Alla aktuella anläggningsprojekt i Dalarnas län

Avesta (3)
Borlänge (9)
Falun (7)
Gagnef (3)
Hedemora (4)
Leksand (7)
Ludvika (7)
Mora (4)
Orsa (2)
Rättvik (3)
Säter (2)
Vansbro (2)
Älvdalen (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Ny- och om-och tillbyggnad av reningsverk i Idre
Avser ny, om-och tillbyggnad av reningsverk i Idre. Upphandlas tillsammans med id: 2140090, 2140136, 2140106
Kontaktledningsupprustning, signalåtgärder samt växelbyte vid bangård i Falun
Byte av 5 st spårväxlar, 1 växel ska rivas och ersättas av spårspann. Kontaktledningsbyte för spår 1-2 samt 4-9. Signalåtgärder för att kunna höja hastigheten in och ut från spår 2. Upprustning av bangårdbelysning.
Exploatering inför nybyggnation av bostäder i Ludvika
Avser exploateringsarbeten inför kommande byggnation av bostäder på Stora Hillsänget i Ludvika.
Nybyggnad av polishus i Sälen
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i Sälen. Upphandlingen föranleds av ett behov av att utöka ytorna för Polismyndighetens verksamhet i Sälen som idag finns inhyrd i andra lokaler. Fastigheten kommer totalt att innehålla en byggnad med tre huskroppar med en preliminär total bruttoyta på ca 3 250 kvm. En av huskropparna kommer att utföras med souterrängvåning och tvåvåningar, totalt antal våningar är 3 stycken.
Nybyggnad av 400 kV station i Tandö
Ny 400 kv station, vindkraft och regionnät
Ny luftledning i Bäsna
Bäsna-Repbäcken 400 kv ledning inkl nytt fack i Bäsna
Ny station i Bäsna
Bäsna CT23 stationsförnyelse
Nybyggnad av transformatorstation i Horndal
Horndal, ny 400 kV-station och 200 kv-station
Ramavtal avseende schaktentreprenad fiber, Mora kommun m.fl
Ramavtal avseende schaktentreprenör av fiberarbete för stam- och områdesnät i Mora-, Orsa- och Älvdalens kommun. Avtalstid 3 år med möjlighet till 2 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av Främby reningsverk i Falun
Avser ombyggnad av Främby reningsverk för att säkerställa driften av reningsverket sett ur ett långsiktigt perspektiv. Det gäller både teknisk drift och miljötillstånd för verksamheten, Ombyggnationen är planerat att genomföras som en utförandeentreprenad.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Vansbro
Avser renovering och tillbyggnad av befintligt avloppsreningsverk i Vansbro. Entreprenaden omfattar bland annat rivning av befintlig pelletssilo. Tillbyggnad av ny försedimentering, containerhall och personal-/kontorsutrymmen. Samt byte av maskinell utrustning, el och styrutrustning och VVS-installationer med nytt uppvärmningssystem.
Utbyggnad av VA- ledning i Hedemora
Avser nybyggnad av vatten och spillvattenledningar till fastigheter i områdena Hamre och Bergbacken i Hedemora kommun.
Bättringsmålning av järnvägsbro över Dalälven vid Tunsta
Bättringsmålning samt förstärkning med nya bromsförband. Km 100+837.
Hastighetshöjande åtgärder längs Dalabanan mellan Avesta Krylbo-Hedemora
Spår- och växelbyte samt hastighetshöjande åtgärder.
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Borlänge
Avser utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde. Ny gata ca 300 meter och en gång- och cykelväg på ca 100 meter ska byggas samt avskärande diken. I samband med detta ska VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, optoslangar, elkablar samt gatubelysning anläggas.
Tillbyggnad av transformatorstation i Älvdalen, Mora kommun
I Blyberg skall ledningen L182 mot Väsa anslutas till stationen, och stationsområdet behöver därför byggas ut. Ledning L182 skall slackas ner via portal och via transformator ansluta till A130 skenan i Blybergs station. I stort ska tillbyggnaden bestå av utökat stationsområde, en portal, ett 50 kV utomhus ledningsfack, ett transformatorfack, en krafttransformator 145/55 kV 63 MVA och tillhörande kontrollutrustning.
Nybyggnad av överföringsledningar i Orsa
Avser VA-utbyggnad från anslutningspunkter i Orsa till Grönklitt. Ledningsdragningen är ca 12 km.
Utveckling av gruvplan i Säter
Visionen är att ge platsen en form och skapa förutsättningar för en framtida mötesplats. I förslaget ingår ett gångstråk, skatepark, ytor för lek, umgänge, parkeringsmöjligheter och ett antal öppna gräsytor som både kan användas som ängsmark eller klippas ned för att ge plats för andra aktiviteter. En plats som är flexibel och kan byta skepnad från stora gröna ytor till marknader och evenemang.
Utbyggnad av publika laddstolpar inom Malung-Sälens kommun mf.l
Avser utbyggnad publika laddstationer för el inom Malung-Sälen, Smedjebackens och Vansbros kommun. Totalt 7 st med 2 laddpunkter per station.
Anläggande av dricksvatten-, tryckspill- och självfallsledningar i Saxdalen, Ludvika kommun.
