Alla aktuella anläggningsprojekt i Dalarnas län

Avesta (4)
Borlänge (22)
Falun (10)
Gagnef (0)
Hedemora (2)
Leksand (1)
Ludvika (6)
Mora (3)
Orsa (1)
Rättvik (1)
Säter (4)
Vansbro (2)
Älvdalen (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Borlänge
Planer finns för en biogasanläggning vid Fågelmyra i Borlänge.
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Ny väg genom Mora längs E45 befintliga sträckning. Ca 1,2 km ny väg med separerad gång och cykelväg, från korsningen Fridhemsgatan/Malungsvägen-E45/Rv70. Ledningsarbeten, 3 st cirkulationsplatser samt 1 byggnadsverk, GC-port under E45.
Uppförande av vindkraftverk Stöllsäterberget i Malung-Sälen/Torsby
Vindkraftsparken består av 8 stycken Nordex N163/5.X med en installerad effekt om 47 MW. Vägar och kranplaner byggs under 2022 och vindkraftverken planeras att installeras år 2023. Vindparken kommer att leverera ca 155 GWh förnybar el per år
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Förlängning av mötesspår, ny bredare stationsperrong (tillgänglighetsanpassad). Samtidig infart och planskildhet. Skärmtak och hissar. En tunnel för gående och cyklister byggs under järnvägsspåret och att plankorsningen vid Myntvägen stängs.
Halvvarm massabeläggning i Region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W10 och Jämtlands län: Z10, Z11, YZ12.
Varmmassabeläggning i region Mitt
Beläggningsgrupp W1 Dalarnas län och Y1 Västernorrlands län.
Exploatering för nytt bostadskvarter i Avesta
Exploatering för 2 st nya bostadskvarter för villatomter, par- och radhus. Området är beläget i Älvnäs och angränsar till Djäknehyttevägen, Gammelängsvägen och Djäkneleden.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Älvdalen, Mora kommun
Avser om-och tillbyggnad av avloppsreningsverk. Omfattar utbyggnad samt viss rivning av utrustning i befintlig byggnad. Tillbyggnaden: ca 36 kvm BTA Ombyggnaden: ca 50 kvm BTA
Flödesfrämjande åtgärder vid Korsnäs kraftstation
Korsnäs kraftstation ligger i Korsnäsströmmen alldeles vid utloppet till Runn i Falu kommun. Kraftverket byggdes redan 1908-1909 och har under många år varit i drift. Nu är det dags för en upprustning och förbättring av vattenvägarna i området kring kraftstationen.
Nybyggnad av solcellspark i Smedjebacken
Planer finns för att bygga en solcellspark på del av fastigheten Västansjö 2:7.
Kontaktledningsbyte vid bangård i Ludvika
Betongstolpar. Bandel 324, km 69+643 – km 70+668.
Anläggande av infrastruktur i Ludvika
Avser anläggande av infrastruktur - vägar, vatten och avlopp inför kommande bostadsområde i Ludvika. Nybyggnation av bostäder finns på projektid: 1496997
Byggnation av fibernätsinfrastruktur och fiberinstallation i Ludvika
Avser byggnation av fibernätsinfrastruktur samt uppkoppling av slutkunder i Ludvika.
Sanering av mark i Borlänge
Sanering av en före detta kemtvätt.
Utbyggnad av VA-nätet till Pusselbo-Repbäcken, Borlänge, etapp 2
Utbyggnad av VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023. Etapp 1 finns på projektid: 1626140
Utbyggnad av kommunalt avlopp och stadsnät i Lennhedenområdet, Borlänge
Projektet genomförs i syfte att skydda den befintliga vattentäkten i Lennheden vilken är utpekad som riksintresse. Denna upphandling avser utförandeentreprenad för område Söder. Entreprenaden avser nybyggnad av vatten- och spillvattenanläggning, elnät och förberedelse för stadsnät. Entreprenaden för område Söder omfattar cirka 8,3 km ledningsdragning och anslutning av cirka 81 fastigheter. Objektet är beläget inom ett vattenskyddsområde i vilket skyddsföreskrifter råder.
Nybyggnad av överföringsledningar i Orsa
Avser VA-utbyggnad från anslutningspunkter i Orsa till Grönklitt.
Utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde i Borlänge
Objektet avser utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde. Ny gata med en längd på ca 400 meter med belysning ska byggas. I samband med detta ska VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, optoslangar samt elkablar förläggas. Skräddarbacksvägen byggs om i ny sträckning på en sträcka på ca 400 meter. Gång- och cykelvägar, ny angöring till badet i Dammyran samt ett avskärande dike byggs.
Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser utbyggnad av industriområdet på Örjastäppan i Mora. Arbetet omfattar iordningställa vägar, VA, kraft, fjärr, gatubelysning, bullervall, kanalisation för fiberförläggning samt fördröjningsmaskin för dagvatten.
Nybyggnation av kraftledning mellan Sälen och Sälsätern i Sälens Kommun, Dalarna
Avser nybyggnation av en ny 3,6 km lång 170Kv-ledning mellan Sälen och Sälsätern och berör Malung-Sälens kommun i Dalarna.
Kontaktledningsbyte på bangård i Grängesberg
Betongstolpar. Kontaktledningsbyte samt åtgärder på plattform.
Åtgärdande av vandringshinder vid Flokån
Ny prefabricerad bro under väg 50 vid Flokån, rivning av befintliga trummor.
Byte av träöverbyggnad på bro över Hulån samt vid Sälenstugan skidväg
Bro 20-1066-1 över Hulån väg 536 Vansbro samt bro 20-1131-1 (skidbro) vid Sälenstugan skidväg.
Sluttäckning grov- och byggavfallsdeponi, fas 3 Avesta
Sluttäckning fas 3 ”grov- och byggavfallsdeponin” vid Karlslunds Avfallsanläggning. Objektet omfattar en yta på ca 2,42 ha. Omfattar i huvudsak följande sluttäckningskonstruktioner: Finavjämning, Dränering (täckt ytvattendike), Tätskikt(LLDPE), Dränmatta, Skyddsskikt samt Växtskikt.
Nybyggnad av vattenpark för reningssteg i Smedjebacken
Avser nybyggnad av en vattenpark i anslutning till Bylandets reningsverk vid sjön Barken i Smedjebacken. Avser dammbyggnation för efterpolering av avloppsvatten från reningsverk. Parken ska fungera som ett extra reningssteg för renat avloppsvatten. Genom ett system av dammar kommer vattenparken att fånga upp näringsämnen, tungmetaller och medicinrester samt bidra till rening av miljögifter och medicinrester.
Sluttäckning av deponiyta på avfallsanläggning i Borlänge
Avser sluttäckning av IFA-deponi på Fågelmyra avfallsanläggning samt anläggande av bottenkonstruktion i slänt mot aktiv deponi. Deponiytan är ca 2,8 hektar varav ca 1,9 hektar sluttäcks med plastgeomembran och ca 0,9 hektar bottentätas med lergeomembran som täcks med krossmaterial.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Stationsgatan i Borlänge
Avser anläggande av en gång- och cykelväg längs Stationsgatan i Östermalm på delen Hummelgatan-Brunnsgatan på en sträcka av ca 440 meter. På en sträcka av ca 100 meter mellan Spelmansgatan och Brunnsgatan sidoförskjuts Stationsgatan och en ny överbyggnad anläggas. I samband med ombyggnadsarbetena ska elkablar och belysning förnyas.
Omb av väg och gc-väg i Borlänge
Objektet avser ombyggnad av Hagavägen mellan Thenstedsgatan och Tägtvägen samt Hagarondellen till Stadshuset på en sträcka av ca 700 meter. Målet med projektet är att skapa en trafiksäker miljö med stora ytor för oskyddade trafikanter. I samband med detta kommer fjärrvärme att förnyas mellan högskolan och Tägtvägen på en sträcka av ca 500 meter. El, belysning och opto kommer att förstärkas/förnyas mellan Thenstedsgatan och Stadshuset. Punktinsatser ska utföras på VA-nätet.
Ramavtal avseende nybyggnation och renovering av pumpstationer, AB Borlänge Energi
Ramavtal avseende nybyggnation och renovering av pumpstationer inom Borlänge kommun.
Nytt huvudledningsnät Flatfjället och gc-väg, Malung-Sälen
Avser utbyggnad av det allmänna va-nätet samt en gc-väg från Gruvens Fäbod, förbi Högfjällsbyarna och Sälens Högfjällshotell till Clüvers väg, Malung-Sälens kommun.
Förläggning av ny vattenledning i Lugnet, Rättviks kommun
Avser förläggning av vattenledning av PE med innerdimension minst 130 mm. Förläggning ska utföras med schakt väster om Klockarbäcken och med styrd jordborrning resterande del. Längd för sträcka som schaktas är ca 45 m och längd för sträcka som borras är ca 1080 meter.
