Aktuell nybyggnation i Dalarnas län

Avesta (12)
Borlänge (24)
Falun (16)
Gagnef (4)
Hedemora (3)
Leksand (9)
Ludvika (11)
Mora (5)
Orsa (4)
Rättvik (4)
Säter (5)
Vansbro (1)
Älvdalen (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av datacenter i Falun
Avser nybyggnad av serverhall, teknikutrymmen och ställverk. Det nya datacentret byggs liksom det befintliga i trä, med stomme, innerväggar och tak av korslimmat trä och limträ.
Nybyggnad av särskilt boende i Orsa
Det särskilda boendet ska omfatta 108 nya lägenheter, varav 18 korttidsboenden. Utemiljön omfattas bland annat av omledning och kulvertering av Skyttolabäcken, anläggning av en vattenspegel, byggnation av gång- och körytor samt parkeringar.
Nybyggnad av biogasanläggning i Borlänge
Planer finns för en biogasanläggning vid Fågelmyra i Borlänge.
Ny station Gäddtjärn
Gäddtjärn ny 400 kV-station ansl CL4 och förnyelse EK4 Djurmo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark.
Nybyggnad av skola i Gagnef
Nybyggnad av skola och förskola samt rivning av skola/förskola.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Ca 100-150 bostäder planeras att byggas i området som är 7 600 kvm stort.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Sundborn, Falun
Befintlig skola och intilliggande förskola i Sundborn ska rivas och ersättas med en nybyggd skola med tillhörande förskola, idrottshall samt tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet.
Nybyggnad av polishus i Borlänge
Avser nybyggnad av polishus centralt i Borlänge som ska ersätta nuvarande polishus. Polismyndighetens verksamhet i Borlänge ska inrymmas i den nybyggda lokalen som ska vara anpassad efter Polismyndighetens nuvarande behov med en ökad kapacitet och en flexibilitet som ska tillgodose Polismyndighetens krav. Huset kommer att bestå av en garagedel under mark, en verksamhetbyggnad i tre plan ovan mark för verksamheten som omsluter en avgränsad och skyddad ¨gård¨. Övriga verksamhetsspecifika funktioner är bland annat arrest, vapenvalv och skjutbana.
Nybyggnad av vårdbostäder i Hästberg, Falun
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bedriva förskola och bygga vårdbostäder i området. Planområdet ligger i Falu tätort i stadsdelen Hästberg vid Blomstervägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av 44 bostadsrätter på Maximparkeringen i Borlänge. Ytterligare 2 etapper planeras.
Nybyggnad av avfallscentral för Mora lasarett
Avser ny avfallscentral för Mora lasarett samt att säkerställa produktion av kyla till lasarettet i och med byggnation av en kylcentral och att säkerställa värmeproduktion till lasarettet i form av en ny oljepanna i befintlig panncentral i och kring hus 22 vid Mora lasarett.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Planer finns för nybyggnation av flerbostadshus/radhus/parhus/villor i Stora Hillänget i Ludvika. Byggrätt: Cirka 21 500 m² bruttoarea.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av cirka 62 lägenheter.
Nytt järnvägsspår förbi Rämshyttetunneln
En ny jänvägssträcka på cirka 900 meter ska dras förbi Rämshyttetunneln. Därefter kommer det befintliga spåret genom tunneln tas bort och tunneln sättas igen.
Nybyggnation av bostäder i Ludvika
Exploatering och sanering finns på id: 1616863.
Förtätning med bostäder i Avesta
Syftet med planändringen är att skapa mer byggrätt för flerbostadshus på fastigheten och göra det enklare att uppföra eventuella komplementbyggnader till bostadshus inom fastigheten. Bakgrunden till planändringen är fastighetsägarens vilja att tillskapa fler bostäder i flerbostadshus inom fastigheten Majsen 3
Nybyggnad av lägenhetshotell och p-garage i Lindvallen
Avser nybyggnad av lägenhetshotell och p-garage
Nybyggnad av överföringsledning i Hedemora kommun
Avser nybyggnation av överföringsledningar för dricks- och spillvatten mellan områdena Nordansjö, Pershyttan, Viggesnäs och Hamrevägen i Hedemora kommun.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 3 st. fritidshus (24 lgh), 3 st carportlängor, teknik- och miljöhus samt 2 st förråd.
