Alla aktuella anläggningsprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Bergslagsbanan mellan Falun-Borlänge
Hastighetshöjande ATC-förbättringar, kontaktledningsåtgärder samt ökad rälsförhöjning i kurvor. Nytt mellanblock och signaljusteringar. Ornäs driftsplats byggs om för tåglängder upp till 630 meter med skyddsväxlar samt ett tredje tågspår (Ornäs ESIK). Plankorsningsåtgärder, planskilda övergångar ersätts med rörbroar och ersättningsvägar. Kommer att utföras under sommaren 2024 och sommaren 2025.
Elektrifiering av Region Dalarnas bussdepåer i Falun och Borlänge, Etapp 1
Avser iordningställande av en infrastruktur som medger laddning av ca 50 elbussar på respektive bussdepå i Falun och Borlänge. Utöver infrastrukturen för laddning kommer även depåerna förses med sprinkler och en del mindre moderniseringar av fastigheterna kommer att göras.
Nybyggnad av stationärt batterilager i Falun
Avser nytt storskaligt stationärt batterilagersystem (BESS-anläggning) och placeras i anslutning till kraftvärmeanläggningen vid Västermalmsverket i Falun.
RFI avseende dialog med potentiella samarbetspartners för att stärka elnätet i Dalarna
Ellevio söker dialog med potentiella samarbetspartners för att genomföra kablifieringsprojekt i Dalarna.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar till Östra Falun, etapp 1
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en vattenledning samt förnyelse av befintliga spillvattenledningar såväl trycksatta som självfallsledningar, utöver det skall också befintliga vattenledningar förnyas. Entreprenaden innefattar korsande av järnväg genom borrning. En reglerbyggnad för dricksvatten skall uppföras söder om järnvägen. Entreprenaden omfattar även reinvestering av VA-ledningar samt 10 kV markförlagd elledning.
Nybyggnad av bensinstation i Falun
Nybyggnad av bensinstation.
Anslutning till bottenförlagda sjöledningar i Falun
Anslutning till sjöledningar för processvatten, dricksvatten och kanalisation för optofiber. Sträckan utgör en etapp i ett projekt för att förse EcoDataCenter (EcoDC) i Falun med processvatten och för att förstärka kommunens ledningsnät för dricksvatten.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Projektet avser nybyggnation av 3 m bred gång- och cykelväg. VA-arbeten ska utföras; ny dagvattenledning samt nya spill- och vattenanslutningar till fem fastigheter. Längd på gång- och cykelväg längs banvallen: ca 1100 m, total längd på gång- och cykelväg längs Bastuvägen: ca 120 m.
Reparation av järnvägsbro vid Korsnäsån
Reparation av stöd. Km 86+364, bandel 322 Storvik-Falun.
Utbyggnad av el- och optokablar i Sundborn - Hobborn
Falu Elnät AB (nedan Falu Elnät) skall förlägga el och optokablar i Hobborn, ett område mellan Sundborn och Skuggarvet i Falu kommun, för att förstärka ledningsnätet samt ansluta och förbereda för nya kunder i stadsnätet. Nyförläggning av enbart opto blir ca 1,5 km, subkanalisation av befintliga ledningar blir ca 4,8 km, samförläggning av el och opto blir ca 6 km.
Ny- och ombyggnad av pumpstationer i Falun
Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar. Pumpstation PST Östra Främby Skolan: Objektet avser nybyggnation av en avloppspumpstation. Pumpstationen avser att ersätta en äldre pumpstation, på en ny plats i närheten av den äldre stationen samt ny inloppsbrunn. Pumpstation Säckan, Svärdsjö: Objektet avser ombyggnation av en avloppspumpstation. Befintlig överbyggnad, betonggolvplan, rörgalleri, pumpar och el-automatik skall ersättas.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Nybyggnation av gång- och cykelväg på befintlig väg i stadsdelen Ingarvet i Falu kommun. Bilvägen ska smalnas av till fördel för GC-väg. Bilvägen ska samtidigt få ny beläggning. Rännstensbrunnar ska flyttas till nytt läge längs ny kantsten.
Konsult gällande restaurering av vattendrag, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Konsulttjänst som omfattar koordinering, utredning och utbildning vid restaurering av vattendrag i Dalarnas län.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).