Alla aktuella anläggningsprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av tryckstegringsstation i Boden
Bodens kommun avser att anlägga en tryckstegring vid Ågärdan, som ska ersätta befintlig råvattenstation. Tryckstegringen ska pumpa råvatten från Kusön samt motta älvsvatten från befintlig råvattenstation. Avser leverans och installation av ny råvattentryckstegring inklusive anslutningspunkt mot befintliga råvattenledningar.
Ombyggnad av bandkanonhall K0116.206 i Boden
Klimatskalet ska ömsom bytas ut och kompletteras. Detta innebär rivning av befintlig takuppbyggnad med invändig avvattning som ersätts med ny konstruktion med utvändig avvattning. Tilläggsisolering av befintliga lättbetongelement, rivning av befintliga ytterväggskonstruktion som ersätts med ny konstruktion. Byte av portar, fönster och ytterdörrar/partier.
Omläggning av huvudvattenledning i Boden
Avser omläggning av huvudvattenledningen från Pagla vattenverk till en punkt i nivå med Apelvägen, en sträcka på ca 3 km. Projektet omfattar omläggning av befintlig huvudvattenledning av dimension 500 mm.
Sanering av markområde i Boden
Sanering av mark, fd impregnering/sågverk.
Ny kompressorstation/moderstation till biogasanläggning i Boden
Avser ny biogasanläggning som ska delvis kopplas samman med den befintliga anläggningen och utnyttja dess funktioner till LCNG backup och befintlig PRS. För att utöka kompressionskapacitet med en kompressorstation för tankning av fordon på ramp och fylla såväl stationära som mobila gaslager.
Nybyggnad av anläggning för sanering av markföroreningar i Boden
Omfattar uppbyggnad och drift av en anläggning som distribuerar vätskor via befintliga brunnar för en biologisk nedbrytning av en markförorening av klorerade alifater. Det avser leverans, installation och drift av EK-BIO pilotbehandlingsanläggning på fastighet Pilen 5 i Boden.
Nybyggnad av laddstolpar i Boden
Avser installation av laddstolpar.
Förstärkning av hagar vid ridanläggning i Boden
Arbetet omfattar förstärkning av hagområde samt omhändertagande av dagvatten.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Boden
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).