Apparatunderhåll på fördelningssationer inom Falun
Aktuella arbeten innefattar funktionskontroll/översyn av brytare och transformatorer samt att upprätta protokoll för varje anläggning. Option:2025-01-01 - 2025-12-31
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Avser nybyggnation av en avloppspumpstation. I entreprenaden ingår leverans och montage av maskinella installationer inklusive pumpar, rör- och luftbehandlingsinstallationer, el- och styrinstallationer samt överbyggnad.
Asfalteringsarbeten på Trängslets läger, Fortifikationsverket
Avser asfalteringsarbeten på Trängslets läger under 2022 och ev. med en tillkommande del under 2023 (option).
Nytt exploateringsområde för ekoby i Grangärde
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 814447. Etapp 2 omfattar 10 tomter.
Nybyggnad av GC-väg i Borlänge
Planer finns för en GC-väg längs med Röda Vägen i Borlänge.
Utbyggnad av allmänt VA i Stora Källviken, Falun
Entreprenaden omfattar utbyggnad av kommunalt VA i form av ett LTA system för ca 20 st fastigheter i Stora Källviken.
Marksanering i området Tjärna Ängar, Borlänge kommun
Projektet avser efterbehandling av förorenade massor på del av fastigheterna Tjärna 79:15, Harven 2 och Tröskan 1. Inom området har det tidigare legat en kemtvätt. Det finns föroreningar i marken i form av klorerade alifater.
Erosionsskyddsåtgärder vid Leksands folkhögskola
Avser erosionsskyddande åtgärder av älvkant för att förhindra framtida ras i slänten nedanför Leksands folkhögskolan.
Utbyggnad av fibernät i Falun kommun
Avser utbyggnad av passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Klockarnäs, Nyhagen, Lurbo samt del av Yttertänger i Falu kommun.
Byte av mitträcken längs väg 70 mellan Säter-Rommeholen
Utförs i 3 etapper, etapp 1 och 2 ska vara klart 2022-11-22. Etapp 3 är en option, ska vara klart 2023-05-31. Totalt 17,4 km lång sträcka.
Exploateringsarbete inför kommande bostadsområde i Borlänge
Avser utbyggnad av ny gata med nya VA-, el- och optoledningar till nytt bostads-område. Inom området planeras åtta småhustomter.
Beläggningsarbeten och förstärkning av enskild väg i Solvarbo, Säters kommun
Långhag-Solvarbo vägsamfällighet vill låta utföra beläggningsarbeten på enskild väg, samt förstärkningsarbeten på del av vägsträcka, med tillhörande arbeten.
Nybyggnad av GC-väg i Mora
Längs med Östnorsvägen ska det mellan befintlig gångtunnel och industrierna byggas en gång och cykelväg med belysning.
Sanering av förorenad mark i Falun kommun
Avser marksanering och omfattar schakt och transport av förorenade massor till mottagningsanläggning samt rening av vatten från länshållning. Yta är ca 7 000 kvm. Objektets läge: Fastigheten Främby 1:61 (Avloppsreningsverket Främby).
Ny parkering vid skola i Borlänge
Avser anläggande av parkering vid Tjärnaskolan i Borlänge. Arbetet omfattar mark- och anläggningsarbeten, elbelysning och dagvattenledningar med brunnar och oljeavskiljare.
Nybyggnad av väg till vattentäkt i Falun
Avser anläggning av anslutande väg mot länsväg 888. Anslutningen är avsedd för trafik till och från fastigheten (infart/utfart).På fastigheten avslutas vägen med en vändplan. Fastigheten utnyttjas som grundvattentäkt av Falu Energi & Vatten AB.
Nybyggnad av maskinhall i Hedemora
Nybyggnad av maskinhus.
Delprojektledare signal till ett antal järnvägsprojekt inom Distrikt Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Placering Borlänge.
Nybyggnad av gc-väg i Säter
Anläggande av gc-väg (hagavägen).
Nybyggnad av bensinstation i Falun
Byte och montering av ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av panncentral i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncentral.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Falun
Fasadändring av bensinstation. Målning.
Naturvärdesinventering inför detaljplan i Borlänge
Avser NVI inför detaljplan för industriändamål på delar av fastigheterna Kvarnsveden 3:205 och Kvarnsveden 3:174. Inventeringsområdet består av naturskogsartad lövskog och granskog och utgörs av 2 delområden på totalt 16 hektar. NVI ska utföras enligt standard SIS 199000.
Rivning av trädäck och del av mur på fastighet i Borlänge
Avser avlägsnande av delar av stödmur och trädäck på fastigheten samt återställande av markområdet till det skick det hade innan trädäck och stödmur anlades. Omfattar även att anlägga nya gångplattor i betong på marken för att markera tidigare stig.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).