Aktuell nybyggnation i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
I Oberget planerar man att bygga 500-1000 bostäder i olika upplåtelseformer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i massivt trä med ca 20 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av 44 bostadsrätter på Maximparkeringen i Borlänge. Ytterligare 2 etapper planeras.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Borlänge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor. Etapp 1 finns på projektid: 1222568.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av moderna lägenheter centralt i Borlänge. Objektet är beläget där Frälsningsarmén låg. Omfattning oklar.
Nybyggnad av radhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 45 bostäder i området där Alsbäcks skola låg. Bebyggelsen föreslås att uppgöras i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus. 54 lgh i en huskropp i vinkel, 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av ca 100 lägenheter i centrala Borlänge.
Nybyggnad av högstadieskola i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola vid Jakobsdalen i Borlänge.
Nybyggnad av radhus i Alsbäck, Borlänge
Avser nybyggnad av 22 bostadsrätter i radhusformat.
Evakueringslägenheter Bullermyren i Borlänge
Avser tillfälliga lägenheter på två platser inom området Bullermyren och adress Masergatan och Skördegatan. Efter genomfört stambyte ska de flyttas och ställas upp permanent på en tomt inom Borlänge stad samt kompletteras med balkonger, sadeltak (klätt med betongpannor), farstukvistar och loftgångar. Huvuddel 2 (flytt): preliminär igångsättningstid vecka 8. Option Huvuddel 3: Permanent uppställning av ytterligare lägenheter och finns på projekt ID 2120042.
Evakueringslägenheter i Borlänge
Huvuddel 3. Avser uppställning av lägenheter inom Borlänge stad, oviss placering och omfattning.
Nybyggnad av radhus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 17 st radhuslägenheter i Jakobsdalen, etapp 2 av brf Oscinen. Etapp 1 finns på projektid: 2084102
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Option på: 2078391. Beroende på mark- och miljööverdomstolens beslut så avgör det om optionen ska avropas eller inte.
Anläggning av överföringsledningar i Borlänges kommun
Avser anläggning av överföringsledningar för VA mellan Uvberget-Storsten-Dalsjö samt markarbeten för ny pumpstation. VA-arbeten omfattar ledningar på en sträcka av totalt är ca 4000 m.
Anläggande av infartsvägar i Borlänge
Planer finns för anläggande av infartsvägen till området Jakobsdalen.
Ev. Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnation av mindre bostadsrättsförening i Borlänge.
Utbyggnad av kommunalt avlopp och stadsnät i Lennhedenområdet, Borlänge
Projektet genomförs i syfte att skydda den befintliga vattentäkten i Lennheden vilken är utpekad som riksintresse. Denna upphandling avser utförandeentreprenad för område Söder. Entreprenaden avser nybyggnad av vatten- och spillvattenanläggning, elnät och förberedelse för stadsnät. Entreprenaden för område Söder omfattar cirka 8,3 km ledningsdragning och anslutning av cirka 81 fastigheter. Objektet är beläget inom ett vattenskyddsområde i vilket skyddsföreskrifter råder.
Utbyggnad av VA-nätet till Pusselbo-Repbäcken, Borlänge, etapp 2
Utbyggnad av VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023. Etapp 1 finns på projektid: 1626140
Utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde i Borlänge
Objektet avser utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde. Ny gata med en längd på ca 400 meter med belysning ska byggas. I samband med detta ska VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, optoslangar samt elkablar förläggas. Skräddarbacksvägen byggs om i ny sträckning på en sträcka på ca 400 meter. Gång- och cykelvägar, ny angöring till badet i Dammyran samt ett avskärande dike byggs.
Nybyggnad av lokverkstad i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av lokverkstad för 2 platser. Etapp1 2131020
Nybyggnad av utomhusspår för godsvagnar i Borlänge, etapp 1
Avser utomhusspår för godsvagnsreparationer.
Åtgärdande av vandringshinder vid Flokån
Bro under väg 50 vid Flokån.
Exploateringsarbete inför kommande bostadsområde i Borlänge
Avser utbyggnad av ny gata med nya VA-, el- och optoledningar till nytt bostads-område. Inom området planeras åtta småhustomter.
Nybyggnad av snökanonsystem till skidanläggning i Borlänge
Avser ny pump och kompressorstation samt snökanonsystem till Bergebo skidanläggning i Borlänge.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppboende.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av lagerlokal, 220 kvm.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad 2 st.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, industrihotell.
Nybyggnad av verkstad i Borlänge
Nybyggnad av verkstad med spolmöjligheter.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tälthall.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält, lagerhall.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av staket i Borlänge
Bygglov för uppsättande av staket hagavägen samt byte av räcke tångringsgatan.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av restaurangkök i Borlänge
Nybyggnad av restaurangkök till padelhall. Dala Storkök som köksentreprenör.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av container.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av hall för uthyrning/lager.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.