Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangård vid Luleå Centralstation
Rivning och demontering av 5000 meter spår, nybyggnad av 4000 meter spår, 21 nya växlar. Ny sidoplattform, färdigställande av mellanplattform och plattformsförbindelse samt signal- och telearbeten.
Utbyggnad av spår för personvagnsuppställning vid Luleå Centralstation
Flytt av personvagnsuppställning. Byggnation av fyra stycken 500-620 meter långa uppställningsspår, två lokuppställningsspår samt ett uppställningsspår för regionaltåg. Ca 4000 meter elektrifiering ingår.
Spårbyte längs Pite- och Skelleftebanan, etapp 1
Pitebanan rustas mellan Innantill och Arnemark, Skelleftebanan rustas mellan Gråberg och Myckle. Ca 34 km lång sträcka totalt. Byte av träslipers till betongslipers, ny räl.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
Luleå kommun avser upphandla sagda general- och utförandeentreprenad som avser förläggning av flera va-ledningar parallellt, tryckledningar och självfallsledning cirka 5,5 km inklusive produktion och sättning av två nya spillvattenpumpstationer. Spillvattenpumpstationerna upphandlas av generalentreprenören med hjälp av tillhandahållen rambeskrivning. Detaljerade produktionsritningar för spillvattenpumpstationerna ska upprättas av entreprenören eller dess underentreprenör/leverantör och godkännas av beställaren innan tillverkning får påbörjas.
Nybyggnad av kallbadhus i Luleå
Nybyggnad av kallbadhus i Luleå.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig 4-vägskorsning (väg 968/616) till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafiken.
Nybyggnad av parkeringsplats vid Sunderby sjukhus i Luleå
Ny parkering på västra sidan om sjukhuset mot väg 97. Avser nybyggnad av 200 p-platser med motorvärmare och laddstationer för elbilar.
Nybyggnad av multibana, Luleå
Luleå Gjutarens IF vill skapa en träningsanläggning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Banan är tänkt att användas för olika aktiviteter på hjul som exempelvis rullskidor och cykel.
Nybyggnad av fibernät i Luleå
Etablering av fibernät vid SSAB s anläggning i Luleå
Förnyelse av fjärrvärmenät till flertalet byggnader inom Luleå Garnison
Ombyggnation av del av fjärrvärmenätet inklusive anslutningen i byggnader.
Exploatering för utökning av verksamhetsområde i Luleå
Avser exploatering för verksamhetsområde.
Förläggning av sjökabel mellan Luleå centrum - Bergnäset
Förläggning av sjökabel ca 1,5 km mellan Luleå centrum och Bergnäset.
Byggledare vägmarkering inom Norrbottens län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2023-01-01–2023-12-31. ─ Option två: 2024-01-01–2024-12-31.
Körfältsjustering vid trafikplats Gäddvik
Justering av södergående körfält på E4 vid trafikplats Gäddvik genom målning samt rivning av väg. Viltstängsel längs Gamla Riksvägen och väg 968 förlängs.
Installation av laddstolpar till elbilar i Luleå
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Resurskonsult till Investering Nord placering Luleå eller Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 år.
Teknikledare för ERTMS, Malmbanan och Scanmed Öst
Placering Luleå. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Nybyggnad av pumpstation och sjöledning i Luleå
Sjöledning Norra Sunderbyn - Avan Ansökan om strandskyddsdispens för spillvattenpumpstation.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Schaktning och omflyttning av massor för att skapa plan yta.
Ombyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät. Bensbyn 8:69,8:20.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ny nätstation samt schakt av kabel.
Nybyggnad av mast i Luleå
Nybyggnad av mast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation el 24 kv.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation, el 24 kv.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation, el 24kv.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation, el.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Anläggande av valvbåge i Norrbottens län
Avser anläggande av valvbåge inom Norrbottens län.
Ny betongbrygga till Småskärs gästhamn i Luleå
Nybyggnad av betongbrygga till Småskärs gästhamn, Luleå.
Trafikutredning för Campus Luleå
Inom Akademiska Hus pågår ett arbete med att utveckla campus Luleå. I det arbetet ingår det att se över förutsättningarna för trafik och parkeringar i form av en trafikutredning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.