Aktuell nybyggnation i Norrbottens län

Arjeplog (8)
Boden (23)
Gällivare (32)
Haparanda (3)
Jokkmokk (4)
Kalix (6)
Kiruna (37)
Luleå (50)
Pajala (4)
Piteå (18)
Älvsbyn (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 205 st.

Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Befintligt Hus D (ca 19 000 kvm) på Campus Luleå är planerad att rivas och därmed skapas utrymme för en ny byggnad. Detaljplan som vunnit laga kraft 2020 möjliggör en byggrätt på 65 000 – 70 000 BTA. Den nya bebyggelsen på D-hustomten (arbetsnamn Deltakvarteret) kommer innehålla bl.a. kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar samt utåtriktade, publika funktioner.
Nybyggnad av produktionsanläggning för fossilfritt järn i Luleå
Nybyggnad av vätgaslager i bergrum, Svartöberget. Bergrummet ska ha en storlek på 100 kubikmeter. Användning av LRC (Lined Rock Cavern) teknik.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Multiaktivitetshuset kommer innehålla verksamheter såsom bad och äventyrsbad, ungdomsverksamhet, skate, bowling, idrott, bio, blackbox, bibliotek, restaurang mm. Stommen i de två nedre våningsplanen kommer att bestå av betong medan trä blir det huvudsakliga materialet i de övre våningsplanen.
Nybyggnad av bostäder i Kvarter 67 & 69, Kiruna nya stadskärna
Avser projektering och byggnation av ca 240 st lägenheter inkl. mark/infra, parkeringar, säsongsförråd, soprum/miljöstationer, cykelförråd samt skyddsrum på kvarter 67 och 69 i Nya Kiruna Centrum. 4 huskroppar och fördelat på två fastigheter. Innehåller 208 badrum och 22 wc grupper. Utsedd entreprenör som tillgänglighetssakkunnig - Cedervall arkitekter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Förutom lägenheter ingår flera större källare som ska kunna fungera som skyddsrum för 800 personer. 2-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Gällivare
Bostadsprojektet omfattar 70-80 lägenheter samt en affärslokal (ca 1200m2) och lokaler för handel/kontor (ca 500m2) i markplan mot Lasarettsgatan. Parkering för boende skall lösas genom ett helt eller delvis underjordiskt parkeringsgarage. Omfattar Gladan 1, 3 och 7 i Gällivare.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus innehållande 88 hyresrätter.
Nybyggnad av villor och flerbostadshus i Gällivare kommun
Planer finns på nybyggnad av cirka 50 villor och 100 lägenheter inom området.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor mm i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Planerat för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Målsättningen är att miljöcertifiera de nya byggnaderna enligt BREEAM-SE Excellent. Detta är etapp 1 av totalt 3 som planeras byggas i området av Västra Stranden. Västra strandens totala omfattning är ca 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service.
Nybyggnad av kontors/handelsområde i Boden
Ca 2 ha byggklar mark för handel och kontor. Beställare=Markägare.
Nybyggnad av bostäder i södra Repisvaara, etapp 2 mfl
Nybyggnad av bostäder planeras i flera etapper. Infrastrukturen är på plats. Avser ca 40 småhustomter, (byggrätter). Varav 5 tomter är sålda.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontor
Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 3
Markanvisningsetapp 3, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Piteå
Avser nybyggnation av äldreboende inklusive omgivande markarbeten. Objektet är beläget ca 250 meter sydost om Strömnäsbackens förskola (adress till förskolan: Nötövägen 85, 941 41 Piteå), i idag befintlig skogsmark. Möjlighet för option av trygghetslarm.
Nybyggnad av sim- och sporthall i Arvidsjaur
Nybyggnad av sim- och sporthall.
Nybyggnad av kontor i Kiruna
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av lab- och innovationscenter på Porsön, Luleå
Nybyggnad av Lab & innovationscenter. En byggnad i 3 plan där plan 1 i huvudsak inrymmer verksamhetens laboratorium med utrymmen för bearbetning av material, provberedning, mikroskopering mm. Plan 2 och 3 inrymmer kontor och personalutrymmen. Tillhörande markarbeten, ett teknikhus samt ett fristående varmisolerat garage /förråd. Huvuddelen av byggnaden kommer att uppföras med stomme av KL-trä och målet är att bygget ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av två flerbostadshus, ett underjordiskt garage med plats för 60 parkerade bilar samt cyklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande utemiljöer och parkeringar.
