Aktuell nybyggnation i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av grundskola i nordvästra delen av Värnamo stad med plats för ungefär 500 elever. Upphandlas tillsammans med . 1636458, 1033873, 1610330
Nybyggnad av förbifart vid Bor
Ombyggnad till mötesfri väg. Ny förbifart väster om Bor och öster om Voxtorp med en anslutning till nuvarande väg 27 söder om Voxtorps kyrka.
Nybyggnad av verksamhet, detaljhandel, kontor mm i Värnamo
Planen syftar till att på fastigheten Kalkstenen 3 möjliggöra etablering av verksamhet med detaljhandel, kontor och verksamheter med begränsad påverkan på omgivningen. Fastigheten Kalkstenen 3 består av cirka ett hektar stort landområde.
Nybyggnad av bostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av bostäder i Rydaholms tätort.
Rivning och nybyggnad av bostäder i Värnamo
Detaljplanen syftar till att befintlig fastighet på Aftonfalken 1 i Värnamo rivs för att möjliggöra för ca 60 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Helmershus
Planerat projekt. Ca 35 enfamiljshus/villor. Exploatering: 2083925
Nybyggnad av lager i Värnamo
Avser nybyggnad av lager .
Nybyggnad av bostäder och centrumändamål i Värnamo
Planen syftar till att möjliggöra en centrumförtätning med centrumändamål och bostäder.
Ny- och ombyggnad av kraftförsörjning i Värnamo
Avser ny och ombyggnad av kraftförsörjning, ny reservkraft och mottagningsstation, transformatorer, kontrollsystem mm inom Värnamo Sjukhus. Byggnation av ny byggnad för kraftförsörjning finns på projekt ID 2117704.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en huskropp byggd i vinkel. Växjövägen/Smålandsgatan
Nybyggnad av bostäder i Värnmo
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Byggrätten medger ett tillskott av ca 25 lägenheter per bostadsenhet.
Ny pumpstation, reservtäkt Hindsen, Värnamo
Omfattar ny pumpstation och råvattenledning i Värnamo. Upptaget i kommunens investeringsplan 2018-2022.
Nybyggnad av kvartersmark för bostadsbebyggelse i Värnamo
Avser befintlig bebyggelse ska kompletteras med ny kvartersmark för bostäder samt ytor för gator, vägar, dagvattenhantering och tekniska anläggningar.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av förskolan med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Planer för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av parhus i Åminne, Värnamo
Avser nybyggnad av 8 parhus Helmershus 6:16,6:130,6:129,6:128,6:127,6:125,6:124.
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd, samt tillagningskök. Teknikrum på våning två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id: 1301192, Id 1574464
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser nybyggnad av radhus, samt förråd.
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök. Teknikrum på plan två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id 1574464, Id 1319043
Nybyggnad flerbostadshus i Rydaholm, Värnamo kommun
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt lägenhetsförråd, cykelgarage och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus, samt rivning.
Anläggande av överföringsledning i Herrestad, Värnamo
Avser anläggande av va-ledning mellan Kärda och Herrestad, Värnamo.
Nybyggnad av gruppbostad i Värnamo
Avser nybyggnad av vårdboende med 6 lägenheter.
Exploatering av bostadsområde i Helmershus
Avser exploatering av nytt bostadsområde, ca 35 villatomter. Nybyggnad:
Nybyggnad av tomter för villabebyggelse i Värnamo
Planen syftar till att tillskapa ytterligare tomter för 8 enfamiljshus i Värnamo tätort. Det sker genom en förtätning av befintlig villabebyggelse.
Exploateringsarbeten i Bor, Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2018-2022.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Avser anläggande av avloppspumpstation inklusive markarbeten. Pumpstationen kommer att få avloppsvatten från Hånger, Åminne och det nya bostadsområdet som byggs utmed riksväg 27.
Nya busshållplatser samt pendlarparkering i Forsheda
Två nya busshållplatslägen, pendlarparkering, gång- och cykelväg. Ingår i SÅS, paket 4.
Nybyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri, logistikbyggnad med kontors- och personalutrymmen.
Nybyggnad av plank i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av regionnätstationsbyggnad, anläggande av parkeringsplatser samt marklov och rivning.
Nybyggnad av toalett i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad på trafikverkets rastplats, samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak över befintlig entré, samt ny skylt.
Nybyggnad av panncentral i Värnamo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av panncentral/container med tillhörande oljetank t.o.m. 31 december 2024.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tillfällig förskola, paviljonger.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Ansökan om anläggande av parkeringsplatser,Höken 4 Och Värnamo 14:37.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av gc-väg i Värnamo
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Toalett vid skateparken i Värnamo
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
382Nybyggnad av reservkraftverk i Värnamo
Avser uppförande reservkraftverk Klyman 3 samt demontera befintligt reservkraftverk.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.