Aktuell nybyggnation i Norrbottens län

Arjeplog (5)
Boden (27)
Gällivare (20)
Haparanda (12)
Jokkmokk (4)
Kalix (3)
Kiruna (28)
Luleå (39)
Pajala (7)
Piteå (9)
Älvsbyn (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 173 st.

Nybyggnad av stålanläggning i Boden
Avser om tillstånd för att få bygga en storskalig anläggning för fossilfritt stål i Boden. Fabriken planeras bli 2 kilometer lång och 1 kilometer bred.
Nybyggnad av demonstrationsanläggning för fossilfritt järn i Luleå
Nybyggnad av demonstrationsanläggning med en höjd på 150-250 m för att framställa stål fossilfritt, med vätgas i stället för kol. En pilotanläggning byggd sedan tidigare i Luleå: 1498919.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Multiaktivitetshuset kommer innehålla verksamheter såsom bad och äventyrsbad, ungdomsverksamhet, skate, bowling, idrott, bio, blackbox, bibliotek, restaurang mm. Stommen i de två nedre våningsplanen kommer att bestå av betong medan trä blir det huvudsakliga materialet i de övre våningsplanen.
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6
Hotell + Pub & Restaurang. 155 hotellrum, 12 longstayrum, pub/restaurang på bottenplan med entré ut mot handelsgatan. Totalt 1 850 kvm LOA. • Två restauranger om 238 kvm resp. 145 kvm +/- 10 % • Nattklubb 626 kvm +/- 10 % • Sex fristående lokaler som ska kunna nyttjas som butik, frisör eller skönhetssalong om ca 50, 50, 100, 260, 200 och 290 kvm.
Nybyggnad av industri och kemisk-teknisk industri i Luleå
Avser nybyggnad av industri för att producera vätgas och syrgas genom elektrolys av avsaltat och renat havsvatten. Effektbehovet är beräknat till 240 megawatt vid full utbyggnad.
Nybyggnad av industri , kemisk-teknisk industri och järn- och stålindustri i Luleå
Avser nybyggnad av industri för att producera vätgas och syrgas genom elektrolys av avsaltat och renat havsvatten. Effektbehovet är beräknat till 240 megawatt vid full utbyggnad.
Nybyggnad och rivning av skola i Luleå
Rivning och nybyggnad av skola. Entreprenaden indelas i etapper: Etapp 1: Rivning av befintlig skola och tillämpbara markarbeten. Etapp 2: Färdigställande av huvuddel 1, Hus B och C (Skolan), med tillämpbara markarbeten. Etapp 3: Färdigställande av huvuddel 2, Hus A (Sporthall), med tillämpbara markarbeten. Etapp 4: Färdigställande av huvuddel 3, markarbeten innergård, återställande av mark.
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus innehållande 88 hyresrätter.
Nybyggnad av sim- och sporthall i Arvidsjaur
Nybyggnad av sim- och sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage, parkeringshus i Luleå
Avser bostäder på 9 våningar och parkering/garage i bottenplan och i våning under mark. Antal lägenheter uppskattas till ca 72 st. Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Det blir miljöcertifierade hus och också plats för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Kommer utföras i 3 etapper varav det här är den andra etappen.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Planerat för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Målsättningen är att miljöcertifiera de nya byggnaderna enligt BREEAM-SE Excellent. Detta är etapp 1 av totalt 3 som planeras byggas i området av Västra Stranden. Västra strandens totala omfattning är ca 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Piteå
Avser nybyggnation av äldreboende inklusive omgivande markarbeten. Objektet är beläget ca 250 meter sydost om Strömnäsbackens förskola (adress till förskolan: Nötövägen 85, 941 41 Piteå), i idag befintlig skogsmark. Möjlighet för option av trygghetslarm.
