Aktuell nybyggnation i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kvarter 67 & 69, Kiruna nya stadskärna
Avser projektering och byggnation av ca 240 st lägenheter inkl. mark/infra, parkeringar, säsongsförråd, soprum/miljöstationer, cykelförråd samt skyddsrum på kvarter 67 och 69 i Nya Kiruna Centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Förutom lägenheter ingår flera större källare som ska kunna fungera som skyddsrum för 800 personer.
Nybyggnad av bostäder i Kiruna nya stadskärna, kvarter 93
Planer för nybyggnad av bostäder och lokaler i Kiruna nya stadskärna kv 93.
Nybyggnad av kontor i Kiruna
Nybyggnad av kontor.
Ny infrastruktur deponi och servicetrafik (NIDS), SAK
Projektet SAK-NIDS (Ny Infrastruktur Deponi och Servicetrafik) omfattar vägar och El-arbeten (kraftmatning, belysning). Avser en ny väg till LKAB:s södra deponiområde för tunga fordon. Den asfalterade vägsträckan kommer att bli 3,5 km lång och 14 meter bred, och ska klara av att bära fordon med lastkapacitet upp till 110 ton. I uppdraget ingår även att förbättra befintliga vägar som kommer att få en ökad trafikmängd när andra vägar stängs. Nya rondeller anläggs och korsningar får belysning för att höja säkerheten. Även flytt av den befintliga tankstationen ingår.
Nybyggnad av turistverksamhet i Kiruna
Planområdet ligger i västra delen av Kiruna kommun, Abisko tätort, 95 km från Kirunas centrum. Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för turistverksamhet. Omgivningen består av fjällnatur och fjällverksamhet bedrivs i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Byggs på stenhäll, sprängning krävs. Troligen byggmoduler då det är kort byggtid pga kort sommarsäsong.
Ny infrastruktur för bangård mm i Kiruna
Den nya Sjöbangården kommer att anläggas med 9 spår i bredd som mest och utmed denna kommer ny infartsväg, gång- och cykelväg, servicevägar, media och skalskydd att anläggas. Anslutningen av den nya Sjöbangården mot Malmbanan och LKABs lok- och vagnsverkstäder kommer att ske ca 1 km längre bort utmed Kiruna Malmbangård (KMB) varför anslutningsspår och växlar kommer att anläggas sidan av dagens KMB. Anläggningsarbeten som tas fram i denna projektering kommer i huvudsak att utföras under år 2022-2023.
Nybyggnad av uppskjutningsramp för satelliter i Kiruna
Avser nybyggnad av uppskjutningsramp för satelliter. Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana.
Nybyggnad av verkstad, lager mm i Kiruna
Avser nybyggnad av verkstad, lager, butik och kontorsytor.
Nybyggnad av hotell mm i Kiruna
Syftet med planförslaget är att möjliggöra utveckling av området kring befintliga flygplatsterminalen, genom att medge etablering av flygplatshotell, resandeservice, kontor och andra verksamheter som har nytta att finnas i flygplatsens närhet. Samtidigt ska infartsvägar, parkeringar och angöringsområden förbättras.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Nybyggnad industribyggnad (industrifack)
Nybyggnad av övnings- och vårdhall i Kalixfors, Kiruna
Objektet omfattar nybyggnad av en övnings- och vårdhall samt tillhörande varmgarage om totalt ca 1530 m² BTA. Objektet är beläget i Kiruna kommun inom Kalixfors basområde.
Nybyggnad av väg i Kiruna
Avser anläggande av 2 gator i Kiruna kommun.
Ersättningsbyggnad för Kallaxflyg AB, LKAB
Avser byggnation av verkstadslokal på ca 2825 kvm innehållande spolhall, verkstadsdel, kontorslokaler med erforderliga utrymmen. Byggnaden är på platta på mark med betongsockel, stålstomme och byggelement. Kontorsdelen är i två plan med bl.a. omklädningsrum, lunchrum, kontor, förråd mm. Objektet, Grunden 1, är beläget på nya industriområdet i Kiruna mellan flygplatsen och Nya Kiruna Centrum.
