Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gaslager mm i Luleå
Svartön 18:32,18:17,Svartöstaden 13:36. Nybyggnad av gaslager och en tre kilometer lång rörledning.
Nya passager för stora däggdjur längs järnväg i Region Nord
Två planfria passager på delen Kalixfors-Råtsi samt ev möjlighet att skapa vilt- och renpassager genom att förlänga befintliga järnvägsbroar på delen Kaitum-Kalixfors.
Nybyggnad av va-ledningar i Luleå, etapp 3
Utbyggnad av Östra länken för att säkra vattenförsörjningen i ett växande Luleå. Ledningssystemet som nu ska byggas ut passerar genom Hertsövägen och Svartövägen vid stadsdelarna Örnäset och Lövskatan. I etapp tre ska 1,3 kilometer nya vatten-och avloppsledningar läggas.
Vägmarkeringar underhåll i Norrbottens län
Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31, (option). Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
Kommunen har för avsikt att upphandla en entreprenad med preliminär start 2021 och färdigt 2025. Entreprenaden innebär följande: Förläggning av 30 km dricksvattenledning i dimension Ø200-315 i materialet PE. Förläggningen sker mestadels i skogs- och naturmark men det förekommer även passager av vattendrag och Natura 2000-områden, Anläggning av högreservoar för dricksvatten med prefabricerade väggelement och tillhörande anordningar samt driftsväg. Tryckstegringsstation.
Ombyggnad av E4 genom Börjelslandet
Berörd del av E4 startar vid korsning med Holmarvägen fram till korsning med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383). Nytt läge för gc-porten i Rupa, ändring av enskilda vägar till allmänna gc-vägar, ny C-korsning vid anslutningen till Holmarvägen. Rivning och nybyggnad av busshållplatser i nya lägen med en trafiksäker utformning. Mitträcke och viltstängsel.
Riktade utteråtgärder i Distrikt Mitt
Borrning samt tryckning av trumma genom vägkropp.
Banreparation av rullbana 14-32 vid F21 Luleå
Objektet avser i huvudsak banreparation av rullbana 14-32 samt skuldror till rullbanan.
Nybyggnad av rullskidbana i Luleå
Befintlig konstsnöslinga kommer asfalteras.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ny lekplats i Stadsparken i Luleå
Arbeten som ingår i uppdraget är: Markarbete, Utrustning till lekplats, Projektering av uppdraget samt Montering av utrustning.
Nya upplagsytor vid Luleå Malmhamn
Avser anläggande av ny hårdgjord lastyta vid vågficka med bitumenbundet bärlager. Ytans storlek är ca 1100 m².
Nya upplagsytor vid Luleå Malmhamn
Avser justering av befintlig MAC-lageryta i Luleå Malmhamn, ytans storlek är Ca: 5600 m². Varav ca: 3700 m² är borttagning av befintlig asfalt samt borttagning av förstärkningslager. Ca: 1900 m² fräsning av befintlig asfalt.
Förläggning av sjökabel mellan Luleå centrum - Bergnäset
Entreprenaden avser förläggning av sjökabel 52kV mellan Luleå centrum och Bergnäset.
Rivning av hamnanläggning på Rödkallen, Luleå
Objektet avser rivning av hamnanläggningen på ön Rödkallen i Luleå ytterskärgård. Hamnanläggningen är förfallen och stora delar har raserats.
Säsongsbyggledare El, entreprenad Malmbanan/ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader.
Säsongsbyggledare Kanalisation, entreprenad Malmbanan/ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader.
Säsongsbyggledare Signal, entreprenad Malmbanan/ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader.
Projektingenjör till program ERTMS Entreprenad Malmbanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) år.
Resurs för etapp och produktionsplanering till Norrbotniabanan
Avtal till 2022-12-31 med 1+1 år option. EST-resurs gällande etapp- och produktionsplanering inom EST-området, speciellt signal under detaljprojekterings- och entreprenadskedet.
Delprojekteringsledare till Norrbotniabanan
Beställaren har option att tilläggsbeställa nedanstående arbete. År 2022-01-01 – 2022-12-31 75% År 2023-01-01 – 2023-12-31 75%
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för ny elledning. Solskensberg 3:5,3:2,3:3,3:1.
Nybyggnad av plank i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för plank staket.
Nybyggnad av stängsel i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för stängsel t.o.m 2031-02-05.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation Sunderbyn 80:2,Gammelstaden 6:6,Gammelstaden 6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Sedimentundersökningar i kustvattenförekomster, Luleå kommun
Länsstyrelsen i Norrbottens län inbjuder till anbud på sedimentundersökningar i kustvattenförekomsterna Mulöviken, Granöfjärden och Bergnäsfjärden i Luleå kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.