Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av bergrum för vätgaslagring i Luleå
Svartön 18:32,18:17,Svartöstaden 13:36. Nybyggnad av gaslager och en tre kilometer lång rörledning.
Vägmarkeringar underhåll i Norrbottens län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Ombyggnad av standardbroar längs Norrbotniabanan
Ca 90 st broar, kan delas upp i flera upphandlingar.
Banreparation av rullbana 14-32 vid F21 Luleå
Objektet avser i huvudsak banreparation av rullbana 14-32 samt skuldror till rullbanan.
Ombyggnad av E4 genom Börjelslandet
Berörd del av E4 startar vid korsning med Holmarvägen fram till korsning med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383). Gc-port och anslutande gc-vägar anläggs vid Rupa, ny C-korsning vid anslutningen till Holmarvägen. Rivning och nybyggnad av busshållplatser i nya lägen med en trafiksäker utformning. Mitträcke och viltstängsel. Nya och upprustade enskilda vägar byggs i samband med att anslutningar till E4 stängs.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av väg i Luleå
Hertsövägen - Ombyggnad delen Kråkörvägen - Gräsörvägen. Avser ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen för att klara av en ökad trafikmängd och tyngre fordon. I entreprenaden ingår även en grusad GC-väg från korsningen Gräsörvägen österut mot Lövskär.
Nybyggnad av parkeringsplats vid Sunderby sjukhus i Luleå
Ny parkering på västra sidan om sjukhuset mot väg 97. Avser nybyggnad av 200 p-platser med motorvärmare och laddstationer för elbilar.
Riktade utteråtgärder i Distrikt Mitt
Borrning samt tryckning av trumma genom vägkropp.
Projekteringsledare till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Gäller projekteringsledning vid framtagandet av förfrågningsunderlag/bygghandlingar till entreprenadskedet.
Kontaktledningsbyte vid Luleå bangård
Rivning och demontering av kontaktledning samt nybyggnad av kontaktledning. Spår M21, M22 och M23. Nytt hängverk, nya uteliggare och isolatorer. Byte av äldre fackverksbryggor mot nya morabryggor. Underhållsmålning av stolpar.
Ny pendlarparkering vid trafikplats Persön
Väderskyddad cykelparkering, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, förbättring av belysning och gc-väg.
Nybyggnad av multibana, Luleå
Luleå Gjutarens IF vill skapa en träningsanläggning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Banan är tänkt att användas för olika aktiviteter på hjul som exempelvis rullskidor och cykel.
Ombyggnad av VA-ledningar vid F21, Luleå Garnison
Entreprenaden omfattar i stora drag arbeten med relining av självfallsledningar, rörspräckning av vattenledningar och schaktarbeten vid F21, Luleå Garnison.
Utbyggnad av fiberoptiskt transportnät från Örarna till Bensbyn, Luleå
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av 40/32 rör för att förbinda 2 stycken accessnoder. Delar av sträckan omfattar även förläggning av 110 rör och jordlina. Objektet är beläget längs väg 596, sträckningen Örarna-Bensbyn, Luleå Kommun.
Nya lågspänningsställverk till projekt Nytt Energilager i Luleå
Upphandlingen avser tre lågspänningsställverk för kraftmatning av processutrustning inom projektet Nytt Energilager.
Projektingenjör till program ERTMS Entreprenad Malmbanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) år.
Förläggning av sjökabel mellan Luleå centrum - Bergnäset
Förläggning av sjökabel ca 1,5 km mellan Luleå centrum och Bergnäset.
Ny lekplats i Stadsparken i Luleå
Arbeten som ingår i uppdraget är: Markarbete, Utrustning till lekplats, Projektering av uppdraget samt Montering av utrustning.
Anläggande av konstgräsplan i Luleå
Avser anläggande av konstgräsplan med belysning.
Nya upplagsytor vid Luleå Malmhamn
Avser anläggande av ny hårdgjord lastyta vid vågficka med bitumenbundet bärlager. Ytans storlek är ca 1100 m².
Omsättning av seriekablar för flygplatsljus mm på F21 Kallax flygplats i Luleå
Avser byte av seriekablar, primärkontakter och serietransformatorer för flygplatsljus på F21 Kallax flygplats.
Nya upplagsytor vid Luleå Malmhamn
Avser justering av befintlig MAC-lageryta i Luleå Malmhamn, ytans storlek är Ca: 5600 m². Varav ca: 3700 m² är borttagning av befintlig asfalt samt borttagning av förstärkningslager. Ca: 1900 m² fräsning av befintlig asfalt.
Säsongsbyggledare Signal, entreprenad Malmbanan/ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader.
Rivning av hamnanläggning på Rödkallen, Luleå
Objektet avser rivning av hamnanläggningen på ön Rödkallen i Luleå ytterskärgård. Hamnanläggningen är förfallen och stora delar har raserats.
Säsongsbyggledare Kanalisation, entreprenad Malmbanan/ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader.
Projektledare/byggstöd till Projekt ERTMS, Malmbanan och Scanmed Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år. Option förlängs med ett år i taget.
Projekteringsledare, ledningssamordning till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för bygge av padelbana.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats för husbil.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Åtgärdande av vandringshinder vid Selets bruk i Luleå
Avser åtgärdande av vandringshinder vid Selets Bruk i Luleå kommun.
Säsongsbyggledare El, entreprenad Malmbanan/ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader.
Inventering av grunda havsbottnar i Norrbottens län
Länsstyrelsen Norrbotten avser upphandla inventering av grunda havsbottnar i Norrbottens län med fokus på invasiva främmande arter.
Sedimentundersökningar i kustvattenförekomster, Luleå kommun
Länsstyrelsen i Norrbottens län inbjuder till anbud på sedimentundersökningar i kustvattenförekomsterna Mulöviken, Granöfjärden och Bergnäsfjärden i Luleå kommun.
Upphandling av marin inventering, Länsstyrelsen Norrbotten
Upphandlingen avser marin inventering med fokus på invasiva arter.
Nytillverkning och reparation av båtöverfart i Luleå
Upphandlingen avser entreprenör som nytillverkar och reparerar båtöverfart på Likskärsbanken i Luleå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.