Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionsanläggning för fossilfritt järn i Luleå
Nybyggnad av vätgaslager i bergrum, Svartöberget. Bergrummet ska ha en storlek på 100 kubikmeter. Användning av LRC (Lined Rock Cavern) teknik.
Ny intagsdel på reningsverk i Luleå
Ny intagsdel Uddebo reningsverk
Ombyggnad av väg 582 mellan Alvik-Selet
Bärighetsåtgärder på sträckan Alvik-Selet (14 km lång sträcka) samt ny gc-väg mellan Alvik-Långnäs (2,2 km lång med belysning, kantstensbunden). Nya busshållplatser.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
Luleå kommun avser upphandla sagda general- och utförandeentreprenad som avser förläggning av flera va-ledningar parallellt, tryckledningar och självfallsledning cirka 5,5 km inklusive produktion och sättning av två nya spillvattenpumpstationer. Spillvattenpumpstationerna upphandlas av generalentreprenören med hjälp av tillhandahållen rambeskrivning. Detaljerade produktionsritningar för spillvattenpumpstationerna ska upprättas av entreprenören eller dess underentreprenör/leverantör och godkännas av beställaren innan tillverkning får påbörjas.
Värmebeläggning och vägmarkering i Norrbottens län
E10 del 1, E10 del 2, E10 del 3, E10 del 4, E10.01 och väg 45.
Nybyggnad av andbaserad fiskeodling i Luleå
Avser nybyggnation av landbaserad fiskeodling, slakteri och en pumpstation för vattenintag och en vattenreningsenhet samt möjligen en odling av fånggröda (foder). Till varje produktionsenhet kommer det även att finnas en trycksatt syrgascistern. I slakteri och produktionsenheter kommer det även att finnas personalutrymmen, reservgenerator, foderlager och kontrollrum. Fiskeodlingen planeras för en produktion av ca 10 000 ton röding, lax eller regnbåge om året.
Nybyggnad av landbaserad fiskeodling i Luleå
Avser landbaserad fiskodling på Jämtön. Innefattande bassänger, personalutrymmen, slakteri och lagerutrymmen samt kotrollrum.
Om- och tillbyggnad för Dekra i Luleå
Nyproduktionen innehåller bland annat verkstad, besiktningshall samt kontorsytor, ca 787 kvm. Ombyggnation i befintlig huskropp med nytt trapphus med hiss, terrass på taket samt en gemensam bastu och relax i källare.
Utbyte av manöversystem vid järnväg i region Nord
Utbyte manöversystem Siemens S5 till S7 inom region Nord.
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor i Norrbottens län
Vägar: 515 Långträsk-Nygård, 543 Kolerträsk-Nygård, 545 Koler-Storsund, 403 Pajala-vsk.Kolari och 870 Kiruna-Nikkaluokta. Väglinjemålning ingår.
Nybyggnad av park och dagvattendamm i Luleå
Avser anläggande av parkytor, dagvattendamm och utbyggnad av VA-ledningar.
Fiberschakt i Vitådalen
Schakt och förläggning av kanalisation på landsbygden i Vitådalen med omnejd under 2022-2023
Nybyggnad av transformatorstation vid Uddebo reningsverk i Luleå
Inne på Lumires fastighet, vid Uddebo Reningsverk ska en ny transformatorstation uppföras. Transformatorstationen avser mata lågspänningsställverket som finns inne i befintlig industribyggnad/reningsverk.
Anläggning av väg/gata, dagvattenledningar mm i Kyrkbyn i Gammelstad, Luleå
Kulturrestaurering. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Anläggning av väg/gata, busshållplats samt dagvattenledningar.
Ny pendlarparkering vid trafikplats Persön
Väderskyddad cykelparkering, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, förbättring av belysning och gc-väg.
Stödresurs/konsulttjänst till Basunderhåll Södra Malmbanan
I avtalet ingår även successiva avrop av konsulttjänster för drivande av underhållsdistrikt nords alla kontrakt av basunderhåll på järnväg.
Ombyggnad av gata mm i Luleå
Omfattar ombyggnation av gång- och cykelvägar, ny belysning, nya VA-ledningar samt anpassning av anslutningar till närliggande fastigheter för ökad tillgänglighet och säkerhet för oskyddade trafikanter.
Kontaktledningsbyte vid Luleå bangård
Rivning och demontering av kontaktledning samt nybyggnad av kontaktledning. Spår M21, M22 och M23. Nytt hängverk, nya uteliggare och isolatorer. Byte av äldre fackverksbryggor mot nya morabryggor. Underhållsmålning av stolpar.
