Alla aktuella anläggningsprojekt i Dalarnas län

Avesta (23)
Borlänge (27)
Falun (25)
Gagnef (2)
Hedemora (18)
Leksand (8)
Ludvika (17)
Mora (15)
Orsa (1)
Rättvik (1)
Säter (9)
Vansbro (3)
Älvdalen (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 156 st.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hällsjön
Tillstånd för 15 st vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter finns. Parken planeras för vindkraftverk med en effekt mellan 5 och 6 MW. .
Anläggande av mötesfri väg mellan U länsgräns-Söderbärke-Smedjebacken
Mötesseparering, säkrare passager och busshållplatser. Säkra gång- och cykelstråk för oskyddade trafikanter. Ombyggnad av korsning vid Oti till rondell. 2+1-väg med mitträcke.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Älvdalen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). 1183 km väg.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Hedemora
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1037 km varav grusväg ca 200 km.
Uppförande av vindkraftverk Stöllsäterberget i Malung-Sälen/Torsby
Wpd undersöker möjligheterna att bygga en vindkraftspark om 15 vindkraftverk på Stöllsäterberget i Malung-Sälens och Torsby kommuner.
Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge - Falun
Avser förstärkningsledning av befintligt fjärrvärmenät. Projektets mål är att öka transiteringen av fjärrvärme mellan Borlänge och Falun.
Exploatering inför nybyggnation av bostäder i Ludvika
Avser exploateringsarbeten inför kommande byggnation av bostäder på Stora Hillsänget i Ludvika.
Utbyte av ställverk i Mora
Utbyte av utbrett ställverk 85 till ställverk 95.
Ombyggnad av väg Särnaheden-Idre
Breddning av väg 70 mellan Särnaheden och Idre.
Ombyggnad av väg mellan Fiskarheden-Evertsberg-Oxberg, etapp 1
Bärighetshöjande åtgärder, breddning till 7 meter, kurvrätning, profiljustering, trafiksäkerhetsåtgärder. Avser sträckan mellan Fiskarheden-Tennänget.
Nybyggnad av solcellspark i Smedjebacken
Planer finns för att bygga en solcellspark på del av fastigheten Västansjö 2:7.
Nybyggnad av vattenverk i Älvdalen
Planer finns för nytt vattenverk efter Foskrosvägen i Älvdalen.
Ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Borlänge och Falun.
Avser ombyggnation av 15 km 145 kV befintlig ledning mellan Borlänge och Falun.
Sanering av mark i Avesta
Avser sanering av mark inför etablering av bostäder. Bostäder finns på projektid: 1464234
Nybyggnad av överföringsledningar mellan Bjursås-Falun, etapp 2
Avser mark- och sjöförläggning av överföringsledningar för spillvatten ink. ny avloppspumpstation från avloppsreningsverket i Bjursås till Grycksbo. Samt förnyelse av VA systemet på en kort sträcka i Larsarvsvägen/Drottningvägen i Grycksbo. På sträckan södra sidan av sjön Nässmälingen till Grycksbo ingår även förläggning av elkabel.
Anläggande av infrastruktur i Ludvika
Avser anläggande av infrastruktur - vägar, vatten och avlopp inför kommande bostadsområde i Ludvika. Nybyggnation av bostäder finns på projektid: 1496997
Överföringsledningar för vatten från Kyrkbyvägen till högreservoaren i Grycksbo, Falu kommun
Avser markförläggning av överföringsledningar för vatten från Kyrkbyvägen till högreservoaren i Grycksbo. Samt förnyelse av VA systemet i Bergsätravägen och Centrumvägen.
Ny gång- och cykeltunnel i Säter
GCM-passage under väg 70, rivning av befintlig bro och gångväg under väg 70 ingår.
Anläggande av rastplats i Vansbro
Parkeringsplatser, toaletter, belysning mm.
Ombyggnad av korsningen E16/Nybrogatan i Falun
Ombyggnad till ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av kraftstation, Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser rivning av 2 gamla kraftstationer samt uppförande av en ny kraftstation/regleringsdamm.