Nybyggnad av industri i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad med en area på knappt 14 000 kvadratmeter, inrymmande produktionshall, lager, kontor och omklädningsrum samt 42 parkeringsplatser.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Denna entreprenad avser förberedande mark-, och gatuarbeten, VA-arbeten, ledningsdragning, belysning samt pumpstationer på Hertsöfältet inför fortsatt exploatering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvarter 75, 76, 81 och 82, Kiruna nya stadskärna
Projektet Östra Stråket innefattar kvarteren 75, 76, 81 och 82 som är belägna inom nya Kiruna centrum (NKC) och ska utgöra planerade ersättningsfastigheter för LKAB Fastigheter AB samt bostadsrätter. Projektet omfattar att entreprenör på totalentreprenad ska utföra projektering och byggnation av flerbostadshus uppdelat i två huvuddelar (HD), HD 1 (Kv 75 och 76) och HD 2 (Kv 81 och 82) i Nya Kiruna Centrum. I entreprenaden ska förutom bostadshus även ingå arbeten för parkeringar, cykelparkeringar, förråd, miljörum, skyddsrum samt utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus med livsmedelsbutik i bottenplan.
Nybyggnad av lab- och innovationscenter på Porsön, Luleå
Nybyggnad av Lab & innovationscenter. En byggnad i 3 plan där plan 1 i huvudsak inrymmer verksamhetens laboratorium med utrymmen för bearbetning av material, provberedning, mikroskopering mm. Plan 2 och 3 inrymmer kontor och personalutrymmen. Tillhörande markarbeten, ett teknikhus samt ett fristående varmisolerat garage /förråd. Huvuddelen av byggnaden kommer att uppföras med stomme av KL-trä och målet är att bygget ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av simhall/badhus/spa och bollhall i Haparanda
Avser ny sportanläggning. Simhallen och den nya sportanläggningen ska bland annat innehålla: - Ny entrébyggnad. - Tillbyggnad av befintlig idrottshall i två våningsplan. - Bassäng med 6st banor, storlek 12x25 meter. - Undervisningsbassäng, storlek 4x8 meter. - Läktare i simhall med ca 40-60 platser. - Idrottshall godkänd för innebandy i division 2 herrar och division 1 damer inklusive med 150 läktarplatser. Rivning av det befintliga idrottshuset.
Ny sjöbangård i Kiruna Norr
Den nya Sjöbangården kommer att anläggas med som mest 9 spår i bredd och utmed denna kommer samtidigt ny infartsväg, gång- och cykelväg, servicevägar, media i marken och skalskydd att anläggas. I den södra delen kommer spåren att ansluta till befintliga spår tillsammans med att helt nya spår anläggs till olika last och lossningsplatser. Förstärkningslager under spåranläggningen, kontaktledningsfundament, s.k. QA kanaler, el/tele brunnar har anlagts sedan tidigare.
Nybyggnad av bostäder, Kiruna, kv 90
Byggnaderna på kvarter 90 ska uppföras i form av fem lamellhus sammanbyggda till två huskroppar i fyra våningar som inrymmer 79 lägenheter i storlekarna 1-4 rum och kök. I kvarteret kommer det att finnas gemensam bastu och tvättstuga samt miljörum med full sopsortering. Utöver det kommer det att finnas tillgång till cykelförråd samt bilplatser med motorvärmare, laddstolpe eller carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Karbinen 6 & 7. Ca 96 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Notviken, Luleå
Mellan 60-70 lägenheter i 2-4 våningar. Totalt 2500 kvadratmeter av området får bebyggas. Bebyggelsen ska bestå av prisvärda bostadsrätter. Området ligger närmast kedjehusen på Hyvelgränd och Stickvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av punkthus i Boden
2 punkthus med ca 50 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter fördelat på 5 punkthus. Innefattande olika storlekar från ettor upp till fyror.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvarter 2, Kiruna nya stadskärna
Avser projektering och byggnation av flerbostadshus på Kvarter 2 i uppdelat i tre huvuddelar (HD), HD 1, HD 2 och HD 3, som kan vara oberoende av varandra i Nya Kiruna Centrum. I entreprenaden ingår även bl.a. markarbete, parkeringslösning, förråd, miljöstation, utemiljö och på option skyddsrum.
Nybyggnad av ackumulatortank i Haparanda
Haparanda värmeverk avser på totalentreprenad uppföra en ny ackumulatortank invid värmeverket på fastigheten Haparanda 3:34. Arbetena omfattar leverans av komplett driftsatt ackumulator exklusive mark och byggnadsarbeten.
