Alla aktuella anläggningsprojekt i Dalarnas län

Avesta (8)
Borlänge (17)
Falun (7)
Gagnef (3)
Hedemora (1)
Leksand (3)
Ludvika (1)
Mora (6)
Orsa (1)
Rättvik (0)
Säter (1)
Vansbro (0)
Älvdalen (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Borlänge
Biogasanläggning med tillhörande byggnader, cisterner (anläggningar) vid Fågelmyra i Borlänge.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falun
Den planerade vindparken Ånglarna ligger ca 40 km nordost om Falun i Falu kommun. Området utgörs av en höjdplatå på 300 – 420 m mellan Svärdsjö – Lumsheden – Jädraås. Vindkraftparken kommer att bestå av 18 vindkraftverk om 220 meter och kommer att ha en årlig produktionskapacitet på cirka 315-355 GWh. NCC:s uppdrag omfattar att projektera och bygga ut vägar och kranplaner, gjuta fundament till vindkraftverken, anlägga ställverk och dra elnät inom parken.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan
Förlängning av mötesspår. Samtidig infart samt planskildhet. Plankorsningen i Gustafs (Morbyvägen Plk 40971) kommer att stängas och ersättas av en gång- och cykeltunnel.
Utbyte av utdelssystem i signalställverk sträckan Borlänge-Mora
Utbyte till utdelssystem, omprojektering till ATC2.
Ombyggnad av väg mellan Fiskarheden-Evertsberg-Oxberg, etapp 3
Bärighetshöjande åtgärder, breddning till 7 meter, kurvrätning, profiljustering, trafiksäkerhetsåtgärder. Avser sträckan mellan Evertsberg-Oxberg.
Ombyggnad av väg mellan Fiskarheden-Evertsberg-Oxberg, etapp 2
Bärighetshöjande åtgärder, breddning till 7 meter, kurvrätning, profiljustering, trafiksäkerhetsåtgärder. Avser sträckan mellan Tennänget-Evertsberg.
Ombyggnad av väg mellan Fiskarheden-Evertsberg-Oxberg, etapp 1
Bärighetshöjande åtgärder, breddning till 7 meter, kurvrätning, profiljustering, trafiksäkerhetsåtgärder. Avser sträckan mellan Fiskarheden-Tennänget.
Nybyggnad av polishus i Borlänge
Avser nybyggnad av polishus centralt i Borlänge som ska ersätta nuvarande polishus. Polismyndighetens verksamhet i Borlänge ska inrymmas i den nybyggda lokalen som ska vara anpassad efter Polismyndighetens nuvarande behov med en ökad kapacitet och en flexibilitet som ska tillgodose Polismyndighetens krav. Huset kommer att bestå av en garagedel under mark, en verksamhetbyggnad i tre plan ovan mark för verksamheten som omsluter en avgränsad och skyddad ¨gård¨. Övriga verksamhetsspecifika funktioner är bland annat arrest, vapenvalv och skjutbana.
Vägmarkering inom Dalarnas län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Ny optokabel/ERTMS längs Västerdalsbanan sträckan Borlänge-Malung
Stråk: 53, Västerdalbanan Repbäcken – Malung och del av stråk 6, Dalabanan Bandelar: 305 Borlänge, 306 Borlänge – Repbäcken, 376 Repbäcken – Malung och del av 331 Repbäcken – Mora. Längd 130 km (Km: ca 64 – 194 ). Förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/-brunnar.
Förlängning av mötesspår vid Jularbo
Storvik-Avesta/Krylbo, bandel 312.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkerö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett 50-tal lägenheter. 2 bensinstationer behöver rivas innan detta projekt kan komma till utförande. Rivning finns på projektid: 1542703 och 1542705.
Nybyggnad av polishus i Sälen
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten i Sälen. Upphandlingen föranleds av ett behov av att utöka ytorna för Polismyndighetens verksamhet i Sälen som idag finns inhyrd i andra lokaler. Fastigheten kommer totalt att innehålla en byggnad med tre huskroppar med en preliminär total bruttoyta på ca 3 250 kvm. En av huskropparna kommer att utföras med souterrängvåning och tvåvåningar, totalt antal våningar är 3 stycken.
Nybyggnad av väg i Avesta
Detaljplanens syfte är att binda ihop industrier i Krylbo med Källhagens industriområde samt väg 68 och därigenom avlasta centrala Krylbo från tung trafik och buller. Detta görs genom att möjliggöra en ny väg, Lerbäcksleden.
Nybyggnad av räddningsstation i Sälen
Projektet avser nybyggnation av en brandstation i Västra Sälenfjällen för att minska responstiderna till bland annat Hundfjället, Tandådalen, Stöten, Rärbäcksnäs och flygplatsen.
Nybyggnation av stationsbyggnad i Hedemora
Avser ny stationsbyggnad i anslutning till befintligt ställverksområde P5 Vikmanshyttan.
Integrerat brounderhåll i Dalarnas län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 815 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 2 st.
Nybyggnad av utomhusspår samt lokverkstad för godsvagnar i Borlänge
Avser utomhusspår för godsvagnsreparationer och lokverkstad för 2 platser
Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge - Falun
Projektet avser utbyggnation av fjärrvärmeledning i Borlänge och den totala sträckan uppgår till cirka 3 100 meter, varav cirka 300 meter kommer att förläggas i Trafikverkets bro över Dalälven. Ledningarna kommer att vara DN400 på del av sträckan och DN500 på övriga delar. Förstärkningsledningen av befintligt fjärrvärmenät är för att öka transiteringen av fjärrvärme mellan Borlänge och Falun.
