolpar i sten, trä, metall och betong, vägvisningsskyltar i metall samt en minnessten i sten med platta av gjutjärn.
Nybyggnad av undercentraler för fjärrvärme, Luleå Energi AB
Byggnation av tre undercentraler för fjärrvärme. Syftet är att fysiskt avskilja tre villaområden från fjärrvärmenätet för att säkra de från oönskade tryck. I entreprenaden kommer det att ingå: 1. Byggnad med markarbeten 2. Installation av VS 3. El och styr
Anläggande av lokalgata mm på Östra industriområde, Kiruna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gata, VA, dagvatten, belysning och opto.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Väst GSF
Avser byggnation och installation av fibernät inom Kalix Väst GSF.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Båtskärsnäs
Avser byggnation och installation av fibernät inom Kalix Båtskärsnäs.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix Syd GSF
Avser byggnation och installation av fibernät inom Kalix Syd GSF.
Fiberutbyggnad i Arvidsjaurs kommun
Uppdraget omfattar fiberutbyggnad i byarna Tjappsåive, Fortsättning Framnäs, Norrmalm inom Arvidsjaurs kommun. Kontraktet är indelat i fem huvuddelar: Huvuddel 1 Fortsättning Framnäs Huvuddel 2 Tjappsåive Huvuddel 3 Norrmalm - Utgår från entreprenaden. Blir ej av. Huvuddel 4 Ortssammanbindande Framnäs Huvuddel 5 Ortssammanbindande Tjappsåive
Säkra skolvägar i Gällivare
I huvudsak mark-, gata- och belysningsarbeten.
Anläggande av testanläggning i Arjeplog
Nybyggnad av biltestanläggning i utkanten av Arvidsjaur.
Restaurering av stentrummor och vattenfaunapassage i Norrbottens län
Restaurering av två stentrummor vid Fällfors och en vattenfaunapassage vid Skällbäcken. Älvsbyn och Piteå kommuner.
Nybyggnad av maskinhall i Luleå
Nybyggnad av maskinhall.
Kulvertbyte vid fastigheter på Hertsön i Luleå
Avser kulvertbyte mm på fastigheterna Hertsön 11:464, Hertsön 11:465, Hertsön 11:466, Hertsön 11:467, Hertsön 11:549, Hertsön 11:470, Hertsön 11:472, Hertsön S:25 och Hertsön S:26, gatuadress: Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen.
Nybyggnad av GC-väg samt ombyggnad av gata i Piteå
Omfattar byggnation av ny GC-väg samt avsmalning och förbättring av befintlig gata längs Järnvägsgatan mellan Pitholmsgatan och Furubergsvägen i Piteå kommun.
Utbyggnad av fibernät i Ullatti, Gällivare kommun
Fiberarbeten kvarstår. Planerad driftsättning 2022.
Utbyggnad av fibernät i Nattavaaraby, Gällivare kommun
Fiberarbeten kvarstår. Planerad driftsättning 2022.
Utbyggnad av fibernät i Vettasjärvi i Gällivare kommun
Avser i huvudsak: Markarbeten, förläggning kanalisation, förläggning av brunnar, förläggning av skåp, fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation. Planerad driftsättning 2022/2023. Investeringsstöd från Tillväxtverket för del av projektet.
Utbyggnad av fibernät i Dokkas i Gällivare kommun
Avser i huvudsak: Markarbeten, förläggning kanalisation, förläggning av brunnar, förläggning av skåp, fiberblåsning, fiberdragning i ny och befintlig kanalisation, fibersvetsning, fastighets installationer, kundkontakt samt teknisk dokumentation. Planerad driftsättning 2022/2023. Investeringsstöd från Tillväxtverket för del av projektet.
Utbyggnad av fibernät i Dundret i Gällivare kommun
Planerad driftsättning 2022/2023.
Utbyggnad av fibernät i Dundret i Gällivare kommun
Planerad driftsättning 2022/2023.
Upphandling av mobilt reservkraftaggregat, Pite Energi AB
omfattar köp av en (1) styck Mobil reservkraft med option på att köpa ytterligare en (1) styck likadan om behovet skulle uppstå.
Utbyggnad av fibernät i Kieksiäisvaara/Norra Kengis, Pajala kommun
Avser utbyggnad av fibernätet i byarna Kieksiäisvaara/Norra Kengis. Entreprenaden består i att schakta och förlägga ny kanalisation. I de delar av befintliga stråk där redan existerande kanalisation finns skall dessa så långt som möjligt nyttjas.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).