Nybyggnad av lager och kontor i Boden
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av bostadshus i Måttsund, Luleå
Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse med 30-50 småhustomter i Lillvikholmen, Måttsund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus om 3-4 våningar. Innefattande olika storlekar från ettor upp till fyror. Bullerreducerande åtgärder kan bli aktuell som t.ex. fönster och fönsterdörrar med ljudreduktion.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Kiruna
Byggmaterialhandel inkl kontor.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar.
Nybyggnad av förskola i Repisvaara
Förskola med fem avdelningar för 90 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av ett flerbostadshus och förrådsbyggnad bredvid två befintliga flerbostadshus i Kv. Vindmätaren, Hus C.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Avser nybyggnad förskola, ersättning Älvens förskola, 7 avd.
Nya passager för stora däggdjur längs Malmbanan mellan Kalixfors-Råtsi
Faunabro över Malmbanan mellan Kalixfors och Råtsi.
Nybyggnad av förskola i Boden
Kyrkkläppens nya förskola ska bli en förskola med totalt 6 st portaler/avdelningar, fördelade på två våningsplan. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig förskola (4 portaler) samt nybyggnation av en förskolebyggnad som utöver erforderliga pedagogiska lokaler även innehåller ett tillagningskök och matsal. Entreprenaden omfattar även tillskapande av ny förskolegård med komplementbyggnader samt trafikzon med parkeringsytor och ny in-och utfart mot Idrottsgatan samt ny in- och utfart till parkering mot Kyrkgatan.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
Avser nybyggnad av överföringsledning. Etapp 1 rsm-id 1598961.
Nybyggnad av hälsonav i Bodens kommun
Avser nybyggnad av kontor och hälsonav med gymverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Planerad nybyggnad av 20 st småhus och ett flerbostadshus med 20 lgh.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Avser industritomter. Finns 3 tomter kvar till försäljning.
Byte av bro över Råneå älv vid Nattavaara station
BK4 åtgärd, betongbro. Omledningsväg ingår. Trafikverket tillhandahåller tillfällig bro.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 4 287 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7 462 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus. Beställare=markägare.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus. Beställare= Markägare
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus. Beställare=Markägare.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus. Beställare = Markägare.
Nybyggnad av handel/industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av handel/industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7107 kvm.
Nybyggnad av handelshus i Boden
Avser nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus. Beställare=Markägare.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus. Beställare=Markägare.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Haparanda
3-4 vån och butik. Centrumbebyggelse.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus. Beställare=markägare
Nybyggnad av handelshus i Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nybyggnad av parhus/radhus i Luleå
23 st rad och parhus. Husen kommer att ha 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan, och byggs som bostadsrätter.
Nybyggnad av träningsanläggning i Boden
Avser nybyggnad av träningsanläggning.
Renovering av garagebyggnad samt nybyggnad av verkstadsbyggnad i Boden
Entreprenaden omfattar mark-, bygg-, elinstallations-, VVS-installations- och styrinstallationsarbeten gällande två byggnader enligt nedan. Byggnad K0107.006 Garagebyggnad som renoveras, tilläggsisoleras och byggs om. En vidbyggd byggnadsdel rivs i sin helhet. BTA som rivs ca 240m² och BTA som renoveras ca 730m². Byggnad K0107.020 Nybyggnad av verkstadsbyggnad med tillhörande förrådshall. BTA ca 740m².
Nybyggnad av väg i Luleå
Nybyggnad av Kronanvägen, en länk i stadens trafiknät som saknas och som skulle gynna kollektivtrafik, gående och cyklister men även innebär en genare väg för bilister. Den nya delen av Kronanvägen mäter ca 2 kilometer.
Nybyggnad av bensinstation i Boden
Avser nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av bostäder i Piteå
24 villatomter, flerbostadshus.
Anläggande av ny infrastruktur i Kiruna
Objektet avser anläggande av ny infrastruktur inom Kiruna kommun. Entreprenaden omfattar nybyggnation av gata, VA, dagvatten, opto, kraft och belysning.
Anläggande av ny infrastruktur i Kiruna
Objektet avser anläggande av ny infrastruktur inom Kiruna kommun. Entreprenaden omfattar nybyggnation av gata, VA, dagvatten, opto, kraft och belysning.
