Alla aktuella anläggningsprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Borlänge och Falun.
Avser ombyggnation av 15 km 145 kV befintlig ledning mellan Borlänge och Falun.
Flödesfrämjande åtgärder vid Korsnäs kraftstation
Projektet syftar till att utöka den befintliga avbördningskapaciteten för Korsnäs kraftstation och målet är att anläggningen ska kunna avbörda 100-års flödet på, ett betryggande sätt. Vidare ska anläggningens intagskanaler förstärkas.
Nybyggnad av överföringsledningar mellan Bjursås-Falun, etapp 2
Avser mark- och sjöförläggning av överföringsledningar för spillvatten ink. ny avloppspumpstation från avloppsreningsverket i Bjursås till Grycksbo. Samt förnyelse av VA systemet på en kort sträcka i Larsarvsvägen/Drottningvägen i Grycksbo. På sträckan södra sidan av sjön Nässmälingen till Grycksbo ingår även förläggning av elkabel.
Överföringsledningar för vatten från Kyrkbyvägen till högreservoaren i Grycksbo, Falu kommun
Avser markförläggning av överföringsledningar för vatten från Kyrkbyvägen till högreservoaren i Grycksbo. Samt förnyelse av VA systemet i Bergsätravägen och Centrumvägen.
Ombyggnad av korsningen E16/Nybrogatan i Falun
Ombyggnad till ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av kraftstation, Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser rivning av 2 gamla kraftstationer samt uppförande av en ny kraftstation/regleringsdamm.
Nybyggnad av utemiljö i Falun
Arbetet innefattar mestadels asfalt-, gräs- och grusytor i fastighetsnära och parkmiljö. Entreprenör anlitas från ett samverkansavtal som kommunen utlyst. Det finns på projektid: 1614215.
Nybyggnad av lift i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ny vägport under järnväg i Falun
Planer finns för bebyggelse av bostäder på område Kopparhinken i Falun. Innan bostadsbebyggelse kan starta måste en vägport under järnvägen byggas. Samarbete mellan Trafikverket och Falu kommun.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun, etapp 1
Avser nybyggnad av GC-väg. etappindelas p.g.a. en sträcka som inte är löst utrymmesmässigt.
Utbyggnad av allmänt VA i Stora Källviken, Falun
Avser utbyggnad av allmänt VA i form av vatten- och spillvattenledningar i Stora Källviken Falun. Start: hösten 2020/våren 2021. Färdigställande: 2021
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Falun
Avser dränering av husgrunder mm på Källtorpsvägen 10 C-D, 22 A-B och 22 C-E i Falun.
Sanering av va-ledning i Falun
Planerat projekt.
Nybyggnad av lekpark i Falun
Option från projektid: 2069948. Den befintliga lekplatsen med tillhörande sociala ytor upprustas och uppgraderas till en lekpark. Visionen för den nya lekparken är att den ska främja och stärka Herrhagens och Faluns ekologiska och sociala hållbarhet. Detta omfattar Etapp 2 -Rörelselek vid kulle och grillplats i anslutning till kullen
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av parkering Sågen 10:49,1:93.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Falun
Marklov för anläggande av stödmur.
Nybyggnad av markanläggning i Falun
Marklov för anläggande för betongplatta.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Falun
Strandskyddsdispens för utegym.
Tillbyggnad av pir i Falun
Strandskyddsdispens förlängning av pir.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.