Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Luleå
Nybyggnad av fabrik för tillverkning av batterikomponenter.
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
D-huset på Campus Luleå kommer att rivas och därmed skapas utrymme för en nybyggnation av ett nytt kvarter. Den nya bebyggelsen på D-hustomten, med arbetsnamn Nya kvarteret, kommer innehålla kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar etc. samt utåtriktade, publika funktioner. Omfattar rivning av D-huset ca 18000 kvm samt nybyggnad av ca 65-70 000 kvm.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Luleå
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av Kulturbyn för bostäder, mindre verksamheter, kontor samt förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Luleå
Planuppdrag är beställt för att påbörja exploatering av fastigheten Biet, vid Bergnäsbron i centrala Luleå. Syftet är att bygga både bostäder och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av gaslager mm i Luleå
Svartön 18:32,18:17,Svartöstaden 13:36. Nybyggnad av gaslager och en tre kilometer lång rörledning.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergviken, Luleå
Totalt fyra byggnader med en vinterträdgård i mitten, en restaurang samt gemensamma lokaler för olika typer av samvaro.
Förtätning av bostäder i Luleå
Två olika förslag på förtätning har presenterats som skulle innebära 140 alternativt 190 nya lägenheter. Den nya bebyggelsen i båda alternativen är fyra till fem våningar.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av ca 70 brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad 88 lägenheter i två flerbostadshus med 5 & 6 våningar.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av 3500 m2 kontorsbyggnad.
Förtätning av bostäder i Luleå
Ombyggnad av gårdshus, påbyggnad bef fastighet mm
Nybyggnad av va-ledningar i Luleå, etapp 3
Utbyggnad av Östra länken för att säkra vattenförsörjningen i ett växande Luleå. Ledningssystemet som nu ska byggas ut passerar genom Hertsövägen och Svartövägen vid stadsdelarna Örnäset och Lövskatan. I etapp tre ska 1,3 kilometer nya vatten-och avloppsledningar läggas.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
420 bostäder är planerade, den ligger längst norrut med anslutning från Bensbyvägen och där ska rymmas sex kvarter. Kvarter C. 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av kooperativt boende i Kronandalen Luleå.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
Kommunen har för avsikt att upphandla en entreprenad med preliminär start 2021 och färdigt 2025. Entreprenaden innebär följande: Förläggning av 30 km dricksvattenledning i dimension Ø200-315 i materialet PE. Förläggningen sker mestadels i skogs- och naturmark men det förekommer även passager av vattendrag och Natura 2000-områden, Anläggning av högreservoar för dricksvatten med prefabricerade väggelement och tillhörande anordningar samt driftsväg. Tryckstegringsstation.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Rivning samt nybyggnad av industribyggnad Storheden 1:82,1:54.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utökning av verksamhetsområde i Luleå
Efter att planen vunnit laga kraft kommer planområdet (Storheden 1:1 och Öhemmanet 1:11) att styckas i en eller flera nya fastigheter. Beställare = markägare.
Nybyggnad av bostäder i Luleå
Planer på att bygga lägenheter på befintligt parkeringhus.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återbruksbutik i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig byggnad inkluderat El- och VVS. Alla markarbeten tillhörande den nya byggnaden ingår.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Luleå
Nybyggnad av 16 verksamhetslokaler i brf form.
Nybyggnad av grupphus i Luleå
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus, garage/carportar och förråd.
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Nybyggnad av rullskidbana i Luleå
Befintlig konstsnöslinga kommer asfalteras.
Nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar mm i Luleå
Avser nybyggnad av processbyggnad för fjärrvärmepumpar samt för maskin- och processutrustning för ackumulatortank som är under uppförande. Byggverksamheten ska utföras inom industriområde och i anslutning till de befintliga anläggningarna (KVV Lulekraft och LEAB HVC2) ute på Aronstorp.
Förläggning av sjökabel mellan Luleå centrum - Bergnäset
Entreprenaden avser förläggning av sjökabel 52kV mellan Luleå centrum och Bergnäset.
Ny lekplats i Stadsparken i Luleå
Arbeten som ingår i uppdraget är: Markarbete, Utrustning till lekplats, Projektering av uppdraget samt Montering av utrustning.
Nybyggnad av garage i Luleå
Avser nybyggnad av 3 st kallgarage på Hertsön S:25 och S:26. Gatuadress: Smultronstigen garage G4 och Åkerbärsstigen garage G1 och G2.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Luleå
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Delprojekteringsledare till Norrbotniabanan
Beställaren har option att tilläggsbeställa nedanstående arbete. År 2022-01-01 – 2022-12-31 75% År 2023-01-01 – 2023-12-31 75%
Resurs för etapp och produktionsplanering till Norrbotniabanan
Avtal till 2022-12-31 med 1+1 år option. EST-resurs gällande etapp- och produktionsplanering inom EST-området, speciellt signal under detaljprojekterings- och entreprenadskedet.
Nybyggnad industrilokal
Nybyggnad av industrihall med 10 portar.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av kyl- och frysterminal i Luleå
Nybyggnad av kyl/frysterminal samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation Sunderbyn 80:2,Gammelstaden 6:6,Gammelstaden 6:1.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sjöbod i Luleå
Nybyggnad av sjöbod Råneå 20:79.
Nybyggnad av automatstation i Luleå
Nybyggnad av tankstation för fordonsgas.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod för fjärrvärme på befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar.
Nybyggnad av pumpstation i Luleå
Nybyggnad av tryckstegringsstation för dricksvatten.
Nybyggnad av lager i Luleå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för baracker t o m 2021-08-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar t.o.m 2022-09-22.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för kontors och byggetablering t o m 2021-09-30.
Nybyggnad av gångtunnel i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av gångtunnel t.o.m 20220903.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nätstation t o m 2027-12-31.
Nybyggnad av plank i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för plank staket.
Nybyggnad av stängsel i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för stängsel t.o.m 2031-02-05.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Luleå
Nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Luleå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av drivhus i Luleå
Nybyggnad av enkelt drivhus.
Nybyggnad av bastu i Luleå
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av förråd i Luleå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kylanläggning i Luleå
Borttagning av befintliga kylmaskiner, ersätts av en stålcontainer på 40'' fot m inbyggd kylmaskin.
Nybyggnad av lager i Luleå
Bygglovsbefriad komplementbyggnad, tält.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för ny elledning. Solskensberg 3:5,3:2,3:3,3:1.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Luleå
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.