Aktuell nybyggnation i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av häkte i Kalmar
Avser nybyggnad av häktesbyggnad i sju plan. Byggnaden ska innehålla ca 60 bostadsrum (celler för intagna) samt lokaler för aktivitet, friskvård, storkök, kontor, garage m.m. Ca 10000 kvm i LOA
Nybyggnad av handelsplats i Emmaboda
Planer finns för utveckling av ett nytt handelsområde i Rasslebygd, Emmaboda. Fastigheten ligger mellan väg 28 och Emmaboda bad- och träningscenter.
Nybyggnad av industrihus och skärmtak i Hultsfred
Återuppbyggnad av industribyggnad efter brand.
Nybyggnad av räddningsstation i Nybro
Objektet avser en nybyggnad för Nybro kommuns räddnings- och sotningstjänster med bl.a. vagnhallar, verkstäder, personal-, utbildnings- och kontorsutrymmen, samt utvändiga anläggningar och gårdsytor för att möta behoven från verksamheterna, personalen och besökarna. En del av utrymmena ska utformas för att kunna användas som ledningsplats och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bidrar till denna del med finansiering under förutsättning att vissa av MSB:s uppställda utformningskrav uppfylls. Brandstationen ska dessutom projekteras, byggas och förvaltas för en låg energianvändning och kriterierna för att uppnå betyget Brons för indikator 3. Energianvändning enligt Miljöbyggnad 3.2 ska uppfyllas
Nybyggnad av ackumulatoranläggning vid Stegeholmsverket i Västervik
Västervik Miljö & Energi AB bygger en ny ackumulatoranläggning för ackumulering av ca 1 000 MWh hetvatten inklusive ställverk mm. Rörentreprenaden utgörs av följande huvuddelar: - Fjärrvärmeinstallationer i nytt pumphus. - Fjärrvärmeinstallationer i befintligt pumprum. - Ång- och kondensatledningar.
Rivning av matsal och nybyggnad av restaurang och konferensbyggnad i Vimmerby
Rivning av matsal och nybyggnad av matsal med konferens uppe på.
Nybyggnation av industri, verksamhet, handel, lager och kontor
Schaktmaskinen 2 - 9940 m2 Schaktmaskinen 3 - 9688 m2 Schaktmaskinen 4 - 9872 m2 Schaktmaskinen 5 - 11528m2 Lastmaskinen 1 - 11895m2 Lastmaskinen 2 - 9778m2 Hjullastaren 1 - 11 554m2 Hjullastaren 2 - 11 497m2 Hjullastaren 3 - 11 584m2 Grävskopan 1 - 10119m2 Grävskopan 2 - 9694m2 Grävskopan 3 - 10820m2 Lyftkranen 1 - 11968m2 Lyftkranen 2 - 10856m2 Lyftkranen 3 - 10700m2 Lyftkranen 4 - 9355m2
Nybyggnad av verksamheter i Färjestaden
Planer finns för byggnation av centrumverksamheter.
Nybyggnad av industriområde i Färjestaden, Mörbylånga
Planer finns för nybyggnad av industriområde i Färjestaden. Detaljplan fi nns.
Nybyggnad av förskola och LSS boende i Snurrom, Kalmar
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar (ca 2031 kvm) samt LSS boende med 7 st lägenheter (ca 731 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus, par och radhus i Västervik
Totalt BTA för hela projektet etapp 1-4 ca 10 000 kvm BTA. Rad- och parhus form med blandade upplåtelseformer. Antal lgh totalt ca 130-140 lgh.
Ny station i Mönsterås
FISO Finsjö ny station 50/10kV
Nybyggnad av brandstation i Järnforsen
Efter färdigställande av brandstationen ska den uthyras till Hultsfreds kommun under en period om 25 år.
Byte luftledning i Nybro
130 kV SSM-OFSV linbyte.
