Alla aktuella anläggningsprojekt i Dalarnas län

Avesta (8)
Borlänge (11)
Falun (7)
Gagnef (2)
Hedemora (4)
Leksand (6)
Ludvika (6)
Mora (5)
Orsa (0)
Rättvik (4)
Säter (5)
Vansbro (1)
Älvdalen (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av datacenter i Falun
Avser nybyggnad av ytterligare ett datacenter i Falun. När den nya byggnaden står klar kan EcoDataCenter erbjuda marknaden ytterligare ledig kapacitet om 15MW. Utrymme skapas också för att ta emot nya kunder med stora kapacitetsbehov. Det nya datacentret byggs liksom det befintliga i trä, med stomme, innerväggar och tak av korslimmat trä och limträ.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hedemora
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1037 km varav grusväg ca 200 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1167 km varav grusväg ca 214 km.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Rättvik
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1013 km varav grusväg ca 108 km.
Ny optokabel/ERTMS längs Västerdalsbanan sträckan Borlänge-Malung
Stråk: 53, Västerdalbanan Repbäcken – Malung och del av stråk 6, Dalabanan Bandelar: 305 Borlänge, 306 Borlänge – Repbäcken, 376 Repbäcken – Malung och del av 331 Repbäcken – Mora. Längd 130 km (Km: ca 64 – 194 ). Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/-brunnar.
Nybyggnad av parkeringshus i Borlänge
I förstudien har ett p-hus på Ovanbroparkeringen, ett vid Dalarna Science park och ett vid Bältartäppan studerats.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Ny väg genom Mora längs E45 befintliga sträckning. Ca 1,2 km ny väg med separerad gång och cykelväg, från korsningen Fridhemsgatan/Malungsvägen-E45/Rv70. Ledningsarbeten, 3 st cirkulationsplatser samt 1 byggnadsverk, GC-port under E45.
Ny- och om-och tillbyggnad av reningsverk i Idre
Avser nybyggnation alternativt om-och tillbyggnad av Bunk reningsverk i Orsa.
Ny- och om-och tillbyggnad av reningsverk i Orsa
Avser nybyggnation alternativt om-och tillbyggnad av Bunk reningsverk i Orsa.
Ny- och om-och tillbyggnad av reningsverk i Älvdalens kommun
Avser nybyggnation alternativt om-och tillbyggnad av Mjågens reningsverk i Älvdalens kommun.
Ny- och om-och tillbyggnad av reningsverk i Mora kommun
Avser nybyggnation och om-och tillbyggnad av Solvikens reningsverk inklusive införande av slamrötning och biogastillverkning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hedemora
Uppförande av 4 st vindkraftverk vid "tjärnäs".
Nybyggnad av vindkraftverk i Avesta
Bygganmälan för nybyggnation av vindkraftverk, avesta kommun Övre Fornby 1:2,Valla 1:5,Östansjö 1:1,Vatebo 12:3,Horntorpsskogen 1:1.
Ny luftledning i Bäsna
Bäsna-Repbäcken 400 kv ledning inkl nytt fack i Bäsna
Ny station i Bäsna
Bäsna CT23 stationsförnyelse
Nybyggnad av transformatorstation i Horndal
Horndal, ny 400 kV-station och 200 kv-station
Nybyggnad av 400 kV station i Tandö
Ny 400 kv station, vindkraft och regionnät
Nybyggnad av polishus i Sälen
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i Sälen. Upphandlingen föranleds av ett behov av att utöka ytorna för Polismyndighetens verksamhet i Sälen som idag finns inhyrd i andra lokaler. Fastigheten kommer totalt att innehålla en byggnad med tre huskroppar med en preliminär total bruttoyta på ca 3 250 kvm. En av huskropparna kommer att utföras med souterrängvåning och tvåvåningar, totalt antal våningar är 3 stycken.
Utbyte av ställverk i Mora
Utbyte av utbrett ställverk 85 till ställverk 95.
Nybyggnad av räddningsstation i Sälen
Planer finns för nybyggnation av en brandstation i Västra Sälenfjällen för att minska responstiderna till bland annat Hundfjället, Tandådalen, Stöten, Rärbäcksnäs och flygplatsen.