Nybyggnad av ekoby i Grangärde, Ludvika
Avser nybyggnation av ekoby i Grangärde. Omfattning oklar.
Nybyggnad av mindre handelsområde i Ludvika
Planen medger ett mindre handelsområde i den södra delen av Stora Hillsänget.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av affärshus i Leksand
Nybyggnad av ICA-butik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Nybyggnation av flerbostadshus. Avser Avesta Rundstycket 8 samt Avesta Fryken 1 & Avesta Skillingen 8 Dalern 1.
Utförande av bottenförlagda sjöledningar i Falun
Avser utförande av bottenförlagda sjöledningar för processvatten, dricksvatten och kanalisation för optofiber. Sträckan utgör en etapp i ett projekt för att förse EcoDataCenter (EcoDC) i Falun med processvatten och för att förstärka kommunens ledningsnät för dricksvatten. I sydväst (Herrhagssidan) utförs landanslutningen med styrd borrning, östra anslutningen (Vattenverkssidan) utförs med grävning.
Nybyggnad av idrottshall i Falun
Nybyggnad av multihall.
Nybyggnation av stationsbyggnad i Hedemora
Avser ny stationsbyggnad i anslutning till befintligt ställverksområde P5 Vikmanshyttan.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Vildhem Bostadsutveckling avser på område förvärvat av Idre Fjäll utveckla nytt bostadsområde om ca 80 bostäder totalt. Denna ansökan avser etapp 1 innehållande total 19 bostäder. De 19 bostadsrättslägenheterna fördelas på 2 hustyper, parhus samt enfamiljshus. En separat marklovsansökan har inskickats för hela området, alla fyra etapperna.
Nybyggnad av parhus i Ludvika
Nybyggnad av parhus.
Ny gång- och cykeltunnel i Säter
Nybyggnation av bro över GC-väg vid väg 70 i Säter. GC bron ska anpassas till befintlig GC-väg under järnvägen som färdigställs i början av 2023. En ramp, hiss och bred trapp byggs mot Järnvägsgatan/Salutorget. En trappa och befintlig port under väg 70 rivs.
Nybyggnad av stugby i Leksand, etapp 2
Nybyggnad av fritidshus, förtätning av leksandsbyn med 25 st stugor, uppdelat i två etapper. Andra etappen planeras ca 14-15 stugor . Etapp 1: 2255205
Nybyggnad av stugby i Leksand, etapp 1
Nybyggnad av fritidshus, förtätning av leksandsbyn med 25 st stugor, uppdelat i två etapper. Första etappen planeras ca 15 stugor ink infrastruktur och VA. Etapp 2: 2257322
Nybyggnad av industri i Smedjebacken
Planer finns för uppförande av sorteringshall. Det blir en befintlig tältlösning.
Nybyggnad av parhus i Falun
Nybyggnad av 11 parhus (22 lägenheter) samt parkering, plank/mur.
Nybyggnad av radhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 19 st radhuslägenheter i Jakobsdalen, Brf Oscinen.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Objektet avser nybyggnad av gruppbostad med sex lägenheter och gemensamhetslokaler för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Objektet omfattar även personalutrymmen, driftutrymmen och komplementbyggnader.
Nybyggnad av ambulansstation i Vansbro
Avser nytt ambulansgarage för Region Dalarna. En ny byggnad i två plan ansluts mot befintlig byggnad. Plan ett har en area på cirka 260 kvm BTA. Plan två har en area på cirka 240 kvm BTA.
