Alla aktuella anläggningsprojekt i Dalarnas län

Avesta (9)
Borlänge (16)
Falun (15)
Gagnef (1)
Hedemora (4)
Leksand (4)
Ludvika (2)
Mora (7)
Orsa (1)
Rättvik (2)
Säter (1)
Vansbro (1)
Älvdalen (6)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av datorhall i Falun
Tillbyggnad av datacenter (länk mellan cdc och ddc).
Ombyggnad av Bergslagsbanan mellan Falun-Borlänge
Hastighetshöjande ATC-förbättringar, kontaktledningsåtgärder samt ökad rälsförhöjning i kurvor. Nytt mellanblock och signaljusteringar. Ornäs driftsplats byggs om för tåglängder upp till 630 meter med skyddsväxlar samt ett tredje tågspår (Ornäs ESIK). Plankorsningsåtgärder, planskilda övergångar ersätts med rörbroar och ersättningsvägar. Kommer att utföras under sommaren 2024 och sommaren 2025.
Utbyggnad av VA-nätet till Pusselbo-Repbäcken, Borlänge, etapp 2
Utbyggnad av VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023. Etapp 1 finns på projektid: 1626140
Nybyggnad av polishus i Borlänge
Avser nybyggnad av polishus centralt i Borlänge som ska ersätta nuvarande polishus. Polismyndighetens verksamhet i Borlänge ska inrymmas i den nybyggda lokalen som ska vara anpassad efter Polismyndighetens nuvarande behov med en ökad kapacitet och en flexibilitet som ska tillgodose Polismyndighetens krav. Huset kommer att bestå av en garagedel under mark, en verksamhetbyggnad i tre plan ovan mark för verksamheten som omsluter en avgränsad och skyddad ¨gård¨. Övriga verksamhetsspecifika funktioner är bland annat arrest, vapenvalv och skjutbana. Miljöcertifiseras enligt Miljöbyggnad Guld.
Ny- och om-och tillbyggnad av reningsverk i Älvdalens kommun
Avser nybyggnation alternativt om-och tillbyggnad av Mjågens reningsverk i Älvdalens kommun. Upphandlas tillsammans med id: 2140090, 2140136, 2140139
Ny- och om-och tillbyggnad av reningsverk i Idre
Avser ny, om-och tillbyggnad av reningsverk i Idre. Upphandlas tillsammans med id: 2140090, 2140136, 2140106
Nybyggnad av elektrisk ledning i Tandådalen
Avser anläggning av ett nytt kabelstråk mellan station Sälsätern samt station Tandådalen. Sträckan följer till stor del riksväg 66 och är ca.14,7 km. Arbetet innefattar 24 kV och 72,5 kV kablar, opto och jordlinor.
Elektrifiering av Region Dalarnas bussdepåer i Falun och Borlänge, Etapp 1
Avser iordningställande av en infrastruktur som medger laddning av ca 50 elbussar på respektive bussdepå i Falun och Borlänge. Utöver infrastrukturen för laddning kommer även depåerna förses med sprinkler och en del mindre moderniseringar av fastigheterna kommer att göras.
Nybyggnad av avfallscentral för Mora lasarett
Avser ny avfallscentral för Mora lasarett samt att säkerställa produktion av kyla till lasarettet i och med byggnation av en kylcentral och att säkerställa värmeproduktion till lasarettet i form av en ny oljepanna i befintlig panncentral i och kring hus 22 vid Mora lasarett.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan
Förlängning av mötesspår. Samtidig infart samt planskildhet. Plankorsningen i Gustafs (Morbyvägen Plk 40971) kommer att stängas och ersättas av en gång- och cykeltunnel.
Värmebeläggning inom Dalarnas län
Omfattar väg 16 Hosjö-Ängelsfors, väg 70 Säter-Romme, väg 70 Rättvik-Garsås och väg 70 Brovallen-Skogsbo.
Ny luftledning i Bäsna
Bäsna-Repbäcken 11 km 400 kv ledning inkl nytt fack i Bäsna.
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Sörsjön SRV dimensionerat för 800 pe byggt 1983 behöver en helrenovering, omfattning behöver utredas i entreprenaden.
