Aktuell nybyggnation i Norrbottens län

Arjeplog (4)
Boden (38)
Haparanda (16)
Jokkmokk (8)
Kalix (4)
Kiruna (19)
Luleå (35)
Pajala (4)
Piteå (20)
Älvsbyn (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 170 st.

Nybyggnad av demonstrationsanläggning för fossilfritt järn i Luleå
Nybyggnad av demonstrationsanläggning med en höjd på 150-250 m för att framställa stål fossilfritt, med vätgas i stället för kol. En pilotanläggning byggd sedan tidigare i Luleå: 1498919.
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Väg- och järnvägsanslutning till industriområde i Boden
Upphandling kopplad till Boden Industrial Park (BIP) avseende (1) anläggande av bilväg med tillhörande gång- och cykelbana (”Vägen”), samt (2) finansiering, anläggande, utveckling, ägande och drift av järnväg för godstrafik med tillhörande anläggningar och installationer (”Järnvägen”).
Spårbyte längs Pite- och Skelleftebanan, etapp 2
Spårbyte och ballastrening, bandel 141 och 143. Spårbyte på Bastuträsk driftplats bandel 124 ingår, spår 3 och 4. Piteå-Älvsbyn och Skellefteå-Bastuträsk.
Nybyggnad och rivning av skola i Luleå
Rivning och nybyggnad av skola. Entreprenaden indelas i etapper: Etapp 1: Rivning av befintlig skola och tillämpbara markarbeten. Etapp 2: Färdigställande av huvuddel 1, Hus B och C (Skolan), med tillämpbara markarbeten. Etapp 3: Färdigställande av huvuddel 2, Hus A (Sporthall), med tillämpbara markarbeten. Etapp 4: Färdigställande av huvuddel 3, markarbeten innergård, återställande av mark.
Nybyggnad av entreprenörsboende i Boden
Tillfälligt bygglov för uppställning av specialbostäder i moduler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Projektet Östra Stråket innefattar kvarteren 75, 76, 81 och 82. Avser projektering och byggnation av flerbostadshus uppdelat i två huvuddelar, HD 1 (Kv 75 och 76) och HD 2 (Kv 81 och 82) i Nya Kiruna Centrum. I entreprenaden ska förutom bostadshus även ingå arbeten för parkeringar, cykelparkeringar, förråd, miljörum, skyddsrum samt utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus, drivmedelsanläggning och pendelstation i Boden
Planläggning avser för att möjliggöra förtätning av flerbostadshus samt etablering av drivmedelsanläggning. Planen ska också möjliggöra pendeltågsstation.
Nybyggnad av simhall/badhus/spa och bollhall i Haparanda
Avser ny sportanläggning. Simhallen och den nya sportanläggningen ska bland annat innehålla: - Ny entrébyggnad. - Tillbyggnad av befintlig idrottshall i två våningsplan. - Bassäng med 6st banor, storlek 12x25 meter. - Undervisningsbassäng, storlek 4x8 meter. - Läktare i simhall med ca 40-60 platser. - Idrottshall godkänd för innebandy i division 2 herrar och division 1 damer inklusive med 150 läktarplatser. Rivning av det befintliga idrottshuset.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Industrilokal för hjulunderhåll till lok och vagnar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Avser nybyggnad av 70 st hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus, butikslokaler mm i Piteå
Planer för tät bebyggelse där flerbostadshus kombineras med centrumsfunktioner som exempelvis butik, frisör, café och restaurang. Ytan för delområdet är ca 13 000 kvm.
Nybyggnad av vägbro över Torne älv vid Autio
En tillfällig bro anläggs under tiden den nya byggs, ingår i denna upphandling. Stål- och betongbro. Ingår i Projekt Malmtransporter.
Nybyggnad av industri av konstgödsel och grön ammoniak i Norrbotten
Avser nybyggnad av industri för framställande av grön ammoniak.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Denna entreprenad avser förberedande mark-, och gatuarbeten, VA-arbeten, ledningsdragning, belysning samt pumpstationer på Hertsöfältet inför fortsatt exploatering.