Nybyggnad av utomhusspår för godsvagnar mm i Borlänge
Avser utomhusspår för godsvagnsreparationer och lokverkstad för 2 platser
Nybyggnad av särskilt boende i Borlänge
Nybyggnad av SoL-boende. Projektet avser tolv stycken lägenheter anpassade för vuxna med särskilt stöd. Detta är en ramupphandling som upphandlades tillsammans med 2135588,2100254.
Nybyggnad av parhus i Stora Skedvi, Säter
Planer finns för nybyggnation av parhus i Skedvi Kyrkby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av flerbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av bostäder samt GC-väg i Skogsbo, Avesta
Planens syfte är att möjliggöra försäljning av kommunal mark så att fastigheten Skogsbo 30:3 får en ändamålsenlig storlek i förhållande till befintliga byggnader. Detaljplanen möjliggör även att en ny gång- och cykelväg kan anläggas direkt utanför det aktuella planområdet och knytas ihop med befintlig gång- och cykelväg längs hela Brunnsvägen till Skogsbo skola. Brunnsvägen i Skogsbo ligger ca 3 km nordöst om Avesta centrum. Området omfattar ca 1 ha.
Nybyggnad av trygghetsboende i Svärdsjö
I Svärdsjö planerar Bya Bo att bygga trygghetsboende till hösten. Planerna har offentliggjorts i media men försäljning av bostäder eller byggnation är ännu inte påbörjat. Rivning finns på id: 2073608
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Antal lägenheter ej fastställt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Nybyggnad av flerbostadshus. 16 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Borlänge
Nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av restaurang mm i Sälen
Planer finns på flyttning av infartsväg, nybyggnad av restaurang och skidshop.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orsa
Planerade bostadsrätter, 13 lgh som byggs i trä.
Nybyggnad av industri och kontor i Djurås, Gagnef
Avser nybyggnad av lokaler för Helob Bygg i det nya handelsområdet Stortäppa i Djurås.
Nybyggnad av föreningslokal i Borlänge
Avser nybyggnation av en byggnad i ett plan om ca 800 kvm med tillhörande komplementbyggnad (”Föreningslokalen Pranses”). Entreprenaden innefattar även mark och anläggningsarbeten av utemiljö. Föreningslokalen Pranses ska nyttjas som samlingslokal för föreningar och innehålla bl.a. omklädnings- och duschrum, toaletter, förråd, kansli m.m.
Nybyggnad av tryckstegringsstationer vid överföringsledning mellan Orsa och Grönklitt
Avser nybyggnad av 4 st tryckstegningsstationer, exkl process, vid överföringsledning Orsa-Grönklitt. Processinstallation utförs av Lars Järlefors AB
Utbyggnad av VA- ledning i Hedemora
Avser nybyggnad av vatten och spillvattenledningar till fastigheter i områdena Hamre och Bergbacken i Hedemora kommun.
Nybyggnad av industri i Avesta
Industrimark till salu.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industri-/lagerlokaler.
Nybyggnad av tandvårdshus i Falun
Folktandvården Britsarvet flyttar permanent till Folktandvården Bergmästaren i väntan på nytt Tandvårdshus i Falun. Beslutet är ett första steg i den kommande byggnationen av Tandvårdshus Falun och sammanslagningen av Faluklinikerna.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall med plats för 30 hästar, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel vid Mora Noret
Ny GC-tunnel med anslutningar vid Solgärdsvägen. Bandel 331, 179+700 km - 179+900 km.
Nybyggnad av godsterminal i Avesta
Nybyggnad av Lng-terminal inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Nybyggnad av LSS boende med 6 platser. Detta är en ramupphandling och upphandlades tillsammans med 2135588, 2100207.
Nybyggnad av industri i Enviken
21221 m2 samt 9741 m2 ledig mark.