Nybyggnad av värmeverksbyggnad i Haparanda
Nybyggnad av värmeverksbyggnad bestående av kontorsdel, pannhall, verkstadsdel och bränslelager samt övriga ytor.
Nybyggnad av kontor, Porsön i Luleå
Avser nybyggnad av kontorshus. Miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Very Good. Byggstart=markstart.
Nybyggnad av bostäder Dalbo i Luleå
Tomter för kedjehus och flerbostadshus. Beställare= tilltänkt markägare
Nybyggnad av bostäder Dalbo i Luleå
Tomter för kedjehus och flerbostadshus.
Om- och Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus.
Förtätning av bostäder i Luleå
Ombyggnad av gårdshus, påbyggnad bef fastighet mm
Nybyggnation av Bolagshotell i Luossavaara
Uppförandet av ett nytt Bolagshotell på Luossavaara innebär att byggnation av hotellet sker på den plats som redan förberetts inom etapp 1 på området.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
48 lägenheter i ett lamellhus med 2 trappuppgångar
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar
Ny-, till- och ombyggnad av ridhus i Gällivare
Avser en ny-, till- och ombyggnad av ridanläggning med BTA ca. 3 150 kvm, varav ett stall med tillhörande ytor för verksamhet, en manege, ett traktorgarage samt gödselplatta med skärmtak.
Flytt av väg E10 i Liikavaara
Dragning av en ca 3 km lång ny väg.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Avser nybyggnad förskola, ersättning Älvens förskola, 7 avd.
Nybyggnad av industrihus i Gällivare
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av hyresrätter i Gällivare
28 kooperativa hyresrätter i sju hus. Planeras att utföras som svanenmärkta.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
Luleå kommun avser upphandla sagda general- och utförandeentreprenad som avser förläggning av flera va-ledningar parallellt, tryckledningar och självfallsledning cirka 5,5 km inklusive produktion och sättning av två nya spillvattenpumpstationer. Spillvattenpumpstationerna upphandlas av generalentreprenören med hjälp av tillhandahållen rambeskrivning. Detaljerade produktionsritningar för spillvattenpumpstationerna ska upprättas av entreprenören eller dess underentreprenör/leverantör och godkännas av beställaren innan tillverkning får påbörjas.
Förtätning av bostäder i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus mellan Vårvägen och Midsommarvägen. (Bostadsrätter).
Nybyggnad av handel/industrihus i Nyfors
Avser nybyggnad av 225 kvadratmeter säljkontor och 650 kvadratmeter tält.
Nybyggnad av sammanbyggda småhus/ersättningsbostäder i Kiruna
Avser ersättningsbostäder för LKAB Fastigheter. Sammanbyggda småhus på ca 100 kvm per husenhet med 4-5 rum och kök, garage eller carport och förråd.
Ny bro över E4 vid Vånafjärden
Betongbro över väg E4 1,5 km V Vånafjärden (tpl Lampen). Byggande och rivning av omfartsled ingår.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sävast
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för utveckling av turistisk besöksanläggning, säkra allmänhetens tillgång till badplats och värna höga naturvärden i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ytterviken, Luleå
Entreprenaden indelas i 2 st entreprenader avseende bygg: 1: Ombyggnad befintlig hall. Ombyggnad omfattas av tilläggsisolering fasad och ny plåtfasad , igenbyggnad av bef fönster, nya dörrar, åtgärder yttertak som motfallskil. 2: Nybyggnad hall, avser nyproduktion av kontor i 2 plan ca 2613 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna nya stadskärna, kvarter 93
Avser nybyggnad av ersättningsbostäder och lokaler i Kiruna nya stadskärna kv 93. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar (HD): Huvuddel 1 EaF Frälsningsarmén, Huvuddel 2 EaF Odd Fellow.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Bygglov för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av verkstad, lager mm i Kiruna
Avser nybyggnad av verkstad, lager, butik och kontorsytor samt en relax. Eventuella hyresgästanpassningar kan förekomma.
Ny infrastruktur för bangård mm i Kiruna
Den nya Sjöbangården kommer att anläggas med 9 spår i bredd som mest och utmed denna kommer ny infartsväg, gång- och cykelväg, servicevägar, media och skalskydd att anläggas. Anslutningen av den nya Sjöbangården mot Malmbanan och LKABs lok- och vagnsverkstäder kommer att ske ca 1 km längre bort utmed Kiruna Malmbangård (KMB) varför anslutningsspår och växlar kommer att anläggas sidan av dagens KMB. Anläggningsarbeten kommer i huvudsak att utföras under år 2022-2023.
