Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vätgasanläggning i Luleå
Planer finns för nybyggnad av vätgasanläggning som i första hand ska förse sjöfarten med fossilfri vätgas.
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Befintligt Hus D (ca 19 000 kvm) på Campus Luleå är planerad att rivas och därmed skapas utrymme för en ny byggnad. Detaljplan som vunnit laga kraft 2020 möjliggör en byggrätt på 65 000 – 70 000 BTA. Den nya bebyggelsen på D-hustomten (arbetsnamn Deltakvarteret) kommer innehålla bl.a. kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar samt utåtriktade, publika funktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, Norra Hamn, Luleå
Ev punkthus och lamellhus
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus, 115 lgh i 4-5 våningar på Kronanområdet. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Ombyggnad av förskola till bostäder i Luleå
Planer för om- & tillbyggnad av förskola till bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Markanvisningen avser del av fastigheten Kronan 1:1 och Logementet 1 i Luleå kommun, benämnt Kvarteret Skidan, och omfattar cirka 6 500 kvm BTA. Magnolia Bostad planerar här att utveckla cirka 120 boenden. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage, cykelförråd och trädfällning, Rivning av kronan a1, a 3, b2, b5 Kronan 1:221.
Förtätning av bostäder i Luleå
Ombyggnad av gårdshus, påbyggnad bef fastighet mm
Nybyggnad av bostäder Dalbo i Luleå
Tomter för kedjehus och flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor, Porsön i Luleå
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler och kontor i Gammelstad
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler och kontor.
Nybyggnad av ishall, gym, hotell mm
Luleå Hockey vill utveckla området kring sin hemmaarena, inte bara med ytterligare en ishall och gym utan även med bostäder och hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med butikslokaler i husens bottenplan.
Förtätning av bostäder i Luleå
Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för förtätning och nybyggnation av bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder.
Exploatering för nytt industriområde i Luleå
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av industri och verksamheter.
Nybyggnad av lab- och innovationscenter på Porsön, Luleå
Nybyggnad av Lab & innovationscenter. En byggnad i 3 plan där plan 1 i huvudsak inrymmer verksamhetens laboratorium med utrymmen för bearbetning av material, provberedning, mikroskopering mm. Plan 2 och 3 inrymmer kontor och personalutrymmen. Tillhörande markarbeten, ett teknikhus samt ett fristående varmisolerat garage /förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Om- och nybyggnad av bostäder på Hertsön, Luleå
Omfattar även ombyggnad av gamla Norrbottensgården.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser (antal våningar okänt).
Nybyggnad av kontor, bostäder alt äldreboende i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder alt äldreboende i Luleå.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Förtätning av bostäder på Gültzauudden i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga del av området mellan Repslagargatan och Älvgatan med bostäder. Prövningen kommer inledningsvis att utgå från att tre nya flerbostadshus uppförs, tre till sex våningar höga. Planområdets exakta omfattning är i dagsläget inte bestämt.
Uppförande av moduler vid Hertsöskolan i Luleå
Skolan har efter sommarlovet 2021 behov av moduler för skolverksamhet till ca 400 elever och lärare. Modulerna ska vara avsedda för elever i årskurs 4-9.
Nybyggnad av butik i Luleå
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig 4-vägskorsning (väg 968/616) till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafiken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus samt carport.
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Nybyggnad av parkeringsplats vid Sunderby sjukhus i Luleå
Ny parkering på västra sidan om sjukhuset mot väg 97. Avser nybyggnad av 200 p-platser med motorvärmare och laddstationer för elbilar.
Nybyggnad industrihall i Luleå
Nybyggnad av industrihall med 10 portar.
Nybyggnad av industri och kontor i Luleå
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökad byggrätt för industri och kontor inom en redan bebyggd fastighet på Storhedens industriområde.
Nybyggnad av grupphus i Luleå
Nybyggnad av 3 enbostadshus och garage/carport.
Nybyggnad av multibana, Luleå
Luleå Gjutarens IF vill skapa en träningsanläggning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Banan är tänkt att användas för olika aktiviteter på hjul som exempelvis rullskidor och cykel.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Luleå
Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr- och övervakningsinstallationer etc.
Nybyggnad av undercentraler för fjärrvärme, Luleå Energi AB
Byggnation av tre undercentraler för fjärrvärme. Syftet är att fysiskt avskilja tre villaområden från fjärrvärmenätet för att säkra de från oönskade tryck. I entreprenaden kommer det att ingå: 1. Byggnad med markarbeten 2. Installation av VS 3. El och styr
Exploatering för utökning av verksamhetsområde i Luleå
Avser exploatering för verksamhetsområde.
Nybyggnad av stugor i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för utveckling av turistisk besöksanläggning, säkra allmänhetens tillgång till badplats och värna höga naturvärden i området.
Nybyggnad av maskinhall i Luleå
Nybyggnad av maskinhall.
Uppförande av moduler för personal vid Tunaskolan i Luleå
Upphandlingen avser Barn- och utbildningsförvaltningens behov av inhyrning av moduler till personalen på Tunaskolan. Modulerna ska vara avsedda för personalutrymmen såsom arbetsplatser och lunchrum.
Utbyggnad av fiberoptiskt transportnät från Örarna till Bensbyn, Luleå
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av 40/32 rör för att förbinda 2 stycken accessnoder. Delar av sträckan omfattar även förläggning av 110 rör och jordlina. Objektet är beläget längs väg 596, sträckningen Örarna-Bensbyn, Luleå Kommun.
Förläggning av sjökabel mellan Luleå centrum - Bergnäset
Förläggning av sjökabel ca 1,5 km mellan Luleå centrum och Bergnäset.
Nybyggnad av padelhall i Luleå
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av gc-väg i Luleå
Avser nya gång- och cykelvägar på Berget i anslutning till Luleå Tekniska Universitet och Acusticum.
Nybyggnad av tvättstuga i Luleå
Nybyggnad av tvättstuga.
Resurskonsult till Investering Nord placering Luleå eller Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 år.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Luleå
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av lokstall i Luleå
Nybyggnad av lokstall.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation, el 12kv.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation, el.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Nybyggnad av spillvattenpumpstation (p170).
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Nybyggnad av spillvattenpumpstation (p171).
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av tillfällig parkeringsplats.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage och carport.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av 3 nätstationer, el Björkskatan 1:78,7:25,1:441.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av carport i Luleå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar t o m 2021-11-16.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för kontorsboda.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkering del av kronan 1:1 fr o m 2021-09-01 t o m 2021-12-31.
Projekteringsledare, ledningssamordning till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Ny betongbrygga till Småskärs gästhamn i Luleå
Nybyggnad av betongbrygga till Småskärs gästhamn, Luleå.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.