Alla aktuella anläggningsprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tankbeläggning och väglinjemålning på vägar i Norrbottens län
Väg E45 Vittangi-N.Soppero, Väg 631 Kålmis-Svannäs, Väg 523 Julträsk-Storberg och delen i Hedberg, Väg 522 Hedberg, Väg 660 Vistträsk-Vidsel, Väg 545 Storsund-Korsträsk, Väg 356 Degerselet-Niemisel och delen Bjurå-Avafors och Väg 760 Melderstein-Niemisel.
Nya passager för stora däggdjur längs Malmbanan mellan Kalixfors-Råtsi
Två planfria passager på delen Kalixfors-Råtsi samt ev möjlighet att skapa vilt- och renpassager genom att förlänga befintliga järnvägsbroar på delen Kaitum-Kalixfors.
Modernisering av omformarstation i Tornehamn
Utbyte av stationskontrollutrustning samt elkraft. Malmbanan bandel 111 km 1520+230.
Ny infrastruktur deponi och servicetrafik (NIDS), SAK
Projektet SAK-NIDS (Ny Infrastruktur Deponi och Servicetrafik) omfattar vägar och El-arbeten (kraftmatning, belysning).
Markarbete för forskningsanläggning i Kiruna
Avser markarbeten för nybyggnad av forskningsanläggning. Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Nya busshållplatser längs E10 vid Abisko östra
Två nya busshållplatser vid Naturvetenskapliga stationen. Ny busshållplats vid Abisko östra. Nytt körfält för vänstersväng vid infart till Abisko östra. Ca 200 meter kantstensbunden gång- och cykelväg längs Kalle Jons väg. Strukturering av korsning inklusive hastighetsdämpande åtgärd längs Kalle Jons väg och Karvens väg.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Nybyggnad av väg
Utbyte av ställverkstransformatorer KA1 och KK2, Kiruna
En stor del av ställverken och transformatorerna i K Anrikningsverk 1 (KA1) och K Kulsinterverk 2 (KK2) är installerade i början på 1980-talet och uppfyller inte dagens krav på personsäkerhet, underhållsvänlighet samt tillgång på reservdelar. Transformatorerna är även till största delen installerade inne i ställverksrummen vilket innebär ökade värmeproblem samt är mycket besvärliga att byta ut vid eventuellt haveri. Ställverk, transformatorer, frekvensomriktare samt montaget av dessa levereras i annan entreprenad inklusive driftsättning.
Ny väganslutning i Kiruna kommun
En väganslutning mellan Lokstallet och ny E10.
Anläggande av ny infrastruktur vid nya Kiruna centrum
Entreprenaden omfattar anläggande av infrastruktur för del av ny centrumkärna vid nya Kiruna centrum, kallat Infra Gula raden. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata. Gata ska anläggas till understa lagret asfalt (AG).
Anläggande av ytskikt i Nya Kiruna Centrum, Etapp 2
Avser anläggande av ytskikt i Nya Kiruna Centrum.
Nytt skred- och lavinvarningssystem vid Abisko och Björkliden
Längs bandel 111 mellan driftplatserna Abisko Östra och Björkliden. Rivning av befintlig anläggning.
Anläggning av Nya Torget i Kiruna
Tekniska verken bygger Stadshusets torgytor vilket omfattar arbete med bl.a. planteringsytor omgärdade av cortenplåtsarger, solsoffa i nivåer, lek yta, belysning, vindskydd för handikapparkering, VA-ledningar samt torgets markbeläggning mm.
Anläggande av ytskikt i Nya Kiruna Centrum, Etapp 1
Omfattar anläggandet av ytskikt på följande områden: Svarta Björns gata, Östra Flyttleden samt Malmvägen mellan Kv 1001-Kv 10. Med option på del av Malmvägen, Busshållplats Torget.
Nybyggnad av viltstängsel och faunabro längs E45 mellan Vittangi-Svappavaara
Projektet omfattar ca 25 km viltstängsel längs E45 delen Svappavaara-Vittangi samt en ekodukt över väg E45, ca 500 meter norr om Rastplats Suptallen.
Nybyggnad av gc-bro i Kiruna
Bygglov nybyggnad skywalk.
