Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parhus i Falun
Nybyggnad av 11 parhus (22 lägenheter) samt parkering, plank/mur.
Nybyggnad av stationärt batterilager i Falun
Avser nytt storskaligt stationärt batterilagersystem (BESS-anläggning) och placeras i anslutning till kraftvärmeanläggningen vid Västermalmsverket i Falun.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad samt marklov för trädfällning.
Nybyggnad av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av bostadsområde i Falun
Herrhagsskogen är Faluns nya bostadsområde. Området ligger cirka tre kilometer nordväst om Falu centrum, mellan Herrhagsvägen och Björklunden. Totalt innehåller området 55 villatomter och för att få en mer blandad bebyggelse finns även möjlighet att bygga till exempel flerfamiljshus, vårdboende eller skola.
Nybyggnad av trygghetsboende i Svärdsjö
I Svärdsjö planerar Bya Bo att bygga trygghetsboende till hösten. Planerna har offentliggjorts i media men försäljning av bostäder eller byggnation är ännu inte påbörjat. Rivning finns på id: 2073608
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med carport (26 lgh).
Nybyggnad av idrottshall i Falun
Nybyggnad av multihall. Öppen hall.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av datacenter i Falun
Nybyggnad av nytt datacenter och reservkraftbyggnad.
RFI avseende dialog med potentiella samarbetspartners för att stärka elnätet i Dalarna
Ellevio söker dialog med potentiella samarbetspartners för att genomföra kablifieringsprojekt i Dalarna.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av batterilager intill ett ställverk.
Nybyggnad av restaurang i Falun
Avser nybyggnad av MC Donalds restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nbyggnad av industribyggnad samt rivning samt komplementbyggnad samt förråd/lager/garage, ny entré.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 2 hektar ledig mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av 42 st övernattningslägenheter.
Nybyggnad av hoppbacke i Falun
Nybyggnad av ungdomshoppbackar (k5, k35, k60).
Nybyggnad av idrottshall i Sundborn, Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ytterligare en idrottshall i anslutning till befintlig idrottshall vid skolområdet i Sundborn.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar till Östra Falun, etapp 1
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en vattenledning samt förnyelse av befintliga spillvattenledningar såväl trycksatta som självfallsledningar, utöver det skall också befintliga vattenledningar förnyas. Entreprenaden innefattar korsande av järnväg genom borrning. En reglerbyggnad för dricksvatten skall uppföras söder om järnvägen. Entreprenaden omfattar även reinvestering av VA-ledningar samt 10 kV markförlagd elledning.
Nybyggnad av bensinstation i Falun
Nybyggnad av bensinstation.
Anslutning till bottenförlagda sjöledningar i Falun
Anslutning till sjöledningar för processvatten, dricksvatten och kanalisation för optofiber. Sträckan utgör en etapp i ett projekt för att förse EcoDataCenter (EcoDC) i Falun med processvatten och för att förstärka kommunens ledningsnät för dricksvatten.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Projektet avser nybyggnation av 3 m bred gång- och cykelväg. VA-arbeten ska utföras; ny dagvattenledning samt nya spill- och vattenanslutningar till fem fastigheter. Längd på gång- och cykelväg längs banvallen: ca 1100 m, total längd på gång- och cykelväg längs Bastuvägen: ca 120 m.
Nybyggnad av batterilager i Falun
Avser nybyggnad av batterilager. (kontainer med en elkiosk). Planer finns för nybyggnad av plank/staket.
Utbyggnad av el- och optokablar i Sundborn - Hobborn
Falu Elnät AB (nedan Falu Elnät) skall förlägga el och optokablar i Hobborn, ett område mellan Sundborn och Skuggarvet i Falu kommun, för att förstärka ledningsnätet samt ansluta och förbereda för nya kunder i stadsnätet. Nyförläggning av enbart opto blir ca 1,5 km, subkanalisation av befintliga ledningar blir ca 4,8 km, samförläggning av el och opto blir ca 6 km.
Ny- och ombyggnad av pumpstationer i Falun
Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar. Pumpstation PST Östra Främby Skolan: Objektet avser nybyggnation av en avloppspumpstation. Pumpstationen avser att ersätta en äldre pumpstation, på en ny plats i närheten av den äldre stationen samt ny inloppsbrunn. Pumpstation Säckan, Svärdsjö: Objektet avser ombyggnation av en avloppspumpstation. Befintlig överbyggnad, betonggolvplan, rörgalleri, pumpar och el-automatik skall ersättas.
Anläggande av gång- och cykelväg i Falun
Nybyggnation av gång- och cykelväg på befintlig väg i stadsdelen Ingarvet i Falu kommun. Bilvägen ska smalnas av till fördel för GC-väg. Bilvägen ska samtidigt få ny beläggning. Rännstensbrunnar ska flyttas till nytt läge längs ny kantsten.
Nya lagertält till avfallsanläggningen i Falun
Avser två fabriksnya lagertält med en sammanlagd markareal om 600 m2 till Falu Avfallsanläggning i Falu kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).