Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av bergrum för vätgaslagring i Luleå
Svartön 18:32,18:17,Svartöstaden 13:36. Nybyggnad av gaslager och en tre kilometer lång rörledning.
Banreparation av rullbana 14-32 vid F21 Luleå
Objektet avser i huvudsak banreparation av rullbana 14-32 samt skuldror till rullbanan.
Ombyggnad av E4 genom Börjelslandet
Berörd del av E4 startar vid korsning med Holmarvägen fram till korsning med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383). Gc-port och anslutande gc-vägar anläggs vid Rupa, ny C-korsning vid anslutningen till Holmarvägen. Rivning och nybyggnad av busshållplatser i nya lägen med en trafiksäker utformning. Mitträcke och viltstängsel. Nya och upprustade enskilda vägar byggs i samband med att anslutningar till E4 stängs.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig 4-vägskorsning (väg 968/616) till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafiken.
Ombyggnad av väg i Luleå
Hertsövägen - Ombyggnad delen Kråkörvägen - Gräsörvägen. Avser ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen för att klara av en ökad trafikmängd och tyngre fordon. I entreprenaden ingår även en grusad GC-väg från korsningen Gräsörvägen österut mot Lövskär.
Nybyggnad av parkeringsplats vid Sunderby sjukhus i Luleå
Ny parkering på västra sidan om sjukhuset mot väg 97. Avser nybyggnad av 200 p-platser med motorvärmare och laddstationer för elbilar.
Projekteringsledare till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Gäller projekteringsledning vid framtagandet av förfrågningsunderlag/bygghandlingar till entreprenadskedet.
Nybyggnad av multibana, Luleå
Luleå Gjutarens IF vill skapa en träningsanläggning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Banan är tänkt att användas för olika aktiviteter på hjul som exempelvis rullskidor och cykel.
Ombyggnad av VA-ledningar vid F21, Luleå Garnison
Entreprenaden omfattar i stora drag arbeten med relining av självfallsledningar, rörspräckning av vattenledningar och schaktarbeten vid F21, Luleå Garnison.
Utbyggnad av fiberoptiskt transportnät från Örarna till Bensbyn, Luleå
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av 40/32 rör för att förbinda 2 stycken accessnoder. Delar av sträckan omfattar även förläggning av 110 rör och jordlina. Objektet är beläget längs väg 596, sträckningen Örarna-Bensbyn, Luleå Kommun.
Ombyggnad till rondell vid Sinksundet i Luleå
Arbetet med Sinksuddsrondellen sker i korsningen Bensbyvägen, Revelsuddsvägen och Björsbyvägen.
Nya lågspänningsställverk till projekt Nytt Energilager i Luleå
Upphandlingen avser tre lågspänningsställverk för kraftmatning av processutrustning inom projektet Nytt Energilager.
Anläggande av konstgräsplan i Luleå
Avser anläggande av konstgräsplan med belysning.
Omsättning av seriekablar för flygplatsljus mm på F21 Kallax flygplats i Luleå
Avser byte av seriekablar, primärkontakter och serietransformatorer för flygplatsljus på F21 Kallax flygplats.
Förläggning av sjökabel mellan Luleå centrum - Bergnäset
Förläggning av sjökabel ca 1,5 km mellan Luleå centrum och Bergnäset.
Ny lekplats i Stadsparken i Luleå
Arbeten som ingår i uppdraget är: Markarbete, Utrustning till lekplats, Projektering av uppdraget samt Montering av utrustning.
Projektingenjör till program ERTMS Entreprenad Malmbanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) år.
Säsongsbyggledare Signal, entreprenad Malmbanan/ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader.
Rivning av hamnanläggning på Rödkallen, Luleå
Objektet avser rivning av hamnanläggningen på ön Rödkallen i Luleå ytterskärgård. Hamnanläggningen är förfallen och stora delar har raserats.
Säsongsbyggledare Kanalisation, entreprenad Malmbanan/ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader.
Projektledare/byggstöd till Projekt ERTMS, Malmbanan och Scanmed Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år. Option förlängs med ett år i taget.
Projekteringsledare, ledningssamordning till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Resurskonsult till Investering Nord placering Luleå eller Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 år.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av 3 nätstationer, el Björkskatan 1:78,7:25,1:441.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation, el 12kv.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för bygge av padelbana.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Tillbyggnad av gångtunnel i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för förlängning av gångtunnel.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats för husbil.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Åtgärdande av vandringshinder vid Selets bruk i Luleå
Avser åtgärdande av vandringshinder vid Selets Bruk i Luleå kommun.
Säsongsbyggledare El, entreprenad Malmbanan/ERTMS
Option om förlängning på 6 + 6 månader.
Inventering av grunda havsbottnar i Norrbottens län
Länsstyrelsen Norrbotten avser upphandla inventering av grunda havsbottnar i Norrbottens län med fokus på invasiva främmande arter.
Sedimentundersökningar i kustvattenförekomster, Luleå kommun
Länsstyrelsen i Norrbottens län inbjuder till anbud på sedimentundersökningar i kustvattenförekomsterna Mulöviken, Granöfjärden och Bergnäsfjärden i Luleå kommun.
Anläggande av valvbåge i Norrbottens län
Avser anläggande av valvbåge på 4 st vandringshinder i Norrbottens län.
Upphandling av marin inventering, Länsstyrelsen Norrbotten
Upphandlingen avser marin inventering med fokus på invasiva arter.
Nytillverkning och reparation av båtöverfart i Luleå
Upphandlingen avser entreprenör som nytillverkar och reparerar båtöverfart på Likskärsbanken i Luleå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.