Aktuell nybyggnation i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Falun
100-150 nya bostäder planeras på och vid Rolf Ericson Bils nuvarande område i stadsdelen Haraldsbo i Falun.
Om- och tillbyggnad av konserthall i Falun
Avser om- och tillbyggnad av Kristinehallen med lokaler för salsmusik och evenemang, repetitionslokaler, kontor och personalutrymmen. Tillbyggnaden blir på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av affärslokaler i Falun
Avser nybyggnation av samhällsverksamheter och offentliga kontor.
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industrifastighet med tillhörande kontor för Falu Plast AB.
Nybyggnad av flerbostadshus i Surbrunnshagen, Falun, etapp 2
Avser nybyggnation av 140 lägenheter i 7 huskroppar. Furiren innefattar sex flerbostadshus i massivträ och ett i klimatförbättrad betong.
Nybyggnad av förskola i Surbrunnshagen, Falun
Avser ny förskolebyggnad om ca: 2300m2 fördelat på två plan för att inrymma åtta förskoleavdelningar och tillhörande kringfunktioner. Ingår gör även en anpassad utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planer finns på 20-25 lägenheter. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder i fem våningar vid Kyrkbacksvägen.
Nybyggnad av vårdboende, trygghetsboende mm i Borgärdet, Svärdsjö
Planerad ny bebyggelse som detaljplanen möjliggör är tänkt att bestå av två nya sammanlänkade bostadshus för trygghetsboende samt en påbyggnad av delar av befintlig byggnad med en våning.
Nybyggnad av industrihus i Falun, et 1
Avser nybyggnad av industribyggnader som kommer vara uppdelat i 3 olika byggnader som kommer vara i tre etapper. Första etappen 1000 kvm. Andra etappen 1100 kvm Tredje etappen 600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till att uppföra ett nytt flerbostadshus på parkeringsytan i hörnet Norra Järnvägsgatan/Tegelvägen. Detaljplanen omfattar även befintliga lokaler som idag nyttjas för livsmedelshandel, gym och kontor. Planen ger med en större byggrätt för centrumändamål även utrymme för en utveckling av befintlig verksamhet i området.
Nybyggnad av parhus i Falun
Avser nybyggnad av 38 lägenheter i Surbrunnshagen, Falun. Uppförs som SHH:s koncepthus Duplex som utgör parhus om två våningar med en lägenhet på respektive plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förslag finns på bostäder i Vasaparken.
Utökning av industriområde i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Ingarvets industriområde.
Nybyggnad av seniorbostäder i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 36 lägenheter med en total boarea på 2 112 m2 för +55 och planeras stå klara 2021. De tre huskropparna, som byggs enligt deras koncept Nova, kommer att byggas samman med en vinterträdgård.
Nybyggnad av djursjukhus i Falun
Avser nybyggnad av djursjukhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus (30 lgh) i 2,5 våning.
Nybyggnad av trygghetsboende i Falun
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 27 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Nybyggnad av 26 bostadsrätter.
Flödesfrämjande åtgärder vid Korsnäs kraftstation
Projektet syftar till att utöka den befintliga avbördningskapaciteten för Korsnäs kraftstation och målet är att anläggningen ska kunna avbörda 100-års flödet på, ett betryggande sätt. Vidare ska anläggningens intagskanaler förstärkas.
Nybyggnad av fotbollshall i Falun
Planer finns för fullstor fotbollshall för träning året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Sundborn
Hultqvist fastigheter bygger i Sundborn bostadsrätter vid Bjungnäsvägen, försäljning har skett men om byggnationen är påbörjad är ej fastställd.
Nybyggnad av trygghetsboende i Svärdsjö
I Svärdsjö planerar Bya Bo att bygga trygghetsboende till hösten. Planerna har offentliggjorts i media men försäljning av bostäder eller byggnation är ännu inte påbörjat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av tandvårdshus i Falun
Folktandvården Britsarvet flyttar permanent till Folktandvården Bergmästaren i väntan på nytt Tandvårdshus i Falun. Beslutet är ett första steg i den kommande byggnationen av Tandvårdshus Falun och sammanslagningen av Faluklinikerna.
Anläggande av gc-väg, grönytor mm i Falun, etapp 2
Del av den befintliga Vasaparken ska byggas om till en aktivitetspark med klättervägg, sittbänkar, grönytor, och gångvägar. Totalytan omfattar ca 13.000 m2
Nybyggnad för verksamhetsindustri i Falun
Avser planläggning för verksamheter. Omfattning oklar.
Nybyggnad av stugby i Falun
Avser nybyggnad av sju övernattningsstugor.