Nybyggnad av vattenverk i Idre, Älvdalens kommun
Avser nytt vattenverk för Idre:s framtida vattenförsörjning. Vattenverket är beläget ca 10 km norr om Idres samhälle. VS samt ventilationsentreprenaden avropas genom gällande ramavtal hos Älvdalens Kommun. Maskinprojektör: Ingenjörsfirma Lars Järlefors AB, Lars Järlefors
Nybyggnad av reningsverk i Malung
Nybyggnad av reningsverk.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Vansbro
Avser renovering och tillbyggnad av befintligt avloppsreningsverk i Vansbro. Entreprenaden omfattar bland annat rivning av befintlig pelletssilo. Tillbyggnad av ny försedimentering, containerhall och personal-/kontorsutrymmen. Samt byte av maskinell utrustning, el och styrutrustning och VVS-installationer med nytt uppvärmningssystem.
Utveckling av gruvplan i Säter
Visionen är att ge platsen en form och skapa förutsättningar för en framtida mötesplats. I förslaget ingår ett gångstråk, skatepark, ytor för lek, umgänge, parkeringsmöjligheter och ett antal öppna gräsytor som både kan användas som ängsmark eller klippas ned för att ge plats för andra aktiviteter. En plats som är flexibel och kan byta skepnad från stora gröna ytor till marknader och evenemang.
Utbyggnad av gata och gc-vägar i Falun
Utbyggnad av ca 125 m gata och 270 m GC-vägar med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar. Samt rivning av en pumpstation.
Anläggande av dricksvatten-, tryckspill- och självfallsledningar i Saxdalen, Ludvika kommun.
Avser anläggningsarbeten gällande dricksvatten-, tryckspill- och självfallsledningar i Saxdalen, Ludvika kommun.
Nybyggnad av GC-väg i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2023.
Förläggning av fibernät i Stormatsbyn, Ludvika
Fiberutbyggnad i Stormatsbyn. Entreprenaden består bland annat av schakt och nedläggning av kanalisation, blåsning och svetsning av fiber samt slutkundsinstallationer i bostadshus
Nybyggnad av krafttransformatorer, Dala Energi AB, Leksand
Avser inköp av två nya krafttransformatorer för att ersätta befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i station M120 Slättgärdet. Arbetet omfattar uppställning på nya fundament och montage till driftfärdigt skick av de nya krafttransformatorerna.
Nybyggnad av sjöledning i Ulvsjön, Säter kommun
Avser anläggande av sjöledning i Stora och Lilla Ulvsjön. Sträckan för spilledning som ska förläggas är mellan denna nya pumpstation i Grängshammar och Skenshyttans pumpstation. Parallellt med spillvattenledningen ska också en vattenledning förläggas mellan Grängshammar- Skenshyttan- Skaraborg.
Exploateringsarbeten för bostäder i Insjön
Totalt 101 tomter i 4 etapper. Ambitionen är att få en varierande bebyggelse där småhus blandas med flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostäder i Insjön
Totalt 101 tomter i 4 etapper. Ambitionen är att få en varierande bebyggelse där småhus blandas med flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostäder i Insjön
Planerat projekt i 4 etapper. Ambitionen är att få en varierad bebyggelse där småhus blandas med flerbostadshus.
Nybyggnad av väg i Avesta
Detaljplanens syfte är att binda ihop industrier i Krylbo med Källhagens industriområde samt väg 68 och därigenom avlasta centrala Krylbo från tung trafik och buller. Detta görs genom att möjliggöra en ny väg, Lerbäcksleden.
Ny byggnad med ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Denna upphandling avser mark- och byggarbeten inför uppförandet av dessa transformatorer.
Nytt huvudledningsnät Flatfjället och gc-väg, Malung-Sälen
Avser utbyggnad av det allmänna va-nätet samt en gc-väg från Gruvens Fäbod, förbi Högfjällsbyarna och Sälens Högfjällshotell till Clüvers väg, Malung-Sälens kommun.
Ramavtal avseende nybyggnation och renovering av pumpstationer, AB Borlänge Energi
Ramavtal avseende nybyggnation och renovering av pumpstationer inom Borlänge kommun.
Ny 53/11kV 10MVA krafttransformator i Ludvika kommun
Avser leverans och installation av ny transformator 53/11kV till VT7 Nyhammar i Ludvika kommun.
