Aktuell nybyggnation i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Befintligt Hus D (ca 19 000 kvm) på Campus Luleå är planerad att rivas och därmed skapas utrymme för en ny byggnad. Detaljplan som vunnit laga kraft 2020 möjliggör en byggrätt på 65 000 – 70 000 BTA. Den nya bebyggelsen på D-hustomten (arbetsnamn Deltakvarteret) kommer innehålla bl.a. kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar samt utåtriktade, publika funktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor mm i Luleå
Avser nybyggnad av kontor, bostäder, restauranger och annan urban service. Planerat för 250 parkeringar med platser för el-laddning. Målsättningen är att miljöcertifiera de nya byggnaderna enligt BREEAM-SE Excellent. Detta är etapp 1 av totalt 3 som planeras byggas i området av Västra Stranden. Västra strandens totala omfattning är ca 18 000 kvadratmeter byggrätt innehållande kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontor
Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Luleå, etapp 3
Markanvisningsetapp 3, ca 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus med livsmedelsbutik i bottenplan.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
Nyproduktion av badhus i Luleå.
Nybyggnad av bostäder i Luleå, etapp 1
Nybyggnad av två flerbostadshus, ett underjordiskt garage med plats för 60 parkerade bilar samt cyklar.
Spårbyte längs Pite- och Skelleftebanan, etapp 1
Pitebanan rustas mellan Innantill och Arnemark, Skelleftebanan rustas mellan Gråberg och Myckle. Ca 34 km lång sträcka totalt. Byte av träslipers till betongslipers, ny räl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande utemiljöer och parkeringar.
Nybyggnad av kontor, Porsön i Luleå
Avser nybyggnad av kontorshus. Miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Very Good. Byggstart=markstart.
Förtätning av bostäder i Luleå
Ombyggnad av gårdshus, påbyggnad bef fastighet mm
Nybyggnad av industrihus, kontor och lager, magasin i Luleå
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler, lager butik och kontor samt parkering. Stora ytor kommer att vara 1 våning med högt i tak vissa delar av byggnaden 2-3 våningar. Avser en L-formad byggnad.
Nybyggnad av överföringsledning i Råneå
Luleå kommun avser upphandla sagda general- och utförandeentreprenad som avser förläggning av flera va-ledningar parallellt, tryckledningar och självfallsledning cirka 5,5 km inklusive produktion och sättning av två nya spillvattenpumpstationer. Spillvattenpumpstationerna upphandlas av generalentreprenören med hjälp av tillhandahållen rambeskrivning. Detaljerade produktionsritningar för spillvattenpumpstationerna ska upprättas av entreprenören eller dess underentreprenör/leverantör och godkännas av beställaren innan tillverkning får påbörjas.
Förtätning av bostäder i Luleå
Avser nybyggnad av flerbostadshus mellan Vårvägen och Midsommarvägen. (Bostadsrätter).
Nybyggnad av bostäder i Luleå
23 st rad och parhus
Nybyggnad av radhus i Luleå
Nybyggnad av 20 radhus/kedjehus Kronan 1:241,1:236,1:240,1:235,1:239,1:238,1:234,1:237,1:233,1:227,1:232,1:231,1:230,1:226,1:229,1:224,1:225,1:222,1:228,1:223.
Nybyggnad av stugor och konferensanläggning i Klubbviken , Luleå
Planer på utbyggnad av flera stugor. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra för utveckling av turistisk besöksanläggning, säkra allmänhetens tillgång till badplats och värna höga naturvärden i området.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ytterviken, Luleå
Entreprenaden indelas i 2 st entreprenader avseende bygg: 1: Ombyggnad befintlig hall. Ombyggnad omfattas av tilläggsisolering fasad och ny plåtfasad , igenbyggnad av bef fönster, nya dörrar, åtgärder yttertak som motfallskil. 2: Nybyggnad hall, avser nyproduktion av kontor i 2 plan ca 2613 m2.
Nybyggnad av väg i Luleå
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga Kronanvägen, en länk i stadens trafiknät som saknas och som skulle gynna kollektivtrafik, gående och cyklister men även innebär en genare väg för bilister.
Anläggande av ny park i Luleå
Avser anläggande av parkytor.
Nybyggnad av industrihall i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad och carportbyggnad. Bygglovet sökt 2022-02-15
Nybyggnad av destination med destilleri i Luleå
Nybyggnad av destination med destilleri.