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Limas spillvattenreningsverk (nu dimensionerat för 700 pe) skall ersättas med en spillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening samt att ytterligare pumpstationer skall anläggas efter överföringsledningen mellan Lima och Kläppen. Intentionen är att använda samma princip och upplägg som för Tandådalens spillvattenreningsverk. Innan byggarbetena kan påbörjas behöver det läggas en överföringsledning mellan Lima och Kläppen, dessa arbeten kommer dock att utföras i en annan entreprenad och planeras preliminärt att utföras tidigast under 2024.
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Tandådalens spillvattenreningsverk som tagits ur drift (tidigare dimensionerat till 9000 pe) skall ersättas med en spillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening.
Nybyggnad av kretsloppsbyggnad i Malung-Sälens kommun
Nybyggnation av kretsloppsbyggnad (ca 560m2 BYA, ca 20m högt) I nära anslutning till spillvattenreningsverket vid Sälfjället kommer en ny kretsloppsbyggnad (byggnad för slamavvattning) att behöva byggas.
Om- och tillbyggnad av spillvattensverk i Malung-Sälens kommun
Avser om- och tillbyggnad av spillvattenreningsverket Sälfjället mfl och omfattar: -Sälfjället SRV nybyggnation av kretsloppsbyggnad (ca 560m2 BYA, ca 20m högt), om- och tillbyggnad av externslam samt garage/ förrådsbyggnad. -Tandådalens f.d. SRV ska ersättas med pillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening. -Lima SRV ska ersättas med pillvattenpumpstation med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening. Samt överföringsledning mellan Lima och Kläppen (utförs i en annan entreprenad och planeras preliminärt att utföras tidigast under 2024). -Rörbäcksnäs SRV ersättas pillvattenpumpstation(er) med tillhörande utjämningsbassäng och grovrening. Samt överföringsledning mellan Rörbäcksnäs och Scandinavian Mountains Airport (utförs i en annan entreprenad och planeras preliminärt att utföras tidigast under 2024). Sörsjön SRV- Renovering
Nybyggnad av 400 kV station i Tandö
Ny 400 kv station, vindkraft och regionnät
Halvvarm massabeläggning i Dalarna och Gävleborgs län
Beläggningsgrupp W10, W11 och X10.
Nybyggnad av överföringsledning i Hedemora kommun
Avser nybyggnation av överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan områdena Nordansjö, Pershyttan, Viggesnäs och Hamrevägen i Hedemora kommun.
Nybyggnad av räddningsstation i Sälen
Projektet avser nybyggnation av en brandstation i Västra Sälenfjällen för att minska responstiderna till bland annat Hundfjället, Tandådalen, Stöten, Rärbäcksnäs och flygplatsen.
Nybyggnad av stationärt batterilager i Falun
Avser nytt storskaligt stationärt batterilagersystem (BESS-anläggning) och placeras i anslutning till kraftvärmeanläggningen vid Västermalmsverket i Falun.
Utbyte av utdelssystem i signalställverk sträckan Borlänge-Mora
Utbyte till utdelssystem, omprojektering till ATC2.
Vägmarkering inom Dalarnas län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Nybyggnad av ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Avser att ersätta befintligt 50kV ställverk i mottagningsstation M10 Övermo med ett nytt 50kV ställverk i GIS-utförande (gasisolerat). Entreprenaden omfattar projektering, konstruktion, rivning, kabelförläggning, markarbeten, uppförande av ny byggnad.
Ny optokabel/ERTMS längs Västerdalsbanan sträckan Borlänge-Malung
Stråk: 53, Västerdalbanan Repbäcken – Malung och del av stråk 6, Dalabanan Bandelar: 305 Borlänge, 306 Borlänge – Repbäcken, 376 Repbäcken – Malung och del av 331 Repbäcken – Mora. Längd 130 km (Km: ca 64 – 194 ). Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/-brunnar.
Ny bränsleberedning för Kvarnsveden panna 8 i Borlänge
Avser nybyggnad av bränsleberedning i syfte att producera och leverera fjärrvärme till borlängeborna. Arbetena innefattar bygg-, mark- och anläggningsarbeten för processutrustning till ny bränsleberedning för Kvarnsveden panna 8.