Utbyggnad av kommunalt avlopp och stadsnät i Lennhedenområdet, Borlänge
Projektet genomförs i syfte att skydda den befintliga vattentäkten i Lennheden vilken är utpekad som riksintresse. Denna upphandling avser utförandeentreprenad för område Söder. Entreprenaden avser nybyggnad av vatten- och spillvattenanläggning, elnät och förberedelse för stadsnät. Entreprenaden för område Söder omfattar cirka 8,3 km ledningsdragning och anslutning av cirka 81 fastigheter. Objektet är beläget inom ett vattenskyddsområde i vilket skyddsföreskrifter råder.
Sanering av mark i Borlänge
Sanering av en före detta kemtvätt.
Sanering av mark och älvbotten i Malung
Avser sanering av Malungs föredetta garveri. Både mark och vatten(älvbotten) är förorenad och projektet kommer således delas upp i delprojekt för att det ska bli överskådligt.
Anläggande av infartsvägar i Borlänge
Planer finns för anläggande av infartsvägen till området Jakobsdalen.
Ny gång- och cykelväg utmed väg 270 i Hedemora
Ny gc-väg mellan Gussarvsrondellen och Hamre, tunnel under riksväg 70, ombyggnad busshållplatser och infarter.
Utbyggnad av VA-nätet till Pusselbo-Repbäcken, Borlänge, etapp 2
Utbyggnad av VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023. Etapp 1 finns på projektid: 1626140
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 2
Detta projekt avser etapp 2, sträckan Räfsbo - Hede ca 5 km. Omfattar i huvudsak schakt och förläggning av ca 5 km V250 PE 100-RC, PN 16, SDR 11 med tillhörande utrustning genom skogsmark.
Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser utbyggnad av industriområdet på Örjastäppan i Mora. Arbetet omfattar iordningställa vägar, VA, kraft, fjärr, gatubelysning, bullervall, kanalisation för fiberförläggning samt fördröjningsmaskin för dagvatten.
Nybyggnad av leder för mountainbike i Idre
Avser moutainbikebanor i Idre fjäll.
Ny gång- och cykelväg längs väg 780 mellan Bispberg-väg 70
Ca 360 m lång sträcka mellan pendlarparkeringen vid korsningen väg 780/70 och industriområdet (Pungmakarbovägen).
Leverans av ställverksapparater i Malung
Avser leverans av ställverksapparater 72,5 kV till Tandådalen stn i Malungs kommun.
Nybyggnad av utemiljö i Falun
Arbetet innefattar mestadels asfalt-, gräs- och grusytor i fastighetsnära och parkmiljö. Entreprenör anlitas från ett samverkansavtal som kommunen utlyst. Det finns på projektid: 1614215.
Nybyggnad av vattenpark för reningssteg i Smedjebacken
Avser nybyggnad av en vattenpark i anslutning till Bylandets reningsverk vid sjön Barken i Smedjebacken. Parken ska fungera som ett extra reningssteg för renat avloppsvatten. Genom ett system av dammar kommer vattenparken att fånga upp näringsämnen, tungmetaller och medicinrester samt bidra till rening av miljögifter och medicinrester.
Anläggning av överföringsledningar i Borlänges kommun
Avser anläggning av överföringsledningar för VA mellan Uvberget-Storsten-Dalsjö samt markarbeten för ny pumpstation. VA-arbeten omfattar ledningar på en sträcka av totalt är ca 4000 m.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 3
Detta projekt avser etapp 3, sträckan Hede - Fornbyklint ca 8 km.
Ev sanering av mark i Smedjebackens kommun
Sanering av Gubbsvad deponin, Morgårdshammar, Smedjebackens kommun.
Sluttäckning grov- och byggavfallsdeponi, fas 3 Avesta
Sluttäckning fas 3 ”grov- och byggavfallsdeponin” vid Karlslunds Avfallsanläggning. Objektet omfattar en yta på ca 2,42 ha. Omfattar i huvudsak följande sluttäckningskonstruktioner: Finavjämning, Dränering (täckt ytvattendike), Tätskikt(LLDPE), Dränmatta, Skyddsskikt samt Växtskikt.