Nybyggnad av flerbostadshus i Snurrom Kalmar
Nybyggnad av 36 bostäder i Kv Nyponrosen. På taket ska det finnas solceller som hjälper till med elförsörjningen och hela kvarteret ska genomsyras av ett hållbarhetstänk. Alla lägenheter har en egen terrass. Vissa lägenheter har två terasser i olika väderstreck. På gården finns ett gårdshus med gemensamma funktioner, matberså, odlingslådor och lekberså för barnen. Här finns ett gårdshus som rymmer både festlokal och övernattningslägenhet. Det finns även tillgång till cykelpump och en gemensam tvättstuga på entréplan i bostadshuset.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torsås
Nybyggnad av trygghetsboende i 3 våningar med cirka 21 platser.
Förtätning av bostadsområde i Kalmar
Planer finns för nybyggnad av 2 punkthus i 6 och 8 våningar med totalt 70 lägenheter på Rapsen 6.
Nybyggnad av brandstation i Mörbylånga
Nybyggnad av brandstation. Vagnhall med tillhörande tvätthall samt utrymme för omklädningsrum, gym och konferensrum.
Nybyggnad av förskola i Trekanten, Kalmar
6 avdelningar + tillagningskök.
Nybyggnad av bostäder och/eller förskola i Mönsterås
Avser nybyggnad av bostäder och/eller förskola. Gammal präsbostad mitt i centrum. Detaljplan finns.
Nybyggnad av idrottshall i Mörbylånga
Nybyggnad av idrottshall vid Glömminge skola
Nybyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av två råvattenreservoarer i Kalmar
Projektet innebär en utökning av vattenproduktionsdelen vid en av våra anläggningar med nybyggnation av två råvattenreservoarer med tillhörande ventilkammare. Reservoarerna ska hägnas in, en grusad väg ska anläggas samt en asfalterad parkering. Området ska belysas och ha kameraövervakning. Entreprenaden omfattar även mark-/VA-arbeten för förläggning av ledningar inom området.
Nybyggnad av särskilt boende i Lindsdal
Avser nybyggnad av särskilt boende med ca 63-64 platser samt gemensamhetslokaler i Lindsdal, Kalmar kommun.
Nybyggnad av livsmedelsindustri och kontorshus i Mörbylånga
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad, rivning av kontor. Mörbylånga 10:20,Mörbylånga 10:20.
Nybyggnad av LSS-boende i Mönsterås
Projektet omfattar att på totalentreprenad utföra en nybyggnad av ett LSS-boende omfattande 6 lägenheter och en komplementbyggnad.
Ny 22/11kV transformator i Nybro kommun
Avser en ny 22/11kV transformator med märkeffekt 10 MVA ONAN. i station H2 Mejslen som ersättning för en befintlig transformator.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontors- och verkstadslokal.
Nybyggnad av stugby i Kalmar
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 25 stugor.
Nybyggnad av LSS-boende i Nybro
Nybyggnad av lss-boende i form av 5 parhus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av industribyggnader i Vimmerby
Tomtyta ca 10.000-20.000.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industri/lager.
Markberedning för villabebyggelse i Borgholm
Markberedning för bostadstomter, villabebyggelse. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av värmeverk i Kalmar
Kalmar Energi Värme AB har för avsikt att bygga en helt ny panncentral för spets- och reservproduktion av fjärrvärme norr om Kalmar. Panncentralen skall eldas med bioolja och bestyckas med en panna med en effekt av 16 MW.
Nybyggnad av bostäder i Kalmar kommun
Nybyggnad av flerbostadshus. Hyresrätter.
Nybyggnation av brandstation i Rosenfors
Nybyggnation av deltidsbrandstation Rosenfors
Byte luftledning i Nybro
130 kV OFSV-NBO linbyte.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadstomter i Påskallavik. Området ligger i centrala Påskallavik. Planområdet utgörs av en areal på cirka 9 000 kvm.