Fräsnings- och beläggningsarbeten vid flygplats i Mora
Avser fräsnings- och beläggningsarbeten på Mora flygplats.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Avesta och Hofors kommun
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. Dickavägen, Bruksvägen, Allévägen, Grönsinkavägen och Kullyranvägen. Bandel 312, km 168+521 - 214+895.
Förlängning av mötesspår vid Morshyttan
Mötesspårsförlängning, signalåtgärder samtidig infart, byte signalställverk samt stolp- och kontaktledningsbyte. Mark och BEST-arbeten. Bandel 312. Förlängning av Morshyttans driftplats norrut med ca 340 m för att uppnå 750 m möteslängd i båda spåren. Byte av spårväxlar och räl, montering av panelstängsel.
Förnyelse och omläggning av VA-ledningar Ornäs - Dalsjö, Borlänge
Objektet avser anläggning av överföringsledningar för VA mellan Ornäs och Dalsjö. VA-arbeten omfattar ledningar i dimensionen DN32-DN400 på en sträcka av c:a 2500 meter förlagt i åkermark och i vägområde samt anslutning mot befintlig pumpstation SPU72.
Ombyggnad av station Gäddtjärn
Gäddtjärn och Snösjön seriekompensering (CL4).
RFI avseende dialog med potentiella samarbetspartners för att stärka elnätet i Dalarna
Ellevio söker dialog med potentiella samarbetspartners för att genomföra kablifieringsprojekt i Dalarna.
Utbyggnad av VA-ledningar i Hedemora
Nyförläggning av vatten- och spillvattenledningar för anslutning av cirka 20 fastigheter till det allmänna VA-nätet. Schakt/fyll och grundläggningsyta för ny avloppspumpstation. Nyförläggning av dricksvattenledning för matning av området från Viggesnäs vattenverk. Sammanlagd ledningslängd cirka 3 km.
Växelbyte på Fors driftplats
Byte av 5 spårväxlar till nya robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar. Kontaktledning, ny kanalisation till växellägena, uppgradering av spårsystem. Bandel 312.
Ny infrastruktur för bostäder mellan Tandådalen och Hundfjället
Ny infrastruktur för bostadsområde på 2161799.
Underhåll av bro över Dalälven vid Näs bruk i Avesta
Bättringsmålning, förstärkning och diverse reparationer.
Rivning och nybyggnad av bro i Borlänge
Omfattar rivning av befintlig träbro med landfästen i betong samt byggnation av en ny bro, troligen valvbågsbro över Lusbäcken längs Paradisvägen i Borlänge.
Exploateringsarbeten avseende ett handelsområde i Avesta
Avser anläggande och färdigställande av infrastruktur. Väg, VA, el och markberedning inom handelsområde Norra Åsbo, Avesta.
Utbyggnad av VA-ledningar i Östra Rönningen
Östra Rönningen är ett fritidshusområde i Sälenfjällen där Vamas planerar utföra VA-arbeten. Arbeten planeras utföras både på befintliga ledningar samt nyanläggning. Arbetena kommer att i stora delar bedrivas i befintliga grusvägar samt på tomtmark. Området är beläget inom Transtrandsfjällen mellan Lindvallen och Sälenstugan samt mellan rv 66 och G:a Fjällvägen.
Nybyggnation av vattenverk i Rättvik
Avser nybyggnation av vattenverk i Gärdsjö och två stycken brunnsöverbyggnader. Objektets läge: Getryggen efter väg 301/Ingels Furudalsvägen i Rättviks kommun.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar till Östra Falun, etapp 1
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en vattenledning samt förnyelse av befintliga spillvattenledningar såväl trycksatta som självfallsledningar, utöver det skall också befintliga vattenledningar förnyas. Entreprenaden innefattar korsande av järnväg genom borrning. En reglerbyggnad för dricksvatten skall uppföras söder om järnvägen. Entreprenaden omfattar även reinvestering av VA-ledningar samt 10 kV markförlagd elledning.
