Aktuell nybyggnation i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (6)
Gislaved (3)
Gnosjö (1)
Habo (2)
Mullsjö (2)
Nässjö (4)
Sävsjö (0)
Tranås (3)
Vaggeryd (7)
Vetlanda (11)
Värnamo (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistiklokaler i Vaggeryd Jönköping
Planer finns för nybyggnad logistikpark , man har förvärvat ca 340 000 kvadratmeter mark för att utveckla upp till 200 000 kvadratmeter logistikyta. Detta är första etappen med byggnation på området, Tokarp , Vaggeryd.
Nybyggnad av skola i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av en högstadieskola för sju paralleller i åk 7-9 för ca 630 elever, högstadiesärskola för 30 elever samt storkök med kapacitet om 2400 portioner med tillhörande matsalar. Byggnaden uppförs i fem plan samt källarplan. En fullstor sporthall med omklädningsrum uppförs. Objektet avser även anläggning av utemiljö med bl.a. utelek på terrassbjälklag.
Nybyggnad av logistikanläggning i Vaggeryd
Avser ett multihyresgästlager på ca 32 000 kvm. Kommer att miljöcertifieras enligt Breeam Very Good, 500 kw solceller på taket. Byggnaden ska stå klar i början av 2025.
Om- och nybyggnad av F-6 skola, Handskerydsskolan, Nässjö
Hus 1, nybyggnad av skola i tre (3) våningsplan, inrymmande lärosalar, grupprum, lärararbetsplatser, slöjdsalar, administrations- och personutrymmen samt länkbyggnad mot hus 2. Hus 2, nybyggnad av skola i två (2) våningsplan, inrymmande mottagningskök, matsal, lärosalar, grupprum, lärararbetsplatser och hiss. Hus 3, befintlig huskropp (tidigare benämnt hus 2) i två (2) våningsplan, ombyggnad för nya planlösningar. Inrymmer musik- och bildsal och fritidsutrymmen. Ombyggnation för ny fjärrvärme- och elcentral som ska försörja Hus 1-5. Hus 4, nybyggnad av sporthall i två (2) våningsplan, med tillhörande omklädningsrum, hiss och läktare. Hus 5, del av befintlig huskropp i ett (1) källarplan. Inrymmer befintligt skyddsrum i källarplanet. Miljöhus med garage, nybyggnad i ett (1) våningsplan. Förråd 1 och 2, nybyggnad i ett (1) våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Munksjöstaden,Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar 4-6 våningar, med ett underjordiskt garage. Avser även verksamhetslokaler.
Nybyggnad av bostäder samt förskola i Gislaved
Avser nybyggnad av ca 70 lägenheter, en förskola och ett parkeringshus under mark.
Nybyggnad av grundskola, grundsärskola och sporthall i Kortebo, Jönköping, etapp 1
Avser nybyggnad av grundskola 7-9, 450 elever, grundsärskola 7-9, 40 elever samt fullstor sporthall i etapp 1 av nybygnnation av Djupadalsskolan. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2093565 och 2093563.
Nybyggnad av demensboende i Eksjö
Avser nybyggnation av ett demensboende i Eksjö. Boendet kommer att ha 64 lägenheter i en våning.
Nybyggnad av skola, Bottnaryd
Nybyggnad av skola och sporthall med kapacitet för ca 250 elever i årskurserna F-6, samt rivning bef skola och sporthall. Inkl utemiljö och komplementbyggnader. Byggs enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnation och utveckling av Industribyn på Ljungarum i Jönköping.
Planer finns för en fastighet med 3-plan och en byggnadsarea (BYA) på ca. 1 500 m² med möjlighet att stycka av på olika sätt för en större flexibilitet. Tanken är att ytor om ca 150-200 m² för lager-/tillverkning tillskapas och som på ett enkelt sätt kan förändras för att skapa större gemensamma lokaler. Dessa lokaler ska dessutom ha ett entresol för personalytor.