Leverans av 5 stycken 32ONAN/40ONAF MVA transformatorer, Falu Energi och Vatten AB
Avser leverans av 5st stycken 32ONAN/40ONAF MVA- transformatorer som skall levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick. Leveransen omfattar: • tillverkning, leverans och montering av två (2) transformatorer till transformatorstation Ingarvet Västra, • tillverkning, leverans och montering två (2) transformatorer till transformatorstation Ingarvet Östra samt Leveranstider: Ingarvet Västra och Ingarvet Östra: 2023-11-15. Falu Västra: 2024-05-03.
Nybyggnad av parhus i Borlänge
Nybyggnad av tvåbostadshus 5 st.
Nybyggnad av industriområde i Malung
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya industritomter och gator i anslutning till befintlig verksamhet. Området är beläget på del av Lima besparingsskog S:1.
Nybyggnad av industrihus i Rättvik
Nybyggnad industri. Timmringshall.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industri-/lagerlokal.
Nybyggnad av parhus i Falun
5 st parhus med totalt 10 st lägenheter om 3 rum och kök på 76 kvm.
Nybyggnad av parhus i Knutsbo, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av bostadsrätter i form av parhus.
Nybyggnad av dagvattenledningar och översvämningsskydd i Björbo, Gagnefs kommun
Avser anlägga dagvattenledningar, diken och utjämningsdammar i Björbo, Gagnefs kommun.
Nyanläggning av vattenledningar från Spraxkya-Floda by i Borlänge
Avser nyanläggning av vattenledningar från Spraxkya-Floda by i Borlänge.
Nybyggnad av bostadsrätter i Idre Himmelfjäll
Avser nybyggnation av 8 bostadsrättslägenheter på Idre Himmelfjäll.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Nybyggnad av solcellspark i Gagnef
Nybyggnad av solcellspark.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge. Detaljplan finns.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av va-ledning i Avesta
Strandskyddsdispens gällande anläggning av ny huvudledning mellan hede och by, avesta kommun.
Nybyggnad av grupphus i Leksand
Nybyggnad av 3 en/tvåbostadshus, garage/carport Västanvik 117:15,117:14,101:3.
Nybyggnad av parhus i Malung
Objektet avser nybyggnad av ett bostadshus med 4 lägenheter i ett plan.
Nybyggnad av stugby i Leksand
Nybyggnad av 4 fritidshus, gäststuga, carport och bastu Tällberg 13:140,13:122,13:136,13:138.
Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Avser ca 32 ha ledig industrimark.
Nybyggnad av butik i Malung
Nybyggnad av sportshop på Västra Sälen 5:117.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industri/-lagerlokal.
Nybyggnad av kontor i Malung
Nybyggnad av kontorsbyggnad, om- och tillbyggnad av bef. byggnad samt rivning av del av byggnad och uthus.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Malung
Rivning av förråd på Gusjön 4:269 samt Nybyggnad av garage med kontor på Gusjön 4:65.
Leverans av 2 stycken 10 MVA- transformatorer till Falu Elnät AB
Avser leverans av två stycken 10 MVA- transformatorer som skall levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Nybyggnad av parhus i Idre
Nybyggnad parhus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av väg i Avesta
Detaljplanens syfte är att binda ihop industrier i Krylbo med Källhagens industriområde samt väg 68 och därigenom avlasta centrala Krylbo från tung trafik och buller. Detta görs genom att möjliggöra en ny väg, Lerbäcksleden.
Nybyggnad av vattenverk i Säter
Uppförande av en vattenverksbyggnad med två integrerade reservoarer på fastigheten Säter Ulvhyttan 7:15.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industri-/lagerlokal. Start och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av lagerbutik i Älvdalen
Tillbyggnad av ny entré samt skärmtak. Rivning av befintlig lagerhall samt nybyggnad av ny lagerhall.
Nybyggnad av trafikrestaurang i Falun
Trafikrestaurang som ska återuppbyggas efter brand. Rivning utförs på id: 2189058
Nybyggnad av industrihus i Rättvik
Tillbyggnad av tre virkestorkar.
Nybyggnad av servicebyggnad i Leksand
Nybyggnad av nya campingplatser samt 3 servicehus och däribland butik/reception.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).