Ny vägport under järnväg i Falun
Planer finns för bebyggelse av bostäder på område Kopparhinken i Falun. Innan bostadsbebyggelse kan starta måste en vägport under järnvägen byggas. Samarbete mellan Trafikverket och Falu kommun.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Bergslags- och Dalabanan
Omfattar 6 st vägskyddsanläggningar varav 2 på Dalabanan och 4 på Bergslagsbanan.
Underhåll av bro över Dalälven vid Grådö i Hedemora
Underhållsarbeten, lagerbyten, balkförstärkningar. BK4-åtgärd.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun, etapp 1
Avser nybyggnad av GC-väg. etappindelas p.g.a. en sträcka som inte är löst utrymmesmässigt.
Ut- och ombyggnad av kyrkogård vid Lyviken, et 2
Ut- och ombyggnad av kyrkogård.
Anläggande av fibernät i Björsjö, Smedjebacken
Schakten är ca 4200m och går till viss del efter TRV väg (tillstånd är sökta) och avslutas i Fos 005 (närmaste adress Kolhusvägen 14).Vidare så ska det blåsas kabel för uppkoppling.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Rättvik
Avser nybyggnad, av infrastruktur för nytt bostadsområde Stora Lissbrändan i Rättvik.
Nybyggnad av GC-väg i Sälen
Avser anläggning av en gångväg från Sälens Högfjällshotell till Per Danils väg i Malung-Sälens kommun.
Nybyggnad av va-ledning i Sälen, etapp 1
Avser anläggning av en vatten- och en spillvattenledning samt en gångväg. Objektets läge: inom Transtrandsfjällen från Sälens Högfjällshotell till Per Danils väg. Option: avseende gångväg finns på projekt ID 2072172
Nytt exploateringsområde för ekoby i Grangärde
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 814447. Etapp 2 omfattar 10 tomter.
Nybyggnad av GC-väg i Borlänge
Planer finns för en GC-väg längs med Röda Vägen i Borlänge.
Reparation av bro i Borlänge
Omfattar reparation av befintlig lådbalksbro av limträ för vägtrafik bro över Lusbäcken.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Dalabanan
Omfattar 3 stycken vägskyddsanläggningar.
Ramavtal för årligt underhåll och byte av rosterpanna 6 i Borlänge
Ramavtal avseende underhåll och byte av rosterpanna 6 (består av luftkylda stavar) vid kraftvärmeverk Bäckelund under revisionsperioden med start sommar 2022. Avtalstid 2022-01-01 - 2023-12-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal för årligt underhåll och byte av rosterpanna 7 i Borlänge
Ramavtal avseende underhåll och byte av rosterpanna 7 ( består av vattenkylda och luftkylda stavar) vid kraftvärmeverk Bäckelund under revisionsperioden med start sommar 2022. Avtalstid 2022-01-01 - 2023-12-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av mottagningsstation för el vid Avesta Lasarett
Avser nybyggnation av en till mottagningsstation för el (M2), för att säkerställa elförsörjningen för hela lasarettsområdet.
Markarbeten vid bostadsområde i Mora
Avser markarbeten för fastigheten Morkarlby 43:101, som är belägen på Spanskvägen 16-18 i Mora. Utöver restaurering av ytskikt och dess överbyggnader, ska parkeringar med dess tillfartsvägar flyttas i viss mån.
Utbyggnad av allmänt VA i Stora Källviken, Falun
Avser utbyggnad av allmänt VA i form av vatten- och spillvattenledningar i Stora Källviken Falun. Start: hösten 2020/våren 2021. Färdigställande: 2021
Nybyggnad av ställverksbyggnad i Tandådalen
Avser en ny ställverksbyggnad 72,5 kV bredvid den befintliga fördelningsstationen. Entreprenaden kommer att delvis utföras inom befintligt ställverksområde och inom ett markförberett område i direkt anslutning söder och öster om stationen. Det förberedande markarbetet utförs under 2021.
