Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård. Bulleråtgärder, servicevägar och belysning. Ca 4500 m spår, 11 växplar, nya kontaktledningar och nätstationer.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Denna entreprenad avser förberedande mark-, och gatuarbeten, VA-arbeten, ledningsdragning, belysning samt pumpstationer på Hertsöfältet inför fortsatt exploatering.
Exploatering för nytt industriområde i Luleå
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av industri och verksamheter. Del av Rutvik 14:17 m.fl.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
Avser nybyggnad av överföringsledning. Etapp 1 rsm-id 1598961.
Nybyggnad av väg i Luleå
Nybyggnad av Kronanvägen, en länk i stadens trafiknät som saknas och som skulle gynna kollektivtrafik, gående och cyklister men även innebär en genare väg för bilister. Den nya delen av Kronanvägen mäter ca 2 kilometer.
Nybyggnad av landbaserad fiskeodling i Luleå
Avser landbaserad fiskodling på Jämtön. Innefattande bassänger, personalutrymmen, slakteri och lagerutrymmen samt kontrollrum. Dess framtid baseras på om den landbaserade fiskodlingen i Sunderbyn (2192515) verkställs.
Nybyggnad av landbaserad fiskeodling i Luleå
Avser nybyggnation av landbaserad fiskeodling, slakteri och en pumpstation för vattenintag och en vattenreningsenhet samt möjligen en odling av fånggröda (foder). Till varje produktionsenhet kommer det även att finnas en trycksatt syrgascistern. I slakteri och produktionsenheter kommer det även att finnas personalutrymmen, reservgenerator, foderlager och kontrollrum. Fiskeodlingen planeras för en produktion av ca 10 000 ton röding, lax eller regnbåge om året.
Ombyggnad av parkering till park och ev parkeringshus i Luleå
Avser nybyggnad av fördelningsstation under mark, pumpstation och ett underjordiskt p-hus samt ombyggnad av en parkering till park med tillhörande torg. Placering mellan Kulturens Hus och vattnet i Norra hamn.
Tankbeläggning och extruderade markeringsmassor på vägar i Norrbottens län
Väg 703 Broheden-Pålänge, väg 711 Bjumisträsk-Kvarnberget, väg 712 Kvarnberget-Båtskärsnäs, väg 713 Båtskärsnäs(712)-Axelsvik, väg 729 Nikkala-Kattilasaari, väg 730 Kattilasaari, väg 819 Porjus-Ålloluokta och väg 870 Kaalasjärvi-Nikkaluokta. Väglinjemålning ingår.
Provmuddring av farled i Luleå
Syftet med provmuddringen är att förbättra och bekräfta kunskapen om de geologiska och geotekniska förhållandena inom Malmportenprojektet (rsm-id 1443085).
Utbyte av betongplatta vid uppställningsplatser, Luleå Airport
Befintlig betongplatta/ uppställningsplats behöver bytas ut.
Installation av ny pelletspanna i hetvattencentral i Råneå
Luleå Energi planerar att byta ut fastbränslepannan HVC3 Råneå, ca 4 mil norr om Luleå. Nuvarande fastbränslepanna fungerar som baslastpanna i det lokala fjärrvärmesystemet tillsammans med två pelletspannor och två oljepannor. Denna upphandling består av projektering, leverans, montage och intrimning och driftsättning med kapacitetstest/verifiering av all utrustning som krävs för detta utbyte. Den nya anläggningen ska levereras i moduler med väderskydd.
Ombyggnad av VA-ledningar vid Luleå Garnison
Entreprenaden omfattar i stora drag arbeten med relining av självfallsledningar, rörspräckning av vattenledningar och schaktarbeten. Objektet är beläget i Luleå kommun inom Luleå garnisonsområde.
Ombyggnad av bagagehantering vid Luleå Airport
Swedavia needs to obtain information for an upcoming procurement of a solution for Luleå airport, which is intended to be a pilot project. The objective of this RFI is to obtain information to understand the supplier´s ability to deliver, and to gain an understanding of the associated costs.
Ombyggnad av befintliga belagda ytor mm, Norrbottens län
Objektet avser ombyggnad av befintliga belagda ytor. Uppdraget är sekretessbelagt. SUA nivå 3 gäller för projekteringsuppdraget, eventuellt kan nivå 2 vara aktuellt.
