Aktuell nybyggnation i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6
Hotell + Pub & Restaurang. 50 hotellrum, 12 longstayrum, pub/restaurang på bottenplan med entré ut mot handelsgatan. Totalt 1 850 kvm LOA. • Två restauranger om 238 kvm resp. 145 kvm +/- 10 % • Nattklubb 626 kvm +/- 10 % • Sex fristående lokaler som ska kunna nyttjas som butik, frisör eller skönhetssalong om ca 50, 50, 100, 260, 200 och 290 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Kvarter 67 & 69, Kiruna nya stadskärna
Avser projektering och byggnation av ca 240 st lägenheter inkl. mark/infra, parkeringar, säsongsförråd, soprum/miljöstationer, cykelförråd samt skyddsrum på kvarter 67 och 69 i Nya Kiruna Centrum. 4 huskroppar och fördelat på två fastigheter. Innehåller 208 badrum och 22 wc grupper.
Nybyggnad av kontor i Kiruna
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av turistverksamhet i Kiruna
Planområdet ligger i västra delen av Kiruna kommun, Abisko tätort, 95 km från Kirunas centrum. Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för turistverksamhet. Omgivningen består av fjällnatur och fjällverksamhet bedrivs i området.
Nya passager för stora däggdjur längs Malmbanan mellan Kalixfors-Råtsi
Faunabro över Malmbanan mellan Kalixfors och Råtsi.
Ny infrastruktur för bangård mm i Kiruna
Den nya Sjöbangården kommer att anläggas med 9 spår i bredd som mest och utmed denna kommer ny infartsväg, gång- och cykelväg, servicevägar, media och skalskydd att anläggas. Anslutningen av den nya Sjöbangården mot Malmbanan och LKABs lok- och vagnsverkstäder kommer att ske ca 1 km längre bort utmed Kiruna Malmbangård (KMB) varför anslutningsspår och växlar kommer att anläggas sidan av dagens KMB. Anläggningsarbeten kommer i huvudsak att utföras under år 2022-2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna nya stadskärna, kvarter 93
Avser nybyggnad av ersättningsbostäder och lokaler i Kiruna nya stadskärna kv 93. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar (HD): Huvuddel 1 EaF Frälsningsarmén, Huvuddel 2 EaF Odd Fellow.
Nybyggnad av verkstad, lager mm i Kiruna
Avser nybyggnad av verkstad, lager, butik och kontorsytor.
Nybyggnad av toppstuga i Kiruna
Totalentreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig betongkonstruktion till Toppbyggnad på Luossavaaratoppen (slalombacken) inom Kiruna-C.
Ny skrubberbyggnad för rökgaskondensering vid KK4, LKAB Kiruna
I delprojekt KK4 Ny rökgaskondensering byggs en ny skrubberlösning för rökgaskondensering tillhörande KK4 i Kiruna. Utrustningen för skrubber byggs in i varmställd byggnad. Entreprenaden innefattar utförande av byggnad placerad mellan avgaspanna 4 och stora skorstenen i KK4, Kiruna. Byggnaden innefattar stålstomme med grundläggning, väggar av betong sockel, isolerande fasadelement samt isolerat tak. Ingår även - grundläggning för stor utrustning inuti byggnad, - pumpgrop, - entresolvåning. Volym byggnad ~7 x 16 x 19 (m). (b x l x h)
Nybyggnad av pumpstation KP30, LKAB Kiruna
I samband med en planerad höjning av Klarningsmagasinets dammkrön och vattenyta avser LKAB att ersätta den befintliga Pumpstationen KP04 ny Pumpstation benämnd KP30.
Nya bostäder och verksamheter i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning.
Ny anslutningsväg i Kiruna kommun
Avser anläggande av en väg från Lokstallsvägen till anslutningspunkt vid Nordkalottvägen inom Kiruna-C. Entreprenaden omfattar en plattrambro och bullerskärm, gång- och cykelbana med tillhörande belysning samt belysning efter väg.
Nybyggnad av snabbladdare i Kiruna
Två laddningspunkter för publik snabbladdning av personbilar och tunga fordon planeras i kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur och Arjeplog
Nya busshållplatser längs E10 vid Abisko östra
Två nya busshållplatser vid Naturvetenskapliga stationen. Ny busshållplats vid Abisko östra. Nytt körfält för vänstersväng vid infart till Abisko östra. Ca 200 meter kantstensbunden gång- och cykelväg längs Kalle Jons väg. Strukturering av korsning inklusive hastighetsdämpande åtgärd längs Kalle Jons väg och Karvens väg.
Anläggande av ny infrastruktur i nya Kiruna centrum
Entreprenaden omfattar anläggande av infrastruktur för del av ny centrumkärna vid nya Kiruna centrum, kallat Infra Etapp 4 Kunskapsnoden. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata. Gata ska anläggas till understa lagret asfalt (AG).
Nybyggnad av tvättanläggning i Kalixfors, Kiruna
Objektet omfattar nybyggnad av tvättanläggning. Tvättanläggningen utgör en sidoentreprenad till husbyggnadsentreprenaden avseende K0212.500 Övnings- och vårdhall (Projekt 2026275). Objektet är beläget i Kiruna kommun inom Kalixfors basområde.
Nybyggnad av bergsilo för pellets vid SAK i Kiruna
Idag hanteras c:a 1Mton pellets på upplag per år där pellets lastas ut från pelletsverken. Pellets läggs på upplag utomhus för att sedan åter lastas in när utrymme finns i logistiksystemet. Om de tidigare påbörjade produktionsfickorna färdigställs så kan en stor del av pellets som lastas ut köras direkt till dessa och via LKAB Malmtrafiks lastningsstation lastas direkt på tåg.
Nybyggnad av kök, servering mm i kv 100, Nya Kiruna Centrum
LKAB ska ersätta den verksamhet som sakägaren har idag. Byggnaden består av kök, servering och diverse andra utrymmen och ska byggas på kvarter 100 i Nya Kiruna Centrum.
Ny skorsten samt venturikanal vid KK4, LKAB Kiruna
En ny rökgaskondensor ska förse stadens fjärrvärmesystem med spillvärme från pelletsverk KK4. Via processgasfläkt TPH2 och vidare genom rökgaskondensoranläggning leds rökgaserna ut via Anläggningen (skorsten med venturi).
Leverans/Installation av reservkraft till äldreboenden i Kiruna kommun
Objektet innefattar leverans, montage och installation av reservkraftaggregat till Blomstergården, Vittangi samt Videgården, Karesuando.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- industribyggnad samt rivning av 2st komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Kiruna
Bygglov nybyggnad- lokaler för övriga verksamheter kv 6.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- mobilmast med tillbehörande teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- nätstation.
Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad- tälthall.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd nybyggnad- komplementbyggnad Vedhuggaren 7,6.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- teknikbyggnad för trafikverket kur 4242.
Nybyggnad av cistern i Kiruna
Bygglov nybyggnad cistern.
Nybyggnad av automatstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- drivmedelsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- flerbostadshus tomt a3.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.