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 20 radhus/kedjehus Kronan 1:241,1:236,1:240,1:235,1:239,1:238,1:234,1:237,1:233,1:227,1:232,1:231,1:230,1:226,1:229,1:224,1:225,1:222,1:228,1:223.
Nybyggnad av studentbostäder i Boden
Bygglov för nybyggnad studentbostäder samt kompletterande kontorsytor, kårhus och annan service som är aktuell för att skapa ett levande mini-campus.
Nybyggnad av cisternpark och pumphus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lager.
Nybyggnad av personalbostäder i Koskullskulle
Entreprenaden omfattar att på totalentreprenad utföra projektering och byggnationer av 20-30 enrumslägenheter för korttidsboende på en ca 3 300 m2 tomt på fastigheten Malmberget 8:17, med adress Sligvägen Koskullskulle.
Nybyggnad av flerbostadshus, carport och bilparkering i Gällivare
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Gällivare
Avser nybygg av restaurang samt rivning för del av befintlig byggnad.
Nybyggnad av carports och garage i Kiruna
Avser nybyggnad av carports i varierande storlekar, totalt 58 st, nybyggnad av varmgarage i varierande storlekar, totalt 23 st samt nybyggnad av markparkering 90 platser, yta ca 2 450 kvm.
Ny gc-väg längs väg E45 genom Kåbdalis
Ca 1,4 km lång sträcka. Längsgående gång- och cykelväg samt passager över E45. Trafiksäkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Avser nybyggnad- industribyggnad samt rivning av 2st komplementbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Rosvik
Ca 45 000 kvm mark. Rosviks industriområde ligger mellan Piteå och Luleå, ca 25 minuters bilfärd från centrum.
Nybyggnad av landbaserad fiskeodling i Luleå
Avser landbaserad fiskodling på Jämtön. Innefattande bassänger, personalutrymmen, slakteri och lagerutrymmen samt kotrollrum.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Avser nybyggnad av industri. Tomten är ca 750 000 kvm. • Max 35 m byggnadshöjd. • Installerad effekt 40 MW. • Vatten/avloppsanslutning vid tomtgräns. • Hamn/järnväg och vägtillfart som gränsar till platsen. • Nära ett biobaskluster.
Nybyggnad av andbaserad fiskeodling i Luleå
Avser nybyggnation av landbaserad fiskeodling, slakteri och en pumpstation för vattenintag och en vattenreningsenhet samt möjligen en odling av fånggröda (foder). Till varje produktionsenhet kommer det även att finnas en trycksatt syrgascistern. I slakteri och produktionsenheter kommer det även att finnas personalutrymmen, reservgenerator, foderlager och kontrollrum. Fiskeodlingen planeras för en produktion av ca 10 000 ton röding, lax eller regnbåge om året.
Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden
4 hektar byggklar mark. Beställare=Markägare
Nybyggnad av industrihus och kontor i Boden
Avser nybyggnad av industri- och kontorshus. Beställare=Markägare
Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande parkering i Piteå
Avser stabilisering av mark och nybyggnad av flerbostadshus innehållande 17 st hyresrätter med en en mix av treor, tvåor, ettor och 1,5:or. Marklov för ändring av marknivå. Placering på Nils Edéns väg mitt emot Piteå stadsbibliotek, med baksidan mot Olof Palmes väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Avser nybyggnad av maskinhall, kontor och lokaler för utbildning/konferensrum varav kontors och utbildningsytan är ca 300 kvm.
Nybyggnad av toppstuga i Kiruna
Totalentreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig betongkonstruktion till Toppbyggnad på Luossavaaratoppen (slalombacken) inom Kiruna-C.
Exploatering för villabebyggelse i Kalix
Exploatering för villabebyggelse för 9 bostadshus.
Nybyggnad av villaområde i Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för bostäder.