Nytt handelsområde i Nybro
En tomt på ca 8000 kvm. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas
Nybyggnad av omklädningsrum i Vimmerby
Nybyggnad av omklädningsrum intill befintlig idrottshall.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av reningsverk och VA i Klintemåla, Oskarshamn
Totalt i projektet ingår ca 3400 m ledningsschakt land, ca 2500 m förläggning av sjöledning samt komplett uppförande av ett minireningsverk med tillhörande infiltrationsbädd. I samband med projektet ingår det även schakt och fyllningsarbeten för elledningar och fiberledning samt gatubelysning.
Byte av belysningsmaster i Kalmar
Nybyggnad av belysningsmast, 25 st.
Nybyggnad av förskola i Eriksmåla, Emmaboda
Förskole byggnad med 2 avdelningar och ett mottagningskök. Med plats för 28 barn och 5 pedagoger.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industri/handel.
Ny gång- och cykelväg längs väg 136/951 mellan Färjestaden-Skogsby, etapp 1
Från befintlig GC-väg vid Färjestadens Brandstation till östra sidan av väg 136 i höjd med Allmérs livsmedelsbutik.
Nybyggnad av vaktmästeri med förråd vid Dörby kyrka
125 kvm vaktmästeri samt ca 100 kvm förråd.
Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av torg i Kalmar
Objektet avser ett nytt torg som ska färdigställas, och en upphöjd korsning i Fredriksskansgatan. Vägkroppen och merparten av ledningar och kablar är utbyggda. Färdigställandet består framför allt i justering av ytor och anläggande av torgets beläggning, uppförande av belysning, anläggande av blockstegstrappa och viss plantering, samt toppbeläggning för Fredriksskansgatan.
Nybyggnad av ersättningsvägar i Tillingeby och Ryningsnäs
Två st ersättningsvägar vid Tillingeby och Ryningsnäs samt en vändplan vid Tillingeby. Inför slopning av plankorsningar.
Nybyggnad av lekplats i Västervik
Avser en konceptualiserad aktivitetslekpark med tema kopplat till maskoten Lysse och hans vänner.
Omlokalisering av återvinningscentral i Vimmerby
Projektet ligger långt fram i tiden, uppskattat till 2024-2025.
Nybyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Nybyggnad av produktionshall för stenbearbetning.
Nybyggnad av lekplats i Mönsterås
Nybyggnad av mur lekplats och parkmiljö.
Ny parkering och finplanering i Västervik
Entreprenaden omfattar: Nya parkeringsytor och körytor med gatubelysning. Anslutningar för VA och avvattningsytor (växtbäddar). Infrastruktur för laddstolpar. Nya ytor kommer tillhöra befintlig hälsocentral och särskilt boende.
Nybyggnad av toalettbyggnader till badplatser i Oskarshamn
I Åsvallesund kommer byggnaden vara ca: 20 kvm och bestå av toalett, omklädning, städförråd och en latrintömningsstation för husbilar. Byggnaden vid Badvägens badplats kommer att vara något mindre och ha något färre funktioner.
Utbyggnad av gc-väg i Oskarshamn, etapp 3
Avser utbyggnad av ca 450 meter av gång och cykelbana med tillhörande gatuombyggnad och omläggning av vatten- och avloppsledningar. Objektets läge: i Svalliden i västligaste delen av Oskarshamns tätort.
Utbyggnad av VA-ledningar i ST Sigfrid, Nybro
Objektet avser förläggning av nya vatten-, och tryckavloppsledningar, 2 st LTA-pumpstationer samt 1 st ny avloppspumpstation.
Nybyggnad av väderskydd och skärmtak, Kalmar Energi
Entreprenaden omfattar byggnation av väderskydd och skärmtak på två av sina anläggningar i Kalmar tätort. Information om objektens läge tillhandahålls efter signerad handling 07.04 sekretessavtal.
Utökning av industriområde i Borgholm
Utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet för industrimark.
Nybyggnad av ställplats i Emmaboda
Nybyggnad av ställplats.
Tillbyggnad av wc i industrihus i Vimmerby
Nybyggnad av wc vid industri.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).