Nybyggnad av kontor i Vaggeryd
Planer för nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Planer för nybyggnad av parkeringshus med ca 330 p-platser, samt affärslokal för ca 500 kvm i bottenvåning.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av F-6 skola, den gamla Hjortsjöskolan kommer att rivas innan byggnation av och en ny skola.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Anderstorp
Planer finns för nybyggnad av främst flerbostadshus. Ny detaljplan ska bidra till utformningen och genomförandet av den nya bebyggelsen. Inriktningen är bebyggelse av flerbostadshus som kommunen uppskattar kan inrymma ca. 70-100 bostäder.
Va-förnyelse vid Norra Strandgatan i Jönköping
Projektet omfattar VA-förnyelse i Norra Strandgatan, Östra Storgatan och Föreningsgatan med angränsande tvärgator. Arbetsområdet avgränsas av järnvägen i norr, hotellplan i väster, Undergången i öster och Östra Storgatan/ Föreningsgatan i söder. Målet med projektet är bygga ut ett nytt dagvattensystem för att minska belastningen på reningsverk och bräddningar ut i Vättern, samt att förnya ledningssystemet för dricks- och spillvatten. VA-entreprenaden omfattar ca 2 200 m ledningsgrav där befintligt system ska vara i drift under merparten av byggnationen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Västra staden i Nässjö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gränna Söder
Planer finns för ca 50 lägenheter,, upplåtelseform inte bestämd ännu. Kommer att bli flera etapper med troligen både hyresrätter och bostadsrätter. Etapp 2 Id 2054697 Etapp 3Id 2054702
Ny 50/20 station utanför Värnamo
Bredasten 50/20 kV ny station utanför Värnamo.
Nybyggnad av anpassad grundskola och kontorsbyggnad i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av en ny anpassad grundskola på tomten. Den kommer även innehålla nya lokaler för praktiska och estetiska ämnen vid Rosenlundsskolan. Den nya anpassade grundskolan dimensioneras för70 platser i årskurs 1-6 och 30 platser i årskurs 7-9.
Anläggning av västra Skeppsbroparken mm, Jönköping
Avser översiktligt byggnation av erosionsskydd, park, bryggor, va-anläggningar, ledningar och sanering av mark/ sediment.
Nybyggnad av industrihus i Rydaholm, Värnamo
Avser nybyggnad av industri för produktion samt kontor.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Planer för nybyggnad av 23 lägenheter i radhus samt komplementbyggnad. Bostäderna kommer att ha äganderätt.
Nybyggnad av förskola i Mullsjö
Syftet med planändringen är att möjliggöra en ny förskola på området för ca 120 barn att främst ersätta tre befintliga förskolor i Mullsjö kommun, Bullerbyn, Sagotrollet samt Tallkotten. Området som kommunen planerar ändra är beläget i nordvästra delen av Mullsjö tätort, på samma område som den befintliga förskolan Tallkotten
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök. Teknikrum på plan två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id 1574464, Id 1319043
Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av varuhus i Värnamo
Objektet är beläget i kvarteret Kalkstenen 3 i Värnamo, i anslutning till Riksväg 52/56/57. Projektet avser nybyggnad av handelshus för detaljhandel. Byggnaden utförs i ett plan samt med entresolplan för teknikutrymmen. Butiken omfattar 3000 kvm BYA och uppförs för Jula.
Nybyggnad av industri och kontor, Vetlanda
Avser nybyggnad av industri med kontor i 2 plan, Trucken 11 Vetlanda.
Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation och råvattenledning i Värnamo.
Nybyggnad av en reservkraftsystem (BESS) i Nässjö
Avser ett Battery Energy Storage System och omfattar projektering, leverans, installation, driftsättning, injustering och service av ett BESS som ska placeras i industriområdet i Norrboda.
Nybyggnad av LSS boende i Jönköping
Avser nybyggnad av Lss boende med 5st lägenheter, personal-, samt gemensamhetsytor. Dunkehalla.
Nybyggnad av affärshus i Eksjö
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av radhus i Bodafors
Avser nybyggnad av radhus med 10 lägenheter i markplan.