Nya bostäder och verksamheter i Kiruna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning.
Ny anslutningsväg i Kiruna kommun
Avser anläggande av en väg från Lokstallsvägen till anslutningspunkt vid Nordkalottvägen inom Kiruna-C. Entreprenaden omfattar en plattrambro och bullerskärm, gång- och cykelbana med tillhörande belysning samt belysning efter väg.
Anläggande av ny infrastruktur i nya Kiruna centrum
Entreprenaden omfattar anläggande av infrastruktur för del av ny centrumkärna vid nya Kiruna centrum, kallat Infra Etapp 4 Kunskapsnoden. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata. Gata ska anläggas till understa lagret asfalt (AG).
Anläggande av ny infrastruktur vid nya Kiruna centrum
Entreprenaden omfattar anläggande av infrastruktur för del av ny centrumkärna vid nya Kiruna centrum, kallat Infra Gula raden. I huvudsak omfattas arbeten av VA, fjärrvärme, Opto, El och gata. Gata ska anläggas till understa lagret asfalt (AG).
Nybyggnad av toppstuga i Kiruna
Avser nybyggnad av toppstuga, Luossavaara Slalombacke
Exploatering för nya enbostadshus i Kiruna
Syftet med detaljplaneläggningen är att undersöka möjligheten för småhusbebyggelse och att minska bostadsbristen genom att kunna erbjuda tomter i Tuolluvaara. Planområdet ligger i östra delen av Kiruna tätort och omfattar en del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 (ägs av Kiruna kommun). Området är en utökning av befintligt bostadsområde österut. Det finns möjlighet att dela upp planområdet i 28 nya tomter.
Nybyggnad av tvättanläggning i Kalixfors, Kiruna
Objektet omfattar nybyggnad av tvättanläggning. Tvättanläggningen utgör en sidoentreprenad till husbyggnadsentreprenaden avseende K0212.500 Övnings- och vårdhall (Projekt 2026275). Objektet är beläget i Kiruna kommun inom Kalixfors basområde.
Nybyggnad av bergsilo för pellets vid SAK i Kiruna
Idag hanteras c:a 1Mton pellets på upplag per år där pellets lastas ut från pelletsverken. Pellets läggs på upplag utomhus för att sedan åter lastas in när utrymme finns i logistiksystemet. Om de tidigare påbörjade produktionsfickorna färdigställs så kan en stor del av pellets som lastas ut köras direkt till dessa och via LKAB Malmtrafiks lastningsstation lastas direkt på tåg.
Nybyggnad av kök, servering mm i kv 100, Nya Kiruna Centrum
LKAB ska ersätta den verksamhet som sakägaren har idag. Byggnaden består av kök, servering och diverse andra utrymmen och ska byggas på kvarter 100 i Nya Kiruna Centrum.
Leverans/Installation av reservkraft till äldreboenden i Kiruna kommun
Objektet innefattar leverans, montage och installation av reservkraftaggregat till Blomstergården, Vittangi samt Videgården, Karesuando.
Nybyggnad av industribyggnad i Kiruna
Bygglov sökt för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kiruna
Bygglov nybyggnad- parkeringsyta.
Nybyggnad av mur i Kiruna
Bygglov nybyggnad- stödmur.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- teknikbyggnad för trafikverket.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Kiruna
Bygglov nybyggnad- tälthall.
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Bygglov nybyggnad- 2st komplementbyggnader.
Nybyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad affärslokal kvarter 7 , lokal 708b.
Nybyggnad av automatstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad- drivmedelsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad- en- eller tvåbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Bygglov nybyggnad flerbostadshus (flytt av kulturbyggnader).
Nybyggnad av förråd i Kiruna
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd nybyggnad- komplementbyggnad Vedhuggaren 7,6.
Ny dricksvattenledning i KS - KF, LKAB Kiruna
Entreprenaden omfattar att montera en ny dricksvattenledning från KS (Sovringsverk) till KF (Finkrossverk) samt att demontera den befintliga ledningen.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.