Aktuell nybyggnation i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av bad- och friskvårdsanläggning på 15 000 kvm. Kommer att inrymma en 50-metersbassäng, lekbad, vattenrutschbana, spa, café och gym samt en mängd andra funktioner.
Nybyggnad av häkte i Kalmar
Avser nybyggnad av häktesbyggnad i sju plan. Byggnaden ska innehålla ca 60 bostadsrum (celler för intagna) samt lokaler för aktivitet, friskvård, storkök, kontor, garage m.m. Ca 10000 kvm i LOA
Nybyggnad av tillverkningsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av tillverkningsanläggning på ca 20 000 kvm.
Ny, om och tillbyggnation av skola och idrottshall i Nybro
Om-, till- och nybyggnation av skola och idrottshall med strategisk partnering som arbetsform för byggande av ny skola i Västeräng i Nybro.
Nybyggnad av räddningsstation i Nybro
Objektet avser en nybyggnad för Nybro kommuns räddnings- och sotningstjänster med bl.a. vagnhallar, verkstäder, personal-, utbildnings- och kontorsutrymmen, samt utvändiga anläggningar och gårdsytor för att möta behoven från verksamheterna, personalen och besökarna. En del av utrymmena ska utformas för att kunna användas som ledningsplats och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bidrar till denna del med finansiering under förutsättning att vissa av MSB:s uppställda utformningskrav uppfylls. Brandstationen ska dessutom projekteras, byggas och förvaltas för en låg energianvändning och kriterierna för att uppnå betyget Brons för indikator 3. Energianvändning enligt Miljöbyggnad 3.2 ska uppfyllas
Nybyggnad av villatomter i Borgholm
Avser nybyggnad av 110 byggrätter/villatomter i Borgholm. Exploateringen kan komma ske i etapper med start 2023.
Rivning samt nybyggnad av ishall i Kalmar
Rivning av befintlig ishall och uppförande av ny enligt ishockeyförbundets krav gällande Allsvensk ishall. Publikhallen ska byggas för att inrymma ca 2500 personer på läktarna.
Nybyggnad av inomhushall i Kalmar
Planer finns för byggande av inomhushall och utökande av fotbollsplaner. IFK Kalmar och Kalmar Fotbollsförening har fått markreservation för del av Gasten 1. Markreservationen gäller till och med den 31 maj 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnation av bostäder och lokaler för handel i flervåningshus i 4-6 våning med underjordsgarage.
Nybyggnad av ackumulatoranläggning vid Stegeholmsverket i Västervik
Västervik Miljö & Energi AB bygger en ny ackumulatoranläggning för ackumulering av ca 1 000 MWh hetvatten inklusive ställverk mm. Rörentreprenaden utgörs av följande huvuddelar: - Fjärrvärmeinstallationer i nytt pumphus. - Fjärrvärmeinstallationer i befintligt pumprum. - Ång- och kondensatledningar.
Nybyggnad av hälsocentral och folktandvård m.m i Högsby
Nybyggnad av hälsocentral samt tandläkarmottagning. Projektet kommer att miljöcertifieras.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av logistik- och företagspark i Oskarshamn
Detaljplanen syftar till att kunna möjliggöra en ny logistik och företagspark samt ny industrimark. Planområdet är lokaliserat väster om den södra infarten till Oskarshamns stad. Planområdet avgränsas i norr av järnvägen, i öster av nuvarande industri- och verksamhetsområde vid Kvastmossen. Detaljplaneområdet är cirka 178 hektar.
Ny 130/50 kV station i Högsby
Högsby V ny 130/50 kV station.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av bostäder i en blandad bebyggelse på tomten där bland annat Friskis och Svettis har sin anläggning i Nybro.
Nybyggnad av bostäder för elöverkänsliga i Västervik
Tidiga planer. Västerviks Bostads AB utreder möjligheten för unika bostäder för elöverkänsliga i kommunen.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga
Projektering är uppskattad komma igång 2020 och byggstart 2024. Avser ca 14 km.
