Aktuell nybyggnation i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Nybyggnad av fabrik i Mora
Tidiga planer. Avser nybyggnad av naturgasutvinnings fabrik.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende, bostäder mm i Mora
Planen anger bostäder som den huvudsakliga markanvändningen inom planområdet. Kvarteret längst i norr planläggs för bebyggelse i upp till tre våningar i form av flerbostadshus, centrumfunktioner samt vård- och omsorgsboende. I det mittersta kvarteret möjliggör planen för flerbostadshus och småhus i två till tre våningar. För det södra kvarteret regleras byggrätt och utformning för småhus i upp till två våningar
Utbyte av ställverk i Mora
Utbyte av utbrett ställverk 85 till ställverk 95.
Nybyggnad av förskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av förskola på Tuvanområdet i Mora. Det finns stora behov av nya och utökade förskolelokaler. Förslaget innebär en utökning från två avdelningar till sex.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Markanvisning. Exploatering finns på projektid: 1522606
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av bilhall i Färnäs, Mora
Avser nybyggnad av bilhall för Mora Motorcenter vid Färnäs Kvarn i Mora.
Nybyggnad av idrottshall i Mora
Nybyggnad av idrottshall.
Exploatering av industriområde i Mora
Projektet avser utbyggnad av industriområdet på Örjastäppan i Mora. Arbetet omfattar iordningställa vägar, VA, kraft, fjärr, gatubelysning, bullervall, kanalisation för fiberförläggning samt fördröjningsmaskin för dagvatten.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Nybyggnad av GC-väg i Mora
Längs med Östnorsvägen ska det mellan befintlig gångtunnel och industrierna byggas en gång och cykelväg med belysning.
Nybyggnad av lager i Mora
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av tunnel i Mora
Nybyggnad av skidtunnel. Mark och broarbeten.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av butik i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skidbod/butik.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och anmälan för installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av omklädningsrum.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.