Nybyggnad av multibana, Luleå
Luleå Gjutarens IF vill skapa en träningsanläggning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Banan är tänkt att användas för olika aktiviteter på hjul som exempelvis rullskidor och cykel.
Nybyggnad av Padelhall i Luleå
Nybyggnad av gym/padelhall och tillhörande parkering med utrymme för ca 45 parkeringsplatser. Padelhallen planeras rymma tio banor, åtta dubbelbanor och två singelbanor. Varav 3500 kvm blir gym.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Hertsöfältet.
Ny pendlarparkering vid trafikplats Persön
Väderskyddad cykelparkering, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, förbättring av belysning och gc-väg.
Kontaktledningsbyte vid Luleå bangård
Rivning och demontering av kontaktledning samt nybyggnad av kontaktledning. Spår M21, M22 och M23. Nytt hängverk, nya uteliggare och isolatorer. Byte av äldre fackverksbryggor mot nya morabryggor. Underhållsmålning av stolpar.
Nybyggnad industrihall i Luleå
Avser rivning/sanering av betongplatta som skadats efter brand, Nybyggnad av industrihall med 8 industrifack. Omfattar produktionslokal med 2 kontorsrum, toaletter och pentry samt en entresol.
Om- och nybyggnad av padelhall i Luleå
Projektet är beläget på Vändskivan 5A. Omfattar ombyggnation invändigt och utvändigt av befintlig byggnad, samt nybyggnation av ny hall med 5 st padelbanor. Om och tillbyggnad totalt ca 1630 kvm.
Nybyggnad av industripark i Luleå
Nybyggnad av industripark, Svartön.
Nybyggnad av padelhall i Luleå
Avser ny padelhall med 4 st banor.
Nybyggnad av undercentraler för fjärrvärme, Luleå Energi AB
Byggnation av tre undercentraler för fjärrvärme. Syftet är att fysiskt avskilja tre villaområden från fjärrvärmenätet för att säkra de från oönskade tryck. I entreprenaden kommer det att ingå: 1. Byggnad med markarbeten 2. Installation av VS 3. El och styr
Nybyggnad av maskinhall i Luleå
Nybyggnad av maskinhall.
Resurskonsult underhållsingenjör/byggledare till Norrbotten, område 1
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Resurskonsult projektledare för icke linjebunden kraft i Region Nord
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6+6 månader.
Nybyggnad av pumpstation och sjöledning i Luleå
Sjöledning Norra Sunderbyn - Avan Ansökan om strandskyddsdispens för spillvattenpumpstation. Nya spillvattenledningar och pumpstationer i Norra Sunderbyn. Spillvatten skall via tryckledningar transporteras till reningsverket i Avan på andra sidan av Luleälv. Ledningar och pumpstationer ersätter 4 st uttjänta slamavskiljare samt syftar till att möjliggöra fler framtida anslutningar av fastighetsägare till kommunalt spillvattensystem.
Utbyggnad av fiberoptiskt accessnät i Luleå
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av optokanalisation. Entreprenaden omfattas även av fiberarbeten så som flottning av kabel, fiberblåsning, fibersvetsning, installation av fiberoptisk utrustning i småhus, mindre hyreshus och näringsfastigheter samt uppkoppling av fiberförbindelser. Huvudsakliga delen av kontraktsarbetena är belägna i Sunderbyn, Luleå Kommun.
Nybyggnad av industrihus i Luleå
Nybyggnad av industribyggnad.
Resurskonsult underhållsingenjör/byggledare till Norrbotten, område 2
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år.
Anläggande av konstgräsplan i Luleå
Avser anläggande av en 11-manna konstgräsplan med belysning. Samtliga markarbeten som behöver genomföras inför nyetableringen av konstgräsplanen kommer att genomföras av beställarens ramavtalsentreprenör för markarbeten.
Konsultuppdrag gällande dimensionering av resecentrum längs Norrbotniabanans sträckning
Avser konsulttjänster för upprättande av dimensioneringsutredning för resecentrum till förmån för samverkansprojektet "Norrbotniabanans Nyttoeffekter utvecklingspotential i noderna, sträckan Skellefteå - Luleå".
Nybyggnad av begravningsplats i Luleå
Anläggning av ny askgravplats på örnäskyrkogård.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).