Rivning och nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad och schaktning innan nybyggnad av industribyggnad. Hajen 10 och 11.
Nybyggnad av särskilt boende i Kalix
Avser nybyggnation av ett särskilt boende samt markarbeten på omkringliggande markytor
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna nya stadskärna
Avser nybyggnad av flerbostadshus som byggs ovanpå parkeringsgarage, ovan mark.
Nybyggnad av testanläggning i Älvsbyn
Avser nybyggnad av testanläggning inomhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 1, 1095705. Etapp 2, 1649117 Etapp 3, 2223433 (denna) Etapp 4, 2412934
Nybyggnad av småindustriområde i Piteå
Avser etableringar för småindustri/industrihus. Totalt 7 tomter fördelat på 3 hektar.
Nybyggnad av handelscentrum i Kalix
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla området för handel- och centrumverksamhet samt ett område för kolonilotter alternativt idrottsplats (fotbollsplan).
Ny spåranslutning till Svartbyns industriområde i Boden
Trafikverket bygger växelanslutningar och spår fram till Trafikverkets tomtgräns samt inkoppling av den del av signalsystemet som är kopplat till Trafikverkets anläggning. Bodens Kommun finansierar 100%. Denna del avser inläggning av växlar, spårbyggnad, kontaktledning och inkoppling av signalsystem.
Nybyggnad av kontorslokaler i Jokkmokk
Nybyggnad av kontor med en separat byggnad för driftcentral. Byggnationen omfattar en helt ny kontorsbyggnad med 100 platser fördelat på två plan i korsningen Storgatan och Kyrkogatan. Dessutom innefattas även en tillbyggnad och reparation av den befintliga verkstaden. Kontoret, driftcentral och verkstad får en total yta på drygt 4 000 kvadratmeter medan tomtytan är på 9 500 kvadratmeter.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus. Aspen 18 & 21.
Nybyggnad av entreprenörsboende i Boden
Bygglov för nybyggnad specialbostäder Sävast 23:421.
Nybyggnad av entreprenörsboende i Boden
Bygglov för nybyggnad specialbostäder.
Nybyggnad av enrteprenörsbostäder och pumpstation i Boden
Ny pumpstation för tekniskt vatten och entreprenörsbostäder.
Nybyggnad av stridsfordonshall i Boden
Avser nybyggnad av en ny stridsfordonshall i Boden, inom garnisonsområdet. Byggnaden är ca 2450 m2 och omfattar total 7 portar. Ett antal kontor kommer att finnas på nedre plan och på övervåningen kommer det att bli utbildningssalar.
Nybyggnad av kontor, butik och lager i Kiruna
Nybyggnad av en centrumnära byggnad på cirka 2500 kvadratmeter som ska inrymma butiksdel, kontorslokaler samt lager.
Nybyggnad av ackumulatortank i Haparanda
Haparanda värmeverk avser på totalentreprenad uppföra en ny ackumulatortank invid värmeverket på fastigheten Haparanda 3:34. Arbetena omfattar leverans av komplett driftsatt ackumulator exklusive mark och byggnadsarbeten.
Nybyggnad av bostäder i Abisko
Avser bostäder i form av flerbostadshus/radhus/kedjehus/parhus/friliggande småhus. Abisko 1:55 Abisko 1:54, rsm-id 1504133
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Luleå
Inom kvarteret ska en blandad bebyggelse, till exempel bostäder och centrumändamål, uppföras av aktören. Inom fastigheten ska även ett nytt parkeringsgarage uppföras.
Nybyggnad av bostäder i Abisko
Avser bostäder i form av flerbostadshus/radhus/kedjehus/parhus/friliggande småhus. Abisko 1:54: Abisko 1:55, rsm-id 2298765
Exploatering för nytt industriområde i Luleå
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av industri och verksamheter. Del av Rutvik 14:17 m.fl.
Nybyggnad av hotell i Boden
Nybyggnad av hotell med ca 160 bäddar.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Luleå
Nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med omkring 135 parkeringsplatser för bil.