Nybyggnad av restaurang i Gällivare
Avser nybyggnad av restaurang samt rivning för del av befintlig byggnad.
Exploateringsområde för enbostadshus i Haparanda
10-talet tomter. Beställare=markägare.
Nybyggnad av landbaserad fiskeodling i Luleå
Avser landbaserad fiskodling på Jämtön. Innefattande bassänger, personalutrymmen, slakteri och lagerutrymmen samt kontrollrum. Dess framtid baseras på om den landbaserade fiskodlingen i Sunderbyn (2192515) verkställs.
Nybyggnad av landbaserad fiskeodling i Luleå
Avser nybyggnation av landbaserad fiskeodling, slakteri och en pumpstation för vattenintag och en vattenreningsenhet samt möjligen en odling av fånggröda (foder). Till varje produktionsenhet kommer det även att finnas en trycksatt syrgascistern. I slakteri och produktionsenheter kommer det även att finnas personalutrymmen, reservgenerator, foderlager och kontrollrum. Fiskeodlingen planeras för en produktion av ca 10 000 ton röding, lax eller regnbåge om året.
Anläggande av stugby vid Lindbäcksstadion i Piteå
Intill Lindbäcksstadion kommer ev en stugby att anläggas. Detta ingick tidigare i projekt 235460 men kommer att senareläggas.
Nybyggnad av handel-, lager- & kontor i Gällivare
Nybyggnad av handel-, lager- och kontor. Det går även att hyra mark för tillfällig lagring av byggmaterial och uppställning maskiner, formar mm.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Total tomtarea 100 000 m2.
Nybyggnad av industri i Haparanda
Tomtarea 80 000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande parkering i Piteå
Avser stabilisering av mark och nybyggnad av flerbostadshus innehållande 17 st hyresrätter med en en mix av treor, tvåor, ettor och 1,5:or. Marklov för ändring av marknivå. Placering på Nils Edéns väg mitt emot Piteå stadsbibliotek, med baksidan mot Olof Palmes väg.
Nybyggnad av maskinhall och kontor i Kiruna
Avser nybyggnad av maskinhall, kontor och lokaler för utbildning/konferensrum varav kontors och utbildningsytan är ca 300 kvm uppdelad i 2 våningar.
Bullerskyddsåtgärder och viltstängsel längs E4 sträckan Åkroken-Rolfs
Ca 7,4 km lång sträcka. Viltstängsel, viltuthopp samt bullerskyddsåtgärder.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Nybyggnad av affärslokal och lagerhall samt rivning av lagerhall och plank.
Nybyggnad av industriområde i Pajala
Ca 2 hektar färdig mark för industriområde. Ligger nordost om Torneälven.
Nybyggnad av ridhus i Boden
Denna etapp 3, omfattar uppförande av nytt ridhus, hus A, BTA ca 2150m². Byggnaden innehåller även kompletterande lokaler såsom verkstad, garage, förråd samt kallt gäststall med 9 boxar. Förfrågan innefattar även en option. Optionen avser solcellsanläggning, ca 80 kWp, med panelplacering på ridhusets tak och med centralutrustning i teknikrum.
Nybyggnad av återvinnings-anläggning i Kiruna
Ny anläggning för materialåtervinning. IFA-anläggning för icke farligt avfall där bland annat planglas och gips ska återvinnas. Även andra material ska kunna behandlas.
Nybyggnad av butik i Boden
Nybyggnad av butikslokaler.
Nybyggnad av gruppbostad på Lövskatan, Luleå
Rivning befintliga byggnader på totalentreprenad samt nybyggnad av gruppboende på utförandeentreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad (industrifack).
Nybyggnad av moské på Hertsön
Planer på att bygga en moské på Hertsön, Luleå.
Nybyggnad av konsthall i Risudden
Oklar när konsthallen som ska ligga vid Torne älv planeras byggas. Konsthallen är tänkt att inriktas på visningar av nutida konst och att ha en inomhusyta på 1.500 kvm med tre gallerier på 250, 100 respektive 25 kvadratmeter. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).