Nybyggnad av trygghetsboende i Vimmerby
Avser nybyggnad av trygghetsboende i kvarteret Kiosken i Vimmerby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnation av tre stycken flerbostadshus längs med Storgatan. husen har tre våningar med tre lägenheter på varje plan. Cykelförråd, och komplementbyggnader med förråd, teknikrum och tvättstuga. Rivning av förrådsbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Planer finns för nybyggnation av 32 hyresrätter i 4 huskroppar öster om Bilprovningens anläggning i Borgholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torsås
Nybyggnad av trygghetsboende i 3 våningar med cirka 21 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnation av flerbostadshus, med 4.5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Resedan 11 för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av Råvattenledning Bottorp, Kalmar
Avser nybyggnad av råvattenledning mellan Bottorp – Kalmar. Projektet är uppdelat i 5 etapper. Projekten kommer utföras i följande ordning, etapp 1, etapp 4, etapp 2&3 och slutligen etapp 5.
Nybyggnad av radhus i Saxnäs, Öland
Avser nybyggnad av 30 radhus på västra sidan av Öland, Saxnäs.
Nybyggnad av handelsområde i Vimmerby
Vimmerby kommun planerar för ett nytt handelsområde i de norra delarna av staden. 7100 m2. Detaljplanen finns.
Nybyggnad av bostäder och/eller förskola i Mönsterås
Avser nybyggnad av bostäder och/eller förskola. Gammal präsbostad mitt i centrum. Detaljplan finns.
Nybyggnad av särskilt boende i Lindsdal
Avser nybyggnad av särskilt boende med ca 63-64 platser samt gemensamhetslokaler i Lindsdal, Kalmar kommun.
Nybyggnad av butikslokaler på Berga industriområde, Kalmar
Avser nybyggnad av nya lokaler om 2400 kvm för Axfoods restauranggrossist Snabbgross. Den nya butiken etableras i Berga industriområde.
Nybyggnad av serverhall och regionarkiv vid sjukhus i Kalmar
Avser byggnation av en ny serverhall med redundant geoseparation och hög säkerhet om ca. 4 700 m² inkl. att byggnaden också planeras för framtida komplettering med länsgemensamt regionarkiv. Objektet är beläget vid Länssjukhuset i Kalmar, Hus 47.
Nybyggnad av kontor och industri i Oskarshamn
Nybyggnad av industri och kontor, återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar.
Nybyggnad av kontor i Algutsrum, Mörbylånga
Nybyggnation av kontorslokaler och fältverksamhet åt företaget Växa. Med dessa nybyggda lokaler ska Kalmars och Ölands driftplats bli en större enhet. 720+32,6 (fläktrum) byggnadsarea.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Ny byggnad innehållande monteringshall, kontor, personal, teknik och lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av värmeverk i Kalmar
Kalmar Energi Värme AB har för avsikt att bygga en helt ny panncentral för spets- och reservproduktion av fjärrvärme norr om Kalmar. Panncentralen skall eldas med bioolja och bestyckas med en panna med en effekt av 16 MW.
Nybyggnad av gruppbostad i Västervik
Gruppbostad samt mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Virserum, Hultsfred
Visionen är att uppföra par- eller radhus på mindre tomter för att kunna erbjuda ekonomiska och attraktiva småhus som kan locka barnfamiljer till området och orten. Finns även planer för friliggande villor.
Nybyggnad av kontor och omklädningsrum i Torsås
Nybyggnad av kontor och omklädningsrum för personal vid Torsås kommun.
Nybyggnad av storvillor i Snurrom, Kalmar
Avser nybyggnad av storvillor i tre plan innehållande 4 lägenheter i varje.
Nybyggnad av industrihus i Vimmerby
Nybyggnad av industri. Närmare 3000kvm.