Nybyggnad av LSS boende i Vetlanda
Avser nybyggnad av ett LSS boende med 6 st lägenheter, verksamhetslokaler, personaldel samt miljöbyggnad. Även ny markanläggning på fastigheten med uteplatser, parkeringsplatser samt 1 st laddstolpe för el-bilar. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för nybyggnad av industribyggnad samt rivning samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Planen för nybyggnad av 8 st fristående villor i två våningar.
Nybyggnad av vagnhall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall för museum. Hallen kommer att ha 3 spår.
Nybyggnad av industrihus i Vetlanda
Nybyggnad av industrilokal med verkstad och personalutrymmen samt kontor.
Nybyggnad av stall och ridhus Huskvarna
Planer för nybyggnad av stall med 40 platser samt ridhus. Rivning av gamla stallet. Byggnationen indelas i två faser. Först byggs det nya stallet och det gamla rivs, följt av byggnationen av det nya ridhuset i den andra fasen. Klart våren 2026.
Ny luftledning utanför Värnamo
50kV VMON-ABYT anslutning ny station Bredasten
Nybyggnad av vagnhall/övningsanläggning i Jönköping
Nybyggnad av garage, vagnhall, övningsanläggning för räddningstjänsten, Jönköping.
Utbyggnad av allmän platsmark i Jönköping
Denna anläggningsentreprenad består i huvudsak av byggnation av Vaggerydsgatan, Tjärpappsgatan, Påsgatan, Bygatan inkl. ledningsarbeten.
Utbyggnad av kommunalt VA mellan Vaggeryd - Rastad, Etapp 2
Objektet avser nyförläggning av vatten- och avloppssystem fram till privata fastigheter. Nybyggnation av pumpstationer samt kanalisation för optokommunikation mellan pumpstationerna. Objektet omfattar, Jordschakt 43 000 m3, VA-ledningar 13 000 m, fyra (4) pumpstationer varav 3 med överbyggnad och servisanslutningar till 64 fastigheter. Projektet avser etapp 2 av 3 etapper.
Exploateringsområde för bostadshus i Vaggeryd
Avser exploatering av mark för bostadsområde. villor/radhus/kedjehus/flerbostadshus. Nybyggnad Ida 1198347
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus, Rolstorp 5:2.
Byggledare el, kraft och vägbelysning för Jönköping och Kalmar län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 2+1 år.
Nybyggnad av radhus i Landsbro
Avser nyproduktion av 4 (+2 option) marklägenheter i parhusform. Utformningen av bostäderna ska vara i parhusform med sammanhängande carportsdel. Storlek på bostäder ska vara 1 st 2 rok och 1 st 3 rok i respektive parhus
VA-förnyelse i Rosenborgsgatan i Huskvarna
Objektet avser VA-förnyelse i Rosenborgsgatan i centrala Huskvarna. Entreprenaden omfattar i stora drag ca 250 m ledningsschakt i centrumbebyggelse, provisoriskt vatten, trafikanordningar mark-, demontering, rivnings- och återställningsarbeten.
Nybyggnad av vårdhem i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lss boende.
Nybyggnad av maskinhall i Eksjö
Planer för nybyggnad av lager- och maskinhall.
Nybyggnad av personallokal i Mullsjö
Nybyggnad av personalutrymme med tillhörande verkstad.
Nybyggnad av parhus i Vetlanda
planer för nybyggnad av parhus.
Stängselåtgärder i Region Syd, etapp 3
I region södra och sydöstra; Rödeby, Diö, Önnestad, Östra Tommarp, Nässjö södra stambanan, Örsjö, Gnosjö.
Nybyggnad av gångbro i Jönköping
Entreprenaden omfattar nybyggnad av gångbro över Vistakullevägen vid Vista Kulle Naturreservat inklusive anpassning av gångvägar i anslutning till bro. Omfattar utöver leverans och montering av bron även nya grusgångar och nytt staket i anslutning till ny bro.