Ombyggnad av gc-väg i Luleå
Avser upprustning av befintligt GC-stråk längs Porsö Strandområde, ny belysning samt rivning av befintlig belysning, nyanläggning av ett utomhusgym, upprustning av en äldre befintlig stenpir, nyanläggning av grillplatsområde i vattenkant. Delbesiktning i oktober -22.
Upprustning av Porsö centrum, Luleå etapp 1
Bland annat upprustning av Porsö centrum, ny belysning samt ny markbeläggning
Nybyggnad av undercentraler för fjärrvärme, Luleå Energi AB
Byggnation av tre undercentraler för fjärrvärme. Syftet är att fysiskt avskilja tre villaområden från fjärrvärmenätet för att säkra de från oönskade tryck. I entreprenaden kommer det att ingå: 1. Byggnad med markarbeten 2. Installation av VS 3. El och styr
Nybyggnad av maskinhall i Luleå
Nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av VA-ledningar vid Luleå Garnison
Avser ombyggnation av del av vatten och avloppssystem. Objektet är beläget i Luleå kommun inom K0104 området (F21).
Resurskonsult underhållsingenjör/byggledare till Norrbotten, område 1
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Utbyggnad av fiberoptiskt accessnät i Luleå
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av optokanalisation. Entreprenaden omfattas även av fiberarbeten så som flottning av kabel, fiberblåsning, fibersvetsning, installation av fiberoptisk utrustning i småhus, mindre hyreshus och näringsfastigheter samt uppkoppling av fiberförbindelser. Huvudsakliga delen av kontraktsarbetena är belägna i Sunderbyn, Luleå Kommun.
Ny vattenrening till vattenverk i Luleå
Avser tillbyggnad för biologisk rening vid Klöverträsk vattenverk, ca 30 kvm.
Nybyggnad av pumpstation och sjöledning i Luleå
Sjöledning Norra Sunderbyn - Avan Ansökan om strandskyddsdispens för spillvattenpumpstation. Nya spillvattenledningar och pumpstationer i Norra Sunderbyn. Spillvatten skall via tryckledningar transporteras till reningsverket i Avan på andra sidan av Luleälv. Ledningar och pumpstationer ersätter 4 st uttjänta slamavskiljare samt syftar till att möjliggöra fler framtida anslutningar av fastighetsägare till kommunalt spillvattensystem.
Resurskonsult underhållsingenjör/byggledare till Norrbotten, område 2
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Byte av rökgasfläkt samt kanal i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser byte av befintlig rökgasfläkt och delar av befintligt kanalsystem då dessa komponenter är förslitna och delvis skadade efter tidigare brand.
Kulvertbyte vid fastigheter på Hertsön i Luleå
Avser kulvertbyte mm på fastigheterna Hertsön 11:464, Hertsön 11:465, Hertsön 11:466, Hertsön 11:467, Hertsön 11:549, Hertsön 11:470, Hertsön 11:472, Hertsön S:25 och Hertsön S:26, gatuadress: Åkerbärsstigen, Hallonstigen och Smultronstigen.
Byte av ventilation i busstation i Råneå
Avser byte av ventilation till ny ventilation med inbyggd styr i det nya ventilationsaggregatet samt ny shuntgrupp och frånluftfläkt grill.
Resurskonsult för upphandling och drift av basunderhåll järnväg, region Nord
Omfattar projektledare, underhållsingenjör Bana, underhållsingenjör El och underhållsingenjör signal till basunderhåll Norra och Södra Malmbanan, Långsele-Vännäs och Boden-Holmsund.
Byggledare säkerhet till Södra Malmbanan/införande av ERTMS
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Byggledare säkerhet till Norra Malmbanan/införande av ERTMS
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ny/ombyggnad av garage i Luleå
Avser restaurering/ombygg av garage för ca 40 st bilar. Garagen är placerade i anslutning till följande områden: Lostigen, Bäverstigen, Hjortstigen och Utterstigen.
Omsättning av belysta skyltar vid F21 Kallax flygplats i Luleå
Avser omsättning av belysta skyltar på F21 Kallax flygplats.
Marina inventeringar för Länsstyrelsen Norrbottens län
Avser marina inventeringar för Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Konsultuppdrag gällande dimensionering av resecentrum längs Norrbotniabanans sträckning
Avser konsulttjänster för upprättande av dimensioneringsutredning för resecentrum till förmån för samverkansprojektet "Norrbotniabanans Nyttoeffekter utvecklingspotential i noderna, sträckan Skellefteå - Luleå".
Nybyggnad av begravningsplats i Luleå
Anläggning av ny askgravplats på örnäskyrkogård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).