Nybyggnad av transformatorstation i Haparanda
Ny stationsbyggnad för inbyggnad av teknisk utrustning som bland annat 40 kV ställverk, transformatorer, nollpunktsutrustning, 20 kV och 10 kV ställverk samt tillhörande kontrollanläggning och hjälpkraftsystem.
Nybyggnad av förskola i Boden
Kyrkkläppens nya förskola ska bli en förskola med totalt 6 st portaler/avdelningar, fördelade på två våningsplan. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig förskola (4 portaler) samt nybyggnation av en förskolebyggnad som utöver erforderliga pedagogiska lokaler även innehåller ett tillagningskök och matsal. Entreprenaden omfattar även tillskapande av ny förskolegård med komplementbyggnader samt trafikzon med parkeringsytor och ny in-och utfart mot Idrottsgatan samt ny in- och utfart till parkering mot Kyrkgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 30 lgh.
Nybyggnad av industi och kontor i Jokkmokk
Fastigheten Björksta 1:15. Möjliggöra för verksamhet, kontor, verkstad eller industri på mark som tidigare är planlagd för skoländamål.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/lager samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare flerfamiljshus och parhus. Planområdet ligger i den sydöstra delen av Gällivare tätort och omfattar tre fastigheter, Lasarettet 4, 5 och 6.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Haparanda
3-4 vån och butik. Centrumbebyggelse.
Nybyggnad av handels- och industrihus i Haparanda
Exploateringsarbetet är klart. 1 tomt finns kvar.
Nybyggnad av kraftledning i Messaure
Denna del är 9 mil mellan Docksta berget och Messaure. Nybyggnation 420kv aurora linjen.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av handel/industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus, 7107 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nyfors
Nybyggnad av industrihus.
Utveckling av Myrans fastighetsområde i Öjebyn
Utveckling där fokus ska ligga på skola, boende, idrott och park. Området ska renodlas till att omfatta skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en park.
Ny plattform samt elektrifiering av järnväg i Haparanda
Plattform vid finska spåren vid stationshuset i Haparanda. Elektrifiering sträckan Laurila-Haparanda.
Nybyggnad av rastplats vid E10 i Kiruna
Rastplats inklusive rastplatsbyggnad med effektbelysning nedanför Luossavaara.
Nybyggnad av kontor mm i Luleå
Nybyggnad av kontor, lager, arbetsplatser och uthyrning.
Nybyggnad av vätgasstation i Piteå
Avser nyetablering av bensinstation avsedd för vätgas. Planeras för en kapacitet att tanka 200 och 400 kg vätgas per dag med 350 och 700 bar.
Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gruppboende som utförs som utförandeentreprenad. I kontraktsarbetena ingår även utförandet av en solcellsanläggning som utförs på totalentreprenad.
Nybyggnad av bostäder i Piteå
Detaljplan har godkänts för området med 24 st villatomter. Utöver de 24 tomterna så har man även i planprogrammet en tomt för hyreshus där man kommer tillåta 600 kvadratmeter byggnadsarea och man har även två befintliga gårdar som idag nyttjas för uthyrning
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Norrbotten, Fortifikationsverket
Avser Förrådsbyggnad i platsgjuten betong. Entreprenaden utförs i Norrbottens län.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 10-14 lgh. Etapp 2, 2204905.
Nybyggnad av affärshus i Boden
Anordnande av handelsplats samt nybyggnad av industribyggnad.
Nya bostäder och gc-väg i Boden
Detaljplanen syftar till att utveckla området i Trångfors till ett attraktivt bostadsområde samt möjliggöra för ett gång- och cykelstråk längs älven. Syftet är även att tillskapa och möjliggöra för nya bostäder i varierande storlekar, ändamålsenliga platser samt skydda känslig natur- och kulturområden.