Avser anläggningsarbeten gällande dricksvatten-, tryckspill- och självfallsledningar i Saxdalen, Ludvika kommun.
Nybyggnad av GC-väg i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2023.
Renovering av bro i Orsa
Avser renovering av betongbro W567 som används idag som gång- och cykelbro. Arbetet omfattar b.la ombyggnadsarbeten av fundament och reparation av betongplatta, kompletteringar, mindre nyinstallationer, och service. Bro leder över Ore älv, mellan Bunkvägen och Hansjövägen i Orsa kommun.
Anläggande av ny överföringsledning i Rättvik
Avser ledningsförläggning av en ca 6 700 meter lång vattenledning från vattenverket i Rättvik till Nedre Gärdsjö. Ledningen kommer att anläggas genom styrd borrning de första cirka 5 200 metrarna. Den sista sträckan till Nedre Gärdsjö, cirka 1 500 meter, kommer att ske genom schaktning.
Förläggning av elkabel i Falu kommun
Avser förläggning av 145 kV markkabel med dubbla kabelförband mellan befintlig station Falu Västra och station Ingarvet Östra.
Nybyggnad av transformatorstationer i Falun
Avser nybyggnation av 2st transformatorstationer 145/11kV. Entreprenaden omfattar även leverans av tjänster och materiel avseende mark, elarbeten.
Ny gång- och cykeltunnel i Mora
Gc-tunnel vid den stängda plankorsningen på Sandholmsvägen.
Nybyggnad av väg i Avesta
Detaljplanens syfte är att binda ihop industrier i Krylbo med Källhagens industriområde samt väg 68 och därigenom avlasta centrala Krylbo från tung trafik och buller. Detta görs genom att möjliggöra en ny väg, Lerbäcksleden.
Exploateringsarbeten för bostäder i Insjön
Totalt 101 tomter i 4 etapper. Ambitionen är att få en varierande bebyggelse där småhus blandas med flerbostadshus.
Nytt exploateringsområde för ekoby i Grangärde
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 814447. Etapp 2 omfattar 10 tomter.
Exploateringsarbeten för bostäder i Insjön
Totalt 101 tomter i 4 etapper. Ambitionen är att få en varierande bebyggelse där småhus blandas med flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostäder i Insjön
Planerat projekt i 4 etapper. Ambitionen är att få en varierad bebyggelse där småhus blandas med flerbostadshus.
Ny byggnad med ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Denna upphandling avser mark- och byggarbeten inför uppförandet av dessa transformatorer.
Ny 53/11kV 10MVA krafttransformator i Ludvika kommun
Avser leverans och installation av ny transformator 53/11kV till VT7 Nyhammar i Ludvika kommun.
Ramavtal avseende nybyggnation och renovering av pumpstationer, AB Borlänge Energi
Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör som kan ansvara för att i mindre totalentreprenader renovera alternativt bygga nya pumpstationer inom kommunen. Option:2024-12-01 - 2025-11-30 Option:2025-12-01 - 2026-11-30
Ombyggnad av väg i Torsång Centrum, Borlänge
Torsång Centrum samt skola. Gc-väg. Trafiksäkerhetsåtgärder.
Hastighetsdämpande- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Gonäsvägen
hastighetsdämpande- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder .
Ombyggnad och renovering av innergård i Ludvika
Avser ombyggnad och renovering av innergård på bjälklag. Anläggning av ny innergård samt renovera bjälklagets tätskikt. Markarbetet omfattar anläggning av nya ängsgräsytor, planteringar och hårdgjorda ytor, plantering av träd, buskar och perenner, ny parkutrustning mm.
Ombyggnad av torg i Hedemora
Planer för ombyggnad av Hökartorget, ingår i en trafikplan som gjorts över Hedemora.
Ombyggnad av utemiljö vid förskolan i Borlänge
Avser ombyggnad av utemiljö Förskolan Fyrklövern i Borlänge.
Rivning av kylanläggning i Avesta
Rivningslov för rivning av kyltorn vid stålverk inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.
Sanering av va-ledning i Falun
Planerat projekt.
Leverans och installation av ny krafttransformator i Hedemora
Avser köp och montage av ny krafttransformator för att ersätta befintlig krafttransformator T1 i station P5 Vikmanshyttan.
Ombyggnad Storgatan/Köpmangatan
Avser åtgärder för bättre framkomlighet genom att öppna upp befintlig gågata för trafik.
Delprojektledare produktion för ett antal vägprojekt i distrikt Mitt
Delprojektledare produktion för Vasaloppsvägen och E45 genom Mora.
Nybyggnad av tvätthall i Leksand
Nybyggnad av en "tvätta-själv hall" med tre bås.
Uppförande av tillfälliga sovbodar samt nybyggnad av parkering vid Falu-lasarett i Falun
Nybyggnad av parkering samt sovbodar 24st med totalt 40 sovplatser.
Borttagning vandringshinder i Ljusterån, Säters kommun
Upphandlingen avser konsulttjänster för utredning av vattenhinder i Ljusterån, Säters kommun. Arbetet är till stor del finansierat via bidrag från Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).