Ramavtal avseende schaktentreprenad fiber, Mora kommun
Ramavtal avseende schaktentreprenad fiber.
Ramavtal avseende nybyggnation och renovering av pumpstationer, AB Borlänge Energi
Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör som kan ansvara för att i mindre totalentreprenader renovera alternativt bygga nya pumpstationer inom kommunen. Option:2024-12-01 - 2025-11-30 Option:2025-12-01 - 2026-11-30
Byte av ECO 1 på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser ny komplett Eco 1 samt demontera befintlig och installera den nya Eco 1 i panna 7. I entreprenaden ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Avser nybyggnation av en avloppspumpstation. I entreprenaden ingår leverans och montage av maskinella installationer inklusive pumpar, rör- och luftbehandlingsinstallationer, el- och styrinstallationer samt överbyggnad.
Nytt exploateringsområde för ekoby i Grangärde
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 814447. Etapp 2 omfattar 10 tomter.
Reparation av bro i Borlänge
Omfattar reparation av befintlig lådbalksbro av limträ för vägtrafik bro över Lusbäcken.
Ombyggnad av plattform vid Avesta Krylbo
Tillgänglighet för alla, plattformstak.
Utbyggnad av fibernät i Falun kommun
Avser utbyggnad av passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Klockarnäs, Nyhagen, Lurbo samt del av Yttertänger i Falu kommun.
Nybyggnad av mottagningsstation för el vid Avesta Lasarett
Avser nybyggnation av en till mottagningsstation för el (M2), för att säkerställa elförsörjningen för hela lasarettsområdet.
Ombyggnad av bilverkstad i Rättvik
Ombyggnad industri från post till bilverkstad.
Hastighetsdämpande- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Gonäsvägen
hastighetsdämpande- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder .
Beläggningsarbeten och förstärkning av enskild väg i Solvarbo, Säters kommun
Långhag-Solvarbo vägsamfällighet vill låta utföra beläggningsarbeten på enskild väg, samt förstärkningsarbeten på del av vägsträcka, med tillhörande arbeten.
Upphandling av avloppspumpstationer i Malung
Leverans, lossning och invändigt montage vid ett senare tillfälle efter samråd med beställaren, och eventuellt slutligt montage av rörgallerierna i av Vamas utförda schakter ingår i entreprenaden.
Ombyggnad av torg i Hedemora
Planer för ombyggnad av Hökartorget, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Sanering av förorenad mark i Falun kommun
Avser marksanering och omfattar schakt och transport av förorenade massor till mottagningsanläggning samt rening av vatten från länshållning. Yta är ca 7 000 kvm. Objektets läge: Fastigheten Främby 1:61 (Avloppsreningsverket Främby).
Ombyggnad av utemiljö vid förskolan i Borlänge
Avser ombyggnad av utemiljö Förskolan Fyrklövern i Borlänge.
Lokalanpassning vid flygplats i Borlänge
Avser lokalanpassning för Tullverkets behov.
Rivning av kylanläggning i Avesta
Rivningslov för rivning av kyltorn vid stålverk inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.
Ombyggnad av kontorslokal i Leksand
Ändrad planlösning, installation va, ventilation, brandskydd i befintlig lokal, bygganmälan.
Projektledare järnväg för mindre underhållsarbeten på järnvägsbroar i Region Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 12 månader. Omfattar järnvägsbroar i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län. Placering i Gävle, Borlänge, Sundsvall, Härnösand eller Östersund.
Rivning av bussgarage i Hedemora
Rivning av bussgarage.
Nybyggnad av eldhus i Falun
Nybyggnad av eldhus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Borlänge
Fasadändring av drivmedelsanläggning.
Borttagning vandringshinder i Ljusterån, Säters kommun
Upphandlingen avser konsulttjänster för utredning av vattenhinder i Ljusterån, Säters kommun. Arbetet är till stor del finansierat via bidrag från Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Konsulttjänster avseende kulturmiljöanalys i Mora
Upphandling av konsult som ska arbeta med framtagande av nytt kulturmiljöunderlag: bebyggelse miljöinvntering för Mora kommun.
Underhåll av gång- och cykelbro i Smedjebacken
Avser underhåll av gång- och cykelbro vid kraftstation i Smedjebacken.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).