Byte av träöverbyggnad på bro över Hulån samt vid Sälenstugan skidväg
Bro 20-1066-1 över Hulån väg 536 Vansbro samt bro 20-1131-1 (skidbro) vid Sälenstugan skidväg.
Kulvertbyte i Hedemora kommun
Avser byte av kulvert inom bostadsområde.
Ombyggnad av parkeringsplats vid skola etapp 1, Gagnefs kommun
Avser ombyggnationen av parkeringsyta vid skola, förlängning av gång och cykelvägen och nytt övergångsställe. Arbetet omfattar mark- och anläggningsarbeten inklusive elarbeten.
Nybyggnad av GC-väg i Mora
Längs med Östnorsvägen ska det mellan befintlig gångtunnel och industrierna byggas en gång och cykelväg med belysning.
Sanering av va-ledning i Falun
Planerat projekt.
Nybyggnad av lekpark i Falun
Option från projektid: 2069948. Den befintliga lekplatsen med tillhörande sociala ytor upprustas och uppgraderas till en lekpark. Visionen för den nya lekparken är att den ska främja och stärka Herrhagens och Faluns ekologiska och sociala hållbarhet. Detta omfattar Etapp 2 -Rörelselek vid kulle och grillplats i anslutning till kullen
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Falun
Avser dränering av husgrunder mm på Källtorpsvägen 10 C-D, 22 A-B och 22 C-E i Falun.
Nybyggnad av temalekplats i Säter
Avser nybyggnad av temalekplatsen ”Lilla Säter” i Säterdalen.
Byte av armatur på elljusspår i Idre, Mora kommun
Avser rivning av befintlig belysningsanläggning samt ny montage av armatur, ledbelysning, kabelmontering av nya stålstolpar samt schakt och förläggning av ny kabel samt fundament i mark för elljusspår Idre.
Ombyggnad av parkeringsplats vid förskola etapp 2, Gagnefs kommun
Avser ombyggnation av parkeringsplatsen vid förskolan.
Utredningar vid Gårdmyrens sandmagasin - Stollbergs gruvområde
SGU efterfråga geokemiska och hydrogeologiska utredningar vid Gårdmyrens sandmagasin på Stollbergs gruvfält i Smedjebackens kommun. Utredningarna syftar till att upprätta en hydrogeologisk modell för magasinet och en geokemisk mobiliseringsmodell och framtidsprognos.
Anläggande av ny markkabel i Hedemora kommun
Projektet avser installation av ny markkabel vid Brunnsjöbergets motionsspår och omfattar montering av nya kraftuttag till snökanoner samt nedmontering av befintligt kablage.
Resurskonsulter till förvaltningsorganisation avseende vattenskyddsåtgärder, Borlänge
Omfattar 3 resurskonsulter med stationeringsort Borlänge. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med maximalt 48 månader uppdelat i maximalt fyra (4) tillfällen.
Resurskonsult avseende vattenskyddsåtgärder för Trafikverket
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med maximalt 48 månader uppdelat i maximalt fyra tillfällen.
Förstärkningsarbeten på enskild väg i Säters kommun
Avser förstärkningsarbeten och ombyggnad av väg till grusväg. Objektet avser Ljusterbrovägen och omfattar ca 2160m väg.
Ombyggnad av va-ledning i Älvdalen
Anmälan va-anslutning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Anordnande av ställplatser.
Nybyggnad av mast i Vansbro
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod.
Ombyggnad av va-ledning i Borlänge
Anmälan om installation av va-installation/anläggning samt ändring av planlösning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av parkering Sågen 10:49,1:93.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för annat transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Orsa
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns12885) inom fastigheten stusshyttan 1:6, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns32201) inom fastigheten västanberg 1:7, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns34534) inom fastigheten garphyttan s:7, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns40894) inom fastigheten gisselbo 2:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns41803) inom fastigheten västanberg 1:14, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns42221) inom fastigheten björsjö 7:5, avesta kommun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.