Anläggande av slaggyta på Kiruna avfallsanläggning
Avser byggnation av en ny verksamhetsyta inne på anläggningen där slaggrus används i konstruktionen. Den nya ytan kommer att användas som uppläggningsyta för kommande ask-/slaggrester från förbränningspannorna (Kiruna Värmeverk).
Dammhöjning av sandmagasin i Kiruna 2021
En dammhöjningsplan är framtagen i gällande miljötillstånd för att säkerställa deponeringskapaciteten. De sträckor som är planerade att höja 2021 är del av R-O och O-O2.
Ombyggnad av väg och GC-väg, Svappavaara
Objektet avser ombyggnad av Olof Tålcks väg samt om- och nybyggnad av GC-väg mellan vakten och den nya personalmatsalen.
Trafiksäkerhetsåtgärder i centrala Kiruna
Entreprenaden omfattar olika trafiksäkerhetsåtgärder runt om i Kiruna. Projektet omfattas av VA, Opto, belysning samt beläggningsarbeten.
Kylvattenreturer till klarningsmagasin, LKAB Kiruna
LKAB har för avsikt att anlägga en drygt tre km lång ledning från pumpstation KP50, där kylvattenreturer från bland annat avgaspannor och kompressorer samlas upp, till klarningsmagasinet. Nedre delen av ledningen förbereds för att även att hantera flöden från pumpstation KP15.
Anläggande av ny infartsväg till Stena metall, nya Kiruna Centrum
Avser ny anslutningsväg i nya Kiruna Centrum, vid Malmvägen i Kiruna Kommun.
Ny tryckluftsledning i NIO-området, LKAB Kiruna
Avser ny rördragning i kulvert mellan PC5 (Panncentral) och till MCV (Mekanisk Central Verkstad). Nya tryckluftsledningar monteras, när dessa ledningar är driftsatta demonteras de befintliga ledningarna.
Ny ställverksbyggnad för KS utfrakt, Kiruna
Avser nybyggnad av ställverksbyggnad vid LKAB industriområde Kiruna Sovring,KS53.
Anläggande av skidspår/skoterled i Luossavaara, Kiruna
Anläggande av skidspår/skoterled med belysning ca 1300 m från Petsamoplanen/befintligt elljusspår till Luossavaara alpin anläggning. Avser 5 m brett spår med enklare överbyggnad och diken.
Anläggande av fördröjningsdike för dagvatten i Västra gröna fingret, Kiruna
Omfattar anläggande av försörjningsdike för dagvatten i västra gröna fingret i nya Kiruna centrum.
Anläggande av ny infrastruktur och lokalgata i Jukkasjärvi
Entreprenaden omfattar anläggande av ny infrastruktur och lokalgata i samband med förlängning av Slöjdvägen, Jukkasjärvi.
Nybyggnad av parkering vid Trollsjön, Kiruna
Avser anläggande av parkeringsplats, busshållplatser och vandringsledstart i Låktatjåkka, Kiruna kommun.
Ställverksbyte KA1 KK2 Etapp 2, LKAB Kiruna
Denna förfrågan omfattar styr- och övervakningsinstallationer för ett ställverk ingående i Etapp 2. LKAB inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med offert för leverans, montage, konstruktion, programmering, idrifttagning, injustering, provning, märkning, dokumentation m.m. av el-, styr-, regler- och övervakningsutrustning till fullt funktions- och driftfärdig anläggning.
Ombyggnad av golfbana i Kiruna
Ombyggnad och utökning av golfbana.
Sanering och fyllning inom område 4, kvarter 67 i nya Kiruna centrum
Avser sanerings- och fyllnadsentreprenad inom område 4, kvarter 67 och upplagsyta i nya Kiruna centrum.
Nybyggnad av omlastningsstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation, kiosk 4691.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation, kiosk 5012.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Kiruna
Bygglov nybyggnad plank.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Anlägga ny nätstation som ersätter befintlig nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation, kiosk 4781.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation, kiosk 4891.
Nybyggnad av parkering vid golfbana i Kiruna
Avser anläggande av ny parkering för Kiruna golfklubb.
Stängselarbete i Svappavaara, LKAB
Objektet avser stängselarbete Svappavaara. Omfattning av sträckan är ca 5 km.
Nybyggnad av slamtömningsstation i Kiruna
Slambilstömningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.