Anläggande av stugby vid Lindbäcksstadion i Piteå
Intill Lindbäcksstadion kommer ev en stugby att anläggas. Detta ingick tidigare i projekt 235460 men kommer att senareläggas.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
En etapp till med överföringsledning mellan Luleå och Råneå
Utbyggnad av VA-ledningar i Kalvön/Hällskäret, Rosvik verksamhetsområde
Entreprenaden avser att införa kommunalt vatten och avlopp i Rosvik, område Hällskäret och Kalvön. Ca 43 fastigheter skall anslutas till det nya VA-systemet. Objektet omfattar ca totalt 2700 meter ledningslängd. Systemet är kombinerat mellan självfall och tryckavlopp. En sträcka ska utföras med styrd borrning. I området skall dessutom 3 stycken kommunala pumpstationer anläggas.
Nybyggnad av maskinhall och kontor i Kiruna
Avser nybyggnad av maskinhall, kontor och lokaler för utbildning/konferensrum varav kontors och utbildningsytan är ca 300 kvm uppdelad i 2 våningar.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Avser nybyggnad industribyggnad.
Ny spåranslutning mot LKAB vid Kiruna malmbangård, etapp 2
Ny spåranslutning mot LKAB:s nya sjöbangård. Ny växel, skyddsväxel och skyddsspår på spår 11, kontaktledningsåtgärder och BEST-arbeten. Norra malmbanan, bandel 112 mellan km 1413 och 1415.
Nybyggnad av industri i Jokkmokk
Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg 45. Verksamheten är avsedd att bestå av elintensiv verksamhet.
Nybyggnad av specialbostäder i Boden
Bygglov för nybyggnad specialbostäder.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Pajala
3026 kvm industrimark på Norra industriområdet i Pajala.
Nybyggnad av industriområde i Pajala
Ca 2 hektar industrimark på Norra industriområdet i Pajala.
Nybyggnad av lågreservoar i Nikkala, Haparanda
Haparanda kommun avser på totalentreprenad uppföra en ny lågreservoar i Nikkala by. Arbetena omfattar leverans av komplett driftsatt lågreservoar med intilliggande byggnad med tryckstegring, med alla innefattande arbeten.
Ny elledning mellan Porjus-Vitåfors
Ny 400 kV elledning. 50 kilometer lång kraftledning som ska byggas mellan Porjusberget i Jokkmokks kommun och Naalojärvi (Vitåfors) i Gällivare kommun.
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Jukkasjärvi
Avser nybyggnation av bostäder och centrumverksamhet samt eventuell rivning av två befintliga byggnader, gamla folkets hus samt en bostadsbyggnad med tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av skoterbutik i Boden
Avser nybyggnad av lokal för handel av skotrar.
Anläggning av fibernät i Jokkmokks kommun
Uppdraget omfattar entreprenadkontrakt för totalentreprenad innefattande projektering, anläggningsarbeten och övriga fibertjänster av fibernät för fullt färdigt och funktionsdugligt resultat i enlighet med gällande regelverk fr Robust Fiber inom Jokkmokks kommun i områdena 1. Kåskats – Padjerim – Skällarim, 2. Kuouka, 3. Pieski – Snesudden – Puottaure, 4.Västra Strand.
Anläggande av fördröjningsmagasin för dagvatten och reningsvåtmark vid Luossajoki, Kiruna kommun
Objektet avser anläggande av Fördröjningsmagasin för dagvatten och reningsvåtmark vid Luossajoki, Kiruna kommun.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad (industrifack).
Utbyggnad av infrastruktur för bostäder i Boden
Avser utbyggnad av infrastruktur.
Nybyggnad av LSS-boende i Gällivare
Nybyggnad av LSS-boende, 6+1 lgh.
Nybyggnad av moské på Hertsön
Planer på att bygga en moské på Hertsön, Luleå.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Boden
Avser nybyggnad av verkstad med tillhörande kontor.
Nybyggnad av skärmtak och dagvattenbassäng vid kraftvärmeverk i Boden
Entreprenaden avser projektering och byggnation av nytt skärmtak och dagvattenbassäng. Skärmtak med väggar av betong, stomme av stål och takbeläggning av plåt. Dagvattenbassäng med grundplatta och väggar av betong, bassäng kompletteras med tillträdesplattform av varmförzinkat stål. Avser uppförande av skärmtak ca 2030 kvm.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Boden
Bygglov för nybyggnad industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).