Utbyte av signalställverk längs Dalabanan Borlänge-Mora
Utbyte av utbrett signalställverk 85 Borlänge-Mora till signalställverk 95. Startpunkten är bdl 331 km 70+013 och slutpunkten är bdl 331 km 179+183. Repeterbara signaler i Rättvik.
Nybyggnad av bensinstation i Falun
Nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av GC-väg i Avesta
Utbyggnad av ca 950 m gång- och cykelväg med tillhörande belysning och upprustning av befintliga busshållplatser samt hastighetsreglerande åtgärder vid passage.
Sluttäckning av askdeponin, fas 1 på Karlslund deponi, Avesta
Sluttäckning fas 1 ”askdeponin”. Objektet omfattar en yta på ca 2,48 ha. Entreprenaden omfattar i huvudsak följande sluttäckningskonstruktioner: Finavjämning, Ytvattendike, Tätskikt (LLDPE), Dränmatta, Skyddsskikt samt Växtskikt.
Anslutning till bottenförlagda sjöledningar i Falun
Anslutning till sjöledningar för processvatten, dricksvatten och kanalisation för optofiber. Sträckan utgör en etapp i ett projekt för att förse EcoDataCenter (EcoDC) i Falun med processvatten och för att förstärka kommunens ledningsnät för dricksvatten.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Projektet avser nybyggnation av 3 m bred gång- och cykelväg. VA-arbeten ska utföras; ny dagvattenledning samt nya spill- och vattenanslutningar till fem fastigheter. Längd på gång- och cykelväg längs banvallen: ca 1100 m, total längd på gång- och cykelväg längs Bastuvägen: ca 120 m.
Nybyggnad av cykelparkering vid hus 03 vid Mora lasarett
Projektet avser tillskapande av nya cykelparkeringsplatser i första hand för personal söder om hus 03. Samtidigt skapas plats för uppställning av lyftdumpercontainrar i anslutning till befintlig lastkaj vid hus 06.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Näs, Avesta
Entreprenaden avser nytt avloppsreningsverk i Näs samt att bygga om befintligt avloppsreningsverk i Horndal till en pumpstation med möjlighet till utjämning i magasin och dammar.
Nybyggnad av batterilager i Falun
Avser nybyggnad av batterilager. (kontainer med en elkiosk). Planer finns för nybyggnad av plank/staket.
Nybyggnad av tälthall/omlastningsplats i Leksand
Entreprenaden omfattar schaktning, betonggjutning, asfaltering, montage av komplett tälthall med elektrisk port och gångdörr, byggnation av tak som ansluter mot tälthall. Uppställning av mellanväggar i betonglego.
Nybyggnad av transformatorstation i Smedjebacken
Avser 2st 63MVA trransformatorer till GT5 Älgkullen i Smedjebackens kommun.
Nybyggnad av vattenverk i Säter
Uppförande av en vattenverksbyggnad med två integrerade reservoarer på fastigheten Säter Ulvhyttan 7:15.
Nytt ställverk till panna 8 Kvarnsveden i Borlänge
Ställverket kommer att installeras i driftrum avsett för el och automationsutrustning i direkt anslutning till anläggningen. Huvudfunktionen för ställverket är kraftförsörjning till anläggningens tre distributionspumpar för fjärrvärme, samt försörja pumpstationen med 400/230 Vac via ”step down” transformator och fördelning/undercentral för värme, ventilation och belysning. Ställverket kommer att matas av två transformatorer om 2000–2200 kVA en ordinarie och en reserv som via två separata inkommande brytare.
Nybyggnad av GC-vägar i Borlänge
Avser anläggning av en 450 m lång gång- och cykelväg längs Ritargatan och Gjutargatan samt en 120 m lång gång- och cykelväg i Nygårdarna mellan Mats Knuts väg och Paradisvägen vid Stånggatan. I samband med detta ska elkablar och gatubelysning anläggas.
Renovering av bro samt GC-väg i Hedemora
Entreprenaden omfattar Broåtgärd på Åsgatan samt GC-väg.
