Alla aktuella anläggningsprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll järnvägsanläggning Norra Malmbanan
5 års avtalstid med option på ytterligare 1+1 år.
Ny infrastruktur deponi och servicetrafik (NIDS), SAK
Projektet SAK-NIDS (Ny Infrastruktur Deponi och Servicetrafik) omfattar vägar och El-arbeten (kraftmatning, belysning). Avser en ny väg till LKAB:s södra deponiområde för tunga fordon. Den asfalterade vägsträckan kommer att bli 3,5 km lång och 14 meter bred, och ska klara av att bära fordon med lastkapacitet upp till 110 ton. I uppdraget ingår även att förbättra befintliga vägar som kommer att få en ökad trafikmängd när andra vägar stängs. Nya rondeller anläggs och korsningar får belysning för att höja säkerheten. Även flytt av den befintliga tankstationen ingår.
Muddring/sanering av sjö i Kiruna
Avser muddring/sanering av sjö.
Nya passager för stora däggdjur längs Malmbanan mellan Kalixfors-Råtsi
Två planfria passager på delen Kalixfors-Råtsi samt ev möjlighet att skapa vilt- och renpassager genom att förlänga befintliga järnvägsbroar på delen Kaitum-Kalixfors.
Modernisering av omformarstation i Tornehamn
Utbyte av stationskontrollutrustning samt elkraft. Malmbanan bandel 111 km 1520+230.
Ny infrastruktur för bangård mm i Kiruna
Den nya Sjöbangården kommer att anläggas med 9 spår i bredd som mest och utmed denna kommer ny infartsväg, gång- och cykelväg, servicevägar, media och skalskydd att anläggas. Anslutningen av den nya Sjöbangården mot Malmbanan och LKABs lok- och vagnsverkstäder kommer att ske ca 1 km längre bort utmed Kiruna Malmbangård (KMB) varför anslutningsspår och växlar kommer att anläggas sidan av dagens KMB. Anläggningsarbeten som tas fram i denna projektering kommer i huvudsak att utföras under år 2022-2023.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Avser anläggande av 2 gator i Kiruna kommun.
Ny anslutningsväg i Kiruna kommun
Avser anläggande av en väg från Lokstallsvägen till anslutningspunkt vid Nordkalottvägen inom Kiruna-C. Entreprenaden omfattar en plattrambro och bullerskärm, gång- och cykelbana med tillhörande belysning samt belysning efter väg.
Anläggande av ytskikt i Nya Kiruna Centrum, Etapp 2
Avser anläggande av ytskikt i Nya Kiruna Centrum.
Anläggande av ny infrastruktur i nya Kiruna centrum
Entreprenaden omfattar anläggande av infrastruktur för del av ny centrumkärna vid nya Kiruna centrum, kallat Infra Etapp 4 Kunskapsnoden. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata. Gata ska anläggas till understa lagret asfalt (AG).
Anläggande av ny infrastruktur vid nya Kiruna centrum
Entreprenaden omfattar anläggande av infrastruktur för del av ny centrumkärna vid nya Kiruna centrum, kallat Infra Gula raden. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata. Gata ska anläggas till understa lagret asfalt (AG).
Exploatering för nya enbostadshus i Kiruna
Syftet med detaljplaneläggningen är att undersöka möjligheten för småhusbebyggelse och att minska bostadsbristen genom att kunna erbjuda tomter i Tuolluvaara. Planområdet ligger i östra delen av Kiruna tätort och omfattar en del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 (ägs av Kiruna kommun). Området är en utökning av befintligt bostadsområde österut. Det finns möjlighet att dela upp planområdet i 28 nya tomter.
Trafiksäkerhetsåtgärder i centrala Kiruna
Entreprenaden omfattar olika trafiksäkerhetsåtgärder runt om i Kiruna. Projektet omfattas av VA, Opto, belysning samt beläggningsarbeten.
Markarbeten för oljeavskiljare i NIO-området, LKAB Kiruna
Ny oljeavskiljare MCV innebär grävning för oljeavskiljare samt anslutningsledningar från MCV samt bussgaraget till erforderligt djup för anpassning till dagvattenledningen.
Anläggande av fördröjningsdike för dagvatten i Västra gröna fingret, Kiruna
Omfattar anläggande av försörjningsdike för dagvatten i västra gröna fingret i nya Kiruna centrum.
Konsultuppdrag för aktiv lavinbekämpning i Nuoljafjället väster om Abisko
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 1 vintersäsonger per år.
Rörbyte i NIO-området, LKAB Kiruna
Dag- och spillvattenrören utanför manskapshusen i Kiruna är i dåligt skick, dessa ska bytas ut. Spillvattenrör utanför LAB NIO byts också ut.
Anläggande av skidspår/skoterled i Luossavaara, Kiruna
Anläggande av skidspår/skoterled med belysning ca 1300 m från Petsamoplanen/befintligt elljusspår till Luossavaara alpin anläggning. Avser 5 m brett spår med enklare överbyggnad och diken.
Utredning av tre potentiellt förorenade områden inom industriområdet i Svappavaara, LKAB
Avser upphandling avseende utredning av tre potentiellt förorenade områden på LKAB:s sidobergsupplag inom industriområdet i Svappavaara. På sidobergsupplaget inom LKAB:s industriområde i Svappavaara har det pågått annan verksamhet som nu behöver utvärderas. Det handlar om två industritippar och ett område där en liten verkstad har funnits.
Utbyte av vattensprinkleranläggning vid KA1- KK2, LKAB Kiruna
Avser utbyte och komplettering av vattensprinkleranläggning i samband med KA1-KK2 Ställverksutbyte.
Leverans/Installation av reservkraft till äldreboenden i Kiruna kommun
Objektet innefattar leverans, montage och installation av reservkraftaggregat till Blomstergården, Vittangi samt Videgården, Karesuando.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kiruna
Bygglov nybyggnad- parkeringsyta.
Nybyggnad av mur i Kiruna
Bygglov nybyggnad- stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Ny dricksvattenledning i KS - KF, LKAB Kiruna
Entreprenaden omfattar att montera en ny dricksvattenledning från KS (Sovringsverk) till KF (Finkrossverk) samt att demontera den befintliga ledningen.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.