Alla aktuella anläggningsprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Bärighetsåtgärder på väg 356 mellan Åskogen-Degerselet
Ca 7 km, förstärkning av vägen, breddning av befintliga p-platser, höjning av vägprofilen, dikesrensning, byte av skadade vägtrummor.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Avser nybyggnad av bensinstation.
Förstärkning av el-/kraftledning i Jokkmokk
Avser förstärkning och tillbyggnad av el/kraftledning.
Rivning och sanering av fd kemtvätt i Boden
De planerade åtgärderna är: 1. Rivning av befintlig byggnad på Pilen 6. Byggnadsytan är ungefär på 2 500 m2 och byggnaden är i huvudsak ett plan, samt två plan i en mindre del, plus hel källare 2. Schaktsanering inom Pilen 2 och i gatumark i korsningen Garnisonsgatan och Lundagårdsgatan, samt söder om korsningen. Schakterna är omkring 1 000 m3 respektive 5 000 m3 och schaktdjup på ca 5 m. I nuläget är det inte avgjort om de två schaktområdena samordnas i eller delas upp i två separata entreprenader. 3. Spontning och schaktarbeten av förorenade massor inom Pilen 6. Denna schakt är ca 10 000 m3 med schaktdjup upp till 7 m
Byte av lågspänningsställverk vid trafikcentralen i Boden
Utbyte av lågspänningsställverk inklusive omkopplingsautomatik.
Nybyggnad av väg i Boden
Objektet består av nyanläggning av väg för framtida industrietableringar inom Cleantech-området mellan Brännkläppens avfallsanläggning och Svalgets bergtäkt i Bodens kommun
Nybygg av torg och ombygg av in/utfart samt gc-väg i Boden
Tre nya punkthus Sävst 9:44, 9:45 17:4, 9:108 samt 10:42, Sävast Torg
Nyanslutning till mast i Boden
Entreprenaden omfattar luftledningsbyggnation 20 kV, kabelschakt 0,4 kV, anläggning av stolpstation 0,4-20 kV vid Brändberget-Norriån Bodens kommun.
Restaurering av stenmurar och andra väganknutna kulturmiljöobjekt inom Region Nord
Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn samt Skellefteå kommuner. Stenmurar, kilometerstolpar av sten, minnesstenar och milstolpar i sten och gjutjärn. Målning, rostskyddsbehandling, tvättning, anläggande av grusbäddar, inkilning av stenar, kallmurning mm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).