Utbyggnad av el- och optokablar i Sundborn - Hobborn
Falu Elnät AB (nedan Falu Elnät) skall förlägga el och optokablar i Hobborn, ett område mellan Sundborn och Skuggarvet i Falu kommun, för att förstärka ledningsnätet samt ansluta och förbereda för nya kunder i stadsnätet. Nyförläggning av enbart opto blir ca 1,5 km, subkanalisation av befintliga ledningar blir ca 4,8 km, samförläggning av el och opto blir ca 6 km.
Reparation av järnvägsbro vid Korsnäsån
Reparation av stöd. Km 86+364, bandel 322 Storvik-Falun.
Anläggning av cykelleder i Dalarna
Avser anläggning av cykelleder för downhill/flowtrail/kombiled på tre destinationer i Dalarna, Kläppen, Säfsen, och Orsa Grönklitt.
Nybyggnad av GC-väg i Mora, etapp 2
Avser nybyggnad av GC-bana, ny beläggning körbana, dagvattenledningar, stödmur och gatubelysning efter Kristinebergsgatan. Jordschakt, ca 350 m3, Asfalterade ytor, ca 1850 m2, Kantsten, ca 250 m, Dagvattenledningar ca 20 m, Elledningar, markförlagda ca 500 m samt Gatubelysningsstolpar, 8 st.
Ny- och ombyggnad av pumpstationer i Falun
Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar. Pumpstation PST Östra Främby Skolan: Objektet avser nybyggnation av en avloppspumpstation. Pumpstationen avser att ersätta en äldre pumpstation, på en ny plats i närheten av den äldre stationen samt ny inloppsbrunn. Pumpstation Säckan, Svärdsjö: Objektet avser ombyggnation av en avloppspumpstation. Befintlig överbyggnad, betonggolvplan, rörgalleri, pumpar och el-automatik skall ersättas.
Byte av reläskydd, Borlänge kommun
Avser byte av reläskydd.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Nybyggnation av gång- och cykelväg på befintlig väg i stadsdelen Ingarvet i Falu kommun. Bilvägen ska smalnas av till fördel för GC-väg. Bilvägen ska samtidigt få ny beläggning. Rännstensbrunnar ska flyttas till nytt läge längs ny kantsten.
Nybyggnad av biologiskt reningsverk i Smedjebacken
Bygglov för nybyggnad av biologiskt reningsverk.
Nytt styrsystem till gatubelysning i Hedemora
Hedemora kommun har behov av att byta styrsystem för gatubelysningens c:a 5500 belysningspunkter. Målet är att nuvarande system ska ersättas under 2024.
nybyggnad av publik laddplats för elfordon i Öje, Malung-Sälens kommun
Avser nybyggnad av en publik laddstation om 150 kW i Öje för snabbladdning av elfordon.
Fastighetsåtgärder på omformarstation i Mora
Lagning av fogar och sprickor på fasaden, målning, klottersanering. Nytt yttertak.
Byte av portar och portstyrning på Räddningsstationen i Borlänge
Avser byte av portar och portstyrning på Räddningsstationen i Borlänge.
Resurskonsult senior bana smärre åtgärder till Borlänge
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 24 månader uppdelat i maximalt fyra (4) perioder.
Uppförande av solcellsanläggning på vattenverk i Risätra
Avser utförande av solcellsanläggning på vattenverket i Risätra, Malung-Sälens kommun.
Uppförande av bullerskyddsplank vid Kvarnsvedsvägen, Borlänge
Avser rivning av befintligt och anläggning av nytt bullerskyddsplank. Objektet är beläget längs Kvarnsvedsvägen i Forssa i Borlänge kommun.
Rivning av helikopterhangar i Avesta
Rivning av två stycken hangarer inom fastigheten krylbo 1:40, Avesta kommun.
Åtgärder av dämmen vid Översjön och Översjökölen, Länsstyrelsen i Dalarnas Län
Planer finns för att åtgärda dämme som finns vid Översjökölens utlopp öster om Särna. Samt mellan Översjön och Översjökölen.
Rivning av vattenverk i Leksand
Rivning av teknikbyggnad f.d. vattenverk.
Konsult gällande restaurering av vattendrag, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Konsulttjänst som omfattar koordinering, utredning och utbildning vid restaurering av vattendrag i Dalarnas län.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).