Alla aktuella anläggningsprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Borlänge
Planer finns för en biogasanläggning vid Fågelmyra i Borlänge.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1167 km varav grusväg ca 214 km.
Halvvarm massabeläggning i Region Mitt
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: Dalarnas län: W10 och Jämtlands län: Z10, Z11, YZ12.
Varmmassabeläggning i region Mitt
Beläggningsgrupp W1 Dalarnas län och Y1 Västernorrlands län.
Utbyggnad av kommunalt avlopp och stadsnät i Lennhedenområdet, Borlänge
Projektet genomförs i syfte att skydda den befintliga vattentäkten i Lennheden vilken är utpekad som riksintresse. Denna upphandling avser utförandeentreprenad för område Söder. Entreprenaden avser nybyggnad av vatten- och spillvattenanläggning, elnät och förberedelse för stadsnät. Entreprenaden för område Söder omfattar cirka 8,3 km ledningsdragning och anslutning av cirka 81 fastigheter. Objektet är beläget inom ett vattenskyddsområde i vilket skyddsföreskrifter råder.
Utbyggnad av VA-nätet till Pusselbo-Repbäcken, Borlänge, etapp 2
Utbyggnad av VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023. Etapp 1 finns på projektid: 1626140
Sanering av mark i Borlänge
Sanering av en före detta kemtvätt.
Utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde i Borlänge
Objektet avser utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde. Ny gata med en längd på ca 400 meter med belysning ska byggas. I samband med detta ska VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, optoslangar samt elkablar förläggas. Skräddarbacksvägen byggs om i ny sträckning på en sträcka på ca 400 meter. Gång- och cykelvägar, ny angöring till badet i Dammyran samt ett avskärande dike byggs.
Åtgärdande av vandringshinder vid Flokån
Ny prefabricerad bro under väg 50 vid Flokån, rivning av befintliga trummor.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Stationsgatan i Borlänge
Avser anläggande av en gång- och cykelväg längs Stationsgatan i Östermalm på delen Hummelgatan-Brunnsgatan på en sträcka av ca 440 meter. På en sträcka av ca 100 meter mellan Spelmansgatan och Brunnsgatan sidoförskjuts Stationsgatan och en ny överbyggnad anläggas. I samband med ombyggnadsarbetena ska elkablar och belysning förnyas.
Sluttäckning av deponiyta på avfallsanläggning i Borlänge
Avser sluttäckning av IFA-deponi på Fågelmyra avfallsanläggning samt anläggande av bottenkonstruktion i slänt mot aktiv deponi. Deponiytan är ca 2,8 hektar varav ca 1,9 hektar sluttäcks med plastgeomembran och ca 0,9 hektar bottentätas med lergeomembran som täcks med krossmaterial.
Byte av ECO 1 på Bäckelundsverket i Borlänge
Avser ny komplett Eco 1 samt demontera befintlig och installera den nya Eco 1 i panna 7. I entreprenaden ingår nödvändiga kringarbeten som behövs.
Ramavtal avseende nybyggnation och renovering av pumpstationer, AB Borlänge Energi
Ramavtal avseende nybyggnation och renovering av pumpstationer inom Borlänge kommun.
Nybyggnad av GC-väg i Borlänge
Planer finns för en GC-väg längs med Röda Vägen i Borlänge.
Byte av mitträcken längs väg 70 mellan Säter-Rommeholen
Utförs i 3 etapper, etapp 1 och 2 ska vara klart 2022-11-22. Etapp 3 är en option, ska vara klart 2023-05-31. Totalt 17,4 km lång sträcka.
Exploateringsarbete inför kommande bostadsområde i Borlänge
Avser utbyggnad av ny gata med nya VA-, el- och optoledningar till nytt bostads-område. Inom området planeras åtta småhustomter.
Delprojektledare signal till ett antal järnvägsprojekt inom Distrikt Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Placering Borlänge.
Projektledare järnväg för mindre underhållsarbeten på järnvägsbroar i Region Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 12 månader. Omfattar järnvägsbroar i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtlands län. Placering i Gävle, Borlänge, Sundsvall, Härnösand eller Östersund.
Naturvärdesinventering inför detaljplan i Borlänge
Avser NVI inför detaljplan för industriändamål på delar av fastigheterna Kvarnsveden 3:205 och Kvarnsveden 3:174. Inventeringsområdet består av naturskogsartad lövskog och granskog och utgörs av 2 delområden på totalt 16 hektar. NVI ska utföras enligt standard SIS 199000.
Rivning av trädäck och del av mur på fastighet i Borlänge
Avser avlägsnande av delar av stödmur och trädäck på fastigheten samt återställande av markområdet till det skick det hade innan trädäck och stödmur anlades. Omfattar även att anlägga nya gångplattor i betong på marken för att markera tidigare stig.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).