Aktuell nybyggnation i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av en högstadieskola för sju paralleller i åk 7-9 för ca 630 elever, högstadiesärskola för 30 elever samt storkök med kapacitet om 2400 portioner med tillhörande matsalar. Byggnaden uppförs i fem plan samt källarplan. En fullstor sporthall med omklädningsrum uppförs. Objektet avser även anläggning av utemiljö med bl.a. utelek på terrassbjälklag.
Nybyggnad av grundskola, grundsärskola och sporthall i Kortebo, Jönköping, etapp 1
Avser nybyggnad av grundskola 7-9, 450 elever, grundsärskola 7-9, 40 elever samt fullstor sporthall i etapp 1 av nybygnnation av Djupadalsskolan. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2093565 och 2093563.
Nybyggnad av skola i Ölmstad, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 90 barn och skola F-6 , 225 elever samt idrottshall och tillagningskök.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping
Planer på nybyggnation av 85 st miljöcertifierade hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Planer för nybyggnad av parkeringshus med ca 330 p-platser, samt affärslokal för ca 500 kvm i bottenvåning.
Va-förnyelse vid Norra Strandgatan i Jönköping
Projektet omfattar VA-förnyelse i Norra Strandgatan, Östra Storgatan och Föreningsgatan med angränsande tvärgator. Arbetsområdet avgränsas av järnvägen i norr, hotellplan i väster, Undergången i öster och Östra Storgatan/ Föreningsgatan i söder. Målet med projektet är bygga ut ett nytt dagvattensystem för att minska belastningen på reningsverk och bräddningar ut i Vättern, samt att förnya ledningssystemet för dricks- och spillvatten. VA-entreprenaden omfattar ca 2 200 m ledningsgrav där befintligt system ska vara i drift under merparten av byggnationen.
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i Jönköping
Avser nybyggnad av idrottshall samt skolkök med matsal. Slättenskolan Jönköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Nybyggnad av affärs- och kontorshus samt installation av solceller. Miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver
Ny 40/10 station i Jönköping
RAHM Ramsjöholm ny 40/10 kV STN.
Anläggning av västra Skeppsbroparken mm, Jönköping
Avser översiktligt byggnation av erosionsskydd, park, bryggor, va-anläggningar, ledningar och sanering av mark/ sediment.
Nybyggnad av vätgastankstation i Jönköping
Nybyggnad av vätgastankstation i logistikområdet Torsvik i Jönköping
Nybyggnad av reningsverk i Jönköping
Byggnaden som ska uppföras kommer att bestå av tre delar, intagsdel, kemikaliedel och personaldel med teknikutrymmen samt rivning av två fristående byggnader
Anläggande av transiteringsledning och byggnad för tryckstegringsstation i Jönköping
Avser mark-, anläggnings- och byggarbeten för nybyggnad av: • Ny fjärrvärmeledning DN300 mellan Jordbron och Hedenstorp, ca 3 km, huvuddel 1 • Byggentreprenad för en tryckstegringsstation Hedenstorp, huvuddel 2 Ledningsarbeten i huvuddel 1 ska utföras etappvis, med etapper om längst 400 m på platser med allmän trafik.
Nybyggnad av industrihus i Jönköping
Planer för nybyggnad av industribyggnad samt rivning samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av stall och ridhus Huskvarna
Planer för nybyggnad av stall med 40 platser samt ridhus. Rivning av gamla stallet. Byggnationen indelas i två faser. Först byggs det nya stallet och det gamla rivs, följt av byggnationen av det nya ridhuset i den andra fasen. Klart våren 2026.
Nybyggnad av vagnhall/övningsanläggning i Jönköping
Nybyggnad av garage, vagnhall, övningsanläggning för räddningstjänsten, Jönköping.
Utbyggnad av allmän platsmark i Jönköping
Denna anläggningsentreprenad består i huvudsak av byggnation av Vaggerydsgatan, Tjärpappsgatan, Påsgatan, Bygatan inkl. ledningsarbeten.
Nybyggnad av LSS boende i Jönköping
Avser nybyggnad av Lss boende med 5st lägenheter, personal-, samt gemensamhetsytor. Dunkehalla.
VA-förnyelse i Rosenborgsgatan i Huskvarna
Objektet avser VA-förnyelse i Rosenborgsgatan i centrala Huskvarna. Entreprenaden omfattar i stora drag ca 250 m ledningsschakt i centrumbebyggelse, provisoriskt vatten, trafikanordningar mark-, demontering, rivnings- och återställningsarbeten.
Nybyggnad av bussgata i Jönköping
Objektet avser nybyggnad av bussgatan mellan Regementsgatan och Psykiatrivägen Jönköping. Bussgatan kommer i sitt färdiga utförande avlasta rondellen vid Batterigatan.
Nybyggad av drivmedelsmack samt vägrestaurang i Jönköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av drivmedelsmack samt en vägrestaurang. Omfattning oklar.
Utbyggnad av gångbanor, parkyta mm i Jönköping
Avser anläggande av gångbanor, trädgropar, toppbeläggning samt en parkyta inom bostadsområdet Kungsängen.
Utbyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Utbyggnaden omfattar en parkeringsyta med ladd stolpar samt belysning, inom området Hallbystugan Axamo.
Renovering av brygga i Huskvarna
Objektet avser rivning av befintlig brygga och uppförande av ny brygga på samma plats. Rivningen omfattar hela konstruktionen inklusive pålar och landfästen. Ny brygga utförs i tryckimpregnerat virke och förses med 36 st nya Y-bommar (35 st båtplatser). Grundläggning för brygga utförs med med skruvpålar och landfästen/grusskift utförs i platsgjuten betong. Nya grusvägar anläggs mellan landfästen/grusskift till brygga och befintlig grusväg. Ny väg anpassas i bredd efter landfäste till brygga.
Leverans av mindre bensinelverk, Jönköpings kommun
Avser att komplettera med 20 mindre elverk för användning vid krishantering o olyckor och annan kris. Dessa elverk ska drivas av bensin eller motsvarande
Rivning och nybyggnad av toaletter i Jönjöping
Avser två nya toalettbyggnader samt rivning av befintliga. Toalettbyggnaderna ska uppföras på följande platser: • nationalparkens huvudentré • sekundärentré Östra Rockne
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad på panncentral i Jönköping
Avser byte av panncentral.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).