Nybyggnad av radhus i Korsberga
Avser nybyggnad av radhus och garage samt rivning av befintlig byggnad.
Nytt reservvattensystem vid Höglandssjukhuset Eksjö
Avser installation av ett nytt reservvattensystem omfattande reservvattentankar och tillhörande vattenreningsutrustning för Höglandssjukhuset i Eksjö. 2 st cylinderformade vattentankar av plast grävs ned och förläggs under mark utanför hus 34 mot Västanågatan. General/utförandeentreprenad med Rörentreprenören som Generalentreprenör (GE) och med El- & SÖV-entreprenörer som Underentreprenörer (UE). Sidoentreprenader (SE) för Mark- och Bygg handlas upp separat av beställaren
Nybyggnad av teknikhus och biodamm i Vetlanda
Avser rivning av betongbassänger och befintligt Teknikhus. Byggnation av nytt Reningsverk inklusive Teknikhus. Sanering av slam/förorenade massor i damm 1. Anläggande av ny dammvall i damm 1. Erforderliga inkopplingar mellan gamla och nya systemet gällande spillvatten, dricksvatten och el
Nybyggnad av pelletslager i Värnamo
Avser nybyggnad av pelletslager (30x80 meter) på Nydala 1.
Utbyggnad av gångbanor, parkyta mm i Jönköping
Avser anläggande av gångbanor, trädgropar, toppbeläggning samt en parkyta inom bostadsområdet Kungsängen.
Utveckling av strandpromenad längs Vätterstranden i Jönköping
Avser utredning för möjligheter och förutsättningar för att skapa en attraktiv strandpromenad längs Vätterstranden i Jönköping. Det geografiska området sträcker sig från Skeppargården i väster till Rosenlundsbacken i öster. Gestaltningsförslaget ska sedan ligga till grund för genomförandet av olika projekt utmed sträckan.
Nybyggnad av stålhall för lagring av förorenade massor vid avfallsanläggning i Vetlanda
Avser uppförande av en stålhall för lagring av förorenade massor. Stålhallen kommer uppföras som ett skärmtak med täckta gavlar på befintlig tät asfaltsyta/behandlingsyta på Flishult Avfallsanläggning i Vetlanda Kommun.
Nybyggnad av transformatorbyggnad för mottagningsstation 40/12 kV, Habo
Entreprenaden avser att uppföra en ny transformatorbyggnad, som avser inrymma torrisolerade krafttransformatorer. Mottagningsstationen Stora Kärr är beläget centralt i Habo kommun vid Slättens IP Munkaskogsvägen.
Utbyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Utbyggnaden omfattar en parkeringsyta med ladd stolpar samt belysning, inom området Hallbystugan Axamo.
Nybyggnad av lager i Jönköping
Planer för nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning.
Renovering av brygga i Huskvarna
Objektet avser rivning av befintlig brygga och uppförande av ny brygga på samma plats. Rivningen omfattar hela konstruktionen inklusive pålar och landfästen. Ny brygga utförs i tryckimpregnerat virke och förses med 36 st nya Y-bommar (35 st båtplatser). Grundläggning för brygga utförs med med skruvpålar och landfästen/grusskift utförs i platsgjuten betong. Nya grusvägar anläggs mellan landfästen/grusskift till brygga och befintlig grusväg. Ny väg anpassas i bredd efter landfäste till brygga.
Nybyggnad av batterilager 2 MW/2MWh, Habo Energi AB
Omfattar leverans och installation av ett batterilagringssystem med tillhörande abonnentstation för anslutning mot Habo Energi. Totalentreprenaden omfattar projektering, markentreprenad för fundamentering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av ett komplett batterilagringssystem.
Nybyggnad av gruppbostad i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Avser nybyggnad av ett kall förråd i anslutning till verksamheten.
Nybyggnad av skärmtak i Vetlanda
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ny tillgänglighetsbrygga vid Hätte badplats i Tranås
Avser köp av tillgänglighetsbrygga till Hätte badplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).