Ny skrubberbyggnad för rökgaskondensering vid KK4, LKAB Kiruna
I delprojekt KK4 Ny rökgaskondensering byggs en ny skrubberlösning för rökgaskondensering tillhörande KK4 i Kiruna. Utrustningen för skrubber byggs in i varmställd byggnad. Entreprenaden innefattar utförande av byggnad placerad mellan avgaspanna 4 och stora skorstenen i KK4, Kiruna. Byggnaden innefattar stålstomme med grundläggning, väggar av betong sockel, isolerande fasadelement samt isolerat tak. Ingår även - grundläggning för stor utrustning inuti byggnad, - pumpgrop, - entresolvåning. Volym byggnad ~7 x 16 x 19 (m). (b x l x h)
Nybyggnad av verkstadsbyggnad och miljöstation i Malmberget
Anläggande av ny verkstadsbyggnad med en byggnadsarea om 1220 kvm samt ny miljöstation om 1680 kvm. Entreprenaden omfattar Mark/grundläggning, Bygg, Traverser inkl. besiktning och VA/VVS i mark/plattor. Entreprenaden omfattar även El i platta (kanalisation + slingor utanför dörrar/portar. Grundläggning av byggnaderna utförs generellt med sulor på packad undergrund. Stommen består av stålpelare och prefabricerade fackverksbalkar av stål. Tak av trapetskorrugerad, varmförzinkad stålplåt, mineralullsisolering samt papptäckning. Ytterväggar av prefabricerade sandwich-element av plåt på sockel av betongelement.
Nybyggnad av miljöstation i Malmberget
Anläggande av ny miljöstation/verkstadsbyggnad med en byggnadsarea om 1680 kvm. Entreprenaden omfattar mark, bygg samt EL och VVS i mark/platta. Grundläggning av byggnaden utförs generellt med sulor på packad undergrund. Stommen består av stålpelare och prefabricerade fackverksbalkar av stål. Trapetskorrugerad, varmförzinkad stålplåt, mineralullsisolering samt papptäckning. Ytterväggar av prefabricerade sandwich-element av plåt på sockel av betongelement.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Nybyggnad av affärslokal och lagerhall samt rivning av lagerhall och plank.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Avser anläggandet av ny väg som förbinder Forvägen med Lastvägen samt en ny väg mellan Lastvägen och Malmvägen i Kiruna kommun. Ingående arbeten kommer att bestå av Mark, VA, och Belysning.
Nybyggnad av park och dagvattendamm i Luleå
Avser anläggande av parkytor, dagvattendamm och utbyggnad av VA-ledningar.
Utbyte av järnvägsbro i Koskullskulle
En gc-väg på västra sidan om vägen, separerad med kantsten från biltrafiken, ingår. Bandel 114 Gällivare-Koskullskulle, stråk 21. Ny bro i befintligt läge, bortrivning av den nuvarande bron.
Nya bostäder och verksamheter i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning.
Anläggande av tryckstegringsstation i Boden
Bodens kommun avser att anlägga en tryckstegring vid Ågärdan, som ska ersätta befintlig råvattenstation. Tryckstegringen ska pumpa råvatten från Kusön samt motta älvsvatten från befintlig råvattenstation. Avser leverans och installation av ny råvattentryckstegring inklusive anslutningspunkt mot befintliga råvattenledningar.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Jukkasjärvi
Objektet avser anläggande av två nya bostadskvarter i Kiruna kommun. Entreprenaden omfattar nybyggnation av gata, VA, dagvatten, skidspår, opto, kraft och belysning.
Nybyggnad av industrihall i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad och carportbyggnad. Bygglovet sökt 2022-02-15
Exploateringsområde för bostäder i Gällivare
Reinvestering infrastruktur Koskullskulle.
Nybyggnad av komplementbyggnader i Kalixfors, Kiruna
Objektet omfattar uppförande av komplementbyggnader så som skärmtak för militära fordon, dunkförråd och miljöstation. Vidare ingår färdigställning och finjustering av vägar samt planer kring nyssnämnda byggnader. Entreprenaden omfattar är ca 2000 m² byggnadsyta. Objektet är beläget i Kiruna kommun inom Kalixfors basområde.
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Kalix
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ändrad användning för före detta förskolan på fastigheterna Grytnäs 1:157-1:161 till bostads-, kontors- och verksamhetsändamål.
Nybyggnad av spikhall i Arvidsjaur
Nybyggnad av spikhall.
Nybyggnad av snabbladdare i Kiruna
Två laddningspunkter för publik snabbladdning av personbilar och tunga fordon planeras i kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur och Arjeplog
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Nybyggnad av multibana, Luleå
Avser anläggande av en 3,5 kilometer asfalterad bana, huvudsakligen kring konstsnöslingan på Ormberget. Anpassat för olika aktiviteter på hjul som exempelvis rullskidor och cykel. Träningsanläggningen ska planeras för att nyttjas av barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Nybyggnad av padelhall i Luleå
Avser ny padelhall med 4 st banor.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Hertsöfältet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).