Riskanalys vid vägsträckor i Region Nord
För att utföra riskinventering av vägsträckor enligt riskanalys vald vägsträcka i Region Nord, Västerbottens samt Norrbottens län.
Säsongsbyggledare till Entreprenad Malmbanan i Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare förlängning på perioden 1 april – 30 november år 2024.
Nybyggnad båthall, bryggor och hamn i Harrviken, et 2
Nybyggnad av marina, ca 100 st båtplatser.
Anläggning av väg/gata, dagvattenledningar mm i Kyrkbyn i Gammelstad, Luleå
Kulturrestaurering. I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Anläggning av väg/gata, busshållplats samt dagvattenledningar vid Lulevägen/Björkelundsvägen i Gammelstad.
Nytt geoenergilager vid skolor i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Borrhålslager med tillhörande markkollektorer mellan energibrunnar och pannrum i Måttsunds- resp Persöskolan.
Förnyelse av fjärrvärmenät till flertalet byggnader inom F21, Luleå Garnison
I stora drag omfattar entreprenaden förnyelse av fjärrvärmenät till flertalet byggnader inom F21. Objektet är beläget i Luleå kommun inom Luleå Garnisonsområde.
Muddring samt renovering av pir på Junkön i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Muddring av cirka 680 m3 samt renovering av pir på Junkön i Luleå kommun.
Nybyggnad av datorhall i Luleå
Nybyggnad av datorhall samt uppförande av antenn.
Nybyggnad av VA-ledning i Luleå
Entreprenaden omfattar i huvudsak markarbeten och förläggning av VA-ledning samt återställande av mark vid Kallkällan K10.
Delprojektledare till investeringsprojekt Malmbanan
Projektledare för bygghandling och produktion, primärt till SO Polcirkeln och SO Linaälv men kan även inkludera andra delar av Malmbanan.
Utbyggnad av fiber mellan Jämtön-Töre-Morjärv Töre-Kalix
Utförandeentreprenad (AB 04) gällande anläggning av markkanalisation och fiberkapacitet på sträckorna: Jämtön till Töre, Töre till Kalix och Töre till Morjärv. Entreprenaden är uppdelad i fyra etapper och består både av luftopto i kraftledningsstolpar och av optokabel i markförlagd kanalisation. I Etapp 3 ingår även sättning av ny nod. Anbud kan lämnas på valfri Etapp/-er och Avtal tecknas för fyra (4) separata delar.
Åtgärdande av vandringshinder (valvbågar) i Norrbottens län
Avser åtgärdande av fyra vandringshinder i Norrbottens län.
Åtgärdande av vandringshinder (valvbågar) i Joujoki, Norrbottens län
Länsstyrelsens upphandlar en totalentreprenad med syfte att åtgärda vandringshinder i vattendrag genom byggande av valvbågar.
Byggledning och projekteringsstöd för belagd väg i Norrbottens län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Option kan komma att utlösas för 1 eller 2 konsulter. VO Underhåll, vägenhet Nord.
Ny betongbrygga till Junköns gästhamn i Luleå
Avser en träbeklädd betongbrygga till gästhamnen på Junkön.
Säsongsbyggledare till Entreprenad Malmbanan i Kiruna alternativt Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare förlängning på perioden 1 april – 30 november år 2024.
Upprustning av turbåtsangöring/brygga i Luleå skärgård
Avser ombyggnation av befintlig turbåtsbrygga på ön Kluntarna i Luleå skärgård. Förtöjning: Flytbrygga/boj. Hamndjup: 2,5 - 4 meter. Hamnplatser: 35-40 gästplatser. Idag består bryggan av metallfundament som är fyllda med stenblock betong samt ett trädäck. Befintligt trädäck beräknas kunna återanvändas till stor del av angöringen.
Delprojektledare produktion väg, stationeringsort Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ekologisk byggledning för investeringsprojekt i distrikt Nord
Placering Luleå eller Umeå. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Åtgärdande av vandringshinder; trum- och brobyten samt trösklingar inom Norrbotten och Västerbottens län.
Delprojektledare produktion järnväg, stationeringsort Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Ny/ombyggnad av garage i Luleå
Avser restaurering av garage/bilplatser.
Ny/ombyggnad av garage i Luleå
Avser restaurering av garage/bilplatser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).