Nybyggnad av uthyrningsstugor i Västervik
Entreprenaden gäller byggnation och 11 st stugor för uthyrningsverksamhet. Stugorna ska levereras helt klara och i ett stycke, ej i moduler. Beställaren ombesörjer plintar och anslutning av vatten, el , avlopp och datanätverk.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vimmerby
Nybyggnad av omklädningsrum intill befintlig idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Befintlig kontorsbyggnad rivs och ersätts med ny.
Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nyuppförande av industrihall med mindre fack avsett för förråd och dylikt.
Nybyggnad av studentlägenheter i Kalmar
Nybyggnad av skolmatsal samt 10 studenbostäder ovanpå. Rivning av befintlig del av byggnad (2 plan).
Nybyggnad av solpark i Mörbylånga
Nybyggnad av solpark på ca 1 hektar mark
Nybyggnad av kontor i Hultsfred
Nybyggnad av handel/kontor.
Förnyelse av va-nätet i Vimmerby
Förnyelse av va-nätet i ett kvarter i Tvärgränderna. Även en ny pumpstation.
Nybyggnad av industrihus i Mönsterås
Avser nybyggnad av industrilokal i Mönsterås.
Nybyggnad av industrihus i Vimmerby
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av pumpstationer i Nybro kommun
Objektet avser nybyggnad av prefabricerade pumpstationer i Kristvallabrunn samt L.Granås.
VA-sanering vid Doktor Sandbergs gata i Nybro
Objektet avser rivning av befintliga vatten- och avloppsledningar samt förläggning av nya vatten-, och avloppsvattenledningar, arbeten med gata och mark, samt arbeten i samband med rivning och förläggning av kanalisation för fiber och nya elkablar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Högsrum, etapp 2
Objektet avser nybyggnad av vatten- och tryckavloppsledningar samt sättning/montering av LTA-pumpstationer.
Nybyggnad av tälthall i Oskarshamn
Nybyggnad av tälthall
Nybyggnad av konstgräsplan i Västervik
Entreprenaden omfattar anläggning av en 11-manna konstgräsplan inkl. dränering, uppvärmning, nätstängsel, asfaltering, belysning, undercentral och carport, granulatfällor mm.
Ny fliseldad panncentral i Söderåkra, Torsås
Avser en ny fliseldad panncentral i Söderåkra. Anläggningen planeras för två pannor. En av dessa har handlats upp och är på 900 kW. Denna förfrågan avser en andra panna på cirka 800 kW som ska anslutas till redan upphandlat bränslesystem.
Nybyggnad av badbrygga vid Havslätts badplats i Oskarshamn
Objektet avser rivning av befintlig badbrygga och uppförande av ny, ca 100 m lång ny badbrygga vid Havslätt badplats och Camping i norra delen av Oskarshamn.
Ombyggnad av saltvattenledning i Mörbylånga
Ombyggnad av saltvattenledning.
Nytt reservaggregat i Vimmerby
Avser nytt reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av skärmtak i Vimmerby
Nybyggnad av skärmtak
Nybyggnad av batterianläggning i Hultsfred
Nybyggnad av batterianläggning
Uppställning av pelletssilo med skortsen i Hultsfred
Uppställning av pelletssilo med skorsten.
Nybyggnad av skärmbassäng i Kalmar
Avser anläggning av skärmbassäng i lindöfjärden.
Nybyggnad av kallager i Kalmar
Stenstomme, sten- och putsfasad.
Produktion av återvunnet vatten för bevattning, Kalmar kommun
Anläggningen ska producera ”återvunnet vatten” från renat kommunalt avloppsvatten i syfte att använda det för bevattning av växter på allmänna grönytor i Kalmar kommun. Reningsanläggningen ska vara fristående med eget skalskydd. Det återvunna bevattningsvattnet hämtas med tankbil.
Nybyggnad av miljöhus i Hultsfred
Avser nybyggnation av 2st miljöhus för Röllekan.
Nybyggnad av miljöhus i Hultsfred
Avser nybyggnation av 2st miljöhus för Målilla.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).