Nybyggnad av stugby i Falun
Bygglov för nybyggnad av fem övernattningsstugor samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av 42 st övernattningslägenheter med tillhörande carport/förråd.
Nybyggnad av gruppbostad i Falun
Nybyggnad av gruppboende med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Nybyggnad av skolgård i Falun
Efter skolavslutningen 2021 startas huvuddelens arbete med sanering av marken (ca 2 500 kvm) och sedan byggnation av den nya skolgården. Entreprenör anlitas från ett samverkansavtal som kommunen utlyst. Det finns på projektid: 1614215.
Nybyggnad av avfallsanläggning i Falun
Planen avser nybyggnad av avfallsanläggning. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av utbildningslokal i Falun
Nybyggnad av utbildningslokal och anläggande av parkering.
Installation av 3 st fjärrvärmecentraler i Falun
Avser installation av tre nya undercentraler inkl. styr- och övervakning, uppkoppling av styr och övervakningssystem. Entreprenaden är uppdelad i två delar: Del 1: Alla arbeten och allt material till undercentralerna på Kvarnbergsvägen 1G och 2B. Del 2: Alla arbeten och allt material till undercentralen på Källviksvägen 5.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av VA-ledning i Grycksbo, Falun
Den nya vattenledningen ska gå från reningsverket i Grycksbo upp till högreservoaren i Grycksbo. Ledningssträckan uppskattas till c:a 2000 m. I samband med att den nya vattenledningen dras fram genom Grycksbo vill man även passa på att förnya befintliga ledningar längs vissa sträckningar samt se över dagvattensituationen i området och eventuellt göra något åt den.
Utbyggnad av allmänt VA i Stora Källviken, Falun
Avser utbyggnad av allmänt VA i form av vatten- och spillvattenledningar i Stora Källviken Falun. Start: hösten 2020/våren 2021. Färdigställande: 2021
Nybyggnad av småhus i Falun
Avser planläggning av småhusområde.
Nybyggnad av lekpark i Falun
Den befintliga lekplatsen med tillhörande sociala ytor upprustas och uppgraderas till en lekpark. Visionen för den nya lekparken är att den ska främja och stärka Herrhagens och Faluns ekologiska och sociala hållbarhet. Detta avser etapp 1 och innefattar sand-, rörelse- och gunglek, linbana samt grillplats och social yta samt Boulebana med sittplats. Option finns på projektid: 2070026
Nybyggnad av lekpark i Falun
Option från projektid: 2069948. Den befintliga lekplatsen med tillhörande sociala ytor upprustas och uppgraderas till en lekpark. Visionen för den nya lekparken är att den ska främja och stärka Herrhagens och Faluns ekologiska och sociala hållbarhet. Detta omfattar Etapp 2 -Rörelselek vid kulle och grillplats i anslutning till kullen
Nybyggnad av panncentral i Sundborn, Falun kommun
Avser nybyggnad av komplett panncentral för fjärrvärmeproduktion i Sundborn.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Lallarvet 2 och att på den avstyckade delen längst Vasagatan uppföra ett enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av vänthall i Svärdsjö
Nybyggnad av vänthall och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Falun
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av tennishall i Falun
Nybyggnad av padel- och träningshall.
Nybyggnad av bensinstation i Lumsheden
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Strandskyddsdispens för anläggande av parkering.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Falun
Strandskyddsdispens för nybyggnad av två padelbanor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Falun
Strandskyddsdispens för utegym.
Nybyggnad av markanläggning i Falun
Marklov för anläggande för betongplatta.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av 60 meter torn och teknikbod.
Nybyggnad av brygga i Falun
Bygglov för nybyggnad av brygga och plattform för tält och utedass.
Nybyggnad av brygga i Falun
Bygglov för nybyggnad av bryggor.
Nybyggnad av carport i Falun
Bygglov för nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av kiosk i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd (kiosk).
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd samt cykelställ.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd/garage.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Falun
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats (padelbana för utomhusbruk).
Nybyggnad av kiosk i Falun
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält).
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Falun
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Falun
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad samt rivning av sprängd toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av två förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av växthus samt förråd.
Nybyggnad av uthus i Falun
Anmälan av nybyggnad av uthus, Marklov för ändring av marknivå och uppförande av bullervall Ingarvsvreten 4,6.
Nybyggnad av kiosk i Falun
Tidsbegränsat bygglov för kiosk.
Nybyggnad av återvinningsstation i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation med plank.
Nybyggnad av förråd i Falun
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bod för (hygienmodul).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.