Nybyggnad av tryckstegringsstationer vid överföringsledning mellan Orsa och Grönklitt
Avser nybyggnad av 4 st tryckstegningsstationer, exkl process, vid överföringsledning Orsa-Grönklitt. Processinstallation utförs av Lars Järlefors AB
Nybyggnad av godsterminal i Avesta
Nybyggnad av Lng-terminal inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel vid Mora Noret
Ny GC-tunnel med anslutningar vid Solgärdsvägen. Bandel 331, 179+700 km - 179+900 km.
Nybyggnad av kraftstation i Yttertänger Falun
Projektet omfattar nybyggnad av kraftstation i Yttertänger. Rivning av kraftstationer kommer först att ske och finns på projektid: 1545273
Växelbyte på Fors driftplats
Byte av 5 spårväxlar till nya robustare, mer underhållsmässiga och driftsäkrare spårväxlar. Kontaktledning, ny kanalisation till växellägena, uppgradering av spårsystem. Bandel 312.
Nybyggnad av stationärt batterilager i Falun
Avser nytt storskaligt stationärt batterilagersystem (BESS-anläggning) och placeras i anslutning till kraftvärmeanläggningen vid Västermalmsverket i Falun.
Leverans av 5 stycken 32ONAN/40ONAF MVA transformatorer, Falu Energi och Vatten AB
Avser leverans av 5st stycken 32ONAN/40ONAF MVA- transformatorer som skall levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick. Leveransen omfattar: • tillverkning, leverans och montering av två (2) transformatorer till transformatorstation Ingarvet Västra, • tillverkning, leverans och montering två (2) transformatorer till transformatorstation Ingarvet Östra samt Leveranstider: Ingarvet Västra och Ingarvet Östra: 2023-11-15. Falu Västra: 2024-05-03.
Nybyggnad av dagvattenledningar och översvämningsskydd i Björbo, Gagnefs kommun
Avser anlägga dagvattenledningar, diken och utjämningsdammar i Björbo, Gagnefs kommun.
Nyanläggning av vattenledningar från Spraxkya-Floda by i Borlänge
Avser nyanläggning av vattenledningar från Spraxkya-Floda by i Borlänge.
Nybyggnad av va-ledning i Avesta
Strandskyddsdispens gällande anläggning av ny huvudledning mellan hede och by, avesta kommun.
Styrd borrning Lummerhöjden, Leksand
Avser borrning på 11-15 platser i Leksand, Borrningsmetod styrd borrning och/eller AT borrning.
Underhåll av bro över Dalälven vid Näs bruk i Avesta
Bättringsmålning, förstärkning och diverse reparationer.
Rivning av kraftstation i Yttertänger Falun
Projektet omfattar rivning av 3 kraftstationer inför nybyggnad av kraftstation. Nybyggnad finns på projektid: 1298528.
Utbyggnad av infrastruktur i Limhagen, Leksand
Avser nybyggnad av industrigata i förlängning av Olsvedsvägen samt ny gång-och cykelväg längs med Limhagsvägen i Limhagen.
Utförande av bottenförlagda sjöledningar i Falun
Avser utförande av bottenförlagda sjöledningar för processvatten, dricksvatten och kanalisation för optofiber. Sträckan utgör en etapp i ett projekt för att förse EcoDataCenter (EcoDC) i Falun med processvatten och för att förstärka kommunens ledningsnät för dricksvatten. I sydväst (Herrhagssidan) utförs landanslutningen med styrd borrning, östra anslutningen (Vattenverkssidan) utförs med grävning.
Byte av rörbro i Mora kommun
Avser byte av rörbro i Mora kommun.
Nybyggnad av vattenverk i Säter
Uppförande av en vattenverksbyggnad med två integrerade reservoarer på fastigheten Säter Ulvhyttan 7:15.
Marksanering i Smedjebackens kommun
Planer finns för marksanering av nedlagd deponi i Smedjeback.
Reparation av järnvägsbro vid Korsnäsån
Reparation av stöd. Km 86+364, bandel 322 Storvik-Falun.
Byte av nätstationer på Borlänge bangård
Utbyte av två stycken uttjänta nätstationer inne på Borlänge bangård. Bandel 305 och 306. Befintlig nätstation BA-verkstaden är belägen utanför spårområdet vid Handelsområde Norra backa. Ny nätstation BA-verkstaden är belägen mellan spår 5 och 6 vid ca km 64+80. Befintlig nätstation tornet är belägen mellan spår 71 och 72 ca km 63+680.
Upprustning av trafiksignaler i centrum, Borlänge
Avser upprustning av trafiksignaler inklusive schaktarbeten längs Siljansvägen i centrum i Borlänge kommun.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Malung-Sälens kommun,
Ramavtal avseende uppdragsansvarig konsult inom detaljplanering. Avtalstid 2023-11-01 - 2025-10-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende vattenskadetjänster i Gagnef
Avser fuktmätning, torkning, provtagning och utredningar till Gagnef kommun samt Gagnef Bostäder AB. Avtalstid 2023-11-07 - 2025-11-06 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Konsultuppdrag samverkans- och samarbetsledare till Banorna i Bergslagen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+1+1 år.
Delprojektledare inom distrikt Mitt
Uppdraget avser heltidstjänst som delprojektledare i huvudsak för projektet E16/v70-Borlänge-Djurås men andra projekt kan bli aktuella i distrikt mitt. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Ombyggnad av va-ledning i Mora
Anmälan om installation/ändring av vatten och avlopp i annan byggnad.
Beläggningsarbeten vid flygplats i Mora
Avser fräsnings- och beläggningsarbeten på Mora flygplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).